ACTUALISATIE VAN HET GEMEENTELIJK SUBSIDIEBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUALISATIE VAN HET GEMEENTELIJK SUBSIDIEBELEID"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 ACTUALISATIE VAN HET GEMEENTELIJK SUBSIDIEBELEID Inventarisatie In 2015 is ten behoeve van het onderzoek van de rekenkamercommissie een overzicht opgesteld van de verstrekte subsidies in Daarbij is veel tijd besteed aan het onderscheiden van de directe subsidies van de overige verstrekkingen aan derden. De directe subsidies zijn/worden verleend op basis van de gemeentelijke subsidieverordening en nadere regels. Daarnaast verstrekt de gemeente diverse materiële of financiële bijdragen aan derden om de realisatie van gemeentelijke doelen te realiseren. Op deze bijdragen, zoals bijvoorbeeld de onderhouds- of exploitatiebijdragen of het niet in rekening brengen van kosten, is het regime van de subsidieverordening niet van toepassing. De eerder opgestelde inventarisatie van 2014 is inmiddels geactualiseerd met een selectie van subsidies uit het financiële systeem. Het overzicht is verder aangevuld door te selecteren op verstrekkingen, bijdragen, heffingen, giften, donaties, retributies, schenkingen en wensgeld. De resultaten uit deze selectie vragen om een verdiepingsslag om te bezien in hoeverre deze bijdragen onder het subsidieregime kunnen worden ondergebracht. In eerste aanleg zal voor het opstellen van een nieuw subsidiekader worden ingezoomd op de directe subsidies en de begunstigden hiervan. In een later stadium wordt bezien of de indirecte subsidies onder het nieuwe subsidiekader kunnen worden ondergebracht. Op deze wijze wordt de voortgang in het proces gewaarborgd. Algemene uitgangspunten voor subsidiebeleid Het benoemen van algemene uitgangspunten voor het subsidiebeleid vraagt allereerst om een heldere afbakening van het subsidiebeleid. In de wandelgangen wordt voor verschillende vraagstukken verwezen naar het (te actualiseren) subsidiebeleid, terwijl hiermee wordt gedoeld op het inhoudelijk beleid. Subsidie vormt één van de instrumenten voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen. Subsidieverstrekking is daarmee geen doel op zich. Het bepaalt niet wát we willen bereiken. De gemeentelijke doelen (wat we willen bereiken) liggen vast in de Strategische Visie Venray en alle daarvan afgeleide beleidsdocumenten. Dit neemt niet weg dat vastgestelde gemeentelijke doelen wel degelijk van invloed kunnen zijn op de vraag welke instrumenten we inzetten en op welke wijze. Getracht is vanuit het huidige strategisch kader de algemene uitgangspunten voor het gemeentelijk subsidiebeleid te formuleren. Deze uitgangspunten vormen de input voor het traject waarin, samen met de externe partijen, naar verdere concretisering wordt gezocht. In een eerste fase wordt gezamenlijk het algemeen kader gespecificeerd waarna in een volgende fase per thema of beleidsveld wordt ingezoomd (zie ook raadsvoorstel 23 februari 2016 en Raadsinformatiebrief 20 juni 2016 inzake proces herijking subsidiebeleid). Naarmate het proces vordert zullen ook de consequenties van de actualisatie van het subsidiebeleid steeds duidelijker worden. Deze ontwikkeling raakt het gehele gemeentelijk beleid. 1

2 Huidig subsidiekader Alvorens de uitgangspunten voor het te actualiseren subsidiebeleid te formuleren wordt het bestaande subsidiebeleid geschetst. Het huidig subsidiekader bestaat uit de ASV (algemene subsidieverordening), en het BNRS (Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking). De ASV onderscheidt twee soorten subsidies, te weten de incidentele en de periodieke subsidie. De incidentele subsidie is bedoeld voor activiteiten met een incidenteel of eenmalig karakter. De periodieke subsidie bestaat uit een periodieke aanspraak voor voortdurende activiteiten die van jaar tot jaar plaatsvinden of zich uitstrekken over meerdere jaren. Het BNRS bevat verder voorschriften voor de subsidieverstrekking, algemeen als ook gespecificeerd naar tal van beleidsvelden. Algemeen zijn twee uitgangspunten geformuleerd voor subsidiabele activiteiten: - in voldoende mate in overeenstemming met gemeentelijk beleid en gericht op de gemeente of in belangrijke mate tegemoet komen aan ingezetenen van de gemeente; - gericht op het bevorderen van samenhang, saamhorigheid en participatie van ingezetenen en primair gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Strategische Visie Venray De SVV hanteert drie leidende perspectieven die de leidraad vormen voor het gemeentelijk handelen. zelfsturing Uitgangspunt voor zelfsturing is dat inwoners primair zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun leefomgeving. Het is aan de gemeente om hiervoor voldoende ruimte te bieden. Het beleid is gericht op maximalisatie van participatiemogelijkheden en maximalisatie van zelfredzaamheid. kwalitatieve ontwikkeling De gemeente richt zich bij voortduring op nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit en herstructurering komen in de plaats van kwantitatieve groei. (regionale) samenwerking Samenwerking met partners in Venray en de regio versterkt de kracht van de regio én van Venray. Als afgeleide van deze leidende perspectieven zijn in het collegeprogramma een drietal vragen geformuleerd die eenieder zich bij uitvoering van het gemeentelijk beleid moet stellen: - hoe kunnen we inwoners en bedrijven ruimte geven om maatschappelijke, economische of persoonlijke initiatieven mogelijk te maken; - hoe draagt de gewenste ontwikkeling bij aan een betere samenleving en/of een betere leefomgeving: hoe voegen we kwaliteit toe? - leidt de samenwerking tot betere of efficiëntere oplossingen. 2

3 Uitgangspunten voor subsidiebeleid Voor wat hoort wat Zoals eerder aangegeven heeft de rekenkamercommissie aanbevelingen gedaan om het subsidiebeleid te verbeteren. In één van haar conclusies geeft de rekenkamercommissie aan dat bij de inzet van het instrument subsidie onvoldoende de relatie wordt gelegd met de (inhoudelijke) doelen en de effecten die men wenst te bereiken. Meer dan voorheen zal nadrukkelijker aangegeven moeten worden of en in welke mate de betreffende subsidie een bijdrage levert aan één van de gemeentelijke doelen. Dit impliceert een zekere vorm van wederkerigheid. Met andere woorden: wat mag de gemeenschap als tegenprestatie verwachten voor de te verstrekken subsidie? Subsidie als stimulans Met het actualiseren wordt beoogd het subsidiebeleid beter aan te laten sluiten bij de huidige tijdgeest. Deze tijdgeest kenmerkt zich door een terugtredende overheid. Ook het strategisch perspectief zelfsturing gaat uit van de gedachte dat inwoners primair zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun leefomgeving. De kracht van de gemeenschap benutten, mensen laten doen wat ze zelf kunnen en het initiatief en verantwoordelijkheid bij inwoners laten. Daarbij wordt een beroep gedaan op de eigen kracht. De gemeentelijke bijdrage is gericht op maximalisatie van participatie en zelfredzaamheid. De gemeente vervult waar nodig of wenselijk een faciliterende rol die bij het bereiken van het gewenste resultaat niet langer noodzakelijk is. Kwalitatieve ontwikkeling De gemeente wil ruimte bieden voor (nieuwe) ontwikkelingen. Inzetten op kwaliteit en herstructurering in plaats van alleen maar op kwantitatieve groei. Dit betekent niet dat voorbij kan worden gegaan aan het bestaande. De SVV spreekt van de warme jas voor nu en in de toekomst. Binnen het bestaande wordt op tal van terreinen de diversiteit van Venray gekoesterd. Niet méér van hetzelfde, maar ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Samenwerking Ook met het subsidiebeleid kan worden gestuurd op nieuwe duurzame verbindingen die een positieve bijdrage leveren aan de sociale en economische structuur van Venray. Communicatie In het proces van de herijking van het subsidiebeleid is zorgvuldige communicatie cruciaal. Communicatie helpt bij het vinden van de juiste werkvorm voor de samenwerking tussen de subsidieontvangers en de gemeente en voor het verkrijgen van draagvlak voor het nieuwe subsidiebeleid. We zullen het beleid in dialoog met alle betrokkenen vormgeven. Onderwerpen van de gesprekken zijn de (strategische) doelen die we met subsidie wil bereiken, de vormen waarin subsidie verstrekt kan worden, de voorwaarden aan de subsidieverlening en de mogelijkheden om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen. Vorm We zullen het subsidiebeleid opstellen en vormgeven in dialoog met zoveel mogelijk betrokkenen. Dit zal medio november 2016 plaatsvinden. Alle gesubsidieerde organisaties ontvangen een oproep om deel te nemen. Gelet op het belang voor deze partijen wordt een grote deelname verwacht. De dialoog is gericht op het uitwisselen van informatie. Wie beter geïnformeerd is, toont doorgaans meer begrip. Mensen die elkaars voorkeuren, belangen en knelpunten kennen, komen tot breder 3

4 gedragen oplossingen. En dat is wat we beogen met de werkwijze voor herijking van het subsidiebeleid. Concreet gaan we met elkaar in gesprek over doelen (wat willen we als gemeenschap bereiken met het verstrekken van subsidies?), vormen (in welk vormen kunnen we subsidies verstrekken?), voorwaarden en de procedures (kan de aanvraag eenvoudiger? Kan de verantwoording beter?). Belangrijk is dat we voor aanvang van de dialoog met elkaar de bovenstaande uitgangspunten afspreken. Het vaststellen van deze uitgangspunten, het gemeentelijk kader voor de dialoog, is een bevoegdheid van de raad. Waarover willen we met partners praten en waar hebben we de ruimte om gezamenlijk invulling te geven aan het subsidiebeleid. Europese, landelijke en provinciale weten regelgeving begrenzen de mogelijkheden. Ook zullen de financiële kaders helder weggezet moeten worden: de herijking is geen bezuiniging. Het nieuw te formuleren subsidiebeleid dient beter aan te sluiten bij de huidige tijdgeest, de strategische doelen van de gemeente en de daaruit voortvloeiende beleidsdoelen op de verschillende beleidsterreinen. Door een doelmatiger en doeltreffender subsidiebeleid zullen met gelijkblijvende middelen meer beleidsdoelen gerealiseerd kunnen worden. De gewijzigde rol van de overheid wordt zichtbaarder. Een andere verdeling van het beschikbare budget kan voor individuele subsidie-ontvangers een wijziging in de hoogte van de financiële bijdrage tot gevolg hebben. In het proces wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het managen van de verwachtingen en zorgvuldigheid voor wat betreft de consequenties. Planning Omdat we met een grote diversiteit aan subsidieontvangers te maken hebben, is het verstandig om de dialoog in twee delen te knippen. In de eerste ronde van de gesprekken in november 2016, praten we in breed samengestelde groepen binnen de hierboven genoemde algemene uitgangspunten: van kleine culturele clubjes tot grote sportverenigingen. Op die manier ontstaat wederzijds begrip voor elkaars standpunten en is er kans op kruisbestuiving door de verschillende disciplines. De uitkomsten van deze eerste dialoogronde vormen, na terugkoppeling aan de deelnemers in december d.a.v., de input voor de gemeente om de uitgangspunten voor het subsidiebeleid te formuleren en verder te concretiseren, zoals voorzien in de procesaanpak. Besluitvorming hierop is voorzien in het eerste kwartaal van Na de vaststelling van de kaders voor het nieuwe subsidiebeleid wordt op basis van het bijbehorend uitvoeringsprogramma een verdiepingsslag uitgevoerd op de specifieke behoeften en knelpunten per discipline. In deze fase, voorzien vanaf het tweede kwartaal 2017, worden de gesprekken gekanaliseerd naar de verschillende thema s binnen het subsidiebeleid en gaan de deelnemers op basis hiervan met elkaar in gesprek. Als voorbeeld: sport praat met sport, cultuur met cultuur. 4

5 Schematisch weergegeven ziet het boven geschreven proces er als volgt uit: Dialoog gemengd EXTERN TRAJECT Terugkoppeling deelnemers Dialoog per thema vlgs uitvoeringsprogramma week 46/47 wk 2/ v.a. 2 e kw december 2016 januari/februari 2017 april 2017 Raadsbesluit gemeentelijk kader Opstellen concept Verwerken subsidiekader reacties GEMEENTELIJK TRAJECT Raadsbesluit kadernota subsidiebeleid en uitvoeringsprogramma 5

Raadsvergadering. Onderwerp Algemene Subsidieverordening en subsidieregelingen gemeente Bunnik 2017

Raadsvergadering. Onderwerp Algemene Subsidieverordening en subsidieregelingen gemeente Bunnik 2017 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-090 Onderwerp Algemene Subsidieverordening en subsidieregelingen gemeente Bunnik 2017 Aan de raad, Onderwerp Algemene Subsidieverordening en subsidieregelingen

Nadere informatie

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; overwegende dat het wenselijk is een bijdrage te leveren aan een slagvaardig

Nadere informatie

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015 Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Overwegende

Nadere informatie

*Z00B9C6CFFF* Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Cuijk 2016. Stimuleren van maatschappelijke verbindingen en sociale cohesie

*Z00B9C6CFFF* Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Cuijk 2016. Stimuleren van maatschappelijke verbindingen en sociale cohesie documentnr.: INT/C/15/13614 zaaknr.: Z/C/14/13889 *Z00B9C6CFFF* Kadernotitie Subsidiebeleid gemeente Cuijk 2016 Stimuleren van maatschappelijke verbindingen en sociale cohesie 1 Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 april 2017, nr. 928911/928911, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord- Holland 2017 Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Zoals bekend dient in de kader van de fusie het beleid bij de gemeenten, waaronder subsidiebeleid, te worden geharmoniseerd, dit op grond

Nadere informatie

Zorgt de gemeente Den Haag ervoor dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn?

Zorgt de gemeente Den Haag ervoor dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn? Aan de gemeenteraad Den Haag, 24 augustus 2017 Voorstel van de Rekenkamer Den Haag inzake het rekenkameronderzoek Eerlijk delen Inleiding In 2011 heeft de rekenkamer het onderzoek afgerond naar het functioneren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; Nadere regels subsidie Sociaal Innovatief Fonds Helmond 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en

Nadere informatie

Aanvragen Een subsidie aanvragen verloopt

Aanvragen Een subsidie aanvragen verloopt Subsidie aanvragen Uw organisatie of vereniging vraagt subsidie aan of wil dat in de toekomst graag doen. Dan is het goed om te weten hoe het subsidiebeleid van de gemeente Bussum is vormgegeven en hoe

Nadere informatie

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Februari, 2013 Inhoudsopgave 1. Subsidie met beleid... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Doelen vertaald naar subsidiedoelen...

Nadere informatie

Evaluatie subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties

Evaluatie subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties Evaluatie subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties Inleiding In 2011 heeft een herijking plaatsgevonden van het subsidiebeleid. In de raadsagenda 2010-2014 is in het hoofdstuk Sociale Cohesie beschreven

Nadere informatie

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Scholder an Scholder 2.0 - Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Opdracht Bestuurlijk Overleg Sport; 7 december 2016 Evaluatie van scholder an scholder (1.0) leert

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Drs. Jur Botter, MPA. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem

Gemeente Haarlem. Drs. Jur Botter, MPA. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem Gemeente Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Aan de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Ridderkerk dragen we samen!

Ridderkerk dragen we samen! Ridderkerk dragen we samen! Inleiding In mei 2015 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld met de titel Ridderkerk dragen we samen! De subtitel luidt: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Grave Samen staan we sterk

Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Grave Samen staan we sterk documentnr.: INT/G/15/15530 zaaknr.: Z/G/14/13891 *Z00D75BAACA* Kadernotitie Subsidiebeleid gemeente Grave Samen staan we sterk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De aanleiding van de herziening van het subsidiebeleid

Nadere informatie

Subsidieregeling Nieuwe Culturele Initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Nieuwe Culturele Initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Nieuwe Culturele Initiatieven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Roosendaal voor de verantwoording en de controle van subsidies

Controleprotocol gemeente Roosendaal voor de verantwoording en de controle van subsidies Controleprotocol gemeente Roosendaal voor de verantwoording en de controle van subsidies Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) titel 4.2 en

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de ASV 2006

Artikelsgewijze toelichting op de ASV 2006 Artikelsgewijze toelichting op de ASV 2006 Artikel 1 De meeste begrippen spreken voor zich. Het begrip algemeen verbindend voorschrift behoeft enige nadere toelichting. Temeer omdat er verband bestaat

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten herijken subsidiesystematiek

Nota van uitgangspunten herijken subsidiesystematiek Nota van uitgangspunten herijken subsidiesystematiek I. Inleiding In de meerjarenbegroting 2017-2020 is als speerpunt vastgesteld: Herijken van het subsidiebeleid waarin een verschuiving naar een meer

Nadere informatie

Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Mill en Sint Hubert Samen-werken aan zelfredzaamheid

Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Mill en Sint Hubert Samen-werken aan zelfredzaamheid documentnr.: INT/M/15/13839 zaaknr.: Z/M/14/13892 *Z00BD86C531* Kadernotitie Subsidiebeleid gemeente Mill en Sint Hubert 2016 Samen-werken aan zelfredzaamheid 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De aanleiding van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Notitie Subsidieverlening voor professionele organisaties in 2020 Sociale Agenda

Notitie Subsidieverlening voor professionele organisaties in 2020 Sociale Agenda Notitie Subsidieverlening voor professionele organisaties in 2020 Sociale Agenda Afdeling Samenleving Datum: 01-04-2019 Versie: 1 Notitie Subsidieverlening voor professionele organisaties in 2020 Sociale

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Koppel notitie subsidie en accommodatiebeleid

Koppel notitie subsidie en accommodatiebeleid Koppel notitie subsidie en accommodatiebeleid Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doelen ontwikkelen subsidie- en accommodatiebeleid... 3 1.3 Transitie van oud beleid naar nieuw beleid... 3

Nadere informatie

Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014

Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014 1 Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014 GRONDSLAG 1. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Medemblik (ASV) kan het college nadere regels stellen

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM De raden van de Noord-Hollandse gemeenten Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon mw. M. den Haak BEL/BS Telefoonnummer +31235144251 haakm@noord-holland.nl

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie Voorstel aan de raad Nummer: 131023210 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: I.C. From Afdeling: BLD Ruimtelijk Economisch Beleid Telefoon: 0320-278892 E-mail: ic.from@lelystad.nl Wethouder

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

: dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Montfoort 2016.

: dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Montfoort 2016. RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 december 2015 Zaaknummer :202683 Datum Raadsvergadering : 14 december 2015 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES. Beslissing op bezwaar subsidie

B en W Adviesnota ADVIES. Beslissing op bezwaar subsidie B en W Adviesnota Onderwerp Beslissing op bezwaar subsidie Zaaknummer 378910 Teammanager Karin Bruggeman B & W datum 28 mei 2018 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Maatschappelijke ondersteuning Naam

Nadere informatie

Nadere regels voor subsidieverstrekking 2019

Nadere regels voor subsidieverstrekking 2019 Nadere regels voor subsidieverstrekking 2019 Van toepassing op subsidiëring vanuit het flexibel budget Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en

Nadere informatie

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 Inleiding Jaarlijks wordt er aan diverse instanties subsidie verstrekt voor haar activiteiten. De activiteiten bewegen zich van buurtfeestjes

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 26 november 2015

Aan de gemeenteraad. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 26 november 2015 Postbus 54 Aan de gemeenteraad 7470 AB Goor van Hof van Twente Telefoon: (0547) 858 585 Fax: (0547) 858 586 E-mail: info@hofvantwente.nl Internet: www.hofvantwente.nl Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016; Besluit van 2 april 2019 Zaaknummer 342352 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM; gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden 201

Subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden 201 Subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden 201 Bewonersinitiatieven Maastricht telt talloze bewoners, die zich belangeloos inzetten voor de stad en haar inwoners. Er ontstaan ook steeds meer initiatieven

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

REGELING BEWONERSINITIATIEVEN 2019

REGELING BEWONERSINITIATIEVEN 2019 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, gelet op artikel 15,vierde lid van de Verordening Subsidies Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2017. BESLUITEN tot vaststelling van de volgende Regeling

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Voorlegger bij "Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg"

Voorlegger bij Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg Voorlegger bij "Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg" Hfdstk. 1 Achtergrond Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg in 2005

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland Gemeente Bergen ìiiiii III 17ip.01614 18/04/2017 Postbus: ZAAKNUMMER: POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM De raden van de Noord-Hollandse gemeenten Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

1 9 JUN Paraaf Provinciesw^ewm

1 9 JUN Paraaf Provinciesw^ewm 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie j^qlland ZUID Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-411835510 (DOS-2012-0007931) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : Bert Fintelman : Beleid en Projecten : M. Poel Voorstel aan de raad Onderwerp : Subsidiebeleidskader Sociaal

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Subsidiebeleidskader

Subsidiebeleidskader Subsidiebeleidskader 2016-2019 Doelstellingen, uitgangspunten & thema s Versie 10 februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene doelstelling subsidiebeleid gemeente Enkhuizen 3 Uitgangspunten 3 1. Alleen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Aan de leden van de Raadscommissie Mens & Samenleving Behandeld door Manuela Lageweg Doorkiesnummer 030 2862709

Nadere informatie

Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017

Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 Artikel 1 Doelomschrijving Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden- Margraten 2017

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Kadernota Subsidies gemeente Venray 2006

Kadernota Subsidies gemeente Venray 2006 Kadernota Subsidies gemeente Venray 2006 1. Inleiding In september 2005 is het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie De subsidie de Baas in de gemeenteraad van Venray aan de orde geweest. In dit

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID Verantwoord vertrouwen 20160210 Secretariaat Rekenkamercommissie BBLM p/a gemeente Bronckhorst Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo tel. 0575-750 545 mail: j.schreur@bronckhorst.nl

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEIDSKADER 2012

SUBSIDIEBELEIDSKADER 2012 SUBSIDIEBELEIDSKADER 2012 Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving Versie 2.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ACHTERGRONDEN...3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 3 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties Bijlage 1: Beleidskader (gewijzigd n.a.v. overleg met verenigingen) Subsidiebeleid niet-professionele organisaties (verenigingen / vrijwilligersorganisaties) gemeente Oss Inleiding De gemeente Oss wil

Nadere informatie

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Raadsvoorstel I org.00000714 MBANSZ Nr.2012-030 (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Onderwerp: Raadsvoorstel beleidsadvies sociale armoede Beslispunten: 1. De afbakening van het begrip sociale armoede

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Tubbergen

Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Tubbergen Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2011 Nummer: 35 Uitgifte: 23 december 2011 Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2015 ; Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2015 ; Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ommen. Nr. 52126 16 juni 2015 Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen De raad van de gemeente Ommen; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Het college van burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland,

Het college van burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland, 2014.39.10 Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014 Het college van burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2018: Thema - Samen voor de Stad

Flexibele subsidies 2018: Thema - Samen voor de Stad Flexibele subsidies 2018: Thema - Samen voor de Stad Aanvraagperiode 27 augustus tot en met 5 oktober 2018 Flexibele subsidies 2018 Net als in voorgaande jaren kunnen vrijwilligersorganisaties ook in 2018

Nadere informatie

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Doel: In dit document formuleren wij een voorstel waarmee uw raad ons college een aanvullend instrument biedt om invulling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Gelet op: de artikelen 143 en 145 van de Provinciewet en 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op: de artikelen 143 en 145 van de Provinciewet en 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; Voordracht aan Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND van Gedeputeerde Staten Vergadering 14 september 2011 Nummer Onderwerp Wijziging van de Algemene subsidieverordening (Asv) 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015

Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 44114 22 mei 2015 Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het

Nadere informatie

Subsidieregeling Armoedebeleid Capelle aan den IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

Subsidieregeling Armoedebeleid Capelle aan den IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 209491 3 oktober 2018 Subsidieregeling Armoedebeleid Capelle aan den IJssel 2018 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 RIS296403 SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - de Commissie Samenleving op 17 januari 2017 per

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Regeling subsidie armoedebeleid gemeente Oisterwijk 2019.

Regeling subsidie armoedebeleid gemeente Oisterwijk 2019. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oisterwijk Nr. 205711 27 september 2018 Regeling subsidie armoedebeleid gemeente Oisterwijk 2019 Wij willen dat geen van de inwoners van de gemeente Oisterwijk

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Na informeren betrokkenen. Openbaar op 13 juni 2019

Na informeren betrokkenen. Openbaar op 13 juni 2019 B en W Adviesnota Onderwerp Incidenteel subsidie innovatief project Odapark Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 11 juni 2019 Afdeling/Team Stad Dorpen en Wijken/Maatschappelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4174 19 juli 2016 Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging 818507EO Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 juli

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 4 juli 2017, nr. 928911/964093, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord- Holland 2017 Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding

Raadsvoorstel. Inleiding Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 20 maart 2019 Portefeuillehouder Carla Kreuk- Wildeman Begrotingsprogramma Sociaal Domein (programma 2) Onderwerp Lokale gezondheidsagenda Tiel 2019-2022 Besluit

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.1 RIS 280860 SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het concept Buurthuis

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2018: Thema - Weerbaar opvoeden en competenties versterken

Flexibele subsidies 2018: Thema - Weerbaar opvoeden en competenties versterken Flexibele subsidies 2018: Thema - Weerbaar opvoeden en competenties versterken Aanvraagperiode 27 augustus tot en met 5 oktober 2018 Flexibele subsidies 2018 Net als in voorgaande jaren kunnen vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTEBLAD. Nr HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Wierden Nr. 163204 20 september 2017 Algemene subsidieverordening gemeente Wierden 2015 Burgemeester en wethouders van Wierden maken (ter uitvoering van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Datum 18 juni 2018 Behandeld door Ger Last Ons kenmerk Datum uw brief 28 maart 2018 Pagina 1 van 2 Uw kenmerk

Datum 18 juni 2018 Behandeld door Ger Last Ons kenmerk Datum uw brief 28 maart 2018 Pagina 1 van 2 Uw kenmerk Synthese Postbus 5033 5800GA Venray Maatschappelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

Woningbouwbeleid Meierijstad: Staat als een huis!?

Woningbouwbeleid Meierijstad: Staat als een huis!? Woningbouwbeleid Meierijstad: Staat als een huis!? Presentatie eindrapport aan de Kerngroep Veghel, 15 juni 2016 Inhoud 1. Wat hebben we onderzocht? 2. De hoofdlijn van de feiten op een rij 3. Conclusies

Nadere informatie

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES RIS 291662 Februari 2016 INHOUDSOPGAVE 1 Achtergrond en vraagstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wet- en regelgeving, beleid en organisatie 4 1.3 Relevantie 7 1.4 Toegevoegde waarde van dit onderzoek 7 1.5

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

Onderwerp: Kadernota Subsidies , Algemene Subsidieverordening gemeente Loppersum 2019.

Onderwerp: Kadernota Subsidies , Algemene Subsidieverordening gemeente Loppersum 2019. Raadsvergadering 26 november 2018 Nr.: 17 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Kadernota Subsidies 2019-2021, Algemene Subsidieverordening gemeente Loppersum 2019. Portefeuillehouder: Wethouder drs. R.A.C. Slager.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 14 april 2009 Nummer PS : PS2009MME09 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2009INT239896 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie