Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013

2 Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem Opdrachtgever: Vormgeving: Drukwerk: Gemeente Lochem Mo Middag, Lochem Drukkerij Lammerdink, Lochem Contact: Afdeling Financiën Gemeente Lochem Postbus 17, 7240 AA LOCHEM T (0573) E I

3 Inhoudsopgave JAARVERSLAG 3 1 Samenvatting 3 2 Programma s 11 Toelichting Indirecte kosten (kostenplaatsen) en incidentele budgetten 12 Programma 1. Burger, bestuur & dienstverlening 15 Programma 2. Veiligheid & handhaving 27 Programma 3. Natuur & milieu 33 Programma 4. Verkeer, vervoer & wegen 47 Programma 5. Wonen & werken 59 Programma 6. Sport, cultuur & recreatie 71 Programma 7. Zorg & welzijn 83 Programma 8. Onderwijs & jeugd 95 Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid JAARREKENING Waarderingsgrondslagen Balans per 31 december Toelichting op de balans Programmarekening 167 OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA) 171 BURGERJAARVERSLAG 177

4 Samenvatting 2

5 JAARVERSLAG 3

6 4

7 Samenvatting 1. Samenvatting Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2013 aan. Met de jaarstukken legt ons college verantwoording af over het in de begroting 2013 vastgestelde beleid. Net als in voorgaande jaren ligt er ook nu een positieve controleverklaring van de accountant. Het vermogen en resultaat over 2013 zijn getrouw weergegeven en de baten en lasten alsmede de balansmutaties zijn rechtmatig en in overeenstemming met de begroting en relevante wet- en regelgeving. Onderstaand volgt een samenvatting van het resultaat Vervolgens gaan wij in het jaarverslag uitgebreid in op de resultaten per programma en de paragrafen. In de jaarrekening volgt de balans met toelichting. Jaarrekeningresultaat 2013 De jaarrekening 2013 sluit met een negatief saldo van 0,2 miljoen. In de toelichting per programma staat een verklaring van het resultaat. Daarbij zijn drie grotere nadelige afwijkingen. Als gevolg van het faillissement van de kinderopvangorganisatie De Blokkentoren heeft de BNG de gemeente aangesproken op haar garanties. Het verlies van 1,3 miljoen, zijnde de boekwaarden van de leningen, is volledig verwerkt in deze jaarrekening. Daarnaast is het pand Hanzeweg 2 (Nijha) opnieuw getaxeerd. De hertaxatie viel 0,4 miljoen lager uit. De afwaardering is verwerkt in de jaarrekening. Verder hebben wij een aanvullende storting van 0,5 miljoen moeten doen in de voorziening bestuurders en oudbestuurders. Doordat nu de toevoeging in één keer is gedaan, ontstaat een voordeel in de begroting van structureel. Exploitatie Het resultaat van - 0,2 miljoen is inclusief de niet in 2013 bestede incidentele budgetten. Onder het specifieke kopje Incidentele budgetten worden de verschillen binnen de projectmatige budgetten toegelicht. Veel van deze budgetten worden voorgesteld over te hevelen naar Het komt namelijk voor dat activiteiten aan het eind van het boekjaar nog niet zijn opgestart of afgerond. Het is dan noodzakelijk dat het budget beschikbaar blijft om de activiteit in 2014 uit te voeren. Het betreft een bedrag van aan over te hevelen budgetten. Het bedrag van moet samen met het negatieve jaarrekeningresultaat van worden onttrokken aan de algemene reserve. Om de onderuitputting en overheveling van budgetten te beperken is bij de begroting 2014 ingestemd met een jaarlijks aflopende stelpost saldo jaarrekeningresultaten. Het stringenter invullen van budgetdiscipline en overige flankerende maatregelen moet op termijn leiden tot een betere en efficiëntere sturing. Derhalve is een met per jaar aflopende stelpost ingesteld, beginnend met in Het opnieuw onder de aandacht brengen van de spelregels rond budgetdiscipline voor alle actoren wordt in 2014 opgepakt. In het bijlagenboek Cijfermatige detailverantwoording 2013 geven wij een specificatie met toelichting van de over te hevelen budgetten. De overheveling vindt plaats door afzonderlijke besluitvorming van uw raad. 5 Weerstandsvermogen Verder is de ontwikkeling in de vermogenspositie van belang om een goed inzicht te krijgen in de financiële positie. De paragraaf weerstandsvermogen gaat in op de samenhang tussen de weerstandscapaciteit (vrij beschikbare eigen vermogen) en het risicoprofiel van onze gemeente. De paragraaf weerstandsvermogen maakt onderdeel uit van het jaarverslag.

8 Samenvatting In cijfers geeft 2013 het volgende resultaat: -=nadeel, bedragen x Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo BATEN Prg. 1 Burger. bestuur en dienstverlening Prg. 2 Veiligheid en handhaving Prg. 3 Natuur en milieu Prg. 4 Verkeer. vervoer en wegen Prg. 5 Wonen en werken Prg. 6 Sport. cultuur en recreatie Prg. 7 Zorg en Welzijn Prg. 8 Onderwijs en jeugd Totaal baten programma s ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN LASTEN 6 Prg. 1 Burger. bestuur en dienstverlening Prg. 2 Veiligheid en handhaving Prg. 3 Natuur en milieu Prg. 4 Verkeer. vervoer en wegen Prg. 5 Wonen en werken Prg. 6 Sport. cultuur en recreatie Prg. 7 Zorg en Welzijn Prg. 8 Onderwijs en jeugd Totaal lasten programma s TOTAAL BATEN MINUS LASTEN Onvoorzien RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutaties reserves RESULTAAT NA BESTEMMING Resultaat na bestemming -223 Overheveling (restant)budgetten 2013 (Restant)budgetten Dekking door reserves Nog te dekken =nadeel, bedragen x Nadelig saldo

9 Samenvatting Toelichting programmaverantwoording Onderstaand volgt een toelichting op de belangrijkste resultaten zowel beleidsmatig als financieel per programma. In het jaarverslag zelf vindt u per programma een gedetailleerde toelichting op de resultaten In het afzonderlijke boekje Cijfermatige detailverantwoording 2013 is een toelichting op de openstaande kredieten en op de over te hevelen incidentele budgetten opgenomen. Algemeen In de begroting en jaarrekening worden ook programma-overstijgende lasten en baten opgenomen. Belangrijke budgetten betreffen de salarissen, overige personeelskosten en inhuur. In 2013 zijn de loonkosten personeel en bestuur evenals de inhuur van personeel het gehele jaar nauwlettend bewaakt. Er is alleen personeel ingehuurd indien daar budgettaire ruimte voor aanwezig was. Het beschikbare budget van is volledig besteed. Bij de overige personeelskosten is een aantal budgetten niet volledig besteed. In totaal een voordeel van In verband met de verwachte uitgaven voor de organisatieontwikkeling in 2014 wordt voorgesteld dit overschot van toe te voegen aan de reserve Organisatieontwikkeling. Wet Normering Topinkomens (WNT) Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. De WNT-norm voor 2013 is In 2013 zijn door de gemeente Lochem geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen. Kapitaallasten In 2013 is de aankoop van de grond en het pand Hanzeweg 2 (Nijha) verantwoord onder de materiële vaste activa voor een bedrag van ca. 3,1 miljoen. Het bedrag van de hertaxatie bedraagt 2,7 miljoen. Een nadeel van Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening In 2013 is gewerkt aan verdere verbetering van de kwaliteit van dienstverlening; zo is een decentraal loket in Gorssel in gebruik genomen, is de nieuwe website geïntroduceerd en worden openbare bekendmakingen digitaal gepubliceerd. Om het kerngericht werken te optimaliseren is in overleg met de dorpsraden besloten om twee kerncontactfunctionarissen aan te stellen. Deze medewerkers zijn een belangrijke spil in het contact tussen kernen, bestuur en ambtelijke organisatie. Grotere financiële afwijkingen programma 1 In 2013 is het wachtgeld van de oud burgemeester van voor de periode 2014 t/m 2019 toegevoegd aan de voorziening. Bij de Kadernota 2014 was rekening gehouden met een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening over die jaren. Voor nieuwe ontwikkelingen is op diverse stelposten budget gereserveerd. Hierop is in 2013 een voordeel ontstaan van Diverse incidentele budgetten ten behoeve van e-dienstverlening zijn in 2013 tot een bedrag van niet besteed. Programma 2 Veiligheid en handhaving De brandweerclustering is op de huisvesting na gerealiseerd. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is per 1 april 2013 officieel gestart met haar werkzaamheden op het deelterrein milieu. Grotere financiële afwijkingen programma 2 De bijdrage voor de Regionale brandweer/cluster IJsselstreek is voordelig uitgevallen.

10 Samenvatting Programma 3 Natuur en milieu In Lochem zijn twee duurzame energielandschappen actief: ADEL (buurtschap Armhoede) en VEDEL (rondom landgoed Verwolde). ADEL heeft in april 2013 haar onderzoek naar klimaatneutraliteit afgerond. Het burgerinitiatief binnen VEDEL oriënteert zich op de mogelijkheden om energieneutraal te worden, daarbij gebruik makend van de uitgevoerde onderzoeken binnen ADEL. Dit project bevindt zich nog in de opstartfase. Betalen naar rato van het aantal aanbiedingen rest- en gft afval is ingevoerd per 1 januari 2013, en de geraamde in te zamelen hoeveelheden voor alle fracties (rest, gft, glas papier en plastic) zijn gerealiseerd. In oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het oprichten van het Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte en dit per 1 januari 2014 onder te brengen bij Berkel Milieu. Grotere financiële afwijkingen programma 3 Een voordeel op de lasten bij riolering binnen GRP van doordat er minder innovatief onderzoek verricht is, als gevolg van onderbezetting waardoor prioritering van werkzaamheden noodzakelijk was en anderzijds een aantal milieumaatregelen die waren voorzien in het vgrp voor het jaar 2013 niet zijn uitgevoerd. Het project bodemsanering Kijksteeg is financieel afgesloten met de afkoopregeling. Overige onderdelen van sanering worden door de provincie uitgevoerd en betaald. Een voordeel van De implementatie wijziging huishoudelijk afval is afgerond. De invoeringskosten zijn lager uitgevallen, door hogere opbrengst oude containers, lagere communicatiekosten en lagere kosten uitzetten nieuwe containers. Bij Rural Alliances een incidenteel nadeel op de lasten van door voornamelijk hogere urentoerekening. Dit wordt deels gecompenseerd door een hogere subsidie dat volgens de planning in de tweede helft van 2014 wordt ontvangen. 8 Programma 4 Verkeer, vervoer en wegen Na raadsbesluit in mei 2013 is gestart met pilot Laren functiegericht wegbeheer. De pilot Laren is een eerste stap om te komen tot een aangepast onderhoudsprogramma wegen, waarin de wegencategorisering een belangrijk onderdeel is. Per 1 januari 2013 is het betaald parkeren in Lochem vervangen door een parkeerschijfzone. In 2013 zijn de plannen van de traverse Eefde verder uitgewerkt en nagenoeg gereed voor de aanbesteding. Ook is gevolg gegeven aan de raadsopdracht om een inrichtingsplan nabij de kerk uit te werken en zijn middelen verworven voor de realisatie van (delen van) de traverse. Grotere financiële afwijkingen programma 4 Op de eenmalige impuls onderhoud wegen hebben we voor 2013 een incidenteel voordeel van Door de uitvoering integraal uit te voeren in combinatie met riolering, groen en openbare verlichting en door de toekenning van provinciale subsidie zijn de werkzaamheden voor de "Reconstructie Joppelaan" doorgeschoven naar Een voordeel van op de herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de aanleg van glasvezel zal in 2014 verder worden gebruikt De werkzaamheden zijn opgenomen in een raambestek, lopend van 1 juli 2013 tot 1 juli De kosten van vervanging van de brug Burgemeester Leenstraat zijn begroot op Na de afronding van het uitgevoerde vooronderzoek en het verkrijgen van de benodigde vergunningen wordt dit project in 2014 in de markt gezet. Programma 5 Wonen en werken In 2013 is het traject afgerond om alle bestemmingsplannen in de gemeente Lochem te actualiseren en te digitaliseren voor de deadline van 1 juli In juli is de integrale ruimtelijke structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Lochem vastgesteld. In juli is ook de woonvisie door de raad vastgesteld. Een verkoopprocedure is uitgevoerd voor de gemeentelijke panden aan de Markt. Dit heeft geresulteerd in de verkoop van het pand Markt 1. Het project Beleef de Berkel is in 2013 volledig uitgevoerd en opgeleverd. In mei 2013 is besloten deelplan 1 uit de grondexploitatie Etalage naar de Toekomst te halen. In 2013 is de bestemmingsplanprocedure doorlopen, is het voormalige gemeentehuis gesloopt (achtergedeelte) en is gestart met de bouw van het museum in Gorssel.

11 Samenvatting Programma 6 Sport, cultuur en recreatie De raad heeft een bedrag van beschikbaar gesteld voor de afkoop van het totale onderhoud en toekomstige renovaties van sportvelden van verenigingen in oud Gorssel. Daarnaast heeft de raad het college opgedragen om met de betrokken verenigingen uit oud Lochem verder overleg te voeren om tot een afgewogen oplossing te komen voor de verschillen van inzicht over de compensatie van juridische verplichtingen voor toekomstige renovaties. Op 18 december 2012 heeft het college ervoor gekozen om het beheer en de exploitatie van accommodaties als verantwoordelijkheid te laten bij de maatschappelijke organisaties zelf. De gemeente treedt zodra dit mogelijk is terug als eigenaar, beheerder en exploitant van voorzieningen. In het kader van het gemeentelijk accommodatiebeleid is nu een nieuwe koers uitgezet. Dit betekent dat wij steeds minder willen optreden als eigenaar, beheerder en exploitant van welzijnsaccommodaties. Op 8 oktober 2013 heeft de raad ingestemd met de invulling van de nieuwe infrastructuur voor toerisme en recreatie. Met dit besluit is tevens invulling gegeven aan het aanpassen van de prestatie- en subsidieafspraken en is een groot deel van de ombuigingen bij de toeristische organisaties gerealiseerd. Met de ontmanteling van het Recreatieschap Achterhoek Liemers is het onderhoud van de betreffende fietspaden overgenomen door de gemeente. De contracten hiervoor zijn inmiddels ondertekend. De afspraken met het fiets-/ voetveer Gorssel-Wilp zijn aangepast en de contracten zijn ondertekend. Programma 7 Zorg en welzijn In 2013 is het projectplan Participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen) vastgesteld. Hiermee is de eerste stap van de invoering voltooid. In 2014 wordt het beleidskader Participatiewet opgesteld en wordt via pilots de invoering verder voorbereid, om per 1 januari 2015 gereed te zijn. De actiepunten uit het uitvoeringsplan Mantelzorg en vrijwilligers zijn uitgevoerd. De nieuwe visie op welzijn is in 2013 vastgesteld. WMO: Bestuurlijke aanbesteding Huishoudelijke Hulp per 1 maart 2013 heeft plaatsgevonden en geleid tot nieuwe langlopende uitvoeringscontracten. De regelgeving WMO is aangepast conform het vraaggericht werken. De medewerkers zijn geschoold en werken volgens de nieuwe richtlijnen. Het beleidsplan WMO is verlengd tot 31 december 2014 wachtende op de invoering van de decentralisaties. Beleidsplan WMO is in voorbereiding. Het Convenant Vangnet Lochem is gereed en op 5 maart 2014 ondertekend door de ketenpartners. 9 Grotere financiële afwijkingen programma 7 In dit begrotingsjaar zijn minder kostbare woningaanpassingen gedaan dan begroot (voordeel ). De uitgaven bevinden zich op het niveau van Een voordeel op WRV vervoer van betreft de verstrekking van scootmobielen en speciale fietsen. Aangezien het een open einde regeling betreft, valt er financieel gezien lastig op te sturen. Als gevolg van een nieuwe, goedkopere, aanbieder, strikter beleid in toekenning en volume (uren) minder kosten dan begroot bij de WMO verstrekkingen (huishoudelijke verzorging en persoonsgebonden budget) á Op 1 januari 2015 is de invoering van de drie decentralisaties, waaronder de WMO, in het sociaal domein een feit. Voor de voorbereidingskosten is incidenteel budget beschikbaar. Voorgesteld wordt om het niet bestede budget ( ) over te hevelen naar 2014 ter dekking van de lasten die dan gemaakt zullen worden voor de decentralisaties. De ontvangen rijksbijdrage WWB en participatiebudget zijn in totaal hoger uitgevallen dan geraamd. Bij de begroting is uitgegaan van een groter eigen aandeel van de gemeente. Programma 8 Onderwijs en jeugd De gemeente heeft in 2013 het onderzoek voor brede school ontwikkeling op locatie De Garve afgerond. Er is een samenwerkingsconcept en een ruimtelijk programma van eisen opgesteld voor de Propschool en de Prins Hendrik school. Kinderopvang en jeugdgezondheidszorg worden met het basisonderwijs op één locatie met elkaar verbonden. Het harmonisatieproces van voorschoolse voorzieningen is uitgevoerd en afgerond in september 2013.

12 Samenvatting Grotere financiële afwijkingen programma 8 Voor de sloop van de Prins Hendrikschool en de Suringarschool is in 2013 een bedrag begroot van De scholen zijn in 2013 nog niet gesloopt, zodat het budget niet is aangesproken. Op 1 januari 2015 is de invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Voor de voorbereidingskosten is incidenteel budget beschikbaar. Voorgesteld wordt om het niet bestede budget ( ) over te hevelen naar 2014 ter dekking van de lasten die dan gemaakt zullen worden voor de decentralisaties. Van het budget van voor het Centrum Jeugd en Gezin is nog over. De lagere besteding heeft een aantal oorzaken. De pilot CJG4kracht zou begin 2013 van start gaan, maar is pas eind 2013 van start gegaan. Aanvulling op de pilot CJG4kracht is het verbeteren en aanvullen van onze sociale kaart. Deze sociale kaart moet een verbinding leggen met het preventieve veld. De voorgenomen start in 2013 is doorgeschoven naar In 2013 zou er een extra locatie van het CJG in Gorssel geopend worden. Door omstandigheden is dit doorgeschoven naar Dit geldt ook voor de huisvesting in Lochem. Op 18 februari 2014 is de stichting De Blokkentoren in staat van faillissement verklaard. De gemeente Lochem staat 100% borg voor twee geldleningen, die de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aan De Blokkentoren heeft verstrekt. De twee annuïtaire geldleningen hebben op 31 december 2013 een schuldrestant van en De curator heeft de vervallen annuïteitbedragen per 2 en 10 april 2014 niet aan de BNG betaald, omdat hij eerst inzicht wil hebben in de financiële situatie van de Blokkentoren. De BNG heeft daarom de gemeente aangesproken op grond van haar garanties. Het verlies van , zijnde de boekwaarden van de leningen, is volledig verwerkt in deze jaarrekening. 10 Algemene dekkingsmiddelen Voor wat betreft de Algemene Uitkering is in meer ontvangen dan geraamd. Deze mutatie is afkomstig uit de september- en decembercirculaire Het was niet mogelijk om deze mutatie in de begroting te verwerken, omdat de circulaires pas beschikbaar zijn gekomen na de Bestuursrapportage per 31 augustus Daarna is er namelijk geen moment meer waarop de raad nog kan instemmen met een wijziging op de begroting via instrumenten uit de reguliere P&C-cyclus. Beslispunten De jaarstukken moeten op grond van artikel 198 van de Gemeentewet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Wanneer de vastgestelde jaarrekening met controleverklaring van de accountant vóór 15 juli van het jaar volgend op het betreffende jaar bij de provincie wordt ingediend, voldoet de gemeente aan één van de voorwaarden om onder het repressief toezicht te blijven vallen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, die bestaat uit twee onderdelen namelijk het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties. Het college van B&W stelt voor in te stemmen met: Beslispunt 1: Vaststellen van de gemeentelijke jaarstukken Beslispunt 2: Het nadelig saldo van onttrekken aan de algemene reserve. Beslispunt 3: Dekking exploitatiebudgetten, die overgeheveld worden naar het volgende begrotingsjaar, voor een bedrag van per saldo onttrekken aan de algemene reserve. Beslispunt 4: Instemmen met de afgesloten kredieten. In de jaarstukken worden kredieten afgesloten en toegelicht. De financiële gevolgen van de af te sluiten kredieten worden meegenomen in de eerstvolgende financiële bijstelling. Beslispunt 5: De bestemmingsreserves "Bodemsanering" en "Sanering Kijksteeg" opheffen en het saldo toevoegen aan de algemene reserve. De saldi van de beide reserves per 31 december 2013, bedragen respectievelijk en

13 2. Programma s

14 Programma s 2. Programma s Begrotingsrechtmatigheid Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens het toetsingskader van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen. In volgend overzicht zijn de afwijkingen van de programma s opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening. - = nadeel, bedragen x BEGROTINGSAFWIJKING Begroot Realisatie Verschil PROGRAMMA VERKLARING BURGER, BESTUUR EN DIENSTVERLENING (LASTEN) De overschrijding wordt onder andere veroorzaakt door een extra storting aan wachtgeld en pensioen (voormalige) bestuurders. In 2013 is het wachtgeld van de oud burgemeester van voor de periode 2014 t/m 2019 toegevoegd aan de voorziening, terwijl rekening was gehouden met een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening over die jaren. Daarnaast is er een voordeel van op de stelposten Nieuw beleid.* CONCLUSIE Past binnen beleid PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE (LASTEN) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de exploitatie sportcomplex De Beemd en gymzaal Curieplein. Vanaf 5 februari 2013 heeft de gemeente de exploitatie overgenomen van het sportcomplex De Beemd en gymzaal Curieplein. Als gevolg daarvan is de lastenkant van de begroting, inclusief de doorbelastingen van de kostenplaats vastgoed, overschreden met Aan de batenkant daarentegen zijn meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.* Past binnen beleid PROGRAMMA ONDERWIJS EN JEUGD (LASTEN) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door het faillissement van De Blokkentoren. De gemeente Lochem staat 100% borg voor twee geldleningen, die de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aan De Blokkentoren heeft verstrekt. De twee annuïtaire geldleningen hebben op 31 december 2013 een schuldrestant van en Het verlies van , zijnde de boekwaarden van de leningen, is volledig verwerkt in deze jaarrekening.* Past binnen beleid *Bij de financiële toelichting per programma lichten wij de afwijkingen nader toe.

15 Programma s Toelichting indirecte kosten (kostenplaatsen) en incidentele budgetten De loonkosten en indirecte kosten, zoals huisvesting, facilitaire dienstverlening en automatisering zijn programma overstijgende kosten. Vanuit de kostenplaatsen worden de lasten verdeeld over de diverse programma s. Vanwege dit programma overstijgende karakter lichten wij hier eerst de afwijkingen op het niveau van de kostenplaatsen toe. Vervolgens wordt per programma een toelichting gegeven op de afwijkingen in baten en lasten. Loonkosten en overige personeelslasten De budgetten voor loonkosten en inhuur personeel zijn dit jaar nauwlettend bewaakt. Er is alleen personeel ingehuurd indien daar budgettaire ruimte voor aanwezig was. Het beschikbare budget van is volledig besteed. Naast de loonkosten is op de budgetten voor de overige personeelskosten een overschot van Bij deze overige personeelskosten is een aantal budgetten niet volledig besteed. Voor werving en selectie is minder uitgeven. Door optimaal gebruik te maken van de website waren minder advertenties nodig. Daarnaast is voor onder andere bedrijfsgezondheidszorg, levensfase bewust personeelsbeleid, Arbo-voorzieningen en de kerstattentie minder besteed dan begroot. In verband met de verwachte uitgaven voor de organisatieontwikkeling in 2014 wordt voorgesteld dit overschot van toe te voegen aan de reserve Organisatieontwikkeling. Daarnaast worden personeelsbudgetten in 2014 verlaagd als gevolg van uitplaatsing van taken. Het budget voor de uitvoerende taak wordt vaak inclusief overheadtoeslag overgeheveld. Zonder afbouw van de ondersteunende organisatie krijgt de gemeente te maken met dubbele kosten en die leiden tot een tekort in de begroting. Momenteel is er sprake van een taakstelling van voor afbouw overhead BBOOR. De ODA is in principe budgettair neutraal. Voor beide besluiten tot samenwerking geldt dat de betrokken afbouw van overhead nog moet worden verwerkt in de begroting. Met de raad moeten kaders en spelregels worden afgesproken hoe we met de formatie gevolgen van toekomstige uitplaatsingen van taken eenduidig kunnen omgaan. Wet normering topinkomens (WNT) Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Per genoemde datum is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) komen te vervallen. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. De WNT-norm voor 2013 is In 2013 zijn door de gemeente Lochem geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen. De griffier en secretaris van de gemeente Lochem moeten worden aangemerkt als topfunctionaris als bedoeld in de WNT. De secretaris/directeur heeft van 1 januari tot 1 april 2013 deze functie uitgeoefend. Vanaf 1 april is deze functie tijdelijk ingevuld door de adjunct-directeur. De griffier heeft het gehele jaar 2013 deze functie uitgeoefend. 13 Beloningen regulier Functie Griffier Gemeentesecretaris/directeur Adjunct directeur (J.P. Stegeman) (J. ten Brinke) (R. Starke) Beloning Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Duur en omvang van het dienst- 12 maanden 1-1 tot t/m verband in het verslagjaar 1 fte 1,1 fte 1,1 fte Beloning in het voorgaande jaar Motivering voor de overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. van de maximale bezoldigingsnorm

16 Programma s Overige afwijkingen op de kostenplaatsen: Aansprakelijkheidsstellingen In 2013 zijn minder schadevergoedingen uitgekeerd. Van het begrote bedrag van is niet besteed. Actualisatie digitale kaarten De uitvoering van de actualisatie loopt deels door in 2014, ook is er minder consultancy ingehuurd. Een incidenteel voordeel van Automatisering Eind 2012 is het nieuwe gemeentehuis betrokken. Diverse duurzame automatiseringszaken zijn nieuw gekocht. Dit zorgt voor lagere onderhoudskosten in het eerste jaar van ingebruikname. De automatiseringskosten zijn daardoor lager uitgevallen. Streekarchief Van het budget voor streekarchief is niet besteed, omdat het bouwarchief nog niet is overgebracht. Exploitatielasten gemeentehuis Hanzeweg 8 Voor de exploitatie is een budget van geraamd. De werkelijke lasten bedragen Het electra-verbruik in 2013 bedroeg in totaliteit kwh. Dit verbruik is niet maatgevend omdat in de eerste maanden de installaties ingesteld zijn. Op basis van het verbruik over het 2e halfjaar 2013 wordt een gemiddeld maandverbruik verwacht van kwh. Het gasverbruik is ongeveer 300 m 3 per jaar. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn de kosten van rente en afschrijving die ontstaan door investeringen. De kapitaallasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het verschil wordt onderstaand toegelicht. - = nadeel, bedragen x De kapitaallasten van de investering Aanleg traverse Eefde is in 2013 begroot op De werkelijke kapitaallasten zijn , omdat de uitvoering grotendeels plaats vindt in Door deze lagere besteding wordt ook minder onttrokken aan de reserve Kapitaallasten. In 2013 is de aankoop van de grond en het pand Hanzeweg 2 (Nijha) geactiveerd voor een bedrag van circa Aangezien de koopprijs een aantal jaren geleden is overeengekomen is er een hertaxatie verricht op basis van de huidige bestemming en rekening houdende met de reeds overeengekomen huurbaten. Het totaalbedrag van de hertaxatie bedraagt De boekwaarde is daardoor met naar beneden bijgesteld. Vanwege een vertraagde uitvoering zijn de kapitaallasten voor Riolering binnen GRP, Gevaarlijke kruispunten, 60 km/uur-gebieden en Schoolomgevingen in totaal lager dan begroot. Tegenover deze lagere kapitaallasten staat een lagere onttrekking aan de reserves van Eind 2013 zijn de brandweervoertuigen overgedragen aan de VNOG. Overdracht vond plaats voor de boekwaarde van de voertuigen. De overdracht van de tractiemiddelen is volledig via de balans verwerkt. In de begroting was uitgegaan van een extra afschrijvingslast van waar een gelijke verkoopopbrengst tegenover staat. Door de gewijzigde administratieve verwerking heeft de extra afschrijving niet plaatsgevonden. Dit geeft een voordeel. De verkoopopbrengst is ook rechtstreeks verantwoord op de balans. In de begroting geeft dit een gelijk nadeel. Per saldo budgettair neutraal, betreft een administratieve correctie. Begin 2013 is het oude gemeentehuis van Gorssel verkocht. In de begroting 2013 is de boekwaarde van het pand groot volledig afgeschreven en is de verkoopopbrengst volledig als bate geraamd. Het BBV schrijft voor dat eerst de verkoopopbrengst via de balans in mindering moet worden gebracht op de boekwaarde. Dit betekent per saldo voor de exploitatie geen beïnvloeding, maar wel een daling van de kapitaallasten van en een even hoge daling van de verkoopopbrengst. In verband met lagere financieringskosten voor nieuwe investeringen is minder besteed dan begroot

17 Programma 1: Burger, bestuur & dienstverlening 1. Burger, bestuur & dienstverlening 15 Portefeuillehouders: S.W. van t Erve en B.J. Bussink Het programma Burger, bestuur en dienstverlening gaat over de relaties die de gemeente heeft met haar omgeving. Relaties met individuele inwoners, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties op het gebied van dienstverlening, burgerparticipatie, bestuurlijke samenwerking en financiële middelen.

18 Programma 1: Burger, bestuur & dienstverlening Doelen & middelen Dienstverlening Beoogd resultaat Klantgericht Doel: Poort voor de gehele overheid Activiteiten Procesmanagement Decentraal loket in Gorssel Snel en zeker Digitale informatie uitbreiden BGT en BRO-NHR Meer digitale producten en diensten via website Samenwerkingsgericht Samenwerking BGT Transparant Benchmarks Waar staat je gemeente Benchmark publiekszaken Binnengemeentelijke samenwerking Doel: Rol gemeente is passend en adequaat 16 Meer inwoners zijn betrokken bij beleid gemeente Participatie stimuleren Kerngericht werken verder vorm geven Verbeterpunten uit onderzoek Communicatie & Participatie uitvoeren Bovengemeentelijke samenwerking Doel: Ambities realiseren door samenwerken Efficiëntere en effectievere resultaten Nota verbonden partijen evalueren Gemeentelijke middelen Doel: Ambities realiseren door cofinanciering Ondernemend samenwerken Buurtbemiddeling voortzetten Rural alliances 1.4 Programma overstijgende ombuigingen Drukwerk Verzekeringsmaatregelen Samenwerking in kader van gemeentelijke belastingen Procesmanagement en dienstverlening Kleinere organisatie

19 Programma 1: Burger, bestuur & dienstverlening 1. Burger, bestuur & dienstverlening Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota s: Visie op dienstverlening (2007) De nota burgerparticipatie (2008) Nota regionale samenwerking (2005) Nota verbonden partijen (2011) Beleidslijn Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob 2013) Effectindicatoren Indicator Nulmeting Realisatie Realisatie Ambitie Realisatie Ambitie Ambitie ( jaar) Dienstverlening Totaalscore klanttevredenheid 7,8 7,5 x 7,6 In 2013 geen 7,7 7,8 publieksbalie (TNS-Nipo)* (2008) Oordeel burger begrijpelijke en 6,9 x 6,9 x x 7,0 7,1 voldoende informatie ** (2012) 1.2. Binnengemeentelijke samenwerking Oordeel burger als kiezer; invloed op 5,8 x 5,8 x x 6,0 6,2 bestuur en vertrouwen in bestuur ** (2012) Oordeel burger als partner; 5,5 x 5,5 x x 5,8 6,0 betrokkenheid bij totstandkoming (2012) en uitvoering plannen** onderzoek gedaan * De nulmeting in 2008 betrof alleen de balie. De meting in 2011 was inclusief telefonie. ** Indicator is afkomstig uit rapport burgeroordelen van VNG/KING. Eerstvolgende meting vindt plaats in Raakvlakken met andere deelprogramma s Dienstverlening raakt alle programma s waar beleid en/of werkprocessen worden voorbereid en uitgevoerd. Dit betreft dus alle organisatieonderdelen. In hoofdstuk 3.5 paragraaf bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de organisatiebrede aspecten.

20 Programma 1: Burger, bestuur & dienstverlening 1.1 Dienstverlening Doel Een klantgerichte dienstverlenende organisatie waarbij de gemeente de poort is voor de gehele overheid naar burgers, bedrijven en instellingen in 2015/2016. Beoogd resultaat Vertrouwen van burgers, bedrijven en instellingen in een klantgerichte (meedenken en met kennis van zaken) behandeling van hun verzoeken door de gemeente Lochem Een efficiënt (snel en zeker) werkende organisatie Een samenwerkingsgerichte organisatie Een transparante organisatie 18 Klantgerichte benadering Activiteit Procesmanagement Wel uitgevoerd In 2013 zijn 7 werkprocessen geoptimaliseerd. Naast aanpassingen om de doelmatigheid van het proces te verbeteren zijn ook werkzaamheden overgeheveld naar het Klant Contact Centrum. Dit geldt voor de bewonersvragen over Verkeer en Onroerend Zaakbelasting. Niet uitgevoerd Zie bij 1.4 Gemeentelijke middelen; programma overstijgende ombuigingen. Activiteit Decentraal loket in Gorssel Wel uitgevoerd In 2013 is uitvoering gegeven aan het, in de raad van oktober 2012, genomen besluit door het in gebruik nemen van een decentraal loket in Gorssel. In 2014 vindt hierover een evaluatie plaats. Wel uitgevoerd Niet van toepassing

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Programma s 13

Inhoudsopgave. 2 Programma s 13 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave JAARVERSLAG 3 1 Samenvatting 5 2 Programma s 13 Toelichting Indirecte kosten (kostenplaatsen) en incidentele budgetten 14 Programma 1. Burger, bestuur & dienstverlening

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

*ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015

*ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015 *ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015 Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.14-31410/DV.15-495, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 11 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening gemeente Vlagtwedde 2014

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n Inhoud Jaarrekening: 1 Balans per 31 december 2014 2 2 Rekening van baten en lasten over 2014 3 3 Algemene toelichting 4 4 Toelichting op de balans 6 5 Overigens gegevens 12 bladzijde 1 1. Balans per 31

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur cl RM014-0093 Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op donderdag 19 juni 2014 in beraadslaging over "Jaarstukken 2013"

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Rapportage 2014 Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Opgesteld door: Groenservice Zuid-Holland In opdracht van Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld.

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld. Groenestein 23 9301 TP RODEN telefoon: 050 5010342 website: www.qroennoordenveld.nl e-mail: groennoordenveld@home.nl Bankrekening: 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld Ingeschreven KvK Meppel nr. 04087156

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie