Sociaal jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2012

2 Sociaal jaarverslag 2012

3 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige cijfers & grafieken Ontwikkeling percentage vrouwen... 9 Leeftijd en diensttijd... 9 Ontwikkeling percentage deeltijders Leeftijdsopbouw 2008 en Leeftijdsopbouw per geslacht Verdeling vrouwen/mannen over salarisschalen Leidinggevenden Personele kosten Instroom, uitstroom en doorstroom Mobiliteit De verdeling van de aangeboden klussen per dienst Percentage Uitstroom per ontslagreden Ziekteverzuim Ziekteverzuim per dienst Colofon Sociaal jaarverslag

4 Voorwoord Het jaar 2012 stond voor een groot deel in het teken van de organisatieverandering. Die verandering is natuurlijk nauwelijks in cijfers uit te drukken. In dit Sociaal Jaarverslag over 2012 daarom geen nadruk op behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Het was voor veel collega s een onzekere tijd met ingrijpende veranderingen. Daar moeten we bij stil staan. Het veranderen van de organisatiestructuur betekent iets. Soms voor jezelf, soms voor een collega. Dankzij jullie veranderingsgezindheid en de uitstekende samenwerking met de Ondernemingsraad hebben we het eerste deel van de organisatieverandering kunnen volbrengen. Ik vind het erg belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de nieuwe organisatie en op een positieve manier met elkaar samenwerkt. Ook de medewerkers die nu nog geen plek hebben in de organisatie en die met onze steun druk aan de slag zijn om een vervolg aan hun loopbaan te geven. Dit Sociaal Jaarverslag 2012 is kort maar krachtig. Het is een weergave van wat er op personeel gebied in 2012 is gebeurd, uitgedrukt in cijfers en getallen. Een blik op het verleden, terwijl de focus ligt op de toekomst. We gaan met z n allen op zoek naar betere samenwerkingsvormen. Het resultaatgerichte werken gaat in 2013 meer vorm krijgen. We gaan de kernwaarden van de nieuwe organisatie deel laten zijn van ons werk zodat we in het volgende Sociaal Jaarverslag iets kunnen melden over onze voortgang op het gebied van betrokkenheid, uitnodigend zijn én onze slagvaardigheid. Ina Sjerps Gemeentesecretaris gemeente Apeldoorn Sociaal jaarverslag

5 Kengetallen Personeel 2012 De omvang van het personeelsbestand van de gemeente stond ook in 2012 in het teken van de in 2010 afgekondigde vacaturestop in het Bestuursakkoord Het effect is in de bezettingscijfers zichtbaar. De bezetting is gedaald. Sociaal jaarverslag

6 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag Gemiddelde leeftijd 46,0 jaar 45,1 jaar aantal % aantal % Aantal deeltijders , ,9 Aantal vrouwen , ,8 Aantal mannen , Instroom medewerkers 43 2,8 45 2,8 Uitstroom medewerkers , ,0 Ziekteverzuim 5,1 5,1 In 2012 bedroeg de uitstroom 196. Het grootste deel van de uitstroom is veroorzaakt door het vertrek van collega s van de Brandweer naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland VNOG (95). Het overige deel betrof zowel vaste medewerkers (leeftijd ontslag, natuurlijk verloop) als medewerkers met een tijdelijk dienstverband. De uitstroom kon maar beperkt worden opgevangen door interne verschuivingen. De verwachting is dat meer medewerkers intern een andere baan krijgen. Deze uitstroom kan opgevangen worden door de herplaatsingskandidaten, de verwachting is dat dit ook voor 2013 zal gelden. Sociaal jaarverslag

7 Omvang formatie en personeelsbezetting Bezetting op basis van 36 uur Bezetting in aantallen In 2012 is de personele bezetting gedaald met 130,9 fte. Het aandeel tijdelijke medewerkers in de bezetting 2012 is gedaald van 70,5 fte naar 49,9 fte. De lijn van interne vacaturevervulling wordt in 2012 voortgezet; met andere woorden, de vacaturestop met ventiel blijft ook ook in 2012 vooralsnog van kracht. Dit houdt in dat onder bepaalde voorwaarden externe inhuur kan plaatsvinden als er geen geschikte interne kandidaat beschikbaar is. Dit is wel steeds op tijdelijke basis gedaan. In 2012 werden de reeds ingezette ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid vervolgd. Deze ontwikkelingen houden verband met de gevolgen van ingrijpende bezuinigingen op de veranderende arbeidsmarkt. De belangrijkste speerpunten hierbij zijn het vergroten van de flexibiliteit van de organisatie, meer mobiliteit van medewerkers en het verhogen van de kwaliteit van zowel de organisatie als de medewerkers. In december 2012 bedroeg de inhuur circa 74 fte. De inhuur betreft zowel inhuur voor bestaande vacatures als ook inhuur voor projecten en piekbelastingen. Een deel van de inhuur is toe te schrijven door toename van werkzaamheden die betrekking hadden op de nieuwe organisatie. Zoals bijvoorbeeld extra ondersteuning bij HRM vanwege het vorm geven aan de nieuwe organisatie met ingang van Sociaal jaarverslag

8 Overige cijfers & grafieken Bij de overige cijfers en grafieken vind je informatie over bijvoorbeeld deeltijders, leeftijdsopbouw, salarisschalen, uitstroom en ziekteverzuim. Sociaal jaarverslag

9 Ontwikkeling percentage vrouwen Het aantal vrouwen is in het personeelsbestand ten opzichte van 2011 met 48 personen afgenomen. Het percentage vrouwen dat werkzaam is bij de gemeente Apeldoorn is daarmee gestegen tot 47,4%. De gemiddelde leeftijd blijft stijgen en bedroeg in jaar. Het percentage jonger dan 25 jaar is verder gedaald, terwijl het aandeel 55-plussers opnieuw is toegenomen. Leeftijd en diensttijd Gemiddelde leeftijd 43,5 43,8 44,4 45,1 46,0 % < 25 jaar 3,1 3,1 2,4 2,3 1,7 % jaar 18,5 18,0 17,4 15,1 12,6 % jaar 31,1 30,6 30,1 29,6 28,7 % jaar 29,7 29,6 30,1 31,1 33,9 % > 55 jaar 17,6 18,6 19,9 21,8 23,1 Gemiddelde diensttijd mannen 13,4 13,5 14,1 14,6 15,3 Gemiddelde diensttijd vrouwen 8,3 8,5 9,0 10,0 11,3 Gemiddelde diensttijd totaal 11,1 11,3 11,7 12,5 13,4 Sociaal jaarverslag

10 Dit is mogelijk een gevolg van de afgekondigde vacaturestop, waardoor geen nieuwe (jonge) medewerkers kunnen worden aangenomen. Dankzij het JeugdWerkPlan is 1,7% van de medewerkers jonger dan 25 jaar. Dit percentage lag in 2011 op 2,3%. De gemiddelde diensttijd is gestegen naar 13,4 jaar. Ontwikkeling percentage deeltijders Het percentage deeltijders is toegenomen in 2012 van 41,9% naar 43,4%. Bij de mannen is dit percentage ten opzichte van 2011 (18,1%) gestegen met 0,5%. Op 31 december 2012 werken van alle vrouwen 70,9% in deeltijd. Bij de mannen was het percentage deeltijders op die datum 18,6%. Sociaal jaarverslag

11 Leeftijdsopbouw 2008 en De grafieken van 2008 en 2012 laten de vergrijzing van het personeelsbestand zien. In de leeftijdscategorieën na 45 jaar geeft 2012 een hoger aantal medewerkers dan Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorieën tot 45 jaar daalt sterk. Sociaal jaarverslag

12 Leeftijdsopbouw per geslacht vrouwen mannen De jongere medewerker is voornamelijk vrouw. In de leeftijdscategorie tussen de 20 en 45 jaar overtreft het aantal vrouwen het aantal mannen. Bij de gemeente werken 243 vrouwen jonger dan 40 jaar. Dit is 36,6% van het totale aantal vrouwen. Het aantal mannen in die leeftijdscategorie is 138. De oudere medewerker is een man. 600 mannen zijn 40 jaar of ouder. Er zijn 2,5 keer zoveel mannelijke als vrouwelijke 55-plussers. Sociaal jaarverslag

13 Vrouwen 664 Mannen 738 Totaal aantal medewerkers 1402 Gemiddelde leeftijd vrouwen 43,2 Gemiddelde leeftijd mannen 48,6 Gemiddelde leeftijd medewerkers 46,0 Modus* leeftijd vrouwen 42 Modus leeftijd mannen 60 *(modus= meest voorkomende leeftijdsgroep) 22,6% Verdeling vrouwen/mannen over salarisschalen In 2012 zat 26,1% van de vrouwen in de salarisschalen 10 of hoger, iets meer dan in 2011 (24,4%). Het percentage mannen in die salarisschalen is met 51,6% iets hoger dan vorig jaar (2011: 47,4%). Van het personeel zit 76,7% op het maximum van de schaal, 2,6% meer dan in 2011 (74,1%). De gemiddelde salarisschaal ligt tussen de schalen 8 en 9. Schaal 9 komt het meest voor. De bezetting in die schaal is afgenomen van 250 naar 228 medewerkers. 3,5% 2,7% 23,9% 9,3% 5,8% vrouw man 16,1% 42,4% 1 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m t/m 18 47,3% 26,4% Sociaal jaarverslag

14 Leidinggevenden Gemiddeld genomen gaf één leidinggevende aan 12 medewerkers leiding. Het aantal vrouwelijke leidinggevenden is ten opzichte van 2011 met vier afgenomen en bedraagt nu 30 op een totaal van 116 leidinggevenden. Het percentage vrouwelijke leidinggevenden in 2012 bedraagt 25,9%. Personele kosten De totale loonsom is in 2012 gedaald naar 82,9 miljoen (2011: 85,5 miljoen). Aan opleidingen werd in totaal ,- besteed, minder dan in 2011 ( ,-). De uitgaven van opleidingen maken 1,4% uit van de totale loonkosten (in 2011: 1,8% ). In 2012 werd aan negen wachtgelders een totaalbedrag uitgekeerd van ,-. Dat is 0,2% van de totale loonsom. In 2011 was dit ,- aan 15 wachtgelders en 0,4% van de loonsom. Sociaal jaarverslag

15 Instroom, uitstroom en doorstroom % Instroom 10,8 10,2 4,9 2,8 2,8 % Uitstroom 7,4 7,2 4,8 7,0 12,6 % Doorstroom 5,7 4,4 2,0 4,7 3,5 Mobiliteit De instroom is in 2012 gelijk gebleven nl. 2,8% van de bezetting. Dit betreft met name JWP-ers en tijdelijk krachten. In absolute aantallen uitgedrukt is de instroom ten opzichte van vorig jaar met 2 afgenomen, van 45 in 2011 naar 43 in De gemiddelde leeftijd van de instromer is 38,4 jaar (2011: 33,7 jaar). Vrouwen vormen 47,6% van de instroom (2011: 53%). De uitgaven voor werving van personeel zijn in 2012 gestegen naar ,- (2011: ,-). De vacatures zijn vooral intern vervuld of tijdelijk via de klussenbank. Sociaal jaarverslag

16 De verdeling van de aangeboden klussen per dienst Diensten Aanbod Vervuld 74% Samenleving Ruimtelijke ontwikkeling 5 4 Publieksdienst 3 2 Openbare werken 5 4 Middelen 16 8 Raadsgriffie 1 Brandweer / VNOG % aantal vervulde klussen 37 aantal niet vervulde klussen 13 Totaal aantal aangeboden klussen 50 Centrum Mobiliteit & ontwikkeling 2 4 Extern (Teuge, Stedendriehoek) 3 3 Totaal Van de 50 klussen zijn er 37 ingevuld. Eén klus bestond uit drie functies en daar zijn dus ook drie medewerkers op geplaatst, vandaar het totaal van 39. De uitstroom in absoluut aantal was 196 personen, fors meer dan in 2011 (113). Een groot deel van de uitstroom werd veroorzaakt door het vertrek van 95 personen van de Brandweer naar de Veiligheidsregio (VNOG). Het aandeel vrouwen in de uitstroom bedroeg 36%. De interne doorstroom is gedaald. Er zijn 54 personen intern doorgestroomd naar een andere functie, afdeling of dienst. Dit is 3,5% van het personeelsbestand. In 2011 waren dit 76 personen (4,7%). Sociaal jaarverslag

17 Percentage Uitstroom per ontslagreden Eigen verzoek Niet op verzoek Privatisering/reorganisatie Einde rechtswege FLO/FPU/ouderdomspensioen Invaliditeitspensioen/overlijden (in % van het jaartotaal uitdiensttredingen) Het percentage ontslag op eigen verzoek is fors gedaald van 35% (2011) naar 9%. Het percentage privatisering/ reorganisatie kwam eerdere jaren niet voor; dit jaar gaat het om 48%. Dit werd veroorzaakt door het vertrek van de Brandweermedewerkers naar de VNOG. Sociaal jaarverslag

18 Ziekteverzuim Verzuimpercentage 4,4 4,6 4,6 5,1 5,1 Meldingsfrequentie 1,31 1,26 1,20 1,15 1,15 Het verzuimpercentage is ten opzichte van 2011 gelijk gebleven nl. 5,1% en komt daarmee boven de streefnorm van 4,6%. Sociaal jaarverslag

19 Ziekteverzuim per dienst Referentie norm Streef norm Alle verzuim 2012 Alle verzuim korter dan één jaar Meldingsfrequentie Brandweer* 4,9% 4,2% 4,7% 4,3% 0,87 Openbare werken 5,2% 4,5% 4,7% 4,0% 1,20 Middelen, Raadsgriffie, Bureau gemeentesecretaris** 5,2% 4,4% 3,7% 3,3% 1,01 Publieksdienst 5,2% 4,4% 6,3% 4,1% 1,18 Ruimtelijke Ontwikkeling 4,4% 3,7% 6,4% 4,6% 1,28 Samenleving 5,5% 4,6% 5,3% 4,5% 1,11 Totaal 5,4% 4,6% 5,1% 4,0% 1,15 * De Brandweer is per overgegaan naar een andere organisatie (VNOG) ** Gemiddeld verzuimpercentage van Middelen, Raadsgriffie en Bureau gemeentesecretaris Verzuimnormen: Op basis van leeftijd, functieniveau en man/ vrouw verdeling van het personeelsbestand genormeerd verzuimpercentage. Verzuimpercentage: Totaal aantal ziektedagen gedeeld door het totaal aantal beschikbare kalenderdagen x 100%. Meldingsfrequentie: Totaal aantal ziektemeldingen gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte. Sociaal jaarverslag

20 Colofon Uitgave: gemeente Apeldoorn Fotografie: Peter Lous, Maarten Sprangh en gemeente Apeldoorn Vormgeving: Balyon, Zoeterwoude Maart 2013

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

HRM feiten en cijf Waterstaat 2 004

HRM feiten en cijf Waterstaat 2 004 HRM feiten en cijf Waterstaat 2 004 i HRM feiten en cijfers van Verkeer en Waterstaat 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 3 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend directeur Inleiding Organogram Ministerie

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 211 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013

Sociaal Jaarverslag 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting We bieden de leden van de Raad het Sociaal

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2012

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2012 Februari 213 ugu Gemeentepersoneel in Leiden eind 24 t/m eind 212 Eind 212 heeft de gemeente Leiden 1.49 medewerkers, 666 vrouwen en 743 mannen. Dit feitenblad zet een aantal kenmerken van hen bij elkaar

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2014

Personeelsmonitor Gemeenten 2014 Personeelsmonitor Gemeenten 2014 leeswijzer De Personeelsmonitor 2014 is enigszins veranderd ten opzichte van eerdere jaargangen. In plaats van een uitgebreid rapport is er dit jaar gekozen voor een meer

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2012

NTR Sociaal Jaarverslag 2012 NTR Sociaal Jaarverslag 212 ultimo 212 5 1.8 1.1 Mobiliteit 9 2.1 Frequent verzuim 1 2.2 Vaccinaties 1 2. cijfers 1 Sociaal Jaarverslag Voorwoord ultimo 212 5 1.8 1.1 Mobiliteit 9 2.1 Frequent verzuim

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

Personeel & cijfers 2007

Personeel & cijfers 2007 Gegevensdefinities Personeel In deze publicatie wordt, tenzij anders vermeld, onder personeel verstaan: Personeelsleden in dienst van de gemeente Utrecht op wie de Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht (ARU)

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Personeelsbestand 5 1.1 Aantal medewerkers 1.2 Fulltime/parttime dienstverbanden 1.3 Personeelskosten 1.4 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde/onbepaalde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 INSTROOM In 2009 zijn 40 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is gedaald ten opzichte van 2008 en bedraagt

Nadere informatie

Personeel BAR-gemeenten in beeld

Personeel BAR-gemeenten in beeld Personeel BAR-gemeenten in beeld Statistieken & grafieken over leeftijdsopbouw, geslacht, loonschalen en anciënniteiten, functies, uren dienstverband en jaren diensttijd Gemeente Barendrecht, Onderzoek

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies

Personeelsmonitor Provincies Personeelsmonitor Provincies 2011 Managementsamenvatting De volgende ontwikkelingen zijn bijzonder van belang voor het te voeren HRM-beleid door provincies. De werkgelegenheid bij de provincies is met

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6 Het sociaal jaarverslag 2013 1 Voorwoord... 3 Een kort jaaroverzicht... 3 De kengetallen.....6 2 Voorwoord We blikken terug op 2013. En we kunnen vaststellen dat het in meer dan één opzicht een hectisch

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2005. Gemeente Heerhugowaard

Sociaal Jaarverslag 2005. Gemeente Heerhugowaard Sociaal Jaarverslag 2005 Gemeente Heerhugowaard Voorwoord De missie Heerhugowaard, Stad van kansen geeft de ambitie van Heerhugowaard weer. Heerhugowaard is een stad die niet af is, waar ruimte is voor

Nadere informatie

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen.

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen. 2.4 Bedrijfsvoering Beoogde effecten 2011 Beoogde resultaten 2011 Uitvoering van de begrotingsprogramma s is effectief ondersteund. Betalingen zijn in 90% van de gevallen tijdig en correct verricht. Het

Nadere informatie

(V)SO in beeld. november 2015

(V)SO in beeld. november 2015 november 015 Focus op de sector De sector (v)so is volop in ontwikkeling. Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (v)so en het Toezichtkader (v)so vragen de komende jaren veel van speciaal onderwijs scholen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene informatie over de RAD... 3 Terugblik 2014... 4 Vooruitblik 2015... 6 Personeelsaangelegenheden... 7 Opleiding... 8 Ziekteverzuim... 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2011 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2009, 2010, 2011... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

HR Monitor 2008. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2008. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2008 Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor sector waterschappen over 2008 Rapport Stratus marktonderzoek B.V. drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, juli 2009 In opdracht van A&O fonds Waterschappen

Nadere informatie

Personeelsmonitor PROVINCIES 2013

Personeelsmonitor PROVINCIES 2013 Personeelsmonitor PROVINCIES Inhoudsopgave Management samenvatting 4 1 Werkgelegenheid 6 1.1 WERKGELEGENHEID DAALT VOOR 5 Keuze in arbeidsvoorwaarden, werktijden en verlof 14 5.1 IKAP 14 5.2 OUDERSCHAPSVERLOF

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

HR Monitor 2010. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2010. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2010 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor 2010 sector waterschappen in beeld drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 11 1.1 Achtergrond 11 1.2 Doelstelling 12

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar.

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar. Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Gratis versie Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

update arbeidsmarktmonitor

update arbeidsmarktmonitor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo update arbeidsmarktmonitor Deelrapportage 2015 van baan Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: samenvatting inleiding Deze rapportage voorziet in een

Nadere informatie

Handleiding Arbeidsmonitor Werkgeversorganisatie

Handleiding Arbeidsmonitor Werkgeversorganisatie Inhoudsopgave Inleiding... 2 Instructie... 2 Periode (generiek)... 2 Thema Arbeidsvolume... 5 Tabblad Kengetallen... 5 Rapporten... 5 Tabblad Wonen en Werken... 6 Rapporten... 6 Thema Leeftijd... 8 Rapporten...

Nadere informatie

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

Toelichting Arbeidsmonitor

Toelichting Arbeidsmonitor Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Samenwerkingsverbanden van werkgevers Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Sociaal-economische kerngegevens

Sociaal-economische kerngegevens Sociaal-economische kerngegevens voor de vervaardiging van aardappelproducten Deze folder is voor werknemers en werkgevers in: de aardappelproductensector. De folder geeft een beeld van sociaal-economische

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Personeel in cijfers 2013. Bevat gegevens t/m ultimo 2012

Personeel in cijfers 2013. Bevat gegevens t/m ultimo 2012 Personeel in cijfers 2013 Bevat gegevens t/m ultimo 2012 Bestuursbureau / directie Bedrijfsvoering Afdeling Informatiemanagement Publicatiedatum: november 2013 Opdrachtgever: J. van der Boon, directeur

Nadere informatie

Factsheet Kinderopvang

Factsheet Kinderopvang Factsheet Kinderopvang Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015 HR-Dashboard Workshop 16 maart 2015 Michel Winnubst 16 maart 2015 Welkom door Jannet Bergman A&O-fonds Provincies Wat doet het A&O-fonds Provincies https://www.youtube.com/watch?v=6wwu3rc6hkc Peter Smits,

Nadere informatie

Toelichting. PS = gemiddeld aantal werknemers BF = beëindigingsfrequentie

Toelichting. PS = gemiddeld aantal werknemers BF = beëindigingsfrequentie Toelichting In dit KwartaalRapport zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel Eerste ziektejaar Pagina 1 Tijdreeks verzuimcijfers 2 2 Verzuim naar geslacht 3 3 Verzuim naar leeftijdklasse 4 4 Verzuim naar

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012 8 ORGANISATIE 8.1 Organisatiestructuur Het organogram van Woonpartners tot aan het einde van 2012 laat een vrij platte organisatiestructuur zien. De algemeen directeur is de bestuurder. De sectormanagers

Nadere informatie

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.

verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar 2013-1 t/m 2013-4 T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet. verzuimnetwerk Vernet Viewer Zorg aan Zet Voortschrijdend jaar -1 t/m -4 Oude Braak 16 1012 PS Amsterdam T (020) 422 9771 F (020) 427 2839 E info@vernet.nl W www.vernet.nl Inhoudsopgave 1. Leeftijdsopbouw

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

18 Statistische Jaarbrief 2015. van de Protestantse Kerk in Nederland

18 Statistische Jaarbrief 2015. van de Protestantse Kerk in Nederland 18 Statistische Jaarbrief 2015 van de Protestantse Kerk in Nederland Expertisecentrum Protestantse Kerk, 23 april 2015 Statistische Jaarbrief 2015 Protestantse Kerk in Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 2 Personeel. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 2 Personeel. ROC Horizon College JAARVERSLAG Deel 2 Personeel ROC Horizon College Inhoud Deel 2 Personeel H6 De mensen achter Horizon in sociaal opzicht 6.1 Hoe tevreden zijn onze medewerkers over het Horizon College?...p. 51 6.2 Reorganisaties...p.

Nadere informatie

Monitor Gemeenten 2003

Monitor Gemeenten 2003 P e r s o n e e l i n P e r s p e c t i e f Monitor Gemeenten 2003 A+O fonds Gemeenten Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Projectleider: de heer G.E. Evers Projectmedewerker:

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel

Nadere informatie

Personeel in Perspectief

Personeel in Perspectief Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 2002 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten Projectleider A+O fonds Gemeenten De heer G. Evers Projectmedewerker A+O fonds Gemeenten Mevrouw H.J.E.

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging

GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging Onderdeel WERVING & SELECTIE Gemeente Uden Vitaal De gemeente Uden is een organisatie met lef. Een dynamische organisatie die haar interne processen verbindt met

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010)

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010) bij ouderen in Nederland (1994-2010) Jeroen Wisselink Help! 'Gun ze toch hun borreltje!?' Congres Ouderen en Alcohol Maandag 23 april 2012, 9.30 uur - 17.00 uur Inhoud Inleiding Hulpvraag ouderen Vergrijzing

Nadere informatie

Generatiepact gemeente Utrecht

Generatiepact gemeente Utrecht Generatiepact gemeente Utrecht Waarom een generatiepact? Er is een grote behoefte om de organisatie te verjongen, en een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2012

Verzuimonderzoek PO en VO 2012 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2012 DUO Informatieproducten Ako Madomi 15 september 2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 1.1 OPZET ONDERZOEK... 6 1.2 LEESWIJZER... 8 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2012.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2012. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het Sociaal Jaarverslag 2012 van de

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Handleiding. Prognosemodel SPP

Handleiding. Prognosemodel SPP Handleiding Prognosemodel SPP Inhoudsopgave 1 Handleiding Prognosemodel SPP 3 2 Toekomstvisie 6 3 Kwantitatieve analyse 11 4 Instellingen 13 5 Adviezen 15 6 Grafieken 16 3 Handleiding Prognosemodel SPP

Nadere informatie

HR Monitor 2012. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2012. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2012 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor 2012 sector waterschappen in beeld drs. P.C.N. Honcoop drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 9 1.1 Doelstelling 10 1.2

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van morgen, wie hebben we nodig en wie biedt zich aan?

De arbeidsmarkt van morgen, wie hebben we nodig en wie biedt zich aan? , wie hebben we nodig en wie biedt zich aan? Biebwatch, Amsterdam, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht Opzet van de presentatie Ontwikkelingen op de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie