EXIN Projectmanagement Foundation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXIN Projectmanagement Foundation"

Transcriptie

1 EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie

2 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. 2

3 Inhoudsopgave Introductie 4 Voorbeeldexamen 5 Antwoordsleutel 15 Evaluatie 31 3

4 Introductie Dit is het voorbeeldexamen EXIN Projectmanagement Foundation. Dit voorbeeldexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing. Veel succes! 4

5 Voorbeeldexamen 1 van 30 Een cosmeticabedrijf gaat de komende jaren een nieuw merk in de markt zetten, waarbij de opleverdatum nog niet bekend is. Is hier sprake van projectmatig werken? A. ja B. nee 2 van 30 Tot welke werkvorm hoort het vastleggen van klachten van gebruikers door de servicedesk van een reguliere organisatie? A. improviserend werken B. projectmatig werken C. routinematig werken 3 van 30 Tot welke categorie succesfactoren van een project behoort de volgende uitspraak? Het management spreekt publiekelijk zijn vertrouwen in het projectresultaat uit. A. medewerkers B. omgeving C. organisatie 5

6 4 van 30 Voor succesvol projectgericht werken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wat is een voorwaarde voor een succesvol project? A. De organisatie van het project mag gedurende de looptijd van het project niet wijzigen. B. Het project dient één opdrachtgever te hebben. C. Vooraf moeten de doelen duidelijk zijn en worden de projectuitgaven eenmalig vastgesteld. 5 van 30 Wat wordt in een vooronderzoek behandeld? A. In een vooronderzoek worden de kosten en baten van het project tegen elkaar afgezet. B. In een vooronderzoek wordt de probleemstelling verhelderd. C. In een vooronderzoek wordt het plan van aanpak van het project opgesteld. 6 van 30 Wat is de betekenis van een plan van aanpak voor de opdrachtgever? A. Het bevat een overzicht van de medewerkers die ingeschakeld moeten worden. B. Het geeft een gedetailleerd inzicht in de kosten en de planning van het project. C. Het is een leidraad en meetinstrument voor de voortgang van het project. 7 van 30 Een van de onderdelen van het plan van aanpak is de Business Case. Wat is het belangrijkste onderdeel van een Business Case? A. de organisatie van het project B. de reden voor het project C. de tijdsplanning van het project 6

7 8 van 30 In een organisatie gaat een project van start voor het ontwikkelen van een nieuwe software-applicatie. Voor dit project wil men vanaf het begin een exact beeld krijgen van de personeelskosten. Hiervoor wordt apparatuur aangeschaft die de aanwezigheid van de projectleden door middel van elektronische badges automatisch kan registreren bij binnenkomst en vertrek. Tot welke categorie kosten behoren de kosten van aanschaf van deze apparatuur? A. exploitatiekosten B. onderhoudskosten C. ontwikkelingskosten 9 van 30 Tijdens de uitvoering van een project, blijkt dat de geschatte jaarlijkse onderhoudskosten van het te realiseren informatiesysteem hoger zullen zijn, dan aanvankelijk geschat. Wat is de invloed hiervan op de terugverdientijd? A. De terugverdientijd neemt af. B. De terugverdientijd verandert niet. C. De terugverdientijd neemt toe. 10 van 30 Voor een project is een projectorganisatie opgezet met een stuurgroep, een projectgroep en twee werkgroepen. Van welke groep(en) naast de projectgroep maakt de projectleider gezien zijn rol minimaal nog meer deel uit? A. beide werkgroepen B. de stuurgroep C. ten minste één werkgroep 7

8 11 van 30 Een organisatie wil een toepassing van e-business realiseren. Er is binnen de organisatie nauwelijks ervaring met dit onderwerp. Voor de realisatie van deze toepassing wordt een project gestart met een interne projectleider. Ook worden er een aantal externe deskundigen op het gebied van e-business aangetrokken. Op welke rol van de projectleider ligt bij dit project de nadruk? A. de controlerende rol B. de inhoudelijke rol C. de procesmatige rol 12 van 30 Welke vorm van kwaliteit wordt door planmatige beheersing veilig gesteld? A. de proceskwaliteit B. de productkwaliteit 13 van 30 De RADAR-methode beschrijft vijf stappen om risico's op te sporen en te elimineren. Deze vijf stappen worden in een stappenmatrix weergegeven. In welke stap wordt bepaald welke risico's het project loopt? A. het elimineren van risico's B. het specificeren van de doelstellingen C. het taxeren van de risico's 14 van 30 Wie initieert over het algemeen een vooronderzoek voor een project? A. de projectgroep van het project B. de stuurgroep van het project C. het management van de organisatie 8

9 15 van 30 Bij de afronding van het project stelt de projectmanager een rapport op voor zijn opdrachtgever. In dit rapport schrijft de projectmanager onder andere over het verloop van het project, de gesignaleerde problemen en de gekozen oplossingen met een korte motivatie. Van welk soort rapportage is hier sprake? A. een kwaliteitslogboek B. een projectevaluatierapport C. een voortgangsrapport 16 van 30 Welke activiteit heeft betrekking op het GOKIT beheersaspect tijd? A. het bijsturen van de uitvoering B. het opstellen van een fasering voor vastleggen van de projectinformatie C. het opstellen van het budget 9

10 17 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Activiteit 2 uit deze balkenplanning loopt vier weken uit. Hoeveel weken loopt het project uit? A. één week B. twee weken C. drie weken D. vier weken 10

11 18 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Welke activiteiten uit deze balkenplanning liggen op het kritieke pad? A. de activiteiten 1, 2 en 3 B. de activiteiten 1, 2 en 4 C. de activiteiten 1, 3 en 4 19 van 30 In een project wordt een nieuwe methode geïntroduceerd. De projectmedewerkers hebben nog geen kennis en ervaring met deze nieuwe methode. De kans bestaat dat het project gaat uitlopen. Wat is, volgens de definitie van risico, de bedreiging voor dit project? A. de organisatie van het project, die niet afgestemd is op de introductie van een nieuwe methode B. het ontbreken van kennis van en ervaring met de nieuwe methode bij de projectmedewerkers C. het uitlopen van het project 11

12 20 van 30 Omdat een project dreigt uit te lopen, besluit men dat het testen van het systeem beperkt zal blijven tot het hoogst noodzakelijke. Met betrekking tot welk beheersaspect van GOKIT beheersaspect kan het projectresultaat door dit besluit schade oplopen? A. geld B. kwaliteit C. tijd 21 van 30 Wat is het doel van risicoanalyse? A. het beheersen van de mogelijke risico's B. het in kaart brengen van de kosten van de risico's C. het opsporen en taxeren van de mogelijke risico's 22 van 30 Wat is de eerste fase binnen de watervalmethode SDM? A. Basisontwerp B. Definitiestudie C. Informatieplanning 23 van 30 Is het beoordelen van de haalbaarheid van de bedachte oplossing een doel van de fase Definitiestudie van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee 12

13 24 van 30 Valt de activiteit 'het testen van het systeem' binnen de fase Invoering van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee 25 van 30 De methode Rapid Application Development (RAD) bestaat uit verschillende fasen. In één van die fasen beoordelen de gebruikers het prototype en worden in het prototype de benodigde wijzigingen aangebracht. In welke fase gebeurt dit? A. Integratie B. Modellering C. Optimalisering D. Prototyping 26 van 30 In welke fase binnen de methode Rapid Application Development (RAD) wordt het functie- of het gegevensmodel vertaald in een prototype van het te realiseren systeem? A. Modellering B. Prototyping C. Integratie 13

14 27 van 30 Bij de evolutionaire methode wordt het systeem stapsgewijs ontwikkeld. Na de stap uitvoering wordt het resultaat door de gebruikers beoordeeld. Wat is de volgende stap als het resultaat nog niet goed is? A. consolidatie B. definitiestudie C. evaluatie D. uitvoering 28 van 30 Wat is een onderdeel van een Projectdefinitie? A. de doelstelling van het project B. de risicoanalyse voor de uitvoering van het project C. de samenstelling van de projectstuurgroep D. de tijdsplanning van het project 29 van 30 In welke projectmanagement fase wordt voor de eerste keer een risicoanalyse uitgevoerd? A. project beheersen B. project inrichten C. project voorbereiden 30 van 30 In welk PRINCE2 proces wordt het Projectplan opgesteld? A. Initiëren van een Project B. Opstarten van een Project C. Sturen van een Project 14

15 Antwoordsleutel 1 van 30 Een cosmeticabedrijf gaat de komende jaren een nieuw merk in de markt zetten, waarbij de opleverdatum nog niet bekend is. Is hier sprake van projectmatig werken? A. ja B. nee A. Onjuist. De periode waarover deze activiteit wordt uitgevoerd is niet begrensd omdat de opleverdatum niet bekend is. Dit voldoet niet aan de definitie van projectmatig werken. B. Juist. De periode waarover deze activiteit wordt uitgevoerd is niet begrensd omdat de opleverdatum nog niet bekend is. Dit voldoet niet aan de definitie van projectmatig werken. Lit. A van 30 Tot welke werkvorm hoort het vastleggen van klachten van gebruikers door de servicedesk van een reguliere organisatie? A. improviserend werken B. projectmatig werken C. routinematig werken A. Onjuist. Hoewel de aard van de klachten zeer divers kan zijn is het vastleggen ervan routinematig. B. Onjuist. Het vastleggen van de klachten is niet eenmalig. C. Juist. Het vastleggen van klachten is routinematig en hoort tot de werkvorm routinematig werken. Lit. A

16 3 van 30 Tot welke categorie succesfactoren van een project behoort de volgende uitspraak? Het management spreekt publiekelijk zijn vertrouwen in het projectresultaat uit. A. medewerkers B. omgeving C. organisatie A. Onjuist. Het management behoort tot de omgeving van het project en behoort niet tot de categorie medewerkers. B. Juist. Het management behoort tot de omgeving van het project. Lit. A 3.4. C. Onjuist. Het management behoort tot de omgeving van het project en behoort niet tot de projectorganisatie. 4 van 30 Voor succesvol projectgericht werken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wat is een voorwaarde voor een succesvol project? A. De organisatie van het project mag gedurende de looptijd van het project niet wijzigen. B. Het project dient één opdrachtgever te hebben. C. Vooraf moeten de doelen duidelijk zijn en worden de projectuitgaven eenmalig vastgesteld. A. Onjuist. Dit is geen voorwaarde van succes. De organisatie van een project zal best kunnen veranderen. B. Juist. Dit is een voorwaarde van succes. Van belang is dat er één punt van sturing is. Lit. A 3.4. C. Onjuist. De doelen moeten weliswaar duidelijk zijn, al kunnen die veranderen tijdens het project, maar de projectuitgaven hoeven niet eenmalig vastgesteld te worden. 16

17 5 van 30 Wat wordt in een vooronderzoek behandeld? A. In een vooronderzoek worden de kosten en baten van het project tegen elkaar afgezet. B. In een vooronderzoek wordt de probleemstelling verhelderd. C. In een vooronderzoek wordt het plan van aanpak van het project opgesteld. A. Onjuist. Het tegen elkaar afzetten van de kosten en baten van een project gaat veel te ver voor een vooronderzoek. B. Juist. Een vooronderzoek geeft antwoord op de vraag of het starten van een project de gewenste oplossing is en houdt een verheldering van de probleemstelling in. Lit. A 4.1. C. Onjuist. Voor men een plan van aanpak op kan stellen is het soms nodig om een vooronderzoek uit te voeren om eerst de probleemstelling helder te krijgen. 6 van 30 Wat is de betekenis van een plan van aanpak voor de opdrachtgever? A. Het bevat een overzicht van de medewerkers die ingeschakeld moeten worden. B. Het geeft een gedetailleerd inzicht in de kosten en de planning van het project. C. Het is een leidraad en meetinstrument voor de voortgang van het project. A. Onjuist. In dit stadium is dat nog niet duidelijk en voor de opdrachtgever ook niet interessant. B. Onjuist. Planning en kosten worden pas later gedetailleerd gemaakt. C. Juist. Het plan van aanpak is een leidraad voor de projectleider en globaal meetinstrument voor de opdrachtgever over de voortgang van het project. Lit. A

18 7 van 30 Een van de onderdelen van het plan van aanpak is de Business Case. Wat is het belangrijkste onderdeel van een Business Case? A. de organisatie van het project B. de reden voor het project C. de tijdsplanning van het project A. Onjuist. De organisatie van het project vinden we in het onderdeel werkwijze en middelen in het plan van aanpak. De Business Case gaat specifiek in op de reden voor het project. B. Juist. De Business Case gaat specifiek in op de reden voor het project. Lit. A 4.1. C. Onjuist. De tijdsplanning is een onderdeel van het plan van aanpak. De Business Case gaat specifiek in op de reden voor het project. 8 van 30 In een organisatie gaat een project van start voor het ontwikkelen van een nieuwe software-applicatie. Voor dit project wil men vanaf het begin een exact beeld krijgen van de personeelskosten. Hiervoor wordt apparatuur aangeschaft die de aanwezigheid van de projectleden door middel van elektronische badges automatisch kan registreren bij binnenkomst en vertrek. Tot welke categorie kosten behoren de kosten van aanschaf van deze apparatuur? A. exploitatiekosten B. onderhoudskosten C. ontwikkelingskosten A. Onjuist. Exploitatiekosten is een veel ruimer begrip waaronder ook huisvestigings en algemene apparatuurs kosten vallen. B. Onjuist. Het gaat hier niet om onderhoud, maar om specifieke kosten voor een bepaald project voor bepaalde toepassing. C. Juist. De kosten worden specifiek gemaakt voor de bewaking van het project. Lit. A

19 9 van 30 Tijdens de uitvoering van een project, blijkt dat de geschatte jaarlijkse onderhoudskosten van het te realiseren informatiesysteem hoger zullen zijn, dan aanvankelijk geschat. Wat is de invloed hiervan op de terugverdientijd? A. De terugverdientijd neemt af. B. De terugverdientijd verandert niet. C. De terugverdientijd neemt toe. A. Onjuist. Door hogere onderhoudskosten neemt de netto opbrengst per jaar af en duurt het juist langer voordat het systeem is terugverdiend. B. Onjuist. Door hogere onderhoudskosten neemt de netto opbrengst per jaar af en duurt het juist langer voordat het systeem is terugverdiend. C. Juist. Door hogere onderhoudskosten neemt de netto opbrengst per jaar af en duurt het langer voordat het systeem is terugverdiend. Lit. A van 30 Voor een project is een projectorganisatie opgezet met een stuurgroep, een projectgroep en twee werkgroepen. Van welke groep(en) naast de projectgroep maakt de projectleider gezien zijn rol minimaal nog meer deel uit? A. beide werkgroepen B. de stuurgroep C. ten minste één werkgroep A. Onjuist. De projectleider leidt de projectgroep en vertegenwoordigt de projectgroep in de stuurgroep. B. Juist. De projectleider leidt de projectgroep en vertegenwoordigt de projectgroep in de stuurgroep. Lit. A 4.3. C. Onjuist. De projectleider leidt de projectgroep en vertegenwoordigt de projectgroep in de stuurgroep. 19

20 11 van 30 Een organisatie wil een toepassing van e-business realiseren. Er is binnen de organisatie nauwelijks ervaring met dit onderwerp. Voor de realisatie van deze toepassing wordt een project gestart met een interne projectleider. Ook worden er een aantal externe deskundigen op het gebied van e-business aangetrokken. Op welke rol van de projectleider ligt bij dit project de nadruk? A. de controlerende rol B. de inhoudelijke rol C. de procesmatige rol A. Onjuist. Een controlerende rol is niet voldoende in dit project, de projectleider moet het proces begeleiden. B. Onjuist. Verwacht moet worden dat de vaktechnische kennis van de projectleider met deze nieuwe materie te gering is om een inhoudelijke rol van betekenis te kunnen spelen. C. Juist. Verwacht moet worden dat de vaktechnische kennis van de projectleider met deze nieuwe materie te gering is om een inhoudelijke rol van betekenis te kunnen spelen, een controlerende rol is niet voldoende. Lit. A van 30 Welke vorm van kwaliteit wordt door planmatige beheersing veilig gesteld? A. de proceskwaliteit B. de productkwaliteit A. Juist. De proceskwaliteit wordt beïnvloed door planmatige beheersing en omgevingsfactoren. Lit. A B. Onjuist. De productkwaliteit wordt beïnvloed door de functionaliteit en de hoedanigheid. 20

21 13 van 30 De RADAR-methode beschrijft vijf stappen om risico's op te sporen en te elimineren. Deze vijf stappen worden in een stappenmatrix weergegeven. In welke stap wordt bepaald welke risico's het project loopt? A. het elimineren van risico's B. het specificeren van de doelstellingen C. het taxeren van de risico's A. Onjuist. In deze stap worden voor de serieuze risico's de maatregelen getroffen om zeker te stellen dat de doelen uiteindelijk worden gehaald. B. Onjuist. In deze stap worden de belangrijke delen nader gespecificeerd zodat de projectleden goed weten wat er van hen wordt verlangd. C. Juist. In deze stap wordt bepaald welke risico's het project loopt. Lit. A van 30 Wie initieert over het algemeen een vooronderzoek voor een project? A. de projectgroep van het project B. de stuurgroep van het project C. het management van de organisatie A. Onjuist. Pas in de fase van het daadwerkelijk opstarten van een project is er sprake van een projectgroep. De eerdere fasen van o.a. het vooronderzoek zijn dan al lang achter de rug. B. Onjuist. Een stuurgroep wordt pas ingesteld als uit het vooronderzoek duidelijk is geworden dat het goed is een project te starten. C. Juist. Een vooronderzoek wordt gestart voordat er daadwerkelijk een project van start gaat. Het management van de organisatie is hiervoor verantwoordelijk. Lit. A

22 15 van 30 Bij de afronding van het project stelt de projectmanager een rapport op voor zijn opdrachtgever. In dit rapport schrijft de projectmanager onder andere over het verloop van het project, de gesignaleerde problemen en de gekozen oplossingen met een korte motivatie. Van welk soort rapportage is hier sprake? A. een kwaliteitslogboek B. een projectevaluatierapport C. een voortgangsrapport A. Onjuist. Dit is weliswaar input voor het leerpuntenrapport en het projectevaluatierapport, maar zeker niet voldoende, omdat het alleen verslag doet van de opgeleverde producten. B. Juist. In een projectevaluatierapport worden het verloop van het project, de gesignaleerde problemen en de gekozen oplossingen met een korte motivatie beschreven. Lit. A 4.5. C. Onjuist. In een voortgangsrapport worden de stand van zaken, problemen en knelpunten, beslispunten en de te nemen stappen beschreven. 16 van 30 Welke activiteit heeft betrekking op het GOKIT beheersaspect tijd? A. het bijsturen van de uitvoering B. het opstellen van een fasering voor vastleggen van de projectinformatie C. het opstellen van het budget A. Juist. Het bijsturen van de uitvoering hoort tot het beheersen van de tijd. Lit. A 4.6. B. Onjuist. Dit behoort tot het beheersaspect informatie. C. Onjuist. Het opstellen van het budget hoort tot het beheersen van het geld. 22

23 17 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Activiteit 2 uit deze balkenplanning loopt vier weken uit. Hoeveel weken loopt het project uit? A. één week B. twee weken C. drie weken D. vier weken A. Juist. Activiteit 2 heeft twee weken speling. Activiteit 4 duurt één week. Totaal mag activiteit 2 drie weken uitlopen voordat de doorlooptijd van het project in gevaar komt. Indien activiteit 2 vier weken uitloopt dan loopt het project één week uit. Lit. A 4.6. B. Onjuist. Als activiteit 2 vier weken uitloopt, is deze activiteit pas klaar na week 7. Activiteit 4 kan in week 6 of 7 uitgevoerd worden, dus loopt het project één week uit. C. Onjuist. Als activiteit 2 vier weken uitloopt, is deze activiteit pas klaar na week 7. Activiteit 4 kan in week 6 of 7 uitgevoerd worden, dus loopt het project één week uit. D. Onjuist. Als activiteit 2 vier weken uitloopt, is deze activiteit pas klaar na week 7. Activiteit 4 kan in week 6 of 7 uitgevoerd worden, dus loopt het project één week uit. 23

24 18 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Welke activiteiten uit deze balkenplanning liggen op het kritieke pad? A. de activiteiten 1, 2 en 3 B. de activiteiten 1, 2 en 4 C. de activiteiten 1, 3 en 4 A. Onjuist. De activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn de activiteiten 1, 3 en 4; aangezien deze van elkaar afhankelijk zijn in tijd. B. Onjuist. De activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn de activiteiten 1, 3 en 4; aangezien deze van elkaar afhankelijk zijn in tijd. C. Juist. De activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn de activiteiten 1, 3 en 4; aangezien deze van elkaar afhankelijk zijn in tijd. Lit. A

25 19 van 30 In een project wordt een nieuwe methode geïntroduceerd. De projectmedewerkers hebben nog geen kennis en ervaring met deze nieuwe methode. De kans bestaat dat het project gaat uitlopen. Wat is, volgens de definitie van risico, de bedreiging voor dit project? A. de organisatie van het project, die niet afgestemd is op de introductie van een nieuwe methode B. het ontbreken van kennis van en ervaring met de nieuwe methode bij de projectmedewerkers C. het uitlopen van het project A. Onjuist. De organisatie van het project heeft er in dit geval niets mee te maken. B. Juist. Bedreiging voor het project is dat de projectmedewerkers geen kennis hebben van, of ervaring met, deze nieuwe methode. Lit. A 4.7. C. Onjuist. Uitlopen van een project is de schade die het project oploopt. 20 van 30 Omdat een project dreigt uit te lopen, besluit men dat het testen van het systeem beperkt zal blijven tot het hoogst noodzakelijke. Met betrekking tot welk beheersaspect van GOKIT beheersaspect kan het projectresultaat door dit besluit schade oplopen? A. geld B. kwaliteit C. tijd A. Onjuist. Geld zal door deze maatregel geen schade oplopen. De kosten van het project zullen niet hoger worden. B. Juist. Door op testen te beperken loopt men het risico dat de kwaliteit van het eindresultaat minder is dan beoogd. Lit. A 4.4. C. Onjuist. Men wilt juist vertraging voorkomen. 25

26 21 van 30 Wat is het doel van risicoanalyse? A. het beheersen van de mogelijke risico's B. het in kaart brengen van de kosten van de risico's C. het opsporen en taxeren van de mogelijke risico's A. Onjuist. Dit is niet zinvol omdat niet alle risico's even belangrijk zijn om te beheersen. Dit zou te veel geld gaan kosten. B. Onjuist. Het in kaart brengen van de risico's is niet voldoende voor een risicoanalyse. C. Juist. Dit is bij risicomanagement aan de orde. Lit. A van 30 Wat is de eerste fase binnen de watervalmethode SDM? A. Basisontwerp B. Definitiestudie C. Informatieplanning A. Onjuist. Dit is de derde fase binnen SDM. B. Onjuist. De definitiestudie is de tweede fase. C. Juist. Ieder project binnen SDM begint met de fase 'Informatieplanning'. Lit. A van 30 Is het beoordelen van de haalbaarheid van de bedachte oplossing een doel van de fase Definitiestudie van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee A. Juist. Dit is het doel van de fase 'Definitiestudie'. In de Definitiestudie wordt de technische, economische en sociale haalbaarheid van de bedachte oplossing beoordeeld. Lit. A B. Onjuist. Dit is wel een doel van de fase 'Definitiestudie'. 26

27 24 van 30 Valt de activiteit 'het testen van het systeem' binnen de fase Invoering van de watervalmethode SDM? A. ja B. nee A. Onjuist. Het testen van het systeem behoort tot de fase Realisatie. Bij de fase Invoering wordt het systeem overgedragen en dan moet het systeem al getest zijn. B. Juist. Het testen van het systeem behoort tot de fase Realisatie. Lit. A van 30 De methode Rapid Application Development (RAD) bestaat uit verschillende fasen. In één van die fasen beoordelen de gebruikers het prototype en worden in het prototype de benodigde wijzigingen aangebracht. In welke fase gebeurt dit? A. Integratie B. Modellering C. Optimalisering D. Prototyping A. Juist. In de fase integratie gaan de gebruikers het prototype beoordelen en worden in het prototype de benodigde wijzigingen aangebracht. Lit. A B. Onjuist. In de fase modellering worden de modellen ontwikkeld voor het te realiseren informatiesysteem. C. Onjuist. De fase optimalisering heeft tot doel het resultaat van de voorafgaande fase verder technisch en cosmetisch te vervolmaken. D. Onjuist. In de fase prototyping worden de modellen in de voorafgaande fase vertaald in een prototype. 27

28 26 van 30 In welke fase binnen de methode Rapid Application Development (RAD) wordt het functie- of het gegevensmodel vertaald in een prototype van het te realiseren systeem? A. Modellering B. Prototyping C. Integratie A. Onjuist. In de fase modellering wordt aan de hand van workshops het functie- en gegevensmodel ontworpen. B. Juist. In de fase prototypering wordt het functie- of het gegevensmodel vertaald in een prototype van het te realiseren systeem. Lit. A C. Onjuist. In de fase integratie wordt het prototype door de gebruikers beoordeeld en wordt het prototype naar aanleiding van de beoordeling gewijzigd. 27 van 30 Bij de evolutionaire methode wordt het systeem stapsgewijs ontwikkeld.na de stap uitvoering wordt het resultaat door de gebruikers beoordeeld. Wat is de volgende stap als het resultaat nog niet goed is? A. consolidatie B. definitiestudie C. evaluatie D. uitvoering A. Onjuist. De stap consolidatie wordt uitgevoerd als het resultaat goed is. B. Onjuist. De stap definitiestudie wordt vóór het evolutionair ontwikkelen opgesteld. C. Onjuist. Evaluatie is geen onderdeel van het iteratieve proces en wordt alleen uitgevoerd als het resultaat goed is. D. Juist. Als het resultaat nog niet goed is start men weer bij de stap uitvoering. Lit. A

29 28 van 30 Wat is een onderdeel van een Projectdefinitie? A. de doelstelling van het project B. de risicoanalyse voor de uitvoering van het project C. de samenstelling van de projectstuurgroep D. de tijdsplanning van het project A. Juist. Doelstelling maakt onderdeel uit van een Projectdefinitie. Daarmee wordt aangegeven wat men met het project wil bereiken. Lit. A B. Onjuist. Dit is pas in een later stadium aan de orde. C. Onjuist. Dit is pas in een later stadium aan de orde. D. Onjuist. De tijdsplanning maakt geen deel uit van de projectdefinitie. De tijdsplanning is onderdeel van de beschrijving van de beheersaspecten, die in het projectplan moeten worden opgenomen. 29 van 30 In welke projectmanagement fase wordt voor de eerste keer een risicoanalyse uitgevoerd? A. project beheersen B. project inrichten C. project voorbereiden A. Onjuist. Bij het beheersen van het project wordt de reeds opgestelde risicoanalyse periodiek geactualiseerd. B. Juist. Bij het inrichten van het project wordt een risicoanalyse uitgevoerd om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn om de risico's te elimineren. Lit. A C. Onjuist. In deze fase wordt de projectopdracht uitgevoerd om te komen tot goedkeuring voor het starten van het project. Er is dan nog te weinig informatie voor het uitvoeren van een gedetailleerde analyse. 29

30 30 van 30 In welk PRINCE2 proces wordt het Projectplan opgesteld? A. Initiëren van een Project B. Opstarten van een Project C. Sturen van een Project A. Juist. In dit proces wordt door de projectleider het projectplan opgesteld. Hierin staat welke producten worden opgeleverd en welke werkzaamheden door wie moeten worden uitgevoerd. Lit. A B. Onjuist. In dit proces wordt de projectopdracht opgesteld. Op basis van de projectopdracht besluit de stuurgroep of er een project gestart mag worden. C. Onjuist. In dit proces wordt het project door de Stuurgroep ondersteund en gestuurd. 30

31 Evaluatie De juiste antwoorden op de vragen in dit voorbeeldexamen staan in onderstaande tabel. nummer antwoord punten nummer antwoord punten 1 A 1 16 A 1 2 C 1 17 A 1 3 B 1 18 C 1 4 B 1 19 B 1 5 B 1 20 B 1 6 C 1 21 C 1 7 B 1 22 C 1 8 C 1 23 A 1 9 C 1 24 B 1 10 B 1 25 A 1 11 C 1 26 B 1 12 A 1 27 D 1 13 C 1 28 A 1 14 C 1 29 B 1 15 B 1 30 A 1 31

32 Contact EXIN

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master

EXIN Agile Scrum Master Preparation Guide EXIN Agile Scrum Master Editie juli 2015 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie december 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Master Voorbeeldexamen Editie juni 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS Functionele Modules Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010 Copyright 2010, PRIDIS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 2 1.1 INDELING MODULES... 2 2. FLORIN BASIS (TEM)... 3 2.1 KOSTENRAPPORTEN...

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Het project Soorten werkzaamheden Improvisatie o Vaak bij plotselinge gebeurtenissen. o Ad hoc reageren; niet volgens plan, maar van geval tot geval beslissen.

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation. Preparation Guide

EXIN Agile Scrum Foundation. Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide Editie Juni 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

IT Governance. Studietaak 5

IT Governance. Studietaak 5 IT Governance 5 Open Universiteit faculteit Managementwetenschappen Cursusteam ir. H.B.F. Hofstee, projectleider en auteur Open Universiteit prof. dr. R.J. Kusters, auteur, Open Universiteit Programmaleiding

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Mprise B.V. Newtonstraat 2 P.O. Box 598 3900 AN VEENENDAAL The Netherlands Copyright 2012 Mprise B.V., Veenendaal, The Netherlands All rights reserved.

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege PROJECTMATIG WERKEN Luk Indesteege Overzicht van de inhoud 1. Verschillende manieren van werken 2. Wat is een project? 3. Fasen in een project ---------------------------- 4. Beslissingen nemen 5. Projectbeheersing/projectmanagement

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012 N W O Fase A Z Jij de Baas Gids voor de Starter Versie 1.2: november 2012 2012 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 School De school Inleiding 2 Doelen 3 Middelen 4 Invoering 5 Uitvoering 6 Jij de Baas:

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software 2 Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Landelijke standaarden en software 1 Resultaten

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

WORK 2MAKE HANDLEIDING. Xelion iphone app. Copyright 2014 2makeITwork BV.

WORK 2MAKE HANDLEIDING. Xelion iphone app. Copyright 2014 2makeITwork BV. HANDLEIDING Xelion iphone app Auteur: Gerben Bazuin T: 010 484 4400 E: gbazuin@2makeitwork.nl Datum: 6112014 Versie: 1.0 Copyright 2014 2makeITwork BV. All rights reserved under International Copyright

Nadere informatie

EXIN Application Management Foundation

EXIN Application Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Application Management Foundation with reference to ASL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit Projectmanagement Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning Roel Grit Hoofdstuk 3 Van begin tot eind 1. Project organiseren en uitvoeren 2. Projectvoorstel 3. Intakegesprek met de opdrachtgever

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o.

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o. abobank Alkmaar e.o. woensdag 4 april 2012 Contactadres rabozon@alkmaar.rabobank.nl abobank Alkmaar e.o., 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1 1 VU BWI Bedrijfscase Cursus Project management deel 1 april 2011 Henk Magré Introductie Henk Magré Sinds 1986 werkzaam bij Logica / CMG 25 jaar ervaring in IT ontwikkeling en processen recente jaren Kwaliteitszorg

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Application Management Foundation based on ASL2

Application Management Foundation based on ASL2 Voorbeeldexamen Application Management Foundation based on ASL2 Editie december 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3 Plan Van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl Info Support b.v. Versie: 0.3 Colofon Titel Plan van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Versie,

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. +31 (0)88 8111000 fax. +31 (0)88 8111009 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Een introductie. Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere

Functioneel ontwerp. Een introductie. Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere Functioneel ontwerp Een introductie Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN

SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN Waarom Projectmatig Werken SUCCESVOL PROJECTMATIG WERKEN Planmatig denken en handelen vormen de basis voor het werken in projectverband en zorgen voor een betere beheersbaarheid van projecten binnen de

Nadere informatie

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP Pagina 1 van 10 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Partnercertificering Be Informed 2013

Partnercertificering Be Informed 2013 Partnercertificering Be Informed 2013 - Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

ZELFROOSTEREN IN DE ZORG VERGROTEN VAN DE WERKNEMERSBETROKKENHEID BIJ DE ROOSTERPLANNING RAYMOND FOKKENS MBA

ZELFROOSTEREN IN DE ZORG VERGROTEN VAN DE WERKNEMERSBETROKKENHEID BIJ DE ROOSTERPLANNING RAYMOND FOKKENS MBA ZELFROOSTEREN IN DE ZORG VERGROTEN VAN DE WERKNEMERSBETROKKENHEID BIJ DE ROOSTERPLANNING RAYMOND FOKKENS MBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation Bridge

EXIN IT Service Management Foundation Bridge Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Edition 201512 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Statistieken

Gebruikershandleiding Statistieken Gebruikershandleiding Statistieken DOCUMENT DATUM 21-11-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Projectmanagement met Creatiemacht

Projectmanagement met Creatiemacht Projectmanagement met Creatiemacht Projectmanagement met Creatiemacht Robertjan uijl Hans Licht scriptum management Copyright 2015 Scriptum, Schiedam All rights reserved. No part of this book may be reproduced

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo Plan van aanpak Project : Project DropCo Bedrijf : DropCo Plaats, datum: 16 Januari 2013, Oostburg Opgesteld door: Projectgroep X [Bjornvansteenberghe] [0030610] [30610@scalda.nl] [Dave Krijnen] [0030659]

Nadere informatie

TCP/IP module NPort 5110

TCP/IP module NPort 5110 LC-Products B.V. tel. +31 (0)88 8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie