Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN"

Transcriptie

1 Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor zowel gemeente als de WMO-raad niet aan de wensen van inwoners participatie. In dit stuk wordt de positionering van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen weergegeven. Ook wordt ingegaan op het interne- en externe communicatieplan van de Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen. Leeswijzer In dit stuk wordt eerst ingegaan op de missie en visie van de Adviesraad (vanaf hier te noemen: Adviesraad). Vervolgens worden de doelstelling en taken van de Adviesraad toegelicht. De samenstelling het aanwijzen van de leden en de werkwijze worden onder punt 4 besproken. Onder punt 5 wordt ingegaan op de manier waarop de Adviesraad tot haar adviezen komt. Punt 6 betreft de interne communicatie en punt 7 de externe communicatie van de Adviesraad. 1. Missie De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen gebruikers van diensten /voorzieningen die aangeboden worden in het kader van het sociale domein aan de ene kant, en het gemeentelijk beleid aan de andere kant. De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over het opstellen en uitvoeren van het beleid in het gehele sociale domein. Het college zal de Adviesraad actief informeren en consulteren bij het opstellen van beleid. 2. Visie - De Adviesraad de orde zijn, beleidsmatig, in breder perspectief dan individuele belangenbehartiging. - De Adviesraad adviseert vanuit een onafhankelijke positie t.o.v. het gemeentelijk beleid zonder last en ruggespraak. - De Adviesraad is betrokken in het gehele traject van beleidsvorming en uitvoering en evaluatie van het beleid. - De Adviesraad werkt niet op basis van het model belangenbehartiging. - De Adviesraad werkt vanuit een positief kritische en resultaatgerichte houding. 3. Doelstellingen en taken De Adviesraad heeft als doel om via overleg en advisering meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van: - De voorbereiding van nieuw of aangepast beleid in het sociaal domein; - Vaststelling van nieuw beleid in het sociaal domein; - Uitvoering en evaluatie/verantwoording van beleid in het sociaal domein. De Adviesraad heeft de volgende taken: - De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen binnen de kaders van de wettelijke 1 bevoegdheden gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein betreffen. 1 Net als de Adviesraad Sociaal Domein heeft ook de WWB cliëntenraad een wettelijk kader. Tot uitgekristalliseerd is hoe een eventuele samenwerkingsvorm eruit kan zien zal de burgerparticipatie door de WWB cliëntenraad doorgang vinden als nu al gebeurd. Positionering en Interne en Externe Communicatie Adviesraad Gilze en Rijen Pagina 1

2 - De taak van de Adviesraad is het in de gaten houden van de grote lijnen op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen en verbindingen vinden en leggen tussen diverse beleidsterreinen binnen het sociaal domein. - De Adviesraad verzamelt de informatie over het sociaal domein die zij nodig heeft om haar adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. - De Adviesraad brengt in ieder geval gevraagd advies uit over: o Beleidskader sociaal domein o De vaststelling en wijziging van de verordeningen die ter uitvoering worden o opgesteld; De ontwikkeling en vaststelling van nieuwe beleid op het gebied van het sociaal domein. Advies m.b.t. andere dan hierboven genoemde onderwerpen vindt plaats in overleg met de gemeente aan de hand van een overzicht met geplande besluiten in het sociaal domein, deze planning wordt 2x per jaar voorgelegd aan de Adviesraad. - De Adviesraad informeert belanghebbenden over de door haar uitgebrachte adviezen, onder meer door publicatie ervan op de website. 4. Samenstelling Adviesraad, aanwijzing leden en werkwijze De Adviesraad bestaat uit minimaal 9 leden en maximaal 13 leden, woonachtig in de gemeente Gilze en Rijen. De leden van de Adviesraad hebben grote betrokkenheid bij en deskundigheid van één of meerdere prestatievelden in het sociale domein. Het aantal leden is oneven i.v.m. eventuele stemming. De Adviesraad is zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van leden en de notulist. Het college zal de leden benoemen. Met betrekking tot de voordracht en werving van leden verzorgt de Adviesraad een selectiegesprek. Deze wordt gehouden door het DB. Het gesprek wordt teruggekoppeld in de eerstvolgende Adviesraadvergadering. Bij positieve reactie van DB, Adviesraad vergadering en kandidaat wordt de kandidaat uitgenodigd. De verdeling van de prestatievelden wordt eventueel aangepast wanneer een mutatie in de Adviesraad plaatsvindt. De leden van de raad hebben een aandachtsveld. Deze zijn gebaseerd op de volgende : 1. Bevorderen sociale samenhang, leefbaarheid in dorpen/buurten en wijken 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jongeren en ouders 3. Informatie, advies en cliëntondersteuning 4. Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers 5. Bevorderen van deelname aan maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking en het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch/psychosociaal probleem 6. Het bieden van maatschappelijke opvang, het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg en het verslavingsbeleid. 7. wet sociale werkvoorziening (WSW), wet werk en bijstand (WWB), wet inversteren in jongeren (WIJ) 5. Advisering - Het college betrekt de Adviesraad in een zo vroeg mogelijks stadium bij de planning rondom de totstandkoming van beleid betreffende het sociaal domein. - Voorstellen van het college aan de raad over beleid binnen het sociaal domein worden in concept met een schriftelijk verzoek om advies voorgelegd aan de Adviesraad, welke in principe binnen een termijn van 6 weken met een schriftelijk advies komt. Het advies van de Adviesraad alsmede de reactie van het college hierop wordt expliciet opgenomen in het aan de gemeenteraad voor te leggen voorstel. Positionering en Interne en Externe Communicatie Adviesraad Gilze en Rijen Pagina 2

3 - Terzake van voorgenomen collegebesluiten over onderwerpen binnen het sociaal domein worden in het voortraject afspraken gemaakt met de Adviesraad over de wijze van advisering en de in acht te nemen termijnen. Het betreft hier gevraagd advies. In het geval van ongevraagd advies neemt de Adviesraad contact op met de gemeente om afspraken te maken over de wijze van advisering en termijnen. - Indien de Adviesraad van oordeel is dat een advies niet binnen de termijn kan worden gegeven geeft zij daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan het college onder opgave van redenen. In overleg wordt zo mogelijk een nieuwe termijn gesteld. - Het college draagt er zorg voor dat van de zijde van de gemeente aan de Adviesraad tijdig de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Adviesraad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om gemeentelijk beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen binnen de organisatie te kunnen volgen. Indien het college het advies van de Adviesraad niet overneemt, deelt het college dat met redenen omkleed schriftelijk mee aan de Adviesraad. Het college draagt er zorg voor dat de adviezen van de Adviesraad en de schriftelijke reactie van het college daarop integraal ter kennisneming worden gestuurd aan de gemeenteraad. 6. Interne communicatie Tijdens de opstart van de Adviesraad en de drukke periode in de voorbereiding van de drie decentralisaties zal er maandelijks een vergadering plaatsvinden van de gehele Adviesraad. Twee weken voorafgaand aan iedere vergadering zit het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, ondersteuner en werkgroeplid communicatie) bij elkaar om de vergadering voor te bereiden. De vergaderstukken zullen een week voorafgaand aan de vergadering naar de leden van de Adviesraad Sociaal Domein gestuurd worden door de secretaris, uiterlijk het weekend voordien. Indien men niet aanwezig kan zijn bij een vergadering, meldt men de afwezigheid bij de secretaris. In notulen wordt gemeld wie aanwezig is en wie afwezig is. Hierbij wordt aangegeven of de afwezigheid met of zonder afmelding plaatsvond. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en worden op de website geplaatst. De Adviesraad heeft minimaal een maal per jaar overleg met de verantwoordelijk wethouder. 7. Externe communicatie Doelstelling van de externe communicatie is: - De burgers van de gemeente Gilze en Rijen bekend te maken met de Adviesraad en haar Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid in het sociaal domein. Wij doen dat door signalen uit de samenleving op te pakken. Wij adviseren het College van B&W vanuit een positief-kristische en resultaatgerichte houding. Centraal uitganspunt in onze adviezen is dat elke inwoner van Gilze en Rijen, met of zonder beperkingen, op zijn eigen manier mee kan doen in de - Het communiceren over de inhoud van het Sociaal Domein binnen de gemeente. Communicatie met de gemeente - Gevraagde en ongevraagde adviezen ten aanzien van beleid van de gemeente worden schriftelijk gecommuniceerd naar het College van Burgemeester en Wethouders. Hierna Positionering en Interne en Externe Communicatie Adviesraad Gilze en Rijen Pagina 3

4 volgt een schriftelijke reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op dit advies van de Adviesraad Sociaal Domein. - Alle communicatie rondom voorbereiding en ontwikkeling van gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein verloopt van de Adviesraad naar de projectleider Sociaal Domein. Over het algemeen verloopt deze communicatie via de voorzitter van de Adviesraad. Terugkoppeling van de reactie van B&W aan de Adviesraad zal gegeven worden in de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein, waarna deze terugkoppeling vastgelegd wordt in de notulen. - De verantwoordelijken per prestatieveld van de Adviesraad Sociaal Domein hebben minimaal eens per kwartaal contact met de verantwoordelijke ambtenaar. Terugkoppeling van relevante informatie voor de Adviesraad vindt plaats in de vergadering, waarna deze terugkoppeling vastgelegd wordt in de notulen. Communicatie met de doelgroepen en burgers De verantwoordelijken per prestatieveld van de Adviesraad zullen de diverse betrokken partijen informeren over het doel en de taken van de Adviesraad. Zo nodig roepen Adviesraadsleden (ervarings-) deskundigen bij elkaar voor achtergrond informatie en praktijkervaringen. Om de burger bekend te maken met de doelen en taken van de Adviesraad, hebben we de volgende middelen tot onze beschikking: Gilze en Rijen Weekblad, gemeentelijke website, algemene folder, social media (facebook, twitter en linked-in). Burgers van de gemeente Gilze en Rijen worden minimaal eens per zes weken geïnformeerd over de Adviesraad Sociaal Domein en haar werk. Daarnaast zijn de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein en de notulen van de vergaderingen op de website van de gemeente terug te vinden. Als de ontwikkelingen in het sociaal domein dat vragen zal de Adviesraad Sociaal Domein de burgers van Gilze en Rijen eventueel frequenter dan eens per 6 weken hierover informeren. Dit gebeurt altijd na vaststelling van de inhoud door de Adviesraad, liefst in een vergadering maar eventueel in een schriftelijke (mail-)ronde. Organisatie externe communicatie en PR Binnen de Adviesraad Sociaal Domein zal een werkgroep externe communicatie fungeren. Deze werkgroep adviseert het DB over de externe communicatie en PR, en zal deze voorbereiden. De externe communicatie naar de media verloopt via de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. De externe communicatie zal gemonitord worden door het Dagelijks Bestuur en eens per kalenderjaar geëvalueerd worden tijdens een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein. Er wordt extern gecommuniceerd over: - Verschijnen van de notulen van Adviesraadvergaderingen - Aanwezigheid van één of meer Adviesraadleden op bijzondere bijeenkomsten (bijvoorbeeld congressen, informatiedagen en bijeenkomsten van de gemeente zoals Commissie vergaderingen) - Over gegeven gevraagde en ongevraagde adviezen van de Adviesraad - Aanwezigheid van bijzondere genodigden van de Adviesraad vergadering (bijv. de Wethouder of interne deskundigen van de gemeente) - De Adviesraad is geïnformeerd tijdens een Adviesraad vergadering (bijv. door een presentatie van de gemeente of middels een ontvangen beleidsstuk) - Adviesaanvragen van de gemeente Positionering en Interne en Externe Communicatie Adviesraad Gilze en Rijen Pagina 4

5 Bijlage I: werkafspraken Vóór aanvang van een vergadering van de Adviesraad Social Domein Gilze en Rijen hebben de individuele leden van de Adviesraad de verplichting zich te melden bij de voorzitter van de Adviesraad wanneer een agendapunt van die vergadering mogelijk belangenverstrengeling geeft voor dat Adviesraadslid. Een Adviesraadslid dat mogelijk belangen verstrengeling heeft zal zich dan voor dat agendapunt onthouden van commentaar en heeft op dat agendapunt geen stemrecht. Hiertoe wordt bij de agenda opgenomen bij punt 1, de opening: Zijn er Adviesraadsleden die willen melden dat een agendapunt mogelijk tot belangenverstrengeling kan leiden. Tot nog toe mogen raadsleden met mogelijke belangen in een bepaalt prestatieveld dat veld wel vertegenwoordigen. (o.a. ook omdat vaak de kennis van een prestatieveld gekoppeld is aan enig belang in dat veld). Er zal worden geëvalueerd hoe dat bevalt op de vaste evaluatie-momenten van de Adviesraad. Positionering en Interne en Externe Communicatie Adviesraad Gilze en Rijen Pagina 5

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Hof van Twente Jaarverslag 2010

Hof van Twente Jaarverslag 2010 Hof van Twente Jaarverslag 2010 Colofon Datum: april 2011 WMO-Raad Hof van Twente Correspondentieadres: ambtelijk secretaris WMO-Raad Sternstraat 7, 7471 VH Goor Tel. 06-53818018 e-mail info@wmoraadhofvantwente.nl

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van te Wolvega Inhoudsopgave Artikel Onderwerp 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 2 Taak van de raad van commissarissen 3 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Wmo-adviesraad Leiderdorp

Jaarverslag 2014. Wmo-adviesraad Leiderdorp Jaarverslag 2014 Wmo-adviesraad Leiderdorp Postadres: Willem-Alexanderlaan 1 Postbus 35 2350 AA Leiderdorp E: info@wmoadviesraadleiderdorp.nl W: www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Reglement RvC Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende,

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Transvorm

Reglement raad van toezicht Transvorm Tilburg, 20 april 2009 Inhoud Inleiding Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verkeer met de raad van bestuur Samenstelling Werkwijze en besluitvorming Integriteit en onafhankelijkheid Informatie en communicatie

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta 1. Inleiding Missie en visie van de Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie wil door middel van onafhankelijke onderzoeken het waterschap

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie