Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren"

Transcriptie

1 Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Verslag over 2015 (ASD )

2 Van WMO Adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein Op 1 januari 2015 is een aantal taken in het sociale domein gedecentraliseerd naar de gemeenten; een decentralisatie die mede gepaard ging met bezuinigingen. Een aantal taken kwam vanuit de AWBZ naar de gemeenten. In het beleidsveld Jeugd gingen de gemeenten ook een grotere rol spelen. De participatiewet gaf de gemeenten ook een grotere rol. Deze decentralisaties, gepaard gaand met een hoge mate van ontschotting van de budgetten geven de gemeenten de mogelijkheid op de betreffende beleidsterreinen met een integrale benadering van de problematiek te komen. In dit licht bezien is het een logische stap om ook de advisering integraal te laten plaatsvinden. Dit heeft geleid tot de instelling van de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren, waarin de bestaande Cliëntenraad Sociale Zaken en de bestaande WMO Adviesraad zijn opgegaan. De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren werd in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 22 januari 2015 vastgesteld. Onderdeel van de verordening was dat de zittende leden van de twee bestaande adviesraden zitting kregen in de nieuwe adviesraad. Samenstelling en mutaties Ten tijde van het ontstaan van de nieuwe adviesraad was de personele samenstelling als volgt: Jan Bekman, Hillie Jansen, Sonja Seegers, Theo Stalenhoef, Martin Vredenduin (voorzitter). Sonja Seegers was afkomstig uit de voormalige Cliëntenraad Sociale Zaken en de overige leden uit de voormalige WMO Adviesraad. In de Verordening is vastgelegd dat de Adviesraad bestaat uit acht leden en een voorzitter. Twee zittende leden gaven te kennen te willen uittreden. Er waren derhalve zes vacatures. Jan Bekman en Theo Stalenhoef namen afscheid van de Adviesraad. Jan Bekman heeft sinds de oprichting van de WMO Adviesraad in 2011 deel uit gemaakt van de raad. Theo Stalenhoef heeft ook nog zitting gehad in de voorgangers van de WMO Adviesraad. Als dank voor hun inzet en inbreng is hen van de zijde van de gemeente een boeket bloemen aangeboden. In april 2015 is in Wijdemeren Informeren een oproep geplaatst voor nieuwe leden. Daarop kwamen zeven reacties. Met alle kandidaten is door een afvaardiging uit de zittende adviesraad een gesprek gevoerd. Zes kandidaten zijn uitgenodigd om zitting te nemen.

3 De Adviesraad in de nieuwe samenstelling is op 21 augustus 2016 door de beide wethouders in het Sociale Domein geïnstalleerd. Helaas moest één nieuw lid al na korte tijd afhaken, omdat het lidmaatschap van de Adviesraad niet verenigbaar bleek te zijn met haar snel uitbreidende adviespraktijk. Ultimo 2015 bestond de Adviesraad (met tussen haakjes het primaire aandachtsgebied) uit: Mary Huisman-Bakker (Jeugd), Cees Buijs (Participatiewet), Hillie Jansen (WMO), Arnold Prinssen (Jeugd), Maria van Schaik (WMO, Participatiewet), Sonja Seegers (Vluchtelingen, Minimabeleid), Bruce van Veenhuizen (Participatiewet) Martin Vredenduin (Onafhankelijk voorzitter). Helaas hebben Sonja Seegers en Bruce van Veenhuizen kort na het einde van het kalenderjaar 2015 aangegeven de Adviesraad te willen verlaten, zodat er op dit moment drie vacatures zijn. Decentralisaties Het zwaartepunt van de beleidsmatige advisering lag in In 2015 lag de advisering vooral op het vlak van de uitvoering. Hoewel sprake was van een grote, zo niet de grootste, stelselherziening in het sociale domein kan worden gesteld dat de transitie relatief rimpelloos is verlopen. Er is door de ambtelijke staf heel veel werk verzet en niet zonder resultaat. De transitie is goed verlopen. Nu komt de transformatie, die er toe moet leiden dat de middelen effectiever worden ingezet zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de uitvoering in het sociale domein en er zelfs nog een kwaliteitsverbetering wordt bereikt. SWW Medio 2013 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren besloten om een congruente samenwerking aan te gaan met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp. De samenwerking van de adviesraad met de adviesraden van Stichtse Vecht en Weesp is in 2015 gecontinueerd. De Adviesraad Stichtse Vecht heeft de beide andere adviesraden een aantal keren uitgenodigd om deel te nemen aan initiatieven die door de Adviesraad Stichtse Vecht waren ontplooid. Genoemd worden het mini seminar schuldhulpverlening en de informatieavond direct contact met uw achterban. In 2014 vond maandelijks overleg plaats tussen een afvaardiging van de gemeenten en een delegatie uit de drie adviesraden. In 2015 was dit een kwartaaloverleg. Tijdens het overleg van 2 december 2015 kwam de mededeling dat de samenwerking SWW versneld zal worden ontmanteld.

4 De gevolgen hiervan voor Wijdemeren lijken beperkt. Als gevolg van de samenwerking in SWWverband is met name een deel van de uitvoering van het jeugdbeleid in Utrecht terecht gekomen. De kwaliteit van uitvoering in het Utrechtse lijkt op een aantal punten beter te scoren dan die in Regio Gooi en Vechtstreek. Voorkomen moet worden dat de heroriëntatie in Gooi en Vechtstreek tot kwaliteitsvermindering leidt. Regionaal voorzittersoverleg Gooi en Vechtstreek (RVO) Ondanks de samenwerking in SWW-verband maakt Wijdemeren ook deel uit van het Gewest Gooi en Vechtstreek. Sinds medio 2012 is sprake van een regelmatig en gestructureerd overleg van voorzitters van WMO-raden uit die regio. De (in 2015 nog) negen gemeenten zijn vertegenwoordigd door zeven voorzitters (de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden hebben al jaren één gezamenlijk raad). Eemnes nam vanaf het vierde kwartaal ook weer deel aan het overleg. Het RVO is het eerste aanspreekpunt in het kader van regionale activiteiten. Het RVO coördineert ook de deelname van leden van de lokale WMO-raden aan gewestelijke werk- en adviesgroepen. De Adviesraad Wijdemeren heeft in 2015 onverminderd deelgenomen aan het RVO en leverde in 2015 de voorzitter. Activiteitenoverzicht Vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein De Adviesraad heeft in 2015 acht keer vergaderd, waarvan vier keer in de nieuwe samenstelling. Daarnaast vindt periodieke overleg plaats van een afvaardiging van de adviesraad met de twee wethouders in het sociale domein. Dit overleg vond in 2015 drie maal plaats. Overlegvergaderingen in SWW-verband De projectleiding SWW informeerde de WMO- en Cliëntenraden periodiek over de ontwikkelingen in het transitieproces. In 2015 vond dit overleg vier keer plaats. Regionaal voorzittersoverleg regio Gooi- en Vechtstreek Het RVO heeft in 2015 acht keer vergaderd. Werkgroepen Regio Gooi en Vechtstreek Wijdemeren heeft deelgenomen in de werkgroepen Huishoudelijke Hulp Toeslag, Beschermd Wonen PGB, Vrouwenopvang, Maatschappelijke Zorg en Doelgroepenvervoer. Uitgebrachte adviezen In 2015 werden de volgende adviezen uitgebracht: Re-integratie verordening, Minimabeleid, Compensatie Wtcg/CER, Huishoudelijke Hulp Toeslag en het herzien voorstel Huishoudelijke Hulp Toeslag,

5 Beschermd Wonen PGB (in regionaal verband), Mantelzorgcompliment, PGB WMO en Jeugd, Wet Taaleis, Vrouwenopvang (in regionaal verband). Financiële paragraaf Met ingang van 2015 krijgen de leden en de voorzitter een kostenvergoeding per bijgewoonde vergadering, Voor de voorzitter is dit EUR 127,00 per vergadering en voor de leden EUR 55,00. Het aantal vergaderingen is gemaximeerd op 10. Zoals al werd vermeld, heeft de Adviesraad in 2015 acht keer vergaderd. Daarnaast is een budget beschikbaar van EUR voor deskundigheidsbevordering en communicatie. Van dit budget werd in 2015 geen gebruik gemaakt. Toekomstparagraaf De verordening stelt andere eisen aan de Adviesraad Sociaal Domein dan aan de voormalige WMO Adviesraad en de voormalige Cliëntenraad Sociaal Domein. Allereerst zijn de vergaderingen in principe openbaar. Verder is in de verordening opgenomen dat de Adviesraad haar vergaderschema, de agenda s, de vergaderverslagen en de adviezen openbaar maakt. Daaraan werd in 2015 nog niet voldaan. Op dit moment is een website in ontwikkeling, waarmee de Adviesraad aan de gestelde eisen kan voldoen. De Adviesraad wil verder werken aan een gestructureerde afwerking van haar adviezen. Dit houdt in dat op een advies een reactie wordt ontvangen waarin duidelijk is aangegeven welke adviezen wel worden overgenomen en waarin gemotiveerd is aangegeven welke adviezen niet worden overgenomen. Voorts wil de Adviesraad de informatievoorziening vanuit de gemeente verder structureren en actiever monitoren of de raad wel in alle voorkomende gevallen om advies wordt gevraagd. Ankeveen/Nederhorst den Berg/Loosdrecht, 29 maart Namens de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren. w.g. M.J. Vredenduin (Voorzitter)

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Verslag over 2016 (Zoals is bedoeld in artikel 14 van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren 2015) (ASD-2017-29) Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Verslag over 2017 (Zoals is bedoeld in artikel 14 van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren 2015) (ASD-2018-7) Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein

Nadere informatie

JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP

JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP Jaarverslag WMO-Adviesraad/Adviesraad Sociaal Domein Weesp, versie 0,3 Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Weesp, februari 2016 1. Inleiding 2. Opdracht en

Nadere informatie

JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP

JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP JAARVERSLAG ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE WEESP Weesp, maart 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Opdracht en werkwijze 3. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein 4. Vergaderingen 5. Uitgebrachte adviezen

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 De raad van de gemeente Helmond Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 47 Participatiewet,

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-hertogenbosch Nr. 163559 5 juli 2019 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch 2019 De gemeenteraad van s-hertogenbosch,

Nadere informatie

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015 WMORaad Landsmeer Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Vooraf 1 1: De samenstelling van de WMOraad 2 2: Aantal vergaderingen 3 Inhoud in grote lijnen 4 3: Uitgebrachte adviezen Reacties van B&W 5 4: Externe

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 31 Uitgifte: 20 april 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2016, nr. I16.010417, tot vaststelling van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima

JAARVERSLAG Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima JAARVERSLAG 2018 Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en minima Adres: Zuidkade 62/1 9203 CN Drachten. Email: info@clientenraadsmallingerland.nl Website: www.cliëntenraadsmallingerland.nl

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Advies: De raadsinformatiebrief met de Update week 24, 2014 ter informatie aan de raad zenden.

Advies: De raadsinformatiebrief met de Update week 24, 2014 ter informatie aan de raad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD EN RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Boeij Tel.nr.: 06-20094926 Nummer: 14A.00483 Datum: 12 juni 2014 Team: Onderwijs Welzijn en Zorg Tekenstukken:

Nadere informatie

b e s l u i t : 2. vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2016

b e s l u i t : 2. vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2016 De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 150 van de Gemeentewet en artikel 47 van de Participatiewet b e s l u i t : 1. in te stellen

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Jaarverslag Van WMO Raad naar Raad voor Sociaal Domein Duiven

Jaarverslag Van WMO Raad naar Raad voor Sociaal Domein Duiven Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6920 AD DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2016 Van WMO Raad naar Raad voor Sociaal Domein Duiven Duiven, maart 2017 1 VOORWOORD In 2016 stond de

Nadere informatie

Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016

Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016 De raad van de gemeente Waalwijk; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016; Gelet op de Gemeentewet, artikel 149 en gelet op de cliënten- en burgerparticipatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Wethouder Struik, Wethouder Sanderse, Burgemeester van Vliet conceptbeleidsplan Bescherming en Opvang

Raadsvoorstel. Aan de raad, Wethouder Struik, Wethouder Sanderse, Burgemeester van Vliet conceptbeleidsplan Bescherming en Opvang Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 194447 Wethouder Struik, Wethouder Sanderse, Burgemeester van Vliet conceptbeleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 Aan de raad, 1. Beslispunten

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 en Vooruitblik 2018 Adviesraad Sociaal Domein

Jaarverslag 2017 en Vooruitblik 2018 Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2017 en Vooruitblik 2018 Adviesraad Sociaal Domein pag. 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag 2017 en de vooruitblik op 2018 van de Oostzaanse Adviesraad Sociaal Domein

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2018 Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2019

JAARVERSLAG 2018 Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2019 JAARVERSLAG 2018 Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling 3 3. Vergaderingen 3 4. Adviezen 3 4.1 Gemeentelijke Praktijk Richtlijn / VN-verdrag 3 4.2

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Wmo-raad Oostzaan 2015 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Wmo-raad Oostzaan sinds lange tijd. Als voorzitter vind ik het belangrijk

Nadere informatie

Aanwezig: mevrouw Graven (Ria), de heer Statema (Bert), mevrouw Vrolijks (Dorien), mevrouw White-Roga (Jovanka) en mevrouw Willems (Christine)

Aanwezig: mevrouw Graven (Ria), de heer Statema (Bert), mevrouw Vrolijks (Dorien), mevrouw White-Roga (Jovanka) en mevrouw Willems (Christine) Verslag Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen Datum : 21 januari 2019 Tijd : 19.30-21.00 uur Locatie : kamer 17 Voorzitter : Jan Revenberg Notulist : Thea Verduijn-Otten Kenmerk : INT19.0103 Kenmerkcode

Nadere informatie

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 )

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 ) College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van dhr. H. Tuning Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren

Nadere informatie

Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA

Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA Inleiding Onze cliëntenraad is ingesteld middels de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) 2016. De verordening

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

[Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 gemeente Wijk bij Duurstede]

[Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 gemeente Wijk bij Duurstede] GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijk bij Duurstede. Nr. 34081 2 maart 2017 [Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 gemeente Wijk bij Duurstede] [Onderwerp: Adviesraad Sociaal Domein Onderdeel

Nadere informatie

WMO-raad Neder-Betuwe. Jaarverslag Jaarverslag Wmo-raad Neder-Betuwe /7

WMO-raad Neder-Betuwe. Jaarverslag Jaarverslag Wmo-raad Neder-Betuwe /7 WMO-raad Neder-Betuwe Jaarverslag 2018 Jaarverslag Wmo-raad Neder-Betuwe 2017 1/7 3 maart 2019 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding.....3 2.0 Vergaderingen...3 2.1 Adviezen.....3 2.2 Overleg met de gemeente...3

Nadere informatie

De Participatie Advies Raad. Presentatie Gemeenteraad Waddinxveen

De Participatie Advies Raad. Presentatie Gemeenteraad Waddinxveen De Participatie Advies Raad Presentatie Gemeenteraad Waddinxveen 1-10-2018 1 De Participatie Adviesraad Aad van Holsteijn, onafhankelijk voorzitter Bram Abels, bestuurslid en voorzitter kamer Jeugd Opvoeding

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad

Verordening Wmo-raad Verordening Wmo-raad De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013, gelet op de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Aan de Participatieraad Haarlemmermeer T.a.v. de voorzitter, de heer G. Hille. Geachte heer Hille,

Aan de Participatieraad Haarlemmermeer T.a.v. de voorzitter, de heer G. Hille. Geachte heer Hille, gemeente Haarlemmermeer Aan de Participatieraad Haarlemmermeer T.a.v. de voorzitter, de heer G. Hille Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefax 023 56395 50 cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein. Voorheen Wmo-raad

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein. Voorheen Wmo-raad Jaarverslag 2015 Adviesraad ociaal Domein Voorheen Wmo-raad WMO-Raad teenwijkerland Bezoekadres (alleen tijdens vergaderingen) Vendelweg 1 8331 XE teenwijk Postadres Postbus 162 8330 AD teenwijk T: +31(0)521

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 en Vooruitblik 2017 Adviesraad Sociaal Domein

Jaarverslag 2016 en Vooruitblik 2017 Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 en Vooruitblik 2017 Adviesraad Sociaal Domein pag. 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag 2016 en de vooruitblik op 2017 van de Oostzaanse Adviesraad Sociaal Domein

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016; CVDR Officiële uitgave van Neerijnen. Nr. CVDR600899_1 28 januari 2019 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende regels voor Adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad voor

Nadere informatie

Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013

Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR256723_2 3 juli 2018 Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013 Gemeenteblad 2013 Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG Sterk door samenwerking

JAARVERSLAG Sterk door samenwerking JAARVERSLAG 2016 Sterk door samenwerking Meedoen, daar gaat het om. VOORWOORD We waren er al, maar we zijn er nog niet. In 2015 heten we Wmo- raad en beslaat ons werkterrein de domeinen Wmo en Jeugd. Het

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN De raad van de gemeente... overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen, gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag Wmo-raad

INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag Wmo-raad Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Samenstelling Wmo-raad 4. Visie 5. Werkwijze Wmo-raad 6. Vergaderingen 7. Deskundigheidsbevordering 8. Externe bijeenkomsten 9. Financiële verslaglegging

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag participatie 2017

Jaarverslag Jaarverslag participatie 2017 Jaarverslag 2017 Jaarverslag participatie 2017 1 VOORWOORD Graag bieden wij u hierbij het jaarverslag 2017 van de Participatieraad Haarlemmermeer aan. We kunnen terugzien op een jaar waarin enthousiaste

Nadere informatie

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Gemeente(n) Borne, Hof van Twente en Hengelo 2008/8254 1 De Raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2013 10 mei 2014 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

: 29 november 2011 : 12 december : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke

: 29 november 2011 : 12 december : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 29 november 2011 : 12 december 2011 Documentnr. Zaaknummer : 761 (raadsvoorstel) : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

*Z022B83434B* BESLUITENLIJST openbaar Weesp bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015

*Z022B83434B* BESLUITENLIJST openbaar Weesp bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 *Z022B83434B* BESLUITENLIJST openbaar Weesp bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 Besluitnummer Onderwerp Besluit Z.47161/D.2347 Overeenkomsten arbeidsontwikkeling en werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Vaststelling De Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Cliëntenraad Werk en Inkomen van de Gemeente Wassenaar

Jaarverslag Jaarverslag Cliëntenraad Werk en Inkomen van de Gemeente Wassenaar Cliëntenraad Werk en Inkomen van de Gemeente Wassenaar 1. Inhoudsopgave: 1. Inleiding.. Blz. 3 2. Samenstelling van de Cliëntenraad... Blz. 4 3. Vergaderingen.. Blz. 5 4. Financiën... Blz. 6 2. 1. Inleiding.

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Jaarverslag 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik Jaarverslag 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik Adviesraad Sociaal Domein Lopik E-mail: adviesraadsdl@gmail.com secretariaat: p/a Groot Hoefblad 6-3405 DH BENSCHOP Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein

Nadere informatie

Verordening Participatieraad Sociaal Domein 2015 gemeente Losser

Verordening Participatieraad Sociaal Domein 2015 gemeente Losser CVDR Officiële uitgave van Losser. Nr. CVDR371829_1 8 november 2016 Verordening Participatieraad Sociaal Domein 2015 gemeente Losser De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

In het jaar 2017 bestaat de Wmo-adviesraad uit:

In het jaar 2017 bestaat de Wmo-adviesraad uit: JAARVERSLAG Wmo-adviesraad Epe 2017 Postbus 49 8160 Epe www.wmoadviesraadepe.nl info@wmoadviesraadepe.nl In het jaar 2017 bestaat de Wmo-adviesraad uit: Mevrouw C. Van der Valk, voorzitter (tot 1 september)

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college, - stuurskracht/regio,..s/ POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J. van der Wal BEL/ES Doorkiesnummer +31235143465 walj@noord-holland.

Nadere informatie

WMO-platform Maasgouw

WMO-platform Maasgouw Jaarverslag 2018 Hieronder kunt het Jaarverslag 2018 lezen van het Wmo-platform gemeente Maasgouw, met als integraal onderdeel het Jaarverslag 2018 van de Participatieraad van de gemeente Maasgouw (zie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Versie 28 mei 2015 Inhoud Artikel 1 Instelling/ instandhouding pag. 3 Artikel 2 Doel en reikwijdte pag. 3 Artikel 3 Belangenbehartiging pag.

Nadere informatie

Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer De raad van de gemeente Haarlemmermeer; De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer [datum en nummer]; gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein. De Fryske Marren

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein. De Fryske Marren Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren 2018 Voorwoord voorzitter Hierbij bieden wij u ons eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) aan. Het betreft een korte terugblik

Nadere informatie

Doelstelling en visie

Doelstelling en visie Werkplan ASD 2019 Doelstelling en visie Het is van belang dat bij de uitvoering van de wetten in het sociaal domein iedereen dezelfde kansen krijgt om mee te doen in de samenleving. De Adviesraad Sociaal

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 122443 17 juli 2017 Regeling Brede Raad 010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp. Verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal;

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp. Verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal; Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering d.d. : 22 december 2016 Commissievergadering d.d. : 14 december 2016 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder T. van Rijnberk Programmaonderdeel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008.

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. 1 De raad van de gemeente Gemert-Bakel, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. gelet op de verplichtingen op basis van de artikelen 9, 11 en 12 van de WMO:

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verslag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld.

Verslag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. Verslag Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen Datum : 15 mei 2017 Tijd : 19.30-21.30 uur Locatie : kamer 17 Voorzitter : Jan Revenberg Notulist : Thea Verduijn-Otten Kenmerk : INT17.0353 Kenmerkcode : *INT17.0353*

Nadere informatie

Voorwoord. Wij zijn verheugd u het eerste jaarverslag van de Participatieraad aan te kunnen bieden. Heino Brands, secretaris

Voorwoord. Wij zijn verheugd u het eerste jaarverslag van de Participatieraad aan te kunnen bieden. Heino Brands, secretaris Jaarverslag 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Participatieraad Stadskanaal over het jaar 2013. In 2010 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om het Cliëntenplatform

Nadere informatie

Advies Evaluatie Verordening MO gemeente Hilversum 2006 / de vijf aandachtspunten bij de evaluatie Verordening Individuele voorzieningen

Advies Evaluatie Verordening MO gemeente Hilversum 2006 / de vijf aandachtspunten bij de evaluatie Verordening Individuele voorzieningen 2007 2008 : 01 23-06-2007 spontaan advies over het functioneren van het Loket Hilversum 02 18-10-2007 Advies nav concept- Beleidsplan Wet MOWerken aan kwaliteit van leven 05 15-02-2008 28-12-2008 Advies

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 17 mei 2016;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 17 mei 2016; Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 11 juli 2016 Besluit nummer Onderwerp : RB16.0026 : Verordening Cliëntenparticipatie De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel nummer RVO16.0038

Nadere informatie

dat het gewenst is de Adviesraad Sociaal Domein Brielle aan te wijzen als vaste adviescommissie voor het college op het terrein van Wmo en Jeugd;

dat het gewenst is de Adviesraad Sociaal Domein Brielle aan te wijzen als vaste adviescommissie voor het college op het terrein van Wmo en Jeugd; Burgemeester en wethouder van de gemeente Brielle; overwegende, dat het gewenst is een regeling te treffen voor de wijze waarop de Adviesraad Sociaal Domein Brielle wordt betrokken bij het gemeentelijk

Nadere informatie

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 *Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 2015 Datum college : 30 september 2014

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Verordening adviesraad sociaal domein Goeree-Overflakkee. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016;

Verordening adviesraad sociaal domein Goeree-Overflakkee. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016; CVDR Officiële uitgave van Goeree-Overflakkee. Nr. CVDR417426_2 3 juli 2018 Verordening adviesraad sociaal domein Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

Verordening Participatieraad werk, inkomen, jeugd en zorg Leidschendam-Voorburg

Verordening Participatieraad werk, inkomen, jeugd en zorg Leidschendam-Voorburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leidschendam-Voorburg Nr. 234069 29 december 2017 Verordening Participatieraad werk, inkomen, jeugd en zorg Leidschendam-Voorburg De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 48012 21 april 2016 Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

'b1>...~ Gemeente. ~'1',"Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

'b1>...~ Gemeente. ~'1',Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/ agendanr. B. en W. 2016 RA16.0126 A 8 16/939 ~ 'b1>...~ Gemeente ~'1',"Emmen ~ Gewijzigd Reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor

Nadere informatie

Jaarverslag Namens het Wmo-platform, Jan Tim, voorzitter

Jaarverslag Namens het Wmo-platform, Jan Tim, voorzitter Jaarverslag 2014 INHOUD Voorwoord Ontwikkelingen en aandachtspunten, zorgen voor de toekomst Activiteiten Adviezen Taak en samenstelling platform Financiële verantwoording Voorwoord 2014 zal ongetwijfeld

Nadere informatie