Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering"

Transcriptie

1 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: In D&H: Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart MCM/ ing. M.J.A. Boersen In Cie: BMZ Telefoonnummer: SKK Afdeling: MO/ZB In AB: Portefeuillehouder: Reerink Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering Korte inhoudelijke omschrijving: De NAR rapportage (laatste versie januari 2013) en deze oplegnotie zijn inhoudelijk opgesteld in het vierde kwartaal Inmiddels zijn er ontwikkelingen in het project rwzi Utrecht. De formulering moet op onderdelen aan de nieuwe situatie worden aangepast maar de strekking blijft hetzelfde. Inleiding Door de stuurgroep rwzi Utrecht is het initiatief genomen om de risico s voor project rwzi Utrecht in kaart te brengen. Hiertoe is een risicorapportage door een extern bureau aan de hand van interviews opgesteld. Dit om in een vroeg stadium van het project met aanbevelingen te komen om deze risico s te beheersen. Medio 2012 heeft het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokkenen geïnterviewd om zicht te krijgen op de risico s. De gesignaleerde risico s zijn geclusterd en gerapporteerd. In de bijlage treft u dit rapport waarin ten aanzien van de gesignaleerde risico s aanbevelingen zijn gedaan voor beheersmaatregelen. In het NAR rapport is door de stuurgroep rwzi Utrecht een aantal opmerkingen toegevoegd bij een aantal specifieke risico s. Deze opmerkingen zijn cursief weergegeven in het rapport. In 2012 is bij het inrichten van het project en de projectorganisatie aandacht geweest voor risicomanagement. Dit heeft tot activiteiten geleid om de risico s te beheersen, zoals bijvoorbeeld het op detailniveau in kaart brengen van operationele en technische risico s binnen de deelprojecten. De stuurgroep rwzi Utrecht geeft hieronder de huidige stand van zaken weer ten aanzien van de ondernomen acties bij een aantal aanbevelingen uit het NAR rapport. Er is telkens een verwijzing naar de paragraaf waar de aanbeveling in het NAR rapport is opgenomen. Bij paragraaf 4.1. uit het NAR rapport: Uitvoeringsrisico s Prioritering van uitvoeringsrisico s Kern aanbeveling Om deze prioritering wel mogelijk te maken adviseren wij een inschatting te maken van de kans op optreden van het risico en de mogelijke gevolgen in termen van tijd, geld en kwaliteit van de uitvoeringsrisico s. Stand van zaken is nu dat er een risicosessie gehouden is met de leden van de projectgroep. Dit heeft geresulteerd in een (uitgebreide) lijst met risico s. De prioritering en weging van deze risico s zijn in gang gezet. Alle risico s worden opgenomen in het programma Intus of Naris. De risico s worden vastgelegd per deelproject en gescoord op tijd, geld kwaliteit en uitvoeringsrisico s

2 De belangrijkste risico s en maatregelen voortvloeiend uit deze rapportage van de NAR worden toegevoegd aan het risicodossier. Doelstelling van dit dossier is om per risico beheersmaatregelen te formuleren die in de tijd gezien gevolgd kunnen worden. Door periodiek agenderen van de risico s in de stuurgroep rwzi Utrecht is de afloop daarvan met de daarbij mogelijke beheersmaatregelen actief te volgen. Regelmatig monitoren van risico s en beheersmaatregelen Kern aanbeveling Wanneer duidelijk is welke uitvoeringsrisico s het belangrijkste zijn is het mogelijk het benoemen en implementeren van beheersmaatregelen in de eerste plaats te richten op deze belangrijkste risico s. Om een project beheerst uit te voeren is het van belang niet alleen maatregelen te benoemen, maar ook de implementatie van maatregelen te monitoren en de werking van maatregelen te evalueren. Om de alertheid op mogelijke risico s te bevorderen is het tot slot van belang regelmatig het risicoprofiel van zowel de risico s in de deelprojecten als de algemene uitvoeringsrisico s te bespreken in bijeenkomsten van projectteams en daarbij de risico s te actualiseren. Stand van zaken De risico s zullen worden vastgelegd in Intus of Naris. Conform de risicomanagementstrategie is het voorstel alle risico s minimaal elk kwartaal te evalueren, maar vaker indien nodig. Intus of Naris kent een rapportagemogelijkheid die gebruikt wordt om over de risico s te rapporteren aan de opdrachtgever, de klankbordgroep en de stuurgroep rwzi Utrecht. In de risicomanagementstrategie is afgesproken dat risico s boven de afgesproken drempelwaarde actief worden gemanaged. Aan elk risico wordt een beheersmaatregel gekoppeld. Ook dit wordt vastgelegd in het Intus of Naris systeem. De belangrijkste risico s en beheersmaatregelen moeten vanaf 15 december 2012 periodiek in project- en of stuurgroep rwzi Utrecht besproken worden. Frequentie dient nog bepaald te worden in stuurgroep rwzi Utrecht. De 3 mogelijke maatregelen die genoemd worden in de risicorapportage van de NAR zullen apart beoordeeld worden in de stuurgroep rwzi Utrecht op wenselijkheid en bruikbaarheid. Indien gewenst en bruikbaar worden deze toegevoegd aan de lijst met risico s en beheermaatregelen. Bij paragraaf 4.2. uit het NAR rapport: Organisatorische risico s Opstellen besluitvormingskalender Kern aanbeveling Om een voorspoedig verloop van het project te bevorderen adviseren wij een éénduidige kalender op te stellen voor besluitvorming waaruit duidelijk blijkt wie wanneer welk besluit neemt. Wezenlijk onderdeel van deze kalender is een eenduidige lijn hoe om te gaan met besluiten die niet in deze kalender passen doordat acuut een beslissing noodzakelijk is. Stand van zaken De kalender is opgesteld en in de stuurgroep rwzi Utrecht besproken. Bewaking en actieve monitoring van de kalender wordt als vast agendapunt opgenomen van de stuurgroep- en projectgroepvergaderingen. Ook andere dan financiële en technische informatie opnemen in op de verschillende rollen toegesneden rapportages Kern aanbeveling Deze kalender helpt tevens om informatie aan te bieden die past bij de verschillende rollen en de beslissingen die betrokkenen vanuit hun rol moeten maken. Naast dit onderscheid in informatievoorziening is het van belang niet alleen technische en financiële informatie op te nemen in

3 rapportages, maar bijvoorbeeld ook informatie betreffende samenhang tussen deelprojecten, planning en communicatie met de omgeving. Stand van zaken Er zijn rapportages voor project rwzi Utrecht ontwikkeld. In deze rapportages wordt ingegaan op de financiële stand van zaken, de planning, risico s, kansen, scopewijzigingen en afwijkingen in geplande acties. Ook is er een raamplan communicatie om de interne en externe informatievoorziening te stroomlijnen. Voorstelde werkwijze is om deze punten als vast punt op de agenda van de projectgroep en stuurgroep rwzi Utrecht op te nemen. Opstellen escalatielijn besluitvorming (rapportagelijn bij onvoorziene omstandigheden) Kern aanbeveling Tot slot is het met betrekking tot besluitvorming van belang afspraken vast te leggen met betrekking tot rapportages bij bijzondere omstandigheden (escalatielijn). Stand van zaken De escalatielijn bij onvoorziene omstandigheden waarbij spoed geboden is, is niet formeel vastgelegd. In de praktijk komen opdrachtgever, portefeuillehouder en andere leden stuurgroep rwzi Utrecht nu bij elkaar. Voorstel is dit uitgewerkt te hebben voordat de projectdirecteur aangetrokken wordt. Met de voorgenomen aanstelling van de projectdirecteur wordt ook voorgesteld tevens het punt van escalatielijn vast te leggen.. Organiseer tegenspraak en erken en communiceer onzekerheden. NAR beveelt aan tegenspraak te organiseren op alle mogelijke niveaus. Dit leidt tot veilige communicatie en een goede afweging van alternatieven. Ook helpt het expliciet te communiceren over onzekerheden in het project. Kern aanbeveling Om het vertrouwen in het project te bevorderen is het belangrijk tegenspraak te organiseren op alle betrokken niveaus. Om dit te bereiken helpt het ook expliciet te communiceren over onzekerheden in het project. Stand van zaken Tegenspraak is nu met name georganiseerd in de klankbordgroep. Voorstel is dit punt van organiseren van tegenspraak te bezien bij het aanstellen van de projectdirecteur. Stand van zaken Het punt van communicatie krijgt per stuur- en projectgroepvergadering apart aandacht. Dit in de zin van wat willen we wanneer naar welke doelgroepen communiceren naar aanleiding van de gehouden vergadering en/of genomen besluiten. Specifiek aandacht voor Algemeen Bestuur, commissies, gemeente Utrecht, burgers gemeente Utrecht (omwonenden) en eigen medewerkers. Bijlage: HDSR Rapportage project Utrecht, NAR

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Risicomanagement Nederlandse zorginstellingen nog in ontwikkeling

Risicomanagement Nederlandse zorginstellingen nog in ontwikkeling Risicomanagement Nederlandse zorginstellingen nog in ontwikkeling Nederlandse zorginstellingen hebben hun risicomanagement nog onvoldoende, inefficiënt en te oppervlakkig georganiseerd. Slechts zo n tien

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie