Twentse Arbeidsmarktmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twentse Arbeidsmarktmonitor"

Transcriptie

1 Twentse Arbeidsmarktmonitor

2 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ), H. te Walvaart (Regio Twente) Ambtelijk opdrachtgever: S. v.d. Steen (Regio Twente, programmamanager Economie) Bestuurlijk opdrachtgever: P. Welman (voorzitter Portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt, lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) en wethouder Economie en Werk van de gemeente Enschede) Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2

3 ARBEIDSMARKTMONITOR Uitgave 01 van 2015, 24 maart 2015 Werkloosheid van stabiel naar mogelijke daling Arbeidsplaatsen in Twente afgenomen, maar einde daling is in zicht Het aantal banen in Twente is in de periode medio 2009 tot de laatste telling medio 2014 gedaald met arbeidsplaatsen naar ruim arbeidsplaatsen (bron: BIRO -Bureau Instellingen Register Overijssel). In Twente zijn er in die periode nieuwe banen bijgekomen, er zijn echter nog meer banen verdwenen. Deze situatie heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan in de sector industrie. Opmerkelijk is verder, dat bij bedrijven in de handelssector van 2009 tot 2014 een groei van het aantal banen zichtbaar is. De algehele daling van banen is van 2013 tot 2014 duidelijk afgezwakt. Het CBS voorspelt voor geheel 2014 landelijk een lichte stijging van banen. Voor 2015 wordt weer een licht groeiend aantal arbeidsplaatsen verwacht. Ook voor Twente lijkt de daling van arbeidsplaatsen om te slaan naar een stijging. Zie de special in de Twentse arbeidsmarktmonitor van maart Wethouder Patrick Welman, voorzitter van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt en lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): Meer arbeidsplaatsen en meer vacatures bieden werklozen meer kans op werk. In Twente hebben werkgevers, vakbonden, overheid en onderwijs elkaar gevonden om deze ontwikkeling mogelijk te maken en samen zetten ze zich in voor een gezonde arbeidsmarkt In Twente is in 2014 conform de nieuwe telwijze van CBS een redelijk stabiele beroepsbevolking van personen zichtbaar. De werkloze beroepsbevolking groeide in de periode van 2009 tot 2014 van naar personen Het officiële werkloosheidspercentage liep in die periode op van 4,7 procent naar 7,6 procent (jaargemiddelden, officiële nieuwe werkloosheidscijfers CBS). CBS en UWV tellen met terugwerkende kracht de (werkzoekende) parttimers kleine banen (tot 12 uur per week) nu ook tot de (werkloze) beroepsbevolking. Hierdoor zijn de werkloosheidscijfers en de werkzoekenden cijfers veranderd. Zowel de werkende beroepsbevolking als ook de werkloze beroepsbevolking neemt door de nieuwe telwijze toe. De werkende beroepsbevolking in de telling echter meer dan de werkloze beroepsbevolking. De veranderde telwijze leidt daarmee tot hogere werkloosheidsaantallen, maar ook tot lagere werkloosheidspercentages. Voor deelmarktontwikkelingen, maandtellingen en voor nadere beoordelingen op uitgesplitste cijfers, wordt in de Twentse arbeidsmarktmonitor elke maand het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden bij gehouden. Eind januari 2015 waren dat er in de nieuwe telwijze. Dit aantal was hoger dan per eind januari Voor de komende maanden van 2015 mag een eerste daling van werkzoekenden verwacht worden, ondanks een toeloop van personen die zich aanvankelijk van de arbeidsmarkt hebben afgekeerd. De oudere 50-plussers vormen met personen ruim een derde van alle werkzoekenden. De helft van deze ouderen staat langer dan twee jaar als werkzoekend ingeschreven. Verder in arbeidsmarktmonitor: - Vooral meer banen op middelbaar functieniveau maken ruimte voor daling van uitkeringen en werkloosheid van personen die aangewezen zijn op laag en ongeschoold werk; - Daling van WW uitkeringen zet door in 2015, WWB uitkeringen kunnen nog licht blijven stijgen - In 2014 bedroeg het officiële werkloosheidspercentage onder jongeren van 15 tot 25 jaar in Twente 12,8 procent Toelichting: De Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: of Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 3

4 Werkloosheid Economie groeit, maar werkloosheid neemt nog niet sterk af. In 2014 groeide de Nederlandse economie nog beperkt met 0,7 procent. Begin maart is de winterprognose van de Europese commissie verschenen. Na dit aarzelend herstel zal de Nederlandse economie in 2015 en 2016 aantrekken. Voor 2015 wordt een groei in Nederland verwacht van 1,4 procent, gevolgd door 1,7 procent in Werkgevers geven in sectorale monitoren aan dat investeringen toenemen en orderposities verbeteren. Tegelijkertijd laten werkgevers in alle sectoren weten dat zij weinig personele groei verwachten. Werkloosheid eind januari nog gestegen, maar daling in 2015 mogelijk Het CBS telde eind januari landelijk werklozen meer dan in december. Het aantal werklozen In Nederland nam toe tot personen. Dit levert een officieel percentage werkloze beroepsbevolking op van 7,2 procent (CBS-definitie). Over geheel 2014 bedroeg het landelijk jaargemiddelde 7,4 procent. Voor Twente zijn geen officiële CBS maandcijfers over werkloosheid beschikbaar: het meest actuele regionale werkloosheidscijfer is een jaargemiddelde van personen in 2014 bij een werkloosheidspercentage van 7,6 procent. (in 2009: personen en een percentage van 4,7 procent) Het CBS meldt dat de landelijke maandtoename vooral voortkomt uit meer mensen die weer actief betaald werk zoeken. Als het aantal banen in Nederland voldoende doorgroeit, kan de werkloosheid in 2015 dalen. Veranderde werkloosheidstellingen zorgen voor hogere werkloosheid- en NWW cijfers CBS gaat beroepsbevolking en werkloosheid via een nieuwe internationale definitie en telwijze rapporteren. (zie cbs publicatie ) Het UWV heeft besloten deze internationale telwijze van CBS te volgen. In lijn met veranderde CBS criteria, wordt voor NWW de eis van een minimum aantal voor werk beschikbare uren (12 uur per week) NIET meer gehanteerd en wordt de leeftijdsgrens voor NWW opgerekt van 65 tot 74 jaar. Door meetelling van aantal parttime werkzoekenden ligt het aantal NWW-ers landelijk en ook in Twente ongeveer 6 procent hoger dan in telling vanuit de oude definitie. Het UWV heeft voor jaar-op-jaar vergelijkingen de maandelijkse NWW cijfers over geheel 2014 herzien naar de nieuwe telling. Hierdoor is de trendbreuk (stijging) in cijfers zichtbaar in de overgang van dec 2013 naar jan Werkloosheidspercentages door nieuwe telwijze gedaald Het CBS geeft aan dat in 2014 gemiddeld 9,0 procent van de beroepsbevolking werkloos was volgens haar oude nationale definitie. Volgens de internationale definitie is dat 7,4 procent. Ook in de monitor berekende aandelen van NWW in beroepsbevolking zijn lager. Het resultaat van de wijzigingen vertaalt zich in een daling van deze percentages t.o.v. van eerdere opgaven. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 4

5 Aantal werkzoekenden landelijk en regionaal op jaarbasis gestegen Landelijk en ook voor Twente is een fors hoger aantal geregistreerde werkzoekenden te zien dan in de zelfde maand vorig jaar. Het aantal werkzoekenden is onder invloed van het seizoen - de afgelopen maand sterk gestegen. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW) in Twente gestegen met naar personen. De landelijke stijging verliep met naar bijna personen. De jaarstijging in Twente was met 7,7 procent vrijwel gelijk aan de landelijke stijging (7,5 procent) Hoogtepunt aantal werkzoekenden bereikt Positief is dat de groei van het aantal werkzoekenden afgenomen is onder invloed van de gestegen economische groei van landelijk 0,7 procent. Per eind januari is het jaarlijkse seizoen hoogtepunt van aantal werkzoekenden bereikt. De verwachting is dat vanaf februari een daling in het aantal werkzoekenden in zal zetten. Het aantal werkzoekenden in Twente zal zich midden 2015 gaan stabiliseren rond de en landelijk bij ongeveer In 2015 is daling van werkloosheid in aantal beroepsgroepen te verwachten De werkloosheid onder bouwtechnisch personeel is afgenomen. De overstap van veel ex-werknemers naar zelfstandigheid (ZZP) en de traditioneel hoge beroepsmobiliteit naar andere logistieke, technische en dienstverlenende functies zorgen voor afname van werkloosheid. Als de economie aantrekt moet vooral een vraag naar jonge gekwalificeerde bouwvakkers verwacht worden. Deze zijn echter nu al beperkt voorradig. Moeilijk vervulbare vraag kan in samenwerking met de bedrijven en opleidingsinstituten in de bouwsector voorkomen worden. Voor de eerste maanden van 2015 mag een eerste daling van werkloosheid verwacht worden, ondanks een toeloop van personen die zich aanvankelijk van de arbeidsmarkt hebben afgekeerd. Verwacht wordt een afname van werkloosheid in horeca-, technische- en logistieke functies. De werkloosheid onder mensen met een lager economisch administratief beroep kan door aanwas van aanbod nog licht verder toenemen. Vanuit de uitzendsectoren wordt ook een lichte toename van werk gemeld. Arbeidsmobiliteit neemt nog niet toe De onzekere economie zorgt nog niet voor een sterke verhoging van de arbeidsmobiliteit. Uitzendbedrijven melden dat ook de nieuwe wet Werk & Zekerheid daar niet aan bijdraagt. Het aantal vacatures neemt (vanuit vervangingsvraag) langzaam toe. Meer ouderen (langdurig) werkzoekend Een grote groep in de Twentse geregistreerde werkzoekenden wordt gevormd door de leeftijdscategorie van 50 jaar of ouder ( personen; ruim een derde van het totaal aantal werklozen). Hier bevinden zich ook verhoudingsgewijs de meeste langdurige werkzoekenden. De helft van de ouderen staat langer dan twee jaar als werkzoekend ingeschreven. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 5

6 Nu nog stijging, straks daling van aantal werkzoekende jongeren Over de maand januari is het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren in Twente gestegen, van naar (In Nederland is ook een stijging zichtbaar van naar ). Eind januari 2015 liggen de aantallen geregistreerde werkzoekende jongeren op een zelfde niveau als in eind januari Er zijn veel niet geregistreerde werkloze jongeren die nog boven de markt zweven. Het CBS geeft sinds kort regionale werkloosheidspercentage voor jongeren aan. Twentse jongeren zijn in 2014 gemiddeld 12,8 procent werkloos in de leeftijdsklasse jaar (afgerond werkloze jongeren). Ter vergelijk het UWV meet in dezelfde periode en leeftijdsgroep slechts geregistreerde werkzoekenden jongeren. De recente maandstijgingen in december en januari van werkzoekende jongeren zijn tijdelijk en moeten worden toegeschreven aan seizoen effecten en aflopende tijdelijke contracten. Onder invloed van stijgende goede economische prognoses, is in de lente een structurele daling van geregistreerde werkloosheid onder jongeren te verwachten. Cijfers in 2014 aangepast aan een nieuwe telwijze van CBS en UWV. Het aantal vanaf 2014 weergegeven werkzoekende jongeren is daardoor hoger dan in voorgaande uitgaven van de monitor. Dit wordt veroorzaakt door een nieuwe telwijze, waarbij nu ook geregistreerde jongeren op zoek naar een kleine parttime baan tot 11 uur per week tot niet werkenden werkzoekenden worden gerekend (zie ook tekst en uitleg op pag. 5) Veel werkzoekende jongeren staan slechts kort ingeschreven De inschrijving van jongeren als werkzoekend is vaak slechts enkele weken tot twee maand, veelal op basis van een kortdurende WW uitkering. Het aantal jongeren dat zich registreert vanuit een WWB uitkering is nog lager. De groep langdurig werkloze jongeren wordt vooral gevormd door lager opgeleiden die zich bevinden in de oudste groep jongeren 23 tot 27 jaar. Grote verschillen in kansen van werkzoekenden jongeren op werk In de technische beroepen zijn grote verschillen in werkloosheid zichtbaar. Er is veel werkloosheid onder jongeren in productiewerkers en laag-administratieve functies, er is relatief weinig werkloosheid onder metaalbewerkers. In de beroepsgroep verzorgende en dienstverlenende beroepen zijn verder veel werkloze jongeren te vinden. Werkgevers geven aan dat ze motivatie en ontwikkelingspotentieel minstens even belangrijk vinden als het gekwalificeerd zijn. Dit wordt veelal vervat in de term geschiktheid. Meest gunstige werkperspectieven zijn er in het voorjaar voor jongeren met een MBO 4 opleiding of hoger in technisch productieve vakrichting ( m.u.v. bouwberoepen) Meest ongunstige perspectieven zijn er voor langdurig werkloze jongeren met een laag opleidingsniveau (VMBO, MBO-1). Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 6

7 Vacatures CBS meldt landelijk stijging van aantal banen in laatste kwartaal 2014 Het CBS meldt over geheel 2014 een jaartoename van 64 duizend banen (+ 0,7 procent) op een totaal van 9,8 miljoen banen. De situatie op de arbeidsmarkt lijkt in de laatste maanden van 2014 sterk te verbeteren. CBS meet in een recente landelijke steekproef over het 4 e kwartaal 2014 een toename van 42 duizend banen t.o.v. het derde kwartaal. Dit is de grootste kwartaaltoename in 3,5 jaar tijd. Voor Twente zijn geen kwartaalcijfers bekend over baanontwikkeling. Een eerste teken van een omslag van baanverlies de laatste jaren naar baangroei, is het afgenomen banenverlies van -0,6 procent in de periode midden 2013 tot midden Over de periode midden 2009 tot midden 2013 was nog een gemiddeld baanverlies van meer dan 2 procent zichtbaar. De banengroei van werknemers wordt door zelfstandigen en uitzendkrachten gedragen. Het aantal banen bij uitzendbureaus nam het laatste kwartaal landelijk toe met 15 duizend. Ook aantal vacatures in de lift Het aantal geregistreerde openstaande vacatures bij UWV in Twente is in het vierde kwartaal 2014 gestegen van naar Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 7

8 Per eind jan 2015 staan bij UWV vacatures open. De stijging van vacatures is vooral zichtbaar in de vervangingsvraag in medische beroepen (113) en verzorgende en dienstverlenende beroepen ( 170). Openstaande vacatures voor informatica beroepen zijn sterk gestegen van 135 per eind december naar 242 eind januari. De stijging in technische en industriële beroepen bedraagt 377 naar vacatures. Dit betreft vooral vacatures op middelbare functieniveaus: installateurs (105), bankwerkers /lassers (134), monteurs (169) elektromonteurs (112). In de technische beroepen vallen verder in positieve zin de vacatures voor bouwvakkers ( 115) op. Hoewel het aantal vacatures voor productiemedewerkers (91) in technische beroepen en in ook in economisch administratieve beroepen (564) hoog is, moet bedacht worden, dat er voor deze functiegroepen ook een groot aantal werkzoekenden in de markt zijn. Dit maakt de kans op werk vervolgens weer kleiner. Aantal banen stabiliseert, naast ontstaan van nieuwe banen, verdwijnt nog werkgelegenheid In februari 2015 is de ontwikkeling van arbeidsplaatsen in Twente bekend geworden. Het aantal arbeidsplaatsen daalde met over de periode midden 2013 tot midden 2014 met 0,6 procent. Landelijk meldt het CBS echter ten gevolge van een gunstig vierde kwartaal over geheel 2014 echter een lichte stijging van arbeidsplaatsen. Hoewel er geen cijfers voor Twente zijn, kan ook in Twente met een omslag van daling naar stijging van arbeidsplaatsen gerekend worden. In Twente kan na de daling van het aantal arbeidsplaatsen in de periode , een een lichte groei in 2016 en volgende jaren komen. Voor 2015 is een stabilisatie te verwachten, waarbij enerzijds banen opgeheven worden en anderzijds nieuwe banen ontstaan (zie verder de special in deze uitgave). Aantal vacatures zal gaan stijgen uit vervangingsvraag Voor 2015 wordt een verdere regionale stijging van vacatures verwacht. Naast het verdwijnen van banen leidt het aantal nieuwe banen plus de vervangingsvraag tot een stijging van het aantal vacatures. Vacatures bieden vooral kansen aan jongeren en werkende werkzoekenden Werkgevers bieden vooral en eerst werk aan werkende werkzoekenden jongeren met een functieniveaus MBO 4 en hoger. Vacatures komen vooral vanuit de sector handel, en vanuit de uitzendbureaus (onderdeel van de sector Zakelijke Dienstverlening). Vooral voor vacatures met een vraag naar technisch opgeleiden zijn minder werkzoekenden in de markt. Vanuit de zorg sector zullen vooral vervangingsvacatures op MBO en hoger gemeld worden.. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 8

9 Vacatures versus werkzoekenden: de spanning op de arbeidsmarkt Spanningsindicator 4e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2014 Typering Arbeidsmarkt Typering Arbeidsmarkt Typering Arbeidsmarkt Typering Arbeidsmarkt Totaal zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim Agrarische beroepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim Economisch-administratieve beroepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim Informatica beroepen krap ruim gemiddeld gemiddeld Medische en paramedische beroepen ruim ruim ruim ruim Openbare orde- en veiligheidsberoepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim Pedagogische beroepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim Sociaal-culturele beroepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim Technische en industrieberoepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim Transportberoepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim Verzorgende en dienstverlenende beroepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim Arbeidsmarkt nog ruim door veel werkzoekenden met een korte werkloosheidsduur De regionale arbeidsmarkt is nog steeds ruim door het grote aantal werkzoekenden en het verhoudingsgewijs nog beperkte aantal vacatures. De spanningsindicator geeft de verhouding tussen vacatures en kortdurend werkzoekenden aan. De typering zeer ruim geldt in Twente voor bijna alle beroepsgroepen, behalve voor (para)medische en ICT-beroepen. Landelijk is de markt voor ICT-beroepen al krap. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 9

10 Special: Arbeidsplaatsen in Twente afgenomen, maar einde daling is in zicht Het Bureau Instellingen Register Overijssel (BIRO) voert voor de provincie Overijssel jaarlijks een enquête uit om het aantal bedrijven en het aantal daar aanwezige arbeidsplaatsen in beeld te brengen. In jaarcijfers is het de ontwikkeling van werkgelegenheid per bedrijfssector zichtbaar als resultaat van nieuwe en verloren gegane arbeidsplaatsen. Duidelijk is dat Twente in lijn met de landelijke ontwikkeling door de crisis vanaf 2009 ongeveer banen is kwijtgeraakt. Het aantal nieuw ontstane banen in die periode was lager dan het aantal verdwenen banen. Het goede nieuws is, dat de daling in de laatste periode, midden 2013 tot midden 2014, sterk is afgenomen. De in rapport Twente Werkt! begrootte daling van arbeidsplaatsen over vijf jaar, kan daarmee in positieve zin bijgesteld worden naar een lager verlies van arbeidsplaatsen. Daarbij moet worden aangegeven dat de sterke daling van arbeidsplaatsen in 2012 en 2012 (-2%) in de periode is gevolgd door een geringere daling van (0,6%) Het CBS meldt vervolgens eind februari dat landelijk vooral in het laatste kwartaal van 2014 het aantal arbeidsplaatsen in Nederland is gestegen. Er zijn geen regionale actuele cijfers van CBS bekend, maar ook voor Twente mag in 2015 een stabilisatie en stijging van arbeidsplaatsen verwacht worden. De verdeling van arbeidsplaatsen naar bedrijfssector maakt duidelijk waar medio 2014 werkgelegenheid in Twente aanwezig is Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 10

11 Uit een vergelijk met 2009 blijkt dat sectoren handel en zorg licht zijn gegroeid en sectoren industrie en bouw licht zijn gedaald Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van arbeidsplaatsen van 2009 tot 2014 weer. Het gedaalde aantal arbeidsplaatsen is een resultante van opgeheven arbeidsplaatsen en nieuw gevormde. Er zijn geen afzonderlijke aantallen nieuwe en opgeheven arbeidsplaatsen bekend De tot in 2014 doorgaande daling van arbeidsplaatsen leidde in Twente tot een oplopend aantal werkzoekenden. Vooral het hogere aantal opgeheven arbeidsplaatsen heeft gezorgd voor werkloosheid en verminderde arbeidsmobiliteit. Sector / arbeidsplaatsen mutatie prognose Landbouw en visserij % - Delfstoffen / gas elektra/ afvalbeheer % + Industrie % - Bouwnijverheid % +/- Groot- en detailhandel % + Vervoer en opslag % +/- Horeca % + Informatie en communicatie % + Financiële instellingen % - Onroerend goed % +/- Advisering, onderzoek % + Zakelijke dienstverlening % +/- Overheid % +/- Onderwijs % - Gezondheids- en welzijnszorg % - Cultuur, sport en recreatie % + Overige dienstverlening % +/- Totaal % +/- Bron grafiek en tabel: dataset Bedrijven en instellingenregister Overijssel (BIRO), bewerking Regio Twente, peildatum medio 2014 Verschil in ontwikkeling van aantal arbeidsplaatsen per sector Zichtbaar is dat de daling van arbeidsplaatsen niet in alle sectoren gelijk verloopt. Het aantal arbeidsplaatsen in grote werkgelegenheidssector Industrie blijft dalen ( maar niet in HTSM onderdeelsectoren in de industrie!); In Twente is de Industrie sector qua grootte in werkgelegenheid voorbij gestreefd door de sector Zorg en Welzijn. In de sector industrie is het verlies aan arbeidsplaatsen al jaren hoger dan het aantal nieuw ontstane banen. De bouw sector heeft vooral van 2010 tot 2012 banen ingeleverd maar veel minder het laatste jaar. Ook de financiële sector en de agrarische sector hebben flink aan arbeidsplaatsen ingeboet. Een aantal sectoren zijn tegen de verdrukking nog gegroeid, waarbij vooral informatie en communicatie opvalt. Opmerkelijk is de groei van de zorg en welzijn sector gemeten over de afgelopen vijf jaar. In deze sector is het verlies aan arbeidsplaatsen in met name het laatste jaar kleiner dan de groei in de jaren 2009 tot De daling van arbeidsplaatsen in de bouwsector is minder groot dan aanvankelijk verwacht; veel mutaties naar ZZP arbeidsplaatsen in bouw. Vooral in grote bedrijven en in de bovenlaag MKB zijn er arbeidsplaatsen afgebouwd. De stijging van arbeidsplaatsen in sector Advies en onderzoek is mogelijk het gevolg van aandacht voor HTSM / Techniek. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 11

12 Het gestegen aantal arbeidsplaatsen in de sectoren Horeca en Cultuur, sport en recreatie zijn vermeldenswaardig en zal zich doorzetten. Er is een blijvend groeiend aantal arbeidsplaatsen in sector Handel (het verlies aan arbeidsplaatsen in winkels wordt in andere deelsectoren van handel blijkbaar meer dan gecompenseerd) Aan de tabel is een eerste voorzichtige prognose gehangen over mogelijke stijging en daling van arbeidsplaatsen per sector in Twente. De jaarontwikkeling van is hierbij samen met de voorzichtige groei als maatstaf genomen. Relatie arbeidsplaatsen, vacatures en kans op werk Het ontwikkeling van arbeidsplaatsen heeft slechts een gedeeltelijke invloed op het ontstaan van vacatures, de kans op moeilijk vervulbare vraag en de kans op werk van werkzoekenden. Vuistregel is dat 80 procent van het aantal vacatures ontstaat door de aanwezigheid van vervangingsvraag en arbeidsmobiliteit, en slechts 20 procent uit nieuwe arbeidsplaatsen. De kans op moeilijk vervulbare vacatures en de kans op werk, wordt veel meer dan de aanwezigheid van arbeidsplaatsen bepaald door vraag en aanbod. Voor vacatures is het de hoeveelheid aanbod van geschikt geachte werkzoekenden van belang. Voor werkzoekenden ligt de kans op werk bij een vacature sterk bij de hoeveelheid en kwaliteit van concurrent werkzoekers die op zoek zijn naar hetzelfde werk. Als voorbeeld van moeilijk vervulbare vraag kan de sector industrie aangehaald worden: bij een daling van arbeidsplaatsen dreigt tegelijkertijd een tekort aan vakmensen (MBO+, HBO) en een overschot aan ongeschoolden. Als voorbeeld van verminderde kans op werk kan opgemerkt worden, dat in alle sectoren de kans op laag gekwalificeerd administratief-economisch werk daalt: er worden steeds minder vacatures aangeboden, de arbeidsmobiliteit daalt en er zijn veel werkzoekenden die dit soort werk zoeken. Vooral meer banen op middelbaar functieniveau zorgen voor daling van uitkeringen en werkloosheid van personen die aangewezen zijn op laag en ongeschoold werk Niet uit BIRO cijfers te traceren is, dat de werkgelegenheidsdaling niet zozeer in de banen van lagere functieniveaus heeft plaatsgevonden. Vooral in dienstverbanden van middelbaar niveau zijn banen verdwenen, opgeheven of niet ingevuld. In de werkloosheidscijfers is dit niet zichtbaar, daar zijn vooral uiteindelijk ten gevolge van baanverlies vooral laag geschoolden en ouderen (langdurig) werkloos worden. In een onderzoeksrapport van Marlet voor de Gemeente Enschede wordt aangegeven dat er voldoende banen van ongeschoold en laag-gekwalificeerd werk in Twente en Twentse steden aanwezig zijn. Werkgevers laten deze banen in een ruime arbeidsmarkt echter bezetten door meer aantrekkelijke werknemers: door werkzoekenden met een middelbaar opleidingsniveau, door werkzoekenden die niet vanwege uitkeringsgronden op een langdurige, fulltime baan zijn aangewezen en door studenten die een bijbaan zoeken voor aanvulling op studiefinanciering. Voor ongeschoolde en laaggeschoolde werkzoekenden is er geen escape naar werk op lagere functieniveaus. Er is sprake van verdringing in een beperkte toegang tot werk, meer dan gemiddelde werkloosheid en een groot beroep op uitkeringen van de groep werkzoekenden welke zijn aangewezen op ongeschoold en laag opgeleid werk. Economische en technologische ontwikkelingen gaan niet resulteren in een groter aantal arbeidsplaatsen in de regio op ongeschoolde en lager functieniveau. Banen-motoren voor extra banen in lagere functies zijn niet meer aanwezig of werken door bezuinigingen voorlopig niet (vliegveld Twente, extra werk uit bouwsector en zorgsector). De noodzakelijke regionale inzet op innovatie krijgt in combinatie met vergrijzing en ontgroening bij een aantrekkende economie waarschijnlijk te maken met tekorten in aanbod voor hogere en wetenschappelijke functies, maar leidt op korte termijn niet direct tot extra banen in lagere functieniveaus. Om werk te bieden aan het toenemende aantal personen, die aangewezen zijn op laag en ongeschoold werk, is vergroting van regionale werkgelegenheid in middelbare functies de best renderende optie (zie ook rapport Draaijer). De zoektocht naar verbetering van bereikbaarheid van banen op middelbaar niveau in Duitsland gaat hierbij helpen. Zolang er geen toename van banen in het middelbare segment beschikbaar is, zal de huidige verdringing blijven leiden tot ongewenste werkloosheid en beslag op uitkeringen voor de personen aangewezen op lager en ongeschoold werk. P. Mollink, Regio Twente Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 12

13 Uitkeringen Aantal personen met een lopende WW uitkering naar afkomstige bedrijfssector eind jan 2014 eind jan 2015 jaarmutatie Nederland Twente Nederland Twente Nederland Twente Totaal van alle sectoren ,6% -3,0% Landbouw en visserij ,1% -8,6% Industrie en delfstoffen ,8% -3,9% Bouwnijverheid ,8% -20,5% Handel ,6% -8,3% Vervoer en opslag ,9% 3,4% Horeca ,2% 7,8% Financiële en zakelijke dienstverlening ,2% -3,3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,7% 14,5% Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,8% 1,3% Onderwijs ,4% -9,8% bron UWV, werk.nl, bewerking Regio Twente In Twente meer afname van personen met een WW uitkering dan landelijk Landelijk nam het aantal personen met een lopende WW uitkering in de maand januari met bijna toe tot (+ 3,8 procent). In Twente was er een soortgelijke maandtoename van 3,8 procent van 685 naar personen met een WW uitkering. De stijging moet geheel worden toegeschreven aan seizoen. Uit de jaarontwikkeling blijkt dat het aantal personen met een WW uitkering in Twente met -3,0 procent meer gedaald is dan landelijk -0,6 procent. Daling van WW in 2014 zet door in 2015 De jaardaling in Twente komt vooral voort uit de bedrijfssectoren bouw, onderwijs en handel, waarbij met name de handelssector gunstig afsteekt in vergelijk met landelijke cijfers. Vanuit de bedrijfssectoren zorg & welzijn en vanuit horeca is aantal personen met een lopende WW uitkering toegenomen met respectievelijk 9,5 en 7,4 procent. In Twente meer afname van personen met een WW uitkering dan landelijk Bij een aantrekkend economisch klimaat zal in Twente het aantal WW uitkeringen dit jaar tot minder dan kunnen gaan terug lopen. Minder instroom in WW, hogere uitstroom vooral vanuit kortdurende uitkering Door de economische groei zullen meer mensen na ontslag of na beëindiging van een tijdelijke baan aansluitend werk kunnen vinden. Hierdoor ontstaat verminderde instroom in WW-uitkeringen. Een sterke uitstroom uit langdurige uitkeringen naar werk is voorlopig niet te verwachten. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 13

14 Aantal jongeren met een WW uitkering sterk gedaald in Twente Over heel 2014 is het aantal jongeren in Twente met een WW uitkering met 16,4 procent gedaald tot een aantal van Het UWV meldt per januari 2015 een landelijke jaarafname het aantal jongeren met een WW uitkering van naar ( -13 procent) In Twente is de jaardaling onder jongeren tot 27 jaar met -16,4 procent hoger dan landelijk. De stijging in januari moet geheel op het seizoen effect geschreven worden. Vooral de instroom in de WW uitkering van jongeren is sterk teruggelopen vergeleken met vorig jaar. De hoogste instroom in en laagste uitstroom uit WW uitkeringen in de jongeren groep wordt gevonden in de jaarklassen 23 tot en met 26 jaar. Verwacht wordt een verdere daling van jongeren met een WW uitkering. In Twente zou dit terug kunnen lopen tot per eind december Meer ouderen met een WW-uitkeringen In de groep 50-plussers blijft het aantal personen met een WW uitkering stijgen. Deze ontwikkeling is zowel landelijk als regionaal. In Twente staan per eind januari dit jaar ouderen geregistreerd met een WW uitkering (was eind januari 2014). Landelijk stonden eind januari dit jaar ouderen met een WW uitkering geregistreerd, meer dan een jaar eerder. Steeds meer ouderen gaan in korte contracten werken, waarbij na afloop geen aansluitend werk te vinden is. Vooral ontslagen ouderen boven de 50 die na een lange tijd van werk een WW uitkering moeten aanvragen, dreigen langdurig in een WW- en vervolguitkering te komen. Meer korte WW uitkeringen door invoering Wet Werk & Zekerheid De invoering van de wet Werk & Zekerheid geeft werkgevers minder mogelijkheden tot opeenvolgende tijdelijke contracten en lagere perioden waarin personen moeten wachten op een nieuw, herhaald arbeidscontract. Dit brengt waarschijnlijk meer instroom in (korte) WW perioden met zich mee in Minder WW uitkeringen na uitzendwerk goede graadmeter voor meer werk Van alle bedrijfssectoren levert de sector Financiële en zakelijke dienstverlening ongeveer een derde van het totaal aantal personen met een WW uitkeringen op. Dit vindt voor een zeer groot deel zijn oorzaak in uitzendwerk. Uitzendbureaus horen als bedrijf tot deze sector. Alle personen die na uitzendwerk een WW aanvragen worden gerekend als afkomstig vanuit de sector Financiële en zakelijke dienstverlening Zichtbaar in de tabel dat dat een derde van alle lopende WW uitkering afkomstig zijn van personen die voor uitzendbureau (zakelijke dienstverlening) hebben gewerkt. Tevens is zichtbaar dat in deze groep het aantal lopende uitkeringen harder daalt dan gemiddeld. De terugloop van uitkeringen na uitzendwerk biedt perspectief op meer werk. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 14

15 Aantal WWB uitkeringen stijgt beperkt In lijn met de landelijke ontwikkeling stijgt ook in Twente het aantal WWB uitkeringen langzaam; in Twente is in per eind januari 2015 het aantal WWB uitkeringen van personen tot 65 jaar in een jaar tijd tot eind januari gestegen van naar Het stijgingspercentage van 4,1 procent is gelijk aan de landelijke stijging. Ontwikkeling van bijstand verschilt van werkloosheid en WW uitkeringen. De toename van WWB uitkeringen (+ 4,1 procent) is minder groot dan de toename van het aantal werkzoekenden (7,2 procent). Het aantal WW uitkeringen is in dezelfde periode zelfs gedaald. Een verklaring voor de stijging van de WWB naast daling van WW, is dat de WW voor een groot deel gevormd worden door korte uitkeringsperioden. De WWB betreffen veelal langdurige uitkeringsperioden. Het aantal WW uitkeringen is veel sterker gerelateerd aan de marktontwikkelingen. De WWB loopt in tijd op de markt achter. Nog steeds komen personen met een volledig doorgelopen WW in de Bijstand terecht. Uitkeringsvolume loopt terug door mee kleine parttime arbeidscontracten Een ander verklaring voor het verschil in ontwikkeling van WW en WWB uitkeringen ligt bij de flexibilisering van werk: een deel van de personen met een bijstandsuitkering heeft beperkt betaald werk in kleine, korte parttime contracten. Zij blijven hierdoor deels van de bijstandsuitkering afhankelijk. Positief is daarbij dat bij een zelfde aantal uitkeringen het uitkeringsvolume terugloopt. Lokale gemeentelijke beleidsmaatregelen (handhaving en beperking toegang) vormen een rem op aantal WWB uitkeringen. De beperkte groei van WWB uitkeringen t.o.v. aantal werkzoekenden wordt naast lokale beleidsmaatregelen ook bepaald door de WWB grondslag: veel werkzoekende mensen zonder voldoende eigen inkomen, kunnen ook na een WW uitkeringsperiode - geen WWB uitkering aanvragen, omdat in hun huishouding ander inkomen aanwezig is (tweeverdieners, thuiswonende jongeren, mensen die nog part-time werk houden). Voor 2015 is stabilisatie tot lichte stijging van WWB uitkeringen te verwachten. In de licht aantrekkende economie zullen op vrijvallende banen vooral werkenden, jongeren zonder uitkering en personen met een WW uitkering aangenomen worden. Vooral ouderen die na doorloop van WW in de WWB uitkering terecht komen, zijn weinig aantrekkelijk voor werkgevers. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 15

16 Het aantal WWB uitkering voor jongeren blijft dalen Er zijn eind januari WWB-uitkeringen voor jongeren in Twente. Dat is 2,0 procent minder dan in eind januari 2014 en bijna 5 procent minder dan eind december. Het in geheel 2014 verminderde aantal uitkeringen voor jongeren komt deels voort uit de verbeterde arbeidsmarkt ( meer vraag naar jongeren) en deels uit veranderde situaties: meer jongeren thuiswonend zonder recht op uitkering, beperkingen voor jongeren om vanaf aanvang van werkloosheid een bijstandsuitkering aan te vragen. Er is een wachttermijn ingesteld van drie maanden. Extra aandacht voor jongeren zonder werk Vanuit regionale project jongerenoffensief wordt extra aandacht aan jongere werkzoekenden gegeven met een lage opleiding. Hierbij wordt o.a. leerwerkloket ingeschakeld. Aan werkzoekende personen met een arbeidsbeperking of persoonlijke belemmeringen wordt door een aantal gemeenten in samenwerking met zorginstellingen extra advies en begeleiding op arbeidsmarkttoeleiding ingezet vanuit het 1000-jongerenplan In diverse gemeenten wordt aan jongeren mogelijkheden geboden tot zelfontplooiing. Bijstandsuitkeringen voor jongeren blijven in 2015 verder afnemen Het aantal uitkeringen voor jongeren zal verder dalen onder invloed van meer kansen op werk via toegenomen aantal vacatures in het aantal jongeren met een bijstandsuitkering kan in 2015 verder dalen tot Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 16

17 Starters en faillissementen Toename ondernemerschap zichtbaar Ondanks de recente maand daling van starters is de trend dat er meer personen zelfstandig werk starten. Gemiddeld komen er per maand 450 vestigingen van bedrijven bij in Twente.. en aantal faillissementen daalt Het aantal faillissementen is na een stijging en stabilisatie in de eerste helft van 2014 in Twente gedaald. Hiermee wordt aangesloten bij een landelijke trend. Informatie van het ROZ Twente Het ROZ Twente werkt voor Twentse gemeenten. Het ROZ is een uitvoeringsorganisatie voor publiek ondernemers advies. ROZ richt zich hierbij op de ondersteuning van starters bij hun ondernemingen. Deze startersondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de Agenda van Twente. Het door het ROZ behandelde aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning bedroeg in januari 2015 in totaal 55. In januari 2015 zijn er daarnaast 4 coachingstrajecten bijgekomen. Het totaal aantal coachingstrajecten bedraagt daarmee per eind januari 756. Het totaal van de intakes van starters in de maand januari 2015 bedroeg 107 en er zijn 29 deelnemers in deze maand gestart met een eigen bedrijf. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 17

18 ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage cijfers op gemeentelijk niveau en definities Index bijlage: Informatieve Links Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen Informatie over hulp aan startende ondernemingen Definities Informatieve links Sites met actuele regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsmarktinformatie: Twente Index Kennispunt Twente UWV (o.a. sectorpublicaties) UWV Regio in beeld Sectorbeschrijvingen ING Provincie Overijssel SBB zie: zie: zie: zie: zie: zie: zie: (klik door op arbeidsmarkt -delen) zie: Sites met Informatie over arbeidsmarktregelgeving: Stichting v.d. arbeid (o.a.sectorplannen) zie: Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 18

19 Werkloosheid in Twentse gemeenten (gemeten in bij UWV geregistreerde Niet-Werkende-Werkzoekende - NWW): Totaal TOTAAL NWW (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling NWW als % van de jan'15-dec'14 jan'15-jul'14 jan'15-jan'14 beroepsbevolking jan'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 nov'14 dec'14 jan'15 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. okt nov dec jan TWENTE ,2% ,8% ,7% 11,2% 11,2% 11,8% 12,2% ALMELO ,9% ,2% ,3% 17,8% 17,7% 19,0% 19,6% BORNE ,8% 93 10,4% 5 0,5% 8,0% 8,2% 8,4% 9,0% DINKELLAND ,6% ,9% ,6% 4,7% 5,3% 6,1% 6,4% ENSCHEDE ,2% 93 0,7% 269 2,1% 15,5% 15,7% 15,9% 16,2% HAAKSBERGEN ,4% 74 8,9% 18 2,0% 6,5% 6,5% 6,7% 7,0% HELLENDOORN ,9% ,0% ,1% 8,4% 8,3% 9,0% 9,4% HENGELO ,5% ,0% ,3% 10,7% 10,9% 11,3% 11,7% HOF VAN TWENTE ,4% ,6% ,9% 7,4% 7,6% 8,0% 8,4% LOSSER ,2% ,4% ,9% 9,4% 9,6% 10,2% 10,7% OLDENZAAL ,3% 47 2,9% 65 4,1% 9,3% 9,4% 9,8% 9,7% RIJSSEN-HOLTEN ,3% ,7% 138 9,4% 7,7% 7,3% 8,0% 8,5% TUBBERGEN ,7% ,3% 38 4,3% 6,9% 6,8% 7,9% 8,3% TWENTERAND ,8% ,6% ,4% 9,3% 9,0% 10,1% 10,6% WIERDEN ,2% 91 10,0% 58 6,2% 7,0% 6,9% 7,5% 7,7% Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 19

20 Werkloosheid onder ouderen: NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling jan'15-dec'14 Ontwikkeling jan'15-jul'14 Ontwikkeling jan'15-jan'14 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 nov'14 dec'14 jan'15 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,1% ,1% ,2% ALMELO ,1% 201 8,9% ,5% BORNE ,2% 37 10,0% 30 8,0% DINKELLAND ,1% 92 27,1% 96 28,6% ENSCHEDE ,5% 132 3,0% 338 8,0% HAAKSBERGEN ,0% 21 5,4% 24 6,3% HELLENDOORN ,1% 61 8,6% 85 12,4% HENGELO ,4% ,5% ,7% HOF VAN TWENTE ,6% 76 13,6% 95 17,6% LOSSER ,2% 49 10,8% 71 16,5% OLDENZAAL ,6% 32 4,8% 92 15,3% RIJSSEN-HOLTEN ,7% 51 9,6% 57 10,8% TUBBERGEN ,8% 56 16,3% 40 11,1% TWENTERAND ,1% 82 14,2% ,7% WIERDEN ,1% 22 5,3% 47 12,1% Jeugdwerkloosheid: NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling jan'15-dec'14 Ontwikkeling jan'15-jul'14 Ontwikkeling jan'15-jan'14 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 nov'14 dec'14 jan'15 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,6% ,9% ,6% ALMELO ,8% 95 15,8% 5 0,7% BORNE ,2% 15 22,7% ,9% DINKELLAND ,5% 27 54,0% -7-8,3% ENSCHEDE ,2% -5-0,3% -70-4,7% HAAKSBERGEN ,1% 30 57,7% 3 3,8% HELLENDOORN ,2% 32 19,2% 20 11,2% HENGELO ,4% 74 18,4% 27 6,0% HOF VAN TWENTE ,2% 10 9,1% -10-7,7% LOSSER ,0% 5 5,2% -3-2,9% OLDENZAAL ,8% 0 0,0% ,5% RIJSSEN-HOLTEN ,8% 38 23,6% 2 1,0% TUBBERGEN ,8% 22 23,4% -4-3,3% TWENTERAND ,5% 40 23,8% -7-3,3% WIERDEN ,5% 12 14,3% -4-4,0% Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 20

21 Jeugdwerkloosheid: Uitsplitsing naar leeftijd, NWW jaar (UWV, aantal personen) Per eind jan ' Totaal TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 21

22 Uitkeringen: WW (WerkloosheidsWet < 65 jaar, UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling jan'15-dec'14 jan'15-jul'14 jan'15-jan'14 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 nov'14 dec'14 jan'15 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,8% 518 2,9% ,0% ALMELO ,0% 163 7,2% -6-0,2% BORNE ,9% 17 2,7% 19 3,0% DINKELLAND ,9% 38 6,1% -51-7,1% ENSCHEDE ,7% 36 0,8% ,6% HAAKSBERGEN ,7% -2-0,3% -59-7,8% HELLENDOORN ,2% -12-1,1% -63-5,3% HENGELO ,2% 57 2,3% 34 1,4% HOF VAN TWENTE ,1% 45 4,7% -13-1,3% LOSSER ,1% 54 8,6% -25-3,5% OLDENZAAL ,0% 28 3,0% -9-0,9% RIJSSEN-HOLTEN ,1% -7-0,7% -91-8,6% TUBBERGEN ,0% 51 8,8% -64-9,2% TWENTERAND ,4% 29 2,6% ,4% WIERDEN ,2% 21 3,3% -30-4,4% WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV, aantal personen) ontwikkeling jan'15-dec'14 Ontwikkeling jan'15-jul'14 Ontwikkeling jan'15-jan'14 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 nov'14 dec'14 jan'15 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,3% ,7% ,4% ALMELO ,0% 45 26,8% ,7% BORNE ,3% 2 4,7% ,7% DINKELLAND ,8% 0 0,0% ,8% ENSCHEDE ,2% 19 5,0% ,7% HAAKSBERGEN ,7% 4 10,5% -3-6,7% HELLENDOORN ,7% 5 6,3% ,2% HENGELO ,6% -4-2,2% ,5% HOF VAN TWENTE ,3% 3 4,7% ,2% LOSSER ,9% 19 48,7% -8-12,1% OLDENZAAL ,8% 24 46,2% -7-8,4% RIJSSEN-HOLTEN ,0% 8 8,8% ,8% TUBBERGEN ,9% 11 21,2% ,2% TWENTERAND ,4% 6 6,1% ,4% WIERDEN ,2% 6 12,5% ,2% Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 22

23 WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling jan'15-dec'14 jan'15-jul'14 jan'15-jan'14 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 nov'14 dec'14 jan'15 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% -94-0,7% 583 4,3% ALMELO ,4% -4-0,2% 138 5,9% BORNE ,0% 1 0,4% 22 8,3% DINKELLAND ,0% 4 2,7% 20 15,0% ENSCHEDE ,2% ,8% 135 2,2% HAAKSBERGEN ,6% 18 5,5% 64 22,6% HELLENDOORN ,8% 3 0,8% 0 0,0% HENGELO ,2% 10 0,5% 125 6,2% HOF VAN TWENTE ,2% -7-2,1% 20 6,7% LOSSER ,6% -2-0,6% 19 6,3% OLDENZAAL ,2% -18-3,5% -4-0,8% RIJSSEN-HOLTEN ,4% 4 1,5% 12 4,5% TUBBERGEN ,9% -1-0,9% 16 16,3% TWENTERAND ,5% 7 1,7% 13 3,3% WIERDEN ,1% 2 1,1% 3 1,7% WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling jan'15-dec'14 Ontwikkeling jan'15-jul'14 Ontwikkeling jan'15-jan'14 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 nov'14 dec'14 jan'15 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,8% ,8% -30-2,0% ALMELO ,5% ,2% 3 1,1% BORNE ,1% 1 4,3% 2 9,1% DINKELLAND ,0% -1-5,9% 5 45,5% ENSCHEDE ,5% -66-8,5% -11-1,5% HAAKSBERGEN ,0% -4-13,8% 1 4,2% HELLENDOORN ,8% -1-2,6% -9-19,6% HENGELO ,4% -10-4,4% 8 3,8% HOF VAN TWENTE ,1% ,5% -4-28,6% LOSSER ,1% 0 0,0% -2-6,3% OLDENZAAL ,4% ,4% -2-4,9% RIJSSEN-HOLTEN ,3% -5-13,5% -2-5,9% TUBBERGEN ,8% ,3% -3-16,7% TWENTERAND ,9% -2-5,7% ,8% WIERDEN ,7% -2-12,5% -2-12,5% Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 23

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 2012 Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1595 24 Nicole van der Goorbergh Nicole.vanderGoorbergh@uwv.nl

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie