INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme"

Transcriptie

1 INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1

2 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij het onderzoeken van uw vraagstukken op het gebied van functioneren en belastbaarheid van werknemers met autisme. Inzet van Autiproof Werkt is om duurzame banen te realiseren voor mensen met autisme. De instrumenten worden via deze website beschikbaar gesteld. De website en toolbox zijn primair gericht op zowel werkgevers als jobcoaches die medewerkers of bedrijven begeleiden bij het oplossen van hun vraagstukken. Het instrumentarium is bruikbaar voor een brede doelgroep: mensen met autisme die voor het eerst toetreden tot de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook werknemers met autisme die langdurig (dreigen) uit (te) vallen en bij wie autisme mogelijk nog niet is gediagnosticeerd en bij wie wel kenmerken met ASS worden herkend. Beoogde opbrengsten Het principe van de juiste persoon op de juiste plek geldt ook voor werknemers met autisme. De instrumenten helpen om de juiste match te maken en een werkplek en omgeving te creëren waar de werknemer met autisme goed uit de voeten kan; een autiproof werkplek, waar de werknemer (weer) optimaal functioneert binnen zijn of haar mogelijkheden. De instrumenten staan voor een aanpak die steunt op twee pijlers PREVENTIE: het tijdig onderkennen van risico s op de werkplek en signalen van een werknemer met autisme; ONDERSTEUNING: vormgeven van de benodigde begeleiding aan de werknemer met autisme op de werkplek vooral ook door het versterken van de collegiale ondersteuning. De meerwaarde van de toolbox zit in het verbinden van deze twee pijlers. De toolbox Autiproof Werkt is van toegevoegde waarde wanneer alle betrokken partijen (werknemer, werkgever, jobcoach, betrokken collega s) uitgaande van de instrumenten met elkaar in gesprek gaan en vervolgens ook duidelijke afspraken maken. Concrete opbrengsten bij het gebruik van de toolbox: toenemende bewustwording, een betere methodische aanpak van de coaching, meer maatwerk (het gesprek kan beter worden aangegaan, zaken worden concreet benoemd en kunnen daarom ook concreter aangepakt) en daardoor uiteindelijk ook betere kansen op duurzame plaatsing. Relevante factoren voor plaatsing worden beter en meer volledig in kaart gebracht. Maatwerk en duurzame plaatsing gaan gepaard met verzuimreductie en hogere productiviteit. Twee pijlers nader in beeld 1. Preventie: alert zijn op risico s en signalen Een wezenlijke oorzaak van uitval uit het arbeidsproces van mensen met autisme is het onvoldoende zicht hebben op en rekening houden met (risicovolle) omgevingsfactoren die relevant zijn voor het functioneren. Het gaat dan om bepaalde aspecten van de werkruimte zoals de indeling, de inrichting en de prikkelbelasting (waaronder licht en geluid). Maar ook om zaken als hoe gaan werknemers in een bedrijf met elkaar om en welke geschreven en vooral 2

3 ook ongeschreven regels gelden er. Door je bewust te zijn van de aard en impact van deze omgevingsfactoren en alert te zijn op (verandering van) het gedrag van de werknemer met autisme, kunnen risico s vroegtijdig worden vastgesteld en uitval uit het arbeidsproces voorkomen. Belangrijk hiervoor is ook het beter en tijdig herkennen van signalen dat een werknemer minder goed functioneert. 2. Ondersteuning: directe collega s toerusten Hoewel er de nodige succesvolle voorbeelden zijn, wijst de praktijk óók uit dat werknemers met autisme minder vaak een duurzaam dienstverband hebben dan andere werknemers. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de benodigde ondersteuning en begeleiding op de werkplek niet of onvoldoende geregeld is. Onderzoek laat zien dat de meest effectieve ondersteuning op de werkplek wordt geboden door mensen die fysiek het meest nabij zijn en bij voorkeur vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren als de werknemer die ondersteuning nodig heeft; de directe collega s. Als resultaat van een onderzoek naar natuurlijke ondersteuning is in 2010 HARRIE geïntroduceerd. HARRIE is de Hulpvaardige, Alerte, Rustige, Realistische, Instruerende en Eerlijke collega van een werknemer met een arbeidsbeperking. Hij kent de werknemer, is een vast aanspreekpunt, geeft instructies en feedback waar nodig. Ook leidinggevenden of de werkgever kunnen de rol van HARRIE op zich nemen, bijvoorbeeld binnen een klein bedrijf. Harrie wordt geïnformeerd en geïnstrueerd door de jobcoach en kan met vragen altijd bij de jobcoach terecht. Harrie is verantwoordelijk voor de primaire interventies op de werkvloer en aanspreekpunt voor de jobcoach op de werkplek. De jobcoach blijft eindverantwoordelijk voor de ondersteuning/coaching van de werknemer met autisme. U kunt nader kennis maken met HARRIE op Instrumenten van de toolbox U treft in deze toolbox de volgende vijf instrumenten aan: 1. Een informatieblad voor werkgevers en Harries met belangrijkste wetenswaardigheden over werknemers met autisme. Voor PREVENTIE 2. Een risico-inventarisatie waarmee risico s op de werkplek voor een werknemer met autisme kunnen worden vastgesteld; 3. Een signaallijst die inzichtelijk maakt hoe je aan het gedrag van een werknemer met autisme kunt zien dat hij/zij niet goed kan functioneren; Voor de ONDERSTEUNING 4. Een selectie-instrument HARRIE waarmee: - een geschikte HARRIE gezocht kan worden voor de werknemer met autisme; - de (ondersteunings)behoefte van HARRIE geïnventariseerd kan worden. 5. Een trainingsopzet die helpt bij het ondersteunen van HARRIE. 3

4 Toolbox in beeld AUTIPROOF Werkt Monitoren en evalueren Informatie over Autisme Begeleiding en training Harrie Werknemer met ASS Risico Inventarisatie Signalen herkennen Anders communiceren Typering instrumenten Het informatieblad heeft het karakter van een introductiefolder, die bij werkgevers moet bijdragen aan bewustwording en beeldvorming van werknemers met autisme. Tevens zet deze enkele belangrijke zaken beknopt op een rij om de werkgever bij aanvang van een traject te informeren en hem enig idee te geven waarmee hij mee te maken krijgt. Het werkgeverslandschap is zeer divers en daarmee ook: - de behoefte aan informatie en ondersteuning; - de bereidheid tot het doen van investeringen door werkgevers. De praktijk leert dat informatie aan werkgevers het best gefaseerd aangeboden kan worden. In eerste instantie beknopt, en als er behoefte aan meer is, zijn er diverse bestaande informatieproducten die daarin kunnen voorzien. De instrumenten 2 t/m 4 bestaan naast een instructie - uit een lijst met invulvragen en een plan van aanpak voor het inrichten van het vervolg. Dit plan van aanpak is op hoofdlijnen uniform opgezet en waar nodig verbijzonderd naar de afzonderlijke instrumenten. Dit geeft de gebruikers meer ruimte om een eigen invulling aan het plan van aanpak te geven. De instrumenten leveren een bijdrage aan de kwaliteit van de gesprekken met betrokkenen en zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien. De instrumenten zijn over het algemeen goed door werknemer, Harrie en/of werkgever in te vullen. Soms vullen de Harrie en de werknemer samen de lijsten in en bespreken dit nadien met de jobcoach. De trainingsopzet die voor de ondersteuning van HARRIE is opgezet, biedt een kader waarmee de jobcoach op een methodische wijze de Harrie kan begeleiden. Uitgangspunt voor de training is de behoefte van de HARRIE. Het doel is om de kennis en vaardigheden van de Harrie te vergroten. Het werken met een Harrie is tweeledig bedoeld; deels om de jobcoach te 4

5 ontlasten en werkgevers meer zelfredzaam te maken, deels ook als kwaliteitsimpuls van de ondersteuning. De trainingsopzet heeft de vorm van een stappenplan. In iedere stap komt een thema aan bod dat van belang is voor het begeleiden van een werknemer met autisme. Iedere stap bestaat ook uit een bijeenkomst van HARRIE en jobcoach; de bijeenkomst heeft het karakter van een training-on-the-job op de werkvloer. De thema s zijn: Kennis van autisme en de rol van de Harrie, Communicatie. Werken met de signaallijst. Werken met de risico-inventarisatie. Evaluatie en afsluiting. Het stappenplan vormt een passend raamwerk voor een aanvraag voor persoonlijke ondersteuning (jobcoaching) bij het UWV of anderszins. Binnen dat kader kunnen de diverse begeleidingswerkzaamheden in onderlinge samenhang worden gepresenteerd en verantwoord. Binnen dat raamwerk krijgen ook de diverse andere instrumenten een plaats. Gebruik van de toolbox Gebruiker(s) De toolbox is zo samengesteld dat de jobcoach er in nauwe samenwerking met de werkgever en andere betrokkenen rond de werknemer met autisme mee aan de slag kan. De instrumenten kunnen door de jobcoach zelf worden gebruikt, maar deze mag ze ook beschikbaar stellen aan anderen binnen de betreffende werkomgeving van de werknemer met autisme. Denk daarbij aan de HARRIE, de leidinggevende, de werknemer(s) met autisme, bedrijfsarts, collega( s), maar ook familieleden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. De ontwikkelde instrumenten zijn door diverse gebruikers goed te hanteren. De ervaringen tijdens de ontwikkeling van de toolbox wijzen uit dat meestal de expertise van een jobcoach nodig is voor het interpreteren, prioriteren en uitwerken van de resultaten tot een plan van aanpak. Vandaar dat de jobcoach als primaire gebruiker van de toolbox is aangemerkt. Een succesvol gebruik van de instrumenten hangt erg af van de kwaliteit en creativiteit van de jobcoach en de ruimte die de jobcoach neemt om zijn/haar eigen invulling aan de toolbox te geven. In samenspraak met werkgever en Harrie kan het gebruik van de toolbox worden vastgesteld. Een voorbeeld: In de praktijk is er de mogelijkheid de signaallijsten door meerdere personen te laten invullen, eventueel ook ouders. Signalen vanuit de thuissituatie zijn op het werk niet altijd zichtbaar. Een dergelijke brede 360º benadering kan veel toegevoegde waarde opleveren, maar is wel arbeidsintensiever. Deze benadering hoeft niet in iedere traject gekozen te worden, maar is hier in voorkomende gevallen wel geschikt voor. Flexibel in gebruik De instrumenten die onderdeel uitmaken van de toolbox hangen met elkaar samen en vullen elkaar aan. Zij kunnen echter ook uitstekend los van elkaar kunnen worden gebruikt. En ze kunnen in verschillende situaties worden gebruikt. Er is ook geen strikte volgorde waarin ze moeten worden gehanteerd. De bedoeling is dat de toolbox flexibel in gebruik is en u als jobcoach maakt daarbinnen de best passende keuzes. Enkele voorbeelden: De twee instrumenten risico-inventarisatie en signaallijst kunnen een eigenstandige functie hebben om de werkomgeving voor werknemers met autisme te optimaliseren en zijn desgewenst ook in een werksituatie zonder Harrie bruikbaar. 5

6 De risico-inventarisatie of de signaallijst kunnen zowel bij indiensttreding worden gebruikt, als op een later moment om de vinger aan de pols te houden. De resultaten van een risico-inventarisatie kunnen helder maken dat de huidige begeleiding voldoet of dat er extra begeleiding door een HARRIE of een jobcoach nodig is. Wellicht is die HARRIE al aanwezig. Wanneer die niet aanwezig is, zou je met behulp van het selectie-instrument HARRIE een geschikte HARRIE kunnen gaan zoeken onder de collega-werknemers. Vervolgens kan worden onderzocht of er extra ondersteuning door middel van een HARRIE -training nodig is. Mogelijk werkt er al (min of meer) een HARRIE in een bedrijf, en kunnen alleen die instrumenten van de toolbox worden ingezet die te maken hebben met de ondersteuningsbehoefte van HARRIE en een training-on-the-job. U als jobcoach bepaalt dus steeds zelf welk instrument wanneer wordt ingezet. 6

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Stappenplan HARRIE training 1 Inleiding Deze trainingsopzet voor de ondersteuning van HARRIE maakt onderdeel uit van de toolbox Autiproof werkt!. Het is opgesteld om

Nadere informatie

Autisme, werken met eigen kracht. Workshop AEK arbeid en dagbesteding

Autisme, werken met eigen kracht. Workshop AEK arbeid en dagbesteding Autisme, werken met eigen kracht Workshop AEK arbeid en dagbesteding Even voorstellen George Hudepohl Consulent Arbeid MEE Twente Autisme coach Individueel Trajectbegeleider 1000 JP Trekker AEK project

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

WORKSHOP AUTISME & WERK DE AUTIPROOF WERKPLEK

WORKSHOP AUTISME & WERK DE AUTIPROOF WERKPLEK WORKSHOP AUTISME & WERK DE AUTIPROOF WERKPLEK Wie doet de workshop? Han Dijkslag Consultant/Coach Han.dijkslag@effectyf.nl 06-53126821 www.effectyf.nl Programma workshop -Wat is een Autisme Spectrum Stoornis

Nadere informatie

Participatie. Integrale Arbeidscoach. Versterking bij werken met een beperking

Participatie. Integrale Arbeidscoach. Versterking bij werken met een beperking Participatie Integrale Arbeidscoach Versterking bij werken met een beperking meedoen mogelijk maken Mensen met een beperking zijn vaak goed in staat om betaalde arbeid te verrichten. Een passende werkplek

Nadere informatie

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers WERKMAAT = MAATWERK Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers De Werkmaat ontvangt: een dagdeel training op locatie; eén op één training, dus volop ruimte voor maatwerk;

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie!

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie! Harrie m/v Harrie Werken met Wajongeren is goed mogelijk! Maar de beperking van een Wajonger brengt met zich mee dat er extra ondersteuning en begeleiding op de werkplek nodig is. Een directe collega kan

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

SIGNAALLIJST. Signaallijst Versie juni 2013. Toolbox Autiproof Werkt

SIGNAALLIJST. Signaallijst Versie juni 2013. Toolbox Autiproof Werkt SIGNAALLIJST 1 Inleiding Het tijdig herkennen van signalen van een werknemer met autisme is noodzakelijk voor het goed (blijven) functioneren van deze medewerker. Voor de begeleidende collega, ofwel de

Nadere informatie

Elke afstand tot werk kan worden verkleind

Elke afstand tot werk kan worden verkleind Opus Coaching Elke afstand tot werk kan worden verkleind Maak kennis met onze specialisten Ons team bestaat uit re-integratiespecialisten en erkende jobcoaches. Wij beschikken over professionals met verschillende

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het activeren van werknemers.

Inzetbaarheid verbeteren door het activeren van werknemers. Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het activeren

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Risico Inventarisatie

Risico Inventarisatie 1 Inleiding Werksituaties veranderen voortdurend door nieuwe leidinggevenden, reorganisaties, aanpassingen aan de werkplek, nieuwe collega s etc. Het is van belang om tijdig te signaleren wanneer sprake

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Elke afstand tot werk kan worden verkleind

Elke afstand tot werk kan worden verkleind Opus Coaching Elke afstand tot werk kan worden verkleind Opus Coaching is een erkende Re-integratie, Loopbaan- en Jobcoachorganisatie. Wij ondersteunen werkzoekenden bij het vinden en behouden van werk.

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match!

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! Een baan vinden en behouden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is hier extra

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling,

JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling, Jobcoaching JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling, opleiding en praktijkervaring en geloven dat dit

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van jobcoaching Presentatie voorlopige onderzoeksuitkomsten 7 juni Mirjam Engelen Anne Drijvers

De toegevoegde waarde van jobcoaching Presentatie voorlopige onderzoeksuitkomsten 7 juni Mirjam Engelen Anne Drijvers De toegevoegde waarde van jobcoaching Presentatie voorlopige onderzoeksuitkomsten 7 juni 2018 Mirjam Engelen Anne Drijvers Hoofdvragen onderzoek 1. Wat zijn de ervaringen met jobcoaching op de werkvloer

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Terugkoppeling motie 'Van bijstand naar baan' De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Terugkoppeling motie 'Van bijstand naar baan' De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Terugkoppeling motie 'Van bijstand naar baan' J.E. Slagter/S. Ros De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 57 42 1 7-11-2018 - Geachte heer, mevrouw, Tijdens de behandeling

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s. Een handreiking

Aan het werk met nieuwe collega s. Een handreiking Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking SBCM is het A&O- fonds sociale werkvoorziening. Het wordt bestuurd door de landelijke vertegenwoordigers van werkgevers en Colofon SBCM is het A&O-fonds

Nadere informatie

Informatie voor bedrijven CLO. Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden

Informatie voor bedrijven CLO. Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden Informatie voor bedrijven CLO Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden SDW SDW is in de regio West-Brabant een specialist in de dienstverlening aan een zeer uiteenlopende groep van mensen met een

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Werken leer je door te werken. We brengen mensen in bedrijf

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Werken leer je door te werken. We brengen mensen in bedrijf Werken leer je door te werken De aanpak van Inclusief Groep werkt! Als toeleider van de arbeidsmarkt hebben we veel aandacht voor onze kandidaten. Door af te stemmen met werkgevers verlagen we drempels

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Inclusieve arbeidsmarkt -> regie over loopbaan

Inclusieve arbeidsmarkt -> regie over loopbaan Inclusieve arbeidsmarkt -> regie over loopbaan -> loopbaan in de regio Willem Jelle Berg Nijmegen, 14 november 2014 1. Sociaal Akkoord Vandaag 2. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 3. Gevolgen voor het

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Hoofddoel: Toename van het aantal werknemers van de baanafspraak in een reguliere werkomgeving.

Hoofddoel: Toename van het aantal werknemers van de baanafspraak in een reguliere werkomgeving. Protocol Quickscan 1. Algemeen Werkgevers Servicepunt Haaglanden heeft een Quickscan ontwikkeld waarmee, op een snelle manier inzicht kan worden verkregen in de mogelijkheden voor het creëren van arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt!   DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats Werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Observaties vanuit werkgevers over werknemers met een psychische kwetsbaarheid. datum 1 augustus Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Observaties vanuit werkgevers over werknemers met een psychische kwetsbaarheid. datum 1 augustus Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Observaties vanuit werkgevers over werknemers met een psychische kwetsbaarheid datum 1 augustus 2018 Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Blad 2 van 7 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene observaties...

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling ruim baan voor participatie Meer mensen met een arbeidsbeperking bij hogescholen

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling ruim baan voor participatie Meer mensen met een arbeidsbeperking bij hogescholen arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling ruim baan voor participatie Meer mensen met een arbeidsbeperking bij hogescholen Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Leren hoe je leren kunt

Leren hoe je leren kunt Leren hoe je leren kunt Als manager stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers en draag je zorg voor een goede onderlinge communicatie. Managers en medewerkers wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Nadere informatie

Begeleid Werken Werken naar eigen mogelijkheden

Begeleid Werken Werken naar eigen mogelijkheden Begeleid Werken Werken naar eigen mogelijkheden i Informatie voor bedrijven SDW SDW ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking bij leven, leren, werken en wonen in West-Brabant. Centrum

Nadere informatie

Participatiewet: Achtergrondinformatie Realiseren garantiebanen voor arbeidsbeperkten

Participatiewet: Achtergrondinformatie Realiseren garantiebanen voor arbeidsbeperkten Participatiewet: Achtergrondinformatie Realiseren garantiebanen voor arbeidsbeperkten Aanleiding De raad van bestuur heeft op 7 april 2015 het besluit realiseren van garantiebanen voor arbeidsbeperkten

Nadere informatie

ROLLEN VAN VERSCHILLENDE ACTOREN

ROLLEN VAN VERSCHILLENDE ACTOREN ROLLEN VAN VERSCHILLENDE ACTOREN Deze rollen kaderen binnen het traject dat een mantelzorger binnen de organisatie loopt, om werk en zorg op een optimale manier op elkaar af te stemmen en zo optimaal te

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Het ervaringsverhaal Start met vragen aan u, kort SITA algemeen Laaggeletterdheid bij SITA Afronding met vragen aan u 2 Vraag 1 Heeft u medewerkers

Nadere informatie

Workshop. De inzet van uitkeringsgerechtigden: hoe maken we er een win-win-win van?

Workshop. De inzet van uitkeringsgerechtigden: hoe maken we er een win-win-win van? Workshop De inzet van uitkeringsgerechtigden: hoe maken we er een win-win-win van? Programma Welkom en kennismaking Het onderzoek van TNO Hoe brengen we de kennis in praktijk? Vijf aanbevelingen Toetsen

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Uw organisatie wil succesvol zijn. Ook op maatschappelijk vlak. Als u mensen met een beperking, succesvol, in dienst heeft dan maakt u het verschil. Voor mensen met een beperking, omdat ze (weer) mee kunnen

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Welkom. Leren en Werken Stedenvierkant

Welkom. Leren en Werken Stedenvierkant Welkom Leren en Werken Stedenvierkant Wie zijn wij? Servicepunt Leren en Werken Stedendriehoek en NV Servicepunt Leren en Werken samenwerking tussen Onderwijs Overheid Ondernemers Partner in de regio In

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie Bouwstenen voor effectieve reintegratie voor mensen met een beperking Luuk Mallee - Regioplan Michiel Sebel Werkse! Delft Robert Nijmands Werkse! Delft Het onderzoek Effectiviteit re-integratie arbeidsbeperkten.

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Gelet op: Artikel 10, eerste lid, en artikel 10da van de Participatiewet; Artikel 11 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente;

Gelet op: Artikel 10, eerste lid, en artikel 10da van de Participatiewet; Artikel 11 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlem Nr. 160974 18 september 2017 Beleidsregels jobcoaching gemeente Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 10, eerste lid, en artikel

Nadere informatie

Denken in mogelijkheden. Een Rijnlandse aanpak voor het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten

Denken in mogelijkheden. Een Rijnlandse aanpak voor het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten Denken in mogelijkheden Een Rijnlandse aanpak voor het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten Doel- en vraagstelling Nader onderzoek verrichten naar de kri

Nadere informatie

Opleiding. De wereld van de klant. Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren

Opleiding. De wereld van de klant. Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren Opleiding De wereld van de klant Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren Als je zorgt voor de middelen zal het doel wel voor zichzelf zorgen. Gandhi Uw vraag Ontwikkel een opleidingsprogramma

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

8TING & LABORIJN IN DE SW LABORIJN APP BIEDT GROTE KANSEN IN VERBETEREN INFORMATIEVOORZIENING

8TING & LABORIJN IN DE SW LABORIJN APP BIEDT GROTE KANSEN IN VERBETEREN INFORMATIEVOORZIENING 8TING & LABORIJN IN DE SW LABORIJN APP BIEDT GROTE KANSEN IN VERBETEREN INFORMATIEVOORZIENING INHOUDSOPGAVE 1.0 Digitaal kan bijdragen aan structuur, efficientie en gelijkheid... 3 2.0 Resultaten uit 3

Nadere informatie

WEERBAARHEIDSTRAININGEN

WEERBAARHEIDSTRAININGEN WEERBAARHEIDSTRAININGEN INBEDDEN IN EEN MEERSPOREN WEERBAARHEIDSBELEID voor BASISSCHOLEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND BREVOORDT Sacha Jansen Schuiling, weerbaarheidstrainingen Groenlo, oktober 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk

Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk bij Aanvraag Jobcoach Waarom dit formulier? De jobcoach vult dit formulier in om de coachingsdoelen vast te kunnen stellen. Het formulier bestaat uit

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Proeftuinen vernieuwing KK GZ. 15 December 2015 Domstad Utrecht

Informatiebijeenkomst Proeftuinen vernieuwing KK GZ. 15 December 2015 Domstad Utrecht Informatiebijeenkomst Proeftuinen vernieuwing KK GZ 15 December 2015 Domstad Utrecht Programma 14:00: Welkom en toelichting programma 14:15: presentatie vernieuwd KK GZ 14:45: presentatie proeftuinen 15:15:

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

DUURZAME PLAATSING. 1/3 aan het werk, bij 20% van bedrijven

DUURZAME PLAATSING. 1/3 aan het werk, bij 20% van bedrijven DUURZAME PLAATSING 1/3 aan het werk, bij 20% van bedrijven 1 1/3 aan het werk, bij 20% van bedrijven 1/3 aan het werk, bij 20% van bedrijven 2 Werk draagt bij aan: 1/3 aan het werk, bij 20% van bedrijven

Nadere informatie

Fundament Rijnvicus Hier staan we voor Contact: T. Bezoekadres

Fundament Rijnvicus Hier staan we voor Contact: T. Bezoekadres Fundament Rijnvicus Hier staan we voor In dit document lees je wat Rijnvicus is en waar we voor staan. Rijnvicus bestaat sinds 1 januari 2018. We zijn het zelfstandig leerwerkbedrijf van de gemeente Alphen

Nadere informatie

APQ-vragenlijst 28 maart Bea Voorbeeld

APQ-vragenlijst 28 maart Bea Voorbeeld APQ-vragenlijst 28 maart 2018 Bea Voorbeeld Inleiding In dit rapport bespreken we jouw inzetbaarheid wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te bepalen hebben we de volgende

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: DIT IS EEN INTERACTIEVE PDF, ONDERSTREEPTE WOORDEN IN DE TEKST ZIJN AANKLIKBAAR EN VERWIJZEN NAAR EXTRA INFORMATIE. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Do s en don ts werkgeversdienstverlening

Do s en don ts werkgeversdienstverlening Do s en don ts werkgeversdienstverlening Inhoud Aanleiding Overzicht werkgeversdienstverlening Proces aannemen en plaatsen medewerker met arbeidsbeperking Do s en don ts per fase Bronnen Aanleiding Onderzoeksrapporten

Nadere informatie

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo APQ-vragenlijst 30 januari 2019 Daan Demo Inleiding In dit rapport bespreken we jouw inzetbaarheid en wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te bepalen hebben we de volgende

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

Talentenmobiliteitsmanagement

Talentenmobiliteitsmanagement Talentenmobiliteitsmanagement Waarom Talentenmobiliteitsmanagement? De Nederlandse economie staat flink onder druk. Dit heeft een duidelijk effect op organisaties. Veel werkgevers zien zich genoodzaakt

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Voor leidinggevenden ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERK

Voor leidinggevenden ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERK Voor leidinggevenden ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERK Alcohol en drugs op de werkplek: cijfers en gevolgen 4 Preventie: een wettelijke vereiste 8 Een preventief alcohol- en drugsbeleid opstellen 10 Tips voor

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

HOE PAK IK DIT AAN? Handvatten voor de invulling van de Dag van de Mobiliteit

HOE PAK IK DIT AAN? Handvatten voor de invulling van de Dag van de Mobiliteit HOE PAK IK DIT AAN? Handvatten voor de invulling van de Dag van de Mobiliteit INHOUD Tips en trucs... 3 Ter inspiratie: verslagen van deelnemers... 5 2 Tips en trucs Tips om tot een goede invulling van

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, augustus 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Een enkel moment waarop het

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Visio Zicht op Werk voor gemeenten, werkpleinen en werkgeversservicepunten

Visio Zicht op Werk voor gemeenten, werkpleinen en werkgeversservicepunten Visio Zicht op Werk voor gemeenten, werkpleinen en werkgeversservicepunten Slechtziend of blind op de werkvloer. Kan dat wel? Vanuit uw functie begeleidt u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie