ACTIVITEITENPLAN 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN 2017"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: E: W: wmo-adviesraaddordrecht.nl

2 1. Inleiding Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten -op basis van de nieuwe Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners die dit nodig hebben. Tegelijkertijd is door de Jeugdwet 2015 de uitvoering van de gehele jeugdzorg onder de hoede van de gemeenten gekomen. Er liggen verschillende verbindingen tussen deze twee wetten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning en woningaanpassingen voor kinderen met een beperking. Het is belangrijk voor gemeenten om integraal te werken en alert te zijn op de verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen. Reikwijdte van de Wmo-adviesraad/sociale raad Door de bovengenoemde beleidsontwikkelingen en de beoogde samenhang tussen Wmo en Jeugdbeleid heeft de Wmo-adviesraad in 2016 de wens uitgesproken om zich om te vormen tot een brede adviesraad Sociaal Domein. Deze wens is in principe ook gehonoreerd door de gemeente. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot advisering op het gebied van Jeugd en ook nog niet tot een externe naamswijziging. De Wmo-adviesraad/ sociale raad heeft nog steeds het voornemen om uit te groeien tot een bredere adviesraad. Kaders Het Wmo beleidsplan , het Beleidsplan Jeugdhulp en de Sociale Ontwikkelagenda met de zes bijbehorende opgaven zijn de leidraad voor onze integrale advisering. 2. Doelstelling en randvoorwaarden Taakstelling en beoogde resultaten Onze taak is het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W van de gemeente Dordrecht. Hiermee willen we de gezamenlijke belangen van burgers, cliënten en mantelzorgers behartigen, met name de kwetsbare groepen en zodoende -waar nodig en mogelijk- de gemeentelijke informatievoorziening en dienstverlening en zorg en ondersteuning (algemene en voorliggende voorzieningen) op het gebied van de Wmo en Jeugdhulp helpen te verbeteren. Door onze advisering willen we bijdragen aan de verschillende fasen van de gemeentelijke beleidscyclus van het sociaal beleid, namelijk: 1) Beleidsontwikkeling 2) Beleidsimplementatie 3) Beleidsevaluatie en bijstelling. We krijgen bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces van beleidsontwikkeling de mogelijkheid mee te denken en input te geven. Daarvoor is het nodig dat wij weten wat er leeft onder onze medeburgers. Wat is hiervoor nodig? Om onze taak als adviesorgaan goed in te vullen, zijn de volgende activiteiten en randvoorwaarden noodzakelijk. Zelf signalen en ervaringen verzamelen In het kader van de Sociale Ontwikkelagenda gaat de gemeente ook zelf in gesprek met burgers en geeft maatschappelijke (professionele) samenwerkingspartners opdracht om wensen en behoeften van doelgroepen te inventariseren

3 De stad wordt niet achter een bureau gemaakt, maar in interactie met bewoners zelf, in het bijzonder initiatiefnemers. Uit: Memo Sociale Ontwikkelagenda van oktober Deze nieuwe benadering juichen wij toe en we willen daarin ook graag samen op gaan trekken met de gemeente en maatschappelijke partners. Daarnaast willen we ook onze eigen netwerken in de wijken opbouwen en versterken, en regelmatig in (informeel) in gesprek komen met individuele stadsgenoten en cliëntenbelangengroepen. Daardoor kunnen we namelijk vinger aan de pols houden en onze rol als pro-actief en constructief adviesorgaan van de gemeente goed invullen. Voor onze adviestaak is het belangrijk dat wij zelf weten en horen wat er speelt, met name onder de kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met lichte verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen, en kwetsbare ouderen en overbelaste mantelzorgers. Immers, waarschijnlijk laten vooral de actieve en mondige burgers hun stem horen tijdens gemeentelijke inspraakavonden. Wij willen signalen en ervaringen ophalen bij die groepen, die zich niet zo laten zien en horen. Wat zijn de consequenties van het beleid, waar lopen burgers tegenaan, wie vallen tussen wal en schip? Informatievoorziening Om ons werk als adviesorgaan goed te kunnen doen, hebben we behoefte aan goede en tijdige informatievoorziening door de gemeente, ook wat betreft de planning en uitkomsten van monitoring van de voortgang van de beleidsuitvoering. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan: aanleveren van een jaarplanning wat betreft adviesaanvragen en (behoefte- of evaluatie)onderzoek beschikbaar stellen van periodieke rapportages t.a.v. voortgang sociale teams en wijkteams het geven van mondelinge toelichtingen op nieuw vastgesteld beleid, met een verbinding tot het domein van de adviesraad het toesturen van uitnodigingen voor themabijeenkomsten met doelgroepen (ook indien georganiseerd door de partnerorganisaties) vaste contactambtenaren voor de afgesproken beleidsterreinen van de adviesraad en periodiek ambtelijk (voor)overleg. Gezamenlijke verkenning met de gemeente In 2017 wil de Wmo-adviesraad graag samen met de gemeente een verkenning uitvoeren, om gezamenlijk te bepalen: de reikwijdte van de raad in het sociaal domein (wat wel en niet, er zijn bijvoorbeeld ook raakvlakken met de Participatiewet en het armoedebeleid) een zinvolle werkwijze van de adviesraad wat betreft het ophalen van signalen in de wijken, in aanvulling op en in lijn met wat de gemeente en de professionele organisaties zelf doen bepalen op welke momenten in het beleidsproces het betrekken van de adviesraad meerwaarde heeft op basis van de nieuwe reikwijdte een definitieve nieuwe naam kiezen voor de adviesraad

4 3. Overige activiteiten in 2017 Ten behoeve van onze adviestaak houden we onderlinge vergaderingen (gemiddeld 6 keer per jaar). Verder willen we in 2017: de deskundigheid van de adviesraad verhogen door aandachtsgebieden te verdelen onder de leden, zodat ieder lid de relevante ontwikkelingen kan bijhouden op zijn eigen gebied en die deelt met de andere leden nieuwe leden zoeken met specifieke, aanvullende deskundigheid (ter invulling van de huidige vacatures) bijscholing in de vorm van een of meer workshops voor de adviesraad, het uitnodigen van gastsprekers bij onze vergaderingen en het bijwonen van regionale en landelijke kennisbijeenkomsten (van de Koepel van adviesraden Sociaal Domein). burgers en maatschappelijke organisaties in Dordrecht informeren over ons bestaan, onze activiteiten en onze bereikbaarheid, via berichten op onze website, Facebookpagina en via de lokale media) en door het opstellen en uitbrengen van een inhoudelijk jaarverslag over Daarnaast leveren we themagerichte bijdragen via de onderstaande eigen werkgroepen en nemen we deel aan de onder 5 genoemde lokale en regionale adviescommissies en overleggen. 4. Werkgroepen van de adviesraad in 2017 Onder de adviesraad valt tot nu toe een aantal werk- en adviesgroepen, namelijk de Adviescommissie Maatschappelijke Ondersteuning (AMO), GIPSproject en de Werkgroep Migranten Senioren Dordrecht (WMSD). Het GIPS-team (Gehandicapten Informatie Project Scholen) is nog steeds zeer actief. Deze werkgroep bestaande uit ervaringsdeskundige vrijwilligers, bezoekt maandelijks de groepen 7 van basisscholen in Dordrecht. Leden van de werkgroep, die zelf een beperking hebben, gaan door middel van een spel in gesprek met deze leerlingen en dragen hierdoor in grote mate bij aan de positieve beeldvorming over mensen met een beperking. In 2017 wil de adviesraad zich buigen over de doelstelling van de overige werkgroepen en commissies en zo mogelijk de commissies nieuw leven inblazen, ofwel nieuwe verbindingen met relevante belangengroepen aangaan. 5. Externe samenwerking in 2017 Samenwerking met vier ouderenbonden Wij vinden het belangrijk om contacten te blijven houden met de lokale afdelingen van de ouderenbonden (Dordtse Seniorenbond, De Baron Dubbeldam, KBO en PCOB). In 2017 zullen we het periodieke overleg (3x per jaar) met de Ouderenbonden continueren. Doel is informatie uitwisselen, signalen van kwetsbare ouderen verzamelen en actuele Wmo-ontwikkelingen - 4 -

5 bespreken. Daarnaast blijven we deelnemen aan de halfjaarlijkse themabijeenkomsten van de gezamenlijke bonden. Deelname in lokale en regionale adviesorganen Werkgroep Inclusief Beleid Voorheen nam de adviesraad deel aan de gemeentelijke werkgroep Inclusief beleid. Het gaat daarbij om toegankelijkheid bij wonen, zorg, welzijn, vervoer, arbeid, onderwijs en informatieverwerving. Zodra de gemeente deze werkgroep weer bijeenroept, nemen we graag weer deel en leveren we een actieve bijdrage. AKOR en Bouwcommissie Trivire Daarnaast heeft de adviesraad al geruime tijd een vertegenwoordiger in de gemeentelijke adviescommissie Kwaliteit Openbare Ruimte (AKOR). Deze commissie heeft de taak er op toe te zien dat de regels rond de kwaliteit openbare ruimte nageleefd worden. Tot slot participeert een bouwkundige namens de adviesraad in de bouwcommissie van woningcorporatie Trivire. Dit wordt in 2017 gecontinueerd. Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden Onze adviesraad is met één lid vertegenwoordigd in de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden. De regionale adviesraad houdt zich bezig met de advisering over de maatwerkvoorzieningen voor mensen in de Drechtsteden. Uitwisseling binnen de Drechtsteden In 2017 blijven we participeren in het voorzittersoverleg Wmo-adviesraden in de Drechtsteden. Doel van dit overleg is uitwisseling van informatie en het oppakken van gezamenlijke onderwerpen. Regionaal vervoerspanel Er is een nieuw regionaal klantenpanel van het personenvervoer /doelgroepenvervoer in oprichting. Het is de bedoeling dat onze adviesraad daarin gaat participeren. Samenwerking inzake Jeugdhulp In Zuid-Holland Zuid is een Cliëntenplatform Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid opgericht dat samen met gemeenten de cliëntenparticipatie in de nieuwe jeugdhulp vorm zal geven. De adviesraad wil in 2017 contact gaan leggen met dit Platform. Contact met Stichting Cliëntenraad Drechtsteden Wat betreft het beleid op basis van de Participatiewet en overig beleid onderhouden we contact met de Stichting Cliëntenraad Regio Drechtsteden. Wij willen dit contact weer intensiveren, door elkaar goed op de hoogte te houden van uitgebrachte relevante adviezen en informatie uit te wisselen om waar mogelijk elkaar te versterken

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

De Participatie Advies Raad. Presentatie Gemeenteraad Waddinxveen

De Participatie Advies Raad. Presentatie Gemeenteraad Waddinxveen De Participatie Advies Raad Presentatie Gemeenteraad Waddinxveen 1-10-2018 1 De Participatie Adviesraad Aad van Holsteijn, onafhankelijk voorzitter Bram Abels, bestuurslid en voorzitter kamer Jeugd Opvoeding

Nadere informatie

Jaarverslag. Wmo adviesraad Dordrecht. Wmo adviesraad Dordrecht E:

Jaarverslag. Wmo adviesraad Dordrecht. Wmo adviesraad Dordrecht E: Jaarverslag Wmo adviesraad Dordrecht 2016 Definitieve versie dd. 24 april 2017 Wmo adviesraad Dordrecht E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl www.wmo-adviesraaddordrecht.nl INHOUD 1. Inleiding

Nadere informatie

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg en ondersteuning van een grotere

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Convenant tussen. Stichting Seniorenraad Meierijstad en Brabant Zorg

Convenant tussen. Stichting Seniorenraad Meierijstad en Brabant Zorg Convenant tussen Stichting Seniorenraad Meierijstad en Brabant Zorg 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Doelstelling Seniorenraad 4 A. Een bijdrage leveren aan integraal ouderenbeleid 4 B. Het bewaken van de uitvoering

Nadere informatie

1. Inleiding Uitgebrachte adviezen Gastsprekers Signalen vanuit de achterban Deelname aan externe overleggen 5

1. Inleiding Uitgebrachte adviezen Gastsprekers Signalen vanuit de achterban Deelname aan externe overleggen 5 WMO-ADVIESRAAD JAARVERSLAG 2015 Definitieve versie dd. 14-7-2016 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Uitgebrachte adviezen 3 3. Gastsprekers 4 4. Signalen vanuit de achterban 5 5. Deelname aan externe overleggen

Nadere informatie

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN De raad van de gemeente... overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen, gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1256 d.d. 7 november 2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Uitgangspunten voor een Adviesraad WMO Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1.a. voor inspraak vast te stellen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan Adviesraad Sociaal Domein Houten

Beleidsplan Adviesraad Sociaal Domein Houten Beleidsplan Adviesraad Sociaal Domein Houten JUNI 2018 1 1 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten voor de jaren 2018-2021. Met dit plan is de

Nadere informatie

Jaarverslag Vastgesteld d.d. 24 mei mei 2019 auteur: C. Lusink Pagina 1 van 5

Jaarverslag Vastgesteld d.d. 24 mei mei 2019 auteur: C. Lusink Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2018 Inhoud Inleiding Samenstelling Adviesraad Het Hogeland Doelstellingen, werkwijze Vergaderingen en overzicht besproken onderwerpen Bezoek congressen e.d. en contact met burgers / professionals

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Zelfevaluatie Wmo-raden 2014

Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo-raad tot nu toe: doen we de goede dingen? En doen we die dingen op de goede manier? Daarmee krijgt u zicht op het huidige

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Convenant tussen. Stichting Seniorenraad Meierijstad en. BENU Apotheek De Meierij

Convenant tussen. Stichting Seniorenraad Meierijstad en. BENU Apotheek De Meierij Convenant tussen Stichting Seniorenraad Meierijstad en BENU Apotheek De Meierij 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Doelstelling Seniorenraad 4 A. Een bijdrage leveren aan integraal ouderenbeleid 4 B. Het bewaken

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013

Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2013 Motto De Wmo dat zijn wij allemaal! September 2012 U kunt uw reacties richten aan: Wmo adviesraad Dordrecht M.H. Trompweg 235 3317 NE Dordrecht telefoon: 078 617 69 82 e-mail: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Wmo adviesraad Dordrecht

Jaarverslag. Wmo adviesraad Dordrecht Jaarverslag Wmo adviesraad Dordrecht 2017 Definitieve versie dd. 25-4-2018 Wmo adviesraad Dordrecht E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl Website: www.wmo-adviesraaddordrecht.nl INHOUD 1.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Convenant tussen. Stichting Seniorenraad Meierijstad en. Stichting Welzijn De Meierij

Convenant tussen. Stichting Seniorenraad Meierijstad en. Stichting Welzijn De Meierij Convenant tussen Stichting Seniorenraad Meierijstad en Stichting Welzijn De Meierij 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Doelstelling Seniorenraad 4 A. Een bijdrage leveren aan integraal ouderenbeleid 4 B. Het bewaken

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 De raad van de gemeente Helmond Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 47 Participatiewet,

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA

Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA Inleiding Onze cliëntenraad is ingesteld middels de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) 2016. De verordening

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015

ACTIVITEITENPLAN 2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Motto: Meedoen, laat je zien, laat je horen! September 2014 U kunt uw reacties richten aan: Wmo adviesraad Dordrecht Dudokplein 218 3315 KH Dordrecht telefoon: 078 617 69 82 e-mail:

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016

Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016 Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016 De raad van de gemeente Baarle-Nassau; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Gelet artikel 108 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Definitieve versie 31 maart

Jaarplan 2017 Definitieve versie 31 maart Jaarplan 2017 Definitieve versie 31 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Adviesraad Sociaal Domein...3 2.1. Doelstelling...3 2.2. Leden...3 2.3. Organisatie...4 2.4. Aandachtsgebieden...4 3. Context...5

Nadere informatie

Convenant tussen de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Bernheze en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bernheze

Convenant tussen de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Bernheze en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bernheze Convenant tussen de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Bernheze en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bernheze Heesch, 2 mei 2017 Convenant Adviesraad Sociaal Domein Bernheze-

Nadere informatie

Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk telefoon Onderwerp Jaarverslag 2015

Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk  telefoon Onderwerp Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Uw brief van Contactpersoon K. van Dam - de Meij adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk e-mail Wmoraad@borne.nl telefoon 074 266 96 51 Onderwerp Jaarverslag 2015 In 2015 is de nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Ede 2018

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Ede 2018 Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Ede 2018 Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Ede 2018 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Ede. In dit jaarverslag beschrijven

Nadere informatie

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Wmo-raad Oostzaan 2015 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Wmo-raad Oostzaan sinds lange tijd. Als voorzitter vind ik het belangrijk

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-hertogenbosch Nr. 163559 5 juli 2019 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch 2019 De gemeenteraad van s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Jaarverslag Wmo-raad Sociaal Domein Inleiding De WMO raad is ingesteld om de burgerparticipatie binnen het sociaal domein vorm te geven.

Jaarverslag Wmo-raad Sociaal Domein Inleiding De WMO raad is ingesteld om de burgerparticipatie binnen het sociaal domein vorm te geven. 1 Jaarverslag Wmo-raad Sociaal Domein 2018 Inleiding De WMO raad is ingesteld om de burgerparticipatie binnen het sociaal domein vorm te geven. Met de decentralisering van de taken verband houdend met

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen

Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen Inleiding Zoals bekend hebben per januari 2015 ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in wet- en regelgeving in het sociale domein; afslanking AWBZ door

Nadere informatie

JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP

JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP Weesp, maart 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Opdracht en werkwijze 3. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein 4. Vergaderingen 5. Uitgebrachte adviezen

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Inleiding De Wmo, Participatiewet en Wsw hebben allen als doel meedoen aan de samenleving. Deze wetten geven aan dat cliëntgroepen dan wel hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Installatie en taken Adviesraad

1. Inleiding. 2. Installatie en taken Adviesraad 1. Inleiding Op 1-1-2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Het doel van de Wmo is dat elke burger, met of zonder een beperking, volwaardig aan de samenleving kan deelnemen.

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 31 Uitgifte: 20 april 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2016, nr. I16.010417, tot vaststelling van

Nadere informatie

1. Inleiding Gastsprekers Signalen vanuit de achterban Uitgebrachte adviezen Bijzondere activiteiten in

1. Inleiding Gastsprekers Signalen vanuit de achterban Uitgebrachte adviezen Bijzondere activiteiten in WMO ADVIESRAAD JAARVERSLAG 2016 Definitieve versie, vastgesteld in de vergadering van 3 april 2017 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Gastsprekers 3 3. Signalen vanuit de achterban 3 4. Uitgebrachte adviezen 4 5.

Nadere informatie

Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016

Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016 De raad van de gemeente Waalwijk; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016; Gelet op de Gemeentewet, artikel 149 en gelet op de cliënten- en burgerparticipatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP

JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP Jaarverslag WMO-Adviesraad/Adviesraad Sociaal Domein Weesp, versie 0,3 Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Weesp, februari 2016 1. Inleiding 2. Opdracht en

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag participatie 2017

Jaarverslag Jaarverslag participatie 2017 Jaarverslag 2017 Jaarverslag participatie 2017 1 VOORWOORD Graag bieden wij u hierbij het jaarverslag 2017 van de Participatieraad Haarlemmermeer aan. We kunnen terugzien op een jaar waarin enthousiaste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1.0. Samenstelling Wmo adviesraad 2.0. Dagelijks bestuur 2.1. Regionale vertegenwoordiging 2.2. Bijeenkomsten 2.

Inhoudsopgave. Voorwoord 1.0. Samenstelling Wmo adviesraad 2.0. Dagelijks bestuur 2.1. Regionale vertegenwoordiging 2.2. Bijeenkomsten 2. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 1.0 Samenstelling Wmo adviesraad 2.0 Dagelijks bestuur 2.1 Regionale vertegenwoordiging 2.2 Bijeenkomsten 2.3 Adviezen 3.0 Communicatie 4.1 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 en Vooruitblik 2017 Adviesraad Sociaal Domein

Jaarverslag 2016 en Vooruitblik 2017 Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 en Vooruitblik 2017 Adviesraad Sociaal Domein pag. 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag 2016 en de vooruitblik op 2017 van de Oostzaanse Adviesraad Sociaal Domein

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp. Verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal;

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp. Verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal; Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering d.d. : 22 december 2016 Commissievergadering d.d. : 14 december 2016 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder T. van Rijnberk Programmaonderdeel

Nadere informatie

Algemene Zaken Openbare Orde en Wijkbeheer Financiën en Control Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Algemene Zaken Openbare Orde en Wijkbeheer Financiën en Control Sociale Zaken en Werkgelegenheid Advies B en W (openbaar) 1900 Afdeling Welzijn zaaknummer Z-14-11603 registratienummer ADV-14-02729 opsteller advies Mevrouw C. Potters-Kemp doorkiesnummer 010-5931898 directeur/afdelingshoofd mevrouw

Nadere informatie

magazine Cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein

magazine Cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein magazine Meedenken, meedoen mag en meebeslissen mag Cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein Inhoudsopgave Inleiding...3 Inleiding...3 Gouden regels voor cliëntenparticipatie Gouden regels

Nadere informatie

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad Gemeentebestuur Aan de Gemeenteraad Nr. * Datum 27 december 2006 C Onderwerp burgerparticipatie Wet maatschappelijke o 1. Aanleiding Op grond van de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag Rol PRZ binnen het sociale domein

Jaarverslag Rol PRZ binnen het sociale domein Jaarverslag 2017 De PRZ biedt, conform art. 11 van de Verordening Participatieraad Zevenaar, het jaarverslag 2017 aan het college van B&W aan. In dit jaarverslag komt aan de orde: 1. Rol PRZ binnen het

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2013 10 mei 2014 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Schoolverlaters Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs (VSO/PrO) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Motto Doe eens gek, participeer! a c t i v i t e i t e n p l a n W M O A D V I E S R A A D 2 0 1 2 1 2 a c t i v i t e i t e n p l a n W M O A D V I E S R A A D 2 0 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag Wmo-raad

INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag Wmo-raad Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Samenstelling Wmo-raad 4. Visie 5. Werkwijze Wmo-raad 6. Vergaderingen 7. Deskundigheidsbevordering 8. Externe bijeenkomsten 9. Financiële verslaglegging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016; CVDR Officiële uitgave van Neerijnen. Nr. CVDR600899_1 28 januari 2019 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende regels voor Adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad voor

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Werkwijze en huishoudelijk reglement Wmo adviesraad Dordrecht

Werkwijze en huishoudelijk reglement Wmo adviesraad Dordrecht Werkwijze en huishoudelijk reglement Wmo adviesraad Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. De Wmo adviesraad Dordrecht 7 - Organisatiestructuur 9 3. Werkgroepen 10 4. Huishoudelijk reglement Wmo adviesraad

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Wmo-adviesraad Leiderdorp

Jaarverslag 2014. Wmo-adviesraad Leiderdorp Jaarverslag 2014 Wmo-adviesraad Leiderdorp Postadres: Willem-Alexanderlaan 1 Postbus 35 2350 AA Leiderdorp E: info@wmoadviesraadleiderdorp.nl W: www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 48012 21 april 2016 Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk

Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk Doel Wmo Beleidsplan 1 Een samenhangend antwoord Specifiek en Meetbaar Wat te doen en met wie Acceptatie en Realistisch Termijn Het Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

Wmo-cliëntenraad Purmerend. Jaarverslag 2014

Wmo-cliëntenraad Purmerend. Jaarverslag 2014 Wmo-cliëntenraad Purmerend Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Wmo-cliëntenraad Purmerend Inleiding 3 Achtergrond 4 Doel en werkwijze 4 Faciliteiten 4 Samenstelling 5 Activiteiten 2014 Adviezen 6 Overige activiteiten

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 en Vooruitblik 2018 Adviesraad Sociaal Domein

Jaarverslag 2017 en Vooruitblik 2018 Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2017 en Vooruitblik 2018 Adviesraad Sociaal Domein pag. 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag 2017 en de vooruitblik op 2018 van de Oostzaanse Adviesraad Sociaal Domein

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Verslag over 2015 (ASD-2016-12) Van WMO Adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein Op 1 januari 2015 is een aantal taken in het sociale domein gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Versie 28 mei 2015 Inhoud Artikel 1 Instelling/ instandhouding pag. 3 Artikel 2 Doel en reikwijdte pag. 3 Artikel 3 Belangenbehartiging pag.

Nadere informatie

Doelstelling en visie

Doelstelling en visie Werkplan ASD 2019 Doelstelling en visie Het is van belang dat bij de uitvoering van de wetten in het sociaal domein iedereen dezelfde kansen krijgt om mee te doen in de samenleving. De Adviesraad Sociaal

Nadere informatie

Aan de raad, Cliëntparticipatie in het Sociaal Domein

Aan de raad, Cliëntparticipatie in het Sociaal Domein Aan de raad, Onderwerp: Cliëntparticipatie in het Sociaal Domein Voorstel: 1. Cliëntparticipatie in het Sociaal Domein voor de jaren 2016 en 2017 als pilot vormgeven 2. De Verordening Participatie Sociaal

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet gemeente Kampen

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet gemeente Kampen Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet gemeente Kampen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal domein van de gemeenten Rheden en Rozendaal

Verordening Adviesraad Sociaal domein van de gemeenten Rheden en Rozendaal CVDR Officiële uitgave van Rheden. Nr. CVDR352188_2 5 september 2017 Verordening Adviesraad Sociaal domein van de gemeenten Rheden en Rozendaal De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad

Verordening Wmo-raad Verordening Wmo-raad De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013, gelet op de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

September Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers

September Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers Nieuwsbrief September 2013 1. Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers (Mariëtte Teunissen) Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers over demografie, maatschappelijke

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Regeling burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Regeling burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn gelet op de verplichting tot burgerparticipatie in het kader van de artikel 1 1 en 1 2 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gelet op artikel

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe maart 2017 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden

Nadere informatie

Werkplan Voorwoord

Werkplan Voorwoord Voorwoord Werkplan 2019 De vrijwilligers en medewerker van het Gehandicapten Platform hebben de afgelopen jaren bijzonder hard gewerkt om uitvoering te geven aan alle intenties. Wat vooral steeds naar

Nadere informatie