ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012"

Transcriptie

1 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 2012 Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere verslechtering werk in de bouwsector, neemt op zowel landelijk als regionaal niveau de werkloosheid in snel tempo toe. In is in een jaarperiode het NWW-werkloosheidspercentage weer gestegen van 5,8 naar 7,0 procent; landelijk van 5,9 naar 6,9 procent). Tegelijkertijd blijft het aantal vacatures landelijk ene regionaal verder dalen Het aantal openstaande vacatures in is in derde kwartaal 2012 van ± naar ± gedaald. Werkloosheid loopt het snelst op bij jongeren. De verwachting is echter dat deze groep bij een eerste opleving van economie snel werk vindt. De groep oudere werklozen (50 tot 65 jaar) stijgt ook. In deze groep is verwachte verdere toename van langdurige werkloosheid een knelpunt. Op jaarbasis is in het aantal lopende WW uitkeringen gestegen tot ; een stijging van 34,7 procent op jaarbasis (landelijke jaar toename 25,0 procent). Openstaande vacatures kunnen worden berekend op 4.250, er is nog steeds sprake van een daling.. Werkloosheid loopt het snelst op bij jongeren. De verwachting is echter dat deze groep bij een eerste opleving van economie snel werk vindt. De groep oudere werklozen (50 tot 65 jaar) stijgt ook. In deze groep is verwachte verdere toename van langdurige werkloosheid een knelpunt. De stijging van werkloosheid zit in alle beroepsgroepen, maar vooral pedagogische beroepen +23 procent) en medische beroepen (+22 procent). De laagste jaarstijging laat de technische-industriële beroepsgroep zien (+6 procent). Los van de stijging in bouwtechnische beroepen is hier de stijging verwaarloosbaar. In de maand november is het aantal bijstandsuitkeringen voor personen tot 65 jaar in met 4,2 procent toegenomen tot Verder blijkt uit deze monitor: De geregistreerde werkloosheid zal in begin 2013 oplopen tot ruim boven de ; Voor 4 e kwartaal 2012 en voor 1 e kwartaal 2013 wordt een verdere regionale daling van vacatures verwacht; Naast het optreden van de seizoenspiek in WW uitkeringen zal ook vanuit een toename van ontslagwerkloosheid het beroep op WW uitkeringen toenemen;. Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers en overheid elkaar voor het afstemmen van initiatieven en analyses op het gebied van de arbeidsmarkt in. Tussen bekend worden van data en het verschijnen van de monitor zit een verwerkingstijd van cijfermatige informatie. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind van de gerapporteerde maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio ) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), P. Winkelhorst (Stadsbank Oost-), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ) W. de Jong en H. Seker (gemeente Hengelo), H. te Walvaart en P. Mollink (Regio ) Ambtelijk opdrachtgever: T. Windmulder (Regio ) Bestuurlijk opdrachtgever: P.G. Welman (lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen POWI) Arbeidsmarktmonitor Regio 1

2 Ontwikkeling werkloosheid (NWW, percentage van de beroepsbevolking) NWW percentage ontwikkeling 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% jan-10 mrt-10 Het CBS geeft op basis van haar landelijke enquête een verdergaande stijging van de landelijke werkloosheid aan; per eind november 2012 is het landelijke CBS werkloosheidspercentage 7,0 procent (eind november 2011 was dit nog 5,8 procent). Ook uit landelijke UWV cijfers van geregistreerde werkloosheid (NWW) blijkt dat het aantal geregistreerde Niet-Werkende Werkzoekenden in stijgt en daarmee ook het NWWwerkloosheidspercentage: deze is per eind november in 6,9 procent tegenover 5,9 procent eind november Op het regionaal Twents niveau en daarbinnen zijn alleen actuele UWV cijfers bekend van geregistreerde werklozen (Niet Werkende Werkzoekenden -NWW). Ook hier zorgt de voortdurende stijging van werklozen de laatste maanden voor een toename van het werkloosheidspercentage; van 7,3 procent per eind julii naar 8,7 procent per eind november. Vorig jaar was dit nog 7,4 procent. In is het werkloosheidspercentage NWW nog wel lager dan in maart 2010 Toen 8.9 procent).de hoogste percentages geregistreerde werkloosheid zitten in de steden. De verwachting is dat de komende maanden de werkloosheid door het winterseizoen en een verdere zwakke economie gaat stijgen. mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 In tegenstelling tot de economische dip van zijn er overheidsbezuinigingen die leiden tot minder werk bij overheid zelf en bij door de overheid gefinancierde projecten. Ook hierdoor stijgt werkloosheid. Aangekondigde verdere overheidbezuinigingen in de zorgsector leiden ook niet tot oplossing van werkloosheid. Strengere toegangsnormen in bijstandsuitkering hebben geleid tot een relatief lage stijging van het aantal WWB-uitkeringen, maar veranderen niets aan de toename van werkloosheid zelf. Het niet meer beschikbaar zijn van arbeidsmarktmaatregelen voor bedrijven om potentiële werklozen binnen boord te houden (o.a. deeltijd WW), zorgt voor meer uitstoot van personeel naar werkloosheid en voor een sterke stijging van WWuitkeringen. Door beperkte binnenlandse bestedingen zal de productie de komende maanden verder teruglopen. Al deze factoren zullen naar verwachting de werkloosheid de eerste maanden van 2013 hoger laten oplopen dan in het voorgaande jaar. Dit zal vooral in conjunctuurgevoelige sectoren zichtbaar worden. Arbeidsmarktmonitor Regio 2

3 Werkloosheid Werkloosheid (NWW) Het aantal werklozen is de afgelopen maanden sterke gestegen, veel sterker dan in dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van een jaar geleden is de geregistreerde werkloosheid in gestegen van naar personen. Een grote groep in de Twentse geregistreerde werkloosheid wordt gevormd door de leeftijdscategorie van 50 jaar of ouder (8.626 personen; ruim een derde van het totaal aantal werklozen). In deze groep bevinden zich ook verhoudingsgewijs de meeste langdurige werklozen. Een kleine maar ook stijgende groep (3.102 = ± 12 procent) wordt gevormd door de werkloze Twentse jongeren tot 27 jaar Ondanks de dreigende economische teruggang en de terugloop van werkgelegenheid in de bouw is de werkloosheid onder technisch personeel boven het ongeschoold niveau het minst opgelopen. Een aantal bedrijven geeft nog steeds aan dat voor specialistisch werk voor hoger gekwalificeerd personeel mesnen kan gebruiken. Binnen de werkloosheid onder technisch personeel is het aantal werkloze bouwtechnisch geschoolden sterk vertegenwoordigd. Deze groep is voor een deel echter nog relatief kort werkloos. Blijkbaar vindt een deels een doorstroming plaats van bouwtechnische beroepen naar zelfstandigheid en deels naar andere technische functies. Door de onzekere economie neemt de arbeidsmobiliteit af. Doordat mensen langer jan '10 mrt '10 mei '10 juli '10 sept '10 nov '10 jan '11 mrt '11 mei '11 jul '11 sep'11 nov '11 jan '12 mrt '12 mei '12 jul '12 sep '12 nov ' blijven doorwerken lijkt een hoge vervangingsvraag achterwege te blijven. Werkzoekende mensen (al dan niet werkloos) registreren zich steeds minder als zodanig. Daarnaast is er een toenemend aantal werklozen die na afloop van werk geen uitkering krijgt of na een WW uitkering geen recht heeft op een vervolg in een bijstandsuitkering. Ook deze groep registreert zich niet (meer). Door de afwezigheid van registratie zijn ze ondanks een werkloosheidsuitkering niet (meer) als werkloze in beeld. Door bezuinigingen bij de overheid zal voor het oplossen van knelpunten op d arbeidsmarkt nog meer samenwerking tussen overheidspartijen onderling en tussen overheid en bedrijfsleven gezocht moeten worden. De stijging van werkloosheid zit in alle beroepsgroepen, maar vooral pedagogische beroepen +23 procent) en medische beroepen (+22 procent). De laagste jaarstijging laat de technische-industriële beroepsgroep zien (+6 procent). Landelijk en ook voor zal met inbegrip van seizoensstijging tot eind februari fors hogere werkloosheidscijfers dan het jaar ervoor. De geregistreerde werkloosheid zal in oplopen tot ruim boven de Ook vanuit de uitzendsector worden werkloos. Nieuw is dat dit ook geldt voor uitzendwerk bij overheidsectoren. Met name gemeenten bezuinigen op flexcontracten. Arbeidsmarktmonitor Regio 3

4 Jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar) De geregistreerde werkloosheid onder Twentse jongeren tot 27 jaar is vanaf februari 2012 harder gestegen dan de werkloosheid totaal. In november is de werkloosheid onder jongeren gestegen met 9,7 procent. De stijging is groter dan in de zelfde maand in het jaar Op basis van de trend mag voor de komende maanden een sterke stijging verwacht worden, waarbij de werkloosheid tot ± kan oplopen. Deze toename is het directe gevolg van de afloop van veel tijdelijke contracten en niet voorhanden zijn van ander aansluitend werk. De stijging van geregistreerde werkloze jongeren is groter dan voorafgaande jaren. De stijging had nog groter kunnen uitvallen als alle werkloze jongeren zich ook hadden geregistreerd via UWV. Veel jongeren hebben echter geen uitkering en registreren zich daarom niet. Daarnaast lijken veel jongeren met een gemeentelijke uitkering na verloop van tijd hun registratie als werkloze te laten verlopen, terwijl ze wel werkloos blijven Het CBS geeft in haar cijfers aan dat het landelijk werkloosheidspercentage onder jongeren meer dan twee keer zo hoog is als onder niet-jongeren (13,7 procent tegen 6 procent) De groep geregistreerde langdurig werklozen jongeren met een uitkering zal moeilijker werk kunnen vinden door de combinatie van een terugvallende economie en verdringing door de eerdere genoemde toenemende groep nietgeregistreerde jongeren die werk zoeken. Tevens vindt in administratie, schoonmaak, winkelpersoneel en horeca een deel van werkgelegenheid verdringing plaats door studenten met bijbaantjes. jan '10 mrt '10 mei '10 juli '10 sept '10 nov '10 jan '11 mrt '11 mei '11 jul '11 sept'11 nov'11 jan'12 mrt '12 mei '12 jul '12 sep '12 nov ' Veel geregistreerde werkloze jongeren staan in staan met een korte werkloosheidsduur ingeschreven. In het geregistreerde bestand is 45,4 procent minder dan drie maanden werkloos. De groep werkloze jongeren is in de technische en industriële beroepen het hoogst. Daarbij moet bedacht worden dat bijna 30 procent van deze groep gevormd wordt door het beroep (laag en ongeschoold) productiemedewerker. In de technische beroepen zijn grote verschillen in werkloosheid zichtbaar. Er is veel werkloosheid onder jongeren in de bouw, relatief weinig werkloosheid onder metaalbewerkers. Veel werkloze jongeren zijn te vinden in de beroepsgroep verzorgende en dienstverlenende beroepen. Werkgevers geven aan dat ze motivatie en ontwikkelingspotentieel minstens even belangrijk vinden als het gekwalificeerd zijn. Dit wordt velaal vervat in de term geschiktheid. Vanuit leer-werkprojecten voor werkloze zijstromers naar technische beroepen, blijkt dat er - met name onder langdurig werklozen met een uitkering, weinig geschikte personen te vinden zijn voor opname in die projecten. Onder invloed van blijvende slechte economische prognoses, zal na verdere stijging van werkloosheid onder jongeren de komende maanden, ook in de lente geen structurele daling van geregistreerde werkloosheid onder jongeren verwacht worden. Meest gunstige werkperspectieven zijn er in het voorjaar voor jongeren met een MBO 4 opleiding of hoger in technisch productieve vakrichting ( m.u.v. bouwberoepen) Arbeidsmarktmonitor Regio 4

5 Vacatures naar sectoren Schatting vacaturemarkt (openstaande vacatures) 2011 vergelijkbaar kwartaal 2012 lopend kwartaal Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer en opslag Horeca Informatie & communicatie Fin. instellingen Verhuur & ov. zak. dienstverl. Advies & onderz. (zak. dienstverl.) Openbaar bestuur Cultuur, sport & recreatie Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Ov. dienstverlening Het aantal openstaande vacatures is ook in dit kwartaal verder gedaald van naar Vooral in de sectoren bouw, industrie en handel loopt het aantal vacatures verder terug. Het aantal openstaande vacatures is daarmee ruim 21 procent gedaald t.o.v. het derde kwartaal De jaardaling dit kwartaal is, groter dan de jaar-op-jaar daling in het eerste en tweede kwartaal (resp -15 procent en -18 procent). Hoewel de Twentse handelssector in 2011 nog een groeiend aantal arbeidsplaatsen liet zien, is door lagere arbeidsmobiliteit het aantal openstaande vacatures gedaald in de periode van 3 e kwartaal e kwartaal 2012 tot ± 815 openstaand vacatures (-30 procent). In de industrie loopt het aantal arbeidsplaatsen al geruime tijd terug, van ± in 2008 naar naar Dit samen met een terugloop van het aantal vacatures per arbeidsplaatsen van 17 naar 12 zorgt voor een sterke terugloop van het aantal openstaande vacatures in de industriesector naar ± 530 (129% t.o.v. vorig jaar). In geen enkele sector is vacature stijging te zien, minst zware daling zit in de sector advies en onderzoek ( -14%). Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal vacatures gedaald met 10 procent. Opvallend in vergelijk met vorig kwartaal is de stabilisatie van het aantal vacatures in de zakelijke dienstverlening en de relatief geringe daling van het aantal vacatures in de industrie (-8 procent) Aan het eind van het voorjaar wordt de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen over 2012 in bekend. De verwachting is dat onder invloed van bouw en industrie het aantal arbeidsplaatsen in zal teruglopen. In tegenstelling tot voorafgaande jaren zal te weinig compensatie voor verlies aan arbeidsplaatsen gevonden kunnen worden in de sectoren Handel en Zakelijke Dienstverlening. Voor 4e kwartaal 2012 en voor 1e kwartaal 2013 wordt een verdere regionale daling van vacatures verwacht Arbeidsmarktmonitor Regio 5

6 Lopende WW Uitkeringen Naast het seizoenspatroon laat de grafiek zien dat het aantal WW uitkeringen zich dit jaar in gelijke mate ontwikkelt als in. Het verschil wat echter in december 2011 gemaakt is, is niet meer ingelopen. Op jaarbasis is in het aantal WW uitkeringen gestegen tot ; een stijging van 34,7 procent (landelijk 25,0 procent). Ten opzichte van vorige maand is het aantal gestegen met bijna 3 procent. (landelijk met 4 procent) In de bijlage is te zien dat de verschillen per gemeente groot zijn. Door de economische verslechtering zullen minder mensen na ontslag of na beëindiging van een tijdelijke baan werk kunnen vinden. Naast het optreden van de seizoenspiek zal dus ook vanuit ontslagwerkloosheid het beroep op WW uitkeringen toenemen. Uitstroom uit de WW komt tot stand doordat iemand weer een betaalde baan heeft, of doorschuift naar een bijstandsuitkering (WWB), of bij einde uitkeringsduur WW werkzoekend blijven zonder uitkering (geen bijstandsrecht). jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov Door verkorting van de WW periode is ook het aantal openstaande WW uitkeringen de laatste jaren afgenomen. Dit effect is voor 2012 uitgewerkt. Opvallend is ook de stijging in van het aantal jongeren met een WW uitkering. Het aantal lopende WW-uitkeringen is in een jaar onder jongeren vrijwel verdubbeld naar De stijging onder jongeren is groter dan onder andere leeftijdsgroepen. Zie verder in de bijlage voor de verschillen per gemeente. Het aantal lopende WW uitkeringen in kan door deze ontwikkelingen tot eind januari oplopen tot meer dan Te verwachten valt verder dat meer mensen met een WW uitkering de maximale WW termijn doorlopen. Vooral ontslagen ouderen boven de 50, die na een lange tijd van werk, een WW uitkering moeten aanvragen, dreigen langdurig in een WW en vervolguitkering te komen. Arbeidsmarktmonitor Regio 6

7 WWB (tot 65 jaar) lijkt nog altijd de landelijke WWB-trend te volgen. Tot eind november 2012 is in een jaarstijging van het aantal lopende WWB uitkeringen waarneembaar in de leeftijdsgroep tot 65 jaar van naar Dit is een stijging van 4,2 procent in tegenover 2,0% landelijk. De toename van WWB komt voort uit een stijgende werkloosheid. Voor het deel langdurige werkloosheid geldt dat een deel van doorlopen WW uitkeringen gevolgd wordt jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov door WWB, (bijstandsuitkeringen). Voor 2013 iseen grotere stijging van WWB uitkeringen te verwachten dan in 2011 en (zie ook arbeidsmarktmonitor uitgave 2012 nr 11).l In de tabel in de bijlage zijn CBS-cijfers op gemeentelijk en regioniveau verwerkt. CBS cijfers komen later dan de rapportage maand beschikbaar. De cijfers van laatste rapportagemaand komen rechtstreeks van gemeenten en zijn daarom indicatief WWB (tot 27 jaar) Arbeidsmarktmonitor Regio 7 jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov In de maand november is het aantal lopende WWB uitkeringen voor jongeren in gestegen van naar Landelijk was er nog een lichte daling een lichte stijging van naar

8 Special: Voor een duiding van de oplopende werkloosheid is nader inzicht in die werkloosheid noodzakelijk. Inzicht is ook van belang voor keuzes voor uitvoeringsbeleid beleid en voor invulling van activiteiten hierbij. In deze special wordt nader ingegaan op de regionale Twentse ontwikkeling van werkloosheid naar een aantal veelvoorkomende beroepen / grote beroepsberoepsgroepen en leeftijdsclusters. Ontwikkeling totale geregistreerde werkloosheid in per eind november naar leeftijd Bron: UWV database NWW In het afgelopen jaar is de geregistreerde werkloosheid in met 20 procent gestegen naar meer dan personen. De grootste stijging over een jaar zit in de groep geregistreerde jongeren. Naar verwachting zal deze groep echter snel werk vinden bij een aantrekkende arbeidsmarkt. Grootste vraag aanbod problematiek met verschijnselen van dreigende langdurige werkloosheid is te verwachten de oudste leeftijdsgroep jaar, die inmiddels een kwart van het totaal uitmaakt. Een zelfde globale beeld is te zien in de drie grootste beroepsgroepen op de Twentse arbeidsmarkt: technisch-industriële beroepen (zonder de groep productiemedewerkers en specifiek de beroepsgroep productiemedewerkers), de beroepsgroep economisch-administratieve beroepen en de beroepsgroep verzorgende en dienstverlenende beroepen. Deze drie beroepsgroepen bestrijken samen meer dan 80% van de werklozen in. Naast overeenkomsten met het totale beeld zijn ook verschillen aanwijsbaar. Deze worden bij de beelden besproken. Ook wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de top-30 op beroepsniveau van geregistreerde werklozen in. Deze top 30 aan beroepen dekt qua personen bijna 50% van het werklozen bestand af. Op beroepsniveau worden verschillen in werkloosheidstoename groter.. Voor de goede orde: Beroepsgroepen lopen niet parallel aan bedrijfssectoren. Werkzoekenden (al dan niet werkloos) zoeken en vinden met hun beroep werk in alle bedrijfssectoren. Ontwikkeling geregistreerde werkloosheid in per eind november naar leeftijd in de technisch- industriële beroepsgroep (minus productiemedewerkers) Bron: UWV database NWW Het aantal werklozen in de beroepsgroep technisch-industriele beroepen bestaat voor ± 50 procent uit personen die werk zoeken als productiemedewerker. De beroepsgroep is daarom in twee delen gesplitst: technische beroepen exclusief productiewerk en overoge technische broepen. Arbeidsmarktmonitor Regio 8

9 Duidelijk zicht baar is dat het aantal werklozen in technische beroepen buiten productiewerk sterk is toegenomen. Het aantal werkloze jongeren in deze beroepsgroep is in een jaar zelfs verdubbeld. Het aantal werklozen tussen jaar in niet-productiewerk is hier meer toegenomen dan in de andere grote beroepsgroepen. Toenames komen vooral voort uit technische bouwberoepen. Ontwikkeling geregistreerde werkloosheid in per eind november naar leeftijd bij productiemedewerkers (onderdeel technisch- industriële beroepsgroep) Bron: UWV database NWW Opvallend is dat het aantal werklozen dat productiewerk zoekt, ondanks de algemene werkloosheidsstijging, in geen van de drie leeftijdsgroepen is toegenomen. Productiemedewerkers vormen door een algemene naam voor alle bedrijfssectoren de grootste werkloze beroepsgroep. Ontwikkeling geregistreerde werkloosheid in per eind november naar leeftijd in de economisch- administratieve beroepsgroep Bron: UWV database NWW Arbeidsmarktmonitor Regio 9

10 De toename van werkloosheid in economisch administratieve beroepen is beperkt gebleven in vergelijk met technische beroepen, maar is groter dan in de verzorgende en dienstverlenende beroepen. Uit het top-30 beroepsoverzicht hieronder blijkt dat de arbeidsmarkt vooral voor financieeladministratieve medewerkers en receptionisten meer dan gemiddeld slechter is geworden. Ontwikkeling geregistreerde werkloosheid in per eind november naar leeftijd in de verzorgende en dienstverlenende beroepsgroep Bron: UWV database NWW Verwacht was dat de arbeidsmarkt in 2012 vanuit nieuwe banen en een toenemende vervangingsvraag vanuit de zorg en welzijnssector, vooral zou leiden tot minder werkloze personen met een zorg- of dienstverlenend beroep. Bezuinigingen van het laatste half jaar hebben over een geheel jaar geleid tot een meer dan gemiddeld toename aan werklozen in zorgfuncties als helpende thuiszorg, leidster kinderopvang en woonbegeleiders. Arbeidsmarktmonitor Regio 10

11 Ontwikkeling top-30 beroepen in de geregistreerde werkloosheid in per eind november Bron: UWV database NWW Van de totale toename aan werkloosheid in naar is bijna 50% ( ) onder te brengen in een top-30 overzicht. Er zijn in de meest voorkomende beroepen onder werklozen grote verschillen waarneembaar in toeen afname op jaarbasis. Zowel de aantallen per beroep als ook de verschillen in toe en afname geven een indruk van de toegangsmogelijkheden van werk op het niveau van het weergegeven beroep. De afname van economische bedrijvigheid in de bouwsector laat duidelijke sporen na in de hoge toenames van werklozen met een bouwberoep. Gezien de aanwezigheid van relatief veel werkgelegenheid in technische functies in, is het daarnaast opmerkelijk dat buiten bouwberoepen er geen grote hoeveelheden mensen werkloos zijn met een technisch uitvoerende functie. Het merendeel van de top-30 functies in de werkloosheid betreft verder beroepen met een laag scholingsniveau. Geconcludeerd kan worden dat los van de ontwikkeling van tijdelijke vacatures - de regionale arbeidsmarkt voor beroepen duidelijk verslechterd is voor beroepen met een meer dan dubbele verhoging van werkloosheid t.o.v. het gemiddeld. Het betreft buiten alle bouwberoepen, financieeladministratief medewerker, chauffeurs, commercieel medewerkers binnendienst, leidsters kinderovang, leerkrachten basisonderwijs en woon- en activiteitenbegeleiders. De verwachting is dat bovenstaande trend zich over geheel 2013 verder doorzet. Voor zover er behoefte bestaat aan verder inzoomen in een top-30 aan beroepen naar opleidingsniveau, geslacht, woongemeente, registratieduur of combinaties dan kan gebruik worden gemaakt van een rechtstreeks link naar een landelijke internet-database: 1 Arbeidsmarktmonitor Regio 11

12 Ontwikkeling Starters jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov Het aantal startende bedrijven is landelijk gedaald. De ontwikkeling in is beter In november zijn in bedrijven gestart (in november 2011 waren er dat nog: 3.743). In zien we in november 197 startende bedrijven. Dat is meer als in november 2011: 172. Ontwikkeling Faillisementen jan-10 mrt-10 Arbeidsmarktmonitor Regio 12 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 De trend van dalende faillissementen van bedrijven in zet zich ondanks een maandstijging in november verder door (november 2012: 14 faillisementen). Op grond van korte termijn economische ontwikkelingen (inflatiestijging, BTW verhoging) mag verwacht worden dat voor de komende maanden het aantal faillissementen zowel landelijk als in zal gaan stijgen

13 Toelichting op grafieken Op twee grafieken na (NWW als % van de beroepsbevolking en vacatures), vindt u links en rechts een verticale as (y-as), ieder met een eigen schaalverdeling. De linker as met rode belettering van de schaalverdeling is voor de rode lijn van. De rechteras met zwarte belettering is voor de zwart gekleurde lijn voor heel. De reden voor deze dubbele y-as is dat de cijfers voor en door de grootte van het gebied en de bevolking te veel uiteenliggen om inzichtelijk met één as weer te geven. In vorige uitgaven is voor iedere grafiek een factor vastgesteld. Deze factor is zodanig berekend dat de Twentse en se lijn in het beginpunt van de grafiek zo veel mogelijk samenvallen. Hierdoor is te zien hoe presteert ten opzichte van heel. Er is er voor gekozen om een vaste factor voor alle grafieken te kiezen. Deze factor is gelijk aan de verhouding tussen de beroepsbevolking van en. De beroepsbevolking in is ongeveer 28 keer die van. Nog steeds is te zien hoe presteert ten opzichte van heel door te kijken hoe de beide lijnen zich ten opzichte van elkaar bewegen.. Verhoudingsgewijs kent bijvoorbeeld ongeveer evenveel starters als heel. Door voor alle grafieken de verhouding van de beroepsbevolking te kiezen, kunt u zien hoe de afstand voor de verschillende onderdelen is, niet alleen de ontwikkeling ten opzichte van elkaar. Vanaf de monitoruitgave september 2012 (met cijfers eind juli 2012) zijn de cijfers voor de WWB aangepast aan de door het CBS opgegeven WWB cijfers voor en de Twentse gemeenten. Met het verdwijnen van de WIJ uitkeringen voor jongeren, wordt er in de monitor geen onderscheid meer gemaakt tussen exclusief WIJ uitkering tot 27 jaar en WWB uitkeringen 27 tot 65 jaar. Vanaf de monitor, uitgave september 2012, wordt er een totaal aantal WWB uitkeringen weergegeven tot 65 jaar en een onderscheid daarbinnen van WWB uitkeringen tot 27 jaar. Dit is in lijn met de gebruikte leeftijdsgrenzen van geregistreerde werklozen. De cijfers WWB van weergeven voorafgaande maanden zijn op deze weergave aangepast. Dit geldt in bijzonder ook voor de uitgesplitste cijfers per gemeente in de bijlage. Extra informatie is uit de grafieken te halen. Waar staat ten opzichte van Arbeidsmarktmonitor Regio 13

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 1. Werkloosheidspercentage CBS Definitie werkloze beroepsbevolking: personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie