INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein"

Transcriptie

1 INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014

2 Blad 2

3 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie werd u uitgereikt tijdens de algemene informatieve bijeenkomst over de marktverkenning, inkoop en subsidiëring op 28 maart 2014 in het WTC-hotel. Dit informatiepakket geeft weer op welke manier de gemeente Leeuwarden de hulp en ondersteuning vanaf 2015 in de gemeente wil organiseren en wat voor gevolgen dit voor u als aanbieder kan hebben. Dit informatiepakket en de marktverkenning heeft betrekking op alle dienstverleners waarmee de gemeente op één of andere wijze vanaf 2015 een relatie aan kan gaan. Het kan gaan om een subsidierelatie, het afnemen van diensten en producten of samenwerking op het terrein van: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo nieuw, incl. AWBZ), de Jeugdwet en de Participatiewet. We starten een marktverkenning die gehele scope van het Sociale Domein beslaat. Naast de wijze waarop de gemeente per 2015 de hulp en ondersteuning wil organiseren geeft dit informatiepakket ook aan op welke manier de gemeente Leeuwarden de komende periode met u in gesprek wil gaan om te verkennen hoe onze voornemens en de Rijksbezuinigingen het beste door de gemeente en alle aanbieders kan worden opgevangen. Het Rijk geeft de gemeente de mogelijkheid om de hulpverlening ontschot te organiseren, maar voert tegelijkertijd forse kortingen op de budgetten door. De definitieve Rijksbudgetten zijn niet bekend en we kunnen daar nu ook geen duidelijkheid over geven. Voor de goede orde moet worden opgemerkt dat het onderstaande nog ter vaststelling aan de gemeenteraad van Leeuwarden wordt voorgelegd. De gemeenteraad heeft nog de mogelijkheid om dit model te veranderen. Naar verwachting zal de gemeenteraad eind mei in een koersdocument deze uitvoeringswijze vaststellen. Het proces van de marktverkenning betreft geen officiële marktconsultatie in de zin van de Aanbestedingswet, in tegenstelling tot wat de aankondiging in de dagbladen en op de website suggereert. De aangekondigde verkenning is er op gericht om in alle vrijheid en vertrouwelijkheid met partijen in gesprek te gaan hoe de gemeente met in breng van partijen vanaf 2015 uitvoering geeft aan de hulp en ondersteuning in Leeuwarden. Het Rijk verwacht van de gemeenten om uiterlijk 1 oktober 2014 de overeenkomsten met alle aanbieders te sluiten die per 2015 de gemeentelijke hulpverlening zullen uitvoeren. Deze wettelijke deadline geeft de gemeente weinig ruimte om een langdurig traject te doorlopen. We vragen uw begrip voor de snelheid waarmee de gemeente de komende periode vorm wil geven aan de invulling van het Sociale Domein.

4 Blad 4 De wethouder heeft in de bijeenkomst gemeld dat voor 2015 de gemeente maximaal gebruik maakt van de mogelijkheid het overgangsrecht toe te passen. Dit overgangsrecht houdt in dat de gemeente is gehouden om de hulp en ondersteuning te continueren voor een bepaalde periode. En dat de gemeente er alles aan gelegen is dit snel te regelen om zekerheden te bieden aan cliënten en dienstverleners. Maar dat de snelheid niet te koste mag gaan van de zorgvuldigheid en dat daarom snel een uitvraagronde start. We zullen daarom naar verwachting voor de zomer een passend aanbod kunnen doen.

5 Blad 5 Indicatieve aanpak per 2015 Op de bijeenkomst werd u op hoofdlijnen een model gepresenteerd. Een schematische weergave van dit model is op een A3-vel aan u uitgereikt. Het model laat op hoofdlijnen zien hoe de gemeente de hulp en ondersteuning wil organiseren. De concrete invulling willen we in samenwerking met alle partijen oppakken. Hieronder treft u uitgangspunten en richtingen aan die we bij de uitvoering in acht wensen te nemen en op basis waarvan de gemeente met u in gesprek wil gaan. Overgangsrecht We maken als gemeente onderscheid tussen het wettelijke overgangsrecht, het eigen overgangsrecht en situaties waar geen overgangsrecht geldt. Voor de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet is een overgangsrecht geregeld. Ook zullen we in onze eigen regelgeving rekening moet houden met overgangstermijn. Dit overgangsrecht houdt in dat de gemeente is gehouden om de hulp en ondersteuning te continueren voor de lopende indicaties voor vastgestelde perioden. Voor alle cliënten waar geen overgangsrecht op van toepassing is, geldt vanaf 1 januari 2015 het nieuwe regime. Een nieuw situatie is niet alleen aan de orde wanneer iemand zonder verleden een beroep op hulp en ondersteuning doet, maar ook wanneer een eerder gegeven beschikking in 2015 verloopt en er tot nieuwe indicaties moet worden overgaan. Deze herindicaties vanaf 1 januari 2015 zullen op basis van het nieuwe regime worden gedaan, en die indicatie bepaalt ook voor welke hulp en ondersteuning iemand in aanmerking komt. Voor de dienstverlening voor cliënten met een doorlopende indicatie die onder het overgangsrecht vallen, zult u een passend aanbod ontvangen. We houden rekening met de kortingen die door het Rijk worden toegepast. Uitgangspunten Naast het onderscheid tussen bestaande en nieuwe hulpvragen, willen we op basis van de onderstaande uitgangspunten en richtingen het gesprek met u aan willen gaan: 1. De omvang van het Rijksbudget voor Leeuwarden is leidend; De gemeente heeft geen middelen om de Rijkskortingen op te vangen. Dat betekent dat we de kosten van de huidige dienstverlening zullen moeten verlagen door sturing op volume, prijs en/of door innovatie die de dienstverlening effectiever en efficiënter maakt. 2. Een eenduidige registratie en informatie; Om er voor te zorgen dat iedereen één taal spreekt en duidelijker wordt hoe de hulp rondom een huishouden is georganiseerd, willen we werken naar een eenduidige registratie- en informatiesysteem.

6 Blad 6 3. Het kantelen van case-load naar de sociale wijkteams; De sociale wijkteams vormden al een tijdlang onderdeel van de door de gemeente geboden hulp en ondersteuning. Waarmee we willen inzetten op meer preventie, en vroegsignalering en begeleiding in het alledaagse. We willen we met u afspreken hoe de aansluiting tussen uw organisatie en de wijkteams vormgegeven gaat worden. 4. Het doorontwikkelen van de eigen kracht principe en maatschappelijke steunsystemen, in het bijzonder waar (zeer) langdurige begeleiding aan de orde is; Omdat we niet langer in staat zullen zijn om alle hulp in stand te houden, zullen we moeten investeren op het zoveel mogelijk ontwikkelen van de eigen regie en vrijwillige ondersteuning bij de mensen. Met u willen we verkennen hoe we dat verder kunnen invullen. 5. Het gebruik van nieuwe cliëntprofielen; Omdat we binnen Leeuwarden in een nieuw model werken, zullen we ook moeten onderzoeken welke cliënten het beste op welke manier in het model geholpen kunnen worden. Daartoe moeten we afscheid nemen van de oude criteria voor indicatie en vervangen door nieuwe cliëntprofielen. Die profielen worden ontwikkeld in nauw overleg met alle dienstverleners in een proces dat langere tijd mag duren. 6. De toepassing van het principe: één huishouden, één plan, één hulpverlener; Dit principe is één van de belangrijkste pijlers onder onze hulpverlening en ondersteuning. We geloven dat dit principe zorgt voor doelgerichte efficiënte hulpverlening, zodat we ook daadwerkelijk (op termijn) zonder dubbelingen en overbodig overleg kunnen gaan werken. Op welke manier dit principe in uw organisatie en binnen de keten waar u deel van uit maakt kan worden geborgd, willen we met u vaststellen. Subsidie versus inkoop Afhankelijk van de relatie die de gemeente met een partij aan zal gaan, zal ook het proces worden bepaald. Dienstverleners met door de gemeente gesubsidieerde activiteiten zullen een ander proces volgen dan dienstverleners waar de gemeente een contractuele relatie mee aan zal gaan. Binnen de marktverkenning wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beide vormen. In de uitvraag, de individuele gesprekken en de gezamenlijke werksessies zullen zowel gesubsidieerde als te contracteren dienstverleners deelnemen. Vanaf het moment dat de verkenning is beëindigd, zullen gesubsidieerde partijen en te contracteren partijen hun eigen traject kennen. In de volgende paragraaf zal vooral worden ingegaan op de planning met te contracteren partijen. Gesubsidieerde partijen worden afzonderlijk over het vervolg geïnformeerd.

7 Blad 7 Het proces van de marktverkenning en inkoop Hieronder volgt een indicatieve beschrijving van het proces van de marktverkenning en het verdere verloop van de inkoop en subsidiering. 1 Activiteit Planning 1. Algemene informatieve bijeenkomst 28 maart Schriftelijk eerste verzoek om informatie 4 april Individuele gesprekken met marktpartijen 7 april 2014 t/m 28 april Deadline eerste verzoek om informatie 17 april Schriftelijk tweede verzoek om informatie 21 april Deadline tweede verzoek om informatie 9 mei Gezamenlijke (avond)sessie op thema s 5 mei 2014 t/m 16 mei Aanbod met betrekking tot het overgangsrecht juni Openen eventuele openbare inschrijving juni Sluiten eventuele openbare inschrijving Medio juli Beoordeling door de gemeente (incl. gesprekken) Augustus Gunning en sluiten contracten September Implementatie van de nieuwe werkwijze 1 oktober De planning en activiteiten is afhankelijk van informatie uit het Rijk en besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden.

8 Blad 8 Toelichting op de bovenstaande stappen Ad 1. Deze algemene informatieve bijeenkomst is het startmoment van de marktverkenning. In deze bijeenkomst wordt globaal uitgelegd op welke manier de gemeente Leeuwarden per uitvoering aan het totaal aan taken binnen het Sociale Domein wil vormgeven. Ad 2. Het eerste schriftelijke verzoek om informatie betreft een verzoek waar we van uw dienstverlening feitelijke informatie over cliëntenaantallen, gehanteerde tarieven, de opbouw van hulpvraag op profiel en welke profielen u kunt onderscheiden. In de week van 4 april 2014 zult u een brief ontvangen waarin meer wordt toegelicht over de door de gemeente gevraagde informatie. Ad 3.. In de individuele gesprekken willen we met een aantal instellingen verkennen op welke manier in het bijzonder binnen de uitgenodigde instelling de decentralisaties en de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten het beste kunnen worden vertaald naar de uitvoering vanaf De korte doorlooptijd van het proces maakt dat we niet iedereen kunnen spreken. We gaan in ieder geval in gesprek met een aantal grote aanbieders en zullen op basis van gemotiveerde aanmeldingen een selectie maken van overige partijen die we willen spreken. We nodigen zo veel mogelijk organisaties uit om zich te laten afvaardigen door een vertegenwoordiger of een koepelorganisatie. Een gemotiveerde aanmelding voor een gesprek kunt u doen via: Ad 4. Geen toelichting (zie onderdeel 2) Ad 5. Het tweede schriftelijke verzoek om informatie betreft een uitnodiging om producten en arrangementen voor te dragen die de gemeente in kan kopen voor haar kwetsbare burgers. Naar aanleiding van de individuele gesprekken en de sessies is de gemeente in het bijzonder geïnteresseerd in plannen waarin de instellingen zelf de vernieuwing verwachten. Ad 6. Geen toelichting (zie onderdeel 5) Ad 7. Naast de individuele gesprekken, wil de gemeente rondom enkele thema s met meerdere aanbieders en partijen in het veld gesprekken aangaan om zaken te verduidelijken, richtingen te verkennen of daar waar het kan al afspraken of intenties uit te spreken. Deze sessies worden naar verwachting in de avonduren gepland en duren ca. 2 uren. Ad 8. De partijen met cliënten waar de gemeente per 2015 wettelijke verantwoordelijk voor wordt en waar een overgangsrecht voor van toepassing is, krijgen van de gemeente voor dat deel een passend aanbod. Zie voor een nadere uitleg de Indicatieve aanpak per In de verkenning zal ook dit aan de orde komen.

9 Blad 9 Ad 9. Nadat de gemeente alle informatie heeft verwerkt, zal de gemeente een inschrijving starten. Ons streven is om medio juli 2014 de inschrijving te sluiten, waarna de beoordeling volgt. Ad 10. Geen toelichting (zie onderdeel 9) Ad 11. Nadat de inschrijving is gesloten volgt de beoordeling van de inschrijvingen door de gemeente. In die periode kunt u worden uitgenodigd om nadere inlichtingen te verschaffen over uw inschrijving. Ad 12. Het Rijk verwacht van de gemeenten dat zij uiterlijk 1 oktober 2014 de overeenkomsten afsluit met alle aanbieders die per 2015 de gemeentelijke hulpverlening zullen uitvoeren. Deze wettelijke deadline geeft de gemeente weinig ruimte om een langdurig traject te doorlopen. Dit heeft overigens wel als gevolg dat uw organisatie tijd krijgt om binnen de organisatie veranderingen door te voeren om de decentralisaties mede op te vangen. Ad 13. Vanaf het sluiten van de overeenkomst zal per 1 oktober 2014 de nieuwe werkwijze worden geïmplementeerd. De gemeente Leeuwarden is hier al (deels) mee gestart. Vanaf dat moment zullen de werkprocessen tussen de gemeente en alle partijen op elkaar moeten worden afgestemd.

10 Blad 10 Hoe word ik verder geïnformeerd? De gemeente Leeuwarden heeft een aparte website ingericht waar alle documenten (waaronder dit informatiepakket) vanaf 31 maart 2014 worden gepubliceerd en waar u op de hoogte wordt gehouden van alle ontwikkelingen. Deze website is: Naast deze website zult u ook individuele informatie of uitnodigingen ontvangen om mee te denken en mee te praten over alle ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben of de gemeente iets willen presenteren, kunt u via het algemene adres uw vraag of reactie kwijt.

Hoe kunt u de informatie leveren?

Hoe kunt u de informatie leveren? Aan alle dienstverleners in het Sociaal domein Verzoek om het leveren van informatie -- [[OPVRAGEN]] Welzijn Strategie en Bedrijfsvoering Welzijn 14 058 Uitvraag aan de dienstverleners 31 maart 2014, verzonden:

Nadere informatie

1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein

1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein 1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein 22 april 2014 Gestelde vragen over de in te vullen vragenlijst Indien relevant staat tussen haakjes de vraag uit de vragenlijst waarop vraag en betrekking

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, Juli 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld over het

Nadere informatie

Hulp bij het Huishouden Gemeente Dalfsen

Hulp bij het Huishouden Gemeente Dalfsen Hulp bij het Huishouden Gemeente Dalfsen Document ten behoeve van de marktdialoog en consultatie Dalfsen, 18 december 2018 Status: definitief Inhoud Inleiding 2 1 Hulp bij het Huishouden bij Dalfsen 3

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Marktconsultatie

Marktconsultatie Marktconsultatie 1. 08-09-2016 Disclaimer: Onderstaande informatie is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring van gemeente(n) Agenda Kennismaking Spelregels Outputbekostiging (toelichting op gewenste

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2020 huishouden en begeleiding

Inkoop Wmo 2020 huishouden en begeleiding Inkoop Wmo 2020 huishouden en begeleiding marktconsultatie 21 februari 2019 Op eigen kracht, dat doen we samen! Programma van vandaag Toelichting proces Toelichting uitgangspunten en contouren aanbesteding

Nadere informatie

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Hieronder volgt het verslag van de eerste marktconsultatie. De vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld zijn in een overzicht onderaan dit verslag opgenomen.

Nadere informatie

Programma: Huishoudelijk: Presentatie wordt per mail nagestuurd Sfeerverslag wordt op site H10 Inkoopbureau gepubliceerd 3 sessies aan gesprekstafels

Programma: Huishoudelijk: Presentatie wordt per mail nagestuurd Sfeerverslag wordt op site H10 Inkoopbureau gepubliceerd 3 sessies aan gesprekstafels Marktconsultatie H10 INKOOPTRAJECT 2020-2024 19 SEPTEMBER 2018 Programma: 1. Welkom & Inleiding 2. Samenwerken aan maatschappelijke resultaten 3. Stap 1: Het bepalen van het resultaat 4. Stap 2: Het ondersteuningstraject

Nadere informatie

Inkoop & subsidie 2018

Inkoop & subsidie 2018 Inkoop & subsidie 2018 AGENDA 1.Welkom en korte inleiding door Myra van den Hoed 2. Stand van zaken Inkoop en subsidie 2017 3. Jeugdhulp Transformatie 2018 4. Jeugdhulp Kenmerken Model 2018 5. Jeugdhulp

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten:

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten: AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 06/34.14 Onderwerp : Huishoudelijke Hulp 1 2015 Inleiding De Eerste Kamer heeft op 8 juli jl. ingestemd met de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Doorontwikkeling dagbesteding Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Hoe ziet de dagbesteding er nu uit? 614 cliënten Ruim 55 aanbieders en daarnaast onderaannemers Aanbod

Nadere informatie

d Postbus AA Den Burg website: 1

d Postbus AA Den Burg website:     1 Advies aan het College van B&W van de gemeente Texel Onderwerp: 3D Beleidsplan: Op weg naar een zorgzame samenleving. Inleiding De vier gemeenten in de kop van Noord-Holland hebben gezamenlijk een visie

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Onderwerp Marktconsultatie Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland Geachte heer, mevrouw, Op dinsdag 5 en woensdag 6 april zal de Regio Centraal Gelderland een marktoconsultatie organiseren met betrekking

Nadere informatie

Greet Seinen is vandaag vanuit de gemeente Groningen de onafhankelijke voorzitter.

Greet Seinen is vandaag vanuit de gemeente Groningen de onafhankelijke voorzitter. Verslag van marktverkenning alliantie WMO 24 september 2018 Uitgenodigd: belanghebbende marktpartijen Datum: 24 september 2018 Namens de gemeente: Herwil van Gelder, Ynze Haitsma, Monique Coenen, Johan

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR: (Voorlopige) gunningen Jeugd GGZ en Dyslexiezorg Voorgesteld besluit: 1 Voor de levering van de voorzieningen op het vlak van Jeugd-

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 20 mei 2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ Afdeling : Sociaal Domein Ambtenaar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst adviesraden

Informatiebijeenkomst adviesraden Informatiebijeenkomst adviesraden 1 gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 19 september 2017 2 Agenda informatiebijeenkomst adviesraden opening en welkom toelichting uitgangspunten en inhoud vragen

Nadere informatie

fysieke overlegtafel mo-dienstverlening aan huis 0 april 2017

fysieke overlegtafel mo-dienstverlening aan huis 0 april 2017 e fysieke overlegtafel mo-dienstverlening aan huis 0 april 2017 Vooraf Alle informatie is openbaar en wordt gepubliceerd Wij willen graag de bijeenkomst opnemen, geeft u daar toestemming voor (intern gebruik).

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijziging wet sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 bijlage(n) 3 datum 21 februari

Nadere informatie

Wat is Jeugdhulp? Kaders, uitgangspunten en inkoop, directeur sociaal domein Informatiebijeenkomst Raad 11 oktober 2017

Wat is Jeugdhulp? Kaders, uitgangspunten en inkoop, directeur sociaal domein Informatiebijeenkomst Raad 11 oktober 2017 Wat is Jeugdhulp? Kaders, uitgangspunten en inkoop, directeur sociaal domein Informatiebijeenkomst Raad 11 oktober 2017 Wet Jeugdhulp; aanleiding > Sterke stijging vraag naar zorg /verwijzingen (ook indicaties

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Appingedam. Raadsagenda d.d.: 19 juni 2014 Voorstel nummer : 7

Raadsvoorstel. Gemeente Appingedam. Raadsagenda d.d.: 19 juni 2014 Voorstel nummer : 7 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 19 juni 2014 Voorstel nummer : 7 Behandelend ambtenaar : S. Kraaijenga Telefoonnummer : 0596 691131 E-mailadres : s.kraaijenga@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Tarief Hulp bij

Nadere informatie

Geachte heren Van der Want en Klamer, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Geachte heren Van der Want en Klamer, geacht College van Burgemeester en Wethouders, Aan het College van Burgemeester en Wethouders Ter attentie van de wethouders E.G.J. van der Want en A. Klamer Postbus 9900 1201 GM Hilversum Hilversum, 7 juli 2015 Geachte heren Van der Want en Klamer,

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

Betere ondersteuning en zorg door een goed inkoopbeleid

Betere ondersteuning en zorg door een goed inkoopbeleid Barbara de Groen en Lian Stouthard, Vilans Betere ondersteuning en zorg door een goed inkoopbeleid De geleerde lessen over gemeentelijke inkoop van ondersteuning en zorg Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Startnotitie Uitgangspunten Inkoop Wmo 2015. Portefeuillehouder: C. van Dijk (wnd.) Kenmerk: 172949 / 173733 Samenvatting Door de gezamenlijke

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

juist moeten leren omgaan met de beperking van het kind, waarop Perspectief of Intensief beter past dan Duurzaam.

juist moeten leren omgaan met de beperking van het kind, waarop Perspectief of Intensief beter past dan Duurzaam. Beste zorgaanbieder, Onlangs heeft het Zorg Informatie & Inkoop Team WBW de nieuwe tarieven voor 2017 gepubliceerd op negometrix.com. Met name over het maximeren van het aantal tranches dat in Duurzaam

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Onderwerp: Inkoop Wmo huishoudelijke ondersteuning, Wmo-begeleiding en begeleiding / extramurale zorg jeugd.

Onderwerp: Inkoop Wmo huishoudelijke ondersteuning, Wmo-begeleiding en begeleiding / extramurale zorg jeugd. AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 191369 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Inkoop Wmo huishoudelijke ondersteuning, Wmo-begeleiding en begeleiding / extramurale

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Wmo. 5 juni 2019

Informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Wmo. 5 juni 2019 Informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Wmo 5 juni 2019 Agenda Proces: Stappen sinds vorige bijeenkomst Vervolg na vanavond Ingekomen brief Kwadrantgroep, Alliade, GGZ, ROZGroep Inhoud: Werkwijze Buurt-

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen NOTITIE Uitwerking Toekomstvisie Beschermd Wonen Auteur(s) : Anne Derksen i.s.m. werkgroep Datum : 18 mei 2016 Versie : Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen Uitgangspunt:

Nadere informatie

2. Voorstel In het kader van het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden van resultaatgerichte inkoop

2. Voorstel In het kader van het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden van resultaatgerichte inkoop RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 9 Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden Datum 28 mei 2014 1. Samenvatting In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel 9 maart 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel 9 maart 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel 9 maart 2017 Agenda Doel van de bijeenkomst Voorstellen Toelichting op Inkoop sociaal domein Inhoudelijke koers Proces van nu tot contract Vervolgbijeenkomsten Doel

Nadere informatie

Aanklikken voor een keuze. Vertrouwelijk Raadscommissie O&W

Aanklikken voor een keuze. Vertrouwelijk Raadscommissie O&W Raadsvoorstel Registratienr. 4361513 Steller/telnr. H.van der Meijs/ 4919 Bijlagen 2 Onderwerp Resultaten marktconsultatie t.b.v. continuiteit van AWBZ-zorg in 2015 Classificatie Portefeuillehouder Visscher

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Overlegtafels Wmo maatwerkvoorzieningen 2019

Betreft: Uitnodiging Overlegtafels Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 Betreft: Uitnodiging Overlegtafels Wmo maatwerkvoorzieningen 2019 Datum: 21 februari 2018 Geachte heer, mevrouw, U heeft een Raamovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015 met de Dienst Sociale Zaken en

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo.

Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo. Raad van : 17 april 2014 Agendapunt : 8 Volgnr. : 2014-027 Reg. nr. : Z-14-07011/ INT-14-02550 Adviesnota Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo.

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Artikel Verordening Wmo 2015 Verordening Wmo 2018 Toelichting art 1 Begripsbepalingen Een aantal begripsbepalingen toegevoegd. Er ontbraken

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo e plenaire sessie fysieke overlegtafel

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo e plenaire sessie fysieke overlegtafel Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 4 e plenaire sessie fysieke overlegtafel Dinsdag 29 juli 2014 11.00-14.00 uur Stadskantoor Gemeente Dordrecht Voorzitter: Tim Robbe (Extern adviseur Robbe

Nadere informatie

Inkoop Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Beschermd Wonen (BW) & Opvang (O) Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen

Inkoop Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Beschermd Wonen (BW) & Opvang (O) Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen Inkoop 2017 Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Beschermd Wonen (BW) & Opvang (O) Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen Leerpunten vanuit inkoop 2016 Kader: - Wmo 2015 - Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Alles in het huis van de gemeente?

Alles in het huis van de gemeente? Alles in het huis van de gemeente? Welk effect hebben wijkteams op het gebruik van de Wmo? DIVOSA 18 januari 2019 De opgaven uit een presentatie van 11 december 2013 A. Zorg voor sociale samenhang in wijken

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Contractering Goede dagen & Perspectief

Contractering Goede dagen & Perspectief Contractering Goede dagen & Perspectief Consultatiebijeenkomst Marktdialoog 9 februari 2018 9-2-2018 1 Programma 1. Welkom en introductie 2. Status schriftelijke dialoogronde 3. Toelichting Goede dagen

Nadere informatie

Inkoop in het sociaal domein

Inkoop in het sociaal domein Inkoop in het sociaal domein Jan Telgen 17 september 2018 Public Procurement Research Centre (PPRC) www.pprc.eu DE BASIS 2 Inkoop procedure Inrichting sociaal domein: model van opdrachtgeverschap MODEL

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

Contractering welzijn en zorg 2021

Contractering welzijn en zorg 2021 Contractering welzijn en zorg 2021 Marktverkenning 29 mei 2019 Wethouder Han de Jager Rike van Oosterhoudt Fatima Abarkan Programma van vandaag Opening 15:05 Aanleiding 15:15 Waar hebben we het over? Uitgangspunten

Nadere informatie

VERSLAG: BESPREKING MET DE WMO-RADEN GEMEENTE; DALFSEN, OMMEN, RAALTE, STAPHORST EN ZWARTEWATERLAND

VERSLAG: BESPREKING MET DE WMO-RADEN GEMEENTE; DALFSEN, OMMEN, RAALTE, STAPHORST EN ZWARTEWATERLAND VERSLAG: BESPREKING MET DE WMO-RADEN GEMEENTE; DALFSEN, OMMEN, RAALTE, STAPHORST EN ZWARTEWATERLAND OVER: AANBESTEDING HULP BIJ HET HUISHOUDEN TIJD EN PLAATS: 26 JUNI 2013 OM 19.30 UUR OP HET GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Masterclass Aanbesteden WMO en Jeugdwet : de basis

Masterclass Aanbesteden WMO en Jeugdwet : de basis Masterclass Aanbesteden WMO en Jeugdwet : de basis 26 november 2015 De i.s.m. BUIS Astrid Buis en Anne Marie Buysse 1 Programma 13.30 uur: Ontvangst door, directeur 13. 45 uur: De gemeente als opdrachtgever.

Nadere informatie

niet in gevaar komt. Datum: Informerend Datum: Adviserend

niet in gevaar komt. Datum: Informerend Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Bovenregionale samenwerking Gecertificeerde instellingen (GI s) 2. Rol van het Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop)

Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop) Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O 2017 Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop) Terugblik inkoop 2016 (1) NB: deze input van zorgaanbieders heeft uitsluitend

Nadere informatie

Uitgangspunten Inkoopkader Fysieke Overlegtafel WMO 3 mei 2017

Uitgangspunten Inkoopkader Fysieke Overlegtafel WMO 3 mei 2017 Uitgangspunten Inkoopkader 2018 Fysieke Overlegtafel WMO 3 mei 2017 Aanleiding Aflopen van de huidige deelovereenkomsten: WMO voor Hulp bij het Huishouden per 31 dec. 2017 Deelovereenkomst Jeugd 31 dec.

Nadere informatie

Onderwerp: Uitgangspunten verwerving specialistische ondersteuning per 2015 en ontwikkeling verwervingsstrategie sociaal domein na 2015 BBV nr:

Onderwerp: Uitgangspunten verwerving specialistische ondersteuning per 2015 en ontwikkeling verwervingsstrategie sociaal domein na 2015 BBV nr: Collegebesluit Onderwerp: Uitgangspunten verwerving specialistische ondersteuning per 2015 en ontwikkeling verwervingsstrategie sociaal domein na 2015 BBV nr: 2014/45707 1. Inleiding Met het vaststellen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bijeenkomst Wmo adviesraden. Welkom. 4 november 2013

Bijeenkomst Wmo adviesraden. Welkom. 4 november 2013 Bijeenkomst Wmo adviesraden Welkom 4 november 2013 Even voorstellen Programma Terugblik Vervolg Opdracht Stand van zaken Fase 3 Wmo Terugblik Vervolg Opdracht Stand van zaken Fase 3 Wmo Uitgangspunten

Nadere informatie

Oplegnotitie. Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015

Oplegnotitie. Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015 Oplegnotitie Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 26 mei 2014 Van : Agendacommissie Agendapunt : 6 Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015 Doel behandeling Debat en besluitvorming

Nadere informatie

Bijeenkomst 2 advies- & cliëntenraden Inkoop Jeugdhulp & Wmo (inclusief Beschermd Wonen) Welkom!

Bijeenkomst 2 advies- & cliëntenraden Inkoop Jeugdhulp & Wmo (inclusief Beschermd Wonen) Welkom! Bijeenkomst 2 advies- & cliëntenraden Inkoop 2018-2020 Jeugdhulp & Wmo (inclusief Beschermd Wonen) Welkom! 18 september 2017 Zaal 2.03 Huis van de Stad Opening: Corine Dijkstra Wethouder gemeente Gouda

Nadere informatie

SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE

SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE PROF.DR. JAN TELGEN EDE, 10 SEPTEMBER 2013 AGENDA De gemeente verandert en hoe. Een paar waarschuwingen Een 5-tal modellen voor zorginkoop door gemeenten met voor- en nadelen

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 1. Samenwerking Regio 2. Traject 3. Inkoop- en subsidiemodel 4. Sturings-

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016

Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016 Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet Commissie M 21 november 2016 Doel Afgelopen week ontstond maatschappelijke discussie rondom de inzet middelen Wmo, jeugdwet en participatie Uit de gesprekken en

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 5 februari 2019 Zaaknummer: 582187 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Mens en Maatschappij Adviseur

Nadere informatie

Stand van zaken Sociaal Domein

Stand van zaken Sociaal Domein Stand van zaken Sociaal Domein Van transitie naar transformatie Gemeenteraad 27 oktober 2016 Voorbereiding Inhoud 2013 2020 Implementatie en borging Transformatie 1-1-2015 transitie heden Waar staan we

Nadere informatie

Inkoopstrategie jeugdhulp Rotterdam

Inkoopstrategie jeugdhulp Rotterdam Inkoopstrategie jeugdhulp Rotterdam 1 Inhoud Opgave Visie op inkoop Organisatie Budgettering Sturing en control Informatievoorziening Besparing Marktordening Subsidiëren/contracteren Bekostiging Verhouding

Nadere informatie