Train de trainer: Participatiemethodieken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Train de trainer: Participatiemethodieken"

Transcriptie

1 Train de trainer: Participatiemethodieken Deze training is bedoeld voor beleidsmakers, professionals, leden van cliëntenraden en verwantenraden die zelf methodieken willen inzetten om cliënten en hun vertegenwoordigers te betrekken bij beleidszaken. Ze krijgen in deze training de gereedschappen om dat te kunnen doen. Deelnemers leren in twee dagdelen hoe ze verschillende participatiemethodieken kunnen gebruiken om in gesprek te gaan met cliënten en hun vertegenwoordigers. Als deelnemer krijg je de handvatten om (als trainer) aan het werk te gaan met participatiemethodieken. Zodat je zelf informatie kunt ophalen om te komen tot een goed beleid met een passend dienstenaanbod.

2 Training Wlz en Wmo: Erop af! Leden van cliëntenraden, Wmo-raden, cliëntenorganisaties en andere belangenbehartigers krijgen informatie op het gebied van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Deelnemers leren in twee dagdelen de belangrijkste aandachtspunten in de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook wordt duidelijk hoe zij deze informatie kunnen gebruiken om een bijdrage te leveren aan het beleid binnen hun zorginstelling, gemeente of regio. Zorginstellingen en gemeenten kunnen beter beleid maken als ze samenwerken met vertegenwoordigers van doelgroepen. Deze vertegenwoordigers hebben kennis nodig om een goede gesprekspartner te kunnen zijn. De mix van deelnemers versterkt de onderlinge contacten tussen verschillende raden en belangengroepen binnen de zorginstellingen, gemeenten of regio.

3 Training Zelfregie Deze training is bedoeld voor cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten. Zelfregie wordt steeds belangrijker; de regie kunnen voeren over je eigen leven en je eigen beslissingen kunnen nemen. Wat dit betekent leer je in de training. In twee dagdelen leren de deelnemers wat zelfregie inhoudt en hoe de eigen kracht vergroot kan worden; bij zichzelf en bij mensen die zij ondersteunen. Ze onderzoeken ook hoe zelfregie kan bijdragen aan de kwaliteit van leven. En welke rol voor zelfregie is weggelegd in de veranderende samenleving. Cliënten krijgen handvatten om regie te kunnen voeren over hun leven. Als beroepskracht, vrijwilliger of mantelzorger leer je de vaardigheden om hen hierbij te ondersteunen en te helpen steviger in hun schoenen te staan.

4 Denken, Delen, Doen! De methode Denken, Delen, Doen! is bedoeld voor beroepskrachten, beleidsmedewerkers en cliëntenraden die bij het vormen van beleid gebruik willen maken van de kennis en kracht van cliënten en/of hun vertegenwoordigers. In een training van twee dagdelen leren deelnemers te werken met de methode; een gestructureerde, creatieve manier om cliënten en verwanten effectief te betrekken bij een vraagstuk. De training biedt tools om gesprekken te begeleiden en te brainstormen over een specifiek thema. Daarnaast is er aandacht voor het organiseren van plannen en projecten waar iedereen enthousiast van wordt. Met de methode Denken, Delen, Doen! kun je een groep verschillende mensen op een gelijkwaardige manier laten brainstormen. Met als resultaat: actieve deelnemers die zich eigenaar voelen van een vraagstuk en dit met elkaar willen oplossen. * Behalve als training bieden we deze methode ook aan als participatie methodiek, die wordt uitgevoerd door medewerkers van Zorgbelang Gelderland.

5 Kijk op wonen en welzijn Een brede groep van cliënten, verwanten, medewerkers, buurtbewoners en vrijwilligers bespreekt de woon- en leefomgeving van een instelling. Daarbij geven zij aan wat goed gaat en wat beter kan. Ze doen suggesties om de leefomgeving te verbeteren. Deelnemers lopen een vooraf bepaalde route door het gebouw en de woon- en leefomgeving. Ze maken foto s, films of tekeningen en vullen een vragenlijst in. Deze worden na afloop besproken met de directie of managers. Er wordt daarbij dieper ingegaan op de ideeën en ervaringen van de deelnemers. De organisatie krijgt door dit actiegerichte onderzoek vanuit verschillende perspectieven inzicht in de positieve en minder positieve ervaringen met de woon-en leefomgeving. Op basis hiervan worden verbetersuggesties aangereikt.

6 Shadowing Een schaduw loopt mee met een cliënt, gedurende een traject dat hij aflegt binnen een bepaald onderdeel van een zorgorganisatie. Zo krijgt de schaduw nauwkeurig beeld van hoe dit traject verloopt, en van alle processtappen. Hij ziet ook van dichtbij hoe de cliënt dit alles ervaart. Een onderzoeker (de schaduw) volgt de cliënt terwijl hij gebruik maakt van een zorgdienst of zorgproduct, en legt dit vast. Met de uitkomsten kan de zorgorganisatie verbeterplannen opstellen. Deze kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van protocollen en formats. Of aan het verbeteren van werkprocessen vanuit cliëntenperspectief.

7 De zorg gaat door! Cliënten vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebben met hun familie en netwerk. Contact met mensen uit je eigen omgeving bepaalt mede je kwaliteit van leven. Verwanten willen meestal graag betrokken zijn bij de zorg voor hun naasten, maar ze weten niet altijd hoe ze dit kunnen doen zonder als bemoeizuchtig te worden ervaren. Via De zorg gaat door! wordt de positie van verwanten in het contact met hun dierbaren steviger en duidelijker. De ervaringen, belevingen en opvattingen van cliënten, verwanten en medewerkers worden in kaart gebracht door middel van gesprekken. We kiezen voor een positieve benadering: waarderen wat goed gaat en ideeën aandragen voor verbeteringen. De zorg gaat door! ondersteunt familie en cliënten bij het verhelderen van hun onderlinge relaties om zo de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.

8 Werken aan wensen Een groep cliënten werkt samen met de organisatie aan een verbetertraject rond een bepaald thema. Dit noemen we co-creatie. Juist cliënten hebben vanuit hun oogpunt als gebruiker van zorg- en dienstverlening een waardevolle inbreng, aanvullend op het perspectief van medewerkers en het management. Het werken aan wensen van cliënten leidt tot betere oplossingen, die zeker niet per definitie duurder zijn! Cliënten onderzoeken hun eigen behoeften, stellen hierin samen prioriteiten. Ze doen vervolgens zoveel mogelijk concrete voorstellen of bedenken creatieve ideeën voor verbetering. Daarna presenteren ze de resultaten aan de organisatie en zijn betrokken bij het verbetertraject. De deelnemers zijn niet alleen betrokken bij het formuleren van ideeën, maar ook bij het realiseren ervan. Daardoor ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid om de wensen waar te maken!

9 Chatmeeting Cliënten gaan op een vooraf afgesproken moment via digitale middelen in gesprek met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of zorginstellingen. Alle deelnemers zijn tijdens de chatmeeting met behulp van computer en webcam met elkaar verbonden. Er is een gespreksleider die ervoor zorgt dat het gesprek goed verloopt en dat iedereen aan bod kan komen. Een chatmeeting kan een goed alternatief zijn voor een bijeenkomst op locatie, bijvoorbeeld als deelnemers niet in staat zijn om naar een bepaalde plek te komen. De chatmeeting biedt mogelijkheden voor laagdrempelig contact tussen partijen die elkaar gewoonlijk niet vanzelfsprekend ontmoeten.

10 Hoor mij nou! Mensen met een beperking geven in een interview aan wat zij persoonlijk als belangrijke ingrediënten zien voor een goed leven. Deze verhalen worden gebundeld in een boekje. Ook worden er portretposters gemaakt met een treffend citaat uit het interview. De deelnemers worden individueel geïnterviewd. Zo verzamelen we de verhalen. Na het verschijnen van het boekje vertellen de geïnterviewden in een bijeenkomst ook hun verhaal aan beleidsmakers, bestuurders, gemeenteraadsleden of Wmo-raden. Alle bezoekers krijgen een boekje en de portretposters. Concrete levensverhalen van cliënten maken veel meer indruk dan een abstract verhaal. Op deze wijze beïnvloeden we de beeldvorming bij bijvoorbeeld gemeenten, verzekeraars, zorgbestuurders of Wmo raden. De interviews en de bijeenkomst dragen positief bij aan empowerment van mensen met een beperking.

11 Panelgesprek Cliënten, verwanten en professionals gaan in gesprek over een specifiek thema. De uitkomsten vormen een waardevolle bijdrage voor het ontwikkelen van beleid of het aanpassen van het aanbod van de zorgorganisatie. De deelnemers gaan onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider in gesprek over vragen waar de zorgorganisatie antwoorden op wil krijgen. De uitkomsten komen in een rapport met aanbevelingen te staan. Doordat vanuit verschillende standpunten een thema besproken wordt, krijgt de zorgorganisatie andere inzichten.

12 Fotomethode Via de fotomethode vertellen beelden het verhaal. Met name voor cliënten die laaggeletterd zijn is dit een aansprekende methode. Deelnemers maken foto s van de omgeving waarin ze leven. Dit helpt om vanuit hun eigen belevingswereld te laten zien wat ze als prettig ervaren of wat beter kan. Cliënten maken foto s over hoe zij hun omgeving zien en beleven: fysiek, mentaal, sociaal. In een interview geven ze een toelichting. Ze kijken ook samen naar elkaars foto s, praten erover en reageren op uitspraken. Als cliëntvertegenwoordiger, beroepskracht of beleidsmedewerker krijg je een beter beeld van hoe cliënten hun omgeving ervaren. Een fotoproject biedt handvatten om de kwaliteit van de woonomgeving en de dienstverlening te verbeteren en zorg op maat te bieden.

13 E-panel Het e-panel is er voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers die willen meedenken over onderwerpen binnen de Langdurige Zorg die hen raken. Ze geven hun mening via internet. De organisatie kan vragen stellen door middel van een online vragenlijst. Deelnemers geven aan of ze mee willen doen en wanneer. Ze kiezen de thema s die voor hen relevant of interessant zijn. E-panels kunnen veel informatie opleveren. Het kost vooraf enige tijd om een vaste pool van deelnemers op te bouwen. Daarna kun je op eenvoudige wijze informatie krijgen over verschillende thema s. Je kunt panelleden op de hoogte houden van de uitkomsten, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief met de resultaten en vervolgacties. Dan weten ze wat er met hun bijdrage gebeurt en wordt hun betrokkenheid vergroot.

14 Spiegelgesprek Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Cliënten en/of hun vertegenwoordigers vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een vragenlijst over hun ervaringen met de Langdurige Zorg. Beroepskrachten luisteren naar de verhalen. Een onafhankelijke gespreksleider gaat in gesprek met cliënten en/of hun vertegenwoordigers. Dit gebeurt met behulp van een vragenlijst die vooraf samen met de opdrachtgever is gemaakt. De cliënten en/of hun vertegenwoordigers staan centraal en krijgen alle ruimte om hun mening te geven en ervaringen te delen. Als toehoorder praat je niet mee, maar krijg je als het ware een spiegel voorgehouden. Je kunt de kwaliteit van je aanbod sterk verbeteren. Soms hoef je daar niet eens veel voor te veranderen. Simpelweg door goed te luisteren naar ervaringen en verbeteradviezen kun je veel van cliënten en/of hun vertegenwoordigers leren.

15 Dialoogtafel Mensen met verschillende achtergronden - bijvoorbeeld cliënten en beleidsmakers - gaan met elkaar in dialoog over vooraf gekozen thema s, onder leiding van een gespreksleider. Belangrijk bij het voeren van een dialoog is dat je je verplaatst in het perspectief of de beleving van de ander. De ontmoeting heeft een laagdrempelig en informeel karakter. De organisatie stelt samen met de gespreksleider een aantal vragen op, eventueel aangevuld met stellingen. Deze vormen de gespreksleidraad. In het geval dat afgesproken thema s spontaan aan de orde komen, laat de gespreksleider dat gebeuren. Bij voorkeur wordt de dialoogtafel gekoppeld aan activiteiten zoals eten, bewegen, muziek of creatieve bezigheden. Doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn voelen zich niet altijd aangesproken door de reguliere bijeenkomsten voor inspraak en medezeggenschap. Ook vinden sommige professionals of beleidsmakers die beleid maken met betrekking tot een specifieke doelgroep het niet altijd makkelijk om met hen in contact te komen. Het inzetten van deze informele bijeenkomst levert de organisatie toegang, betrokkenheid en informatie op van een doelgroep die anders buiten beeld blijft.

16 Peer consultatie Deelnemers delen informatie met hun peers, mensen met dezelfde kenmerken of achtergrond. Door herkenning en het vertrouwen in de peer als gelijke, delen zij informatie die zij niet zomaar met niet-peers gedeeld hadden. Cliënten gaan in gesprek met hun peers aan de hand van een opgestelde vragenlijst. De resultaten worden, met ondersteuning, vastgelegd in een eindrapport. De organisatie krijgt met de inzet van peer consultatie advies en feedback vanuit een specifieke doelgroep. Door de inzet van peerconsultatie worden signalen en informatie verkregen die anders onbesproken zouden blijven. Door het actief betrekken van de doelgroep, ontstaat eigenaarschap en betrokkenheid vanuit de deelnemers.

17 Ondersteuning cliëntenraden en verwantenraden Cliëntenraden en verwantenraden van zorgorganisaties krijgen advies en ondersteuning gericht op actuele beleidsonderwerpen. Dit houdt o.a. in: kennisoverdracht en verband leggen met regionale en landelijke ontwikkelingen. En hoe leg je contact met de interne achterban of met andere raden, om te komen tot (gezamenlijk) standpunt of om kennis uit te wisselen? Ook daarbij bieden we ondersteuning. Een medewerker van Zorgbelang Gelderland maakt een programma op maat voor de cliëntenraad en/of verwantenraad. De cliëntenraad en verwantenraad zijn beter in staat om een constructieve bijdrage te leveren aan het formele en informele gesprek over actuele beleidsonderwerpen.

18 Zorgplantoetsing op eigen regie en participatie Zorgbelang Gelderland voert een onafhankelijke toetsing van het zorgplan uit. Hierbij wordt bekeken of en in welke mate de zorgaanbieder cliënten ondersteunt in het voeren van eigen regie, binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft. Ook de positie en de rol van verwanten wordt onder de loep genomen. De toetsing van de zorgplannen gaat over verschillende aspecten: begrijpelijkheid, duidelijkheid, toegankelijkheid, monitoring, onderlinge samenhang van de dienstverlening, aandacht voor de rol en de positie van verwanten. Naast de toets gaan we in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers. Na afloop ligt er een rapport met aanbevelingen. Management, cliëntenraad en verwantenraad ontvangen het eindrapport. Op basis hiervan kunnen zij een verbeterplan maken, gericht op de positie van de cliënt binnen het zorgplan.

19 Cliëntenbelangenbehartigersstoel Medewerkers van Zorgbelang Gelderland vertegenwoordigen de belangen van specifieke doelgroepen aan de regionale onderhandelingstafels van zorgkantoren, zorginstellingen en gemeenten. Om de rol van belangenbehartiger goed te kunnen uitvoeren, organiseert Zorgbelang Gelderland een klankbordgroep van cliënten en vertegenwoordigers vanuit verschillende instellingen. We leggen vragen en thema s voor. De antwoorden gaan mee naar de onderhandelingstafel en de uitkomsten worden teruggekoppeld aan de klankbordgroep. Zorgbelang Gelderland kan op deze manier het cliëntenperspectief beter overbrengen bij de inkoopafspraken.

20 Regionale monitor cliëntervaringen Cliënten in de langdurige zorg in een bepaalde regio beantwoorden (digitale) vragenlijsten over hun ervaringen. Deze ervaringen brengen we in kaart, met als doel de zorg te verbeteren. Deelnemers vullen een korte standaardvragenlijst in. De resultaten zijn onderling vergelijkbaar en worden weergegeven in een compacte rapportage. Voor diepgaander inzicht in wat deze kwantitatieve uitkomsten betekenen voor de beleving van zorg en ondersteuning, adviseren we aanvullend kwalitatief ervaringsonderzoek. Bijvoorbeeld een spiegelgesprek of dialoogtafel. Instellingen voor langdurige zorg kunnen met de uitkomsten van de monitor hun zorg optimaliseren. Eventuele knelpunten kunnen ze bespreken met de zorgkantoren.

21 Regiobijeenkomsten Cliënten uit de langdurige zorg en hun vertegenwoordigers vertellen hun ideeën over een actueel thema aan beleidsmakers en professionals. Dit doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen. Zo wordt duidelijk welke behoeften cliënten en vertegenwoordigers hebben als het gaat om passende ondersteuning. In één grote bijeenkomst voor maximaal honderd deelnemers, of in drie kleinere bijeenkomsten voor maximaal dertig deelnemers, komt een thema aan de orde. We zorgen voor een laagdrempelige setting. Samen met partijen uit de regio stellen we het programma op. We leiden het gesprek, zorgen voor verslaglegging en ondersteunen bij vervolgacties. Door ideeën op regionaal niveau te bespreken en te inventariseren doen instellingen op een breder niveau inzichten en ervaringen op. Het biedt zorgorganisaties in die regio de mogelijkheid om de handen ineen te slaan en samen te werken aan het besproken thema.

22 Enquêterecht Wie en Wat Het enquêterecht is het recht van cliënten om een onderzoek naar het beleid van een instelling aan te vragen. Zo n onderzoek wordt aangevraagd bij de Ondernemingskamer. Instellingen moeten in hun statuten vast leggen wie het enquêterecht mag uitvoeren. Dat moeten in ieder geval vertegenwoordigers van cliënten zijn, bijvoorbeeld Zorgbelang Gelderland. Hoe Zorgbelang Gelderland voert jaarlijks een gesprek met de cliëntenraad over het uitgevoerde beleid, of er nu wel of niet sprake is van vermeend wanbeleid. Vooraf schrijft Zorgbelang Gelderland een notitie over bij hen binnengekomen signalen. Na het gesprek wordt de notitie indien nodig aangevuld of bijgesteld. Vervolgens volgt een gesprek met de Raad van Bestuur dat eindigt met een slotconclusie, waaruit blijkt of er sprake is van verantwoorde uitvoering van het beleid. Deze slotconclusie wordt schriftelijk aan de instelling verstrekt. Wat kun je er mee Met het enquêterecht wordt op onafhankelijke en structurele wijze het beleid van een instelling gemonitord waarbij de cliëntenraad een nadrukkelijke rol heeft. Vooraf kan de clientenraad zich laten adviseren met betrekking tot het wel of niet inzetten van het enquêterecht

23 Een Steekje Los? Het spel Een Steekje Los? is bijzonder geschikt voor gemengde groepen, zoals cliënten, familieleden en hulpverleners, om op deze manier de belevingswereld en de beeldvorming vanuit diverse invalshoeken spelenderwijs bespreekbaar te maken. We hebben naast Een Steekje Los? ook een speciale variant voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit spel heet Doe je mee? Dit spel doorbreekt taboes en maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Een Steekje Los? bevat diepgang én humor. We bespreken onderwerpen zoals: relaties, werk en dagbesteding, vrije tijd, hulp, gezondheid en zingeving. Van het spel Een Steekje Los? bestaan verschillende uitbreidingssets over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld eenzaamheid, dementie en lichamelijk chronisch ziek zijn. Ontdekt wordt wat voor cliënten echt belangrijk is. Hoe en op welke onderdelen van hun leven kunnen cliënten eigen regie voeren en waar hebben zij ondersteuning bij nodig? Hoe kunnen zij hun weg vinden binnen de Langdurige Zorg en in de samenleving? Hoe kunnen zij leren van elkaars ervaringen en daardoor zelf krachtiger worden?

De route naar actieve participatie in jeugdbeleid uitstippelen

De route naar actieve participatie in jeugdbeleid uitstippelen De route naar actieve participatie in jeugdbeleid uitstippelen Zorgbelang Gelderland adviseert u bij het uitstippelen van de route en het inzetten van participatie metho die ken, trainingen, les programma

Nadere informatie

INSTRUMENTEN PATIËNTENPARTICIPATIE

INSTRUMENTEN PATIËNTENPARTICIPATIE INSTRUMENTEN PATIËNTENPARTICIPATIE JUNI 2013 Inleiding Er zijn verschillende instrumenten om patiëntenparticipatie toe te passen in de eerstelijnszorg. Patiëntenparticipatie is een onderwerp dat steeds

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

Handreiking patiëntenpanels. voor praktijken in de eerstelijnszorg

Handreiking patiëntenpanels. voor praktijken in de eerstelijnszorg Handreiking patiëntenpanels voor praktijken in de eerstelijnszorg 15 augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een patiëntenpanel? 4 Voorbereiding 6 Uitvoering 9 Vervolg 10 Bijlage 1: Voorbeeldbrief

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG JULI 2015 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Het

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Handreiking actieve patiëntenparticipatie. voor zorgaanbieders in de eerstelijnszorg

Handreiking actieve patiëntenparticipatie. voor zorgaanbieders in de eerstelijnszorg Handreiking actieve patiëntenparticipatie voor zorgaanbieders in de eerstelijnszorg 10 juli 2012 1 Inleiding en toelichting In deze handreiking vindt u methoden die u kunnen helpen om de wensen van uw

Nadere informatie

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders 1 Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders Workshops Marion Kersten VGN Stelling: Met de nieuwe Handreiking hebben medewerkers alles

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënt- en familievertegenwoordiging informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 VERPLEGING EN VERZORGING

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 VERPLEGING EN VERZORGING PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 VERPLEGING EN VERZORGING JULI 2015 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Colofon Opdrachtgevers Stuurgroep Toolkit Antistigma-interventies: Kenniscentrum Phrenos, Stichting

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Landelijk Platform GGz

Landelijk Platform GGz Herstel en Burgerschap Wat vinden cliënten belangrijk? Elske ten Vergert, LPGGz 17 november 2010 t.b.v. de vergadering Platform Herstel en Burgerschap 5 regionale conferenties Juni-sep 2010 280 bezoekers

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Preventie van radicalisering. Aanbod en expertise

Preventie van radicalisering. Aanbod en expertise Preventie van radicalisering Aanbod en expertise Inleiding RadarAdvies is al ruim 10 jaar expert op het gebied van radicalisering en de preventie daarvan. Inleiding Wij geloven dat radicalisering een proces

Nadere informatie

AGENDA Datum: Dinsdag 2 juni 2015, achterbanbijeenkomst Plaats: Droom Tijd: 19.30-21.30 uur Aanwezig: 1. Opening -

AGENDA Datum: Dinsdag 2 juni 2015, achterbanbijeenkomst Plaats: Droom Tijd: 19.30-21.30 uur Aanwezig: 1. Opening - Achterbanbijeenkomst: 2 juni 2015 Nummer: 165-2015 AGENDA Datum: Dinsdag 2 juni 2015, achterbanbijeenkomst Plaats: Droom Tijd: 19.30-21.30 uur Aanwezig: 1. Opening - 2. Voor de pauze VGZ zorgkantoor Vragen

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015 Asperen, 2 oktober 2014 Aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Lingewaal Postbus 1014 4147 ZG Asperen Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënt- en familievertegenwoordiging informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lingewaal 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN Rapport over de toetsing van zorgplannen Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys Jij èn jouw zorgplan 01-09-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderzoek 4

Nadere informatie

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score Schakelring Zorgorganisatie in Midden Brabant In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score NPS 56% Rapportcijfers 8,7 Trots en toch. Reacties bij CTO Sinds januari moeten

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Elke dag beter Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0 November 2014 elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Inhoud Inleiding 3 1 Wat is goede gehandicaptenzorg? 4 2

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Het ABC van ouderenorganisaties

Het ABC van ouderenorganisaties Het ABC van ouderenorganisaties Nieuwjaarsrede voor de Cosbo Stad Utrecht op 14 januari 2015 Guus Schrijvers, gezondheidseconoom, oudhoogleraar Public Health bij het UMC Utrecht en exraadslid van de Gemeente

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst 30 september 2014

Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Programma van vandaag 16.30 Stand van zaken Precuro: Patiëntervaringen (Precuro II) Uitkomsten: zelfredzaamheid en teamspirit (Precuro I) 17.10 De rol van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Bird s eye view: over de invloed van patiënten, cliënten, verzekerden in het zorgstelsel. 30 september 2015. Ernst van Koesveld

Bird s eye view: over de invloed van patiënten, cliënten, verzekerden in het zorgstelsel. 30 september 2015. Ernst van Koesveld Bird s eye view: over de invloed van patiënten, cliënten, verzekerden in het zorgstelsel 30 september 2015 Ernst van Koesveld OUTLINE PRESENTATIE - BIRD S EYE VIEW Zorgverzekeringswet - Kwaliteit Loont

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Als zorgaanbieder doet u een beroep op zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Binnen zorginstellingen wordt de verbinding met thuis en het gewone leven zoveel mogelijk

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers

Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers Deze gebruiksaanwijzing is voor mensen die gemeenten of zorgaanbieders adviseren over mantelzorg en/of vrijwilligerszorg. Als ervaringsdeskundige op het gebied

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap Uitgebreide versie Inspraak van de cli nt bij Pluryn Inspraak van de clint bij Pluryn De besluiten van Pluryn hebben invloed op het leven van clinten. Ben jij een clint van Pluryn? Dan kun je meedenken

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning. Karin Sok Willem-Jan de Gast

Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning. Karin Sok Willem-Jan de Gast Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning Karin Sok Willem-Jan de Gast Outcome? Impact Effecten Outcome Resultaten Output Activiteiten Outcome en kwaliteit Impact Effecten Outcome Indicatoren

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in onderzoek

Cliëntenparticipatie in onderzoek Cliëntenparticipatie in onderzoek VOOR ONDERZOEKERS Informatie voor u als onderzoeker over het betrekken van cliënten (vertegenwoordigers) bij praktijkgericht onderzoek KENNISMAKING MET CLIËNTENPARTICIPATIE

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie