ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012"

Transcriptie

1 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging van 14 procent tot hoogopgeleide werklozen te zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door bezuinigingen bij bedrijven en de overheid. De totale geregistreerde werkloosheid in is licht gestegen. In augustus is het aantal ingeschreven werklozen in met 1,1 procent toegenomen tot Het aantal niet-geregistreerde werklozen neemt ook toe; dit is o.a. te zien aan het verschil tussen het gecombineerde aantal lopende uitkeringen WW / WWB in de regio (24.473) en het aantal geregistreerde werklozen (20.910). Dit verschil van 15 procent was eind augustus 2011 nog 2 procent. Daarnaast constateert het CBS dat veel werklozen zich niet registreren. Op basis van de huidige trend loopt het aantal geregistreerde werklozen aan het eind van het jaar op tot personen. Dit is hoger dan vorig jaar. De stijging van werkloosheid valt waarschijnlijk wel lager uit dan in de omliggende regio s en ook lager zijn dan landelijk. Dit wordt veroorzaakt door een tot nu toe minder slechte werkloosheidsontwikkeling onder economisch -administratief personeel, medische personeel, transportpersoneel en verzorgend - dienstverlenend personeel dan landelijk gemiddeld. Wim Boomkamp, voorzitter college van bestuur Saxion, namens het POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen): Bezuinigingen bij de overheid en bedrijven zijn noodzakelijk. Tegelijkertijd is het voor een innovatieve kennisregio geen goede zaak dat de werkloosheid onder hoog opgeleiden toeneemt, ook al is dit van korte duur. We moeten in deze groep zowel ouderen en jongeren, vasthouden voor. Bij uitvoering van de afspraken uit het Twents arbeidsmarktperspectief 2020 en de Human Capital Agenda zetten we samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven ook acties in op de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden. Verder blijkt uit deze monitor: WW-uitkeringen blijven doorstijgen, op termijn nemen daardoor WWB uitkeringen toe; Werkgelegenheid staat onder druk in de sectoren overheid, industrie en bouw; Het aantal openstaande vacatures is voorlopig nog laag; kent vanaf 2010 verhoudingsgewijs meer starters en minder faillissementen; De werkloosheid onder hoogopgeleiden betreft vooral ouderen (50-65 jaar) Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers en overheid elkaar voor het afstemmen van initiatieven en analyses op het gebied van de arbeidsmarkt in. Tussen bekend worden van data en het verschijnen van de monitor zit een verwerkingstijd van cijfermatige informatie. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind van de gerapporteerde maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio ) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), P. Winkelhorst (Stadsbank Oost-), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ) W. de Jong en H. Seker (gemeente Hengelo), H. te Walvaart en P. Mollink (Regio ) Ambtelijk opdrachtgever: T. Windmulder (Regio ) Bestuurlijk opdrachtgever: P.G. Welman (lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen POWI) Arbeidsmarktmonitor Regio 1

2 Ontwikkeling werkloosheid (NWW, percentage van de beroepsbevolking) NWW percentage ontwikkeling 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 Het werkloosheidspercentage (NWW percentage) stijgt de laatste maand licht vanuit een toenemend aantal geregistreerde werklozen. Op jaarbasis is nog een lichte daling van het werkloosheidspercentage waarneembaar. Deze daling komt voort uit een kleine stijging van de beroepbevolking door wat meer arbeidsparticipatie (van naar ) en een nog kleinere stijging van het aantal geregistreerde werklozen in. In de grafiek is zichtbaar dat een hoger werkloosheidspercentage kent dan, maar dat het verschil langzaam kleiner wordt. In 2010 bedroeg het verschil nog ± 2,0 procentpunten. In 2012 is dit naar 1,3 procentpunten teruggelopen. Naast het hier gepresenteerde maandelijkse NWW percentage vanuit geregistreerde werkloosheid, geeft het CBS op landelijk niveau een maandelijks percentage van werkloze beroepsbevolking aan. In dit CBS cijfer hoeft een werkloze niet als zodanig geregistreerd te zijn. Het CBS geeft aan dat het landelijke percentage werkloze beroepsbevolking gestegen is. Het verschil tussen het NWW percentage en de stijging van het CBS werkloosheidspercentage wordt deels veroorzaakt, door steeds minder werklozen die zich als ook als werkloze registreren of die zich als werkloze geregistreerd blijven houden bij het UWV Werkbedrijf. Hierbij speelt een verminderd beroep dat op werkloosheidsuitkeringen gedaan kan worden. De WW duur is bekort en de toegang tot WWB uitkeringen is door regels verder ingeperkt. Officiële CBS werkloosheidsenquêtes zijn in omvang te beperkt om maandelijkse werkloosheidscijfers tot op regio- of gemeenteniveau te kunnen presenteren. Het laatst bekend CBS werkloosheidspercentage voor werkloze beroepsbevolking in is een jaargemiddelde 2011 van 5,3 procent. De beroepsbevolking in is in aantal redelijk stabiel; het aantal jongeren in de beroepsbevolking neemt echter af en het aantal ouderen neemt toe. Het zelfde geldt voor het aantal geregistreerde werklozen. Het NWW werkloosheids-percentage zal hierdoor op korte termijn niet stijgen. Het CBS werkloosheidspercentage (ook nietgeregistreerde werkloosheid) kan in voor werkloze beroepsbevolking in 2012 echter oplopen naar 5,8 procent; een stijging met 0,5 procent ten opzichte van Dit nieuwe CBS cijfer wordt maart 2013 bekend. Voor de middellange termijn is de economische ontwikkeling van belang. Pas zodra de economie aan gaat trekken en bedrijfsinvesteringen zich in personele zin vertalen zal het werkloosheidspercentage verder kunnen gaan dalen. Arbeidsmarktmonitor Regio 2

3 Werkloosheid Werkloosheid (NWW) jan '10 mrt '10 mei '10 juli '10 sept '10 nov '10 jan '11 mrt '11 Het aantal geregistreerde werklozen per eind augustus, is onder invloed van het seizoen en de voortdurende economische malaise in licht gestegen van naar De maandstijging in is met 2,5 procent hoger dan de regionale stijging van 1,1 procent. Ook de jaarontwikkeling in is beter dan de landelijke ontwikkeling. T.o.v. vorig jaar is de se geregistreerde werkloosheid gestegen met 4,6 procent. In is deze over dezelfde periode gedaald met 1,1 procent. Er zijn voor dit verschil van ontwikkeling een aantal denkbare verklaringen. Ondanks de krimp in de bouwsector, lukt het blijkbaar mensen die daar zonder werk komen, toch om ander werk te vinden. Bedrijven en werknemers maken hierbij gebruik van de veelheid aan regionale netwerken. Duidelijk is echter ook, dat een steeds groter deel van de werkloze mensen zich niet of niet meer als zodanig registreert. Dit is voor een deel zichtbaar in de verhouding tussen lopende werkloosheidsuitkeringen en het aantal geregistreerde werklozen. In augustus 2011 bedroeg het gezamenlijke aantal lopende uitkeringen WW en WWB in de regio tegenover een aantal geregistreerde werklozen van (verhouding: 98 procent) Eind augustus 2012 is deze verhouding teruggelopen tot 85 procent; lopende werkloosheidsuitkeringen en geregistreerde werklozen. Bedacht moet hierbij worden, dat tenminste alle personen met een uitkering WW of WWB verplicht zijn tot ook een registratie als werkloze. Daarnaast zou het aantal geregistreerde werklozen hoger moeten zijn, omdat ook werklozen zonder een uitkering zich kunnen registreren als werkloos. Conclusie is mei '11 jul '11 sep'11 nov '11 jan '12 mrt '12 mei '12 jul '12 sep ' dat het aantal werklozen dus veel groter dan het aantal registraties daarvan. Dit wordt ook bevestigd door landelijke CBS aantallen van werkloze beroepsbevolking (een steekproefenquête los van registratie). Het CBS meldt per eind augustus landelijk werkloze personen in de beroepsbevolking, tegenover landelijk geregistreerde werklozen. Op het niveau van en gemeenten in de regio, zijn vanuit de landelijke CBS steekproef geen cijfers per maand beschikbaar over werkloze personen. Bijzonder is de stijging van geregistreerde werkloosheid onder hoger opgeleiden (HBO en WO niveau). Zie hiervoor de special. Vanuit de economie komen aanhoudend minder goede berichten. Bedrijven geven signalen af een krimpend personeelsbestand. Dit wordt terug gevonden in een gestaag oplopende instroom in de WW werkloosheidsverzekering. Deze instroom vormt een indicator voor de stijging van werkloosheid. Landelijk en ook voor zal met inbegrip van seizoensstijging - aan het eind van het jaar een hogere werkloosheidscijfer dan vorig jaar te zien zijn. De geregistreerde werkloosheid oplopen tot boven de Positief punt is hierbij dat de regionale stijging waarschijnlijk wel lager zal uitpakken dan in omliggende regio s en kan ook lager zijn dan landelijk gemiddeld. Dit wordt veroorzaakt door minder slechte regionale werkloosheidsontwikkeling onder personeel in economisch administratieve, medische beroepen, in transportberoepen en in verzorgend dienstverlenende beroepen.. Arbeidsmarktmonitor Regio 3

4 Jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar) jan '10 mrt '10 mei '10 juli '10 sept '10 nov '10 jan '11 mrt '11 mei '11 jul '11 sept'11 nov'11 jan'12 mrt '12 mei '12 jul '12 sep '12 In augustus is het aantal geregistreerde werkloze jongeren in met 6,0 procent gestegen, van naar In zien we een iets grotere stijging van 6,5 procent van naar Op jaarbasis zien we echter in het aantal geregistreerde werkloze jongeren stijgen met maar liefst 11,8 procent (in in deze stijging zelfs 12,7 procent). Voor een deel is de maandelijkse hoge stijging te verklaren uit een toeloop van schoolverlaters. De jaarstijging komt echter volledig voor rekening van de verslechterende arbeidsmarkt. De toename had nog hoger uit kunnen pakken als bedacht wordt, dat veel werkloze jongeren met een gelijktijdige uitkeringsaanvraag zich dit jaar niet laten registreren, omdat ze de eerste drie maanden geen uitkering krijgen. Het CBS geeft daarom landelijk hogere werkloosheidsaantallen af. Vanuit FNV wordt in dit verband opgemerkt, dat het aantal werkloze jongeren nog hoger is dan wat uit werkloosheidsenquêtes van CBS naar voren komt.. Jongeren staan over het algemeen kort als werkloos geregistreerd. De toename van het aantal werkloze jongeren voor zover geen schoolverlaters - is het gevolg van aflopende contracten en het momenteel niet direct voorhanden zijn van ander (tijdelijk) werk. Naast de beperkte werkloosheidsduur laat de werkloosheid naar beroepsgroep onder jongeren een groot verschil tussen de beroepsgroepen zien. (zie tabel hieronder) Geregistreerde werkloze jongeren in per eind augustus 2012 naar beroepsgroep en duur inschrijving Bron: database UWV WERKbedrijf; bewerking Regio De groep werkloze jongeren is in de technische en industriële groep het hoogst. Daarbij moet bedacht worden dat meer dan 60% van deze groep gevormd wordt door het beroep (laag en ongeschoold) productiemedewerker. Arbeidsmarktmonitor Regio 4

5 Ondanks de toegenomen werkloosheid onder jongeren en het huidige beperkte aantal vacatures, dreigt er een tekort aan technisch gekwalificeerde jongeren. Het aantal jongeren dat hiervoor geschikt (te maken) is, is echter maar zeer beperkt op de arbeidsmarkt aanwezig. Vooral in de groep langdurig werkloze jongeren zijn na beoordeling op competenties, instelling en haalbaarheid van scholing, zeer weinig jongeren, die naar technische banen bij werkgevers toegeleid kunnen worden. In de totale groep jongeren (al dan niet werkloos), met voldoende technische competenties, is de bereidheid om in technische banen te investeren erg laag. Er zijn voldoende andere tijdelijke banen beschikbaar, die vooralsnog meer opleveren. Hiermee is de kwalitatieve mismatch gezicht gegeven. De trends ten aanzien van meer tijdelijk werk en het meer werken in flexibele contracten gedurende een langere levensperiode, beïnvloeden arbeidsperspectief van jongeren negatief. Naar beroepsgroep en naar opleidingsniveau neemt het overgrote aandeel laaggeschoolden en het aandeel zonder startkwalificatie onder werkloze jongeren verder toe. Meest kansrijke posities naar werk worden onder (werkloze) jongeren met een MBO opleiding ingenomen door jongeren met een opleiding op niveau 3-4. Een toename van leerwerkbanen is gewenst.. Arbeidsmarktmonitor Regio 5

6 Vacatures naar sectoren Schatting vacaturemarkt (openstaande vacatures) 2011 vergelijkbaar kwartaal 2012 lopend kwartaal Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer en opslag Horeca Informatie & communicatie Fin. instellingen Verhuur & ov. zak. dienstverl. Advies & onderz. (zak. dienstverl.) Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Ov. dienstverlening Cultuur, sport & recreatie Het totaal aantal openstaande vacatures in is het tweede kwartaal teruggelopen naar ± 4.250, een daling van 19 procent t.o.v De daling dit kwartaal is, ondanks het gunstige seizoen, groter dan de jaar-op-jaar daling in het eerste kwartaal (-15 procent). Hoewel de Twentse handelssector in 2011 een groeiend aantal arbeidsplaatsen liet zien is het aantal openstaande vacatures door lagere arbeidsmobiliteit gedaald in de periode van tot ± 930 (-20 procent). In de industrie loopt het aantal arbeidsplaatsen al geruime tijd terug, van ± in 2008 naar naar Samen met een daling van de vacaturegraad is het aantal vacatures teruggelopen naar ± 580 (-32 procent). De huidige berekening van vacatures in de bouwsector gaat uit van het feit dat van de arbeidsplaatsen in 2008, er nog ± in 2011over zijn. Het aantal arbeidsplaatsen loopt door de bouwcrisis in 2012 sterk terug. Hierdoor lijkt een berekening van ± 300 openstaande vacatures (= -28 procent t.o.v. 2012) in de bouwsector aan de optimistische kant. De sectoren zorg en zakelijke diensten (resp en banen) zijn in tegenstelling tot industrie en bouw in de periode met ± 7 procent in arbeidsplaatsen gegroeid. Het aantal openstaande vacatures in de zorg (± 540) is echter het laatste jaar met 7 procent gedaald. Deze terugloop geldt ook voor de 605 openstaande vacatures in gecombineerde subsectoren van de zakelijke dienstverlening ( advies& onderzoek en overig zakelijk). Bij de overheid is het aantal arbeidsplaatsen tot in de periode stabiel op ± Voor 1013 zijn dalingen aangekondigd. In 2009 kende de overheidsector nog een hoog aantal openstaande vacatures (meer dan 400). Dit aantal is door bezuinigingen de laatste twee jaar al afgenomen tot ± 100 (-11 procent). De zichtbaarheid van vacatures neemt af. Veel vacatures worden niet openbaar bekend. Door de aanhoudende economische dip treedt baanverlies op en dreiging van baanverlies. In combinatie met het langer werken van de beroepsbevolking is er een sterke afname van arbeidsmobiliteit. Dit betekent minder vacatures. Door de krimp zullen vooral in de technische sectoren weinig vacatures ten gevolge van vergrijzing ontstaan. Bij een economisch herstel zal het aantal vacatures hier echter sterk kunnen groeien. In de handelssector is wel een stijging van het aantal vacatures te verwachten. In de zorgsector is een stijging van het aantal vacatures sterk afhankelijk van de inzet van financiële middelen in tijden van bezuiniging. De daling van vacatures zal hierdoor wel stabiliseren op het huidige lage niveau. Arbeidsmarktmonitor Regio 6

7 Lopende WW Uitkeringen Landelijk is het aantal WW uitkeringen in augustus gestegen van naar een stijging van ruim 2,0 procent. Over een heel jaar is zelfs een stijging van maar liefst 19,1% op landelijk niveau zichtbaar. De grafiek laat naast een seizoenspatroon duidelijk zien, dat het aantal WW uitkeringen zich in nog steeds ongunstiger ontwikkeld dan in. Voor de maand augustus is in een stijging van WW waarneembaar van 5,3 procent (landelijk is deze beperkt tot 2,0 procent). Bij ongewijzigd economisch klimaat zal het aantal WW uitkeringen tot eind december in tot meer dan gaan oplopen. Het verloop van het aantal WW uitkeringen kent een sterke relatie met de kortdurende (frictie) werkloosheid. Hierdoor treedt een sterke seizoenswerking op. Tegen het eind van hey jaar stijgen WW uitkeringen. In voorgaande jaren daalde het aantal lopende WW uitkeringen in de eerste helft van het jaar sterk en nam bovendien de instroom aan uitkeringen af. Door de economische verslechtering hebben dit jaar meer mensen een WW uitkering moeten aanvragen, omdat zij na beëindiging van een tijdelijke baan geen aansluitend werk elders kunnen vinden. Het beroep op een WW uitkering is ook vanuit ontslagwerkloosheid verder gestegen. Dit ondanks het feit dat in veel met ontslag jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep bedreigde mensen vanuit hun persoonlijk netwerk of vanuit het netwerk van bedrijven ander werk kunnen vinden. Beide vormen van instroom nemen verder toe. Daarnaast hebben minder mensen voor afloop van de maximale WW periode de uitkering verlaten. Hierdoor heeft een voorheen meer gebruikelijke daling van WW uitkering nauwelijks plaatsgevonden.. Verwacht mag worden dat seizoensmatig het aantal WW uitkeringen aan het eind van dit jaar in lijn met vorig jaar weer sterk zal pieken. Op termijn van een half jaar kan het aantal WW uitkeringen weer gaan dalen. Een sterke verbetering van het aantal lopende WW uitkeringen, is gezien de voortdurende zwakke economische ontwikkeling, niet direct te verwachten. De ontwikkeling van sterke stijging van WW uitkeringen wordt mede veroorzaakt door de krimp in personeel in de bouwbedrijven. Vooral niet technisch-uitvoerend personeel in de bouwsector is werkloos geworden. Verwachte nog slechtere scenario s met sterke uitstralingseffecten naar andere sectoren zijn echter tot nu toe nog uitgebleven. Positief punt op middellange termijn is een mogelijk extra economische impuls in, als de logistieke sector in bedrijven en personeel gaat uitbreiden ten gevolge van als nieuw logistiek afhandelinggebied voor de nieuwe 2 e maasvlakte. Arbeidsmarktmonitor Regio 7

8 WWB (tot 65 jaar) Jan '10 April Juli Okt jan '11 April Juli Okt jan'12 April Juli Okt lijkt nog altijd de landelijke WWB-trend te volgen. Tot eind augustus 2012 is een jaarstijging van het aantal WWB uitkeringen waarneembaar van 4,2 procent. De maandstijging naar uitkeringen in augustus betrof 0,3 procent. De licht stijgende landelijke WWB lijn loopt in 2012 parallel aan de Twentse ontwikkeling. Onder invloed van de stijgende werkloosheid en toename van WW uitkeringen uitlopend in WWB, is een verdere stijging van het aantal WWB uitkeringen te verwachten. In de tabel zijn CBS-cijfers op gemeentelijk en regioniveau verwerkt. CBS cijfers zijn echter slechts tot juni 2012 beschikbaar. De cijfers van juli en augustus komen rechtstreeks van gemeenten en zijn indicatief. Naar verwachting vallen de definitieve cijfers over deze laatste maanden wat lager uit. WWB (tot 27 jaar) Jan '10 April Juli Okt jan '11 April Juli Okt jan'12 April Juli Okt De WBB jongeren cijfers voor, en Twentse gemeenten komen van CBS en zijn bekend tot juni Voor zijn daarnaast voorlopige cijfers bekend op basis van opgave van gemeenten. Arbeidsmarktmonitor Regio 8

9 Special: Stijging werkloosheid onder hoger opgeleiden door bezuinigingen De combinatie van stagnerende economie en overheidsbezuinigingen lijkt vooral onder hoger opgeleiden verhoudingsgewijs tot een scherpe toename van werkloosheid te leiden. Bij een algemene stijging van 1,1 procent is in het aantal hoog opgeleide geregistreerde werklozen in twee maanden met 14 procent gestegen tot Als de ontwikkelingslijnen van de van geregistreerde werkloosheid van en op elkaar gelegd worden is voor het totaal aantal geregistreerde werklozen te zien dat de landelijke lijn volgt. In de afgelopen zomermaanden is de ontwikkeling in voor alle opleidingsniveaus verhoudingsgewijs zelfs wat gunstiger geweest. Geregistreerde werkloosheid in en (alle opleidingsniveaus) Bron: database UWV WERKbedrijf ( bewerking Regio ) Voor niet alle werkloze groepen is deze ontwikkeling gelijk. Opvallend is de laatste maanden de snelle stijging van geregistreerde werkloosheid bij personen met een hogere opleiding (niveau HBO en Universiteit). Deze ontwikkeling is niet eerder gezien en geldt zowel landelijk als ook in. Geregistreerde werkloosheid in en (opleidingsniveau HBO en universitair) Bron: database UWV WERKbedrijf ( bewerking Regio ) Arbeidsmarktmonitor Regio 9

10 In onderstaande tabel is verder wordt ingezoomd op top-30 aan beroepen van de werkloze personen met hogere opleidingen in. Werkloosheid is hier vooral te vinden in onderwijs en commerciële administratie. De 28 procent werkloosheidsstijging op jaarbasis in de top 30 beroepen onder hoog opgeleiden is vooral te vinden in commercieel-administratieve ondersteunende functies, in bouwkundig projectleiders en in begeleidende zorgfuncties. Landelijk is er een vergelijkbaar beroepsbeeld met een jaartoename van 21 procent in de top 30 van werkloze hoger opleiden. Top 30 beroepen in de geregistreerde werkloosheid van personen met opleidingsniveau HBO en universitair in Bron: database UWV WERKbedrijf ( bewerking Regio ) Meer globaal kijkend naar beroepsgroepen en leeftijden valt op in de groep werkloze hoger opgeleiden op, dat er verschillen zijn in aantallen per beroepsgroep en aantallen in de leeftijdsopbouw binnen die beroepsgroepen. Gezien het algemene beeld van een beperkt aantal werkloze hoogopgeleide jongeren in de totale groep hoger opgeleiden, lijkt de aanvankelijke invoering van lang-studeerboete nog niet van invloed te zijn geweest. De werkloosheid onder hoog opgeleiden is relatief hoog in economische administratieve beroepen, pedagogische beroepen en sociaal-culturele beroepen. Dit hangt sterk samen met bedrijfs- en overheidsbezuinigingen en de al bestaande aanwezigheid van werkzoekend aanbod. Het beperkte aanbod in de medische en paramedische beroepen, laat de werkloosheid daar laag zijn. In de groep pedagogische beroepen is het relatief hoge aantal werkloze hhog opgeleide jongeren een punt van zorg. Arbeidsmarktmonitor Regio 10

11 Beroepsgroepen in de geregistreerde werkloosheid van personen met opleidingsniveau HBO en universitair in Bron: database UWV WERKbedrijf ( bewerking Regio ) Opvallend is de relatief hoge werkloosheid in middenleeftijdsgroepen en vooral 50 plussers in de technische beroepen. Bij 155 werklozen ouderen op 367 totaal, betekent dat het aandeel ouderen hier 42 procent bedraagt. In de groep technische en industrieberoepen staan bijna 40% van de hoog opgeleide werklozen geregistreerd voor productiewerk. Verder is in de beroepen top-10 van hoger opgeleiden in de beroepsgroep technische en industrieberoepen een oververtegenwoordiging te vinden van aan de bouwsector gerelateerde beroepen. Hoogopgeleide jongeren in technisch industriële beroepen zijn vrijwel niet werkloos en ze komen beperkt voor in de werkloosheid top-10 aan technisch industriële beroepen. Totaal en top-10 beroepen in technisch industriële beroepsgroep (geregistreerde werkloosheid met opleidingsniveau HBO en universitair in ) Bron: database UWV WERKbedrijf ( bewerking Regio ) Arbeidsmarktmonitor Regio 11

12 Ontwikkeling Starters jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul Het aantal startende bedrijven landelijk daalt. De Twentse ontwikkeling is beter. In augustus zijn in bedrijven gestart (in augustus 2011 meer: 4.631). In zien we in augustus 187 startende bedrijven. Dat waren er vorig jaar in dezelfde maand nog:205. Ontwikkeling Faillisementen jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 Ook in faillissementen van bedrijven is de Twentse ontwikkeling beter als de landelijke. In het aantal faillissementen zien we een dalende lijn in naar 175. Vorige jaar zelfde maand was dit aantal nog 194. De trend is echter nog steeds stijgend. In de grafiek uiis te zien dat de twentse trend daarentegen dalend is. Arbeidsmarktmonitor Regio 12

13 Toelichting op grafieken Op twee grafieken na (NWW als % van de beroepsbevolking en vacatures), vindt u links en rechts een verticale as (y-as), ieder met een eigen schaalverdeling. De linker as met rode belettering van de schaalverdeling is voor de rode lijn van. De rechteras met zwarte belettering is voor de zwart gekleurde lijn voor heel. De reden voor deze dubbele y-as is dat de cijfers voor en door de grootte van het gebied en de bevolking te veel uiteenliggen om inzichtelijk met één as weer te geven. In vorige uitgaven is voor iedere grafiek een factor vastgesteld. Deze factor is zodanig berekend dat de Twentse en se lijn in het beginpunt van de grafiek zo veel mogelijk samenvallen. Hierdoor is te zien hoe presteert ten opzichte van heel. Er is er voor gekozen om een vaste factor voor alle grafieken te kiezen. Deze factor is gelijk aan de verhouding tussen de beroepsbevolking van en. De beroepsbevolking in is ongeveer 28 keer die van. Nog steeds is te zien hoe presteert ten opzichte van heel door te kijken hoe de beide lijnen zich ten opzichte van elkaar bewegen.. Verhoudingsgewijs kent bijvoorbeeld ongeveer evenveel starters als heel. Door voor alle grafieken de verhouding van de beroepsbevolking te kiezen, kunt u zien hoe de afstand voor de verschillende onderdelen is, niet alleen de ontwikkeling ten opzichte van elkaar. Vanaf de monitoruitgave september 2012 (met cijfers eind juli 2012) zijn de cijfers voor de WWB aangepast aan de door het CBS opgegeven WWB cijfers voor en de Twentse gemeenten. Met het verdwijnen van de WIJ uitkeringen voor jongeren, wordt er in de monitor geen onderscheid meer gemaakt tussen exclusief WIJ uitkering tot 27 jaar en WWB uitkeringen 27 tot 65 jaar. Vanaf de monitor, uitgave september 2012, wordt er een totaal aantal WWB uitkeringen weergegeven tot 65 jaar en een onderscheid daarbinnen van WWB uitkeringen tot 27 jaar. Dit is in lijn met de gebruikte leeftijdsgrenzen van geregistreerde werklozen. De cijfers WWB van weergeven voorafgaande maanden zijn op deze weergave aangepast. Dit geldt in bijzonder ook voor de uitgesplitste cijfers per gemeente in de bijlage. Extra informatie is uit de grafieken te halen. Waar staat ten opzichte van Arbeidsmarktmonitor Regio 13

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 2012 Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie