Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe. voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe. voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap"

Transcriptie

1 Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap Jaarverslag

2 Inhoudsopgave: Voorwoord van de voorzitter Deel 1: jaarverslag blz. 1. Stichting VG-BelangenPlatform Drenthe Doelstelling en taak Samenstelling bestuur Werkzaamheden bestuur Participanten Voorlichtingsbijeenkomsten met WMO-raden Voorlichtingsbijeenkomst met besturen Wooninitiatieven Contacten met VG-Platformen en Ieder(in) Overleg met directies van zorginstellingen Enquete Zorg en ondersteuning voor ouderen door voorzieningen in Drenthe Ouderenbeleid en gezondheid Ieder(in) Nieuwsbrieven, Social Media en website... 6 Deel 2: Werkplan 2

3 Voorwoord Geachte lezer, Hierbij ontvangt u het jaarverslag van het VG-BelangenPlatform Drenthe. In het vorige jaarverslag vermelden wij, dat de basis van het jaarverslag zal worden gevormd door de realisatie van de voorgenomen activiteiten in het betreffende jaar. U zult kunnen constateren, dat in dat opzicht een geslaagd jaar was. Een belangrijk doel hebben we echter niet bereikt: versterken van ons bestuur. We streven ernaar een breed platform te zijn. Een platform, waar vertegenwoordigers van de cliënten met elkaar van gedachten wisselen en waar mogelijk de samenwerking zoeken om gezamenlijk op te komen voor de belangen van onze kinderen en verwanten. Helaas is het niet gelukt het bestuur met nieuwe mensen uit nog niet aangesloten organisaties te versterken. We blijven het proberen, want een breder draagvlak is nodig om onze organisatie sterker te maken. Het hart van ons platform wordt gevormd door de vergenwoordigers van de belangenorganisaties van ouders en verwanten (KansPlus, Sien en Dit Koningskind). Het platform biedt hun het podium voor intensieve samenwerking. Alle activiteiten op het gebied van informatie en discussie worden samen onder de 'paraplu' van het platform ondernomen. In is nauw samengewerkt met MEE Drenthe. Samen hebben we in de provincie een drietal informatiebijeenkomsten voor Wmo-raden georganiseerd. Deze waren een vervolg op bijeenkomsten in Deze samenwerking is ons uitstekend bevallen. We zullen dan ook zeker nagaan, of ook in de toekomst gezamenlijke projecten mogelijk zijn. Mee blijven doen in een voortdurend veranderende samenleving heeft voor ons prioriteit. We zijn ons bewust van de noodzaak een goede, actuele website te hebben, overzichtelijk en modern. We hopen in 2015 hierin een eerste, grote stap te zetten. Door actiever te communiceren via de sociale media willen we ons netwerk onderhouden en uitbreiden. Natuurlijk zullen we u op de hoogte houden van de actualiteit door middel van onze nieuwsbrief. De permanente informatiestroom die over ons wordt uitgestort, neemt zeker niet af. In de nieuwsbrief proberen we voor u de actualiteit kort en overzichtelijk op een rijtje te zetten. Reacties op dit jaarverslag zijn meer dan welkom. U kunt natuurlijk ook reageren op de inhoud van de website of ook een van de nieuwsbrieven. Met vriendelijke groet, Peter Arends (voorzitter) 3

4 Deel 1: Jaarverslag 1. Stichting VG-BelangenPlatform Drenthe Het VG-BelangenPlatform Drenthe is opgericht op 3 april 2007 en is een voortzetting van de toenmalige Federatie voor Ouderverenigingen. 2. Doelstelling en taak Doelstelling en taak van de stichting zijn in Artikel 2 van haar statuten als volgt geformuleerd: De stichting VG-BelangenPlatform Drenthe is een provinciale krachtenbundeling van organisaties die, in het kader van de collectieve belangenbehartiging, opkomen voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap. Zij heeft ten doel de specifieke provinciale belangen van de in de stichting VG- BelangenPlatform Drenthe participerende organisaties, zoals bedoeld in artikel 4, te behartigen en uit te voeren. De stichting VG-BelangenPlatform Drenthe is, binnen de kaders van de intersectorale samenwerking op provinciaal niveau, hèt provinciale platform ten behoeve van de collectieve belangenbehartiging aan ouders en verwanten die lid zijn van een belangennetwerk, ouder- of cliëntorganisatie of van een syndroomgroep. 3. Samenstelling van het bestuur Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de aangesloten organisaties. Per 31 december 2013 was de samenstelling als volgt: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Bestuurslid: Bestuurslid: Dhr. P. Arends (voorzitter Kansplus, afd. Drenthe) Dhr. J. Hulshof (voorzitter provinciale commissie Sien-Drenthe) Dhr. R. de Vreeze (vertegenwoordiger Stichting Down-Syndroom Drenthe) Mevr. R. Wind-de Vries (vertegenwoordiger Dit Koningskind, afd. Drenthe-Noord) Dhr. G. Rottink (vertegenwoordiger wooninitiatieven voor verstandelijk gehandicapten in Drenthe) Dhr. M. Pronk (vertegenwoordiger regionale cliëntenraad Vanboeijen Meppel) 4. Werkzaamheden van het bestuur Het bestuur is in het afgelopen jaar voor haar reguliere vergaderingen acht keer bijeen geweest in de Zuiderkerk te Assen. Daarnaast kwamen leden van het bestuur in willekeurige samenstelling bijeen voor het voorbereiden en organiseren van activiteiten en het onderhouden van contacten met andere (belangen)organisaties en met de Drentsche zorginstellingen. 5. Participanten Door veranderingen in de zorg met betrekking tot vertegenwoordiging en collectieve belangenbehartiging van de aan de zorginstellingen toevertrouwde cliënten is het aantal participanten terug gelopen. Aan de stichting zijn de volgende participanten verbonden: 4

5 a. Cliëntenraad Koninklijke Visio; b. KansPlus Drenthe; c. Sien Drenthe; d. Dit Koningskind Drenthe-Noord. 6. Voorlichtingsbijeenkomsten met WMO-raden Op 13 en 14 mei en op 11 juni zijn er door het VG-BelangenPlatform Drenthe, in samenwerking met MEE-Drenthe en het programma aandacht voor Iedereen in de gemeentehuizen van Zuidwolde, Vries en Emmen bijeenkomsten georganiseerd voor leden en WMO-beleidsadviseurs van alle WMO-raden in Drenthe met als doel om de rol van de WMO-raden te verbinden met deskundigheid en signalering en daarnaast ook om de leden van de verschillende WMO-raden een platform bieden voor uitwisseling van ideeën met cliëntorganisaties. Als sprekers waren aanwezig Jo Terlouw en Pouwel van de Siepkamp, resp. directeur en landelijk bestuurder van Belangennetwerk KansPlus, die zich bogen over de vraag Wat als we zelf niet voor onze mensen opkomen, verder de gemeentelijke beleidsprogrammaleiders/adviseurs Vera van Kesteren (Borger-Odoorn), Afien Valkenborg (Emmen) en Henk Fokkes (Hoogeveen) die de ontwikkelingen en knelpunten schetsten waar men als beleidsambtenaren beroepshalve tegenaan loopt. Alice Makkinga van AVI en verschillende consulenten van MEE Drenthe verzorgden een korte presentatie over de ondersteuning die hun organisaties kunnen geven bij een zorgvuldige afstemming van de transitie AWBZ-Wmo. 7. Voorlichtingsbijeenkomst met bestuurders Wooninitiatieven Op 4 november is in samenwerking met het VG-BelangenPlatform Groningen in De Schulp in Assen een voorlichtingsavond gehouden voor besturen van Wooninitiatieven in de provincies Groningen en Drenthe. Spreker was dhr. Hans de Knijff van Per Saldo die praktische voorbeelden gaf hoe zo goed mogelijk in te spelen op de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving. Lies Reitsema, ondersteuner van mensen met een beperking en hun ouders, leidde de avond en beet de spits af door de aanwezigen in groepen in te delen met als opdracht, leer elkaar kennen en deel uw ervaringen. Op deze avond waren een 50-tal bestuurders van Wooninitiatieven aanwezig. 8. Contacten met VG-Platformen en Ieder(in) Op 26 augustus is in het Bavinck-huis in Hoogeveen overleg gevoerd met bestuurders van VG-BelangenPlatform Groningen en van Platform Overijssel-VG. Landelijke belangenorganisatie Ieder(in) werd vertegenwoordigd door de heren De Gooyer en Ter Haar, respectievelijk voorzitter en beleidsmedewerker. Op deze vergadering is gesproken over de veranderende positie en de toekomstverwachtingen van de VG-Platformen en is ingegaan op de vraag wat een landelijke organisatie als Ieder(in) kan betekenen voor de regionale en provinciale VG- Platformen. Een punt van aandacht was ook de problematiek rondom Thomashuizen, die op basis van afgesloten contracten van zorgvragers steeds hogere bijdragen verwachten. 9. Overleg met directies van zorginstellingen In dit jaar zijn er gesprekken gevoerd met de directies van Promens-Care en De Trans. Daarbij is gesproken over de algemene positie van de gehandicaptenzorg. Bezuinigingen zetten de ambulante zorg, waaronder dagbesteding, onder druk, maar ook worden zwaardere eisen gesteld aan de financiële positie van de zorginstellingen. 5

6 Verder waren het vervoer, de belangenbehartiging en de vertegenwoordiging van ouders van cliënten binnen de zorginstellingen terugkerende gespreksonderwerpen. 10. Enquête Zorg en ondersteuning van ouderen door voorzieningen in Drenthe Aan de Drentse zorginstellingen is een enquête verzonden over het Ouderenbeleid. Uit de response viel op te maken dat er bij velen weinig gerichte kennis is over de gang van zaken als het gaat om de verzorging van de cliënt. 11. Ouderenbeleid en gezondheid Als gevolg van contacten met de HHS-Groningen is door een lid van het bestuur zitting genomen in de werkgroep Leefstijl van mensen met een (verstandelijke) handicap van de HSS. 12. Ieder(in) In dit jaar zijn het Platform-VG en de CG-raad gefuseerd en opgegaan in een nieuwe landelijke organisatie met de naam Ieder(in). Door deze fusie verviel de taak van Liris als overkoepelend orgaan van regionale en provinciale VG-platformen. Het bestuur heeft middels het bijwonen van verschillende vergaderingen de ontwikkelingen rondom de fusie intensief gevolgd. 13. Nieuwsbrieven, Social Media en website In dit jaar zijn er via de mail door het bestuur twaalf nieuwsbrieven gestuurd aan de Drentse leden van belangenorganisaties Sien, Dit Koningskind en Kansplus en aan degenen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het bestuur is zich verder bezig gaan houden met het gebruiken van de sociale media en met het ontwikkelen van en in werking zetten van een website. 6

7 Werkplan van het VG-BelangenPlatform Drenthe Inleiding Dit werkplan is het vervolg op het werkplan september januari. Veel van de voorgenomen activiteiten zijn in 2013 gerealiseerd. De voorlichtingsbijeenkomsten werden goed bezocht en positief gewaardeerd. De contacten met zorgaanbieders en belangenorganisaties werden aangehaald en versterkt. Bij de betrokken organisaties, bij gemeenten en gelukkig ook bij onze achterban, zijn we ongetwijfeld bekender geworden. Helaas is in 2013 ook gebleken dat een constructieve samenwerking, laat staan een fusie, van de landelijke ouderverenigingen nog steeds een brug te ver is. De samenwerking in Drenthe was echter prima. We hopen dat die ook in blijft bestaan. Met Zorgbelang Drenthe is nauwelijks meer contact. Dit is een direct gevolg van de inkrimping van deze organisatie. Daar staat tegenover dat we met MEE nauw samenwerken bij de organisatie van bijeenkomsten voor Wmo-raden en gemeenten. Ook de komende periode blijven we sterk inzetten op samenwerking, zowel met ondersteunende organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, als met zorgaanbieders. De effecten van de transities van rijksoverheid en provincie richting gemeenten zullen in heel belangrijk zijn bij de keuze van onze activiteiten. Met spijt constateren we dat pogingen om contacten met cliëntenraden te leggen in 2013 niets hebben opgeleverd. We blijven het proberen. Daarom zijn we in het najaar van opnieuw van plan een informatiebijeenkomst over medezeggenschap te organiseren. De cliëntenraden zullen daarvoor nadrukkelijk worden uitgenodigd. Het VG-BelangenPlatform wil ouderverenigingen niet voor de voeten lopen, maar hen ondersteunen. Dat kan door helder te formuleren wat wel en wat niet van ons verwacht mag worden. Wij zijn een koepelorganisatie en vertegenwoordigen binnen de provincie naar ondersteunende organisaties en gemeenten: De ouderverenigingen De bij ons aangesloten (centrale) cliëntenraden Syndroomgroepen Onze primaire taken ten behoeve van deze organisaties zijn: collectieve belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, en informatievoorziening. Wij ondersteunen de aangesloten organisaties dan ook bij de organisatie van informatieavonden voor hun leden. Voor de inhoud van deze avonden zijn genoemde organisaties verantwoordelijk. Deze uitgangspunten vormen ook dit jaar de basis van het werkplan.

8 Nr Activiteit Doel/resultaat (Evt.) met Planning Kosten 1 Profileren Vg BelangenPlatform Drenthe 1.1 Vergroten naamsbekendheid door: De site is bekend en actueel: Ieder-in Voorjaar Een vernieuwde actuele website; met veel links Binnen de VG-sector naar en van andere websites Bij ondersteunende organisaties Doorgaan met brede verspreiding nieuwsbrief Bij gemeenten (bestuur, medewerkers en Doorlopend Een actievere bijdrage binnen de sociale media Wmo-raden) in het belang van onze doelgroep De nieuwsbrief is bekend en wordt breed verspreid We doen ons zegje binnen netwerken op sociale media 1.2 Bijdragen aan bulletins/nieuwsbrieven Vergroting bekendheid bij ouders/ Betrokken ondersteunende organisaties, zorgaanbieders, en ouderverenigingen. cliënten en betrokken organisaties. organisaties 2 Voorlichting over en ondersteuning bij de gevolgen van de 3 decentralisaties: AWBZ Wmo Jeugdzorg (m.n. licht verstandelijk beperkten) Participatiewet (m.n. Wajongers) 2.1 Contact met voorzitters Wmo-raden over consequenties voor mensen met een verstandelijke beperking Aanreiken en bespreken aandachtspunten Afspraken verder contact 2.2 Regionale bijeenkomsten met Wmo-raden, vertegenwoordigers gemeenten De Wmo-raden zijn alert op de effecten voor onze achterban. De Wmo-raden zetten zich, a.d.h. van geformuleerde aandachtspunten in voor onze achterban. Wij zijn bekend als belangenbehartigers Wmo-raden krijgen een platform om elkaar te informeren en met elkaar in gesprek te gaan Deskundigen geven informatie, beantwoorden vragen en bespreken knelpunten Maatwerk voor Wmo-raden en vertegenwoordigers gemeenten MEE Jeugdzorg (?) Betrokken organisaties, m.n. MEE Jeugdzorg (?) KansPlus Sien (?) Voorjaar (febr., mrt) 8

9 Nr Activiteit Doel/resultaat (Evt.) met Planning Kosten 3 Ouderenbeleid 3.1 Vergelijkend onderzoek naar inhoud, effecten en kwaliteit ouderenbeleid van de grote zorgaanbieders Presentatie van dit onderzoek aan de directies van de zorgaanbieders Onderzoekers Hanze Hogeschool mei okt. Voorbeelden van Good Practice Groningen 3.2 Deze problematiek onder de aandacht brengen van gemeenten en Wmo-raden 4 Informatiebijeenkomst cliëntenraden, leden belangenorganisaties, overige belangstellenden 4.1 Vervolg op de bijeenkomsten van 16 maart en 2 november 2013 Geactualiseerde informatie over de stand van zaken van de decentralisaties Actuele informatie over rechten/plichten cliëntenraden Opstellen en bespreken zorgplannen (vervolg) 5 Samenwerking 5.1 Met directieleden zorgaanbieders directeur-bestuurder PromensCare directeur-bestuurder De Trans Directeur-bestuurder Van Boeijen (?) Met (centrale) cliëntenraden zorgaanbieders Minimaal 1x per jaar een overlegmoment 5.2 Met belangenverenigingen KansPlus Sien Dit Koningskind Knelpunten en aanbevelingen Gemeenten zijn zich bewust van deze (toekomstige) problemen en ontwikkelen beleid De deelnemers zijn voldoende geïnformeerd over de wettelijke mogelijkheden en kunnen daardoor de belangen van de cliënten naar behoren behartigen. Versterking netwerken. Overleg met de directies a.d.h. van ons werkplan, gericht op uitwisseling informatie. Meer overleg en afstemming tussen de directeuren Contact realiseren of herstellen. Informatie uitwisselen door vertegenwoordigers bij verg. VG. (halen en brengen) Gezamenlijk organiseren van informatiebijeenkomsten klantenbinding belangenorganisaties Onderzoekers Hanze Hogeschool Groningen Belangenorganisaties van verwanten. Najaar Najaar 2x per jaar (voorjaar en najaar) Helft 9

10 5.3 Met de andere Noordelijke VG-Platforms Concrete resultaten van gezamenlijk overleg Planning na Informatie uitwisseling overleg Gezamenlijke activiteiten waar dat kan 5.4 Met organisaties die VG-cliënten ondersteunen Waar dat collectief kan gezamenlijk de MEE belangen van VG-cliënten behartigen bij Jeugdzorg (?) gemeenten.. 6 Contact met Noordelijke Zorgacademie 6.1 Deelnemen aan cursussen, workshops etc. die voor Deskundigheidsbevordering bestuursleden Bestuursleden ons van belang zijn. VG-BelangenPlatform ouderenorg. 6.2 Overleg over mogelijke samenwerking Goede afstemming activiteiten Bestuur ouderenorg. Voorjaar Nr Activiteit Doel/resultaat (evt.) met Planning kosten 7 Versterking financiële positie 7.1 Actief innen contributie aangesloten Vergroting structurele inkomsten organisaties Uitbreiden aangesloten organisaties 7.2 Incidentele fondsverwerving door: Grotere dekking uitgaven van gerealiseerde Bijdragen Collectefonds Verstandelijk Gehandicapten en andere fondsen activiteiten Sponsoring activiteiten 7.3 Organiseren activiteiten met belangenorganisaties Delen van de kosten Betrokken organisaties 10

ZUID-HOLLAND ZUID BASISDOCUMENT

ZUID-HOLLAND ZUID BASISDOCUMENT ZUID-HOLLAND ZUID BASISDOCUMENT 2015 2018 17 december 2014 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2019

BELEIDSPLAN 2015 2019 BELEIDSPLAN 2015 2019 Werkplan 2015 Collectieve belangenbehartiging en dienstverlening van en voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/vertegenwoordigers INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o.

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o. Jaarwerkplan 2008 KansPlus Afd. e.o. KansPlus afdeling e.o Jaarplan 2008 Inleiding Het bestuur van de afdeling en omstreken wil haar leden graag in de vorm van een jaarwerkplan 2008, inzicht geven in die

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- Page 1 of 6 Vos-Hulleman, HM Van: Dik Langevoort [dlangevoort@platformvgzuidhollandzuid.nl] Verzonden: maandag 30 december 2013 16:32 Aan: info@platformvgzuidhollandzuid.nl Onderwerp: Fw: Onderlinge Nieuwsbrief

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Concept Jaarplan 2016

Concept Jaarplan 2016 Concept Jaarplan 2016 21 september 2015 Inhoudsopgave Concept Jaarplan 2016... 0 1. Missie & Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 2. Capaciteit en middelen... 3 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging...

Nadere informatie

Jaarverslag Platform VG Rijnmond 2012

Jaarverslag Platform VG Rijnmond 2012 www.platformvgrijnmond.nl Jaarverslag Platform VG Rijnmond 2012 Met dit jaarverslag legt het bestuur van de stichting Platform VG Rijnmond naar haar achterban en haar subsidiegever, de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 1 Inhoud: Voorbereidingen blz. 3 Onderling Sterk vereniging in Meppel blz. 4 Downpower op de basisscholen blz. 5 Wmo Markt blz. 6 Informatie avond aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 27 januari 2014 Geachte lezer, In onze AVI-nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over de transitie AWBZ-Wmo en praktische achtergrondinformatie. Maar soms gaan

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 30. Inhoud. Opinie. Opinie. AVI-producten. Activiteiten. Informatief. Signalering. Nieuws. Zit er ook zelfhulp in uw Wmo?

AVI-nieuwsbrief 30. Inhoud. Opinie. Opinie. AVI-producten. Activiteiten. Informatief. Signalering. Nieuws. Zit er ook zelfhulp in uw Wmo? AVI-nieuwsbrief 30 27 mei 2014 Inhoud Opinie Zit er ook zelfhulp in uw Wmo? Reacties op blog We kunnen het zelf toch veel beter? Zelfredzaamheid kan niet worden opgelegd AVI-producten Nieuw! Handreiking

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lingewaal 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Wmo-cliëntenraad Purmerend. Jaarverslag 2014

Wmo-cliëntenraad Purmerend. Jaarverslag 2014 Wmo-cliëntenraad Purmerend Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Wmo-cliëntenraad Purmerend Inleiding 3 Achtergrond 4 Doel en werkwijze 4 Faciliteiten 4 Samenstelling 5 Activiteiten 2014 Adviezen 6 Overige activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samen staan we sterk!

Samen staan we sterk! Samen staan we sterk! KansPlus is het Landelijke Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun sociale netwerk. Zij heeft 8000 leden, 1000 vrijwilligers en 70 ledengroepen. Zij zet

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Geldermalsen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6 Concept Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 0 Voorwoord... 3 1. Missie & Visie... 4 Missie... 4 Visie... 4 2. Capaciteit en middelen... 4 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging... 5 3.1

Nadere informatie

Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding en/of beleidsbepaling.

Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding en/of beleidsbepaling. Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding en/of beleidsbepaling. Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties. Naar het zich laat aanzien

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015 WMORaad Landsmeer Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Vooraf 1 1: De samenstelling van de WMOraad 2 2: Aantal vergaderingen 3 Inhoud in grote lijnen 4 3: Uitgebrachte adviezen Reacties van B&W 5 4: Externe

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lochem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1.0. Samenstelling Wmo adviesraad 2.0. Dagelijks bestuur 2.1. Regionale vertegenwoordiging 2.2. Bijeenkomsten 2.

Inhoudsopgave. Voorwoord 1.0. Samenstelling Wmo adviesraad 2.0. Dagelijks bestuur 2.1. Regionale vertegenwoordiging 2.2. Bijeenkomsten 2. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 1.0 Samenstelling Wmo adviesraad 2.0 Dagelijks bestuur 2.1 Regionale vertegenwoordiging 2.2 Bijeenkomsten 2.3 Adviezen 3.0 Communicatie 4.1 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij?

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij? Jaarverslag 2010 Wie zijn wij? Wij zijn het Platform Gehandicapten Zuidplas (PGZ). Het PGZ bestaat al ruim 15 jaar en had tot november 2009 de naam AGN, Adviesraad Gehandicaptenbeleid Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Culemborg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Het jaar 2012 is een roerig jaar geweest. Ik denk dat ik dit wel zo kan omschrijven.

Het jaar 2012 is een roerig jaar geweest. Ik denk dat ik dit wel zo kan omschrijven. VOORWOORD Voor u ligt het jaar- en financieel verslag van 2012. Het jaar 2012 is een roerig jaar geweest. Ik denk dat ik dit wel zo kan omschrijven. In de eerste plaats in een korte tijd weer een nieuwe

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Oldebroek 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Elburg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Buren 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Bezoek congressen e.d. en contact met burgers / professionals / beleidsmedewerkers

Bezoek congressen e.d. en contact met burgers / professionals / beleidsmedewerkers Jaarverslag 2015 Inhoud Inleiding Samenstelling Wmo-adviesraad Doelstellingen, werkwijze Vergaderingen en overzicht besproken onderwerpen Bezoek congressen e.d. en contact met burgers / professionals /

Nadere informatie

Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006

Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006 Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Geplande activiteiten en gebruikte middelen... 4 Het bereik van Lokaal Centraal in 2006... 4 Samenwerking...

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Alphens Platform Gehandicaptenbeleid 1

Alphens Platform Gehandicaptenbeleid 1 Stichting Alphens Platform Gehandicaptenbeleid Correspondentieadres: Postbus 559, 2400 AN Alphen aan den Rijn Algemeen infonummer: 0172-490900 Bankrelatie: Rabobank Alphen, IBAN NL26 RABO 0391 7308 86

Nadere informatie

Beschermd wonen naar de Wmo. Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden

Beschermd wonen naar de Wmo. Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden Beschermd wonen naar de Wmo Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden AVI-toolkit 12 april 2014 Inhoudsopgave 1. Hoe is het nu geregeld?... 3 2. Wat gaat er veranderen?... 3 3. Wat

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten Participatie van jeugd en ouders in gemeenten E-panel De digitale vragenlijst is uitgezet onder wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd, projectleiders Transitie Jeugd, CJG-coördinatoren en via hen CJG-medewerkers

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Accent op lokale en individuele belangenbehartiging Nadrukkelijk aandacht voor PR/communicatie Landelijke belangenbehartiging door Ieder(In) Nieuw 2017: Extra Subsdie

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Zevenaar 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Ingediend op: 27 september De ondergetekenden stellen het volgende voor:

Ingediend op: 27 september De ondergetekenden stellen het volgende voor: Initiatiefvoorstel monitoring Zorg / Wonen / Werk en Welzijn Statenfractie 50PLUS Provincie Zuid Holland in relatie tot het proces van decentralisatie en transities Ingediend op: 27 september 2015 De ondergetekenden

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Winterswijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie