JAARVERSLAG. Voorwoord. Brancheservicepunten. ZorgMagazine in teken van vitaliteit. Project vitale medewerkers in vitale sector gestart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Voorwoord. Brancheservicepunten. ZorgMagazine in teken van vitaliteit. Project vitale medewerkers in vitale sector gestart"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 Verhuizing 3 Open Dag van de Zorg 5 Gezond en Zeker 9 Brancheweken 15 In december 2009 is WGV verhuisd van de kantoren in Hengelo en Zwolle naar een kantoorruimte in Deventer. Op zaterdag 21 maart 2009 vond de Landelijke Open Dag van de Zorg plaats. In Oost-Nederland waren 155 locaties geopend. Tijdens de landelijke ergocoachdagen op 2 en 3 november werd bekend gemaakt dat het project verder ging onder de naam Gezond en Zeker. De WGV stond op 1 oktober op de regionale banenmarkt, georganiseerd door het UWV WERKbedrijf. Voorwoord Brancheservicepunten De krant ligt weer op de mat. Niets is zo vluchtig als het nieuws. Niettemin zijn de meeste mensen wel geneigd snel de koppen te lezen om te zien of er iets bijzonders gebeurd is. Dat zal ook voor veel lezers van dit jaarverslag van de vereniging gelden. Het nieuws in deze krant is namelijk al enkele maanden oud. Toch geldt daarbij: wat voor de één bekende kost is, is voor de ander nieuws. Wat voor de ene lezer nieuwswaarde heeft, is voor een ander onbelangrijk. Op basis van de ervaringen in de landelijke proefprojecten hebben het Ministerie van SZW, VWS en OC&W besloten de totstandkoming van regionale brancheservicepunten te gaan stimuleren. In juni 2009 werden de contouren geschetst van een stimuleringsregeling, waarvoor het Ministerie van SZW landelijk 4,8 miljoen euro had uitgetrokken. Het bedrag was bestemd voor de opzet van 30 regionale brancheservicepunten, waarmee gedurende een periode van 2 jaar ervaringen zouden kunnen worden opgedaan. De Werkgeversvereniging heeft opnieuw gekozen het jaarverslag in de vorm van een krant uit te brengen. Dit om soms droge kost beter te kunnen presenteren en tegelijkertijd een breed publiek te kunnen bereiken. De doelgroepen zijn divers. Intern: bestuurders van lidinstellingen; professionals die zich met (aspecten) van HRM bezig houden (personeelsfunctionarissen, arbo- en verzuimcoördinatoren, opleidingsfunctionarissen); leidinggevenden en managers; PR-functionarissen en controllers. Daarnaast is er een omvangrijke externe doelgroep: bestuurders en beleidsmakers op lokaal, regionaal en landelijk niveau; samenwerkingspartners zoals onderwijsinstellingen (vmbo, MBO, HBO); gemeenten, UWV WERKbedrijf en kenniscentra. Het jaarverslag geeft goed zicht op de breedte en diversiteit van de activiteiten die de vereniging afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Hier en daar is al een doorkijkje gemaakt naar hetgeen in 2010 staat te gebeuren. Ik wil mijn dank uitspreken aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de bereikte resultaten. Dat geldt zowel voor de medewerkers van het verenigingsbureau als onze samenwerkingspartners. Scoren doen we samen. Lees verder op pagina 15 ZorgMagazine in teken van vitaliteit Bij de Werkgeversvereniging stond het thema Vitaliteit in 2009 hoog op de agenda. Vandaar dat het jaarlijkse ZorgMagazine het thema Vitaliteit en inzetbaarheid kreeg. Aan lidinstellingen werd gevraagd artikelen te schrijven en interviews te houden over dit thema: Wat doet uw organisatie al aan vitaliteit? De artikelen stroomden binnen en resulteerden in een mooi, informatief en inspirerend magazine. Gerard Nederpelt, directeur Beroepsbeeldvorming en gastlessen De vereniging heeft beeldvorming en imago van zorg en welzijn als één van haar aandachtspunten. Zo wordt op het gebied van beroepsbeeldvorming en -voorlichting verschillende activiteiten georganiseerd voor scholieren van het voortgezet onderwijs, maar ook - in mindere mate - scholieren van ROC s en Hogescholen. De WGV heeft een folder Beroepsbeeldvorming zorg en welzijn ontwikkeld waarin al haar activiteiten rondom beeldvorming bij het vmbo, havo, ROC en HBO op een rij staan. Lees verder op pagina 12 Project vitale medewerkers in vitale sector gestart Via het project Vitale medewerkers in een vitale sector stimuleert en ondersteunt de vereniging instellingen die vitaliteitsbeleid structureel willen opzetten. In de brief aan de Kamer, Arbeidsmarktbrief 2009 en Arbeid in Zorg en Welzijn 2009, werd het belang van vitaliteit in een organisatie al genoemd. Voor de zomer van 2009 is het plan ingediend en vervolgens goedgekeurd. Het project loopt van 1 oktober 2009 tot 31 december Het project wordt mogelijk gemaakt door (financiële) bijdragen en/of kortingen van het ministerie van VWS, Salland verzekeringen, Nationale- Nederlanden, IZZ Zorgverzekeraar, Menzis, PreventNed en INTEND centra werk & psyche BV. Lees meer over vitaliteit op pagina 8 JAARVERSLAG

2 Nieuw strategisch beleidsplan Investeren in menselijk kapitaal In april 2009 werd door de Algemene vergadering een vernieuwd strategisch beleidsplan vastgesteld. In dit plan werd de koers van de vereniging uitgezet voor de periode De vereniging heeft gekozen voor 4 rollen of resultaatgebieden: 1. Ontwikkeling en implementatie van regionaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid. 2. (Regionale) belangenbehartiging voor de sector. 3. Uitbouw van de functie als regionaal kenniscentrum. 4. Levering van een hoogwaardig service- en dienstenpakket. Juist de koppeling tussen strategischbeleidsmatig werk en praktisch-operationele dienstverlening moet de vereniging een unieke positie geven. Om adequaat in te kunnen spelen op specifieke thema s in een bepaalde regio, wordt gekozen voor de invoering van een vorm van regionaal accountmanagement. Financiële resultaten Strategisch Beleidsplan Investeren in menselijk kapitaal De titel van het beleidsplan Investeren in menselijk kapitaal is niet voor niets gekozen. Het moet duidelijk zijn dat investering in het menselijk kapitaal van zorg- of welzijnsinstellingen een goede investering is, die zich dubbel en dwars terug laat verdienen. Investeringen in menselijk kapitaal dragen bij aan de kwaliteit van zorg en welzijn en de toekomst van de sector. Het jaar 2009 was in financieel opzicht een ongebruikelijk jaar. De integratie van beide bureauorganisaties, de verhuizing naar Deventer en de gefaseerde overgang van medewerkers van het voormalig Zorgsupport naar een dienstverband bij de Werkgeversvereniging maakt het moeilijk het jaar 2009 met voorgaande jaren te vergelijken. Doordat vorig jaar al de nodige voorzieningen waren getroffen en geen sprake was van grote tegenvallers - eerder van incidentele meevallers - kon het boekjaar 2009 door de vereniging met een positief resultaat van ,- worden afgesloten. Doordat nagenoeg alle deelnemers van het voormalige Zorgsupport (omgedoopt in Stichting Werk in Zorg en Welzijn IJssel-Vecht/Salland) kozen voor het lidmaatschap van de vereniging, waren er in 2009 nauwelijks inkomsten ter dekking van de nog voor de bureauorganisatie in Zwolle gemaakte kosten. De stichting sloot het jaar dan ook af met een negatief resultaat van ,-, dat ten laste van het eigen vermogen werd gebracht. Per saldo was derhalve sprake van een beperkt positief resultaat. De totale omzet van de vereniging groeide van ,- naar ,-, terwijl de dienstverlening aan de deelnemers van de stichting nog een opbrengst van ruim ,- genereerde. Iets meer dan de helft van de omzet heeft betrekking op contributiebijdragen en de inkomsten uit de dienstverlening aan lidinstellingen. RegioPlus De vereniging, als medeoprichter en deelnemer van het eerste uur, is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van Stichting RegioPlus. RegioPlus heeft zich na de start in 2005 ontwikkeld tot het landelijke knooppunt van de regio s. RegioPlus verbindt de regio s en biedt een landelijk aanspreekpunt. De voorzitter van de Werkgeversvereniging, Meindert Schmidt, is tevens voorzitter van Stichting RegioPlus. Na de benoeming van Joke ter Stege tot directeur van het bureau en de uitbouw en professionalisering van de organisatie (gevestigd bij ZW Haaglanden in Zoetermeer), heeft RegioPlus het afgelopen jaar een impuls gekregen en op tal van gebieden een initiërende, stimulerende en faciliterende rol kunnen spelen naar de regio s. Dit ondermeer via de door VWS aan RegioPlus toegekende subsidie ten behoeve van de versterking van de regionale structuren; de aanpak van de stageplaatsenproblematiek (project Leren- Werken); de subsidie in het kader van de Open Dag van de Zorg en de subsidie voor het project Gezond en Zeker. Bestuurswisselingen Het bestuur van de vereniging is in de loop van het jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven. In het najaar kondigde de heer Bal reeds aan dat hij begin 2010 zou uittreden, terwijl zijn opvolger bij GGNet, de heer De Grefte, aangaf bereid te zijn de vrijkomende plek in het bestuur van de vereniging in te vullen. De heer Van Praet (AveleijnSDT) heeft vanaf september 2009 niet meer actief geparticipeerd in het verenigingsbestuur. De heer Van Drumpt (Stichting Fatima) en de heer De Grefte worden tijdens de jaarvergadering voor benoeming voorgedragen. Daarmee bestaat het bestuur van de vereniging in 2010 uit de volgende personen: De heer M.J.P. Schmidt, voorzitter, Raad van bestuur Ziekenhuisgroep Twente De heer P.F.M. Weda, secretaris/penningmeester, Raad van bestuur TriviumMeulenbeltZorg De heer H.A. Arnoldy, lid, Raad van bestuur Livio De heer E. van Drumpt, lid, Raad van bestuur Stichting Fatima De heer H. Foekens, lid, Raad van bestuur Woonzorgconcern IJsselheem De heer T. de Grefte, lid, Raad van bestuur GGNet Mevrouw G. Griffioen, lid, Raad van bestuur Jarabee De heer M. van Rixtel, lid, Raad van bestuur Sensire De heer B. Verpalen, lid, Raad van bestuur RIBW Overijssel RegioPlus biedt niet alleen een schakelplatform voor de uitvoering van regionale projecten waarvoor een landelijk dekkende aanpak nodig is, maar heeft ook een belangrijke communicatiefunctie: naar landelijke brancheorganisaties; de Ministeries van VWS, SZW en OC&W; kenniscentra; UWV WERKbedrijf en andere partijen. De bijeenkomst op 11 juni 2009 in Amersfoort over de dreigende personeelstekorten in de zorgsector was daarvan een uitvloeisel. Bij deze bijeenkomst, die door RegioPlus was georganiseerd, waren Staatssecretarissen Bussemaker, Klijnsma en Van Bijsterveldt aanwezig. Tijdens de bijeenkomst maakte Staatssecretaris Klijnsma bekend dat het Ministerie van SZW 4,8 miljoen euro had uitgetrokken om de totstandkoming van een 30-tal regionale brancheservicepunten zorg en welzijn te ondersteunen. De bijeenkomst vormde het startsein voor een intensivering van de toch al groeiende samenwerking tussen de WGV en de werkpleinen in haar werkgebied. De heer Schmidt De vereniging ontving voor diverse projecten en activiteiten subsidie: versterking regionale structuren promotie Landelijke Open Dag Zorg aanpak knelpunten Leren-Werken Zorg trainingen ergo/agressiecoaches proefproject instroom lager opgeleiden in de zorg project Instroom Turkse en Marokkaanse vrouwen in de zorg project Vitale medewerkers in een vitale sector project Levensfasebewust personeelsbeleid project Ontziemaatregelen i.k.v. levensfasebewust personeelsbeleid project Eigen verantwoordelijkheid i.k.v. levensfasebewust personeelsbeleid project Beroepsbeeldvorming zorg en welzijn project Kennis/Kunde! Professional en vrijwilliger ontwikkeling Brancheservicepunten De heer Weda De heer Arnoldy De heer Van Drumpt De heer Foekens De vereniging streeft naar een eigen vermogen dat voldoende is om haar verplichtingen te kunnen (blijven) nakomen, ook in een situatie dat de inkomsten, om welke reden dan ook, tegenvallen. Dit is het sociaal normvermogen. Het eigen vermogen van de vereniging is de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen en bedraagt ultimo ,-, hetgeen als een adequaat sociaal normvermogen wordt beschouwd. De heer De Grefte Mevrouw Griffioen De heer Van Rixtel De heer Verpalen 2 JAARVERSLAG 2009

3 Mutaties ledenbestand Het aantal leden is in 2009 in een snel tempo gegroeid. Voor een groot deel betrof het echter omzettingen van het deelnemerschap bij de voormalige Stichting Zorgsupport naar een lidmaatschap van de vereniging. Slechts een beperkt aantal, veelal kleine zorginstellingen, koos voor beëindiging van het deelnemerschap zonder overstap naar de vereniging. Eén instelling, de JP van den Bent stichting, heeft het lidmaatschap van de vereniging beëindigd. Het aantal lidinstellingen is inmiddels gegroeid tot meer dan 100. Op de achterpagina van de krant treft u een overzicht van de aangesloten instellingen. Investors in People Verhuizing In het voorjaar van 2009 werd het besluit genomen een andere, meer centraal in het werkgebied gelegen, kantoorruimte te zoeken en de kantoren in Zwolle en Hengelo te sluiten. De zoektocht naar een geschikte locatie nam, ondanks de grote leegstand op de kantorenmarkt, toch geruime tijd in beslag. In september werd de knoop doorgehakt, waarna begin oktober de sleuteloverdracht plaatsvond en de verbouwing en inrichting van een etage in het pand Zonnestaete aan de Zutphenseweg 51 in Deventer kon beginnen. Voor het ontwerp werd Architectenbureau Jorissen en Simonetti uit Rijssen ingeschakeld. De uitvoering werd in handen gelegd van Aannemersbedrijf Haasse. De bureaus en kasten werden op maat gemaakt door Varwijk uit Ulft. Er is hard en in een snel tempo gewerkt, waardoor medio december de feitelijke verhuizing kon plaatsvinden. Nog in diezelfde maand werden de kantoren in Zwolle en Hengelo leeg opgeleverd aan de verhuurder. Al met al een hectische periode met een prachtig resultaat: een eigentijdse, moderne kantooromgeving die goed bereikbaar is en voldoet aan de gestelde eisen. Na een aantal jaren erkend te zijn als Investor in People, is besloten hiermee te stoppen. Dit keurmerk geldt telkens voor een periode van 3 jaar. De erkenning werd na de eerste periode van 3 jaar, na een uitgebreide audit met een nieuwe periode van 3 jaar verlengd. Gezien de kosten van de audits is besloten na deze periode van 6 jaar geen nieuwe audit aan te vragen en het keurmerk niet langer te voeren. Integratie De statuten van de Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Achterhoek werden in december 2008 op meerdere punten gewijzigd. Zo werd het statutaire werkgebied uitgebreid, de naamgeving gewijzigd en werd het mogelijk gemaakt om het bestuur van de vereniging ook verantwoordelijkheid te laten dragen voor (sub)regionale stichtingen. De statuten van het voormalige Zorgsupport werden gewijzigd en het bestuur van de stichting werd overgedragen aan de vereniging. Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Gezien de beperkte omvang van de bureauorganisatie van de WGV is geen sprake van een Ondernemingsraad, maar vindt er periodiek overleg plaats tussen de directeur en een personeelsvertegenwoordiging. Het samengaan van de vereniging met het voormalige Zorgsupport, de integratie van de bureauorganisaties en de verhuizing naar Deventer zorgden voor de nodige turbulentie bij medewerkers. Toch is, mede dankzij de constructieve opstelling van de PVT, sprake geweest van een soepele overgang. De PVT heeft in de loop van het jaar adviezen uitgebracht over de integratie van de beide bureauorganisaties, de nieuwe organisatiestructuur, de voorgenomen verhuizing naar Deventer, de compensatieregeling i.v.m. extra reistijd en reiskosten. Voor geen enkele medewerker geldt dat zij in de nieuwe situatie meer dan 30 minuten extra moet reizen. De gunstige ligging t.o.v. de snelweg is daar mede debet aan. Jammer genoeg zorgden de winterse taferelen in de eerste weken na de verhuizing voor de nodige uitschieters en werden vele uren in de file doorgebracht. De PVT bestond in 2009 uit Johan Stubbe, Marieke Zwier, Ina Bats en Ellen Temmink. Activiteitencommissie Op dat moment werd ook formeel een integratieproces gestart. In de eerste helft van 2009 werd een nieuwe organisatiestructuur opgezet, die vanaf 1 september 2009 werd geïmplementeerd. Onderdeel van het integratieproces was de afbouw van de arbeidscontracten die de stichting met medewerkers was aangegaan en de indiensttreding bij de Werkgeversvereniging. Deze afbouw heeft gefaseerd plaatsgevonden met als gevolg dat per 1 april 2010 alle medewerkers rechtstreeks in dienst zijn van de vereniging en uniforme arbeidsvoorwaarden gelden. Het verenigingsbureau onderscheidt de volgende (organisatie)onderdelen: Directie Bedrijfsvoering, Onderzoek, Informatie, Communicatie (BOIC) Werving Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Onderwijs/opleidingen Instroom- en loopbaanvraagstukken De groei van de vereniging en de wens goed aan te sluiten bij de diversiteit aan ontwikkelingen binnen het eigen werkgebied, heeft geleid tot de keuze te gaan werken met een vorm van regionaal accountmanagement. De rol van accountmanager is neergelegd bij de adviseurs van het onderdeel instroom- en loopbaanvraagstukken. Het organisatieschema is onderstaand weergegeven. Elk jaar organiseert de activiteitencommissie van de vereniging verschillende gezellige activiteiten voor de medewerkers. Gezien het samengaan van Zorgsupport met de Werkgeversvereniging werd in januari op de Holterberg een bijeenkomst georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. Hier werd ook gelijk een begin gemaakt met het smoelenboek. Sara en Abraham kwamen in 2009 weer een bezoek brengen aan de vereniging, waaraan altijd de nodige aandacht wordt geschonken. In de loop van het jaar werd duidelijk dat de WGV zich zou gaan vestigen in Deventer. In juni werd een speurtocht door Deventer georganiseerd. Deze werd gestart met een drankje in het IJsselhotel en werd afgesloten met een diner in Restaurant Boas. Directie Werving Opleidingen Organigram van de vereniging Vitaliteit Bedrijfsvoering/ OIC Twente Instroom en Loopbaan vraagstukken Achterhoek Noord-Veluwe IJssel-Vecht/ Salland JAARVERSLAG

4 Eigen risicodragerschap WGA Steeds meer werkgevers kiezen ervoor het publieke bestel te verlaten en zich bij een commerciële verzekeraar te herverzekeren tegen de kosten voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Werkgevers zijn sinds enkele jaren gedurende een periode van 10 jaar risicodragend voor de uitkeringslast aan gedeeltelijke arbeidsongeschikt verklaarde medewerkers. De premie die de UWV hiervoor berekent is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen, waardoor met name werkgevers - die een actief gezondheidsbeleid voeren - tot de conclusie zijn gekomen dat het veel goedkoper is zich privaat te verzekeren. De vereniging heeft daarom een mantelovereenkomst gesloten met Nationale-Nederlanden. De totale loonsom, die inmiddels via deze mantelovereenkomst is ondergebracht, is in 2009 toegenomen tot ongeveer 450 miljoen. Het mantelcontract zorgt niet alleen voor scherpe tarieven, maar ook voor een aantal indirecte voordelen (winstdelingsregeling; inzet Keerpunt; samenwerking met de WGV bij inzet in het kader van 2 e spoor). Studiemiddag: relatie instelling-cliëntenraad Een goede communicatie tussen bewoners-/cliëntenraden en het management van zorginstellingen is zeer belangrijk. Omdat de taken en bevoegdheden van bewoners-/cliëntenraden steeds meer vergelijkbaar zijn met die van een ondernemingsraad, had de vereniging, met Zorgbelang (Overijssel en Gelderland) afgesproken gezamenlijk een aantal bijeenkomsten voor instellingen te organiseren. De eerste bijeenkomst, in het voorjaar in Enschede, was daarbij een pilot. Er was sprake van een behoorlijke opkomst. De inhoudelijke meerwaarde viel echter tegen. Daarom is het besluit genomen de reeds in de andere regio s geplande bijeenkomsten niet door te laten gaan. Roosterplanningsystemen: samenwerking met Ayton Ayton is gespecialiseerd in het organiseren en automatiseren van personeelsplanning in de zorg en biedt instellingen zowel advies als de systemen om te komen tot efficiënte en effectieve personeelsinzet. De vereniging heeft afspraken gemaakt waardoor lidinstellingen een aantrekkelijke korting ontvangen wanneer zij gebruik maken van de diensten van Ayton. Ervaringen Jan Taco Bosma, manager P&O bij Bruggerbosch: Wat ons aansprak bij Ayton, is dat zij in dit soort klantgerichte zaken meedenkt. Ook hun systemen zijn daarop ingericht. Zodat het niet alleen een ideaal blijft, maar concrete praktijk wordt. Nana Ohlhardt, projectleider van het project Roosteren en Flexibiliseren bij GGNet: Wij wilden meer rendement uit de eigen organisatie halen en duidelijk inzicht verschaffen in het onderling uitlenen en de financiële afhandeling van de flexplaatsingen aan de interne gebruikers. Het automatiseringssysteem FlexPlan, dat we hebben aangeschaft, bood hierin adequate ondersteuning. Wim Rave, directeur bij Driezorg: Een flinke ommekeer in het planningsdenken en -doen was nodig. We realiseerden ons heel goed dat het niet een verandering was die je zomaar door kon voeren. Daarvoor moest het gehele planningsproces inzichtelijk Ayton werkt inmiddels samen met de volgende lidinstellingen van de vereniging. Baalderborg De Twentse Zorgcentra Bruggerbosch Carint Reggeland TNWT & ZorgAccent Zorgcombinatie Noorderboog Siza Dorp Groep Driezorg GGNet worden, zodat het integraal deel uit ging maken van het bedrijfs- en zorgproces. In samenwerking met Ayton is dat goed gelukt. Carmen Ekkerink, teammanager Flexbureau van ZorgAccent & TNWT: Mijn uitdaging was het verkrijgen van meer binding met alle Flexwerkers en het zorgen voor het snel en accuraat matchen en plannen van aanvragen van alle afdelingen vanuit één centrale pool. De aanschaf van FlexPlan van Ayton was daarbij een logische stap. Er is een snelle matching mogelijk, we kunnen alle gegevens van onze poolmedewerkers opslaan en administreren en ook de interne doorbelasting kan automatisch worden verwerkt. Aanbiedingen voor medewerkers Om werknemers van de bij de vereniging aangesloten instellingen wat extra financieel voordeel te bieden is op een kader geplaatst met een wekelijkse Goediez aanbieding. Het gaat daarbij om wekelijks nieuwe aanbiedingen voor bijvoorbeeld luxe gebruiksartikelen, electronica, e.d. Het kan ook gaan om een arrangement voor een weekendje weg. De Goediez aanbiedingen worden - via een online webwinkel - aangeboden tot de voorraad op is of tot de aftelklok op 0 staat. Daarnaast kunnen medewerkers goedkoop verzekeringen afsluiten of gebruik maken van andere voordeeltjes. Aanvraag pré- ZIPC ingediend Innovatie is een belangrijk thema, niet alleen waar het gaat om vernieuwing in de medische wetenschap en de toepassing ervan in de praktijk, maar ook om het signaleren en toepassing van innovaties op andere terreinen, die van invloed kunnen zijn op de sector zorg en welzijn. Daarbij kan gedacht worden aan innovaties die leiden tot een vermindering van de benodigde personeelsinzet en daarmee inspelen op de verwachte personeelstekorten en innovaties die leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering en kostenbesparing en daarmee inspelen op de budgettaire druk op de collectieve sector. Ook kan het gaan om innovaties die bijdragen aan de zelfredzaamheid van patiënten en cliënten. De Werkgeversvereniging heeft in december 2009 samen met Oost NV een plan ingediend bij Senter Novem, met als doel in 2010 te komen tot een Zorg InnovatiePrestatieContract (ZIPC): een regionaal arrangement waarbij zorgaanbieders en MKB-bedrijven, liefst met betrokkenheid van gemeenten, werken aan vernieuwingen op bovengenoemde terreinen. Het aantal partners dat deelneemt aan een ZIPC bedraagt maximaal 35. De vereniging zal daarbij als aanvrager en penvoerder optreden. Ziektekostenverzekering ZorgFormat Werkgevers hebben er belang bij dat hun medewerkers goed zijn verzekerd. Door - ten behoeve van hun medewerkers - met één of meerdere verzekeraars een collectiviteit af te sluiten kunnen medewerkers (en hun gezinsleden) zich goedkoper en beter verzekeren tegen ziektekosten. Verzekeraars hebben niet alleen belang bij een groei van het aantal verzekerden, maar ook bij een beperking van de kosten en de schadelast. Door werkgevers te stimuleren een actief gezondheidsbeleid te voeren wordt de kans op ziekte en uitval beperkt. Daar heeft niet alleen de werkgever, maar ook de zorgverzekeraar belang bij. De vereniging heeft daarom mantelcontracten gesloten met drie ziektekostenverzekeraars: Menzis, Salland verzekeringen en IZZ. De mantelcontracten bieden lidinstellingen van de vereniging de mogelijkheid hun medewerkers zich tegen lagere kosten te verzekeren. Een groot aantal instellingen maakt gebruik van deze mantelovereenkomsten. Het aantal medewerkers dat vervolgens kiest voor één van deze verzekeraars is in 2009 opnieuw gestegen. De betrokken verzekeraars participeren actief in het project Vitale medewerkers in een vitale sector dat tot doel heeft het gezondheidsbeleid van werkgevers in de sector te bevorderen. ZorgFormat is een instrument voor personeelsplanning voor de beroepen en functies in zorg- en welzijnsorganisaties. Het instrument was enigszins gedateerd, reden voor Stichting RegioPlus om een viertal onderzoeksbureaus (Foole Consult, Gloudemans, Kiwa-Prismant en Bureau De Bok) de opdracht te verstrekken om een vernieuwde versie te ontwikkelen. Het Ministerie van VWS heeft een subsidie toegekend voor de uitvoering van dit project. De directeur van de vereniging maakt deel uit van de landelijke stuurgroep. Op verschillende plaatsen in het land, waaronder in de Isala klinieken in Zwolle, zijn in 2009 pilots gestart om de nieuwste versie uit te testen. Met ZorgFormat kan een formatieplan opgesteld worden dat de zorgvraag als uitgangspunt neemt, aansluit bij het beleid van de organisatie en getoetst wordt op financiële haalbaarheid en praktische toepasbaarheid. Door het proces opbouw vanuit de werkorganisatie wordt bereikt dat er ook draagvlak ontstaat voor de implementatie van de uitkomsten ervan. De definitieve versie zal in 2010 beschikbaar komen. 4 JAARVERSLAG 2009

5 Open Dag van de Zorg Op zaterdag 21 maart 2009 vond de Landelijke Open Dag van de Zorg plaats. Dit jaar verzorgde de WGV de promotie voor de Open Dag in een zeer groot gebied. In Twente en de Achterhoek is de Open Dag een vast evenement en was zowel het aantal deelnemende instellingen, als het aantal bezoekers ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar. In het gebied Noord-Veluwe en IJssel-Vecht/Salland daarentegen was nog geen sprake van een jarenlange traditie. Omdat de promotie en voorbereidingsperiode in dit gebied pas begin 2009 van start was gegaan lag hier de deelname van instellingen aan de Open Dag en de bezoekersaantallen wat lager. Echter, ook hier gold dat de deelnemende instellingen met een positief gevoel terugkeken op de Open Dag. In totaal bezochten zo n mensen de Open Dag in Oost-Nederland. Naar schatting waren dat zo n bezoekers in Twente en de Achterhoek en bezoekers in IJssel-Vecht/Salland en Noord-Veluwe. In de hele regio namen in totaal 53 instellingen deel aan het evenement. Deze instellingen organiseerden op 155 locaties hun programma (111 locaties in Twente en de Achterhoek en 44 locaties in het gebied IJssel-Vecht/Salland en de Noord-Veluwe). Elke zorginstelling gaf op eigen manier invulling aan de dag, soms rond een thema maar meestal algemeen over wat zij als instelling te bieden hebben voor zowel mensen die overwegen om een opleiding te volgen richting zorg, een baan zoeken, familie van medewerkers, buurtbewoners als toekomstige patiënten/cliënten. Regionale werkgroep Ter voorbereiding op de Open Dag wordt jaarlijks een denktankbijeenkomst georganiseerd. Het doel is efficiënter en effectiever de gezamenlijke zaken voor te bereiden. De PR- en P&O-functionarissen van de instellingen ontvingen informatie over de Open Dag en een uitnodiging om deel te nemen aan de denktank. De regionale promotie, het huis-aan-huis boekje en de uitwisseling van tips m.b.t. activiteiten van de Open Dag van de Zorg stonden op de agenda. Vele ideeën werden aangedragen. Promotie In 2009 werd gekozen voor de verspreiding (huis-aan-huis) van een handzaam boekje over de Open Dag. Er was sprake van vier edities: Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht/ Salland en Noord-Veluwe. De acquisitie en vormgeving werd door de WGV verzorgd. De totale oplage bedroeg exemplaren. Naast de boekjes had de WGV ook ander promotiemateriaal voor de instellingen ontwikkeld. Instellingen konden gratis A0 & A3 posters, ansichtkaarten en ballonnen bestellen. Maar liefst A0 posters werden in de displays langs uitvalswegen geplaatst in 39 gemeenten. Ook werden posters en ansichtkaarten naar alle scholen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in de regio, naar huisartsenpraktijken, bibliotheken, CWI s en andere openbare gebouwen gestuurd. Naast de individuele persberichten van verschillende zorginstellingen werd ook een gezamenlijk persbericht naar de dag- en weekbladpers en de regionale omroepen verstuurd. Dit leverde veel free publicity op. In de week zowel voorafgaand aan als na de Open Dag Zorg besteedden de Twentse Courant Tubantia, de Gelderlander, de Stentor en de huis-aanhuisbladen in de regio aandacht aan de Open Dag; met redactionele artikelen naar aanleiding van persberichten en artikelen na eigen bezoek of research. Ook hebben de regionale radio- en tv-zenders interviews afgenomen. SBS6 bracht een bezoek aan TriviumMeulenbeltZorg. Werkbezoek Kamerleden De WGV heeft in het kader van de Open Dag ook een aantal Tweede Kamerleden uitgenodigd voor een werkbezoek aan de regio. Drie parlementariërs mevrouw A.J. Timmer (PvdA), mevrouw A. Wolbert (PvdA) en de heer P.H. Omtzigt (CDA) brachten een aantal dagen voorafgaand aan de Open Dag zelf, een bezoek aan AriënsZorgpalet, ZGT en Carint- Reggeland. Op de Open Dag zelf werden nog 10 instellingen bezocht door één of meerdere wethouders. Ook de pers heeft aandacht aan dit initiatief besteed. Waaier Om de keur aan diensten van de vereniging eens goed op een rijtje te zetten, is de waaier in het leven geroepen. De waaier beschrijft op elk vel kort een dienst die de vereniging biedt. Voor uitgebreide informatie wordt vervolgens verwezen naar de website. Bezoek aan websites Informatie over de vereniging en de verschillende activiteiten is te vinden op meerdere websites: voor algemene informatie; (vacature- en CV-bank); (informatie over het thema arbo-, verzuimen re-integratie) en (aansluiting van onderwijs-beroepspraktijk). Het bezoek aan is in 2009 met 40% gestegen naar Het bezoek aan is met 13% gestegen naar Het aantal bezoekers van de RIZO- en AVR-site is beperkt tot enkele duizenden bezoekers per jaar. Eind 2009 is besloten de informatie over het thema AVR te integreren in de algemene site van de vereniging. Samenvoeging websites Zorgsupport en ZorgSelect In maart 2009 werd begonnen met het samenvoegen van de vacaturebank en CV-bank van Zorgsupport en die van ZorgSelect. Deze samenvoeging had ook consequenties voor de wijze waarop de dienstverlening werd ingevuld. De vacatureservice van Zorgsupport werd per 1 mei opgeheven en ging volledig op in ZorgSelect. Ook de CV-bank van Zorgsupport ging op in de CV-bank van ZorgSelect. De overgang is soepel verlopen. Waar nodig hebben de medewerkers van de Werkgeversvereniging de nieuwe werkwijze aan gebruikers toegelicht. De website van Zorgsupport is voorlopig gehandhaafd, waarbij een directe link naar de website van ZorgSelect is aangebracht. Digitale nieuwsbrieven De vereniging verstuurde in 2009 één keer in de 6 weken een digitale nieuwsbrief. In de loop van het jaar werden 8 nieuwsbrieven uitgebracht. Door de uitbreiding van de Werkgeversvereniging is het aantal abonnees flink gestegen: van in 2008 naar in Het kost niettemin de nodige moeite de juiste informatie bij de juiste contactpersonen te krijgen. JAARVERSLAG

6 Henig An wordt simpelweg arbeidsmarktverkenning Regionale Na de uitbreiding van het werkgebied van de vereniging met de Noord-Veluwe en het gebied IJssel-Vecht/Salland werd in 2009 gekozen voor een neutrale titel van het door de vereniging uitgevoerde arbeidsmarktonderzoek: Arbeidsmarktverkenning Daarmee werd afstand gedaan van de titel Henig An en rap een beetje, die de rapporten voor Twente/Achterhoek de afgelopen 8 jaar hadden gesierd. Besloten werd om - gezien de omvang van het werkgebied - 4 deelrapporten op te stellen voor de 4 onderscheiden subregio s. Een samenvatting van deze deelrapporten is in een oplage van stuks verspreid onder de instellingen binnen het totale werkgebied van de vereniging. De rapporten zelf werden op de website van de vereniging geplaatst. Een aantal zaken liep ook nu weer als een rode draad door de verkenning, zoals het belang van continu opleiden tegen de recessie in. Het drastisch wijzigen van toekomstperspectief in sommige sectoren heeft ongetwijfeld zijn weerslag op de studiekeuze. Dit biedt de sector zorg en welzijn de nodige kansen. De belangstelling voor de sector kan toenemen, terwijl via (verkorte) P&O-netwerken Facebook, ambtenaar 2.0, Hyves, LinkedIn. Ook 2009 stond in het teken van de sociale netwerken. Zorgverzekeraars, salarisverwerkingsbedrijven, HRM organisaties, allen proberen de HRM er te faciliteren door het opzetten van communities. Om diverse redenen proberen deze bedrijven de HRM professional te betrekken bij de activiteiten van het bedrijf: Om eerder genoemde professionals bij elkaar te krijgen. Om hen de mogelijkheid te bieden informatie uit te wisselen. Om draagvlak voor een specifiek product te verkrijgen. Om input te ontvangen op een eigen product. De ervaring van de vereniging is dat deze veelal virtuele netwerken een enorm snelle opkomst kennen, enthousiasme ontketenen maar ook vaak weer in een even snelle neerwaartse spiraal terechtkomen als gevolg van het ontbreken van een coördinator/aanjager van het proces. Als gevolg van fusie, reorganisaties en marktwerking worden instellingen terughoudender met het hun deelname aan regionale en subregionale netwerken. Het scholingstrajecten boventallige medewerkers uit andere bedrijfstakken kunnen worden toegeleid naar de zorg. Wat betreft het imago worden de mogelijkheden om carrière te maken in de zorg zeer onderschat. De maatschappelijke relevantie van het werk is hoog. De trendprognose laat een krimp van de bevolking zien in de leeftijd 0-44 jarigen. Het aandeel van de medewerkers in leeftijdsgroep jonger dan 45 jaar daalt, terwijl de groep medewerkers ouder dan 45 jaar relatief zijn oververtegenwoordigd. Dit hoeft geen probleem te vormen zolang de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers gewaarborgd blijft. De toename van de zorgvraag zorgt voor een extra uitdaging. Bij ongewijzigd beleid zou namelijk het aantal zorgverleners met 20% moeten toenemen. De toekomst van de sector wordt in sterke mate bepaald door het antwoord op de vraag of we in staat zijn is hier adequaat op in te spelen. uitwisselen van praktisch operationele informatie vindt mede als gevolg hiervan steeds minder plaats. Als gevolg van deze fusies treedt ook meer centralisatie op en verschuift de menselijke maat naar achteren. Onderlinge contacten binnen de eigen organisatie mogen toenemen, de uitwisseling op sub- en regionaal niveau neemt enorm af en daarmee het relativerend vermogen van instellingen. Steeds vaker wordt, als gevolg hiervan, een externe partij verzocht om kennis in de instelling in te brengen wat vroeger binnen de fysieke netwerken kon plaatsvinden. De effecten van het ontbreken van P&O netwerken ligt voor de hand: instellingsoverstijgende vraagstukken blijven in toenemende mate onbeantwoord, lange termijn personeelsbeleid, breed opleiden en poolvorming komen in breder verband steeds minder aan de orde. In samenwerking met de VHPG (vereniging beroepsbeoefenaren in het HRM-domein in de sector) gaat de vereniging daar in 2010 mee aan de slag. Dat moet leiden tot regionale secties waarvoor periodiek themabijeenkomsten worden georganiseerd. Vergrijzing Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. In 2030 zijn er ongeveer 4 miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar. Dat is bijna een kwart van de bevolking. De vergrijzing brengt een grote verandering in de Nederlandse samenleving teweeg. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel mensen zo gezond oud zullen worden. Het percentage mensen dat werkt zal in 2030 aanzienlijk lager zijn dan nu. De potentiële beroepsbevolking (mensen tussen de 15 en 65 jaar) is nu 68%; in 2030 is die nog maar 56%. De arbeidsparticipatie van ouderen zal dan ook moeten worden vergroot. Hiertoe worden tal van maatregelen genomen. In de arbeidsmarktverkenning van 2009 stond al aangegeven welke kansen er binnen de sector zorg en welzijn liggen. PR-netwerk De vereniging faciliteert een regionaal netwerk met de PR- en communicatieprofessionals van de lidinstellingen. Met de groei van de Werkgeversvereniging is ook dit netwerk gegroeid naar 120 personen. Voor het netwerk zijn in bijeenkomsten georganiseerd. 3 daarvan waren gewijd aan de Open Dag van de Zorg en het ZorgMagazine (denktank en evaluatie). Daarnaast werd een workshop Omgaan met de pers gegeven door bureau Martine de Klein Tekst en Redactie. Arbeidsmarktverkenning 2009 in het kort In december 2008 is de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland (WGV) ontstaan. Dit als resultante van het samengaan van de Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Achterhoek, gevestigd in Hengelo en Stichting Zorgsupport, gevestigd in Zwolle. In het werkgebied van de nieuwe vereniging wonen circa 1,9 miljoen mensen. Er werken ruim mensen in de sector zorg en welzijn, 1 op de 6 arbeidsplaatsen in de regio. De vereniging heeft bij de invulling van haar opdracht vier rollen of resultaatgebieden gedefinieerd: 1. De vereniging ontwikkelt en implementeert regionaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid. 2 De vereniging komt daarbij op voor de regionale belangen van de sector. 3. De vereniging fungeert als regionaal kenniscentrum, verbindt en ontsluit kennis en informatie. 4. De vereniging biedt daaraan gekoppeld een hoogwaardig service- en dienstenpakket. Gezien de omvang van het werkgebied is besloten in de arbeidsmarktverkenning 2009 onderscheid te maken tussen de (sub)- regio s Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht/Salland en Noord Veluwe. Voor elke regio is een aparte rapportage opgesteld. De integrale rapportages zijn te vinden op De voorliggende samenvatting beschrijft in grote lijnen de centrale thema s en conclusies en aanbevelingen, zoals deze uit de rapportages naar voren komen. Werkgebied van de WGV REGIONALE ARBEIDSMARKTVERKENNING 2009 PGGM-dataset De ingezette samenwerking met PGGM op het gebied van arbeidsmarktonderzoek is in 2009 voortgezet. Maar liefst 276 zorginstellingen maken gebruik van de PGGM dataset (www.pggmdataset.nl). Veel instellingen kunnen ondertussen in voldoende mate beschikken over adequate stuurinformatie uit eigen informatiesystemen. Desondanks blijft de zoektocht naar aanvullende informatie groot. De mogelijkheden om de eigen gegevens te benchmarken aan regionale, sectorale of landelijke cijfers zijn veelal nog beperkt. Bovendien zijn de daarbij gehanteerde definities en meetmomenten vaak onduidelijk. De dataset van PGGM biedt deze mogelijkheden wel. Definities zijn eenduidig, de informatie is actueel. Door wijzigingen in de registratie van deelnemers binnen het pensioenbedrijf heeft de levering van data in 2009 iets vertraging opgelopen, maar zijn tegelijkertijd de mogelijkheden om relevante arbeidsmarktinformatie uit deze gegevens te destilleren weer toegenomen. In 2010 worden de mogelijkheden van de dataset uitgebreid. Zo zal meer regionale informatie beschikbaar komen en zullen instellingen makkelijker toegang krijgen tot meer complete instellingsinformatie en deze ook kunnen benchmarken. Het belang van de dataset voor de monitoring van ontwikkelingen in de personeelsvoorziening is in 2009 verder toegenomen. Zo worden gegevens uit de dataset steeds vaker gebruikt als onderlegger voor landelijk arbeidsmarktonderzoek. Onderzoek kritische functies in de ziekenhuizen gestart De budgettaire krapte bij zorginstellingen leidt te vaak tot een bezuiniging op de opleidingscapaciteit. Daarnaast leiden demografische als ook medisch-technologische ontwikkelingen tot een stijgende zorgvraag. De zorg- en welzijnsector staat voor een uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat we ook op termijn over voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers beschikken. In 2009 is de vereniging gestart met een onderzoek naar de kritische functies (OK, IC, SEH en anesthesie verpleegkundigen) binnen de ziekenhuizen. Doelstelling van het onderzoek is om zicht te krijgen op huidige en verwachte knelpunten in de personeelsvoorziening voor deze functies, zodat hier in het opleidingsbeleid en bredere HRM-beleid beter op kan worden ingespeeld. Bij dit onderzoek worden alle ziekenhuizen binnen het werkgebied van de vereniging betrokken. In 2009 zijn daarvoor de eerste stappen gezet in de vorm van interviews. In het voorjaar van 2010 volgen de laatste interviews en moet het onderzoek zijn afgerond. 6 JAARVERSLAG 2009

7 Vacaturebank stabiele factor Steeds meer werkzoekenden weten de weg te vinden naar de vacaturebank van WGV: Dat er ook actief gebruik van gemaakt wordt blijkt uit de groei van het aantal in de CV-bank opgenomen kandidaten en het aantal reacties op de gepubliceerde vacatures. In onderstaand overzicht zijn een aantal cijfers over de afgelopen 2 jaar naast elkaar gezet. De geplaatste vacatures zijn vooral bij GGZ, Gehandicaptenzorg en Jeugdhulpverlening flink toegenomen. De geplaatste vacatures bij Verpleging & Verzorging en Thuiszorg en de Ziekenhuizen lopen echter terug. Bij de reacties zien we bij de niet zorggebonden functies een fikse groei. De ZorgSelect site heeft inmiddels een grote naamsbekendheid opgebouwd. De werving via scheelt instellingen veel tijd, dus geld, aan selectieprocedures en dure wervingsopdrachten. In 2009 werden in totaal vacatures gepubliceerd op de vacaturebank. Dit aantal lag, dankzij de groei van het aantal deelnemende instellingen, hoger dan in 2008 (2.194 vacatures). Echter door een teruggang van het verloop en vacaturestops als gevolg van reorganisaties en bezuinigingen, is het aantal baanopeningen naar verhouding teruggelopen. Banenbeurs Hengelo Op 15 en 16 mei 2009 werd de jaarlijkse banenbeurs in het Expo Center in Hengelo gehouden. Op initiatief van de WGV namen Dimence, Oldenkotte, De Eik, Estinea, InteraktContour, Jongerenhuis Harreveld (Avenier), Ambulance Oost en Fokus deel. Zij waren bijeen gebracht in een zogenoemd Zorgplein, dat hen een prima platform bood om zich goed te presenteren. De stand van de sector zorg & welzijn kon zich verheugen in een grote belangstelling onder de bezoekers. Het aantal bezoekers van de beurs bedroeg zo n Mediacontracten, personeelsadvertenties in gedrukte media De terugloop van het aantal in de krant geplaatste personeelsadvertenties die zich reeds in 2008 manifesteerde, heeft zich in 2009 voortgezet. In 2009 zijn er 213 advertenties geplaatst in de diverse kranten. Ondanks deze daling kunnen nog steeds scherpe tarieven worden gehanteerd. De besparing op de advertentietarieven bedroeg in ,-. Ruim 40 instellingen maakten gebruik van deze mogelijkheid. Commerciële vacaturesites De vereniging heeft via collectieve contracten met commerciële vacaturesites de mogelijkheid gecreëerd om tegen scherpe tarieven vacatures door te plaatsen op sites zoals De Nationale Vacaturebank, Monsterboard, JobTrack en VolkskrantBanen. Met name voor hogere en specialistische vacatures kan dit extra respons opleveren. In 2009 werd in totaal 149 keer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Mede vanwege de toenemende vraag is de WGV een samenwerking aangegaan met Adver- Online, een bureau dat gespecialiseerd is in het online werven. De collectiviteit van de vereniging maakte het mogelijk aantrekkelijke prijsafspraken te maken, terwijl Adver-Online garant staat voor een deskundig advies over de keuze van de meeste geschikte websites, een optimale vindbaarheid en snelle plaatsing. Per vacature wordt gekeken welk pakket het meest passend is. Er zijn basispakketten voor zorg/paramedisch, facilitair, directie/ management, HR, ICT, financieel en PR en communicatie. Zo werden vacatures doorgeplaatst naar o.a. Medischebanenbank, Elsevier, Artsenvacaturebank, Medweb, GGZ.nl, Psychwerkt, JobTrack, Jobsinfance, Careerbuilder en daaraan gelinkte sites. Interne vacaturemodule Via een interne vacaturemodule kan de wervings- en selectieprocedure bij organisaties die een interne vacaturebank wensen, worden geïntegreerd in de ZorgSelect vacaturebank. De interne vacaturemodule wordt volledig in de huisstijl van de instelling vormgegeven en aangeboden aan de medewerkers via intranet en/of de website. De module bespaart veel tijd in het administratieve proces rondom interne vacaturestellingen. AveleijnSDT was in 2009 de eerste lidinstelling die gebruik is gaan maken van deze module. Interne vacatures kunnen worden gematcht met diverse doelgroepen, zoals re-integratiekandidaten, boventallig verklaarde medewerkers of medewerkers die intern een carrièrestap willen maken. Sollicitanten kunnen via internet uitgenodigd worden voor een vervolggesprek, of kunnen een afwijzing ontvangen. Mocht deze interne procedure geen geschikte kandidaat opleveren, dan kan de vacature worden vrijgegeven voor plaatsing op de website van ZorgSelect. CV-bank In een tijd met een groeiende werkloosheid is een actuele CV-bank van grote waarde. De CV-bank laat zien in welke functiegroepen veel en in welke weinig aanbod is. Geautoriseerde medewerkers van lidinstellingen kunnen deze (geanonimiseerde) CV s inzien om vervolgens nadere informatie op te vragen. In 2009 werden op deze wijze 318 CV s opgevraagd. Eind 2009 waren werkzoekenden ingeschreven in de CV-bank. Door de samenvoeging van de CV-bank van Zorgsupport is deze flink gegroeid (2008: inschrijvingen). Testen Met behulp van testen kunnen werk- en denkniveau, persoonlijke competenties en drijfveren in beeld gebracht worden. De WGV voert deze testen vaak uit in opdracht van werkgevers in het kader van selectie, loopbaanontwikkeling en/of re-integratie. Ook kan een test ingezet worden om meer duidelijkheid te krijgen over beroepsinteresses en opleidingsmogelijkheden. Deze service wordt echter nog nauwelijks als selectie-instrument ingezet. Daar staat tegenover dat dit hulpmiddel voor loopbaan- en instroom/2 e spoorkandidaten wel regelmatig wordt gebruikt. De vereniging heeft in kandidaten getest. Dit deels in opdracht van een instelling, deels in het kader van een Individueel Re-integratietraject. Het aantal uitgevoerde testen lag lager dan in JAARVERSLAG

8 Energiek Award 2009 De Werkgeversvereniging heeft in 2009, samen met Salland verzekeringen, de Energiek Award geïntroduceerd. Een prijs voor professionals die de branche met hun energieke en inspirerende houding verder helpen. Tussen 15 oktober en 15 november 2009 konden collega s elkaar nomineren via de website Dit leverde 46 genomineerden uit 22 organisaties op. Aan de hand van 6 criteria werd een shortlist van 5 kandidaten samengesteld, die aan een vakjury werden voorgelegd. De vakjury bestond uit: Annemarie Klaassen, projectleider Gezond en Zeker (RegioPlus) voorzitter Rob Harmeling, oud-wielrenner Janneke Schouten, Salland verzekeringen Martine Duenk, de WGV Van elke kandidaat was door twee studenten van de opleiding Media en Techniek van het ROC van Twente een kort filmpje gemaakt. De genomineerden waren werkzaam bij InteraktContour; TriviumMeulenbeltZorg; Humanitas Onder Dak; Azora en WOOD Huisartsen. De keuze van de jury viel uiteindelijk op Carla Oudehand van WOOD Huisartsen in Ootmarsum. In het juryrapport roemde de jury haar enorme uitstraling, het feit dat zij zich is blijven ontwikkelen, goed is in haar vak, erg sportief is, goed voor zichzelf zorgt en haar collega s weet te inspireren. Netwerkdag vitaliteit Het al in 2008 gestarte project, gericht op de vergroting van de bewustwording van het belang van levensfasebewust beleid bij instellingen, werd in de loop van 2009 afgerond. De snelle vergrijzing van het personeelsbestand van de instellingen vormde een concrete aanleiding voor de start van dit project. De informatie uit de PGGM-dataset maakte het mogelijk om individuele organisaties een spiegel voor te houden en onderling te vergelijken. De afsluiting van dit project werd gemarkeerd tijdens de Netwerkdag Vitaliteit op 15 oktober in de Hanzehof in Zutphen. De netwerkdag werd door ruim 80 personen bezocht. Als onderdeel van het programma werden lezingen verzorgd door professor Lex Burdorff van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Willem Dollekamp, adjunct directeur bij Krahalon Industrie BV. Tijdens workshops verdiepten deelnemers zich verder in het thema. Acht deelnemers mochten, bij wijze van verrassing, aansluitend een ballonvaart maken. Met dank aan de sponsor en dankzij de heldere lucht was dit voor iedereen een onvergetelijke ervaring. De achterblijvers hadden tijdens het dinerbuffet volop gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en verdieping van de onderlinge contacten. De blij verraste winnares Carla Oudehand nam onder luid gejuich van haar collega s een mooi beeldje in ontvangst. Zij won daarnaast een wellnessbon en een fietsclinic met haar collega s met voormalig profwielrenner Rob Harmeling. De organisatie WOOD Huisartsen ontving van de ANWB een elektrische fiets. Ook de komende twee jaar zal de Energiek Award worden uitgereikt. In 2010 gaat de award naar de meest energieke afdeling en in 2011 naar de meest energieke organisatie. Op de site worden t.z.t. de criteria en mogelijkheden om te nomineren bekend gemaakt. Kennis/kunde! Professional en vrijwilliger Medio 2009 is het project Kennis/Kunde! Professional en vrijwilliger van start gegaan. Het gaat hier om een project in het kader van de ESF-regeling Sociale Innovatie, waarop de vereniging met succes een beroep heeft gedaan. Het project heeft een looptijd van 12 maanden. De vereniging werkt daarbij nauw samen met Stichting Informele Zorg (SIZ) Twente en de Stichting Vrijwillige Intensieve Thuis- en mantelzorg Oost-Gelderland (VIT Oost- Gelderland). Juist op de grens tussen professionele zorg en mantelzorg valt nog veel winst te boeken. Er zijn meerdere aanleidingen voor de start van het project. Zo zal het in de toekomst steeds lastiger worden voldoende beroepskrachten te vinden. Door een combinatie van vergrijzing van de beroepsbevolking, verkrapping van de arbeidsmarkt, toename van de zorgvraag en voortdurende noodzaak om het beroep op zorg te verminderen, komt de zorg voor zieken en gehandicapten steeds meer te liggen bij de naasten, de mantelzorgers. Professionals kunnen bovendien veel tijd kwijt zijn door het beroep dat mantelzorgers op hen doen, o.a. voor instructie en begeleiding. In het project wordt gepoogd meerdere doelen te realiseren. Zo worden medewerkers van zorginstellingen geïnformeerd over mantelzorg en de verschillende diensten die worden aangeboden door VIT Oost-Gelderland en SIZ Twente, zodat zij mantelzorgers beter kunnen informeren en doorverwijzen naar deze organisaties. Mantelzorgers worden gewezen op de mogelijkheden voor ondersteuning. Zorginstellingen maken veel en frequent gebruik van de inzet van vrijwilligers. Het project is er dan ook mede op gericht medewerkers, die met pensioen gaan, te enthousiasmeren om als vrijwilliger hun kennis en ervaring te blijven inzetten maar nu ten behoeve van de mantelzorger. Het is voor werkgevers een manier om inhoud te geven aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een groot aantal zorginstellingen werd persoonlijk benaderd en gevraagd in het project te participeren. Inmiddels zijn ook 2 folders ontwikkeld (een folder voor vrijwilligers en een folder voor mantelzorgers). Een meer blijvende samenwerking en inzet op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk staat centraal. Fotograaf: Joost van Velsen Luisterend oor Advies Ondersteuning Passie voor zorg en mensen?! Zet uw kennis en kunde in om een ander te helpen... Het Europees Sociaal Fonds is medefinancier van het project Kennis/Kunde! Professional en vrijwilliger. Stichting Azora - 7 zorg- en verpleegcentra en thuiszorg - ± medewerkers - ± 600 vrijwilligers Stichting Azora participeert in het project Kennis/kunde! Professional en vrijwilliger en biedt daarmee actieve ondersteuning aan mantelzorgers van patiënten en cliënten. - In het kader van het project zullen mantelzorgconsulten medewerkers van Azora informeren in ongeveer 50 werkoverleggen. - Mantelzorgers worden geïnformeerd over mantelzorgondersteuning in reeds bestaande gespreksgroepen die worden georganiseerd gepensioneerde medewerkers van Azora worden benaderd om als vrijwilliger hun kennis en kunde in te zetten ten behoeve van de mantelzorger. 8 JAARVERSLAG 2009

9 Trainingen ergocoaches/veiligheidscoaches bij Gezond en Zeker Het landelijke project Ergocoaches werd op 1 november 2008 afgesloten. De eindrapportage door Stichting RegioPlus aan de subsidieverstrekkers, de Ministeries van SZW en VWS, vond in de loop van 2009 plaats. Het Ministerie van VWS heeft RegioPlus vervolgens een vervolgsubsidie toegekend voor een periode van 3 jaar. Gezond en Zeker Tijdens de landelijke ergocoachdagen op 2 en 3 november werd bekend gemaakt dat het project verder ging onder de naam Gezond en Zeker. Dit om helder te maken dat de aandacht niet alleen gericht is op fysieke (over)belasting, maar ook op agressie. Deze twee onderwerpen gelden als de belangrijkste oorzaken van de verhoogde uitvalrisico s in de sector zorg en welzijn. De landelijke tweedaagse beurs trok meer dan bezoekers. Ook vanuit Oost-Nederland werd een behoorlijk aantal deelnemers geteld. Het aantal coaches dat zich heeft aangemeld op de landelijke website van het project is in enkele jaren gestegen van zo n tot meer dan De vormgeving van de website en het periodieke magazine hebben inmiddels een nieuwe lay-out gekregen. De serie praktijkfolders is in 2009 uitgebreid met nieuwe folders. Dossierinformatiefolder: Op de werkvloer liggen de kansen Mantelzorg en fysieke belasting Ergocoach wat is je rol Informatiefolders Agressie: Je veiligheid is ook een collega waard Aangifte doen bij de politie Mantelzorg en agressie Regionale trainingen In het vervolgproject is ruimte gecreëerd om iets te doen aan de deskundigheidsbevordering van ergocoaches en agressiecoaches in de instellingen. Met het oog daarop heeft de WGV 11 projectplannen ingediend bij RegioPlus om trainingen uit te voeren in haar werkgebied. Daarbij ging het zowel om basisscholing als follow-uptrainingen, die meestal in de vorm van een incompanytraining op locatie werd uitgevoerd. Op deze wijze werd een behoorlijke impuls gegeven aan de kennis en expertise van ergocoaches van Estinea, Careaz, Thuiszorg Noord West Twente, Azora, Promens Care en Carint Reggeland. Daarnaast werden in de loop van het jaar zowel voor ergocoaches werkzaam in de directe zorg, als in ondersteunende diensten, een aantal carrouselmiddagen georganiseerd. Aan deze trainingen, die in Zwolle en Hengelo plaatsvonden en werden verzorgd door Bureau Tilmaatwerk, namen 55 personen deel. Het ergocoachpaspoort stond daarbij centraal. Aan 3 seminars over de omgang met obese patiënten, die samen met de omliggende regio s werd opgezet, namen 7 ergocoaches uit het WGV werkgebied deel. Netwerken intersectorale mobiliteit in de Achterhoek De vereniging heeft, in afwachting van de komst van een regionaal poortwachtercentrum in de Achterhoek de ondersteuning van het netwerk intersectorale mobiliteit Oost-Achterhoek gecontinueerd. Aan dit netwerk nemen 11 organisaties deel, terwijl nog eens 6 organisaties belangstelling voor deelname hebben getoond. Ook in Doetinchem en omgeving is sprake van een dergelijk netwerk. Het gaat daarbij om een netwerk dat in hoge mate zelfsturend is en waarbij de vereniging geen actieve rol heeft gespeeld. Ontwikkeling poortwachtercentra Op meerdere plaatsen in het land zijn de afgelopen jaren poortwachtercentra tot stand gekomen. In Zwolle en omgeving spelen Scania en de Isala klinieken een trekkersrol. In Hardenberg en omgeving is een reeds langer bestaande netwerk van bedrijven omgevormd tot een regionaal poortwachtercentrum. Ook in de Stedendriehoek en de Noordwest-Veluwe zijn poortwachtercentra in ontwikkeling, die zijn aangesloten bij het landelijke netwerk poortwachtercentra. De poortwachterscentra zijn: Job2Job Twente Stichting Poortwachterscentrum Zwolle Stichting Werkend Stedendriehoek WGV De Noaber Hardenberg Stichting Veluweportaal Job2Job Twente Werkgevers hebben een steeds grotere verantwoordelijkheid bij het zoeken naar passend werk voor dreigend arbeidsongeschikte medewerkers. Zodra duidelijk wordt dat terugkeer in de oude functie niet mogelijk is en intern geen passend werk gevonden of gecreëerd kan worden, zal een werkgever zich ook moeten inspannen om elders, dat wil zeggen buiten de eigen organisatie, passend werk te vinden. Regionale poortwachtercentra bieden daarvoor een nuttig platform. In december 2008 passeerde de oprichtingsakte van Stichting Job2Job Twente. Het bestuur werd gevormd door 4 personen, afkomstig uit de kring van VNO-NCW, MKB, IKT en de WGV. Het bestuurssecretariaat werd gevormd door de regiosecretaris van VNO-NCW en de directeur van de WGV. Job2Job Twente is aangesloten bij het landelijk netwerk van Poortwachtercentra. In januari 2009 werd, op de locatie aan de Boortorenweg van de Carint Reggeland Groep, een voorlichtingsbijeenkomst gehouden waar 73 bedrijven acte de présence gaven. Het Tweede Kamerlid Eddy van Hijum (CDA) benadrukte tijdens deze bijeenkomst nog eens het belang van regionale samenwerking op dit punt. De netwerkwerken intersectorale mobiliteit die tot dat moment door de vereniging waren opgezet, werden overgedragen aan Job2Job Twente. Daarmee was de basis gelegd voor een verbreding van deze netwerken tot een volwaardig regionaal poortwachtercentrum. In Twente was sprake van 3 netwerken: een kring van bedrijven gevestigd in en rond Almelo, een kring rond Hengelo en een kring rond Enschede. Deze netwerken bestonden vooral uit bedrijven en organisaties actief in de sfeer van zorg, onderwijs, overheid en zakelijke dienstverlening. De netwerken komen gemiddeld 4 keer per jaar bijeen. In de loop van het jaar is onderzocht of voldoende draagvlak bestond voor de oprichting van een netwerk voor bedrijven actief in productie, industrie en techniek (PIT). In 2009 is dat nog niet geconcretiseerd. Mede door de economische crisis is het aantal organisaties dat zich in de loop van het jaar heeft aangesloten sterk achtergebleven bij de doelstellingen. Eind 2009 stond de teller op 25 geregistreerde deelnemers. Daarnaast hebben 18 bedrijven één of meerdere malen aan een bijeenkomst deelgenomen en hebben 40 organisaties belangstelling getoond. Job2Job Twente heeft met succes een beroep gedaan op de Provincie Overijssel en het Werkgeversforum/Kroon op het werk om een financiële bijdrage te leveren aan de aanloopkosten van het poortwachtercentrum. Juist in de startfase moeten veel kosten worden gemaakt, terwijl de resultaten pas na verloop van tijd zichtbaar worden. Ondanks deze toezeggingen heeft het bestuur er in de loop van het jaar voor moeten kiezen wat gas terug te nemen en de kosten zoveel mogelijk te drukken. Parallel daaraan zijn de contacten met het inmiddels door het UWV WERKbedrijf opgezette Mobiliteitscentrum Twente (MCT) geïntensiveerd om overlap te voorkomen en elkaar te kunnen versterken. Open uw deuren voor meer mobiliteit Voor management, leidinggevenden, P&O en mobliteitsfunctionarissen Breng medewerkers in beweging door intersectorale mobiliteit. Bedrijven in een netwerk bieden oriënterende functies aan elkaars werknemers. Zo vinden medewerkers snel een andere baan en vindt u snel gemotiveerde en capabele medewerkers. JAARVERSLAG

10 Elektrische fiets In samenwerking met de ANWB is afgesproken dat medewerkers van lidinstellingen, tegen een aantrekkelijke prijs, een elektrische fiets konden aanschaffen. Deze aanbieding paste in het vitaliteitsbeleid dat de vereniging onder haar lidinstellingen wil promoten. Onderzoek van de ANWB wees namelijk uit dat een aantal medewerkers die in een straal van 15 tot 25 kilometer van hun werk wonen bereid zijn met een elektrische fiets naar hun werk te gaan en de auto thuis te laten. Tot 15 kilometer wordt de gewone fiets gebruikt. Via heeft de WGV deze aanbieding kenbaar gemaakt. Medisch Spectrum Twente, De Twentse Zorgcentra en ZGT hebben het vervolgens binnen hun organisatie gecommuniceerd. Ondanks dat deze actie tijdens de wintermaanden plaatsvond hebben toch nog 20 medewerkers gebruik gemaakt van de aanbieding. Verzuimnetwerk en netwerk AVR Het verzuimnetwerk van de vereniging is in keer bij elkaar gekomen. Er werd wet- en regelgeving en ingebrachte casuïstiek besproken om zo aan de hand van concrete voorbeelden ervaringen uit te wisselen en knelpunten te behandelen. Het netwerk AVR kwam in keer bijeen. De vaste agendapunten bij deze bijeenkomsten waren: wet- en regelgeving verslag van bijgewoonde landelijke bijeenkomsten rondje AVR actualiteit in de deelnemende instellingen prangende vragen of wijze van aanpak Mexicaanse griep Verder kwam aan de orde: influenza (de Mexicaanse griep) met een inventarisatie van de preventie van influenza. De heer Soethout GGD Regio Twente werd uitgenodigd uitleg te geven over het beleid inzake griepvaccinatie en de rol van de GGD. de heer Forkink van het UWV Hengelo kwam vertellen over de fusie UWV en CWI landelijke Ergocoachdagen bijeenkomst Agressie in de Zorg seminar Obese medewerkerstevredenheidonderzoek arbocatalogus voor Ziekenhuizen Minisymposia WIA De vereniging heeft in minisymposia georganiseerd over de valkuilen, knelpunten en oplossingen van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De minisymposia werden op 3 verschillende locaties verspreid in het werkgebied van de WGV gegeven: Deventer, Hengelo en Zwolle. Voor deze minisymposia waren 3 deskundigen uitgenodigd om het thema voldoende uit te diepen: Geert Wolterink, staf arbeidsdeskundige van het UWV, Jo Weerts, directeur JWInfotainment en mr. Pieter Fluit, Arbeidsrecht advocaat van Stadhouders Advocaten. In totaal werden deze bijeenkomsten bezocht door 110 personen. Het waarderingscijfer had een gemiddelde van 7,3. In de loop van 2009 namen de voorspellingen van een Mexicaanse grieppandemie steeds concretere en onheilspellendere vormen aan. Binnen de zorg zou dit op 2 manieren tot een enorme personeelsdruk kunnen leiden. Naast het risico van een hoger ziekteverzuim zou de epidemie ook een aanslag op de capaciteit en werkdruk binnen de zorginstellingen tot gevolg kunnen hebben. Wet- en regelgeving Sociale zekerheid blijft lastig De Wet Poortwachter, de WIA, de Arbeidsongeschiktheidsregeling van PGGM, de WW, de WWB. Allemaal wetten en regelingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van het inkomen van langdurig zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. Het gaat daarbij om complexe regelingen die de medewerkers van de afdeling P&O van onze lidinstellingen de nodige hoofdbrekens kosten. De cursus wet- en regelgeving sociale zekerheid is door Leo Marriet, werkzaam het onderdeel vitaliteit en inzetbaarheid van de WGV, ontwikkeld om daarin helderheid te verschaffen. In 2009 werd deze cursus meerdere malen gegeven. De 45 deelnemers waardeerden de training in hoge mate (6 x zeer goed, 38 x goed en 1 x redelijk). Daarnaast werden in de loop van het jaar 3 studiemiddagen georganiseerd over dit onderwerp. Gastsprekers (deskundigen UWV WERKbedrijf, juristen, communicatieadviseurs) gingen daarbij in op verschillende facetten van de ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving. Aan de studiemiddag in Zwolle namen 31 personen deel (waardering 7,2). De studiemiddag in Hengelo telde 38 deelnemers (waardering 7,5). De bijeenkomst in Deventer telde 41 deelnemers (waardering 7,1). De confrontatie tussen de formele regels en de praktijk, zoals die door de deelnemers werd ervaren, zorgde voor een levendige discussie. Juist vanuit de individuele casuïstiek werd het belang van een heldere interpretatie van de regels duidelijk. Om de risico s goed in beeld te brengen heeft de WGV een werkgroep geïnitieerd. De betrokken instellingen hebben vanuit het eigen calamiteitenplan bedreigingen en mogelijkheden in kaart gebracht en vervolgens naar onderlinge afstemming en uitruil van personeel gekeken bij een daadwerkelijke uitbraak van de epidemie. Essentieel was de garantie dat er onderling voldoende personeel beschikbaar zou zijn. De volgende instellingen hebben samengewerkt in de werkgroep: Bruggerbosch, Carint, Zorgcentrum De Posten, AriënsZorgpalet, Zorggroep Sint Maarten, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Centrum voor Revalidatie De Vogellanden, Zorgcombinatie Marga Klompé, Philadelphia Zorg regio Oost en regio Gelderland Midden en Bureau SPV. Achteraf bleek de epidemie in Nederland goed beheersbaar en bleef de inzet van de werkgroep beperkt tot het voorbereidende werk. Symposium Agressie in de Zorg Op 9 december organiseerde Saxion in Deventer, met steun van de WGV, een landelijk symposium over het thema Agressie in de zorg. De bijeenkomst werd bezocht door bijna 200 deelnemers, waarvan ongeveer een kwart werkzaam was bij een lidinstelling van de vereniging. In 10 workshops werd ingegaan op ondermeer de alternatieven voor dwang en drang en de invloed van het eigen handelen en denken voor, tijdens en na conflictsituaties. Projecten Levensfasebewust beleid Op 31 december 2009 liepen 2 projecten af die met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waren opgezet als verdiepingsslag in het kader van de ontwikkeling van levensfasebewust beleid in zorginstellingen. Aan het project werd deelgenomen door 9 instellingen: Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Medisch Spectrum Twente, Bruggerbosch, Thuiszorg Noord West Twente & Zorgaccent, Ariënszorgpalet, RIBW Twente, De Twentse Zorgcentra en Trivium MeulenbeltZorg. Het accent lag op 2 thema s: Het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid van werknemers als het gaat over duurzame inzetbaarheid. Het ontwikkelen van mogelijke alternatieven voor de traditionele ontziemaatregelen in CAO s. Daarbij ging het om de vraag welke problemen Wat kan uw bedrijf ondernemen tegen een grieppandemie? Grieppandemie het schrappen van deze regelingen in de CAO s voor de dagelijkse praktijk oplevert en de (preventieve) maatregelen die kunnen worden getroffen om dit op te vangen. In 7 bijeenkomsten hadden deelnemers gelegenheid om knelpunten en ideeën voor de oplossing ervan uit te wisselen. Tijdens 3 van deze bijeenkomsten werden ook externe sprekers uitgenodigd: Jan Plat van PreventNed over de mogelijkheid om via de inzet van de VitaliteitsMonitor risico s voor toekomstig verzuim en arbeidsuitval vroegtijdig te signaleren en daarop actie te ondernemen. Bert Lokhorst van Expertise Centrum Leeftijd over ontziemaatregelen en duurzame inzetbaarheid. Kees de Weduwe over Integraal gezondheidsmanagement en BRAVO. 10 JAARVERSLAG 2009

11 Leren-werken De Ministeries van SZW en OC&W stimuleren regio s om de instroom in BBL-opleidingen te vergroten en het EVC-instrument (inmiddels omgedoopt tot Ervaringscertificaat) vaker in te zetten. De projectdirectie Leren-werken stelt regio s gelden beschikbaar om deelprojecten te organiseren voor de verschillende doelgroepen (lager opgeleiden, werkzoekenden, vroegtijdig schoolverlaters, zittend personeel dat moet worden omgeschoold e.d.). In Twente fungeerde het POWI Twente als projectaanvrager. De vorige projectperiode werd door vertragingen bij deelprojecten in andere sectoren, een half jaar verlengd. De projecten waarbij de WGV was betrokken (opzet netwerken intersectorale mobiliteit en stimulering van opzet zorgacademies) werden (met zeer goede resultaten) binnen de termijn afgerond. In het voorjaar van 2009 heeft het POWI een vervolgaanvraag (periode ) ingediend, waarin ook voor de zorgsector een aantal deelprojecten is opgenomen. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van het brancheservicepunt zorg en welzijn; de ontwikkeling van een portfolio voor laag-opgeleide werkzoekenden; activiteiten gericht op de instroom van jongeren en jonge arbeidsgehandicapten. De aanvraag werd in de loop van het jaar gehonoreerd, zij het dat de financiële ruimte werd beperkt. De WGV heeft in het najaar prioriteit gegeven aan de ontwikkeling en uitbouw van het brancheservicepunt. De andere deelprojecten worden in 2010 opgepakt. Ook vanuit de Achterhoek, de regio IJssel- Vecht, de Stedendriehoek en de Noordwest- Veluwe werden projectplannen opgesteld in het kader van de regeling Leren-werken. De vereniging heeft daar in 2009 nog niet of nauwelijks een rol gespeeld. Instroomcijfers opleidingen De instroomcijfers van de ROC s en Hogescholen werkzaam in het werkgebied van de vereniging laten zien dat de belangstelling voor een opleiding gericht op de sector zorg en welzijn nog steeds aanzienlijk is. De economische recessie zal er mede debet aan zijn dat meer jongeren ervoor kiezen langer op school te blijven. Toch laten de instroomcijfers ook zien dat de instroom, met name in de opleidingen tot verzorgende (3, 3-IG) nog onvoldoende is om in de verwachte behoefte te voorzien. Ook de terugloop in het aantal BBL-plaatsen dat door de instellingen beschikbaar wordt gesteld is verontrustend. Studiebeurs in Zwolle Op 4 en 5 november werd in de IJsselhallen opleidingen werden bezoekers via een routekaart doorverwezen naar de verschillende in Zwolle een grote studiebeurs gehouden. De beurs bood onderwijsinstellingen de opleidingsinstituten. gelegenheid de diverse studierichtingen en opleidingsprogramma s te presenteren. De beurs trok in totaal bezoekers. Daarbij ging het niet alleen om initiële opleidingen, maar ook aanbod op het gebied van van een aantal indirecte effecten: Naast dit directe resultaat, was ook sprake na- en bijscholing, managementopleidingen de samenwerking met de scholen en e.d. Voor degenen met belangstelling voor het overleg met en tussen opleidingsfunctionarissen van de instellin- een beroepsopleiding was echter niet alleen het onderwijsprogramma, maar ook het gen werden hierdoor gestimuleerd. beroepsprofiel en het arbeidsmarktperspectief belangrijk. Zorg en welzijn heeft er belang bij dat mensen kiezen voor een beroepsopleiding gericht op deze sector. Een gezamenlijk zorg- en welzijnsplein van onderwijsveld en werkveld bleek helaas niet haalbaar. De Werkgeversvereniging had daarom, samen met een aantal zorginstellingen uit de regio, een stand ingericht waar vooral informatie werd verstrekt over de beroepsmogelijkheden in de verschillende werkvelden. Voor meer informatie over de bijbehorende Regionaal overleg onderwijs-werkveld In het licht van de vergroting van het werkgebied van de vereniging enerzijds en de en daar in hun beleid ook rekening mee partijen oog hebben voor elkaars dilemma s toenemende diversiteit van de ontwikkelingen op het grensgebied onderwijs/werkveld nog het karakter had van een kennismaking, willen houden. Daar waar het overleg in juni anderzijds is gekozen voor een aanpassing werd tijdens de tweede bijeenkomst in december al duidelijk dat er in de toekomst ook van het overlegmodel. 2 keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de directies concrete stappen gezet kunnen worden. Een van de onderwijsinstellingen en de Werkgeversvereniging. Bij dit overleg wordt ook Cali- meest actuele arbeidsmarktcijfers vormde de presentatie van de kant van de WGV met de bris uitgenodigd. Daarbij gaat het om overleg basis voor een levendige discussie. over strategisch-beleidsmatige vraagstukken die voor de deelnemers van belang zijn en Daarin werd duidelijk dat de wens tot flexibilisering van de instroom in het onderwijs waar samenwerking en afstemming tot oplossing van knelpunten en het signaleren van (aantal startmomenten) ook aan de kant kansen kan leiden. van het werkveld haar grenzen kent. Bijna alle opleidingen werken al met meerdere Het overleg, dat in juni 2009 voor de eerste startmomenten per jaar, terwijl het werkveld keer plaatsvond, werd door de deelnemers aangeeft dat vaker dan viermaal per jaar niet als openhartig en veelbelovend voor de toekomst gekenschetst. Het werd duidelijk dat dat werkzoekenden niet tussentijds al nodig zal zijn. Dat betekent overigens niet met een snuffelstage kennis kunnen opdoen van het werkveld en via inhaalmodules lacunes in hun kennis op kunnen vullen, zodat ze bij het eerstvolgende instroommoment ook kunnen aanhaken op de reguliere planning van de onderwijsinstellingen. Voor de toekomst wordt veel heil verwacht van een intensievere samenwerking tussen onderwijsveld en werkveld op het gebied van innovatie. Afgesproken is dit punt in 2010 verder uit te werken. Andere speerpunten die uit het overleg naar voren kwamen waren de samenwerking op het gebied van beeldvorming en imago; samenwerking op het gebied van (arbeidsmarkt)onderzoek en samenwerking bij het zoeken naar alternatieve stagevormen. Matching BPV De matching tussen het aanbod van stageplaatsen en de vraag vanuit de onderwijsinstellingen is een complex vraagstuk. Daarbij spelen meerdere vraagstukken: kan een student op de betreffende stageplaats de noodzakelijke competenties verwerven; beschikt de student reeds over voldoende basisvaardigheden; kunnen theorie en praktijk goed worden afgestemd; is de begeleiding, zowel vanuit de instelling als de school goed geregeld? En niet in de laatste plaats: is de feitelijk planning (waar, wanneer, hoe lang) goed afgestemd? Het ideale planningsinstrument is helaas nog steeds niet gevonden. De zoektocht op dat gebied gaat door. Vanuit de regio werd in 2009 meegewerkt aan een landelijk onderzoek van RegioPlus en KBA (kenniscentrum beroepsonderwijs-arbeidsmarkt) naar digitale matchingsinstrumenten (BPV & ICT). In dat kader werden door de beleidsmedewerkers opleidingen van de WGV gesprekken gevoerd met alle grote opleiders in de regio. De informatie uit deze gesprekken wordt verwerkt in het landelijke rapport, dat in de loop van 2010 wordt verwacht. JAARVERSLAG

12 RPA s, POWI en POA In het werkgebied van de vereniging bestaan verschillende regionale platforms arbeidsmarkt (RPA s), waarin onderwijs, overheid en ondernemers overleggen over het regionaal te voeren arbeidsmarktbeleid. De vorm- en naamgeving verschilt per regio. Ook de mate waarin verschillende partijen participeren en de rollen die zij daarbij vervullen verschilt per regio. In sommige regio s is sprake van een accent op vraagstukken rond werk en inkomen, elders wordt het accent gelegd op het bredere, toekomstgerichte arbeidsmarktbeleid. De directeur van de WGV maakt sinds een aantal jaren deel uit van het bestuur van het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA), waar gekozen is voor een regionale netwerkfunctie. Het POA heeft gekozen voor een coördinerende en faciliterende rol. Een werkgeversvertegenwoordiger vervult de rol van voorzitter. Door partijen en initiatieven aan elkaar te verbinden is een zeer effectieve en slagvaardige organisatie gevormd met een voorbeeldfunctie voor veel andere regio s. In de Stedendriehoek, de Noordwest- Veluwe en de regio IJssel-Vecht was de vereniging de afgelopen periode niet direct betrokken bij het overleg in RPAverband. In Twente, waar het RPA is omgezet in een Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI), speelde de WGV wel een rol bij de uitvoering van een aantal door het POWI geïnitieerde projecten, maar er was in 2009 geen sprake van een bestuurlijke betrokkenheid. De komende jaren liggen ook op dat vlak de nodige uitdagingen. Aanpak jeugdwerkloosheid Het kabinet heeft in de loop van 2009 extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Daarbij is gekozen voor een regionale aanpak. 30 grote gemeenten werden aangewezen als trekker/regisseur voor de totstandkoming van een regionaal plan voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. In het werkgebied van de vereniging gaat het om de gemeenten Apeldoorn, Doetinchem, Enschede en Zwolle. Net voor de zomervakantie werden in een kort tijdsbestek brainstormsessies georganiseerd, knelpunten geïnventariseerd en plannen geformuleerd. De vereniging heeft in elke regio 3 plannen ingediend. Deze plannen zijn specifiek gericht op jongeren en er is aansluiting gezocht bij knelpunten die in de sector worden ervaren. HBO-V flexis duaal GGZ Workshops gastdocenten Reeds meerdere jaren worden werkzoekenden via een duaal traject gekwalificeerd voor het werk in de GGZsector. Saxion biedt een programma waarbij werkzoekenden met een SPH of aanverwante opleiding tot HBO-V (verpleegkundige) worden (om)geschoold. Het programma is specifiek ten behoeve van de GGZ en de jeugdzorg ontwikkeld. Saxion werkt daarbij samen met Jongerenhuis Harreveld, FPC Oldenkotte, FPC Veldzicht, Dimence en Tactus Verslavingszorg. Van de 10 beschikbare opleidingsplaatsen konden er in 2009 helaas slechts 7 worden ingevuld, terwijl kort na de start 1 kandidaat is gestopt. Het zag ernaar uit dat in 2010 slechts 6 tot 8 plaatsen beschikbaar zouden komen. Daarbij is het opnieuw de vraag of voldoende kandidaten gevonden zouden kunnen worden. Vandaar dat besloten is de opleiding af te bouwen en te onderzoeken op welke wijze vraag (werkveld) en aanbod (scholen) beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Om de gastlessen op het vmbo en havo te kunnen geven, volgen degenen die geïnteresseerd zijn in het gastdocentschap een workshop. Hierin wordt uitleg gegeven wat er tijdens de gastles aan bod moet komen en men krijgt tips over het presenteren voor een groep. Daarnaast wordt informatie gegeven over de doelgroep en verschillende niveaus van de opleiding. In 2009 hebben 7 workshops voor de vmbo gastles plaats gevonden en 1 workshop voor de havo gastles. In totaal zijn er 37 nieuwe gastdocenten bijgekomen. De pool van gastdocenten waarop de vereniging beroep kan doen is inmiddels gegroeid tot ± 140. Een belangrijk thema is daarbij het proces van beroepenoriëntatie en beroepenvoorlichting. Extra investeringen op dit punt dragen bij aan een bewuste keuze voor een vervolgopleiding en verkleinen daarmee de kans op uitval tijdens op de opleiding. Het belang hiervan werd in de Achterhoek erkend en leidde tot toekenning van middelen voor de opzet van een breed programma gericht op beroepenvoorlichting en werkveldoriëntatie. Een tweede speerpunt is het organiseren van extra stagecapaciteit voor studenten die kiezen voor een verlengde studie. De groei van het aantal studenten leidt er weliswaar toe dat het aantal werkzoekende jongeren minder snel stijgt, maar legt tegelijkertijd extra druk op de beschikbare stagecapaciteit. > Vervolg van voorpagina Gastlessen worden al vele jaren gecoördineerd door de WGV. Speerpunt voor het jaar 2009 was om meer leerlingen te bereiken in het vmbo. Dat is gelukt, er zijn een kleine leerlingen bereikt, verdeeld over 13 locaties/scholen. Op een havo is de gastles als proef gegeven aan 30 leerlingen. Naar aanleiding daarvan bleek dat de les ook prima geschikt is voor vmbo TL leerlingen. Aan het ROC van Twente zijn 25 gastlessen verzorgd aan 180 leerlingen die de opleiding SPW- 4 volgen, verdeeld over de locaties in Almelo en Hengelo. Vaccinatie studenten Het derde speerpunt is het organiseren van extra arbeidsplaatsen voor werkzoekende jongeren die in de sector zorg en welzijn aan de slag willen. Opvallend is dat de meeste plannen die in september 2009 door de betreffende gemeenten bij het Ministerie van SZW werden ingediend nog weinig concrete aanknopingspunten bevatten voor activiteiten specifiek gericht op de sector zorg en welzijn. Naar verwachting zal daar in 2010 meer ruimte voor ontstaan als blijkt dat in dit werkveld goede kansen liggen. De brancheservicepunten zullen daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Beroepsbeeldvorming en gastlessen Beroepsbeeldvorming zorg & welzijn Leerlingen dienen in de loop van hun opleiding binnen het voortgezet onderwijs een keuze voor het leven te maken; kies ik nu voor techniek, landbouw, economie of voor zorg en welzijn. Om hen in deze keuze te ondersteunen wordt leerlingen op verschillende momenten in hun opleiding kennismakingsactiviteiten binnen zorg en welzijn aangeboden. Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland onderneemt meerdere activiteiten op het gebied van beroepsbeeldvorming. Deze helpen leerlingen een goede en bewuste keuze te maken voor hun studierichting. Pakket scholen.indd :16:02 Een landelijke subsidieregeling van het Ministerie van VWS stelt MBO- en HBO-scholen in staat studenten van een aantal zorgopleidingen aan het begin van hun studie te vaccineren tegen Hepatitis-B. Alle scholen in het werkgebied van de vereniging, met uitzondering van de Gereformeerde Hogeschool, doen een beroep op de regeling. Dat betekent dat studenten, reeds in voldoende mate beschermd kunnen zijn bij de aanvang van hun eerste praktijkstage. Een aantal onderwijsinstellingen (Saxion, ROC Aventus, ROC van Twente en Graafschap College) heeft collectieve afspraken gemaakt met de Travel Health Clinic over het hele traject van voorlichting/vaccinatie/controle. De andere opleidingsinstituten hebben dit individueel geregeld. Collegiale contacten praktijkopleiders/opleidingsfunctionarissen In de regio Twente/Achterhoek is al een aantal jaren sprake van een netwerk van praktijkopleiders. De WGV voert het secretariaat van het netwerk. De 3 bijeenkomsten die in 2009 plaatsvonden werden niet alleen benut om de collegiale contacten te versterken, maar ook om door middel van gastsprekers extra aandacht te schenken aan specifieke thema s. Zo werd eenmaal een inleiding verzorgd over het thema diversiteit. Ook werd een workshop gehouden over de vraag hoe je studenten het best kunt motiveren. In de rest van het werkgebied van de vereniging werd in 2009 zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande overlegstructuren van opleidingsfunctionarissen en praktijkopleiders. De rol van de WGV is daarbij ondersteunend en faciliterend. Zodra blijkt dat sprake is van lacunes of specifieke behoeften worden initiatieven genomen. 12 JAARVERSLAG 2009

13 Vmbo Carrousel De projectperiode van de vmbo Carrousel Twente werd op 1 juni afgerond. De carrousels in de subregio s Enschede, Hengelo en Almelo bleken uitstekend te draaien, terwijl de carrousel in Rijssen - om organisatorische redenen - moest worden gestopt. De organisatie van de carrousel is in Twente in handen gelegd van de samenwerkende vmboscholen, met een begeleidingscommissie bestaande uit 3 vertegenwoordigers van vmbo-scholen, een vertegenwoordiger vanuit de Werkgeversvereniging en een adviseur van Calibris. Voor de organisatie van de carrousel is een coördinator geworven die voortvarend aan de slag is gegaan en secretarieel wordt ondersteund vanuit Het Noordik in Almelo. Ter gelegenheid van de afsluiting van de projectperiode werd een aantal videofilmpjes gemaakt van carrousel bezoeken. Deze filmpjes zijn op te bekijken en laten leerlingen die nog aan de carrousel moeten beginnen, een beeld zien van hetgeen ze kunnen verwachten. Maatschappelijke stages De maatschappelijke stage wordt gezien als een extra mogelijkheid om de beeldvorming over de sector zorg en welzijn te verbeteren. Maatschappelijke stages worden in 2011 verplicht onderdeel in het voortgezet onderwijs. In de contacten met instellingen en scholen wordt hier al de nodige aandacht aan geschonken. Voor instellingen is een folder ontwikkeld met daarin praktische tips over het inbedden van de maatschappelijke stage in de organisatie en ervaringen van enkele instellingen daarmee. Maatschappelijke stages binnen Zorg- en Welzijninstellingen Wat is een maatschappelijke stage? Wat is de meerwaarde voor de leerling? Wat is de meerwaarde voor de instelling? Hoe plaatst u de leerling(en) binnen de organisatie? Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk c.q. wenselijk? Twee organisaties delen hun ervaringen over de maatschappelijke stages. Folder Maatsch Stages.indd :21:57 In de Oost-Achterhoek werd de proefperiode van de vmbo Carrousel in november tijdens een feestelijke bijeenkomst afgesloten en werd afgesproken dat de organisatie van de carrousel verder door de scholen zelf zou worden opgepakt. Via een markt in de vmbo-school in Lichtenvoorde presenteerden de deelnemende instellingen en scholen zich. Als gastsprekers traden op: de heer van Uum, directeur MEVA van het Ministerie van VWS; de heer Rijks, wethouder onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Aalten en mevrouw Joke van Laarhoven, opleidingscoördinator bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Rondom Deventer heeft vmbo-school Etty Hillesum zelf met een aantal instellingen in de omgeving een carrousel opgezet. In andere regio s zijn nog geen concrete stappen gezet, maar reageren zowel scholen als werkgevers positief op suggesties van de vereniging. Op dat gebied ligt er nog genoeg werk voor het jaar E-learning in Zorg en Welzijn Op 1 oktober werd een bijeenkomst georganiseerd over het thema e-learning. Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor medewerkers binnen instellingen en opleidingsinstituten die belast zijn met bij- en nascholing. De bijeenkomst trok 28 geïnteresseerden. Voor sommigen gold dat zij juist onderzochten of e-learning voor hen een interessant hulpmiddel was. Voor anderen gold dat zij al een stap verder waren en belast waren met de opzet van e-learning. Weer anderen maakten al gebruik van e-learning en wilden dit verder ontwikkelen. Tenslotte was sprake van een (beperkte) groep mensen die e-learning reeds in de praktijk toepasten en hun ervaringen wilden delen. Een universitair docent van de Universiteit Twente verzorgde de inleiding over e-learning, waarna 3 zorginstellingen en een ROC een presentatie gaven over hun ervaringen met e-learning. Gebleken is dat dergelijke bijeenkomsten in een duidelijke behoefte voorzien. Management Development In 2008 heeft de WGV, mede op verzoek van een aantal zorginstellingen, contacten gelegd met TSM Business School over de mogelijkheid om een management development programma te ontwikkelen. Het ging daarbij om een opleiding op post-hbo-niveau, bedoeld voor middenmanagers die willen doorgroeien en beter geëquipeerd willen worden voor hun (toekomstige) rol in de sector. Opvallend daarbij was het gegeven dat de uitdagingen waarvoor leidinggevenden zich gesteld zien in bijna elk werkveld gelijk zijn. Een succesvolle afronding van de opleiding zou vrijstelling moeten opleveren voor het eerste jaar van een MBA-opleiding. De kruisbestuiving tussen deelnemers uit verschillende werkvelden zou het grensoverschrijdend denken bevorderen. Het programma is in 2009 gereed gekomen, maar kon door gebrek aan belangstelling geen doorgang vinden. TSM gebruikt de inzichten die tijdens de ontwikkelfase werden opgedaan, bij de vormgeving en invulling van haar bestaande opleidingsprogramma. Rekeninstrument Veel instellingen beschikken niet over een meerjarenplanning waar het gaat om het aantal opleidingsplekken dat beschikbaar wordt gesteld. Het aantal stageplaatsen c.q. BBLplekken dat vorig jaar werd geboden is vaak leidend voor het aantal plekken dat men in het nieuwe jaar beschikbaar stelt. In 2009 is door het RIZO-projectteam een eenvoudig rekenmodel ontwikkeld dat instellingen in staat stelt te bepalen hoeveel stageplaatsen of BBL-plekken zij jaarlijks beschikbaar moeten stellen om in de toekomst in de eigen behoefte aan gekwalificeerd personeel te voorzien. In het model kan rekening worden gehouden met uitval tijdens opleidingen, gewenste verschuivingen in het functiebouwwerk e.d. In het model zijn een aantal referentiecijfers opgenomen, die desgewenst kunnen worden aangepast als de situatie in een instelling of regio afwijkt van het gemiddelde. Het rekenmodel kan via de website van het RIZO (www.rizo.nl) kosteloos worden opgevraagd en blijkt in de praktijk een zeer nuttig hulpmiddel te zijn in de discussie over dit onderwerp binnen instellingen. Het instrument wordt zowel via RegioPlus, als via Calibris en de onderwijsinstellingen actief gepromoot. Zomerstages De zomerperiode wordt tot nu toe nauwelijks gebruikt als stageperiode, terwijl de behoefte daaraan in de sector wel toeneemt. Het sterkst komt de vraag naar een meer continue inzetbaarheid van studenten naar voren in instellingen die de afgelopen jaren een leerafdeling hebben opgezet. Dit heeft geleid tot een projectvoorstel om de mogelijkheden voor een intensiever gebruik van de zomerstage (blok 5) te onderzoeken. Voor dit project werd in december 2009 door de vereniging een ESF-aanvraag ingediend in het kader van de regeling sociale innovatie. Bij de opzet van het project zijn 2 ROC s (ROC van Twente, Graafschap College), Calibris en 8 zorginstellingen betrokken (de aanvraag is inmiddels gehonoreerd). Omdat de invoering van zomerstages mogelijk gevolgen heeft voor de vakantieplanning van zowel docenten als studenten worden ook de medezeggenschapsraden van de betrokken organisaties bij het project betrokken. JAARVERSLAG

14 Proefproject afgerond Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt moet de sector alle zeilen bijzetten om grote personeelstekorten te voorkomen. Dat wil zeggen dat extra energie moet worden gestoken in instroom en behoud van personeel. Daarvoor is de steun van andere partijen van groot belang. Om succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijsveld en de zorgsector bij de instroom van personeel in beeld te krijgen zijn in 2007 een aantal regionale pilots van start gegaan. Het Proefproject Twente/Achterhoek, dat op 1 mei 2009 werd afgerond, was één van de 7 landelijke pilots. Het bijzondere van deze pilot was het feit dat het project was gericht op een groot gebied, met veel gemeenten en meerdere werkpleinen. In het plan waren doelstellingen opgenomen op het gebied van de instroom van werkloos-werkzoekenden; scholing en behoud van zittend personeel; instroom in vrijwilligerswerk en participatiebanen. De in 2009 afgeronde evaluatie liet zien dat de gekozen vorm van samenwerking ertoe leidde dat meerdere doelen met elkaar kunnen worden verenigd en de samenwerking vruchten afwerpt. Werving en selectie van BBL-leerlingen De belangstelling voor BBL-plekken in de sector zorg en welzijn is aanzienlijk. Dat leidt tot een aantal knelpunten. Veel partijen, zowel scholieren als werkzoekenden (en hun arbeidsbemiddelaars/re-integratiebedrijven), zijn naarstig op zoek naar opleidingsplekken. Omdat voor werkzoekenden in een aantal gevallen dankzij subsidies extra opleidingsplaatsen gecreëerd kunnen worden, is het lastig om uitsluitend af te gaan op het aantal BBL-leerlingen dat een werkgever jaarlijks bij een onderwijsinstelling aanmeldt. Een goede selectie voor het begin van de opleiding kan latere uitvalsrisico s beperken. De vereniging bekijkt daarom of ervaringen die elders zijn opgedaan bij vormen van samenwerking bij de werving en selectie van leerlingen naar onze regio vertaald kunnen worden. In 2010 zal daarvoor een pilot worden opgezet. De geformuleerde doelen werden behaald: 322 medewerkers zijn doorgestroomd naar hogere functies, veelal na een BBL-traject. BBL-trajecten meer voor de doorstroom van zittend personeel, dan voor de instroom van werkzoekenden ingezet. Er zijn ruim 300 kandidaten ingestroomd, waarvan 120 van allochtone afkomst. Meer dan 77% van de kandidaten in het project heeft het traject met succes afgesloten. Seelnemers met onvoldoende capaciteiten voor regulier werk werden bemiddeld in de richting van vrijwilligerswerk en participatiebanen. Het instroomproject heeft - zoals de doelstelling was - meer lager opgeleiden bereikt. Daarnaast werden een aantal algemene conclusies getrokken: Succesvolle plaatsingen hebben met elkaar gemeen dat er veel specifieke kennis van de individuele situatie is benut op locatie. De inzet van de WGV bij de voorselectie en toeleiding van kandidaten is daarin effectief gebleken. Het beschikbare ICT-systeem, Matchcare, heeft onvoldoende ondersteuning geboden. Meer succesvolle plaatsingen waren mogelijk geweest met betere informatievoorziening. Het bestaande onderwijssysteem speelt - bij gebrek aan modulair onderwijs - nog onvoldoende in op de vraag van ketenpartners. De samenwerking tussen de WGV, UWV WERKbedrijf en gemeenten op afzonderlijke werkpleinen is succesvol en zou voortzetting behoeven in de vorm van een brancheservicepunt. Project diversiteitsbeleid Het aantal opleidingsplaatsen kan jaarlijks fluctueren, afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarbij speelt ook de financiële situatie een belangrijke rol. Bij de werving en selectie van leerlingen blijkt veel energie verloren te gaan. Scholieren geven hun belangstelling bij meerdere werkgevers aan, maar kunnen uiteindelijk maar op één plek worden aangenomen. De no-show bij sollicitatiegesprekken met potentiële BBL-leerlingen is erg hoog. IRO s Werkzoekenden kunnen via het UWV een individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) aanvragen en deze door de Werkgeversvereniging laten uitvoeren. In 2009 werden 26 kandidaten afgesloten, waarvan 66% met succes. Een 10% hogere score dan in Dit succespercentage is bovengemiddeld in de re-integratiebranche. Keurmerken Voor haar re-integatieactiviteiten heeft de vereniging enkele jaren geleden het CKRkeurmerk ontvangen. Dit keurmerk was van belang om aan externe opdrachtgevers en klanten duidelijk te maken dat de vereniging kwalitatief goede dienstverlening bood. Het CKR-keurmerk is inmiddels opgegaan in het Blik-op-Werk keurmerk. In 2010 zal de vereniging een audit laten uitvoeren om te bepalen of wordt voldaan aan de vereisten van dit keurmerk. De zorg- en welzijnssector heeft om meerdere redenen belang bij de werving, toeleiding, instroom en het behoud van allochtone medewerkers. Door de stijging van het aandeel allochtonen in de bevolking neemt het beroep dat zij op de zorg- en welzijnssector doen toe. Voor zorgaanbieders ligt daar een markt. De arbeidsparticipatie van allochtonen is nog relatief laag. Daar komt bij dat het aandeel van de groep in het personeelsbestand van zorg- en welzijnsinstellingen, zeker in Oost-Nederland, nog laag is. Tijd voor een inhaalslag. Zeker als de sector de komende jaren te maken krijgt met een grote behoefte aan nieuw personeel. Een instroomproject dat uitsluitend gericht is op de werving van allochtonen heeft een grote kans te mislukken. Pas wanneer een organisatie in haar personeelsbeleid goed inspeelt op het thema diversiteit is de kans dat dergelijke projecten met succes kunnen worden afgerond groot. De Werkgeversvereniging is in 2008 met steun van het Ministerie van VWS een project gestart gericht op de instroom van Turkse en Marokkaanse vrouwen in de zorg. De vereniging heeft daarbij gekozen voor een nauwe samenwerking met Bureau RAZ, waarbij juist is ingezet op het thema diversiteitsbeleid. Dit om ervoor te zorgen dat instroomprojecten gericht op specifieke doelgroepen ook ingebed worden binnen een organisatie. Het project zou oorspronkelijk eind 2009 worden afgerond, maar is met 3 maanden verlengd tot 1 april Om de resultaten van het project te monitoren en input te krijgen voor het mogelijke vervolg heeft onderzoeksbureau Marotura de opdracht gekregen evaluatieonderzoek uit te voeren. De uitkomsten daarvan worden in 2010 gepresenteerd. Eind 2009 was al duidelijk dat de beoogde resultaten, waar het gaat om de werving van kandidaten, en de feitelijke plaatsing op vacatures in instellingen zijn behaald. Het aantal kandidaten dat in een scholingstraject werd geplaatst lag lager dan verwacht. Daarnaast is gebleken dat veel instellingen aangeven aan de slag te willen met het thema diversiteitsbeleid, maar dat de concrete vertaling van dat voornemen nogal eens moeizaam verloopt. In de praktijk is het gat tussen wens en werkelijkheid niet altijd makkelijk te overbruggen. WGV Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Achterhoek Diversiteit in de Zorg Ben je van allochtone afkomst? Werk je graag met mensen? Wil je afwisselend werk met eigen verantwoordelijkheid? Wil je jezelf verder ontwikkelen? Dan biedt dit project goede kansen Start van het project april 2008 Einde project juni 2009 ZorgSelect Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Achterhoek Werken in de Thuiszorg Verpleging en Verzorging Ziekenhuiszorg Zorg voor verstandelijk gehandicapten Geestelijke Gezondheids Zorg Welzijn Jeugdhulpverlening Diversiteit in de Zorg = kwaliteit in de zorg 14 JAARVERSLAG 2009

15 Brancheweken oktober Op 1 oktober organiseerde het UWV WERKbedrijf op de verschillende werkpleinen in de regio een regionale banenmarkt. Adviseurs van de WGV hebben op alle werkpleinen in de regio acte de présence gegeven en bezoekers geattendeerd op de vacatures die bij ZorgSelect bekend waren. Daarnaast hebben ze belangstellenden geadviseerd over de mogelijkheden waar het gaat om het vinden van werk en het volgen van opleidingen gericht op de sector zorg en welzijn. Het publiek was zeer divers. De meeste belangstellenden waren tussen de 30 en 50 jaar. Opvallend was op sommige werkpleinen het hoge opleidingsniveau (HBO) van de kandidaten. Sommigen zouden, met een beperkte bijscholing, uitstekend kunnen passen in de zorgen welzijnssector. Anderen waren bijna direct bemiddelbaar. Wmo aanbesteding Door veranderingen in de Wet niet alleen om huishoudelijke hulpen, maar Maatschappelijke Ondersteuning besloten ook om medewerkers in ondersteunende gemeenten zowel lichte, als zwaardere diensten. Een deel van het werk is terecht vormen van Huishoudelijke Hulp (HH1 en gekomen bij schoonmaakbedrijven. Een HH2) opnieuw aan te besteden. Door de aantal ouderenzorginstellingen heeft besloten wetswijziging was ondermeer vastgelegd wel in te tekenen op kleinere volumes en dat de zogenaamde hulp in natura alleen dit als aanvulling op hun dienstverlening te nog door eigen medewerkers en niet meer beschouwen. Her en der werden juridische via alfahulpen geboden zou mogen worden. procedures gevoerd over de uitkomsten van Op voorhand was al bekend dat de geboden de aanbestedingsprocedures. tarieven nog of nauwelijks kostendekkend zouden zijn. Thuiszorgorganisaties waren De Wmo-perikelen hebben duizenden daardoor genoodzaakt een afweging te medewerkers in de regio direct of indirect maken. Was het in het licht van de te geraakt. Doordat veel huishoudelijke hulpen verwachten tarieven nog wel verantwoord op kleine arbeidscontracten werkzaam waren, om deze vorm van ondersteuning in het is het totale verlies aan werkgelegenheid (in pakket op te nemen? full-time equivalenten) beperkt gebleven. Een deel van de medewerkers die boventallig Een groot aantal thuiszorgorganisaties heeft was verklaard, is in dienst getreden bij de deze vraag negatief beantwoord en gekozen nieuwe aanbieders. Een deel is gestopt met voor stopzetting van de dienstverlening. Met werken of elders in een andere functie aan name in Twente heeft dit de gemoederen de slag gegaan. In de betrokken organisaties behoorlijk beziggehouden. Stopzetting zijn daarnaast scholingstrajecten van start betekende niet alleen dat de coördinerende gegaan om een aantal medewerkers door te rol van de thuiszorgorganisatie bij de inzet scholen naar hogere functies (verzorgende). van alfahulpen werd afgebouwd, maar ook dat de arbeidsrelatie met grote aantallen Terugkijkend moet geconstateerd worden medewerkers die wel in loondienst waren dat de Wmo-aanbestedingsperikelen moest worden afgebouwd. Het ging daarbij hebben geleid tot een verslechtering van de relaties tussen de thuiszorgorganisaties en gemeenten. Het imago van de sector heeft eronder te leiden gehad. Veel zorgorganisaties hebben te maken gehad met exploitatietekorten op het onderdeel huishoudelijk ondersteuning. Daarnaast heeft de afbouw van deze activiteiten ook nog eens geleid tot de nodige kosten (reorganisatie en sociale plannen). Veel medewerkers hebben hun baan verloren. Alle inspanningen ten spijt om de negatieve effecten van de Wmoaanbesteding te ondervangen, blijven zowel werkgevers, als medewerkers met een kater achter. De vereniging is van mening dat er een constructievere manieren moeten zijn om beleidsdoelen te realiseren. Om een beter beeld te krijgen van de effecten van de in 2009 uitgevoerde aanbestedingsronden voor de personeelsvoorziening zal de vereniging in 2010 een onderzoek uitvoeren onder haar leden. Dat moet ook input opleveren voor een manier om - in overleg met gemeenten - afspraken te maken om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Van werk-naar-werk In diverse zorginstellingen is sprake geweest van reorganisaties met personele gevolgen. De vereniging heeft een aantal malen als sparringpartner opgetreden bij instelling die hiermee te maken kregen. Met name bij management en ondersteunende diensten werd formatieruimte geschrapt. Instellingen gaan over het algemeen zelf actief op zoek naar alternatieve werkgelegenheid voor boventallige medewerkers. Een deel vindt binnen de eigen organisatie een andere, passende functie. Velen zijn elders binnen de sector aan het werk gegaan. De vacaturebank van ZorgSelect is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Adviseurs van de vereniging hebben daarnaast ook de nodige medewerkers actief van werk naar werk kunnen bemiddelen. Het aantal gedwongen ontslagen was dan ook beperkt. Velen konden toch weer snel aan de slag. De Regionale Mobiliteitscentra en Poortwachtercentra blijken ook bij de herplaatsing van boventallige medewerkers van instellingen een nuttige rol te vervullen. Wanneer een werkgever binnen de eigen instelling geen (her)plaatsingsmogelijkheden heeft voor een zieke medewerker, is deze verplicht de mogelijkheden elders te onderzoeken. Dit zijn de zogenaamde 2 e spoortrajecten. De vereniging biedt daarbij ondersteuning aan. De ondersteuning van de adviseurs van de WGV verschilde van een enkel gesprek met de afdeling P&O, tot groepsgerichte voorlichting, sollicitatietrainingen en individuele maatwerktrajecten. Van de 67 herplaatsingstrajecten die in 2009 werden afgesloten was 59% succesvol. Daarnaast vonden veel kandidaten, mede dankzij de vacaturebank van ZorgSelect, op eigen kracht ander werk. Kandidaten beoordeelden de begeleiding van de adviseurs van de WGV met gemiddeld 7,7. Een hoge score. Brancheservicepunten Spreekuren op werkpleinen > Vervolg van voorpagina In het voorjaar van 2009 is, na de afsluiting van het proefproject, door UWV WERKbedrijf en WGV besloten om, in afwachting van de totstandkoming van een landelijke regeling, de samenwerking voort te zetten. De vacaturebank en CV-bank van ZorgSelect en die van Werk.nl werden steeds meer met elkaar verbonden, terwijl adviseurs van de WGV via spreekuren op verzoek van werkcoaches adviezen uitbrachten over de plaatsingsmogelijkheden van werkzoekenden in de sector zorg en welzijn. De vereniging heeft in haar werkgebied te maken met 4 subregio s waarin een brancheservicepunt zou moeten worden opgericht. De vereniging heeft daarvoor contacten gelegd met de UWV WERKbedrijven van Enschede, Doetinchem, Zwolle en Apeldoorn. Uiterlijk 1 november dienden de regionale plannen te worden ingeleverd bij een landelijke stuurgroep. Het brancheservicepunt Twente (werkpleinen Almelo, Hengelo, Enschede en locaties in Oldenzaal en Nijverdal) werd als eerste formeel geopend. De Achterhoek (werkpleinen Winterswijk en Doetinchem, met locatie in Ulft) volgde. Via intentieverklaringen in de regio IJssel-Vecht (Zwolle, Hardenberg en Steenwijk) en de regio Stedendriehoek/Noordwest-Veluwe (werkpleinen Deventer, Zutphen, Harderwijk en Apeldoorn) heeft de vereniging zich gecommitteerd aan de samenwerking in deze regio s. Opening brancheservicepunt Twente In de periode mei-december 2009 hebben adviseurs van de vereniging ruim 800 werkzoekenden gesproken tijdens één van de spreekuren op de werkpleinen. Het spreekuur is primair opgezet om de werkcoach van advies te dienen en te bezien of kandidaten die door de werkcoach voor een gesprek worden ingepland, al dan niet geschikt (te maken) zijn voor een baan in de sector zorg en welzijn. Juist de interactie tussen de kandidaat, de werkcoach en de adviseur van de WGV zorgt voor een versnelling van procedures en korte lijnen. JAARVERSLAG

16 De leden van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland* IJsseloevers Veluwe Colofon Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Tel: Fax: Postadres Postbus AB Deventer Bezoekadres Zutphenseweg AH Deventer Oplage: stuks Overname van teksten alleen na toestemming van de Werkgeversvereniging. *Dit is overzicht is van 29 april Kijk voor een actueel overzicht van de leden op

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt

Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Preambule Onverminderd het bepaalde in de statuten van de Vereniging beoogt het huishoudelijk reglement nadere regelingen te treffen voor die

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2009-2011. Investeren in menselijk kapitaal

Strategisch Beleidsplan 2009-2011. Investeren in menselijk kapitaal Strategisch Beleidsplan 2009-2011 Investeren in menselijk kapitaal 2 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2009-2011 Inleiding In december 2008 is de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland ontstaan uit

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland kennismakelaar voor zorg en welzijn in Oost-Nederland 2 De vereniging De vereniging De Werkgeversvereniging

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16.

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16. Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2 In deze nieuwsbrief: Open Dag van Zorg en Welzijn: een mooie en succesvolle dag! Nieuw! Het ZorgpleinNoord Magazine Leergang Arbeidsrecht op herhaling Voorlichting

Nadere informatie

Koersvast laveren Strategisch beleidsplan WGV Zorg en Welzijn

Koersvast laveren Strategisch beleidsplan WGV Zorg en Welzijn Koersvast laveren Strategisch beleidsplan WGV Zorg en Welzijn 2017-2020 1/6 De context De economie herstelt, de werkgelegenheid groeit weer. De Nederlandse arbeidsmarkt verandert in een rap tempo. De sector

Nadere informatie

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel Waarom het Zorgpact? In de zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorgprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren,

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Doorn, juli 2013 1. Inleiding 1.1 Werk&Mantelzorg in de zorgsector Stichting

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm 26 januari 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 De respondenten... 3 2.2 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 3 2.3

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Altijd vanuit de kracht van het gezamenlijke. Steeds meer vacatures bij Zorgsupport en ZorgSelect. Vitaliteitsbeleid hoog op de agenda

JAARVERSLAG. Altijd vanuit de kracht van het gezamenlijke. Steeds meer vacatures bij Zorgsupport en ZorgSelect. Vitaliteitsbeleid hoog op de agenda JAARVERSLAG 2008 Business Meeting Twente 4 Vmbo Carrousel uitgebreid 9 Arbeidsmarktverkenning 15 Project Ergocoaches 12 Op de Business Meeting Twente werd de winnaar van de Award voor beste werkgever uitgereikt...

Nadere informatie

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Preventie via de gemeentepolis Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Dit is een samenvatting van het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Leiderschap met ambitie. Leergang voor leidinggevenden. Jaarbeeld 2012 ImaGO

Leiderschap met ambitie. Leergang voor leidinggevenden. Jaarbeeld 2012 ImaGO Leiderschap met ambitie Leergang voor leidinggevenden Jaarbeeld 2012 ImaGO 13-11-12 13:58 Feiten en cijfers Aantal aangesloten organisaties Nieuw aangesloten organisaties in 2012 Aantal teruggetrokken

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie IJssel-Vecht Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

MET ELKAAR KOM JE VERDER

MET ELKAAR KOM JE VERDER MET ELKAAR KOM JE VERDER 2 ACE IS EEN HR-PLATFORM VAN ONTMOETEN, VERBINDEN, ACTIVEREN EN INSPIREREN. 3 Het ACE Integraal Netwerk bestaat uit drie onderdelen: ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Regeerakkoord Arbeidsmarktagenda Medisch Specialistische Zorg Kamerbrief van 1 december Aaldert Mellema

Regeerakkoord Arbeidsmarktagenda Medisch Specialistische Zorg Kamerbrief van 1 december Aaldert Mellema Regeerakkoord Arbeidsmarktagenda Medisch Specialistische Zorg Kamerbrief van 1 december 2017 Aaldert Mellema Regeerakkoord oktober 2017 -Zorg voor ouderen (p.13) Evaluatie WMO Knelpunten aanpakken Uitvoeren

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Mis de slag niet! Verbetering arbeidsmarktstrategie Efficiënte inzet van middelen Bundeling van krachten Word nu lid! ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende Werkgeversvereniging voor Zorg en

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht

Hét carrière-evenement voor de financiële branche. Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Hét carrière-evenement voor de financiële branche Zaterdag 21 mei 2011 Stadion Galgenwaard Utrecht Carrière-evenement voor de financiële branche Marcommunity organiseert op zaterdag 21 mei 2011 de eerste

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Rondom het generatiepact leven veel vragen bij HRM-adviseurs, bestuurders en OR-leden. De meest voorkomende hebben we bij elkaar gebracht en voorzien

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Achterhoek

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Achterhoek Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Achterhoek Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Transvorm Michiel van den Heuvel 1 1. Inleiding In 2014 hebben we weer diverse activiteiten uitgevoerd in kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Niet

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Vanuit een duidelijke visie op zorg verbeteren de Isala klinieken de serviceverlening en de communicatie met patiënten

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2016 Twente Trends in zorg en welzijn Minder zelfstandigenbanen 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal zzp ers groeide jarenlang, maar is het laatste

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers!

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 De klant centraal Wij zijn een dynamisch en innovatief bedrijf op het gebied

Nadere informatie