Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard"

Transcriptie

1 Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Februari, 2013

2 Inhoudsopgave 1. Subsidie met beleid Inleiding Doelen vertaald naar subsidiedoelen Doelen bekend bij instellingen en vertaald naar prestaties Rapportage instelling Bestuurlijke reactie Nawoord Aanbeveling Aanbeveling Aanbeveling Aanbeveling Aanbeveling Aanbeveling

3 1. Subsidie met beleid 1.1. Inleiding In 2008 heeft de rekenkamercommissie Hoeksche Waard onderzoek gedaan naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het subsidiebeleid in de gemeenten Cromstrijen, Korendijk en Strijen. In 2012 doet de rekenkamercommissie opnieuw onderzoek naar het subsidiebeleid in de Hoeksche Waard, deze keer onder alle vijf gemeenten en daarmee ook in Oud-Beijerland en Binnenmaas. Het huidige onderzoek is geen herhaling van het onderzoek uit 2008, maar legt de nadruk op de mate waarin maatschappelijke effecten zijn geformuleerd en zijn geëvalueerd, of er goede uitvoeringsovereenkomsten zijn opgesteld en of er van elkaar is geleerd in de afgelopen periode. Het huidige onderzoek is gericht op de periode en heeft als centrale vraag: In hoeverre draagt het inzetten van structurele subsidies bij aan het bereiken van door de gemeenteraden beoogde doelen en effecten? De daarbij geformuleerde onderzoeksvragen zijn: 1. Hoe luidt het subsidiebeleid van elk van de vijf gemeenten? Welke subsidietypen onderscheiden deze gemeenten? Hoe is financiële verhouding tussen de verschillende subsidietypen en beleidsterreinen en hoe vertaalt zich dat in de omvang van subsidieverstrekking aan instellingen? 2. Welke doelen beogen de gemeenteraden met de verstrekking van structurele subsidies te bereiken? 3. Hoe luiden de beoogde doelen en (maatschappelijke) effecten van de geselecteerde gesubsidieerde instelling/organisatie? 4. Hoe heeft de gemeente deze beoogde doelen en (maatschappelijke) effecten vertaald in subsidieafspraken met de betreffende instelling/organisatie en welk proces ligt daaraan ten grondslag? 5. Hoe leggen de geselecteerde gesubsidieerde instellingen aan de gemeente verantwoording af? 6. Hoe monitort en volgt de gemeente de realisatie van de beoogde doelen en (maatschappelijke) effecten? 7. Over welke sturingsinformatie beschikt de gemeenteraad om de doeltreffendheid van het subsidiebeleid vooraf, tussentijds en/of achteraf te sturen? 8. Als dat nodig is, wordt er dan bijgestuurd? 9. Hoe ervaren alle betrokken partijen raad, college, ambtelijke organisatie en gesubsidieerde instelling/organisatie de uitvoering van het subsidiebeleid in de praktijk? 1.2. Doelen vertaald naar subsidiedoelen In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen 1, 2 en 3 en de daarbij geformuleerde normen. De belangrijkste richtinggevende documenten voor de gemeente Korendijk zijn het coalitieakkoord en de uitwerking daarvan in de programmabegroting. De gemeente Korendijk heeft in 2009 de Algemene Subsidieverordening 2010 vastgesteld. Deze is in 2011 geactualiseerd in de Algemene Subsidieverordening In het beleidskader subsidies en in de beleidsregels behorend bij de Algemene Subsidieverordening is nader uitgewerkt welke instellingen in aanmerking komen voor subsidieverstrekking en welke regels daarbij gehanteerd worden. Doelen die in de beleidskaders genoemd worden zijn: 1. Sociale samenhang in de verschillende dorpskernen en in het Korendijkse als geheel. 2. Participatie. 3. Ontplooiing. 4. Zelfredzaamheid.

4 In de verordening worden de volgende subsidies onderscheiden: 5. Structurele subsidie; 6. Incidentele subsidie; 7. Waarderingssubsidie. De gemeentelijke doelen die met de subsidie bereikt dienen te worden zijn niet specifiek en meetbaar (SMART) beschreven in de beleidskaders en de programmabegroting. Bovendien wordt in de programmabegroting op het niveau van de gesubsidieerde instellingen begroot en gestuurd. Zo wordt per instelling bepaald hoeveel bezuinigd worden. Dat maakt dat de subsidiegelden en niet de maatschappelijke effecten centraal staan in de kaderstelling van de Raad. Het College heeft daardoor ook maar beperkte bewegingsruimte. Dit is ook niet helemaal in lijn met de Verordening, waarin is opgenomen dat de Raad plafonds vaststelt en dat het College vervolgens de bevoegdheid heeft binnen de subsidievormen het beschikbare budget te verdelen. Daar komt bij dat de Raad op dit moment zeer direct stuurt op de begroting. Zo zijn de voorgestelde bezuinigingsregimes naar voren getrokken en in een keer opgelegd. De wijze waarop het College de Raad van informatie voorziet, werkt deze situatie in de hand. Het College rapporteert over een aantal (grote) subsidie-ontvangende instellingen door het verzenden van de jaarrekening en het jaarverslag van de instellingen. Dat wekt vragen op detailniveau van geleverde prestaties in de hand. Het College is daarin ook niet consistent. Niet van alle instellingen wordt deze wijze van informatieverstrekking gehanteerd. Bij Careyn AMW gebeurt dat bijvoorbeeld niet, terwijl het bij Stichting Stimulans wel gebeurd. Juist met Stimulans zijn juist betrekkelijk goede afspraken gemaakt en is een duidelijke koppelingen tussen de Wmo-doelen, effecten, prestaties en inzet van vrijwilligers. Het lijkt alsof het meerjarenbeleidsplan waarin dit is vastgelegd nauwelijks een rol speelt in het maken van keuzes. Het echt meten van maatschappelijke effecten en de relatie tussen inspanningen (activiteiten) van gesubsidieerde instellingen en een maatschappelijk is in de praktijk heel ingewikkeld en moeilijk hard te maken. Dat geldt met name in het sociale domein. De inspanningen die geleverd moeten worden om dergelijke metingen op te zetten en periodiek uit te voeren, kunnen substantieel zijn. Het meerjarenbeleidsplan van Stichting Stimulans is een goed voorbeeld van een alternatieve wijze om de relatie tussen effecten en prestaties uit te werken en te gebruiken als kader om subsidies te verlenen. Dit is ook in lijn met de BCF-methodiek die de gemeente wil invoeren in de komende jaren. Aanbeveling 1. Werk volgens de in de Algemene Subsidieverordening 2012 gemaakte scheiding van verantwoordelijkheden tussen College en de Raad. 2. Formuleer duidelijke specifieke en meetbare doelen en gebruik deze als uitgangspunt om subsidies toe te kennen. 3. Maak daar waar het niet mogelijk is om effecten daadwerkelijk te meten, gebruik van de wijze waarop in het meerjarenbeleidsplan van Stimulans de koppeling tussen effecten en prestaties is gelegd Doelen bekend bij instellingen en vertaald naar prestaties In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 4 en de daarbij geformuleerde normen. Voor de gemeente Korendijk zijn in dit onderzoek de regionale gesubsidieerde instellingen Careyn Maatschappelijk Werk, stichting Streekmuseum en de lokale instelling stichting Stimulans Korendijk betrokken. Met de onderzochte instellingen worden afspraken gemaakt over de te leveren prestaties. In de beschikkingen is aangegeven waaraan de activiteiten bijdragen. De instellingen geven aan bekend te zijn met de beoogde doelstellingen van de gemeente. Per instelling worden specifieke afspraken gemaakt over de te leveren prestaties.

5 De instellingen hebben moeite met de wijze waarop de gemeente omgaat met bezuinigingen. Met name het naar voren halen van de bezuinigingen in 2011 heeft de instellingen moeite gekost om op te vangen. Zowel de instellingen als het College geven aan dat er nauwelijks richting gegeven wordt en dat er van jaar tot jaar gewerkt wordt. De subsidies voor grote instellingen moeten jaarlijks aangevraagd worden en worden jaarlijks vastgesteld. Juist de grote instellingen hebben vaak al langere tijd een relatie met de gemeente en hebben een grote rol in het bereiken van de meerjarige beleidsdoelen. Met name de regionaal opererende instellingen hebben moeite met de verschillen tussen de vijf gemeenten. Dat geldt voor de mate waarin beleidsdoelen specifiek gemaakt worden (waarvoor wordt subsidie verstrekt), het subsidieverleningsproces (bijvoorbeeld in de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd) en de wijze waarop de verschillende gemeenten omgaan met bezuinigingen. Zij ervaren dat de gemeenten onderling het beleid inhoudelijk en procesmatig niet hebben geharmoniseerd. Dat heeft soms grote impact op de bedrijfsvoering en doelmatigheid van die instellingen. Doordat de verschillende gemeenten verschillende bezuinigingsregimes toepassen, lopen de gemeenten het risico om te kruissubsidiëren. Aanbeveling 4. Onderzoek de mogelijkheid om ook met grotere instellingen tot meerjarige afspraken te komen. 5. Werk met de andere gemeenten samen om tot meer harmonisatie te komen in de wijze waarop regionaal opererende instellingen worden gesubsidieerd en inhoudelijk worden aangestuurd. Overweeg daarbij onder meer: a. Harmonisatie van het subsidieverleningsproces en de eisen aan de instelling, zowel voor wat betreft de aanvraag; verlening en bevoorschotting; als verantwoording (ook tussentijds) en vaststelling; b. Ambtelijke coördinatie van subsidieverlening aan instellingen die structureel subsidie ontvangen; c. Harmonisatie van de beleidskaders van waaruit instellingen worden gesubsidieerd; d. Regionaal bestuurlijk overleg over het verlenen en vaststellen van subsidies Rapportage instelling Deze paragraaf geeft antwoord op onderzoeksvraag 5 en de daarbij geformuleerde normen. De instellingen die subsidie ontvangen, rapporteren jaarlijks over de geleverde prestaties. Lopende het jaar is er frequent en goed contact tussen de gemeente en de instellingen over de voortgang. De instellingen rapporteren tijdig en over het algemeen volledig over de prestaties. Indien zaken niet tijdig kunnen worden aangeleverd, wordt daarvoor tijdig uitstel aangevraagd. Uit de gesprekken blijkt dat de gemeente strikter en zakelijker is geworden in het naleven van de spelregels van het subsidiebeleid. De gemeenten zijn niet onderling consistent in de eisen die zij stellen aan de rapportage door de instellingen. Uit de gesprekken blijkt dat de regionaal opererende instellingen over het algemeen één aanspreekpunt hebben voor de vijf gemeenten. Het verzenden van stukken verloopt via dit aanspreekpunt en ook worden de vragen naar aanleiding van de ambtelijke analyse gecoördineerd. Deze coördinatie beperkt zich in het algemeen tot het bundelen van de vragen. Er heeft geen harmonisatie plaatsgevonden ten aanzien van het beleid (welke maatschappelijke effecten worden beoogd) of de werking van het subsidie-instrument. Over de gemeente Korendijk wordt door de onderzochte regionaal opererende instellingen over het algemeen gezegd dat zij geen vreemde of onmogelijke eisen aan de verantwoording stellen. Aanbeveling Zie aanbeveling 5

6 2. Bestuurlijke reactie

7

8

9 3. Nawoord De rekenkamercommissie constateert dat het onderzoek naar de uitvoering van het subsidiebeleid door de gemeente Korendijk een bijdrage gaat leveren aan een nadere discussie tussen het college en de gemeenteraad over de scheiding van verantwoordelijkheden betreffende de uitvoering van het subsidiebeleid. Terecht constateert het college dat de eerste aanbeveling van de RKC om de scheiding van verantwoordelijkheden tussen college en raad uit te werken verder gaat dan alleen het beschrijven van een taakverdeling. De aanbeveling raakt het gehele proces van kaderstelling tot uitvoering. Als kaders en doelstellingen van het subsidiebeleid duidelijk door de raad zijn vastgesteld, dan kan het college daarbinnen de uitvoering voor zijn rekening nemen. Het onderzoek heeft geleerd dat de raad van Korendijk nu zelf op het niveau van individuele instellingen sturend optreedt. Dit wordt in de hand gewerkt doordat het college van sommige instellingen de jaarverslagen/jaarrekeningen aan de raad presenteert. In de visie van de RKC leidt dit tot diffuse verhoudingen die niet passen in het duale bestel. Over de algemene opmerkingen van de bestuurlijke reactie merkt de rekenkamercommissie op dat het antwoord op de hoofdvraag of de uitvoering van het subsidiebeleid leidt tot het bereiken van beoogde doelen en effecten besloten ligt in de beantwoording van de subvragen. Het antwoord is te genuanceerd om dit met een enkelvoudig oordeel af te doen. Over het verouderde beleidskader merkt de RKC op dat in het onderzoek is uitgegaan van het in 2012 geactualiseerde kader, maar dat voor de onderzoeksperiode ( ) ook het vorige kader relevant is Aanbeveling 1 Zie de algemene opmerking hiervoor. De rekenkamercommissie heeft er met genoegen van kennis genomen dat het college over de verdeling van verantwoordelijkheden de discussie zal aangaan met de raad Aanbeveling 2 Het overnemen van de aanbeveling om doelen specifieker en meetbaarder te formuleren leidt tot het aandachtspunt voor de raad om op de opvolging van de aanbeveling te letten bij de behandeling van de volgende programmabegrotingen Aanbeveling 3 In de volgorde van opvolging van aanbevelingen kan de RKC zich voorstellen dat eerst aandacht wordt gegeven aan de uitwerking van aanbevelingen 2 en Aanbeveling 4 De RKC stelt vast dat de aanbeveling in overweging wordt genomen en nader op consequenties wordt onderzocht. Het maken van meerjarige afspraken leidt in de overtuiging van de RKC vanwege de continuïteit tot een grotere zekerheid dat doelstellingen worden behaald Aanbeveling 5 De harmonisering van de uitvoering van het subsidiebeleid in Hoeksche Waard zal worden geagendeerd in het onderlinge overleg van de vijf gemeenten. Het gemeentebestuur van Korendijk geeft ook aan zich voor harmonisatie te willen inzetten en formuleert daarbij als voorwaarde dat er dan wel een gezamenlijk kader en/of een gezamenlijke verordening moet komen. Ook zullen dan bevoegdheden aan een regionaal subsidiecoördinator moeten worden afgestaan. Uit de bestuurlijke reacties van de andere gemeenten van de Hoeksche Waard maakt de RKC op dat er draagvlak is om in het gezamenlijke portefeuillehoudersoverleg verder te praten over de mogelijkheden tot stroomlijning van kaders en uitvoerende processen. De gemeente Binnenmaas onderschrijft in de bestuurlijke reactie het streven om te komen tot meer eenduidigheid. Het college

10 van Oud Beijerland onderstreept ook het belang om tot meer harmonisatie te komen. B&W van Cromstrijen onderschrijft eveneens de aanbeveling van de RKC en plaatst daarbij de kanttekening dat nu elke gemeente een eigen verordening heeft en zelf afspraken maakt. Strijen merkt op dat enige jaren geleden al is getracht tot harmonisatie te komen, maar dat het toen niet is gelukt. Gezien de huidige financiële situatie bij de lokale overheden en de tendensen tot schaalvergroting en meer samenwerking tussen gemeenten is de RKC van mening dat de tijd rijp is om nieuwe stappen in de verdere harmonisering van het subsidiebeleid te zetten. De RKC is van mening dat bij de huidige tijd van budgettaire krapte een zo efficiënt mogelijke wijze van sturing en verantwoording op gesubsidieerde instellingen past, ook als dit overdracht van bevoegdheden op dit gebied door individuele gemeenten inhoudt Aanbeveling 6 De RKC neemt er kennis van dat de aanbeveling wordt opgevolgd.

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Subsidies met beleid Onderzoek van de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard naar het subsidiebeleid van de gemeente Oud-Beijerland

Subsidies met beleid Onderzoek van de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard naar het subsidiebeleid van de gemeente Oud-Beijerland www.pwc.nl januari 2013 Subsidies met beleid Onderzoek van de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard naar het subsidiebeleid van de gemeente Oud-Beijerland Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2.

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

*Z00B9C6CFFF* Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Cuijk 2016. Stimuleren van maatschappelijke verbindingen en sociale cohesie

*Z00B9C6CFFF* Kadernotitie. Subsidiebeleid gemeente Cuijk 2016. Stimuleren van maatschappelijke verbindingen en sociale cohesie documentnr.: INT/C/15/13614 zaaknr.: Z/C/14/13889 *Z00B9C6CFFF* Kadernotitie Subsidiebeleid gemeente Cuijk 2016 Stimuleren van maatschappelijke verbindingen en sociale cohesie 1 Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Jelly Smink/Frits van Vugt. Namens de rekenkamercommissie doe ik u deze rekenkamerbrief toekomen over sturing op subsidie aan de bibliotheek.

Jelly Smink/Frits van Vugt. Namens de rekenkamercommissie doe ik u deze rekenkamerbrief toekomen over sturing op subsidie aan de bibliotheek. Aan de gemeenteraad van Overbetuwe i.a.a. het college van burgemeester en wethouders Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Verzonden d.d. 28 februari 2017 Onderwerp: Behandeld door Telefoonnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Sterke Samenleving Ondersteunende Overheid

Sterke Samenleving Ondersteunende Overheid Sterke Samenleving Ondersteunende Overheid Beleidsregel Frictiebudget 2016 ten behoeve van het subsidiebeleid Maatschappelijke Ontwikkeling 2014-2018 Auteur: Elsa van Kempen Afdeling: Team Maatschappelijke

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen Toelichting op de voordracht

Kaderverordening subsidies provincie Groningen Toelichting op de voordracht Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 Toelichting op de voordracht Kaderverordening subsidies 2017 Toelichting gaat in op: Wat is subsidie? Welke rol hebben PS en GS? Wat wordt geregeld in

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

ACTUALISATIE VAN HET GEMEENTELIJK SUBSIDIEBELEID

ACTUALISATIE VAN HET GEMEENTELIJK SUBSIDIEBELEID BIJLAGE 1 ACTUALISATIE VAN HET GEMEENTELIJK SUBSIDIEBELEID Inventarisatie In 2015 is ten behoeve van het onderzoek van de rekenkamercommissie een overzicht opgesteld van de verstrekte subsidies in 2014.

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Zoals bekend dient in de kader van de fusie het beleid bij de gemeenten, waaronder subsidiebeleid, te worden geharmoniseerd, dit op grond

Nadere informatie

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik September 2011 1. Inleiding In 2009 heeft de rekenkamercommissie Bunnik een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het subsidiebeleid. In juli

Nadere informatie

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep Pilot doeltreffendheid subsidies Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep 1. Aanleiding In de gemeenteraad van Sliedrecht speelt al enige jaren een discussie over het subsidiebeleid. Een aantal

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Onderzoeksplan Subsidiebeleid gemeente Oss Oss, 23 februari 2005 1 1. Inleiding De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Oss ingesteld op 1 september 2004. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Subsidiebeleid Onderzoek Rekenkamercommissie Dinkelland. Januari 2012

Subsidiebeleid Onderzoek Rekenkamercommissie Dinkelland. Januari 2012 Subsidiebeleid Onderzoek Rekenkamercommissie Dinkelland Januari 2012 Subsidiebeleid Onderzoek Rekenkamercommissie Dinkelland Inhoud Pagina Voorwoord 1 1. Aanleiding en Opdracht 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum: 27 maart 2014 Onderwerp: Aanbieding jaarverslag 2013 Geachte raad, Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie Wormerland. Het jaarverslag

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Kadernota Subsidies gemeente Venray 2006

Kadernota Subsidies gemeente Venray 2006 Kadernota Subsidies gemeente Venray 2006 1. Inleiding In september 2005 is het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie De subsidie de Baas in de gemeenteraad van Venray aan de orde geweest. In dit

Nadere informatie

M.A.I.Born, secretaris KDK / A Subsidietoekenning 2017 Dorpsbelang Zuid-Beijerland

M.A.I.Born, secretaris KDK / A Subsidietoekenning 2017 Dorpsbelang Zuid-Beijerland Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 3 januari 2017 Nummer: 2016 / 1-A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard, G.C.

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 datum mei 2015 Auteur Rekenkamercommissie Raadsnummer 2015-192 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 4 3 Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken? 5 4 Wat heeft

Nadere informatie

Doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidiëring van primaire welzijnsinstellingen door de Gemeente Olst-Wijhe

Doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidiëring van primaire welzijnsinstellingen door de Gemeente Olst-Wijhe STUREN OP WELZIJN Doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidiëring van primaire welzijnsinstellingen door de Gemeente Olst-Wijhe Not everything that can be counted counts, and not everything that

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit:

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit: RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 10R.00158 J^y gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - Griffie Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: M. Lucassen Tel.nr.: 428619 E-mailadres:

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarplan 2012

Jaarverslag 2011. Jaarplan 2012 Jaarverslag 2011 Jaarplan 2012 April 2012 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Jaarverslag 2011 1. Inleiding 4 2. Samenstelling 4 3. Missie 4 4. Vergaderingen 4 5. Onderzoeken 4 6. Verantwoording budget 10 Jaarplan

Nadere informatie

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID Verantwoord vertrouwen 20160210 Secretariaat Rekenkamercommissie BBLM p/a gemeente Bronckhorst Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo tel. 0575-750 545 mail: j.schreur@bronckhorst.nl

Nadere informatie

RAADSGRIFFIE VOORBLAD FORUM SAMENLEVING Vergadering Agendapunt Onderwerp Voorstel afkomstig van Behandelend ambtenaar Achtergrondinformatie

RAADSGRIFFIE VOORBLAD FORUM SAMENLEVING Vergadering Agendapunt Onderwerp Voorstel afkomstig van Behandelend ambtenaar Achtergrondinformatie RAADSGRIFFIE VOORBLAD FORUM SAMENLEVING Vergadering Forum Samenleving d.d. 14 juni 2007 Agendapunt 4 Onderwerp Voorstel afkomstig van Behandelend ambtenaar Achtergrondinformatie Programma Eerste onderzoek

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 en Titel 4.2, Titel 4.4 en paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 en Titel 4.2, Titel 4.4 en paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hilversum Nr. 95659 7 juni 2017 Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties Bijlage 1: Beleidskader (gewijzigd n.a.v. overleg met verenigingen) Subsidiebeleid niet-professionele organisaties (verenigingen / vrijwilligersorganisaties) gemeente Oss Inleiding De gemeente Oss wil

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. Rapportage. Onderzoek naar subsidiebeleid in Baarle-Nassau. Baarle-Nassau

Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. Rapportage. Onderzoek naar subsidiebeleid in Baarle-Nassau. Baarle-Nassau Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Onderzoek naar subsidiebeleid in Baarle-Nassau Baarle-Nassau Inhoudsopgave 1. Onderzoeksverantwoording... 3 2. Centrale boodschap... 5 3. Subsidiebeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het subsidiëren van deze algemene voorzieningen,

dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het subsidiëren van deze algemene voorzieningen, SUBSIDIEVERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 De raad van de gemeente Enschede, Overwegende dat aan het Beleidsplan Invoering Wmo 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Reactie van het college op het verslag van het onderzoek van de RKC naar jaarstukken 2011. DOEL: Besluiten B&W

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Reactie van het college op het verslag van het onderzoek van de RKC naar jaarstukken 2011. DOEL: Besluiten B&W Oplegvel Raadsstuk Onderwerp Reactie van het college op het verslag van het onderzoek van de RKC naar jaarstukken 2011 Portefeuille P. Heiliegers Auteur P.C. de Kruijf Telefoon 023-5113045 E-mail: pdekruijf@haarlem.nl

Nadere informatie

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES RIS 291662 Februari 2016 INHOUDSOPGAVE 1 Achtergrond en vraagstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wet- en regelgeving, beleid en organisatie 4 1.3 Relevantie 7 1.4 Toegevoegde waarde van dit onderzoek 7 1.5

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Deze nadere regels subsidies zijn de nadere regels zoals genoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Goes 2010 (hierna subsidieverordening).

Deze nadere regels subsidies zijn de nadere regels zoals genoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Goes 2010 (hierna subsidieverordening). 1. Inleiding In deze nadere regels subsidies gemeente Goes zijn de regels opgenomen die het college van burgemeester en wethouders van Goes (hierna college) hanteert bij het verlenen van subsidie. Deze

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Quick scan subsidiebeleid gemeente Zwolle. Rekenkamercommissie Zwolle, 18 november 2013

Quick scan subsidiebeleid gemeente Zwolle. Rekenkamercommissie Zwolle, 18 november 2013 Quick scan subsidiebeleid gemeente Zwolle Rekenkamercommissie Zwolle, 18 november 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel- en vraagstelling 5 1.3 Onderzoeksafbakening 5 1.4

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan 2011

Jaarverslag Jaarplan 2011 Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011 Maart 2011 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Jaarverslag 2010 1. Inleiding 4 2. Samenstelling 4 3. Missie 4 4. Vergaderingen 4 5. Onderzoeken 4 6. Verantwoording budget 8 Jaarplan

Nadere informatie

Subsidiebeleidskader. Aangepast 2014

Subsidiebeleidskader. Aangepast 2014 Subsidiebeleidskader Aangepast 2014 INLEIDING De gemeente heeft de bevoegdheid verordeningen op te stellen. Op grond van deze bevoegdheid biedt artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de mogelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel (openbaar)

Raadsvoorstel (openbaar) Raadsvoorstel (openbaar) Algemene Zaken registratienummer nnb datum advies 17 januari 2011 opsteller advies mevrouw R.R. Westhoff doorkiesnummer 010-5931831 paraaf afdelingshoofd medeparaaf afdeling(en)

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Onderwerp: Aanbevelingen rekenkamer rapport Sturen of schaven.

Voorstel aan de raad. Onderwerp: Aanbevelingen rekenkamer rapport Sturen of schaven. Voorstel aan de raad Nummer: 131003458 Steller: C. Rijksen Afd: Griffie Telefoon: 0320-278544 E-mail: griffie@lelystad.nl Punt 7b van de agenda van de vergadering van 12 februari 2013. Onderwerp: Aanbevelingen

Nadere informatie

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Raadsstuk Onderwerp: Wmo voorzieningen: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Rapport van het RKC-onderzoek naar de Wmo voorzieningen van de gemeente Haarlem. Reg.nummer: 2013/426163

Nadere informatie

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis Raadsvergadering : 27 oktober 2003. Agendapunt : 11. Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis (artikel 212 Gemeentewet); b. de Controleverordening gemeente Sint

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek naar de doeltreffendheid van subsidies. Rekenkamercommissie gemeente Sliedrecht Eindrapportage

Rekenkameronderzoek naar de doeltreffendheid van subsidies. Rekenkamercommissie gemeente Sliedrecht Eindrapportage Rekenkameronderzoek naar de doeltreffendheid van subsidies Rekenkamercommissie gemeente Sliedrecht Eindrapportage juli 2012 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN VRAAGSTELLING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting 2.1.2 Budgetsubsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 1 Dossier 1040 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1040 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ONDERZOEKSPLAN 2014

JAARVERSLAG 2013 ONDERZOEKSPLAN 2014 JAARVERSLAG 2013 EN ONDERZOEKSPLAN 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING, WERKWIJZE EN BIJEENKOMSTEN...3 3. ONDERZOEKSPLAN 2013...3 3.1 EVALUATIE MINIMABELEID...3 3.2 OPVOLGONDERZOEK EVALUATIE

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland Onderzoeksplan Armoedebeleid April 2015 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland bestaan uit drie externe leden. De rekenkamercommissie van Weststellingwerf bestaat uit drie externe

Nadere informatie

Aanvragen Een subsidie aanvragen verloopt

Aanvragen Een subsidie aanvragen verloopt Subsidie aanvragen Uw organisatie of vereniging vraagt subsidie aan of wil dat in de toekomst graag doen. Dan is het goed om te weten hoe het subsidiebeleid van de gemeente Bussum is vormgegeven en hoe

Nadere informatie

Telefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen

Telefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00077* GR15.00077 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 17 juni 2015 Agendanummer 9 Datum Raad 1 juli 2015 Agendanummer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Effectiviteit van het subsidiebeleid in Renswoude

Effectiviteit van het subsidiebeleid in Renswoude Effectiviteit van het subsidiebeleid in Renswoude EINDRAPPORT Rekenkamercommissie Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg April 2007 COLOFON De zes gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel

Nadere informatie

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding Aan de Rekenkamercommissie Uw brief Ons kenmerk Behandeld door J. Gorseling Doorkiesnummer 0591-535427 Bijlage 1 Datum 10 januari 2006 Onderwerp Reactie op onderzoek van de rekenkamercommissie m.b.t. gemeentelijk

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

In goede banen geleid? Onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Noordoostpolder

In goede banen geleid? Onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Noordoostpolder In goede banen geleid? Onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Noordoostpolder Rekenkamercommissie Noordoostpolder December 2007 Rekenkamercommissie Noordoostpolder Postbus 155 8300 AD Emmeloord

Nadere informatie

Subsidies: lust of last? Onderzoek naar subsidieverwerving gemeente Haren

Subsidies: lust of last? Onderzoek naar subsidieverwerving gemeente Haren Subsidies: lust of last? Onderzoek naar subsidieverwerving gemeente Haren Rekenkamercommissie gemeente Haren Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) D. Praamstra-Bos A. Schuurman T. Sieling R. Valkema

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie