Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013

2 Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem Opdrachtgever: Vormgeving: Drukwerk: Gemeente Lochem Mo Middag, Lochem Drukkerij Lammerdink, Lochem Contact: Afdeling Financiën Gemeente Lochem Postbus 17, 7240 AA LOCHEM T (0573) E I

3 Inhoudsopgave JAARVERSLAG 3 1 Samenvatting 3 2 Programma s 11 Toelichting Indirecte kosten (kostenplaatsen) en incidentele budgetten 12 Programma 1. Burger, bestuur & dienstverlening 15 Programma 2. Veiligheid & handhaving 27 Programma 3. Natuur & milieu 33 Programma 4. Verkeer, vervoer & wegen 47 Programma 5. Wonen & werken 59 Programma 6. Sport, cultuur & recreatie 71 Programma 7. Zorg & welzijn 83 Programma 8. Onderwijs & jeugd 95 Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid JAARREKENING Waarderingsgrondslagen Balans per 31 december Toelichting op de balans Programmarekening 167 OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA) 171 BURGERJAARVERSLAG 177

4 Samenvatting 2

5 JAARVERSLAG 3

6 4

7 Samenvatting 1. Samenvatting Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2013 aan. Met de jaarstukken legt ons college verantwoording af over het in de begroting 2013 vastgestelde beleid. Net als in voorgaande jaren ligt er ook nu een positieve controleverklaring van de accountant. Het vermogen en resultaat over 2013 zijn getrouw weergegeven en de baten en lasten alsmede de balansmutaties zijn rechtmatig en in overeenstemming met de begroting en relevante wet- en regelgeving. Onderstaand volgt een samenvatting van het resultaat Vervolgens gaan wij in het jaarverslag uitgebreid in op de resultaten per programma en de paragrafen. In de jaarrekening volgt de balans met toelichting. Jaarrekeningresultaat 2013 De jaarrekening 2013 sluit met een negatief saldo van 0,2 miljoen. In de toelichting per programma staat een verklaring van het resultaat. Daarbij zijn drie grotere nadelige afwijkingen. Als gevolg van het faillissement van de kinderopvangorganisatie De Blokkentoren heeft de BNG de gemeente aangesproken op haar garanties. Het verlies van 1,3 miljoen, zijnde de boekwaarden van de leningen, is volledig verwerkt in deze jaarrekening. Daarnaast is het pand Hanzeweg 2 (Nijha) opnieuw getaxeerd. De hertaxatie viel 0,4 miljoen lager uit. De afwaardering is verwerkt in de jaarrekening. Verder hebben wij een aanvullende storting van 0,5 miljoen moeten doen in de voorziening bestuurders en oudbestuurders. Doordat nu de toevoeging in één keer is gedaan, ontstaat een voordeel in de begroting van structureel. Exploitatie Het resultaat van - 0,2 miljoen is inclusief de niet in 2013 bestede incidentele budgetten. Onder het specifieke kopje Incidentele budgetten worden de verschillen binnen de projectmatige budgetten toegelicht. Veel van deze budgetten worden voorgesteld over te hevelen naar Het komt namelijk voor dat activiteiten aan het eind van het boekjaar nog niet zijn opgestart of afgerond. Het is dan noodzakelijk dat het budget beschikbaar blijft om de activiteit in 2014 uit te voeren. Het betreft een bedrag van aan over te hevelen budgetten. Het bedrag van moet samen met het negatieve jaarrekeningresultaat van worden onttrokken aan de algemene reserve. Om de onderuitputting en overheveling van budgetten te beperken is bij de begroting 2014 ingestemd met een jaarlijks aflopende stelpost saldo jaarrekeningresultaten. Het stringenter invullen van budgetdiscipline en overige flankerende maatregelen moet op termijn leiden tot een betere en efficiëntere sturing. Derhalve is een met per jaar aflopende stelpost ingesteld, beginnend met in Het opnieuw onder de aandacht brengen van de spelregels rond budgetdiscipline voor alle actoren wordt in 2014 opgepakt. In het bijlagenboek Cijfermatige detailverantwoording 2013 geven wij een specificatie met toelichting van de over te hevelen budgetten. De overheveling vindt plaats door afzonderlijke besluitvorming van uw raad. 5 Weerstandsvermogen Verder is de ontwikkeling in de vermogenspositie van belang om een goed inzicht te krijgen in de financiële positie. De paragraaf weerstandsvermogen gaat in op de samenhang tussen de weerstandscapaciteit (vrij beschikbare eigen vermogen) en het risicoprofiel van onze gemeente. De paragraaf weerstandsvermogen maakt onderdeel uit van het jaarverslag.

8 Samenvatting In cijfers geeft 2013 het volgende resultaat: -=nadeel, bedragen x Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo BATEN Prg. 1 Burger. bestuur en dienstverlening Prg. 2 Veiligheid en handhaving Prg. 3 Natuur en milieu Prg. 4 Verkeer. vervoer en wegen Prg. 5 Wonen en werken Prg. 6 Sport. cultuur en recreatie Prg. 7 Zorg en Welzijn Prg. 8 Onderwijs en jeugd Totaal baten programma s ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN LASTEN 6 Prg. 1 Burger. bestuur en dienstverlening Prg. 2 Veiligheid en handhaving Prg. 3 Natuur en milieu Prg. 4 Verkeer. vervoer en wegen Prg. 5 Wonen en werken Prg. 6 Sport. cultuur en recreatie Prg. 7 Zorg en Welzijn Prg. 8 Onderwijs en jeugd Totaal lasten programma s TOTAAL BATEN MINUS LASTEN Onvoorzien RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutaties reserves RESULTAAT NA BESTEMMING Resultaat na bestemming -223 Overheveling (restant)budgetten 2013 (Restant)budgetten Dekking door reserves Nog te dekken =nadeel, bedragen x Nadelig saldo

9 Samenvatting Toelichting programmaverantwoording Onderstaand volgt een toelichting op de belangrijkste resultaten zowel beleidsmatig als financieel per programma. In het jaarverslag zelf vindt u per programma een gedetailleerde toelichting op de resultaten In het afzonderlijke boekje Cijfermatige detailverantwoording 2013 is een toelichting op de openstaande kredieten en op de over te hevelen incidentele budgetten opgenomen. Algemeen In de begroting en jaarrekening worden ook programma-overstijgende lasten en baten opgenomen. Belangrijke budgetten betreffen de salarissen, overige personeelskosten en inhuur. In 2013 zijn de loonkosten personeel en bestuur evenals de inhuur van personeel het gehele jaar nauwlettend bewaakt. Er is alleen personeel ingehuurd indien daar budgettaire ruimte voor aanwezig was. Het beschikbare budget van is volledig besteed. Bij de overige personeelskosten is een aantal budgetten niet volledig besteed. In totaal een voordeel van In verband met de verwachte uitgaven voor de organisatieontwikkeling in 2014 wordt voorgesteld dit overschot van toe te voegen aan de reserve Organisatieontwikkeling. Wet Normering Topinkomens (WNT) Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. De WNT-norm voor 2013 is In 2013 zijn door de gemeente Lochem geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen. Kapitaallasten In 2013 is de aankoop van de grond en het pand Hanzeweg 2 (Nijha) verantwoord onder de materiële vaste activa voor een bedrag van ca. 3,1 miljoen. Het bedrag van de hertaxatie bedraagt 2,7 miljoen. Een nadeel van Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening In 2013 is gewerkt aan verdere verbetering van de kwaliteit van dienstverlening; zo is een decentraal loket in Gorssel in gebruik genomen, is de nieuwe website geïntroduceerd en worden openbare bekendmakingen digitaal gepubliceerd. Om het kerngericht werken te optimaliseren is in overleg met de dorpsraden besloten om twee kerncontactfunctionarissen aan te stellen. Deze medewerkers zijn een belangrijke spil in het contact tussen kernen, bestuur en ambtelijke organisatie. Grotere financiële afwijkingen programma 1 In 2013 is het wachtgeld van de oud burgemeester van voor de periode 2014 t/m 2019 toegevoegd aan de voorziening. Bij de Kadernota 2014 was rekening gehouden met een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening over die jaren. Voor nieuwe ontwikkelingen is op diverse stelposten budget gereserveerd. Hierop is in 2013 een voordeel ontstaan van Diverse incidentele budgetten ten behoeve van e-dienstverlening zijn in 2013 tot een bedrag van niet besteed. Programma 2 Veiligheid en handhaving De brandweerclustering is op de huisvesting na gerealiseerd. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is per 1 april 2013 officieel gestart met haar werkzaamheden op het deelterrein milieu. Grotere financiële afwijkingen programma 2 De bijdrage voor de Regionale brandweer/cluster IJsselstreek is voordelig uitgevallen.

10 Samenvatting Programma 3 Natuur en milieu In Lochem zijn twee duurzame energielandschappen actief: ADEL (buurtschap Armhoede) en VEDEL (rondom landgoed Verwolde). ADEL heeft in april 2013 haar onderzoek naar klimaatneutraliteit afgerond. Het burgerinitiatief binnen VEDEL oriënteert zich op de mogelijkheden om energieneutraal te worden, daarbij gebruik makend van de uitgevoerde onderzoeken binnen ADEL. Dit project bevindt zich nog in de opstartfase. Betalen naar rato van het aantal aanbiedingen rest- en gft afval is ingevoerd per 1 januari 2013, en de geraamde in te zamelen hoeveelheden voor alle fracties (rest, gft, glas papier en plastic) zijn gerealiseerd. In oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het oprichten van het Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte en dit per 1 januari 2014 onder te brengen bij Berkel Milieu. Grotere financiële afwijkingen programma 3 Een voordeel op de lasten bij riolering binnen GRP van doordat er minder innovatief onderzoek verricht is, als gevolg van onderbezetting waardoor prioritering van werkzaamheden noodzakelijk was en anderzijds een aantal milieumaatregelen die waren voorzien in het vgrp voor het jaar 2013 niet zijn uitgevoerd. Het project bodemsanering Kijksteeg is financieel afgesloten met de afkoopregeling. Overige onderdelen van sanering worden door de provincie uitgevoerd en betaald. Een voordeel van De implementatie wijziging huishoudelijk afval is afgerond. De invoeringskosten zijn lager uitgevallen, door hogere opbrengst oude containers, lagere communicatiekosten en lagere kosten uitzetten nieuwe containers. Bij Rural Alliances een incidenteel nadeel op de lasten van door voornamelijk hogere urentoerekening. Dit wordt deels gecompenseerd door een hogere subsidie dat volgens de planning in de tweede helft van 2014 wordt ontvangen. 8 Programma 4 Verkeer, vervoer en wegen Na raadsbesluit in mei 2013 is gestart met pilot Laren functiegericht wegbeheer. De pilot Laren is een eerste stap om te komen tot een aangepast onderhoudsprogramma wegen, waarin de wegencategorisering een belangrijk onderdeel is. Per 1 januari 2013 is het betaald parkeren in Lochem vervangen door een parkeerschijfzone. In 2013 zijn de plannen van de traverse Eefde verder uitgewerkt en nagenoeg gereed voor de aanbesteding. Ook is gevolg gegeven aan de raadsopdracht om een inrichtingsplan nabij de kerk uit te werken en zijn middelen verworven voor de realisatie van (delen van) de traverse. Grotere financiële afwijkingen programma 4 Op de eenmalige impuls onderhoud wegen hebben we voor 2013 een incidenteel voordeel van Door de uitvoering integraal uit te voeren in combinatie met riolering, groen en openbare verlichting en door de toekenning van provinciale subsidie zijn de werkzaamheden voor de "Reconstructie Joppelaan" doorgeschoven naar Een voordeel van op de herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de aanleg van glasvezel zal in 2014 verder worden gebruikt De werkzaamheden zijn opgenomen in een raambestek, lopend van 1 juli 2013 tot 1 juli De kosten van vervanging van de brug Burgemeester Leenstraat zijn begroot op Na de afronding van het uitgevoerde vooronderzoek en het verkrijgen van de benodigde vergunningen wordt dit project in 2014 in de markt gezet. Programma 5 Wonen en werken In 2013 is het traject afgerond om alle bestemmingsplannen in de gemeente Lochem te actualiseren en te digitaliseren voor de deadline van 1 juli In juli is de integrale ruimtelijke structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Lochem vastgesteld. In juli is ook de woonvisie door de raad vastgesteld. Een verkoopprocedure is uitgevoerd voor de gemeentelijke panden aan de Markt. Dit heeft geresulteerd in de verkoop van het pand Markt 1. Het project Beleef de Berkel is in 2013 volledig uitgevoerd en opgeleverd. In mei 2013 is besloten deelplan 1 uit de grondexploitatie Etalage naar de Toekomst te halen. In 2013 is de bestemmingsplanprocedure doorlopen, is het voormalige gemeentehuis gesloopt (achtergedeelte) en is gestart met de bouw van het museum in Gorssel.

11 Samenvatting Programma 6 Sport, cultuur en recreatie De raad heeft een bedrag van beschikbaar gesteld voor de afkoop van het totale onderhoud en toekomstige renovaties van sportvelden van verenigingen in oud Gorssel. Daarnaast heeft de raad het college opgedragen om met de betrokken verenigingen uit oud Lochem verder overleg te voeren om tot een afgewogen oplossing te komen voor de verschillen van inzicht over de compensatie van juridische verplichtingen voor toekomstige renovaties. Op 18 december 2012 heeft het college ervoor gekozen om het beheer en de exploitatie van accommodaties als verantwoordelijkheid te laten bij de maatschappelijke organisaties zelf. De gemeente treedt zodra dit mogelijk is terug als eigenaar, beheerder en exploitant van voorzieningen. In het kader van het gemeentelijk accommodatiebeleid is nu een nieuwe koers uitgezet. Dit betekent dat wij steeds minder willen optreden als eigenaar, beheerder en exploitant van welzijnsaccommodaties. Op 8 oktober 2013 heeft de raad ingestemd met de invulling van de nieuwe infrastructuur voor toerisme en recreatie. Met dit besluit is tevens invulling gegeven aan het aanpassen van de prestatie- en subsidieafspraken en is een groot deel van de ombuigingen bij de toeristische organisaties gerealiseerd. Met de ontmanteling van het Recreatieschap Achterhoek Liemers is het onderhoud van de betreffende fietspaden overgenomen door de gemeente. De contracten hiervoor zijn inmiddels ondertekend. De afspraken met het fiets-/ voetveer Gorssel-Wilp zijn aangepast en de contracten zijn ondertekend. Programma 7 Zorg en welzijn In 2013 is het projectplan Participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen) vastgesteld. Hiermee is de eerste stap van de invoering voltooid. In 2014 wordt het beleidskader Participatiewet opgesteld en wordt via pilots de invoering verder voorbereid, om per 1 januari 2015 gereed te zijn. De actiepunten uit het uitvoeringsplan Mantelzorg en vrijwilligers zijn uitgevoerd. De nieuwe visie op welzijn is in 2013 vastgesteld. WMO: Bestuurlijke aanbesteding Huishoudelijke Hulp per 1 maart 2013 heeft plaatsgevonden en geleid tot nieuwe langlopende uitvoeringscontracten. De regelgeving WMO is aangepast conform het vraaggericht werken. De medewerkers zijn geschoold en werken volgens de nieuwe richtlijnen. Het beleidsplan WMO is verlengd tot 31 december 2014 wachtende op de invoering van de decentralisaties. Beleidsplan WMO is in voorbereiding. Het Convenant Vangnet Lochem is gereed en op 5 maart 2014 ondertekend door de ketenpartners. 9 Grotere financiële afwijkingen programma 7 In dit begrotingsjaar zijn minder kostbare woningaanpassingen gedaan dan begroot (voordeel ). De uitgaven bevinden zich op het niveau van Een voordeel op WRV vervoer van betreft de verstrekking van scootmobielen en speciale fietsen. Aangezien het een open einde regeling betreft, valt er financieel gezien lastig op te sturen. Als gevolg van een nieuwe, goedkopere, aanbieder, strikter beleid in toekenning en volume (uren) minder kosten dan begroot bij de WMO verstrekkingen (huishoudelijke verzorging en persoonsgebonden budget) á Op 1 januari 2015 is de invoering van de drie decentralisaties, waaronder de WMO, in het sociaal domein een feit. Voor de voorbereidingskosten is incidenteel budget beschikbaar. Voorgesteld wordt om het niet bestede budget ( ) over te hevelen naar 2014 ter dekking van de lasten die dan gemaakt zullen worden voor de decentralisaties. De ontvangen rijksbijdrage WWB en participatiebudget zijn in totaal hoger uitgevallen dan geraamd. Bij de begroting is uitgegaan van een groter eigen aandeel van de gemeente. Programma 8 Onderwijs en jeugd De gemeente heeft in 2013 het onderzoek voor brede school ontwikkeling op locatie De Garve afgerond. Er is een samenwerkingsconcept en een ruimtelijk programma van eisen opgesteld voor de Propschool en de Prins Hendrik school. Kinderopvang en jeugdgezondheidszorg worden met het basisonderwijs op één locatie met elkaar verbonden. Het harmonisatieproces van voorschoolse voorzieningen is uitgevoerd en afgerond in september 2013.

12 Samenvatting Grotere financiële afwijkingen programma 8 Voor de sloop van de Prins Hendrikschool en de Suringarschool is in 2013 een bedrag begroot van De scholen zijn in 2013 nog niet gesloopt, zodat het budget niet is aangesproken. Op 1 januari 2015 is de invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Voor de voorbereidingskosten is incidenteel budget beschikbaar. Voorgesteld wordt om het niet bestede budget ( ) over te hevelen naar 2014 ter dekking van de lasten die dan gemaakt zullen worden voor de decentralisaties. Van het budget van voor het Centrum Jeugd en Gezin is nog over. De lagere besteding heeft een aantal oorzaken. De pilot CJG4kracht zou begin 2013 van start gaan, maar is pas eind 2013 van start gegaan. Aanvulling op de pilot CJG4kracht is het verbeteren en aanvullen van onze sociale kaart. Deze sociale kaart moet een verbinding leggen met het preventieve veld. De voorgenomen start in 2013 is doorgeschoven naar In 2013 zou er een extra locatie van het CJG in Gorssel geopend worden. Door omstandigheden is dit doorgeschoven naar Dit geldt ook voor de huisvesting in Lochem. Op 18 februari 2014 is de stichting De Blokkentoren in staat van faillissement verklaard. De gemeente Lochem staat 100% borg voor twee geldleningen, die de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aan De Blokkentoren heeft verstrekt. De twee annuïtaire geldleningen hebben op 31 december 2013 een schuldrestant van en De curator heeft de vervallen annuïteitbedragen per 2 en 10 april 2014 niet aan de BNG betaald, omdat hij eerst inzicht wil hebben in de financiële situatie van de Blokkentoren. De BNG heeft daarom de gemeente aangesproken op grond van haar garanties. Het verlies van , zijnde de boekwaarden van de leningen, is volledig verwerkt in deze jaarrekening. 10 Algemene dekkingsmiddelen Voor wat betreft de Algemene Uitkering is in meer ontvangen dan geraamd. Deze mutatie is afkomstig uit de september- en decembercirculaire Het was niet mogelijk om deze mutatie in de begroting te verwerken, omdat de circulaires pas beschikbaar zijn gekomen na de Bestuursrapportage per 31 augustus Daarna is er namelijk geen moment meer waarop de raad nog kan instemmen met een wijziging op de begroting via instrumenten uit de reguliere P&C-cyclus. Beslispunten De jaarstukken moeten op grond van artikel 198 van de Gemeentewet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Wanneer de vastgestelde jaarrekening met controleverklaring van de accountant vóór 15 juli van het jaar volgend op het betreffende jaar bij de provincie wordt ingediend, voldoet de gemeente aan één van de voorwaarden om onder het repressief toezicht te blijven vallen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, die bestaat uit twee onderdelen namelijk het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties. Het college van B&W stelt voor in te stemmen met: Beslispunt 1: Vaststellen van de gemeentelijke jaarstukken Beslispunt 2: Het nadelig saldo van onttrekken aan de algemene reserve. Beslispunt 3: Dekking exploitatiebudgetten, die overgeheveld worden naar het volgende begrotingsjaar, voor een bedrag van per saldo onttrekken aan de algemene reserve. Beslispunt 4: Instemmen met de afgesloten kredieten. In de jaarstukken worden kredieten afgesloten en toegelicht. De financiële gevolgen van de af te sluiten kredieten worden meegenomen in de eerstvolgende financiële bijstelling. Beslispunt 5: De bestemmingsreserves "Bodemsanering" en "Sanering Kijksteeg" opheffen en het saldo toevoegen aan de algemene reserve. De saldi van de beide reserves per 31 december 2013, bedragen respectievelijk en

13 2. Programma s

14 Programma s 2. Programma s Begrotingsrechtmatigheid Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens het toetsingskader van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen. In volgend overzicht zijn de afwijkingen van de programma s opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening. - = nadeel, bedragen x BEGROTINGSAFWIJKING Begroot Realisatie Verschil PROGRAMMA VERKLARING BURGER, BESTUUR EN DIENSTVERLENING (LASTEN) De overschrijding wordt onder andere veroorzaakt door een extra storting aan wachtgeld en pensioen (voormalige) bestuurders. In 2013 is het wachtgeld van de oud burgemeester van voor de periode 2014 t/m 2019 toegevoegd aan de voorziening, terwijl rekening was gehouden met een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening over die jaren. Daarnaast is er een voordeel van op de stelposten Nieuw beleid.* CONCLUSIE Past binnen beleid PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE (LASTEN) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de exploitatie sportcomplex De Beemd en gymzaal Curieplein. Vanaf 5 februari 2013 heeft de gemeente de exploitatie overgenomen van het sportcomplex De Beemd en gymzaal Curieplein. Als gevolg daarvan is de lastenkant van de begroting, inclusief de doorbelastingen van de kostenplaats vastgoed, overschreden met Aan de batenkant daarentegen zijn meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.* Past binnen beleid PROGRAMMA ONDERWIJS EN JEUGD (LASTEN) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door het faillissement van De Blokkentoren. De gemeente Lochem staat 100% borg voor twee geldleningen, die de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aan De Blokkentoren heeft verstrekt. De twee annuïtaire geldleningen hebben op 31 december 2013 een schuldrestant van en Het verlies van , zijnde de boekwaarden van de leningen, is volledig verwerkt in deze jaarrekening.* Past binnen beleid *Bij de financiële toelichting per programma lichten wij de afwijkingen nader toe.

15 Programma s Toelichting indirecte kosten (kostenplaatsen) en incidentele budgetten De loonkosten en indirecte kosten, zoals huisvesting, facilitaire dienstverlening en automatisering zijn programma overstijgende kosten. Vanuit de kostenplaatsen worden de lasten verdeeld over de diverse programma s. Vanwege dit programma overstijgende karakter lichten wij hier eerst de afwijkingen op het niveau van de kostenplaatsen toe. Vervolgens wordt per programma een toelichting gegeven op de afwijkingen in baten en lasten. Loonkosten en overige personeelslasten De budgetten voor loonkosten en inhuur personeel zijn dit jaar nauwlettend bewaakt. Er is alleen personeel ingehuurd indien daar budgettaire ruimte voor aanwezig was. Het beschikbare budget van is volledig besteed. Naast de loonkosten is op de budgetten voor de overige personeelskosten een overschot van Bij deze overige personeelskosten is een aantal budgetten niet volledig besteed. Voor werving en selectie is minder uitgeven. Door optimaal gebruik te maken van de website waren minder advertenties nodig. Daarnaast is voor onder andere bedrijfsgezondheidszorg, levensfase bewust personeelsbeleid, Arbo-voorzieningen en de kerstattentie minder besteed dan begroot. In verband met de verwachte uitgaven voor de organisatieontwikkeling in 2014 wordt voorgesteld dit overschot van toe te voegen aan de reserve Organisatieontwikkeling. Daarnaast worden personeelsbudgetten in 2014 verlaagd als gevolg van uitplaatsing van taken. Het budget voor de uitvoerende taak wordt vaak inclusief overheadtoeslag overgeheveld. Zonder afbouw van de ondersteunende organisatie krijgt de gemeente te maken met dubbele kosten en die leiden tot een tekort in de begroting. Momenteel is er sprake van een taakstelling van voor afbouw overhead BBOOR. De ODA is in principe budgettair neutraal. Voor beide besluiten tot samenwerking geldt dat de betrokken afbouw van overhead nog moet worden verwerkt in de begroting. Met de raad moeten kaders en spelregels worden afgesproken hoe we met de formatie gevolgen van toekomstige uitplaatsingen van taken eenduidig kunnen omgaan. Wet normering topinkomens (WNT) Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Per genoemde datum is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) komen te vervallen. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. De WNT-norm voor 2013 is In 2013 zijn door de gemeente Lochem geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen. De griffier en secretaris van de gemeente Lochem moeten worden aangemerkt als topfunctionaris als bedoeld in de WNT. De secretaris/directeur heeft van 1 januari tot 1 april 2013 deze functie uitgeoefend. Vanaf 1 april is deze functie tijdelijk ingevuld door de adjunct-directeur. De griffier heeft het gehele jaar 2013 deze functie uitgeoefend. 13 Beloningen regulier Functie Griffier Gemeentesecretaris/directeur Adjunct directeur (J.P. Stegeman) (J. ten Brinke) (R. Starke) Beloning Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Duur en omvang van het dienst- 12 maanden 1-1 tot t/m verband in het verslagjaar 1 fte 1,1 fte 1,1 fte Beloning in het voorgaande jaar Motivering voor de overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. van de maximale bezoldigingsnorm

16 Programma s Overige afwijkingen op de kostenplaatsen: Aansprakelijkheidsstellingen In 2013 zijn minder schadevergoedingen uitgekeerd. Van het begrote bedrag van is niet besteed. Actualisatie digitale kaarten De uitvoering van de actualisatie loopt deels door in 2014, ook is er minder consultancy ingehuurd. Een incidenteel voordeel van Automatisering Eind 2012 is het nieuwe gemeentehuis betrokken. Diverse duurzame automatiseringszaken zijn nieuw gekocht. Dit zorgt voor lagere onderhoudskosten in het eerste jaar van ingebruikname. De automatiseringskosten zijn daardoor lager uitgevallen. Streekarchief Van het budget voor streekarchief is niet besteed, omdat het bouwarchief nog niet is overgebracht. Exploitatielasten gemeentehuis Hanzeweg 8 Voor de exploitatie is een budget van geraamd. De werkelijke lasten bedragen Het electra-verbruik in 2013 bedroeg in totaliteit kwh. Dit verbruik is niet maatgevend omdat in de eerste maanden de installaties ingesteld zijn. Op basis van het verbruik over het 2e halfjaar 2013 wordt een gemiddeld maandverbruik verwacht van kwh. Het gasverbruik is ongeveer 300 m 3 per jaar. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn de kosten van rente en afschrijving die ontstaan door investeringen. De kapitaallasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het verschil wordt onderstaand toegelicht. - = nadeel, bedragen x De kapitaallasten van de investering Aanleg traverse Eefde is in 2013 begroot op De werkelijke kapitaallasten zijn , omdat de uitvoering grotendeels plaats vindt in Door deze lagere besteding wordt ook minder onttrokken aan de reserve Kapitaallasten. In 2013 is de aankoop van de grond en het pand Hanzeweg 2 (Nijha) geactiveerd voor een bedrag van circa Aangezien de koopprijs een aantal jaren geleden is overeengekomen is er een hertaxatie verricht op basis van de huidige bestemming en rekening houdende met de reeds overeengekomen huurbaten. Het totaalbedrag van de hertaxatie bedraagt De boekwaarde is daardoor met naar beneden bijgesteld. Vanwege een vertraagde uitvoering zijn de kapitaallasten voor Riolering binnen GRP, Gevaarlijke kruispunten, 60 km/uur-gebieden en Schoolomgevingen in totaal lager dan begroot. Tegenover deze lagere kapitaallasten staat een lagere onttrekking aan de reserves van Eind 2013 zijn de brandweervoertuigen overgedragen aan de VNOG. Overdracht vond plaats voor de boekwaarde van de voertuigen. De overdracht van de tractiemiddelen is volledig via de balans verwerkt. In de begroting was uitgegaan van een extra afschrijvingslast van waar een gelijke verkoopopbrengst tegenover staat. Door de gewijzigde administratieve verwerking heeft de extra afschrijving niet plaatsgevonden. Dit geeft een voordeel. De verkoopopbrengst is ook rechtstreeks verantwoord op de balans. In de begroting geeft dit een gelijk nadeel. Per saldo budgettair neutraal, betreft een administratieve correctie. Begin 2013 is het oude gemeentehuis van Gorssel verkocht. In de begroting 2013 is de boekwaarde van het pand groot volledig afgeschreven en is de verkoopopbrengst volledig als bate geraamd. Het BBV schrijft voor dat eerst de verkoopopbrengst via de balans in mindering moet worden gebracht op de boekwaarde. Dit betekent per saldo voor de exploitatie geen beïnvloeding, maar wel een daling van de kapitaallasten van en een even hoge daling van de verkoopopbrengst. In verband met lagere financieringskosten voor nieuwe investeringen is minder besteed dan begroot

17 Programma 1: Burger, bestuur & dienstverlening 1. Burger, bestuur & dienstverlening 15 Portefeuillehouders: S.W. van t Erve en B.J. Bussink Het programma Burger, bestuur en dienstverlening gaat over de relaties die de gemeente heeft met haar omgeving. Relaties met individuele inwoners, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties op het gebied van dienstverlening, burgerparticipatie, bestuurlijke samenwerking en financiële middelen.

18 Programma 1: Burger, bestuur & dienstverlening Doelen & middelen Dienstverlening Beoogd resultaat Klantgericht Doel: Poort voor de gehele overheid Activiteiten Procesmanagement Decentraal loket in Gorssel Snel en zeker Digitale informatie uitbreiden BGT en BRO-NHR Meer digitale producten en diensten via website Samenwerkingsgericht Samenwerking BGT Transparant Benchmarks Waar staat je gemeente Benchmark publiekszaken Binnengemeentelijke samenwerking Doel: Rol gemeente is passend en adequaat 16 Meer inwoners zijn betrokken bij beleid gemeente Participatie stimuleren Kerngericht werken verder vorm geven Verbeterpunten uit onderzoek Communicatie & Participatie uitvoeren Bovengemeentelijke samenwerking Doel: Ambities realiseren door samenwerken Efficiëntere en effectievere resultaten Nota verbonden partijen evalueren Gemeentelijke middelen Doel: Ambities realiseren door cofinanciering Ondernemend samenwerken Buurtbemiddeling voortzetten Rural alliances 1.4 Programma overstijgende ombuigingen Drukwerk Verzekeringsmaatregelen Samenwerking in kader van gemeentelijke belastingen Procesmanagement en dienstverlening Kleinere organisatie

19 Programma 1: Burger, bestuur & dienstverlening 1. Burger, bestuur & dienstverlening Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota s: Visie op dienstverlening (2007) De nota burgerparticipatie (2008) Nota regionale samenwerking (2005) Nota verbonden partijen (2011) Beleidslijn Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob 2013) Effectindicatoren Indicator Nulmeting Realisatie Realisatie Ambitie Realisatie Ambitie Ambitie ( jaar) Dienstverlening Totaalscore klanttevredenheid 7,8 7,5 x 7,6 In 2013 geen 7,7 7,8 publieksbalie (TNS-Nipo)* (2008) Oordeel burger begrijpelijke en 6,9 x 6,9 x x 7,0 7,1 voldoende informatie ** (2012) 1.2. Binnengemeentelijke samenwerking Oordeel burger als kiezer; invloed op 5,8 x 5,8 x x 6,0 6,2 bestuur en vertrouwen in bestuur ** (2012) Oordeel burger als partner; 5,5 x 5,5 x x 5,8 6,0 betrokkenheid bij totstandkoming (2012) en uitvoering plannen** onderzoek gedaan * De nulmeting in 2008 betrof alleen de balie. De meting in 2011 was inclusief telefonie. ** Indicator is afkomstig uit rapport burgeroordelen van VNG/KING. Eerstvolgende meting vindt plaats in Raakvlakken met andere deelprogramma s Dienstverlening raakt alle programma s waar beleid en/of werkprocessen worden voorbereid en uitgevoerd. Dit betreft dus alle organisatieonderdelen. In hoofdstuk 3.5 paragraaf bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de organisatiebrede aspecten.

20 Programma 1: Burger, bestuur & dienstverlening 1.1 Dienstverlening Doel Een klantgerichte dienstverlenende organisatie waarbij de gemeente de poort is voor de gehele overheid naar burgers, bedrijven en instellingen in 2015/2016. Beoogd resultaat Vertrouwen van burgers, bedrijven en instellingen in een klantgerichte (meedenken en met kennis van zaken) behandeling van hun verzoeken door de gemeente Lochem Een efficiënt (snel en zeker) werkende organisatie Een samenwerkingsgerichte organisatie Een transparante organisatie 18 Klantgerichte benadering Activiteit Procesmanagement Wel uitgevoerd In 2013 zijn 7 werkprocessen geoptimaliseerd. Naast aanpassingen om de doelmatigheid van het proces te verbeteren zijn ook werkzaamheden overgeheveld naar het Klant Contact Centrum. Dit geldt voor de bewonersvragen over Verkeer en Onroerend Zaakbelasting. Niet uitgevoerd Zie bij 1.4 Gemeentelijke middelen; programma overstijgende ombuigingen. Activiteit Decentraal loket in Gorssel Wel uitgevoerd In 2013 is uitvoering gegeven aan het, in de raad van oktober 2012, genomen besluit door het in gebruik nemen van een decentraal loket in Gorssel. In 2014 vindt hierover een evaluatie plaats. Wel uitgevoerd Niet van toepassing

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 5 Aan de gemeenteraad. Datum : 11 juni 2016 Onderwerp Jaarrekening 2015 case 16.001671 raadsvoorstel 16.008649 programma/paragraaf bestuur en ondersteuning budgethouder W.J.

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 december 2016

Datum raadsvergadering 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 15 november 2016 Datum raadsvergadering 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-359 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Programma s 13

Inhoudsopgave. 2 Programma s 13 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave JAARVERSLAG 3 1 Samenvatting 5 2 Programma s 13 Toelichting Indirecte kosten (kostenplaatsen) en incidentele budgetten 14 Programma 1. Burger, bestuur & dienstverlening

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Stuknummer Programma In te vullen door raadsgriffie. B. Programma Corsanummer Dienstverlening In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gemeenterekening 2012 7

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AGENDAPUNT NO 12. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Voorgesteld wordt de decembernota 2008 vast te stellen. Aanleiding tot het voorstel In onze huidige

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie