Gastvrijheid versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastvrijheid versie 1.0"

Transcriptie

1 Gastvrijheid versie 1.0 Naam : XXX Studentnummer : Datum 5 juni 2013 Opleidingsinstituut : Hogeschool NCOI Opleiding HBO Bedrijfskunde 1-jarig Module : Projectmanagement Docent Vertrouwelijk document : Dhr. M. Derksen Pagina 1 van 15

2 Voorwoord Samenvatting Project Gastvrijheid beschrijft de wijze om gastvrij gedrag bij personeel onder aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat samen met veiligheid en professionaliteit de patiënt kan rekenen op een zorgzame behandeling. Het project Gastvrijheid is opgezet met een aantal beheersfactoren(baktdoor+r) om met een beheersbare businesscase te komen tot een duidelijk eind resultaat voor personeel van verpleegafdelingen. Budget Middelenplanning Hoofdstuk VII.II Afbakening Fasering Hoofdstuk VI Kwaliteit Kwaliteitsplanning Hoofdstuk VII.III Tijd Tijdsplanning Hoofdstuk VII.I Doel Doel Hoofdstuk II Organisatie Projectorganisatie Hoofdstuk V Omgeving Communicatieplan Bijlagen Figuur 3 Risico`s Risicoregister Hoofdstuk VII.IV Om de beheersbaarheid meer te kunnen garanderen is er gebruik van al eerder ingezette methode uit het verleden; SMART TWYNSTRA GUDDE DEMING-CIRKEL GANTT-DIAGRAM LINKIN-PIN Doel en Resultaat Fasering Projectbeheersing Projectbeheersing Communicatieplan Behaalde resultaten geven op deze manier iets meer garantie voor de toekomst en zo worden de risico`s binnen eigen beheer gehouden. Pagina 2 van 15

3 Inhoudsopgave Inleiding.4 Hoofdstuk I Aanleiding..5 Hoofdstuk II Doel 5 Hoofdstuk III Resultaat.. 5 Hoofdstuk IV Scope 6 Uitgangspunten IV.I 6 Randvoorwaarden IV.II.. 6 Aannames IV.III 6 Afhankelijkheid IV.IV.. 6 Hoofdstuk V Projectorganisatie 7 Hoofdstuk VI Fasering. 8 Hoofdstuk VII Projectbeheersing. 9 Tijdsplanning VII.I 9 Middelenplanning VII.II.. 9 Kwaliteitsplanning VII.III 10 Risicoregister VII.IV 10 Literatuuroverzicht 11 Bijlagen. 12 Figuur Figuur Figuur Figuur Pagina 3 van 15

4 Inleiding Het XXX ziekenhuis is een van de grotere algemene ziekenhuizen in Nederland waarbij er met 28 specialismen, verdeeld over locaties XXX. Vanuit XXX wordt er zorg geleverd vanuit een gezondheidscentrum. Tevens wordt er psychiatrische zorg aangeboden. In het ziekenhuis zijn 675 bedden voor klinische opnamen en dagopnamen aanwezig. In het XXX ziekenhuis werken 4166 personeelsleden, dit staat voor 2788 FTE. Vanaf 2008 is de hoofdlocatie in XXX verbouwd en nieuwbouw gerealiseerd. In 2010 is er een eenhedenstructuur ontwikkeld in de vorm van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). Er is een andere divisiemanager gekomen en door de nieuwe eenhedenstructuur(bijlagen figuur 2) is er een nieuw afdelingshoofd aangenomen, die op de verpleegafdeling werkzaam was als Zorgcoördinator. De gezondheidszorg is sterk in beweging. Het XXX ziekenhuis wil op toekomstige ontwikkelingen anticiperen door topkwaliteit te leveren en cliëntgericht te zijn. In de missie, visie en kernwaarden komt tot uitdrukking waar het ziekenhuis voor staat. Vanuit de kernwaarden is het ziekenhuisbeleidsplan geschreven en staat voor Bewust Beter. Pagina 4 van 15

5 Hoofdstuk I Aanleiding Zorg met hoofd, hart en ziel is de visie van het XXX ziekenhuis. Maar de passie voor zorg komt vooral tot leven in de twee speerpunten voor 2013 van het ziekenhuis: veiligheid en gastvrijheid. Patiënten en bezoekers kunnen in het XXX ziekenhuis rekenen op een veilige, zorgzame en professionele behandeling. Dit project wordt gestart om de visie van XXX ziekenhuis in de dagelijkse praktijk te borgen en de bestaande gedragcode(gastvrij gedrag) daaraan te koppelen. Het nieuwe Gastvrijheidbeleid draagt bij aan het onderscheidend vermogen en heeft toegevoegde waarde voor de klant van het XXX ziekenhuis. Dit project is een onderdeel van het ziekenhuisbeleidsplan Bewust Beter. De uitwerking van dit project geldt als voorbeeld voor de overige medewerkers van het XXX ziekenhuis. Hoofdstuk II Doel(SMART) Met ingang van 3 juni 2013 gaat het project van start, en wordt de visie Gastvrijheid geïmplementeerd bij de medewerkers van de verpleegafdelingen(bijlagen figuur 2) die de klanten van het XXX ziekenhuis Gastvrij ontvangen. Alle patiënten van het XXX ziekenhuis worden vanaf 20 december 2013 Gastvrij ontvangen. Hoofdstuk III Resultaat Medewerkers van de afdelingen zijn zich bewust, overtuigd en gemotiveerd om volgens de gedragscode (Gastvrij gedrag) te werken. Uit patiëntenonderzoek blijkt 1 augustus 2013 en 29 oktober 2013 dat het XXX als een meer Gastvrij ziekenhuis wordt gewaardeerd dan in Bij de audit voor Gastvrijheidzorg 8 januari 2014 wordt er met een ster meer gescoord als in Pagina 5 van 15

6 Hoofdstuk IV Scope De volgende onderdelen worden wel opgeleverd binnen het project; Ontwikkeling van Gastvrij gedrag volgens de gedragscode bij de medewerkers. Bewaking van de voortgang en implementatie van werken volgens de gedragcode Gastvrij gedrag. Project is bruikbaar om te impliceren op de overige afdelingen binnen het XXX ziekenhuis. Communicatieplan. Inzet van Mistery guests. Patiëntenonderzoek. Document gedragscode (Gastvrij gedrag). De volgende onderdelen worden niet opgeleverd binnen het project; Uitvoering van de audit gastvrijheidzorg 8 januari Opzetten en uitvoeren van media activiteiten. Het ontwikkelen van de gedragscode Gastvrijheid. Het voor iedereen toegankelijk maken van de gedragscode Gastvrijheid. Ontwikkelen/verspreiden folder materiaal onder medewerkers. Ontwikkelen/verspreiden folder materiaal onder patiënten. Interview voor lokale kranten. Uitgangspunten IV.I Projecten die het opstellen van de gedragscode Gastvrijheid betreffen zijn per 1 juni 2013 voldoende afgerond, zodat dit project tijdig van start kan gaan( ). De verantwoordelijke medewerker en projectmedewerkers zijn niet betrokken bij projecten en/of deelprojecten en zullen hier tussentijds ook niet voor benaderd worden. Ontwikkelen/verspreiden van folder materiaal aan medewerkers en patiënten is voorafgaand aan project Gastvrijheid afgehandeld. Randvoorwaarden IV.II Dit project wordt 20 december 2013 opgeleverd. Het budget van zal niet worden overschreden. De verantwoordelijke projectmedewerker en projectmedewerker komen van verschillende afdelingen uit de organisatie, zodat er een breed draagvlak ontstaat die over gedragen kan worden op de verpleegafdelingen. Er wordt ondersteuning verleend door het Leerhuis. Aannames IV.III Om bij de audit van 8 januari 2014 een ster meer te scoren is er rekening mee gehouden dat er hoger ingezet gaat worden tijdens het project Gastvrijheid. Project Gastvrijheid zal 80% van de medewerkers bereiken, dit wordt gezien als acceptabel. Na invoering van het project Gastvrijheid merkt 75% van de patiënten een aanmerkelijk verschil. Afhankelijkheid IV.IV Er bestaat afhankelijkheid in de tijdsplanning van het project omdat voorafgaand project Gedragscode zal worden gestart. Na project Gastvrijheid zal er direct gestart worden met project Herontwerp Assist. Pagina 6 van 15

7 Hoofdstuk V Project organisatie Voor de organisatie van dit project is gekozen voor `projectmatig werken` omdat het deel uitmaakt van het beleidsplan Bewust Beter. De projectgroep(bijlagen figuur 1) is van tijdelijke aard en de opdrachtgever is vormgegeven in een stuurgroep. Hierbij kan er gedeeld gebruik gemaakt worden van de ondersteunende afdelingen. De projectleider en projectmedewerkers komen uit de lijnorganisatie. Het deelnemen aan project Gastvrijheid valt buiten de werkzaamheden van de lijnorganisatie. Medewerkers worden daar waar nodig vrijgesteld van werkzaamheden vanuit de lijnorganisatie. Er is een communicatieplan(bijlagen figuur 3) opgesteld volgens het Linking-pin principe. Bij ieder overleg is een vertegenwoordiger aanwezig, die per overleg wordt bepaald. Er is gekozen voor een open samenstelling van de groep zodat medewerkers vervangen kunnen worden bij uitval vanuit de lijnorganisatie. Bij uitval wordt de nieuwe medewerker bijgepraat door de op dat moment zijnde Linking-pin. Stakeholders Cliëntenraad Ondernemingsraad P&O Commissie ethiek Medewerkers afdeling Specialisten Bedrijfsleiders Medisch managers Afdelingshoofden Omdat de kans van slagen van project Gastvrijheid mede afhangt van de stakeholders is de omgevingsanalyse voor het project afgenomen. Vanuit de omgevingsanalyse is voor project Gastvrijheid de input van de stakeholders gevraagd. De stakeholders zullen een klankbordgroep vormen van 9 afgevaardigden. Binnen het communicatieplan(bijlagen figuur 3) is de inbreng van deze klankbordgroep weergegeven als stakeholdersoverleg. Pagina 7 van 15

8 Hoofdstuk VI Fasering De fasering verloopt zoveel mogelijk lineair, maar bij de scholing van het personeel wordt gebruik gemaakt van cyclische fasering om het scholingstraject te verbeteren en aan te passen aan de werkvloer. De cyclische fasering van het scholingstraject wordt ook gebruikt bij het introduceren van project Gastvrijheid op de overige verpleegafdelingen. Het betreft hier een project van gemiddelde grote en daarom zijn de Initiatiefase/Defenitiefase en de ontwerpfase/voorbereidingsfase samengevoegd. Bij de fasering is er gebruik gemaakt van het faseringsmodel Twynstra Gudde; Initiatiefase/Defenitiefase Startdag Taakverdeling projectmedewerkers Interview opdrachtgever Interview leerhuis Budget bepalen Overleggen afdelingshoofden Start afdeling bepalen Offerte Mistery guest (extern) Inhoud van patiëntenonderzoek bepalen Ontwerpfase/Voorbereidingsfase Project voorwaarden opstellen Onderwijsvorm bepalen met Leerhuis Dagen van patiëntenonderzoek bepalen Dagen van mistery guest bepalen Dagen van scholing de leeromgeving reserveren Realisatiefase Plannen mistery guest Patiëntenonderzoek 2X, bij start project en na scholing medewerkers Scholing medewerkers Symposium medewerkers Nazorgfase Opstellen evaluatierapport Issues verhelpen Pagina 8 van 15

9 Hoofdstuk VII Projectbeheersing De project beheersing wordt gedaan volgens Demingcirkel/PCDA-cyclus(Plan-Do-Ceck-Act). Het resultaat van deze methode is een planmatige continue verbeterslag om de zo een hogere kwaliteit te genereren(101 management modellen M. Mulders pag.103). De Demingcirkel is toegepast op de GOKIT+R factoren (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Techniek + Risico`s). Tijdsplanning VII.I Er is gekozen om de tijdsplanning in beeld te brengen met het model van Gantt Chart(101 management modellen M.Mulder pag. 142). Deze balkenplanning geeft een helder overzicht van de activiteiten, mijlpalen en Go-No Go momenten(bijlagen figuur 4) De totale duur van het project Gastvrijheid duurt 6 maanden en start van De audit voor de Sterrenzorg valt buiten het project Gastvrijheid en zal plaatsvinden op 8 januari Doorlooptijd Initiatiefase/Defenitiefase 1 maand Juni Doorlooptijd Ontwerpfase/Voorbereidingsfase 1 maanden Juli Doorlooptijd Realisatiefase 3 maanden Augustus/Oktober/November Doorlooptijd nazorgfase 1 maanden December Einddatum project 20 december 2013 Na iedere doorlooptijd wordt er een Go-No Go afgesproken en wordt met de besproken onderwerpen vastgelegd in een document. Middelenplanning VII.II Fase Kosten Raming Omschrijving materiaal Omschrijving personeel Initiatie/defenitiefase 3000-, Brainstormen project Interviewen 1500-, Offerte mistery guest Overleggen projectgroep Ontwerp 3000-, Huren scholingsruimte Voorbereidingsfase Huren beamer/smart bord/ Flip-over Realisatiefase 14,500-, Symposiumruimte huren Personeel Leerhuis(intern) Reproductie folder/ infomateriaal Nazorgfase 2000-, Evaluatierapport Evalueren betrokkenen Opstellen evaluatierapport Onvoorzien 1000-, Totaal 22,500-, 2500-, NB Bij het afsluiten van iedere fase wordt het budget opnieuw ingesteld. Bedragen kunnen wisselen per fase maar mogen het totaalbedrag van , niet overschrijden Pagina 9 van 15

10 Kwaliteitsplanning VII.III De kwaliteitseisen van project Gastvrijheid liggen vast in een aantal documenten; Gedragscode(gastvrij gedrag) Handboek kwaliteitszorg Sterrenzorg Ziekenhuisbeleidsplan Bewust beter De stakeholders zijn belangrijk voor de kwaliteitsbepaling. In deze klankbordgroep zitten de afgevaardigden die een grote inbreng hebben in het project Gastvrijheid en daarom regelmatig een eigen overleg hebben. Het project is begonnen met het Bewust Beter beter beleidsplan. In dit beleidsplan zijn de voorwaarden opgenomen die gelden voor de hele organisatie en is terug te vinden in het jaarverslag. De gedragscode die is opgesteld in een project Gedragcode wordt via operationele managers verspreid in de mail en is terug te vinden in het handboek kwaliteitszorg. De Sterrenzorg is audit die extern wordt afgenomen. Uit deze audit komen aanbevelingen die meegenomen gaan worden om de het project Gastvrijheid op de overige afdelingen te introduceren. Om het project op de verpleegafdelingen onder de aandacht te houden worden er jaarlijkse speerpunten opgesteld door de afdelingshoofden. Deze speerpunten worden opgesteld en besproken in het werkoverleg nadat het project Gastvrijheid is overgedragen aan de opdrachtgever. Risicoregister VII.IV Een risico is een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die, als die zou plaatsvinden, effect zou hebben op het bereiken van de doelstellingen(prince2). Het slagen van het project Gastvrijheid is afhankelijk van risico`s. Er is voor gekozen om de risico`s in een register te beschrijven. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de BAKTDOOR-factoren. Risico Kans impact Maatregel Eigenaar Ontoereikend budget Middel Zeer hoog Overleggen Stuurgroep Projectleider Hoog verloop project- Middel Middel Rollen vastleggen Projectverant- Medewerkers woordelijke Ongemotiveerd per- Hoog Hoog Extra introductie- Projectmedewer soneel verpleegafd. Dag ker Projectleider Deelprojecten lopen Middel Middel Tijdsbestek aanpassen Stuurgroep uit Projectleider Projectdatum wordt Middel Laag Duidelijk planning Projectleider niet gehaald Vraagstelling/vraag- Middel Hoog Communicatieplan Stuurgroep beleving komen niet aanpassen Projectleider overeen Issue met Stakehol- Hoog Hoog Informatie geven Klankbordgroep ders Inbreng verhogen Stuurgroep Projectleider Pagina 10 van 15

11 Literatuuroverzicht uitgebreide_toelichting_.html M.Mulder, 2010, tweede druk, 101 Management modellen S.E Portny, derde editie, Projectmanagement voor dummies E. Schouten, 2012, Projectmatig werken in de praktijk NCOI online studiewijzer NCOI Reader, 2012, Projectmanagement Pagina 11 van 15

12 Bijlagen Figuur 1 Organogram project Pagina 12 van 15

13 Figuur 2 Overzicht eenheid 1. Pagina 13 van 15

14 Figuur 3 Communicatieplan Stuurgroepoverleg 1 maandelijks Informeren voortgang project Beslissingen nemen over de grenzen project Lopende issues oplossen/doorspelen Actielijst opstellen/aanpassen Woordvoerder bepalen voor de stakeholders Opdrachtgever/ 3 wekelijks Informerend status project Projectleideroverleg Beslissingen nemen over de grenzen project Actielijst opstellen/aanpassen vanuit stuurgroepoverleg Issues doorspelen voor stuurgroepoverleg Projectteamoverleg 2 wekelijks Oplossingen vanuit deelprojectoverleg voorleggen Actielijst opstellen/aanpassen vanuit opdrachtgever/ Projectleider overleg Linking-pin bepalen Deelprojectoverleg 1 maandelijks Oplossingen bedenken voor issues Adviezen verzamelen Actielijst opstellen/aanpassen vanuit projectteamoverleg Linking-pin bepalen Stakeholdersoverleg 3 maandelijks Informeren van stakeholders Issues bepalen Na ieder overleg worden de notulen uitgeschreven. De notulen worden via de interne mail verspreid onder de desbetreffende projectmedewerkers. En meegenomen in de agenda van het daarop volgend overleg. Figuur 4 GANTT-diagram Pagina 14 van 15

15 Pagina 15 van 15

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh

PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh Moduleopdracht Projectmanagement Naam : S. Lucassen-Zwarteveen Studentnummer : 4365220 Datum : 25-06-2013 Opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Projectmanagement Roel Grit

Projectmanagement Roel Grit Projectmanagement Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Projectmanagement Projectmatig werken in de praktijk Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen

Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen Auteurs Frank van Kuijck RA RO EMIA Partner Public Sector Deloitte 0615092541 fvankuijck@deloitte.nl drs. Rein-Aart van Vugt RA Partner

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie