Projectmanagement 2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectmanagement 2.0"

Transcriptie

1 Projectmanagement 2.0

2 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk begonnen met een grote scopechange: het originele onderwerp was de dailyscrum: dagelijks een 15 minuten update met het projectteam. Snel werd duidelijk dat uitwerking van de dailyscrum bij geen van de bedrijven voldeed aan de behoefte. Een korte zoektocht bracht het projectteam naar een nieuw onderwerp: de Scopechange. Een onderwerp waar volgens de bedrijven en experts zeker wat te verbeteren is. Toen er eenmaal duidelijkheid was over de nieuwe richting van het project diende de volgde scopechange zich alweer aan: het projectteam ging niet meer op volle sterkte door. In plaats van de zes leden waren er nu nog maar 4. Desalniettemin leverde dit geen bedreiging op om het project tot een goed einde te brengen. De richting was duidelijk, het team was vastgesteld, en daarmee kwam het plan van aanpak: Probleemstelling: Scopewijzigingen zorgen voor verstoringen van een project. Hoofdvraag: Hoe kunnen scopewijzigingen op een zo efficiënt mogelijke manier tijdens het project doorgevoerd worden? Het gaat hier om het doorvoeren van scopewijzigingen, niet het voorkomen. Onderzoeksvraag 1: Hoe gaan onze organisaties om met scopewijzigingen tijdens het project in de verschillende projectmethodes? Onderzoeksvraag 2: Hoe ga je meten wat de beste methode is om met wijzigingen om te gaan en hoe te vergelijken? Op basis van de probleemstelling en de bijbehorende onderzoeksvragen hebben we de acties uitgewerkt. In het kort: Analysefase Oplossingsfase Implementatiefase Deze punten komen in de volgende pagina s aan de orde. 2

3 Analysefase Om de behoefte van de bedrijven goed in kaart te brengen zijn er in de analyse fase drie onderdelen uitgewerkt 1) Literatuur en deskresearch: Aan de hand van de meest voorkomende methodes die binnen de bedrijven van de teamleden gehanteerd worden is gekeken hoe een scopechange theoretisch aangepakt moet worden. In elke standaard methode zit een beschrijving hoe om te gaan met scopechanges. Over het algemeen is dit doormiddel van een scopechange document/formulier. Tussen de bedrijven is een grote diversiteit van standaard methodes en van eigen varianten op standaardmethodes geconstateerd. Daarnaast viel het op dat er binnen bedrijven verschillende methodes naast elkaar worden gebruikt. De meest gehanteerde projectmanagementmethode is Prince 2 (22%), gevolgd door Waterval (17%), Projectmatig werken (13%) en Scrum/ Agile (13%). De eigen varianten binnen de bedrijven die worden gehanteerd zijn over het algemeen een samenvoeging van uit verschillende standaardmethodes. Door het samenvoegen van methodes sluit de projectmethodiek beter aan bij de bedrijfsprocessen. 2) Raadpleging van experts: De resultaten van het literatuur en deskresearch zijn voorgelegd aan de experts van de bedrijven om de behoefte vast te stellen. Waar zitten de verbeteringen rondom een scopechange? De conclusie: er valt vooral nog winst te behalen hoe met scopewijzigingen wordt omgegaan. De ervaring is dat scopewijzigingen als een lastig onderdeel van een project worden gezien, terwijl anderen hier juist de voordelen van inzien en het als kans benaderen. Ook wordt het strikt hanteren van de (standaard)formulieren als een aandachtspunt benoemd. 3) Enquête onder werknemers: Om de resultaten van de vorige twee onderdelen te toetsen is er een enquête gehouden onder medewerkers van de projectmanagementafdelingen. Wat vinden projectmedewerkers van scopewijzigingen? De enquête geeft een gelijk beeld als wat de experts aangeven. Het proces van scopewijzigingen wordt gewaardeerd met gemiddeld een 6,7. Opvallend hierbij is dat de eigen methode het proces rondom scopewijzigingen het minst positief wordt beoordeeld met een cijfer 3. 3

4 De Analysefase werd afgesloten met een expertmeeting, waar experts van verschillende bedrijven met de projectleden in gesprek gaan. Er werd gekeken naar de verbeteringsmogelijkheden aan het proces van Scopechanges. Dit leverde uiteindelijk 4 thema s op: Ist en Soll: Hiermee wordt voornamelijk bedoeld het vooraf goed omschrijven wat de huidige scope of situatie is en wat de beoogde eindsituatie zou moeten worden. Dit duidelijk omschrijven geeft een helder beeld van wat er nog zou moeten gebeuren. Hierdoor wordt draagvlak, motivatie en inspiratie gecreëerd bij deelnemende partijen. Reden en doel van de scopewijziging/impact op project en beheersaspecten: Bij deze oplossingsrichting ligt de nadruk op het managen van verwachtingen bij de betrokkenen en het proces rondom de scopewijziging. Door het uniformeren van de processtappen blijft het doel helder en krijg je een hogere betrokkenheid. De uitkomst is een fysiek processchema, daardoor is het eenvoudig te implementeren. Voorkomen van frustraties bij scopewijzigingen: Hierbij ligt de nadruk op het betrekken van de belanghebbenden en de communicatie van de belangrijkste zaken, zoals: waarom een scopewijziging? wat is de aanleiding? en zijn er ook voordelen te benoemen? Hierbij zou als oplossing gedacht moeten worden aan een stappenplan, waarbij zeker is dat iedereen tijdig geïnformeerd wordt en betrokken is bij de besluitvorming. Kies een methode en maak duidelijke afspraken rondom scopewijzigingen: Hierbij wordt de grootste waarde gehecht aan een eenduidige werkmethode en risicobeheersing. Dit zou je kunnen bereiken door een methode op te stellen (formulier), welke wordt gedragen binnen de organisatie. Conclusie: Het was voor ons als team eigenlijk al vrij snel na de sessie duidelijk dat er behoefte was aan een eenduidige werkmethode of formulier waarmee scopewijzigingen tot een goed einde kunnen worden gebracht. Het doel van het formulier moet zijn: Frustraties wegnemen De betrokkenheid van de belanghebbenden vergroten De scopewijziging borgen 4

5 Het eindproduct: Om een beeld te geven van de gedachtegang achter het formulier en de inhoud hiervan worden hieronder de verschillende onderdelen van het formulier besproken en waarom ze op het formulier terecht zijn gekomen. 1. Algemeen documentatie beheer met als doel dat de betrokken persoon in een opslag kan zien of het juiste document in handen is. Er is hier, net als in het grootste gedeelte van het document gekozen om niet te paraferen. Op deze manier worden frustraties weggenomen en is het document soepeler door de organisatie te sturen. 2. De omschrijving van de wijziging: ook hier hangt het natuurlijk van de situatie af, maar wanneer een wijziging een grotere impact heeft, kan hier niet alleen de wijziging zelf worden omschreven, maar ook de omstandigheden eromheen en de huidige situatie die ertoe geleid heeft dat de wijziging noodzakelijk is. 3. Impact van de wijziging op de beheers aspecten: hier staan de doorgaans drie belangrijkste beheersaspecten alvast beschreven, namelijk Geld, tijd en Risico. Maar wanneer er voor een specifieke wijziging andere aspecten aan de orde zijn, kunnen deze zelf toegevoegd worden. Het is hier van belang dat zo nauwkeurig en specifiek mogelijk de impact wordt samengevat. Andere beheersaspecten waaraan gedacht kan worden zijn: Informatie, Organisatie en Kwaliteit. 4. Vervolgstappen: hier is het de bedoeling te omschrijven wie er een actie moet uitvoeren om de scopewijziging daadwerkelijk uit te voeren en wat er dan ook daadwerkelijk moet gebeuren. Hierdoor weet iedereen in een oogopslag welke mensen betrokken zijn bij de uitvoering. En wordt betrokkenheid van de desbetreffende personen gecreëerd. 5. Betrokken medewerkers: hier wordt omschreven wie er allemaal betrokken zijn geweest bij het opstellen van de voorgestelde wijziging, dit is goed om draagvlak te creëren. De personen welke een besluit moeten nemen over de voorgestelde wijziging zien direct wie erover hebben nagedacht en kunnen daarmee eventueel direct bij de juiste personen achtergrondinformatie opvragen. 5

6 6. Besluitvorming: hier wordt het voorstel goedgekeurd en bekrachtigd. Dit is dan ook het enige vak waarbij getekend moet worden voor akkoord om er zeker van te zijn dat dit besluit gedragen wordt door de juiste personen. Implementatie: Het scopechange formulier is zorgvuldig opgesteld en kan alle bedrijven helpen om beter om te gaan met scopechanges. In de ideale wereld gaan alle betrokken bedrijven het scopechange formulier hanteren. We leven echter niet in de ideale wereld. Daarom is ons advies genuanceerder. We begrijpen dat er bestaande werkwijzen zijn en ook al bestaande formulieren voor scopechanges. Ons advies is om de bestaande formulieren te vergelijken met ons formulier. Gebruik de elementen die van toegevoegde waarde zijn. Dit kan door het formulier geheel over te nemen, enkele punten of lay-outs aan te passen of door goede punten over te nemen in de bestaande formulieren. De toegevoegde waarde van ons scopechangeformulier: Doel is helder Totale impact is onderzocht Huidige situatie ten opzichte van de gewenste situatie is duidelijk Iedereen snapt waarom de change noodzakelijk is De vervolg acties worden direct vastgelegd Inrichting van de communicatie rondom de change Past binnen alle projectmanagement methodes Al deze punten dragen bij aan het overkoepelende doel: Frustraties wegnemen De betrokkenheid van de belanghebbenden vergroten De scopewijziging borgen Het doel van de implementatie is het formulier in te bedden in de bestaande werkwijze van de verschillende bedrijven. De toegevoegde waarde van het formulier is de grootste drijfveer om de implementatie te laten slagen. Zodra de gebruikers van het formulier de toegevoegde waarde zien dan zullen zij dit formulier ook willen gebruiken. Zodra men het formulier wil gebruiken wordt het ook snel geaccepteerd in de werkwijze. De kanttekening bij deze implementatie is de standaard kanttekening wanneer iets nieuws wordt geïntroduceerd. Het vraagt in het begin extra tijd van de gebruikers om bekend te raken met het formulier. Door de bondige opzet van het formulier is de gebruiker snel bekend en zal de extra tijd beperkt blijven. Daarnaast vraagt het enige flexibiliteit van de organisatie. Is men bereid om bestaande processen aan te passen? Het formulier past binnen de bestaande projectmanagement methodes dus het is geen grote aanpassing. Wat zijn de vervolgstappen? De verschillende bedrijven hebben verschillende benaderingen: Attero: Volledige overname Attero voert een pilot project uit Document wordt als format opgenomen in de projectmethodiek Alle projectleiders krijgen daarmee automatisch het formulier beschikbaar en gaan er mee werken 6

7 Evides: Pilot door het formulier toe te passen in een voorbeeldproject Pilot door een eerder gepasseerde change opnieuw te schrijven in het formulier Uitkomsten pilot ervaring evalueren Afhankelijk van de uitkomst, het bestaande formulier upgraden of het formulier aanpassen aan Evides format Brabant Water: Intern overleg beraden over de toegevoegde waarde ten opzichte van de huidige methode Afhankelijk van de uitkomst een pilot starten Westland Infra: Bij de afdeling ICT wordt het scopechangeformulier besproken De rolverdeling is eenvoudig. Elk CrossOver teamlid representeert zijn eigen firma en is intern dan ook de vertegenwoordiger van ons formulier en belast met de specifieke uitvoering van het plan van aanpak. Daarnaast wordt van de experts ondersteuning gevraagd. Zij stellen hiervoor een aantal uren beschikbaar. De taak van de vertegenwoordiger en de experts is om de gebruiker de toegevoegde waarde in te laten zien en de kanttekeningen te minimaliseren. 7

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

ONDERZOEK & ONTWIKKELING 1. DOEL & TOEPASSINGSGEBIED In deze procedure wordt de werkwijze omschreven, die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van nieuwe diensten bij.. voor wat betreft de sector Kinderopvang. De beheersing van

Nadere informatie

Ten slotte is er in de kolom bronnen ruimte om aan te geven op welke pagina van het voorstel de gevonden informatie staat.

Ten slotte is er in de kolom bronnen ruimte om aan te geven op welke pagina van het voorstel de gevonden informatie staat. Theory of Change Als onderdeel van de selectieprocedure voor partnerschappen op het gebied van pleiten en beïnvloeden in het subsidiekader Samenspraak en tegenspraak leveren aanvragers een Theory of Change,

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Afbeelding: TriamFloat Effectmetingsmodel

Afbeelding: TriamFloat Effectmetingsmodel Het meten van het effect van leren en ontwikkelen is een belangrijk thema bij onze klanten. Organisaties willen de toegevoegde waarde van leren weten en verwachten een professionele aanpak van de afdeling

Nadere informatie

Thema s en informa.e edi.e najaar 2015 young professionals

Thema s en informa.e edi.e najaar 2015 young professionals Thema s en informa.e edi.e najaar 2015 young professionals A B Begin 2015: thema- ontwikkeling Van longlist (50 thema s) naar 3 gedragen thema s op basis van input van organisa.es 15 juni: opening inschrijving

Nadere informatie

Toelichting bij de vragen uit de Veranderplanner. 1. Verkennen van het probleem

Toelichting bij de vragen uit de Veranderplanner. 1. Verkennen van het probleem Toelichting bij de vragen uit de Veranderplanner Bij iedere vraag uit de veranderplanner is hier een korte toelichting gegeven. Dit kan helpen bij het invullen van de vragen van de Veranderplanner. 1.

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

De Veranderplanner. Vilans 2011 Michiel Rutjes, Carolien Gooiker, Marjolein van Vliet. Veranderplanner (Versie )

De Veranderplanner. Vilans 2011 Michiel Rutjes, Carolien Gooiker, Marjolein van Vliet. Veranderplanner (Versie ) De Veranderplanner Wanneer een zorgorganisatie een verandering invoert zijn er veel factoren die het succes van deze verandering bepalen. Dit instrument, de veranderplanner, is gemaakt om voorafgaand aan

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Instroom 1. Inclusie. Uitstroom. Doorstroom. Universiteit Utrecht 1

Instroom 1. Inclusie. Uitstroom. Doorstroom. Universiteit Utrecht 1 Instroom 1 4 Uitstroom 3 Inclusie 2 Doorstroom Universiteit Utrecht 1 Rapportage 2018 Prof. Dr. Naomi Ellemers Prof. Dr. Jojanneke van der Toorn Dr. Wiebren Jansen Inhoud Voorwoord 4 Algemeen 6 Hoe is

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen. Mei 2018

Plan van aanpak Onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen. Mei 2018 Plan van aanpak Onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen Mei 2018 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw prof. dr. Klaartje Peters (voorzitter) Mevrouw prof. dr. Jacobine van den Brink De heer drs. Ton

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding. Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP. Costian de Jonge Versie: 1.

Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding. Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP. Costian de Jonge Versie: 1. 2012 Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP Costian de Jonge 6-2-2012 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 PAP (Persoonlijk Actie

Nadere informatie

Thema s en informa.e edi.e najaar 2015 young professionals

Thema s en informa.e edi.e najaar 2015 young professionals Thema s en informa.e edi.e najaar 2015 young professionals Belangijke data A 15 juni: opening inschrijving B C 4 september: deadline 9 oktober: start CrossOver Contact via Bernold Nieuwesteeg (bernold.nieuwesteeg@arbinn.com

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Whitepaper Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd. Hoe Business Process Management een uitkomst kan bieden

Whitepaper Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd. Hoe Business Process Management een uitkomst kan bieden Whitepaper Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd Hoe Business Process Management een uitkomst kan bieden Inleiding In alle bedrijfstakken worden processpecialisten, kwaliteitsmanagers en business architecten

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Toelichting op de integrale aanpak van Menzis, gemeenten en aanbieders Van 18- naar 18+

Toelichting op de integrale aanpak van Menzis, gemeenten en aanbieders Van 18- naar 18+ Toelichting op de integrale aanpak van Menzis, gemeenten en aanbieders Van 18- naar 18+ De overgang van 18- naar 18+ verloopt momenteel nog niet altijd even soepel voor jeugdigen. Ze kunnen vanaf hun 18

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5 Businesscase Titel Pagina 1 van 5 Versie historie Versie Auteur Datum Omschrijving Akkoord Naam Rol Voor akkoord: Eigenaar businesscase Pagina 2 van 5 Management samenvatting Beschrijf de managementsamenvatting

Nadere informatie

Implementatie: stappen, tips en trucs

Implementatie: stappen, tips en trucs Implementatie: stappen, tips en trucs - DR. CLAUDIA LOBO (HUISARTS, DOCENT HUISARTSOPLEIDING NIJMEGEN UMC ST RADBOUD) - MARJOLEIN TEN WOLDE (MSC, HEALTHCARE POLICY, INNOVATION AND MANAGEMENT, UNIV. MAASTRICHT).

Nadere informatie

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Regiegroep gegevens en berichten standaarden Utrecht 5 oktober 2016 Wat

Nadere informatie

Toelichting op de integrale aanpak van Menzis, gemeenten en aanbieders Van 18min naar 18plus

Toelichting op de integrale aanpak van Menzis, gemeenten en aanbieders Van 18min naar 18plus Toelichting op de integrale aanpak van Menzis, gemeenten en aanbieders Van 18min naar 18plus De overgang van 18min naar 18plus verloopt momenteel nog niet altijd even soepel voor jeugdigen. Ze kunnen vanaf

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Werkplan vakverdieping kunstvakken

Werkplan vakverdieping kunstvakken Werkplan vakverdieping kunstvakken 2012-2013 algemene gegevens Naam: Klas: Nanda ten Have VR3C Gekozen vakverdieping: Beeldend onderwijs Persoonlijke leerdoel gekoppeld aan de vakcompetenties of gericht

Nadere informatie

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen Plan van Aanpak Horecavisie Emmen vastgesteld door b&w op 19-06-2018 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Onderwerpen Horecavisie... 3 1.3 Reikwijdte Horecavisie... 3 2. Onderwerpen Horecavisie...

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 3: Implementeren van de applicatie of (cross)media-uiting Kwalificatie en crebocode Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Projectmatig Creëren 2.0. Samenvatting

Projectmatig Creëren 2.0. Samenvatting Projectmatig Creëren 2.0 Samenvatting Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Inhoudsopgave Projectmatig Creëren 2.0... 1 Samenvatting... 1

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Eemnes. Datum: 12 mei Rapportnummer: 2011/144

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Eemnes. Datum: 12 mei Rapportnummer: 2011/144 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Eemnes. Datum: 12 mei 2011 Rapportnummer: 2011/144 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de gemeente niet behoorlijk

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het?

Project Start Up Wat is het? Wie nemen er deel? Wanneer kies je voor een PSU? Hoe werkt het? Project Start Up Wat is het? De Project Start Up (PSU) is een krachtige interventie bij aanvang van het project. De PSU is een workshop waarin je de belangrijke aspecten van het project met elkaar inventariseert

Nadere informatie

- Rechten: de cursist ontvangt passend onderwijs van goede kwaliteit en iedere cursist verdient en krijgt een gelijke behandeling.

- Rechten: de cursist ontvangt passend onderwijs van goede kwaliteit en iedere cursist verdient en krijgt een gelijke behandeling. Klachtenreglement Stichting VluchtelingenWerk Inburgering 2018 Procedure klachtenbehandeling SV Inburgering Algemeen SV Inburgering heeft graag tevreden klanten en doet zijn uiterste best om u zo goed

Nadere informatie

PILOT. Nieuw werkproces voor loonkostensubsidie. Alles over de pilot

PILOT. Nieuw werkproces voor loonkostensubsidie. Alles over de pilot PILOT Nieuw werkproces voor loonkostensubsidie Alles over de pilot 1 Alles over de pilot loonkostensubsidie Loonkostensubsidie: het kan makkelijker en eenduidiger. Voor werkgevers én voor gemeenten. Dat

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Teamontwikkeling Onderzoek Resultaten

Teamontwikkeling Onderzoek Resultaten Onderzoek Resultaten In juni 2018 hebben wij, Hanneke Jaques en Caja Revenich een online onderzoek uitgevoerd naar teamontwikkeling binnen organisaties. Waarom dit onderzoek? Samenwerken in teams is in

Nadere informatie

Moderatie LOD-bijeenkomsten voorjaar Triple BIM community / TVVL Dag 4 20 juni

Moderatie LOD-bijeenkomsten voorjaar Triple BIM community / TVVL Dag 4 20 juni Moderatie LOD-bijeenkomsten voorjaar 2019 Triple BIM community / TVVL Dag 4 20 juni Opbouw LOD-bijeenkomsten Triple BIM community / TVVL 21-03-2019 Locatie Kloosterhoeve 11-04-2019 Locatie Kloosterhoeve

Nadere informatie

Hybride projectmanagement

Hybride projectmanagement Hybride projectmanagement Ronde Tafel april 2018 Projectmanagement in de Zorg stichting Projectmanagement in de Zorg Sinds 2016 Missie: Projectmanagement in de zorg verbeteren Doel: Waardevol forum voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Nieuwsbrief Netwerk Afvalwaterketen Delfland Beste mensen, Zijn jullie ook zo benieuwd naar de ontwikkelingen in een aantal projecten? Hieronder kun je lezen hoe het met een aantal van de projecten gaat. Ook staan er andere items die het vermelden

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Projectleiderschap: raketwetenschap of mensenwerk?

Projectleiderschap: raketwetenschap of mensenwerk? Projectleiderschap: raketwetenschap of mensenwerk? Een bescheiden handreiking 9 februari 2017 Denise Baecklant Agenda Basis van mijn presentatie Wat is een project? Basale structuur van een project De

Nadere informatie

MAATWERK OPLEIDINGEN 10 basisopleidingen 19 Modules Kies & Mix

MAATWERK OPLEIDINGEN 10 basisopleidingen 19 Modules Kies & Mix WIN TRAININGEN MAATWERK OPLEIDINGEN 10 basisopleidingen 19 Modules Kies & Mix 10 Basisopleidingen PMO, de start-up Prince II Foundation IPMA PMO P3O Foundation IPM voor de projectbeheerser Leading SAFe

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Evaluatie Project S100-route Nijmegen: een andere aanpak. Afdeling Mobiliteit: Sandra Ruta / Erik Maessen

Evaluatie Project S100-route Nijmegen: een andere aanpak. Afdeling Mobiliteit: Sandra Ruta / Erik Maessen Evaluatie Project S100-route Nijmegen: een andere aanpak Afdeling Mobiliteit: Sandra Ruta / Erik Maessen Agenda workshop 1. Welkom 2. Beschrijving project 3. Evalueren: waarom? De klassieke aanpak in Nijmegen

Nadere informatie

Projectvoorstel Integrale visie medische zorg aan jeugdigen

Projectvoorstel Integrale visie medische zorg aan jeugdigen DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND covernotitie Vergadering FB 23 juni 2011 Onderwerp Projectvoorstel Integrale

Nadere informatie

Realisatiefase fase 5

Realisatiefase fase 5 Realisatiefase fase 5 Dit is de tweede doe-fase. Tijdens de realisatiefase voeren jullie de ontwerpen uit om het product te realiseren. Tijdens de voorbereidingsfase hebben jullie alles wat jullie nodig

Nadere informatie

Toelichting Checklist Van 18- naar 18+

Toelichting Checklist Van 18- naar 18+ Toelichting Checklist Van 18- naar 18+ Wat? In Groningen is een checklist Van 18- naar 18+ (checklist 18-/+) opgesteld door jeugdhulpaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. De checklist Van 18-

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 2 Gunningsverslag 1 INLEIDING 1.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 1.2 Diensten De opdracht

Nadere informatie

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven,

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, OR PAUW Bedrijven T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor 8 3621 ZB Breukelen Nieuwegein, 30 augustus 2017 Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, Op 3 augustus ontvingen wij van De Voort Advocaten een

Nadere informatie

Meer GRIP op het vergaderproces! Welkom

Meer GRIP op het vergaderproces! Welkom Meer GRIP op het vergaderproces! Welkom Vergaderen is een middel, geen doel! Doel van deze workshop. Na afloop heb je: Meer inzicht in de fasen in het vergaderproces (BOB) en je eigen invloed daarop; Meer

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Inhoudelijke hulp bij uitdagende vraagstukken. Kennisdeling en netwerkvorming tussen verschillende organisa9es

Inhoudelijke hulp bij uitdagende vraagstukken. Kennisdeling en netwerkvorming tussen verschillende organisa9es Kennisdeling en netwerkvorming tussen verschillende organisa9es Een uitdagend en mo9verend intersectoraal programma voor young- professionals Inhoudelijke hulp bij uitdagende vraagstukken De WENb, WWb

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Gemeente Delft. : Modernisering systematiek uitbreiding parkeerregulering

Gemeente Delft. : Modernisering systematiek uitbreiding parkeerregulering Raadsvoorstel """ Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV Onderwerp : college van B&W : 30-01-2018 : Lennart Harpe : Kay van der Kraan : 06-14877674

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE Versie 22-01-2012 Beste student, Voor je ligt het document Procedure Certificaat

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Onderhoud verlichting. Rapportage van de voortgang en plan van aanpak voor de toekomst

Onderhoud verlichting. Rapportage van de voortgang en plan van aanpak voor de toekomst Onderhoud verlichting Rapportage van de voortgang en plan van aanpak voor de toekomst Rapportage onderhoud verlichting Verantwoording Titel : Onderhoud verlichting Projectnummer : Referentienummer : 201803060933

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Resultaatplan BETTERRESULTSGROUP.NL GIJS ANDREA & RICHARD WENTZEL

Resultaatplan BETTERRESULTSGROUP.NL GIJS ANDREA & RICHARD WENTZEL Resultaatplan BETTERRESULTSGROUP.NL GIJS ANDREA & RICHARD WENTZEL Het geheim van verbeteren zit diep weggestopt INLEIDING Veel IT-organisaties hebben last van de problemen zoals ze geschetst worden in

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN DEKRACHTVAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN PlanB II iseencompletemethodevoorhetimplementerenvanoperationalexcellenceinorganisaties.hetis integraalonderdeelvanhetoperationalexcellenceframeworkenwordtgebruiktvoorhetimplementerenvan

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Elementair Project Management

Elementair Project Management Elementair Project Management Impressie van de sheets 15 juni 2018 Versie 1.1 Projectmanagement in de Zorg Projectmanagement in de Zorg Elementair Project Management 2 Algemene trend LIJN PROJECTEN Toename

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Plan van Aanpak Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Project Regionaal Informatie Expertise Centrum Zuid-Oost Brabant Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING...

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor GKC innovatieprojecten

Kwaliteitscriteria voor GKC innovatieprojecten Groene Kennis Coöperatie Kwaliteitscriteria voor GKC innovatieprojecten Waar is dit instrument voor bedoeld? Binnen de GKC, o.a. via KIGO, worden veel projecten uitgevoerd. We hebben gemerkt dat (te) veel

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

===========================================================================

=========================================================================== Bijlage: behorende bij de nieuwe Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum 2011-2015 Betreft: Overzicht op welke wijze de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Hilversum (18-08-2009) in

Nadere informatie

Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente. Korte versie

Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente. Korte versie Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente Korte versie Inleiding Oldebroek voor Mekaar is samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke

Nadere informatie

Stappenplan. pilot Functieperspectief secretaresse

Stappenplan. pilot Functieperspectief secretaresse Stappenplan pilot Functieperspectief secretaresse Stappenplan pilot Functieperspectief secretaresse In gesprek komen over veranderingen in de secretaressefunctie Uitgangspunten voor SoFoKleS pilot Functieperspectief

Nadere informatie

Whitepaper. Woningcorporaties & Klant Contact Centrum. Inrichten Klant Contact Centrum bij woningcorporaties

Whitepaper. Woningcorporaties & Klant Contact Centrum. Inrichten Klant Contact Centrum bij woningcorporaties Whitepaper Woningcorporaties & Klant Contact Centrum Inrichten Klant Contact Centrum bij woningcorporaties Inleiding Klantgerichtheid blijft centraal staan in de dienstverlening van de woningcorporaties.

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Kickstart-aanpak. Een start maken met architectuur op basis van best practices.

Kickstart-aanpak. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Kickstart-aanpak Een start maken met architectuur op basis van best practices. www.theunitcompany.com Kickstart-aanpak Soms is net dat extra duwtje in de rug nodig om te komen waar je wilt zijn. In onze

Nadere informatie

Offerte / Gemeente Breda / Versie 2.0

Offerte / Gemeente Breda / Versie 2.0 Gemeente Breda t.a.v. mevrouw J de Bruijn Postbus 90156 4800 RH BREDA Breda, 9 juli 2007 Betreft : Referentie: Offerte ontwerpfase websites GemeenteBreda002 Geachte mevrouw De Bruijn, Met plezier sturen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie