Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking scenario Belangenbehartiging"

Transcriptie

1 Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan door ouders of andere familieleden, al dan niet op wettelijke basis van minderjarigheid van het kind, of curatele / mentorschap / bewind voering 2. Lokaal collectief gemeenschappelijke belangenbehartiging bij organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning, zoals zorgaanbieders en gemeenten. Dit gaat op een geïnstitutionaliseerde manier via cliëntraden en WMO-adviesraden. Informeel kan het door bundeling van individuele belangenbehartiging die zich samen sterk maken voor een bepaald onderwerp. 3. Landelijk In de landelijks belangenbehartiging wordt de geïnstitutionaliseerde belangenbehartiging voor de VG sector gedaan door Ieder(in). Informeel kunnen bundelingen van cliënten op specifieke onderwerpen een rol spelen (voorbeeld Per Saldo) Doel Het doel van belangenbehartiging door KansPlus is drieledig: 1. Individuele belangenbehartigers 1 voelen zich gesteund door KansPlus bij het behartigen van de belangen van hun relatie 2. Leden van cliëntenraden en WMO-adviesraden kunnen gebruik maken van ondersteuning en training vanuit KansPlus 3. a. Ieder(in) wordt gevoed met voor de vg sector relevante informatie en standpunten b. De publieke opinie en de landelijke politiek worden beïnvloed door het publiekelijk signaleren van misstanden of ernstige problemen Wie doen dit nog meer? Ad 1. `MEE geeft kortdurend ondersteuning aan individuele personen Andere ouder/cliëntenorganisaties, doorgaans gekoppeld aan een denominatie of een specifiek syndroom Per Saldo, voor zover het om PGB gerelateerde zaken gaat Ad 2. Plaatselijke Zorgbelang of platform organisaties LSR / LOC Ad 3. Ouder/cliëntenorganisaties Ieder(in) Per Saldo, voor zover PGB gerelateerd Wat kunnen/doen we beter dan anderen? We zijn onafhankelijk van financiers en aanbieders, en hebben een laagdrempelige toegang We zijn specifiek gericht op belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking door ouders / broers en zussen. 1 Het gaat hierbij in deze notitie om mensen die vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij een persoon met een beperking hun belangen behartigen.

2 We werken vanuit ervaringsdeskundigheid en solidariteit met de mensen die een beroep op ons doen. We kunnen beschikken over een groot netwerk van ervaringsdeskundigen die anderen willen ondersteunen. De dienstverlening aan leden is gratis. Welke activiteiten gaan we in dit kader doen? ad 1. Individuele belangenbehartiging via website, Pluspunt en handreikingen bieden van informatie en ideeën Telefonisch verstrekken van informatie en advies via K&A centrum Ondersteunen van individuele leden door vrijwilligers binnen de ledengroepen Hulp bij doorlopen van procedures / formulieren Ondersteunen tijdens gesprek met instantie / zorgaanbieder Kortdurende conflictbemiddeling Inzet van mediation bij langlopende conflicten( moet betaald worden) Ad 2. Lokaal collectieve belangenbehartiging (Telefonisch) advies aan aangesloten cliëntenraden Aanbod van handreikingen en andere informatie Trainingen aan leden van cliëntenraden en WMO raden Bevorderen van informatie-uitwisseling tussen KansPlus leden in resp. cliëntenraden en WMOraden. Ad 3. Landelijke belangenbehartiging Rapportages vanuit het K&A centrum verspreiden en aanbieden aan Ieder(in) en andere relevante organisaties Deelname in beleidsontwikkeling van Ieder(in) als aangesloten organisatie Luid roepen als we misstanden of dreigende problemen constateren om daarmee de politieke en publieke opinie te beïnvloeden Wat is hiervoor nodig? Ad 1) Individuele belangenbehartiging Versterking van het K&A centrum - Een versterking van het K&A centrum tot een totaal van 10 telefoonvrijwilligers is wenselijk om de individuele belasting te beperken, de continuïteit te garanderen, en om de beroepskracht voldoende vrij te maken om de vrijwilligers te kunnen ondersteunen en de meer ingewikkelde casussen te kunnen verwerken - De backoffice van het K&A centrum moet versterkt worden. Dit back-office zou kunnen bestaan uit leden die over specifieke deskundigheid beschikken en die voor vragen op hun gebied benaderd mogen worden. Ondersteuning lokale ondersteuners Het is belangrijk om een landelijk beeld te hebben over de mensen die binnen de eigen ledengroep. leden bijstaan en adviseren. Vrijwel alle ledengroepen hebben in een inventarisatie van hun activiteiten aangegeven deze functie vervullen. We kunnen dit versterken door de leden die dit doen

3 extra aandacht te geven, bijvoorbeeld in de vorm van landelijk te organiseren thema- of scholingsdagen. Dit versterkt niet alleen de ondersteuningsfunctie voor de leden, maar ook de verbinding binnen KansPlus. Organiseren van een netwerk met clientondersteuners Als alternatief voor MEE kunnen we als KansPlus proberen een netwerk te organiseren van individuele mensen die clientondersteuning bieden op een manier die aansluit bij de visie van KansPlus. Het zou goed zijn als in dit netwerk ook mensen zijn die de zwaardere mediation functie aankunnen. Activiteiten door dit netwerk zullen als regel op betaalde basis plaats vinden (gemeenten, zorgkantoren, instellingen of eventuele individuen zelf). Dit onderdeel vergt nog nadere uitwerking en analyse. Ad 2: lokaal collectief Consulten voor cliëntenraden Het is belangrijk dat we óf op het bureau beschikken over een beleidsmedewerker die voldoende ingevoerd is in de WMCZ, óf in ons ledenbestand enkele mensen hebben met deze achtergrond die telefonisch vragen vanuit cliëntenraden kunnen beantwoorden. Op basis van het huidige gebruik kan worden vastgesteld hoeveel uur per week hier gemiddeld mee gemoeid zal zijn. Trainingen Trainingen aan cliëntenraden worden aangeboden op basis van een kostendekkend tarief + een kleine winstmarge voor de organisatie. De uitvoering van de training kan door externe trainers gedaan worden. We kunnen hiervoor een netwerk met trainers ontwikkelen die namens KansPlus /VraagRaak de trainingen verzorgen. Als we goede trainers in ons netwerk hebben, kunnen we via hen ook trainingen voor WMOraadsleden aanbieden. Het is belangrijk dat het accent van de trainingen zich nadrukkelijker richt op het bijzondere in onze sector dat het veelal niet de cliënten zelf zijn die hun belangen behartigen, maar ouders of andere verwanten. Bijhouden kennis actuele ontwikkelingen Belangrijk is dat we de kennis up to date houden wat betreft ontwikkelingen in de regelgeving en gebruikelijke procedures bij bijvoorbeeld de zorgkantoren. Dit moet ook gebeuren in het kader van het backoffice voor het K&A. We kunnen dezelfde mensen hiervoor vragen ontwikkelingen bij te houden. Ook kunnen we uiteraard gebruik maken van informatie op de sites van Ieder(in) en andere organisaties met veel subsidie. Ad 3 Landelijke belangenbehartiging Bravoure We hebben de neiging altijd erg genuanceerd en onderbouwd te willen zijn als we iets zeggen. Dat is inderdaad nodig als we in een positie zouden zijn om in onderhandelingen echt directe invloed uit te oefenen. Die positie hebben we niet. We hebben we de positie om aan algemene beïnvloeding te doen; zowel in de richting van het publiek, als in de richting van politiek en relevante maatschappelijke organisaties. Deze vorm van beïnvloeding vraag af en toe een stevig geluid, dat niet altijd volledig genuanceerd en onderbouwd hoeft te zijn. We kunnen ons best wel eens beroepen op geluiden die we uit de achterban horen Snelle korte enquêtes Als er bepaalde onderwerken spelen, kunnen we onder de leden die we per mail kunnen bereiken een snelle korte enquête houden. Niet meer dan vier of vijf vragen, dan is de kans op respons het

4 grootst. Daarna terugkoppeling via de nieuwsbrief of direct aan de mensen die de enquête hebben ingevuld. De uitkomst kan gebruikt worden om de bravoure te ondersteunen. raad van deskundigen Het is wenselijk als we een raad van deskundigen kunnen formaliseren die het bestuur en het bureau kunnen ondersteunen in het volgen van de landelijke ontwikkelingen en bijvoorbeeld de positionering van Ieder(in) in deze ontwikkelingen. Dat zou het bureau (mn directie) hopelijk kunnen ontlasten omdat deze nu alle stukken goed moet lezen om alles te kunnen volgen. Algemeen Benutting CRM Het CRM kan ten behoeve van de ondersteuning van leden bij hun belangenbehartiging op twee manieren gebruikt worden: 1. Verslaglegging van de activiteiten van het K&A centrum 2. Zichtbaarheid van de kennis die in de vereniging aanwezig is en benut kan worden. 3. Zicht op de positie van de leden en Toelichting: op dit moment hebben we onvoldoende zicht op de kennis die binnen KansPlus aanwezig is en op de posities van de leden in belangenorganisaties als WMO raden en cliëntenraden en op waar de leden mee te maken kunnen krijgen (welke instelling, gemeente, school, ed.). Handreikingen We hebben als KansPlus veel handreikingen, maar een deel daarvan is achterhaald door de nieuwe ontwikkelingen. Het is goed om de handreikingen een keer te inventariseren en wat nog bruikbaar is eventueel tekstueel te actualiseren. Dit geldt ook voor handreikingen voor cliëntenraden. Het materiaal voor cliëntenraden is qua taalgebruik en vormgeving vooral afgestemd op mensen met een verstandelijke beperking die actief zijn in cliëntenraden. Tenzij we werkelijk veel cliëntenraden hebben die uit mensen met een beperking bestaan en niet uit vertegenwoordigers, zouden we schrijfstijl en vormgeving kunnen afstemmen op de cliëntenraden die bestaan uit vertegenwoordigers.. Aanpassing website Om de positie en het nut van KansPlus voor de individuele belangenbehartiging te versterken is het belangrijk dat de website daarop wordt afgestemd. De site zou een soort uitgebreide handleiding voor vertegenwoordigers van cliënten kunnen zijn. Tot slot Belangenbehartiging is een strategische functie van KansPlus die niet verloren mag gaan. De ontmoetingsfunctie van KansPlus zal van nature vooral door de ledengroepen vorm gegeven worden. De landelijke meerwaarde van KansPlus ligt vooral in de rol die we kunnen spelen in de belangenbehartiging. We kunnen dit om een paar redenen niet (volledig) overlaten aan anderen, zoals Ieder(in). - Ieder(in) bestaat voornamelijk uit organisaties van cliënten zelf die zelf de regie kunnen voeren over hun bestaan en over de zorg die ze nodig hebben. Bij KansPlus gaat het om ouders / verwanten die voor een persoon de belangen moeten behartigen - Ieder(in) richt zich vooral op de politieke belangenbehartiging; het gaat vnl. om de structuren in de zorg en niet om de inhoud van de zorg voor individuen.

5 - De achterban van Ieder(in) bestaat voornamelijk uit mensen die gebruik gaan maken van de WMO. In een recente inhoudelijke bijeenkomst van Ieder(in) bleek weinig belangstelling te zijn voor WLZ zaken die voor ons juist wel van belang zijn. De meeste mensen hebben te maken met een combinatie van WMO en ZVW. Oktober 2014

KansPlus: Meerjarenplan. Focus op individuele en lokale belangenbehartiging. 0. Samenvatting. Versie: maart 2015

KansPlus: Meerjarenplan. Focus op individuele en lokale belangenbehartiging. 0. Samenvatting. Versie: maart 2015 KansPlus: Meerjarenplan Focus op individuele en lokale belangenbehartiging Versie: maart 2015 0. Samenvatting Missie KansPlus: een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland

Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland Brancherapport 2008 Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties: CG-Raad, CSO, LOC,

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Contact met uw achterban

Contact met uw achterban Contact met uw achterban Beknopte handreiking voor belangenbehartigers Mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 Voorwoord 4 1. Achterban 5 2. Contact met de achterban 7 3. Achterbanraadpleging, zo ja, hoe? 10 4.

Nadere informatie

De gemeente als nuchtere noaber

De gemeente als nuchtere noaber De gemeente als nuchtere noaber Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 gemeente Borger-Odoorn 2 Inhoud Inleiding.................................................. 3 Visie.....................................................

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Communicatieplan KansPlus

Communicatieplan KansPlus Communicatieplan KansPlus 2009 Inhoud Inleiding... 4 1. Doelgroep... 5 1.1 Interne doelgroepen... 5 1.2 Externe doelgroep... 5 2. Doelstellingen... 7 2.1 Algemene doelstellingen... 7 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Eindrapportage Esther Plemper Marit Moll In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Oktober 2005 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 15

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

Nieuwsbrief decentralisaties

Nieuwsbrief decentralisaties Nieuwsbrief decentralisaties 30 juli 2014 Voor: alle belangenbehartigers in de ggz (regiokamer, rco s, lidorganisaties LPGGz, cliënten- en familieraden en overige geïnteresseerden). Waarom deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Oktober 2014 *14-0078601* 14-0078601 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding voor dit

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein Een tussenstand Maart 2013 1 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken invoering decentralisaties 5 A. Decentralisatie van de

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Inleiding.... 4 Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding.... 5 De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie