Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak"

Transcriptie

1 Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014

2 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden wordt om uiteenlopende redenen tijdelijk personeel ingehuurd. De afweging omtrent de inzet van ingehuurden wordt doorgaans op bestuurlijk of ambtelijk niveau gemaakt. De gemeenteraad is hier slechts zelden inhoudelijk bij betrokken. Terecht wellicht, geredeneerd tegen de achtergrond van het dualisme. Tegelijkertijd worden met de keuze voor tijdelijke inzet impliciet soms strategische keuzes gemaakt omtrent inrichting van de organisatie, die gevolgen kunnen hebben voor het functioneren daarvan, maar ook het functioneren en de positionering van de organisatie in politiek-bestuurlijk opzicht. Daarnaast gaan er met inhuur dikwijls aanzienlijke budgetten gepaard en berust het budgetrecht en de controlerende functie bij de gemeenteraad. Rol en belang lopen daarmee niet perse parallel, maar rolinvulling door bestuur en ambtelijk apparaat raakt wel aan het belang van de raad. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van tijdelijk personeel fluctueert, evenals de kosten ervan. Maar ook de gemaakte afwegingen variëren, evenals het afwegingsproces, de besluitvorming, de werving, het inkoopproces en daarin genomen rollen en posities. Huidige en toekomstige ontwikkelingen in het gemeentelijke takenpakket (meer, andere en gespecialiseerdere taken) én in de gemeentelijke organisatie (regie, samenwerking, participatie, financiën) maken voorts dat gemeenten zich in de komende bestuursperiode nog nadrukkelijker zullen moeten buigen over omvang en kwaliteit van de vaste formatie. Met behulp van instrumenten als strategische personeelsplanning zullen de vereiste competenties ontwikkeld, behouden en in huis gehaald moeten worden. In datzelfde proces zal men zich een beeld moeten vormen over de wijze waarop wordt voorzien in de vereiste deskundigheid op de diverse beleidsterreinen: welke deskundigheid en competenties moeten structureel worden verankerd in de vaste formatie en in welke kan op andere wijzen worden voorzien. Hierbij passen ook afwegingen ten aanzien van het inhuren van personeel. Structureel, ad hoc, in samenwerking of anderszins. Op grond van deze en andere ontwikkelingen verwacht de rekenkamercommissie een toenemende aandacht voor de inrichting van een flexibele schil. De verhouding vast-flex zal wijzigen en budgetten voor inhuur zullen naar verwachting groeien. Het belang ervan neemt toe. Daarmee ook het belang van een adequate positionering van de gemeenteraad in zowel de kwalitatieve discussie hierover als de controlerende en budgetterende rol. Vanwege dit toenemende belang, dat zich dus nadrukkelijk niet beperkt tot een financieel belang, vindt de Rekenkamercommissie het wenselijk een onderzoek uit te voeren naar aard en omvang, afwegingen en verantwoordelijkheden en in het verlengde daarvan sturing en toezicht door de gemeenteraad op de inhuur van personeel in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. 2. Doelstelling en reikwijdte De Rekenkamercommissie beoogt met dit onderzoek de gemeenteraden inzicht te bieden in het huidige belang en de omvang van inhuur, alsmede de wijze waarop inhuur op dit moment in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden is georganiseerd: hoe afwegingen en besluitvorming omtrent de inhuur van personeel plaatsvinden, de wijze waarop verantwoordelijkheden in dat opzicht op dit moment zijn belegd en de consequenties hiervan 1

3 voor met name de rechtmatigheid en de toezichthoudende en controlerende rol van de gemeenteraden. Vanuit de veronderstelde groei van een flexibele schil wordt daarnaast beoogd om handvatten aan te reiken voor een adequate positionering van de gemeenteraden in komende discussies over de inrichting van een flexibele schil, gewenste kwaliteit en omvang van vaste formatie in relatie tot de flexibele schil, het beleggen van verantwoordelijkheden en regie, sturing en toezicht op (inrichting en onderhoud van) de flexibele schil. Een en ander in relatie tot de ontwikkeling van het gemeentelijke takenpakket en de gemeentelijke organisatie. Centrale vraagstelling De centrale vraagstelling is tweeërlei: 1 Hoe groot is het financiële belang en de omvang van de inhuur van personeel momenteel in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden, hoe zijn de diverse rollen en verantwoordelijkheden in dit verband belegd en in hoeverre zijn de gemeenteraden binnen de huidige afspraken in staat hun kaderstellende, toezichthoudende en controlerende taken uit te oefenen. 2 Uitgaande van een veronderstelde groei van het belang van een flexibele schil: welke rol zouden de gemeenteraden moeten nemen in huidige en toekomstige discussies omtrent de inrichting van een flexibele schil (in het licht van onder meer kwaliteit, omvang, relatie tot vaste formatie, verantwoordelijkheden, regie, sturing en toezicht) en hoe kunnen de gemeenteraden in deze rol worden gepositioneerd. Het onderzoek richt zich daarmee enerzijds op de huidige situatie, maar anticipeert tevens op een door de rekenkamercommissie veronderstelde ontwikkeling in aard, omvang en belang van de inhuur van personeel. Afgeleide onderzoeksvragen A. Beleid, kaderstelling 1. Hoe is het beleid vormgegeven met betrekking tot de kwalitatieve en kwantitatieve inrichting van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden? 2. Welke kaders gelden er cq welke richtinggevende uitspraken zijn er in de drie gemeenten gedaan op politiek e/o bestuurlijk niveau omtrent de te bereiken/handhaven/ontwikkelen kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke organisatie? 3. Welke kaders gelden er cq welke richtinggevende uitspraken zijn er in de gemeenten gedaan over het structureel borgen, op afstand zetten of flexibel maken van gemeentelijke taken? 4. Welke overige kaders zijn er gesteld cq richtinggevende uitspraken zijn gedaan over nut en noodzaak van een flexibele schil in relatie tot de vaste formatie? 5. Waaruit blijkt voorts dat deze onderwerpen onderdeel uitmaken van de agenda van de respectievelijke gemeenteraden (visies, beleidsnota s, begrotingen)? B. Proces en uitvoering 6. Hoe zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden belegd op het gebied van kwalitatieve en kwantitatieve inrichting van de gemeentelijke organisaties? 2

4 7. Welke positie nemen de gemeenteraden hierin? 8. Hoe is inzicht en sturing door de gemeenteraden gewaarborgd? 9. Op welke schaal (fte s, financieel, percentage van de loonsom) vindt inhuur plaats in de respectievelijke gemeenten? 10. Hoe verhoudt zich dit tot soortgelijke gemeenten (benchmark)? 11. Voor welke (soorten van) taken vindt inhuur plaats (ad hoc, structureel, kerntaken, incidentele taken, primair proces, specifieke deskundigheid, specialismen)? 12. Welke doorlooptijden worden gehanteerd voor inhuur? 13. Hoe wordt inhuur bugettair inzichtelijk gemaakt? 14. Op welke wijze vinden afwegingen ter zake plaats? 15. In hoeverre is er sprake van vervangende inhuur, waarbij structureel formatie onbezet blijft? 16. Hoe zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden ter zake belegd? 17. Hoe vindt informatievoorziening en verantwoording plaats? 18. Hoe wordt het inkoopproces rondom inhuur vormgegeven (aanbesteding, vaste leveranciers) 19. Hoe en waar is de inkoopfunctie rondom inhuur gepositioneerd? C. Bestuurlijk proces 20. In hoeverre zijn de respectievelijke raden betrokken bij afwegingen ter zake inhuur, ad hoc of structureel? 21. Welke rol (kaderstellend, toezichthoudend, controlerend) vervullen de gemeenteraden, welke zouden zij kunnen en moeten vervullen en welke wensen zij te vervullen in de standpuntbepaling ter zake de kwalitatieve en kwantitatieve inrichting van de organisatie, formatie versus de inrichting van een flexibele schil, borgen versus flexibiliseren van gemeentelijke taken? 22. Hoe kunnen de gemeenteraden desgewenst kaders stellen? 23. Welke consequenties heeft dit voor het inhuurproces? 24. Hoe kunnen de gemeenteraden adequaat worden gepositioneerd? Reikwijdte van het onderzoek De onderzoeksperiode is beperkt tot de zojuist afgesloten raadsperiode ( ). 3. Aanpak en te verwachten resultaat De Rekenkamercommissie volgt een aanpak die bestaat uit acht stappen om de doelstelling van het onderzoek te kunnen realiseren. Deze stappen zijn: 1. Projectvoorbereiding 2. Opstellen normenkader 3. Dataverzameling 4. Technische reactie 5. Uitvoering analyse 6. Opstellen conclusies en aanbevelingen 7. Bestuurlijke reactie 8. Opleveren eindrapportage Deze stappen worden hierna kort toegelicht door per stap aan te geven wat het doel, de uit te voeren activiteiten en het te verwachten resultaat zijn. 3

5 Stap 1. Projectvoorbereiding Het doel van deze stap is om het onderzoek op een professionele wijze voor te bereiden. De activiteiten die in dit kader uitgevoerd worden zijn: het opstellen van de onderzoeksaanpak; het opstellen van de detailplanning; het verzamelen van de benodigde informatie; selectie van de externe onderzoekers; Het concrete resultaat is een professioneel voorbereid onderzoek, dat in de startblokken staat om uitgevoerd te gaan worden. Stap 1 wordt door de rekenkamercommissie Kempengemeenten zelf uitgevoerd. Stap 2. Opstellen normenkader Het doel van deze stap is om het zogenaamde normenkader te bepalen en te beschrijven. Dit normenkader dient voor de toetsing van de centrale vraagstelling en de daaraan gekoppelde deelvragen. De activiteit die in het kader van stap 2 moeten worden uitgevoerd is de beschrijving van dit normenkader op een zodanige wijze dat het normenkader bij de analyse als referentie kan worden gebruikt. Het resultaat is het normenkader voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. Stap 3. Dataverzameling Het doel van deze stap is om -gegeven de reikwijdte van het onderzoek- de gegevens voor de onderzoeksvragen te inventariseren. De activiteiten zijn hier dan ook volledig op gericht en bestaan uit het boven tafel krijgen van de feiten van het beleid omtrent verbonden partijen en de uitvoering daarvan. Het resultaat zijn de geïnventariseerde feiten met betrekking tot het beleid omtrent verbonden partijen, de uitvoering en het proces. Stap 4. Technische reactie Aan de colleges van B&W en direct betrokkenen zal de dataverzameling bekend worden gemaakt in een korte rapportage. Aan de colleges (in samenspraak met de direct betrokkenen) wordt door de rekenkamercommissie gevraagd om binnen een periode van 3 weken te reageren ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de dataverzameling en het normenkader. Het resultaat van deze technische reactie is een dataverzameling die juist en volledig is en een normenkader dat acceptabel is. Stap 5. Uitvoering analyse Het doel van de uitvoering van de analyse is gegevens inzake de uitvoering van het beleid over verbonden partijen in de praktijk te analyseren om daarmee conclusies en aanbevelingen te kunnen geven. De activiteiten betreffen het analyseren van de gegevens in relatie tot het normenkader. Het resultaat is een analyse van en inzicht in de doelen omtrent verbonden partijen, de uitvoering en het proces. Stap 6. Opstellen conclusies en aanbevelingen Het doel is het volledig beantwoorden van de onderzoeksvragen, het trekken van conclusies en het uitbrengen van aanbevelingen over de uitvoering van het beleid. 4

6 Nu de feiten naast de normen zijn gelegd, kan de Rekenkamercommissie zich hierover buigen en komen tot conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraden van Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Dit zijn dan ook de activiteiten van deze zesde stap. Het resultaat van deze stap zijn conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan de gemeenteraden in termen van doeltreffendheid, doelmatigheid en de informatievoorziening van de verbonden partijen. Stap 7. Bestuurlijke reactie De analyse en de conclusies en aanbevelingen worden voorgelegd aan de colleges van B&W van de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. De rekenkamercommissie vraagt de colleges om hun reactie te geven binnen een periode van 4 weken. Het resultaat is de bestuurlijke reactie, die wordt toegevoegd aan het onderzoeksrapport in een bijlage. Stap 8. Opleveren eindrapportage Het doel van deze stap is om het onderzoeksresultaat op schrift te stellen in een rapportage en deze met inachtneming van het eigen reglement van orde in besluitvorming te brengen binnen de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. De uit te voeren activiteiten zijn naast het schrijven van het rapport procesmatig van aard en gericht op politieke oordeelsvorming in de gemeenteraad. De bestuurlijke reactie wordt aan het rapport toegevoegd en de rekenkamercommissie kan haar reactie op de bestuurlijke reactie eveneens in een bijlage aan het rapport toevoegen. Het concrete resultaat is dan ook de oplevering van het eindrapport aan de raden van de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en daarmee de afronding van het onderzoek. Met het doorlopen van deze acht stappen wordt de doelstelling van het onderzoek gerealiseerd. 4. Organisatie en planning Organisatie De rekenkamercommissie is voor inhoudelijke informatie afhankelijk van de organisatie van de gemeenten. De gemeentesecretarissen van de gemeenten worden officieel op de hoogte gesteld van dit onderzoeksplan. De direct betrokkenen bij het onderzoek zullen schriftelijk en mondeling geïnformeerd worden door de rekenkamercommissie zodat zij goed op de hoogte zijn van het doel en de werkwijze van de rekenkamercommissie en een maximale bereidheid tot samenwerking wordt verkregen. De intentie is om iets van dit onderzoek te leren. Zonder de medewerking van alle partijen kan de rekenkamercommissie haar doelstelling niet realiseren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau (behoudens stap 1, voorbereiding). Planning Selectie van het onderzoeksbureau vindt plaats op 14 mei. Qua planning streven wij na de eindrapportage in december 2014 op te leveren. Offerte Gezien de financiën van de Rekenkamercommissie vragen wij de onderzoeksbureaus een offerte uit te brengen die past binnen het budget van

7 6

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Voorgenomen verkoop Groot Bijsterveld Onderzoek naar rollen raad en college. Gemeente Oirschot Onderzoeksopzet

Voorgenomen verkoop Groot Bijsterveld Onderzoek naar rollen raad en college. Gemeente Oirschot Onderzoeksopzet Voorgenomen verkoop Groot Bijsterveld Onderzoek naar rollen raad en college Gemeente Oirschot Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie Kempengemeenten 29 september 2015 1. Achtergrond en aanleiding Het voormalig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt nr.:

Raadsvoorstel. Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Agendapunt nr.: Eindrapport Rekenkamercommissie: Positie kiezen in discussies over vaste en flexibele formatie d.d. juni 2015 Datum voorstel: 24 augustus 2015 Vergaderdatum: 22

Nadere informatie

Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN

Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Inleiding/aanleiding: Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en harmonisatie) speelt voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Onderzoek naar de werking van het coalitieprogramma

Onderzoek naar de werking van het coalitieprogramma Rekenkamer Weert Onderzoek naar de werking van het coalitieprogramma 2 april 2009 Achtergrond en aanleiding onderzoek De rekenkamer van de gemeente Weert richt zich op het perspectief leren en verbeteren.

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten

Onderzoeksplan 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten Onderzoeksplan 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten November 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten Samenstelling rekenkamercommissie Kempengemeenten De heer Drs. Ing. A.M.A. van Drunen Msc CMC

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Rekenkamercommissie Kempengemeenten 13 september 2010 Voorwoord Het onderzoek naar het woonbeleid binnen de Kempengemeenten heeft in twee fasen plaatsgevonden.

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

verbonden stichtingen

verbonden stichtingen verbonden stichtingen 1 inleiding aanleiding Capelle aan den IJssel werkt sinds enkele jaren met verbonden stichtingen. Zo bestaat sinds 2011 de stichting CapelleWerkt, is in 2014 de stichting Centrum

Nadere informatie

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Echt-Susteren

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Echt-Susteren Reglement van Orde Rekenkamercommissie Echt-Susteren Inhoudsopgave: Pagina Inleiding, doelstellingen, uitgangspunten en gedragscode 2 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2: Vergaderingen 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland Onderzoeksplan Armoedebeleid April 2015 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland bestaan uit drie externe leden. De rekenkamercommissie van Weststellingwerf bestaat uit drie externe

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage

Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage Status: overkoepelende rapportage, vastgesteld door de rekenkamercommissies

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK Waalwijk, 5 oktober 2016 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss 12 december 2008 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 3 3. DOELSTELLING

Nadere informatie

Roden, 15 februari 2010, De Rekenkamercommissie van Noordenveld, Overwegende,

Roden, 15 februari 2010, De Rekenkamercommissie van Noordenveld, Overwegende, Roden, 15 februari 2010, De Rekenkamercommissie van Noordenveld, Overwegende, dat zij op grond van artikel 8 van de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie Noordenveld een reglement van orde voor

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Inhoudsopgave

Onderzoeksprotocol. Inhoudsopgave Onderzoeksprotocol Dit onderzoeksprotocol is een uitwerking van artikel 11 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie Heusden. Dit protocol vervangt

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand. juni 2012 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand juni 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. ONDERWERPSELECTIE 3 3. ONDERZOEKSOPZET EN AANKONDIGING 4 4. UITBESTEDING 4 5. START VAN HET

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid Onderzoeksopzet Armoedebeleid Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen juni 2011. Rekenkamercommissie Heerenveen Onderzoeksopzet armoedebeleid 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid Rekenkamercommissie onderzoeksopzet grondbeleid Colofon De rekenkamercommissie Oss is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat uit drie externe leden. De rekenkamercommissie Oss wordt

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Waterschap Brabantse Delta

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie Waterschap Brabantse Delta Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Waterschap Brabantse Delta 1 Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Waterschap Brabantse Delta Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderwerpselectie... 3 3. Onderzoek

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland Onderzoeksplan Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland Januari 2017 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland

Nadere informatie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Onderzoeksplan Subsidiebeleid gemeente Oss Oss, 23 februari 2005 1 1. Inleiding De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Oss ingesteld op 1 september 2004. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt, zoals bedoeld in de verordening

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente De Wolden

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente De Wolden Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente De Wolden 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Onderwerpselectie.. 3 3. Onderzoeksopzet en aankondiging... 4 4. Start van het onderzoek.. 5 5. Samenwerking

Nadere informatie

aanpak review artikel 213a onderzoek naar 'doelmatigheid onderwijsmiddelen'

aanpak review artikel 213a onderzoek naar 'doelmatigheid onderwijsmiddelen' aanpak review artikel 213a onderzoek naar 'doelmatigheid onderwijsmiddelen' juli 2014 1 inleiding Zoals aangekondigd in het onderzoeksplan 2014 voor de Rekenkamer Lansingerland wordt een review gehouden

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum sept Auteur. Rekenkamercommissie. Raadsnummer

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum sept Auteur. Rekenkamercommissie. Raadsnummer Rekenkamercommissie Jaarverslag 2016 datum sept 2017 Auteur Raadsnummer Rekenkamercommissie Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 4 3 Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken? 4 4 Wat heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek

Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek De raden van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde. Inleiding

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde. Inleiding Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek. Het doel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Toetsing (actieve) grondbeleid en grondprijsbeleid in de gemeente Weert Door Nol van Drunen. rekenkamer 8 oktober 2014

Toetsing (actieve) grondbeleid en grondprijsbeleid in de gemeente Weert Door Nol van Drunen. rekenkamer 8 oktober 2014 Toetsing (actieve) grondbeleid en grondprijsbeleid in de gemeente Weert Door Nol van Drunen rekenkamer 8 oktober 2014 Introductie Historie De rekenkamer heeft dit onderzoek gekozen omdat de raad nogal

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Plan van aanpak: Doeltreffendheid en doelmatigheid IT-investeringen gemeente Amersfoort

Plan van aanpak: Doeltreffendheid en doelmatigheid IT-investeringen gemeente Amersfoort Plan van aanpak: Doeltreffendheid en doelmatigheid IT-investeringen gemeente Amersfoort Datum: september 2014 I Inleiding Informatietechnologie (IT) gaat niet meer alleen over digitale werkplekken, maar

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Inleiding De rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer voert onderzoek uit met inachtneming van de in dit protocol beschreven

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - mei 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Keuze onderwerpen 6 3. Onderzoeksopzet en aankondiging

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Secretariaat: Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn Tel. (055) 527 24 01 secretariaat.smo@veluwe.nl Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Datum 17 augustus 2010 Opgemaakt door Waterschap Veluwe Beheers- en

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit:

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit: RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 10R.00158 J^y gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - Griffie Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: M. Lucassen Tel.nr.: 428619 E-mailadres:

Nadere informatie

BESTUURLIJKE NOTA ONDERZOEK GROENBELEID EN GROENBEHEER REKENKAMERCOMMISSIE KATWIJK

BESTUURLIJKE NOTA ONDERZOEK GROENBELEID EN GROENBEHEER REKENKAMERCOMMISSIE KATWIJK Bestuurlijke Nota Onderzoek Groenbeleid en groenbeheer Rekenkamercommissie BESTUURLIJKE NOTA ONDERZOEK GROENBELEID EN GROENBEHEER REKENKAMERCOMMISSIE KATWIJK INHOUDSOPGAVE 1 INTRODUCTIE 4 1.1 AANLEIDING

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Betreft: Monitoring en evaluatie ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten

Betreft: Monitoring en evaluatie ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Aan: De raden van de gemeente Wassenaar en Voorschoten Rekenkamercommissie Voorschoten, 24 juni 2013 Betreft: Monitoring en evaluatie ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota. Onderzoek Inkoop & Aanbestedingen. Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse Delta. Versie VV 24 november 2016

Bestuurlijke Nota. Onderzoek Inkoop & Aanbestedingen. Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse Delta. Versie VV 24 november 2016 Bestuurlijke Nota Onderzoek Inkoop & Aanbestedingen Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse Delta Versie VV 24 november 2016 Zeist, 11 oktober 2016 Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

ONDERZOEK SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WAALSPRONG PLAN VAN AANPAK

ONDERZOEK SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WAALSPRONG PLAN VAN AANPAK Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen ONDERZOEK SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WAALSPRONG PLAN VAN AANPAK FEBRUARI 2012 Colofon De Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Haar doel is de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Werkwijze Rekenkamercommissie. Haarlem

Werkwijze Rekenkamercommissie. Haarlem Werkwijze Rekenkamercommissie Haarlem December 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Jaarplan/Jaarverslag 3 3. Onderwerpselectie 4 4. Inkoop van expertise 6 5. Uitvoering van het onderzoek 6 6. Rapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid.

Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid. Onderwerp: Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken. Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid. 2. De doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma April 2005

Onderzoeksprogramma April 2005 Rekenkamercommissie gemeente s- Hertogenbosch Leden: Drs. I. Caminada (extern lid en voorzitter) Mevr. Ir. S. D. Duives-Cahuzak (raadslid) R. Verdam (extern lid) Mr. M.C.J.G. van Vugt (extern lid, plv.

Nadere informatie

Informatienota. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Zaaknummer: Sliedrecht, 20 januari Onderwerp: College Onderzoeksplan (COP) 2014

Informatienota. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Zaaknummer: Sliedrecht, 20 januari Onderwerp: College Onderzoeksplan (COP) 2014 Informatienota Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1145661 Sliedrecht, 20 januari 2014 Onderwerp: College Onderzoeksplan (COP) 2014 Kennisnemen van College Onderzoeksplan (COP) 2014 Inleiding

Nadere informatie

Beleid onderzocht. Wat de rekenkamer voor u kan betekenen. uitgave 21 maart 2018

Beleid onderzocht. Wat de rekenkamer voor u kan betekenen. uitgave 21 maart 2018 Beleid onderzocht Wat de rekenkamer voor u kan betekenen uitgave 21 maart 2018 Inleiding Elke gemeente heeft een rekenkamerfunctie; de verplichting hiertoe is opgenomen in de Gemeentewet. U kunt als raadslid

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de rekenkamercommissie Borger-Odoorn 2011 Evaluatie van de rekenkamerfunctie Borger-Odoorn

Onderwerp: Verordening op de rekenkamercommissie Borger-Odoorn 2011 Evaluatie van de rekenkamerfunctie Borger-Odoorn GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening op de rekenkamercommissie Borger-Odoorn 2011 Evaluatie van de rekenkamerfunctie Borger-Odoorn Registratienummer: 11.00134 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen

Nadere informatie

Positie kiezen in discussies over vaste en flexibele formatie. Eindrapport

Positie kiezen in discussies over vaste en flexibele formatie. Eindrapport Positie kiezen in discussies over vaste en flexibele formatie Eindrapport Rekenkamercommissie Kempengemeenten juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onderzoeksvragen 3 1.3

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe

Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe CVDR Officiële uitgave van Olst-Wijhe. Nr. CVDR449103_1 26 oktober 2018 Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Olst-Wijhe De rekenkamercommissie van Olst-Wijhe, Gelet op artikel 11, eerste lid, van de

Nadere informatie

11 mei april 2017 R BIRB/2017/2575

11 mei april 2017 R BIRB/2017/2575 W GEMEENTE VELSEN Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum IJmond-commissie Raadsbesluitnummer Registratienummer 11 mei 2017 18 april 2017 R17.022 Onderwerp: toekomst van de IJmondsamenwerking De raad

Nadere informatie

Regie in netwerken. 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren

Regie in netwerken. 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren Regie in netwerken 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren Opstellers: Michelle van Arensbergen en Buck Messing Versienummer: 4 Status: Definitief Datum: november 2013 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

28 januari Onderzoeksprotocol 2014 Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland

28 januari Onderzoeksprotocol 2014 Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland 28 januari 2014 Onderzoeksprotocol 2014 Rekenkamercommissie Waterschap Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1. Onderzoeksprotocol... 1 1.2. Taken en doelstelling Rekenkamercommissie... 1 2. Onderwerpselectie en

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL.

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL. Verbonden Partijen Notitie naar aanleiding van onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen in de gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal. 7 mei 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

gemeente CO EVO RD E N

gemeente CO EVO RD E N gemeente CO EVO RD E N Rekenkamercommissie Postbus 2 7740 AA Coevorden T: 0524-598 724 / 598 633 E: rekenkamer@coevorden.ni I: www.coevorden.nl/rekenkamer j GEMEENTE COEVORDEN in " 15 OKT 2010 Class, nr.

Nadere informatie

Ynkommen stikken. Vergadering : 5 juny : Beslútfoarmjend (prosedureel) : (1) Algemien Bestjoer. Oan de Ried.

Ynkommen stikken. Vergadering : 5 juny : Beslútfoarmjend (prosedureel) : (1) Algemien Bestjoer. Oan de Ried. Ynkommen stikken Vergadering : 5 juny 2014 Agendapunt Status Programma : 10 (D1) : Beslútfoarmjend (prosedureel) : (1) Algemien Bestjoer Behandelend ambt. : Esther Annema E-mail : EAnnema@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld

Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld + Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld mei 2008 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Zes fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Barneveld hebben een

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2017 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl www.leerdam.nl/bestuur

Nadere informatie