Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)"

Transcriptie

1 -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie ( ) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking die willen en kunnen werken. Vanuit het principe van gelijkheid 1 moeten mensen met een beperking in staat worden gesteld hun recht op werkgelegenheid uit te oefenen. De CG-raad zet zich daarom actief in voor het verbeteren van de arbeidsparticipatie van chronische zieken en gehandicapten. Dit vanuit het standpunt dat mensen met een beperking zelf vanuit hun eigen wensen en mogelijkheden, achtergrond en omgeving kortom (eigen regie) werk kunnen vinden en houden. Het vinden als ook het houden van werk blijkt in de praktijk vaak lastig. Om de arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking te bevorderen wordt veel ondernomen. Er bestaat een breed scala aan projecten en initiatieven gericht op zowel werkzoekenden met een beperking als werkgevers, onder andere op het gebied van werk vinden, begeleidingsmogelijkheden en beeldvorming. Deze bestaande projecten en initiatieven kunnen nog effectiever worden, wanneer een aantal hiaten zou worden ingevuld en de mogelijkheden om lessen te trekken uit opgedane ervaringen meer zouden worden benut. Te denken valt dan aan de volgende punten: De initiatieven en projecten zijn niet op een centrale plek te vinden. Er is niet helder (geen goede analyse) wat succes- en faalfactoren zijn bij arbeidsparticipatie. Het is niet duidelijk (er bestaat geen handreiking) hoe je de arbeidsparticipatie kunt bevorderen. Organisaties die zich bezig houden met arbeidsparticipatie zijn soms niet bekend voor elkaar en voor mensen met een beperking. Organisaties, initiatiefnemers en projectleiders werken weinig samen, laten synergiekansen onbenut. Er is weinig facilitering voor organisaties en initiatiefnemers om hun ideeën rondom bevordering van arbeidsparticipatie tot uitvoering te brengen. Geen helder totaaloverzicht van relevante wet- en regelgeving. Ook door pgo-organisaties worden momenteel diverse projecten uitgevoerd op het terrein van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, waarbij vaak ook bovengenoemde punten een rol spelen. De ervaringsdeskundigheid van de pgo-organisaties geeft hen 1 VN Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten (Verenigde Naties-resolutie 48/96, 4 maart 1994).

2 -2- echter bij uitstek een positie om zich in de werkzoekende met een beperking te kunnen verplaatsen. In die zin is de ervaringsdeskundigheid een unieke toegevoegde waarde, die tot op heden nog niet eerder werd ingezet. Bovendien kan door gebruik te maken van de bestaande netwerken van pgo-organisaties, sneller ingespeeld worden op de behoefte van de werkzoekende met een specifieke beperking. De lessen die binnen deze projecten en initiatieven geleerd worden zouden derhalve meer benut kunnen worden. 2 Doelstelling Het doel van het project is het bevorderen van arbeidsparticipatie (vanuit de principes van gelijkheid en eigen regie) door bovengenoemde hiaten op te sporen en in te vullen en meer samenwerking te stimuleren. Uitgangspunt van het Project 'Monitor bevordering arbeidsparticipatie' is dat door het in kaart brengen (monitoren) van de ervaringen en opgedane expertise in lopende projecten en initiatieven inzicht kan worden verkregen over wat successen en knelpunten zijn bij de bevordering van de arbeidsparticipatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Vanuit hier kan, in samenwerking met een aantal pgo-organisaties, gewerkt worden aan een ondersteuningsprogramma, waarvan organisaties gebruik kunnen maken bij (het bevorderen van) arbeidsparticipatie. Ook willen we waar mogelijk de synergie en effectiviteit van projecten en initiatieven vergroten, en waar wenselijk en mogelijk te ondersteunen bij het initiëren van nieuwe projecten/initiatieven op dit gebied. De beoogde resultaten van het Project 'Monitor bevordering arbeidsparticipatie' zijn: 1. overzicht van relevante (top vijf) ervaringen en expertise vanuit projecten en initiatieven die op het terrein van arbeidsparticipatie worden uitgevoerd, van de meest belangrijke wet- en regelgeving, en recente beleidsontwikkelingen hierin (of een doorverwijzing daarvan), 2. inzicht in de belangrijkste (top vijf) succesfactoren en knelpunten bij het bevorderen van arbeidsparticipatie. 3. verbinding het stimuleren van kruisbestuiving door verbindingen te leggen tussen organisaties die zich bezig houden met het bevorderen van arbeidsparticipatie 4. facilitering praktische handvatten bieden aan organisaties die zich bezig houden met het bevorderen van arbeidsparticipatie Aan het einde van het project willen we gekomen zijn tot een: duurzame analyse van successen en knelpunten (faalfactoren) bij het bevorderen van arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking, netwerk van organisaties die zich bezig houden met arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking, een aantal handreikingen (oplossingen) over hoe je arbeidsparticipatie kunt bevorderen,

3 -3- meerdere ideeën voor vervolgprojecten en initiatieven om de arbeidsparticipatie te bevorderen. Afbakening van de monitor: Omdat er heel wat gebeurt op het terrein van bevordering arbeidsparticipatie willen we werken met een topresultaat als startpunt. Dat houdt in dat we samen met pgoorganisaties een top vijf willen samenstellen van knelpunten en succesfactoren, rondom bevordering van arbeidsparticipatie. Vanuit deze top vijf wordt de informatie uit het veld weergegeven. Lopende het onderzoek kan deze top 5 worden bijgesteld en/of worden uitgebreid. Belangrijk hierbij is dat de ervaringen en goede voorbeelden van mensen met een beperking en hun organisaties in deze monitor centraal staan. Het gaat hier om het bij elkaar brengen van ervaringen en kennis uit de praktijk, die veelal moeilijk te kwantificeren zijn. Daarom zal in het project het verzamelen van cijfermateriaal geen doel op zich zijn. Wel zal er gebruik worden gemaakt van op andere plekken al aanwezige kwantitatieve informatie die van nut is voor het project. 3 Doelgroep Doelgroep van het Project 'Monitor bevordering arbeidsparticipatie' zijn die organisaties die betrokken willen zijn bij/een rol hebben in projecten ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte of handicap. Het achterliggende doel is om een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte of handicap. Indirect vormen zij daarom ook de doelgroep van dit project. 4 Werkwijze 2 De monitor bestaat uit een aantal instrumenten : 1. een website 2. nieuwsbrief 3. contacten met organisaties in werkgroep en adviesgroep 4. andere initiatieven om de resultaten onder de aandacht te brengen en verder te brengen Door deze instrumenten van de monitor wordt informatie en overzicht verschaft van relevante gegevens op het terrein van arbeidsparticipatie. Vanuit deze informatie wordt inzicht gegeven wat knelpunten en successen zijn in het bevorderen van arbeidsparticipatie. Hierdoor kunnen nieuwe initiatieven ontwikkeld worden en kan in bestaande initiatieven de onderlinge samenhang en samenwerking verbeteren. Uitwerking instrumenten 2 Zie voor nadere uitwerking het bestand bijlage 1 opzetinstrumenten.

4 -4-1. Een website: een informatiesysteem waarin op een heldere en voor iedereen (pgoorganisaties, andere organisaties en mensen met een beperking) toegankelijke manier informatie is opgenomen over: relevante ontwikkelingen en (wijzigingen van) wet- en regelgeving op dit gebied; lopende projecten en initiatieven, succes- en faalfactoren en resultaten; het netwerk van instanties en personen die bij deze initiatieven een rol spelen. De website moet gedurende het project dienen als levend instrument, waaraan doorlopend informatie kan worden toegevoegd. Door de betrokkenheid van pgoorganisaties en andere relevante organisaties kan de monitor verder worden aangevuld en toegespitst op de onderwerpen die het meest relevant zijn (top vijf). De site zal daarmee een steeds praktischer en concretere invulling krijgen. Daarmee zal de site steeds meer als instrument gebruikt kunnen worden om initiatieven te ontwikkelen, te verfijnen en de onderlinge samenhang en samenwerking te verbeteren. 2. Nieuwsbrief: pgo-organisaties en andere geïnteresseerden worden via een digitale nieuwsbrief periodiek geïnformeerd over de monitor, de actualiteiten (wat is nieuw) en de inhoud. Hoogtepunten uit de monitor worden toegelicht en voorzien van (persoonlijke) achtergrondverhalen en informatie, zodat de inhoud van de monitor gaat leven. De digitale nieuwsbrief is een middel om mensen aan de monitor te binden, naar de site te leiden én om uitwisseling te stimuleren. 3. Contacten met organisaties in werkgroep en adviesgroep Werkgroep: een groep die in eerste instantie bestaat uit vertegenwoordigingen van pgo-organisaties en later ook andere organisaties die zich bezighouden met het bevorderen van arbeidsparticipatie. Deze werkgroep heeft als doel de organisaties met elkaar in contact te brengen om uitwisseling tot stand te brengen, de resultaten uit de monitor te wegen en te verdiepen en op basis daarvan conclusies te vertalen naar nieuwe praktische activiteiten. De expertise van de werkgroep zal gebruikt worden om succesfactoren en knelpunten te inventariseren. Een top vijf zal worden geformuleerd op basis van inbreng van het veld. Adviesgroep: deze groep is een bestaande adviesgroep van de CG-raad. Deze mensen zullen we de (tussentijdse) resultaten voorleggen ter advisering. 4. Andere initiatieven om de resultaten onder de aandacht te brengen en verder te brengen. Gedacht kan worden aan: Presentatie van een aantal succesvolle projecten van pgo-organisaties Bekendmaking van winnaar van de prijzen: o a. 'Meest succesvolle project'. o b. 'Beste idee voor nieuw project' Boekje 'Handreikingen voor succesvolle arbeidsparticipatie' Workshop om samen na te denken over nieuwe initiatieven Organiseren Congres om bovenstaande initiatieven uit te voeren Werkbezoeken

5 -5- Op basis van inbreng van de werkgroep zal het aanbod aan publieke activiteiten nader worden vormgegeven. 5 Bemensing project projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project in opdracht van MT CG-Raad. De projectleider is de voorzitter van de werkgroep; projectadviseur in overleg met projectleider bewaken van inhoudelijke verbinding tussen activiteiten CG-Raad en het project. Leveren van inhoudelijke input en expertise waar nodig; Redacteur/webmaster: informatie omzetten in toegankelijke, aansprekende tekst en plaatsen in de monitor. Monitor bijhouden; Secretaresse: Ondersteunende werkzaamheden. 6 Planning en activiteiten van het gehele project De looptijd van het project is 2,5 jaar en is gestart op 8 september De afronding van het project zal maart 2011 zijn.

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak College Perinatale Zorg Plan van aanpak Inhoud pagina 1. Aanleiding 1 2. Initiatief van alle betrokken partijen en het Ministerie 2 3. Missie en Visie 3 4. Doelstellingen 5 5. Wat betekent dit? 5 6. Werkorganisatie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Utrecht, september 2009 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Praktische verkenning naar de wijze waarop sociale werkbedrijven matchen en factoren die het matchingsproces beïnvloeden Den Haag, januari 2015

Nadere informatie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie mei 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen 2 Hoofdstuk 1 Probleemschets: een actieve rol voor

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie