Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017"

Transcriptie

1 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte Stichting Roefelen wil de komende jaren direct en indirect betrokken partijen uit het bedrijfsleven, sectorfondsen, onderwijs en netwerkpartners enthousiasmeren om gezamenlijk een duurzame, landelijke structuur voor participatie en samenwerking te ontwikkelen, waardoor Roefelen kan uitgroeien tot een algemeen geaccepteerde activiteit, die alle kinderen in Nederland minstens eens in hun leven kunnen ervaren. In 2017 moet dit al resulteren in een toename van het aantal Roefelgemeenten naar minimaal 100. Om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen heeft de Stichting Roefelen samenwerkingspartners en fondsen nodig. Wat is Roefelen Roefelen staat voor kennismaken met en onderzoeken van iets nieuws en is in 1993 komen overwaaien uit België. Tijdens een Roefeldag nemen kinderen van 7 tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, een kijkje achter de schermen bij verschillende bedrijven, instellingen en verenigingen en mogen ze vaak ook actief meedoen en meehelpen. Door deelname aan een Roefeldag, die wordt georganiseerd door lokale Roefelcomités, krijgen de kinderen antwoorden op al hun vragen en ervaren zij op jonge leeftijd en op een speelse manier van dichtbij wat volwassenen doen tijdens hun werk. Er doet een grote diversiteit aan bedrijven mee. Van kleine lokale ondernemers tot multinationals en van zorginstellingen tot overheidsinstellingen. Kinderen en volwassenen komen tijdens een Roefeldag op een unieke manier met elkaar in contact en leren elkaar tijdens de Roefelactiviteiten beter kennen. Kinderen maken kennis met beroepen en leren meer volwassenen in hun woonomgeving kennen en volwassenen maken (meer) kennis met de belevingswereld en het leven van kinderen. Dit bevordert wederzijds respect en heeft daardoor een positieve invloed op het samenleven in de wijk. En, minstens zo belangrijk, kinderen zijn op jonge leeftijd op een positieve manier bezig met oriëntatie op hun toekomstige opleiding en werk.

2 Huidige situatie In 2012 gingen in meer dan zestig Nederlandse gemeenten ongeveer kinderen van 7 t/m 12 jaar op stap bij duizenden instellingen, bedrijven en verenigingen tijdens de Roefeldagen. Het Roefelen is een landelijke activiteit. De Roefeldagen worden georganiseerd door lokale Roefelcomités met ondersteuning door de landelijke stichting en het Steunpunt Roefelen. Een Roefelcomité bestaat grotendeels uit enthousiaste vrijwilligers die deze dag in hun eigen gemeente, stad of dorp opzetten. Dit doen zij samen met scholen, kinderenwerkers, bedrijven en instellingen. Van 1993 tot 2009 werd het Roefelen in Nederland ondersteund door Jantje Beton. Na een beleidswijziging heeft deze stichting besloten om hiermee te stoppen. In 2011 is daarop de Stichting Roefelen opgericht om het Roefelen in Nederland mogelijk te blijven maken en een nieuw Landelijk Steunpunt op te zetten. Zonder landelijke steun op het gebied van communicatie en advies, stimulering en facilitering zou het Roefelen voor veel lokale comités niet mogelijk zijn. De financiering van lokale Roefeldagen wordt grotendeels geregeld door de comités zelf, door middel van donaties, gemeentelijke subsidies of sponsoring. De landelijke stichting biedt ondersteuning op het gebied van fondswerving, communicatie en PR. De Stichting Roefelen heeft in 2011 en 2012 haar werkzaamheden kunnen verrichten met een subsidie van Zon MW vanuit de regeling Vrijwillige Inzet. Inmiddels (2013) zijn projectmedewerkers op vrijwillige basis werkzaam bij de Stichting Roefelen. Ontwikkelingen In de externe omgeving van het Roefelen vallen een aantal ontwikkelingen op: toenemende jeugdwerkloosheid en het daaraan gekoppelde belang van een goede school- en profielkeuzes, tekorten aan goed opgeleide werknemers in sectoren als (ouderen)zorg, natuur en techniek en een algemene teruggang van burgerzin en maatschappelijke betrokkenheid bij de jeugd door het vaak ontbreken van rolmodellen. Ook zien we dat de budgetten voor kinder- en jongerenwerk afneemt en een steeds groter beroep op vrijwilligers wordt gedaan. Ervaring leert dat veel mensen best bereid zijn zich vrijwillig in te zetten. Zij vragen daarbij echter wel goede ondersteuning. Veel vrijwilligers- en/of samenwerkende welzijnsorganisaties worden momenteel geconfronteerd met bezuinigingen en fusies. Ook de gemeentelijke (her- )indeling en het ontstaan van krimpgemeenten speelt hierbij in een aantal regio s een rol. Hierdoor is de continuïteit van Roefeldagen niet overal vanzelfsprekend en het vinden van vrijwilligers voor het opzetten van nieuwe Roefeldagen een enorme uitdaging.

3 Het belang van Roefelen Door het Roefelen kunnen kinderen al op jonge leeftijd ervaren hoe het in bepaalde beroepen werkt. Dit helpt hen bij hun latere studie- en beroepskeuze en draagt indirect bij aan het vergroten van de burgerzin bij kinderen, aan sociale integratie en het bevorderen van maatschappelijk betrokkenheid van en met de buurt. Roefelen helpt jongeren bij hun oriëntatie op hun eigen toekomst. Juist doordat het Roefelen plaatsvindt in bedrijven, waarbij jongeren zelf meestal ook mogen meewerken heeft Roefelen grote impact. Roefelen is voor ALLE kinderen. Volgens het Sociaal Planbureau zijn in Nederland kinderen sociaal uitgesloten. Dat betekent vaak dat zij in hun gezin geen rolmodel hebben en niet gestimuleerd worden iets van hun eigen leven te maken. In het bijzonder voor deze groep kinderen is Roefelen een goede manier om maatschappelijke participatie te bevorderen. Door deel te nemen aan het Roefelen krijgen ook deze kinderen positieve ervaringen en leren zij verschillende beroepen kennen. Daarnaast is Roefelen in meerdere gemeenten toegankelijk voor gehandicapte kinderen, een ontwikkeling die door de Stichting Roefelen wordt gestimuleerd. Onze droom en ambities In 2012 hebben ongeveer kinderen in ongeveer 60 gemeenten geroefeld bij duizenden instellingen, bedrijven en verenigingen. Op basis van haar lange termijn ambitie en de eerder geschetste externe ontwikkelingen, heeft de Stichting Roefelen voor de komende vijf jaar ( ) een strategie geformuleerd die haar dichter bij haar lange termijn ambitie moet brengen. Onze ambitie is dat alle kinderen minimaal een keer tijdens hun basisschoolperiode kunnen Roefelen. De kwantitatieve doelstelling van de Stichting Roefelen is om in de komende vijf jaar het aantal gemeenten waar jaarlijks een Roefeldag plaatsvindt te laten groeien naar minimaal 100. Dit is een toename van ongeveer 10 gemeenten per jaar, wat garant staat voor een jaarlijkse toename van het Roefelplezier bij duizenden kinderen. Om deze ambities te realiseren zijn maatschappelijke partners en financiële middelen nodig. Inmiddels beschikt de Stichting Roefelen over de ANBI status waardoor het gemakkelijker wordt om het Roefelen en de Stichting Roefelen financieel te ondersteunen.

4 Verduurzaming van het Roefelen De stichting Roefelen gaat gesprekken voeren met meerdere partijen om het Roefelen in Nederland te verduurzamen. We willen het Roefelen inbedden en met samenwerkingspartners de organisatie van het Roefelen in zo veel mogelijk gemeenten waarborgen. Dit vraagt om inhoudelijke partners, waaronder bedrijven die meedoen en waar kinderen jaarlijks kunnen Roefelen. En dit vraagt om financiële verduurzaming: partners die op korte en lange termijn willen investeren in het Roefelen. We zoeken samenwerking met partijen die daar op welke manier dan ook belang bij hebben of betrokkenheid bij voelen. Dit kan voor alle partijen een win- win situatie opleveren. Bedrijven en organisaties (stakeholders) waarmee de Stichting Roefelen hierover in gesprek treedt zijn werkgevers- en brancheorganisaties, zoals MKB Nederland, MVO Nederland en sectorfondsen. Sectoren met (dreigende) tekorten kunnen kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met het werk. Ook kunnen bedrijven meedoen in het kader van MVO beleid. Ook zoeken we samenwerking met Serviceclubs, waar ondernemende mensen actief zijn die graag hun kennis en netwerken delen. We zoeken samenwerking met gemeenten en andere overheidsinstellingen, die aan kinderen hun werkwijze willen laten zien. Ook zal de Stichting Roefelen het contact zoeken om expertise uit te wisselen en eventueel samenwerking aan te gaan met de door het kabinet aangestelde ambassadeur aanpak van jeugdwerkloosheid. Door kinderen namelijk al op de basisschool te laten Roefelen, leren zij op jonge leeftijd verschillende bedrijven kennen en de werkzaamheden die daar worden verricht. Dit helpt hen om zich uiteindelijk beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en hun latere werkzame leven. Tot slot gaan we graag in gesprek met diverse maatschappelijke fondsen, zoals Oranjefonds en VSB fonds, om een financiële bijdrage te verkennen. Projecten voor de toekomst Het vergroten van het aantal Roefelgemeenten en het verduurzamen van de inhoud en de financiering van het Roefelen in samenwerking met stakeholders kan op veel verschillende manieren. Hiervoor heeft de Stichting Roefelen, naast de bestaande dagelijkse werkzaamheden ter ondersteuning en uitdraging van het Roefelen, diverse projecten ontwikkeld. Dit werken we graag met partners uit: Speciale branche- Roefeldagen voor de techniek, zorg of natuur; Tv- programma Roefelen i.s.m. Kids & Media/Bart Bosch productions; Een Ambachts- Roefeldag; Roefeldagen bij (grote landelijke) bedrijven voor kinderen van medewerkers; Brede school Roefeldagen; Opzetten van een samenwerking met hogescholen event- management voor het realiseren van Roefeldag- afstudeerprojecten door studenten; Intensiveren van de samenwerking met diverse jeugd- en welzijnsorganisaties.

5 Meerjarige samenwerking Het opzetten van een structurele samenwerking met en financiering door maatschappelijke partners vergt tijd. De voorbereidingen, organisatie en de verwachte groei van het aantal Roefelgemeenten met minimaal 10 per jaar brengt een aanzienlijke toename in werkzaamheden en derhalve kosten/uitgaven van de Stichting Roefelen met zich mee. Daarnaast lopen ook de reguliere kosten van de Stichting Roefelen gewoon door. De verwachting is gerechtvaardigd dat de methodiek van het Roefelen voor meerdere bedrijven en sectoren een dusdanig interessante invulling kan geven aan door hen gepercipieerde problemen en maatschappelijke ontwikkelingen en dat deze partijen derhalve graag bereid zijn samenwerking met de Stichting Roefelen aan te gaan. Dit kan eenmalig, maar is bij voorkeur langdurig en structureel. Wij verwachten dan ook met medewerking van deze bedrijven en sectoren in uiterlijk 2017 een zelfvoorzienende begroting te kunnen realiseren. Nodig op korte termijn Honderden vrijwilligers per jaar zetten hun tijd en kennis in voor het Roefelen. Om onze ambitie tot inhoudelijke en financiële verduurzaming te realiseren en het aantal Roefeldagen de komende jaren (tot 2017) te laten toenemen, hebben we partners en financiers nodig. De weg naar het aangaan van langdurige, strategische partnerschappen is een traject dat wij met veel enthousiasme gaan bewandelen, maar een die wel vraagt om een lange adem, veel tijd en inzet en een hiervoor onmisbaar overbruggingsbudget (zie bijgesloten indicatieve begroting). Graag willen wij met potentiële samenwerkingspartners en fondsen een gesprek aangaan om te kijken welke mogelijkheden voor samenwerking en financiering er zijn. Hierbij denken wij aan structurele samenwerking voor enkele jaren, eenmalige donaties, het adopteren van een of meer eerder genoemde projecten of het ondersteunen van de Stichting in het algemeen. We hopen dan ook van harte met dit schrijven uw nieuwsgierigheid op te wekken en samen met u te kunnen gaan bouwen aan de toekomst van het Roefelen in Nederland, een toekomst waarin alle kinderen kunnen Roefelen.

6 Indicatieve begroting Stichting Roefelen Steunpunt Roefelen , , , , ,00 Communicatie en website 1.000, , , , ,00 Ondersteunende materialen lokale comités 1.000, , , , ,00 Vraagbaakfunctie 1.000, , , , ,00 Ondersteuning nieuwe initiatieven 5.000, , , , ,00 Vergoedingen vrijwillige en bestuurlijke inzet 3.000, , , , ,00 Stimuleringsprojecten , , , , ,00 (w.o. Roefelen in de zorg, technische beroepen) , , , , ,00 Voor additionele informatie, filmpjes over het Roefelen en recente ervaringen van kinderen en bedrijven verwijzen wij u ook graag naar onze Roefelpagina op Facebook en de volgende websites: Verslagen: geslaagd Filmpjes:

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Plan van aanpak. Powered by: De Slinger Utrecht

Plan van aanpak. Powered by: De Slinger Utrecht Plan van aanpak Powered by: De Slinger Utrecht Samenvatting...3 Citaten...5 Inleiding...7 Utrecht onder stroom...8 Visie...8 Missie...8 Strategie...8 Thema s 2014 2018...9 Stippen aan de horizon...9 Platform...

Nadere informatie

Samen investeren in de basis

Samen investeren in de basis Samen investeren in de basis Voorwoord Colofon Met deze brochure wil Rabobank Amsterdam andere bedrijven inspireren om een langdurig samenwerkingsverband met een basisschool in Amsterdam aan te gaan. Wij

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie