Beïnvloeding Samen sta je sterker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beïnvloeding Samen sta je sterker"

Transcriptie

1 Beïnvloeding Samen sta je sterker

2 Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een probleem signaleert dat de eigen achterban aangaat, doet u eerst nader onderzoek. Gaat het over een daadwerkelijk of dreigend knelpunt? Hoe groot is het probleem, gaat het om incidenten of om structurele knelpunten? En wat zijn de (mogelijke) gevolgen van het probleem voor de eigen achterban? Zijn er al regels of wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld in de Wmo 2015) die vereisen dat het probleem wordt opgelost door de gemeente? Bepaal wat prioriteit moet krijgen. Formuleer daarna een afgebakend en concreet doel om het probleem op te lossen. Om invloed uit te oefenen binnen uw gemeente is samenwerken belangrijk. Er is steeds vaker sprake van beleid dat meer doelgroepen tegelijk aangaat. De kans dat uw standpunt of advies wordt meegenomen bij het nemen van een beslissing is dan ook groter als u namens meerdere partijen spreekt. Natuurlijk zijn er nog meer voordelen van samenwerking. Zo heeft u samen meer mogelijkheden om knelpunten te onderzoeken en kunt u gebruikmaken van elkaars specifieke kennis. Maar hoe werkt u effectief samen? 3 2. Inventariseer de mogelijke samenwerkingspartners 2 Wat zijn belangrijke punten waar u op moet letten? a. Breng uw netwerk in kaart: welke cliëntenraden, belangenbehartigersorganisaties, b. Met welke organisaties wilt en kunt u samenwerken? Met wie patiëntenverenigingen, cliënten- zijn er al netwerkcontacten? Als snelheid geboden is, kan het platforms en adviesraden (Wmo, Wwb, Wsw) zijn actief in uw effectiever zijn om met een beperkt aantal organisaties contact gemeente of regio, voor wie het onderwerp ook belangrijk is? te leggen. Er blijkt bij Wmo-adviesraden en lokale en regionale belangenorganisaties veel behoefte te zijn aan praktische tips voor het samenwerken. Daarom heeft Zorgbelang Zuid-Holland - in samenwerking met het landelijke ondersteuningsprogramma Aandacht voor Iedereen (AVI) - de tips uit de checklist Opzetten van samenwerking van AVI uitgewerkt tot een concreet stappenplan. Ze benut hierbij ervaringen van raden en belangengroepen in Zuid-Holland. Aan de hand van dit stappenplan kunt u bepalen op welke onderwerpen en hoe u wilt samenwerken. Vervolgens kunt u dit omzetten naar daadwerkelijke stappen. Gemeenschappelijk doel Om goed te kunnen samenwerken is een gemeenschappelijk doel nodig. Een voorbeeld Wmo-adviesraden, belangenbehartigers en cliëntenraden willen allemaal passende zorg en ondersteuning voor hun doelgroep. Belangrijk is om dit om te zetten naar een gemeenschappelijk doel. Dit kan bijvoorbeeld zijn: wij willen dat de specifieke wensen van huidige en toekomstige cliënten meegenomen worden in gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.

3 3. Verken de mogelijkheden tot samenwerking en bepaal een gemeenschappelijk doel 4. Maak afspraken over hoe u gaat samenwerken a. Organiseer een overleg met de relevante organisaties. Stuur bij de uitnodiging een korte notitie mee, waarin u het probleem uiteenzet, aangeeft waarom het van belang is dat een aantal partijen gezamenlijk optrekken om het probleem aan te pakken. Doe zo mogelijk een paar suggesties hoe het probleem kan worden aangepakt. Een dergelijke notitie kan helpen het overleg effectiever te maken en snel tot resultaten te komen. b. Opzet bijeenkomst: begin met een eerste kennismaking. Wat doet elke partij en voor welke doelgroep(en)? Wat is voor ieder het beoogde doel van de bijeenkomst? c. Onderzoek wat gemeenschappelijk is ten aanzien van het door u ingebrachte thema of knelpunt. Het is belangrijk dat alle partijen van elkaar horen wat zij belangrijk vinden. Samen onderzoekt u de kansen van samenwerking op het betreffende gebied. d. Gezamenlijke agenda: bepaal samen wat uw gemeenschappelijke agenda wordt en werk het uit tot een actieplan. Samenwerkende partijen kunnen alleen effectief invloed uitoefenen, als ze weten welke onderwerpen ze gezamenlijk aan de orde willen stellen en wat ze daarin samen willen bereiken en hoe. Naar aanleiding van de bijeenkomst besluit u of u verder wilt gaan samenwerken en zo ja, hoe. U kunt ook besluiten om informeel of tijdelijk samen te werken, alleen voor bepaalde actuele kwesties of voor een korte tijd. Daarna bespreekt u met de andere partij(en) hoe u gaat samenwerken. a. Verzamel goede voorbeelden uit de praktijk en kom met oplossingen. Laat zien dat u zelf ook constructief meedenkt. 4 5 U kunt via verschillende wegen tot een gemeenschappelijk doel komen, bijvoorbeeld: Benoem alle dingen die belangrijk zijn voor de verschillende partijen en houd alleen dat over waar iedereen het wel over eens is. Benoem alle dingen die belangrijk zijn en schrap alleen datgene waar u het niet over eens bent. Ga eerst op zoek naar snelle winst: kijk waar u samen snel een zichtbaar succes mee kunt behalen, zodat u daarna de moeilijkere dingen kunt gaan aanpakken. Zoek gedeelde prioriteiten. Ga na wat de meest belangrijke zaken zijn die op korte termijn geregeld moeten worden. b. Maak praktische afspraken zoals: wie worden de contactpersonen, hoe wordt het onderlinge contact onderhouden (bijvoorbeeld telefonisch, per of via overleg), hoe vaak heeft u overleg, wie fungeert als voorzitter, wie coördineert de acties en wie biedt ondersteuning? En hoeveel tijd steken de partijen elk in de samenwerking? c. Spreek af welke acties u gezamenlijk gaat ondernemen: knelpunten inventariseren onder de achterbannen, een gezamenlijk advies uitbrengen, samen inspreken op een gemeenteraadsvergadering of samen een persbericht uitbrengen? Verdeel de taken, leg duidelijk vast wie verantwoordelijk is voor wat en maak een tijdsplanning. d. Bepaal wanneer evaluatie nuttig is en spreek ook af wat er dan geëvalueerd wordt (voortgang actieplan, de onderlinge samenwerking en/of de bereikte resultaten).

4 Wat vindt u belangrijk? Vertegenwoordigers van lokale en regionale adviesraden en belangengroepen wisselden hun ervaringen uit tijdens themabijeenkomsten, georganiseerd door Zorgbelang Zuid-Holland en het programma Aandacht voor Iedereen. De deelnemers waren unaniem van mening dat samenwerking belangrijk is. Om tot goede samenwerking te komen, gaven ze de volgende adviezen: 6 5. Voer het gezamenlijke actieplan uit Denk eerst goed na over wat je wilt bereiken, voor welke doelgroep en met wie, voordat je begint aan het hoe. Onderzoek na constatering van een bepaald knelpunt wat er elders al is aan oplossingen en instrumenten, in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden. Zoek naar samenwerkingspartners die een toegevoegde waarde hebben. Samenwerking begint bij personen, ga dus op zoek naar de sleutelfiguren. Neem de tijd om elkaar te leren kennen en te weten wat de samenwerkingspartner doet, wil bereiken en waar zij goed in is. Dat is een eerste stap om tot samenwerking te komen. Heb oog voor en accepteer de cultuurverschillen tussen de partijen. Zoek zo nodig onafhankelijke ondersteuning bij het realiseren van samenwerking. Bouw ook aan een goede relatie met de betrokken gemeentelijke beleidsmedewerkers (ambtenaren). Maak gebruik van de signalen of ideeën van de achterban en koppel de bereikte resultaten ook terug aan de achterban. Gun je samenwerkingspartner ook iets, dus laat hem delen in de eer van behaalde successen Evalueer de samenwerking a. Evalueer regelmatig de samenwerking en de bereikte resultaten, zowel in eigen kring als met de samenwerkingspartner(s). Kijk goed of het beoogde doel ook daadwerkelijk bereikt is. U heeft bijvoorbeeld gezamenlijk bereikt dat er een gesprek met de wethouder is geweest. Worden de ingebrachte punten vervolgens ook opgepakt en uitgevoerd? Stel zo nodig het beoogde doel, het actieplan of de samenwerkingsvorm bij. b. Bepaal op basis van de evaluatie of samenwerking op de langere termijn wenselijk is en zo ja, welke samenwerkingsvorm daarvoor het meest geschikt is. Op welke manier en met welke inzet blijven de samenwerkingspartners informatie uitwisselen en welke afspraken worden er gemaakt? Meer informatie Voor meer informatie en/of ondersteuning bij de uitvoering van het stappenplan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Zuid-Holland, tel. (088) , info@zorgbelang-zuidholland.nl. In de uitgave Leidraad voor gesprek AWBZ-cliëntenraad en Wmoraad van AVI vindt u in het onderdeel Checklist Opzetten van samenwerking aandachtspunten en praktische tips. U vindt deze uitgave op de website

5 Het landelijke programma Aandacht voor Iedereen, gefinancierd door VWS, heeft als doel het toerusten van Wmo-raden, cliëntenraden en belangenbehartigers. Een onderdeel van het programma is het beschikbaar stellen van bruikbare hulpmiddelen. Zie voor meer informatie de website Zorgbelang Zuid-Holland organiseert workshops voor belangenbehartigers over Samen doelen bereiken. Wilt u hier meer informatie over? Belt u dan naar tel. (088) of mail naar info@zorgbelang-zuidholland.nl. 8 Deze brochure werd mede mogelijk gemaakt met financiering van de provincie Zuid-Holland. T (088) E info@zorgbelang-zuidholland.nl W

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Leidraad gesprek AWBZ-cliëntenraad en Wmo-raad. Aandachtspunten en praktische tips

Leidraad gesprek AWBZ-cliëntenraad en Wmo-raad. Aandachtspunten en praktische tips Leidraad gesprek AWBZ-cliëntenraad en Wmo-raad Aandachtspunten en praktische tips AVI-toolkit 1 23 mei 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Waarom samenwerken?... 4 Aan de slag... 5 Cliëntenparticipatie... 9 Verder

Nadere informatie

Maak je sterk VOOR WERK. Stappenplan

Maak je sterk VOOR WERK. Stappenplan Maak je sterk VOOR WERK Stappenplan 1 Stappenplan voor lokale belangenbehartiging Goede belangenbehartiging staat of valt met goede voorbereiding. Dat is een hele klus en kost veel tijd. Wees dus realistisch

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid 31 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16-a Januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Pilot concept-richtlijn Veilige zorgrelatie

Pilot concept-richtlijn Veilige zorgrelatie Pilot concept-richtlijn Veilige zorgrelatie Informatie voor zorgorganisaties Antoinette Bolscher, Marie-Josée Smits 25 juni 2013 1. Inleiding In opdracht van VWS en in samenspraak met een klankbordgroep

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16 Oktober 2014 Inhoudsopgave A. Melding... 3 B. Onderzoek... 3 C.

Nadere informatie

Webinar 4 december Wmo-raden en cliëntenraden AWBZ, partners in decentralisatie

Webinar 4 december Wmo-raden en cliëntenraden AWBZ, partners in decentralisatie Webinar 4 december Wmo-raden en cliëntenraden AWBZ, partners in decentralisatie Programma Cliëntenraden: Waar zitten ze? Wat doen ze? Kansen voor u en hen? Samenwerking, hoe pakt u dat aan? Waar zitten

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

1. Inleiding Uitgebrachte adviezen Gastsprekers Signalen vanuit de achterban Deelname aan externe overleggen 5

1. Inleiding Uitgebrachte adviezen Gastsprekers Signalen vanuit de achterban Deelname aan externe overleggen 5 WMO-ADVIESRAAD JAARVERSLAG 2015 Definitieve versie dd. 14-7-2016 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Uitgebrachte adviezen 3 3. Gastsprekers 4 4. Signalen vanuit de achterban 5 5. Deelname aan externe overleggen

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2013 10 mei 2014 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Vraag en antwoord. VN-verdrag lokaal. Voor lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden. april 2017

Vraag en antwoord. VN-verdrag lokaal. Voor lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden. april 2017 Vraag en antwoord VN-verdrag lokaal Voor lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden april 2017 Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geldt sinds 14 juli 2016 in Nederland.

Nadere informatie

Januari Het werkplan van de cliëntenraad

Januari Het werkplan van de cliëntenraad Januari 2010 Het werkplan van de cliëntenraad Inleiding Cliëntenraden leiden over het algemeen een druk bestaan. Er komt veel werk op hen af en tijd is soms een schaars goed. Lijn aanbrengen in de werkzaamheden

Nadere informatie

Zelfevaluatie Wmo-raden 2014

Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo-raad tot nu toe: doen we de goede dingen? En doen we die dingen op de goede manier? Daarmee krijgt u zicht op het huidige

Nadere informatie

Werkblad Ontmoeting. 2 Nodig de ander(en) uit, doe dit bij voorkeur schriftelijk en geef in de uitnodiging aan waar het over gaat.

Werkblad Ontmoeting. 2 Nodig de ander(en) uit, doe dit bij voorkeur schriftelijk en geef in de uitnodiging aan waar het over gaat. Werkblad Ontmoeting Ontmoeting Jij hebt het initiatief genomen om het hoofdpijndossier op te lossen. Je hebt helder voor ogen wat je veranderwens is. Kijk nu naar je stappenplan. Wat is de eerste stap

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

Vinden, binden en boeien van trainers. Op weg naar een sterke leervereniging

Vinden, binden en boeien van trainers. Op weg naar een sterke leervereniging Vinden, binden en boeien van trainers Op weg naar een sterke leervereniging Doel bijeenkomst Aan het eind van de bijeenkomst: ben je meer bewust van het belang van binden en boeien van je trainers; heb

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Apeldoorn 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Aletta Winsemius, senior onderzoeker MOVISIE Jan Bouwens programmacoördinator preventie, ZonMw Centrale

Nadere informatie

De gemeentelijke beleidscyclus. Hoe wordt gemeentelijk beleid gemaakt?

De gemeentelijke beleidscyclus. Hoe wordt gemeentelijk beleid gemaakt? De gemeentelijke beleidscyclus Hoe wordt gemeentelijk beleid gemaakt? AVI-toolkit 7 23 mei 2013 1 Inhoud 1. De gemeentelijke beleidscyclus... 3 2. Meerjarenbeleidsplan... 4 3. Jaarlijkse beleidscyclus...

Nadere informatie

Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding en/of beleidsbepaling.

Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding en/of beleidsbepaling. Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding en/of beleidsbepaling. Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties. Naar het zich laat aanzien

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Renkum 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Optimale personeelssamenstelling

Optimale personeelssamenstelling Optimale personeelssamenstelling Een handreiking voor cliëntenraden in de verpleeghuiszorg Uitgave van LOC Waardevolle zorg - april 2019 Wees welkom om de informatie uit deze brochure verder te verspreiden.

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN De raad van de gemeente... overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen, gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

magazine Cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein

magazine Cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein magazine Meedenken, meedoen mag en meebeslissen mag Cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein Inhoudsopgave Inleiding...3 Inleiding...3 Gouden regels voor cliëntenparticipatie Gouden regels

Nadere informatie

Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding

Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI aanbod 18 juni 2013 1 Inhoud Adviseurs Versterking

Nadere informatie

Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA

Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA Inleiding Onze cliëntenraad is ingesteld middels de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) 2016. De verordening

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding Ons aanbod Met onze cursussen sluiten we zo goed mogelijk aan bij de cliëntenraad of lokale groep.

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Bijlage 8.7: Voorbeeldopdrachten bij de uitgangspunten van HGW

Bijlage 8.7: Voorbeeldopdrachten bij de uitgangspunten van HGW Bijlage 8.7: Voorbeeldopdrachten bij de uitgangspunten van HGW Deze bijlage bevat voorbeelden van opdrachten bij de zeven uitgangspunten van HGW. Bij elke opdracht staat aangegeven welke informatie uit

Nadere informatie

Belang en inzet van ervaringsdeskundigen

Belang en inzet van ervaringsdeskundigen Belang en inzet van ervaringsdeskundigen Start van de Implementatie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel 5 februari 2015 Monique Lindhout, directeur Hersenletsel.nl Ervaringsdeskundigheid is in Steeds

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Geldermalsen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Harderwijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ermelo 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Bijlage - Beschrijving workshops tijdens LOC-Cursussen Medezeggenschap in theorie en praktijk - voorjaar 2018

Bijlage - Beschrijving workshops tijdens LOC-Cursussen Medezeggenschap in theorie en praktijk - voorjaar 2018 Bijlage - Beschrijving workshops tijdens LOC-Cursussen Medezeggenschap in theorie en praktijk - voorjaar 2018 Groningen - Hoogezand - d.d. zaterdag 3/2/2018-14.00-16.30 uur Workshop Contact met de achterban

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten Afhankelijk van uw keuzes voor de aanpak van werkdruk kunt u één of meer stappen van het stappenplan doorlopen. Het werkdrukplan is gebaseerd

Nadere informatie

Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk telefoon Onderwerp Jaarverslag 2015

Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk  telefoon Onderwerp Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Uw brief van Contactpersoon K. van Dam - de Meij adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk e-mail Wmoraad@borne.nl telefoon 074 266 96 51 Onderwerp Jaarverslag 2015 In 2015 is de nieuwe

Nadere informatie

Overleg Adviesraad en Clientenraad Participatiewet Goeree Overflakkee BESTUUR WIM WITTE EN GERARD SANGERS

Overleg Adviesraad en Clientenraad Participatiewet Goeree Overflakkee BESTUUR WIM WITTE EN GERARD SANGERS 2017 Overleg Adviesraad en Clientenraad Participatiewet Goeree Overflakkee BESTUUR WIM WITTE EN GERARD SANGERS Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Probleemstelling... 3 Doelstelling... 4 Verordening die

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Overbetuwe 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2006, gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet en gelet op de Wet

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie Jeugd ZHZ (Zuid-Holland Zuid) De kracht van het verbinden!

Cliëntenparticipatie Jeugd ZHZ (Zuid-Holland Zuid) De kracht van het verbinden! Cliëntenparticipatie Jeugd ZHZ (Zuid-Holland Zuid) De kracht van het verbinden! Inleiding De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ heeft in nauwe samenwerking met cliënten-(vertegenwoordigers), professionals en

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Elburg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst RvT- leden op voordracht van de cliëntenraad op 26 maart 2013

Verslag van de bijeenkomst RvT- leden op voordracht van de cliëntenraad op 26 maart 2013 Nederlandse Vereniging van Verslag van de bijeenkomst RvT- leden op voordracht van de cliëntenraad op 26 maart 2013 De bijeenkomst stond speciaal in het teken van NVTZ leden die op voordracht van de cliëntenraad

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Hoe ondernemend is jouw OR?

Hoe ondernemend is jouw OR? Hoe ondernemend is jouw OR? WORKSHOP OR IMPULSE 2015 WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Wensen bestuurder en OR Bestuurders krijgen graag input van de OR OR wil graag vroeg bij bepaalde onderwerpen worden betrokken

Nadere informatie

Cliëntenraad Woonzorgcentrum Veldspaat

Cliëntenraad Woonzorgcentrum Veldspaat Cliëntenraad Woonzorgcentrum Veldspaat Cliëntenraad De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van de Veldspaat en streeft naar een optimale zorg en dienstverlening voor

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Plan van aanpak. lobby richting (deel)gemeenten

Plan van aanpak. lobby richting (deel)gemeenten Plan van aanpak lobby richting (deel)gemeenten Plan van aanpak lobby richting (deel)gemeenten Aanleiding Het verhaal dat zich kortgeleden afspeelde in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk nemen we als aanleiding

Nadere informatie

Klantonderzoek WMO 2015 Landerd

Klantonderzoek WMO 2015 Landerd Klantonderzoek WMO 2015 Landerd De gemeente Landerd werkt op open wijze. Burgers/cliënten kunnen op verschillende formele (klachtenprocedure, bezwaar) en informele manieren (gesprek wethouder, ondanks

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Even voorstellen wie wij zijn: Connie van der Tuin -de voorzitter Erik Rossel -de secretaris Dinie Roeterdink

Nadere informatie

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. De Wmo raad is benoemd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 11 juni 2009. ij de instelling van deze adviesraad is besloten na twee jaar te evalueren

Nadere informatie

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Workshop 6: Stakeholdersconsultatie Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Wie zijn wij? Aron Kuijper Gecertificeerde organisatie (niveau 4) QSHE Manager Lid CCvD Sjoerd Wester Certificerende Instelling

Nadere informatie

Handreikingen KansPlus/VraagRaak ter bevordering van goed verwantenbeleid instellingen. Jaap Zwitser juni 2018

Handreikingen KansPlus/VraagRaak ter bevordering van goed verwantenbeleid instellingen. Jaap Zwitser juni 2018 Handreikingen KansPlus/VraagRaak ter bevordering van goed verwantenbeleid instellingen Jaap Zwitser juni 2018 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Diversiteit in instrumenten Manifest Familiebeleid in de

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

Kennissessie 3 cliëntondersteuning. Marijke Hempenius en Ina Vijzelman 6 april 2017

Kennissessie 3 cliëntondersteuning. Marijke Hempenius en Ina Vijzelman 6 april 2017 Kennissessie 3 cliëntondersteuning Marijke Hempenius en Ina Vijzelman 6 april 2017 Even voorstellen Ieder(in) Netwerk Missie Belangenbehartiging, Toerusten, Platform & Dienstverlening En wie bent u Cliëntenraad

Nadere informatie

Zelfevaluatie Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Zelfevaluatie Kwaliteitslabel Sociaal Werk Zelfevaluatie Kwaliteitslabel Sociaal Werk Kerngegevens Gegevens organisatie Gegevens zelfevaluatie Naam en adres organisatie Zelfevaluatie ingevuld op [Datum] Scope [werkzaamheden, onderdelen en locaties

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

Jaarverslag Namens het Wmo-platform, Jan Tim, voorzitter

Jaarverslag Namens het Wmo-platform, Jan Tim, voorzitter Jaarverslag 2014 INHOUD Voorwoord Ontwikkelingen en aandachtspunten, zorgen voor de toekomst Activiteiten Adviezen Taak en samenstelling platform Financiële verantwoording Voorwoord 2014 zal ongetwijfeld

Nadere informatie

Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief

Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief Kies uw moment voor beleidsbeïnvloeding Stappenplan invoering Wmo vanuit cliëntperspectief De decentralisatie van de AWBZ is een stap dichterbij gekomen nu het wetsvoorstel Wmo naar de Tweede Kamer is

Nadere informatie

Wmo-cliëntenraad Purmerend. Jaarverslag 2014

Wmo-cliëntenraad Purmerend. Jaarverslag 2014 Wmo-cliëntenraad Purmerend Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Wmo-cliëntenraad Purmerend Inleiding 3 Achtergrond 4 Doel en werkwijze 4 Faciliteiten 4 Samenstelling 5 Activiteiten 2014 Adviezen 6 Overige activiteiten

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

CHESS Het stappenplan

CHESS Het stappenplan CHESS Het stappenplan In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen 1. Wat willen we verbeteren? De probleemanalyse 1.1 Welk probleem willen we aanpakken? 1.2. Voor wie is het een 1.3 Welke gevolgen heeft

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG Functie Naam Vertegenwoordigd:

JAARVERSLAG Functie Naam Vertegenwoordigd: JAARVERSLAG 2014 De doelstelling van de Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen De doelstelling van de cliëntenraad Wsw is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de gemeenten

Nadere informatie

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners DE KANTELING VOORUIT! Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Duiven 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Communicatiekit Leren en Verbeteren met Ervaringen

Communicatiekit Leren en Verbeteren met Ervaringen Communicatiekit Leren en Verbeteren met Ervaringen Toolkit communicatie is bedoeld voor iedereen die hieraan kan en wil bijdragen: van gemeenten tot jeugdhulpaanbieders en van cliënt- en brancheorganisaties

Nadere informatie