B&W-Aanbiedingsformulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W-Aanbiedingsformulier"

Transcriptie

1 B&W.nr , d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het auditrapport 2009 inzake sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen ( lees later GR). 2. In te stemmen met de aanbevelingen om: a. niet alleen voor nieuw op te richten samenwerkingsverbanden waaronder gemeenschappelijke regelingen gebruik te maken van minimumeisen voor informatievoorziening, verantwoording en toezicht, maar gebruik ook toezichtarrangementen om de minimumeisen voor bestaande regelingen helder te formuleren; Het toezichtarrangement lezen wij als het inrichten van de ambtelijke ondersteuning en het stellen van eisen van informatievoorziening aan de raad. b. in een regeling de motivatie voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling vast te leggen, zodat geen onduidelijkheden bestaan over de veranderingen in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; c. het SMART formuleren van begroting en jaarrekening, omdat dit de sturingsmogelijkheden van de deelnemende gemeenten bepaalt; d. het zorgdragen bij iedere GR voor een ambtelijk aanspreekpunt en een goede overdracht bij personele wisselingen; e. het regelen en communiceren van verantwoordelijkheid en budgethouderschap; f. het bestuurlijk en ambtelijk gestructureerd en schriftelijk terug te koppelen vanuit de AB en DB vergaderingen, wanneer het gaat om relevante besluiten en/of budgettaire consequenties. g. het structureren van de terugkoppeling van bestuurders naar de ambtelijke organisatie (via een accounthouder) via bijvoorbeeld het nieuwe format van Holland Rijnland ( leg vast wie wat doet, geef toelichting) uit de AB en de DB vergaderingen, zodat de accounthouders beter zijn geïnformeerd en hun ondersteunende rol kunnen vervullen; h. het duidelijk en inzichtelijk maken van de consequenties voor de gemeente Leiden. De gemeenteraad kan dan zelf beslissen welke mate van aandacht een GR wordt gegeven. 3. de gemeentesecretaris de opdracht te geven over de uitvoering van de aanbevelingen te rapporteren in de reguliere budgetcyclus. 4. de brief aan de Raad vast te stellen waarin u het auditrapport 2009 over sturing, toezicht en verantwoording bij gemeenschappelijke regelingen het overzicht van aanbevelingen met de vervolgacties conform de verordening doorlichtingsonderzoeken aanbiedt. Samenvatting

2 Het college van B&W voert jaarlijks onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door haar gevoerde bestuur. In 2009 heeft de auditpool een drietal onderzoeken uitgevoerd: Tarieven DZB; Financiële aspecten van informatiebeleid Grip op de buitenboordmotor sturing, toezicht en verantwoording Gemeenschappelijke Regelingen Het auditrapport 2009 over GR s is het laatste resultaat van de onderzoeken die de auditpool in 2009 heeft verricht.

3 Aan de leden van de Gemeenteraad Bezoekadres Postadres Telefoon Website Gemeente Leiden Stadhuis Stadhuisplein 1 Postbus PC Leiden Datum 16 december 2010 Contactpersoon Vera van der Heide Ons kenmerk DIV Doorkiesnummer 5212 Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen Geachte leden van de Gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het auditrapport 2009 inzake sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen ( lees later GR) en het overzicht met aanbevelingen en vervolgacties ter kennisname aan. Het auditrapport 2009 over sturing, toezicht en verantwoording bij GR s is het resultaat van een onderzoek dat door de interne auditpool is uitgevoerd in het kader van artikel 213a van de gemeentewet. Het onderzoek heeft tot doel om inzicht te krijgen in de invloed en controle door de gemeente Leiden op de GR s waaraan zij deelneemt, teneinde te komen tot verbeterpunten. Genoemd onderzoek heeft geleid tot een achttal aanbevelingen. 1. niet alleen voor nieuw op te richten samenwerkingsverbanden waaronder gemeenschappelijke regelingen gebruik te maken van minimumeisen voor informatievoorziening, verantwoording en toezicht, maar gebruik ook toezichtarrangementen om de minimumeisen voor bestaande regelingen helder te formuleren. Het toezichtarrangement zal gelezen moeten worden als de inrichting van de ambtelijke ondersteuning en de eisen voor de informatievoorziening aan de raad. 2. in een regeling de motivatie voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling vast te leggen, zodat geen onduidelijkheden bestaan over de veranderingen in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 3. Het SMART formuleren van begroting en jaarrekening, omdat dit de sturingsmogelijkheden van de deelnemende gemeenten bepaalt; 4. Het zorgdragen bij iedere GR voor een ambtelijk aanspreekpunt en een goede overdracht bij personele wisselingen; 5. Het regelen en communiceren van verantwoordelijkheid en budgethouderschap;

4 6. Het bestuurlijk en ambtelijk gestructureerd en schriftelijk terug te koppelen vanuit de AB (Algemeen Bestuur) en DB (Dagelijks Bestuur) vergaderingen, wanneer het gaat om relevante besluiten en/of budgettaire consequenties. 7. Het structureren van de terugkoppeling van bestuurders naar de ambtelijke organisatie (via een accounthouder) via bijvoorbeeld het nieuwe format van Holland Rijnland ( leg vast wie wat doet, geef toelichting) uit de AB en de DB vergaderingen, zodat de accounthouders beter zijn geïnformeerd en hun ondersteunende rol kunnen vervullen; 8. Het duidelijk en inzichtelijk maken van de consequenties voor de gemeente Leiden. De gemeenteraad kan dan zelf beslissen welke mate van aandacht een GR wordt gegeven. Wij nemen alle aanbevelingen over. Met betrekking tot aanbeveling één is de Leidse Regio Aanpak (lees hierna LRA), zoals de werkwijze rondom het sturen op de GR Holland Rijnland wordt genoemd, goed toepasbaar op andere GR s. De LRA heeft tot doel om te streven naar een zo hoog mogelijk kennisniveau van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Daarnaast heeft de LRA als doel het eigenaarschap van de regio zo goed mogelijk te borgen. Daar waar één persoon namens een orgaan optreedt (wethouder namens het college, ambtenaar namens de gemeente) is afstemming vooraf en verantwoording achteraf belangrijk. Een collegelid krijgt bijvoorbeeld altijd een ambtelijk advies mee voor elk vergaderstuk dat in overleg besproken wordt en na regionaal overleg vindt terugkoppeling plaats. De wijze waarop de gemeente Leiden sturing geeft aan de GR s met betrekking tot aanbevelingen twee, drie en vier zal per januari 2011 vanuit de concernstaf geformaliseerd worden. Dit door bij aanbeveling twee de reden waarom wordt samengewerkt beknopt vast te leggen in de paragraaf verbonden partijen (begroting en jaarrekening). Door bij aanbeveling drie te besluiten dat in de paragraaf verbonden partijen wordt aangegeven of de jaarstukken van de GR voldoen aan het criteria van SMART. Het is van belang dat vooraf afspraken dienen te worden gemaakt wat daaronder wordt verstaan. Dit zal een onderdeel zijn van een toezichtarrangement net als de wijze waarop de raad geïnformeerd wil worden. Ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid dient zoals genoemd bij aanbeveling vier inzichtelijk gemaakt te worden. De paragraaf verbonden partijen is hiervoor niet de meest geschikte plaats, omdat niet alle GR s verbonden partijen zijn en de informatie per definitie niet volledig is. Een register zal onderdeel gaan uitmaken van het nieuw op te stellen beleidskader verbonden partijen en zal jaarlijks geactualiseerd worden. Bij aanbeveling vijf zullen de rollen, verantwoordelijkheden, budgethouderschap en een toezichtarrangement onderdeel uitmaken van het nieuwe beleidskader. De wijze tot slot waarop de verantwoording van de GR aan de gemeente Leiden wordt vormgegeven met betrekking tot aanbevelingen zes, zeven en acht zal ook per januari 2011 vanuit de concernstaf vormgegeven worden. Met betrekking tot aanbeveling zes en zeven zal zoals eerder aangegeven de LRA prima toepasbaar zijn op de verschillende GR s. Het ambtelijk advies wordt bijvoorbeeld niet alleen aan de portefeuillehouder verstrekt, maar aan het gehele college. Dit bevordert namelijk de onderlinge transparantie over het regionaal optreden en borgt collegiaal bestuur op regionaal niveau. Zo mogelijk wordt advisering op regionale stukken (=GR stukken) vooraf afgestemd in het B&W. Bij aanbeveling acht is de aandacht van de raad natuurlijk afhankelijk van haar verantwoordelijkheid. Binnen de GR s waarin de raad in het AB vertegenwoordigd is, is de aandacht verklaarbaar groter dan voor bedrijfsvoeringvraagstukken waarvoor de bevoegdheid bij het college ligt. De financiële consequenties is niet de enige reden waarom de aandacht van de

5 raad benodigd is. Een GR is een hulpmiddel om beleid in samenwerking met anderen te realiseren. De raad heeft ook informatie nodig om te kunnen beoordelen of het beoogde beleid daadwerkelijk is uitgevoerd. Niet alle informatie kan worden opgenomen in de paragraaf verbonden partijen, vooral omdat niet bij alle GR s sprake is van een verbonden partij. Afspraken dienen te worden gemaakt over welke GR een toezichtarrangement benodigd is. Deze afspraken zullen worden gemaakt bij het instellen van een GR op basis van een risicoanalyse. Algemene uitgangspunten over een toezichtarrangement zullen een onderdeel zijn van het nieuw op te stellen kader. Over de uitvoering van de vervolgacties zal worden gerapporteerd in de reguliere budgetcyclus producten als bestuursrapportage 2011 en jaarrekening vanaf Wij hebben de verwachting dat we met de implementatie van bovengenoemde aanbevelingen begin 2011 op orde zullen hebben. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester,

6 Vervolgacties audit samenwerking gemeenschappelijke regelingen Algemene reactie Omschrijving Vervolgactie << Vul hieronder per aanbeveling in of en welke vervolgacties je gaat nemen. Benoem vooral bestuurlijk relevante aspecten, en ga niet te veel in detail.>> Verantw. <<Welke functionaris is verantwoordelijk voor de uitvoering?>> Regiocoördinator in samenwerking met beleidsadviseur concernstaf en voor afzonderlijke gemeenschappeli jke verantwoordelijke ambtenaar Planning <<Noem maand, periode of jaar.>> Wat is de kwaliteit van het gehanteerde beleidskader voor de samenwerking in Gemeenschappelijke Regelingen? Aanbeveling 1: Hanteer niet alleen eisen voor informatievoorziening, verantwoording en toezicht voor nieuw op te richten regelingen maar gebruik deze ook als checklist voor bestaande regelingen en formuleer helder de minimumeisen voor alle regelingen. Hierop kan dan worden gestuurd bij het vormgeven van de planning-encontrolcycli van de Gemeenschappelijke Regelingen. De Leidse Regio Aanpak(LRA), zoals de werkwijze rondom het sturen op Holland Rijnland wordt genoemd, is prima toepasbaar op andere GR s. De LRA heeft tot doel het kennisniveau van raad, college en ambtelijke organisatie zo hoog mogelijk te doen zijn. En dat in een zeer complex geheel van beleidsterreinen en belangen. Doel van de LRA is het eigenaarschap van de regio zo goed mogelijk te borgen. Daar waar één persoon namens een orgaan optreedt (wethouder namens college, ambtenaar namens de gemeente) is afstemming vooraf en verantwoording achteraf belangrijk. Dat is met de LRA geborgd. Eenvoudige afspraken die voor alle GR s zouden kunnen gelden, zijn: - een collegelid krijgt altijd een (leids) ambtelijk advies mee voor elk vergaderstuk dat in een overleg besproken wordt. Het vraagt een goede organisatie van de eigen werkprocessen om dit mogelijk te maken, maar is prima realiseerbaar. - Het ambtelijk advies wordt niet alleen aan de pfh verstrekt, maar aan het gehele college. Dit bevordert de onderlinge transparantie over regionaal optreden en borgt collegiaal bestuur in regionale gremia. - Zo mogelijk (kwestie van planning) wordt advisering op regionale stukken (=GR-stukken) vooraf afgestemd in B&W. continu

7 - Een ambtenaar kan geen leids standpunt verwoorden in een ambtelijk overleg wanneer vooraf geen afstemming met de portefeuillehouder heeft plaatsgevonden. Of beter: een ambtenaar stemt voorafgaand aan ambtelijk overleg af met de portefeuillehouder over het leidse standpunt. - Na regionaal overleg (DB, PHO of AB van de GR) vindt terugkoppeling plaats. Bij aanbeveling 2: Doel waarom samengewerkt wordt is beknopt vastgelegd in de paragraaf verbonden partijen (begroting en jaarrekening. In de besluitstukken voorafgaand aan het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling zijn de argumenten verwoord die hebben geleid tot het regionalisering van een bepaalde taak. Op welke wijze geeft de gemeente Leiden sturing aan de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan zij deelneemt? Aanbeveling 2: Het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling is hét moment om als gemeente te sturen: leg in de regeling vast waarom specifieke taken en bevoegdheden worden overgedragen als kader voor latere takendiscussies Aanbeveling 3: Het SMART formuleren van begroting en jaarrekening is een belangrijk aandachtspunt omdat dit de sturingsmogelijkheden van de deelnemende gemeenten bepaalt. Aanbeveling 4: Zorg ervoor dat er voor iedere Gemeenschappelijke Regelingen één ambtelijk aanspreekpunt is en zorg voor goede overdrachten bij personele wisselingen. Bij aanbeveling 3: Voorstel van STO (Strategie en Onderzoek) is om te besluiten dat in de paragraaf verbonden partijen wordt aangegeven of de jaarstukken van de GR voldoen aan de criteria van SMART. Reactie: CS (Concernstaf) Vooraf dienen afspraken gemaakt te worden wat hieronder wordt verstaan. Dit zal een onderdeel zijn van het toezichtarrangement net als de wijze waarop de Raad hierover geïnformeerd wil worden. De paragraaf verbonden partijen is hiervoor niet de meest geschikte plaats, omdat niet alle gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen zijn. Bij aanbeveling 4: Voorstel van STO is om te besluiten dat in de paragraaf verbonden partijen wordt geregistreerd wie ambtelijk aanspreekpunt is voor die GR Adviseur MC/ concernstaf Jan Reactie: CS Ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid dient inzichtelijk gemaakt te worden.

8 De paragraaf verbonden partijen is hiervoor niet de meest geschikte plaats, omdat niet alle gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen zijn en de informatie is dan per definitie niet volledig. Een register zal onderdeel gaan uitmaken van het nieuw op te stellen beleidskader en zal jaarlijks worden geactualiseerd. Op welke wijze houdt de gemeente Leiden toezicht op de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan zij deelneemt? Aanbeveling 5: Verantwoordelijkheid en budgethouderschap moeten geregeld en gecommuniceerd worden om effect te hebben. Aanbevelingen en voorstellen zullen meegenomen worden bij de actualisering van het beleidskader Verbonden partijen, dat momenteel in voorbereiding is. Eens met de constatering. Rollen, verantwoordelijkheden, budgethouderschap en een toezichtarrangement zullen ook onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe beleidskader. Adviseur Concernstaf Jan Op welke wijze wordt de verantwoording van de Gemeenschappelijke Regelingen aan de gemeente Leiden vormgegeven? Aanbeveling 6: Koppel bestuurlijk en ambtelijk gestructureerd en schriftelijk terug uit de AB en de DB vergaderingen, wanneer het gaat om relevante besluiten en/of budgettaire consequenties. Aanbeveling 7: Structureer de terugkoppeling van bestuurders naar ambtelijke organisatie (via een accounthouder) via (bijv.) het nieuwe format Bij aanbeveling 6 en 7: Zie commentaar bij aanbeveling 1 Bij aanbeveling 8: De aandacht van de raad is natuurlijk ook afhankelijk van haar verantwoordelijkheid. Binnen GR s waarin de raad in het AB vertegenwoordigd is en waarbij op regionaal niveau afspraken gemaakt dienen te worden die raken aan de bevoegdheid van de raad, zoals kaderstelling voor grote ruimtelijke ontwikkelingen, is de aandacht verklaarbaar groter dan voor bedrijfsvoeringsvraagstukken waarvoor de bevoegdheid bij het college van b&w ligt. De financiële consequenties is niet de enige reden waarom aandacht van de raad benodigd is. Een Gemeenschappelijke regeling is een Adviseur MC/ concernstaf Adviseur MC/ concernstaf Jan Jan. 2011

9 van Holland Rijnland (leg vast wie wat doet) Aanbeveling 8: Maak de (financiële) consequenties duidelijk en inzichtelijk voor de gemeente Leiden. De Raad kan dan zelf beslissen welke mate van aandacht zij aan de GR wil geven. hulpmiddel om beleid in samenwerking met anderen te realiseren. De Raad heeft ook informatie nodig om te kunnen beoordelen of het beoogde beleid ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Niet alle informatie kan worden opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen, vooral omdat niet bij alle gemeenschappelijke regelingen sprake is van een verbonden partij. Verbonden partijen zijn verplicht een begroting voor te leggen. De Raad kan zijnswijze hierop geven. Afspraken dienen te worden gemaakt over welk toezichtarrangement benodigd is. Deze afspraken zullen worden gemaakt bij instelling van een gemeenschappelijke regeling op basis van een risicoanalyse. Algemene uitgangspunten over een toezichtarrangement zullen een onderdeel vormen van het nieuw op te stellen kader.

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1137, d.d. 30 november 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2008 Verkoop gemeentelijk vastgoed BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. in te stemmen met het auditrapport

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0004., d.d. 12-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Advies aanbesteding accountant BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Kennis te nemen van het aan de Gemeenteraad uit te brengen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Telefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen

Telefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00077* GR15.00077 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 17 juni 2015 Agendanummer 9 Datum Raad 1 juli 2015 Agendanummer

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 12.1143 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Auditrapport 2012 doorlooptijd inkoopfacturen besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het auditrapport 2012 inzake doorlooptijd inkoopfacturen,

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

B&W-aanbiedingsformulier

B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0137 d.d. 15 februari 2011 B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp jeugdlintjes BESLUIT Behoudens advies van de commissie 1. Een jeugdonderscheiding in te stellen in de vorm van een jeugdlintje.

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet Status Besluitvormend Voorstel 1. de Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 vast te stellen en die van 2004 in te trekken;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0042 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0042 B&W-besluit d.d.: 29-04-2008 B&W-besluit nr.: 08.0392 Naam programma +onderdeel: Sport, Cultuur en Recreatie Onderwerp: (Her)benoeming van leden van

Nadere informatie

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 B en W. nr. 12.0387 d,.d. 17-4-2012 Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet kinderopvang 2011 vast te

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

Ben W d.d

Ben W d.d Ben W. 12.1221 d.d. 11-12-2012 Onderwerp Auditrapport 2011 Ziekteverzuim Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het auditrapport 2011 inzake ziekteverzuim, versie 15 oktober 2012;

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 11.0422., d.d. 19-4-2011 Onderwerp Afdoening motie M100113/35, uitbreiding zaterdagse warenmarkt. Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de

Nadere informatie

Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. VNG-congres gemeentefinanciën 30 november 2015

Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. VNG-congres gemeentefinanciën 30 november 2015 Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen VNG-congres gemeentefinanciën 30 november 2015 Drie perioden gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 1e periode:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 07.1097, d.d. 6 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Stagebeleid; afdoen motie 10 van 14 november 2006 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EP 1. Een informatiedag over stagemogelijkheden

Nadere informatie

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013 Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Uw brief van: Uw kenmerk: Contactpersoon: H. van den Brule Bijlage(n): 4 Afdeling: BAR Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: 2011-769 Onderwerp: Raadsbeleidskader verbonden partijen (geactualiseerde versie raad 19 april 2012)

Raadsvoorstel: Nummer: 2011-769 Onderwerp: Raadsbeleidskader verbonden partijen (geactualiseerde versie raad 19 april 2012) Raadsvoorstel: Nummer: 2011-769 Onderwerp: Raadsbeleidskader verbonden partijen (geactualiseerde versie raad 19 april 2012) Datum: 28 maart 2012 Portefeuillehouder: P. IJssels Raadsbijeenkomst: 3 april

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 11.1013, d.d. 11-10-2011 Onderwerp Morspoortgarage, vragen n.a.v. behandeling PRIL 2011 - De Rekening 2010 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0094 Rv. nr.: 09.0094 B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: 09.0979 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Voorbereidingskrediet verbouwing Stadsbouwhuis

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 12G / Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink. Beleidskader verbonden partijen 2013.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 12G / Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink. Beleidskader verbonden partijen 2013. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G200177 466748 / 466748 Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Beleidskader verbonden partijen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Brief B&W aan Raad over initiatiefvoorstel D66 tegemoetkoming kamerhuurders

Brief B&W aan Raad over initiatiefvoorstel D66 tegemoetkoming kamerhuurders Burgemeester en Wethouders B&W.nr.: 09.0242, d.d. 17 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Brief B&W aan Raad over initiatiefvoorstel D66 tegemoetkoming kamerhuurders BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.0416 d.d. 24-4-2012 Onderwerp Onderzoek brandveiligheid daken woningvoorraad Leiden Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. het onderzoeksrapport Brand

Nadere informatie

l llllllll Il lllllll llll lllll RVB

l llllllll Il lllllll llll lllll RVB Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Nota Verbonden Partijen, zes kaderstellende

Nadere informatie

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

Aanpassing verordening periodieke doorlichting

Aanpassing verordening periodieke doorlichting 2007. Nr.: 07.0066 Dnst. : CS Onderzoeksopdrachten doorlichtingsonderzoeken 2007. Leiden, 27 maart 2007. Op grond van de gemeentewet (art. 213a) is het College verplicht onderzoek te laten uitvoeren naar

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr 11.1302 d.d. 27-03-2012 Onderwerp Voortgang één jaar Wabo en cultuurtraject "Leiden Gunt" Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief inzake de voortgang

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaldum : 16 mei 2013 Portefeuillehouder : T. van Mourik Punt : 8 Behandelend ambtenaar : G.J. de Haan en B. Roorda Doorkiesnummer : (0518) 45 29 10 Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0018 ; besluit d.d. 13-1-2015. Jaarplan 2015 auditpool

B en W-nummer 15.0018 ; besluit d.d. 13-1-2015. Jaarplan 2015 auditpool B en W-nummer 15.0018 ; besluit d.d. 13-1-2015 Onderwerp Jaarplan 2015 auditpool Besluiten: 1. Het Jaarplan 2015 van de auditpool vast te stellen; 2. Het Jaarplan 2015 van de auditpool ter kennisgeving

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Strategische visie GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0646, d.d. 15-6-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Mandaatverlening bij tijdelijke verhuur eigen woning Leegstandswet. Minder&Beter. BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1.mandaat

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Onderwerp Wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Onderwerp Wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand Behoudens advies van de commissie B&W-nr.: 07.0466 d.d. 8-5-2007 Onderwerp Wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand BESLUITEN 1. Het Reglement burgerlijke stand 2007 vast te stellen, waarin is opgenomen

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen

Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen Griffier, K. Millenaar Cluster Advies, A. de Boer 23 december 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 1 2. Concretisering 2 3. Invoering

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND BOB 13/029 Aan de raad, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op verzoek van de portefeuillehouders RMC(Regionale

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma BW-nummer Portefeuillehouder Samenvatting Ter besluitvorming door het college

Collegevoorstel Onderwerp Programma BW-nummer Portefeuillehouder Samenvatting Ter besluitvorming door het college Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Machtiging VNG Ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2016 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen Nummer : 10-05.2016 Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen Korte inhoud : De colleges van Bedum, De Marne, Eemsmond

Nadere informatie

B en W nummer ; d.d

B en W nummer ; d.d B en W nummer 130889; d.d. 1-10-2013 Onderwerp Onderdoorgang onder spoor Kanaalweg; Risico voor bedrijfszekerheid van spoorbrug tijdens bouw onderdoorgang; vaststellen brief aan ProRail en brief aan gemeenteraad.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 08.0530, d.d. 10-06-2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Tussenrapportage Anders Werken BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Behoudens advies van de commissie 1. de Tussenrapportage Anders

Nadere informatie

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Openbaar Onderwerp Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij benoemen conform artikel 2.4 van het Besluit

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0150 Rv. nr.: 09.0150 B&W-besluit d.d.: 1-12-2009 B&W-besluit nr.: 09.1373 Naam programma +onderdeel: Bestuur & Dienstverlening, onderdeel Lokale en regionale samenwerking. Onderwerp:

Nadere informatie

B&W.nr , d.d. 13 september 2011

B&W.nr , d.d. 13 september 2011 B&W.nr. 11.0911, d.d. 13 september 2011 Onderwerp Afdoening motie 1 bij de behandeling van de jaarstukken 2010 (RV 11.0043) van R.J. van Ette (PvdA), H. Keereweer (PvdA), L. Rademaker (SP), M. Koek (D66),

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0070, d.d. 28-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Controle Belastingdienst aangiften BTW-compensatiefonds 2003-2008. Vaststelling brief aan de gemeenteraad BESLUITEN Behoudens advies van

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 15R R.00717

RAADSVOORSTEL 15R R.00717 RAADSVOORSTEL 15R.00717 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 17 november 2015 Portefeuillehouder(s): Bob Duindam Portefeuille(s): Onderwijs Contactpersoon: E. van Andel

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Raadsvoorstel 2016.0018300 onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Portefeuilehouder drs Theo Weterings / dr. Derk Reneman steiler Bianca Smal

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Februari, 2013 Inhoudsopgave 1. Subsidie met beleid... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Doelen vertaald naar subsidiedoelen...

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de gemeenteraad. E. Wassenberg KC / Kabinet en Communicatie doorkiesnr Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de gemeenteraad. E. Wassenberg KC / Kabinet en Communicatie doorkiesnr Geachte voorzitter, uw nummer uw datum AAN de voorzitter van de gemeenteraad ons nummer KC/2008/UIT/01112 onze datum 17 december 2008 Verzonden inlichtingen bij sector/afdeling E. Wassenberg KC / Kabinet en Communicatie doorkiesnr.

Nadere informatie

Raadsstuk. De eerste wijziging van de GR wordt van kracht ingaande 1 januari 2017.

Raadsstuk. De eerste wijziging van de GR wordt van kracht ingaande 1 januari 2017. Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Eerste Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten BBVnr: 2016/508033 1.Inleiding Per 1 januari 2014 is de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0020 Rv. nr.: 12.0020 B en W-besluit d.d.: 14-02-2012 B en W-besluit nr.: 12.0076 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Besteding middelen voor afbouw ID- en WIW banen Aanleiding:

Nadere informatie

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Openbaar Onderwerp Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Programma Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. van Hees, H. Bruls Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/05778 Datum : 16 april 2013 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder : mw. M.

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Actieve informatievoorzieningc

Actieve informatievoorzieningc Actieve informatievoorzieningc INT17-33347 aan : de gemeenteraad kopie aan : van : college van burgemeester en wethouders beh. ambtenaar : C. Sloot portefeuillehouder : A.A.L.M. Spekschoor datum : 23 mei

Nadere informatie