Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem. Drukkerij Lammerdink, Lochem. Gemeente Lochem"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013

2 Jaarrekening 2013 Gemeente Lochem Opdrachtgever: Vormgeving: Drukwerk: Gemeente Lochem Mo Middag, Lochem Drukkerij Lammerdink, Lochem Contact: Afdeling Financiën Gemeente Lochem Postbus 17, 7240 AA LOCHEM T (0573) E I

3 Inhoudsopgave JAARVERSLAG 3 1 Samenvatting 3 2 Programma s 11 Toelichting Indirecte kosten (kostenplaatsen) en incidentele budgetten 12 Programma 1. Burger, bestuur & dienstverlening 15 Programma 2. Veiligheid & handhaving 27 Programma 3. Natuur & milieu 33 Programma 4. Verkeer, vervoer & wegen 47 Programma 5. Wonen & werken 59 Programma 6. Sport, cultuur & recreatie 71 Programma 7. Zorg & welzijn 83 Programma 8. Onderwijs & jeugd 95 Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid JAARREKENING Waarderingsgrondslagen Balans per 31 december Toelichting op de balans Programmarekening 167 OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA) 171 BURGERJAARVERSLAG 177

4 Samenvatting 2

5 JAARVERSLAG 3

6 4

7 Samenvatting 1. Samenvatting Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2013 aan. Met de jaarstukken legt ons college verantwoording af over het in de begroting 2013 vastgestelde beleid. Net als in voorgaande jaren ligt er ook nu een positieve controleverklaring van de accountant. Het vermogen en resultaat over 2013 zijn getrouw weergegeven en de baten en lasten alsmede de balansmutaties zijn rechtmatig en in overeenstemming met de begroting en relevante wet- en regelgeving. Onderstaand volgt een samenvatting van het resultaat Vervolgens gaan wij in het jaarverslag uitgebreid in op de resultaten per programma en de paragrafen. In de jaarrekening volgt de balans met toelichting. Jaarrekeningresultaat 2013 De jaarrekening 2013 sluit met een negatief saldo van 0,2 miljoen. In de toelichting per programma staat een verklaring van het resultaat. Daarbij zijn drie grotere nadelige afwijkingen. Als gevolg van het faillissement van de kinderopvangorganisatie De Blokkentoren heeft de BNG de gemeente aangesproken op haar garanties. Het verlies van 1,3 miljoen, zijnde de boekwaarden van de leningen, is volledig verwerkt in deze jaarrekening. Daarnaast is het pand Hanzeweg 2 (Nijha) opnieuw getaxeerd. De hertaxatie viel 0,4 miljoen lager uit. De afwaardering is verwerkt in de jaarrekening. Verder hebben wij een aanvullende storting van 0,5 miljoen moeten doen in de voorziening bestuurders en oudbestuurders. Doordat nu de toevoeging in één keer is gedaan, ontstaat een voordeel in de begroting van structureel. Exploitatie Het resultaat van - 0,2 miljoen is inclusief de niet in 2013 bestede incidentele budgetten. Onder het specifieke kopje Incidentele budgetten worden de verschillen binnen de projectmatige budgetten toegelicht. Veel van deze budgetten worden voorgesteld over te hevelen naar Het komt namelijk voor dat activiteiten aan het eind van het boekjaar nog niet zijn opgestart of afgerond. Het is dan noodzakelijk dat het budget beschikbaar blijft om de activiteit in 2014 uit te voeren. Het betreft een bedrag van aan over te hevelen budgetten. Het bedrag van moet samen met het negatieve jaarrekeningresultaat van worden onttrokken aan de algemene reserve. Om de onderuitputting en overheveling van budgetten te beperken is bij de begroting 2014 ingestemd met een jaarlijks aflopende stelpost saldo jaarrekeningresultaten. Het stringenter invullen van budgetdiscipline en overige flankerende maatregelen moet op termijn leiden tot een betere en efficiëntere sturing. Derhalve is een met per jaar aflopende stelpost ingesteld, beginnend met in Het opnieuw onder de aandacht brengen van de spelregels rond budgetdiscipline voor alle actoren wordt in 2014 opgepakt. In het bijlagenboek Cijfermatige detailverantwoording 2013 geven wij een specificatie met toelichting van de over te hevelen budgetten. De overheveling vindt plaats door afzonderlijke besluitvorming van uw raad. 5 Weerstandsvermogen Verder is de ontwikkeling in de vermogenspositie van belang om een goed inzicht te krijgen in de financiële positie. De paragraaf weerstandsvermogen gaat in op de samenhang tussen de weerstandscapaciteit (vrij beschikbare eigen vermogen) en het risicoprofiel van onze gemeente. De paragraaf weerstandsvermogen maakt onderdeel uit van het jaarverslag.

8 Samenvatting In cijfers geeft 2013 het volgende resultaat: -=nadeel, bedragen x Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo BATEN Prg. 1 Burger. bestuur en dienstverlening Prg. 2 Veiligheid en handhaving Prg. 3 Natuur en milieu Prg. 4 Verkeer. vervoer en wegen Prg. 5 Wonen en werken Prg. 6 Sport. cultuur en recreatie Prg. 7 Zorg en Welzijn Prg. 8 Onderwijs en jeugd Totaal baten programma s ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN LASTEN 6 Prg. 1 Burger. bestuur en dienstverlening Prg. 2 Veiligheid en handhaving Prg. 3 Natuur en milieu Prg. 4 Verkeer. vervoer en wegen Prg. 5 Wonen en werken Prg. 6 Sport. cultuur en recreatie Prg. 7 Zorg en Welzijn Prg. 8 Onderwijs en jeugd Totaal lasten programma s TOTAAL BATEN MINUS LASTEN Onvoorzien RESULTAAT VOOR BESTEMMING Mutaties reserves RESULTAAT NA BESTEMMING Resultaat na bestemming -223 Overheveling (restant)budgetten 2013 (Restant)budgetten Dekking door reserves Nog te dekken =nadeel, bedragen x Nadelig saldo

9 Samenvatting Toelichting programmaverantwoording Onderstaand volgt een toelichting op de belangrijkste resultaten zowel beleidsmatig als financieel per programma. In het jaarverslag zelf vindt u per programma een gedetailleerde toelichting op de resultaten In het afzonderlijke boekje Cijfermatige detailverantwoording 2013 is een toelichting op de openstaande kredieten en op de over te hevelen incidentele budgetten opgenomen. Algemeen In de begroting en jaarrekening worden ook programma-overstijgende lasten en baten opgenomen. Belangrijke budgetten betreffen de salarissen, overige personeelskosten en inhuur. In 2013 zijn de loonkosten personeel en bestuur evenals de inhuur van personeel het gehele jaar nauwlettend bewaakt. Er is alleen personeel ingehuurd indien daar budgettaire ruimte voor aanwezig was. Het beschikbare budget van is volledig besteed. Bij de overige personeelskosten is een aantal budgetten niet volledig besteed. In totaal een voordeel van In verband met de verwachte uitgaven voor de organisatieontwikkeling in 2014 wordt voorgesteld dit overschot van toe te voegen aan de reserve Organisatieontwikkeling. Wet Normering Topinkomens (WNT) Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. De WNT-norm voor 2013 is In 2013 zijn door de gemeente Lochem geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen. Kapitaallasten In 2013 is de aankoop van de grond en het pand Hanzeweg 2 (Nijha) verantwoord onder de materiële vaste activa voor een bedrag van ca. 3,1 miljoen. Het bedrag van de hertaxatie bedraagt 2,7 miljoen. Een nadeel van Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening In 2013 is gewerkt aan verdere verbetering van de kwaliteit van dienstverlening; zo is een decentraal loket in Gorssel in gebruik genomen, is de nieuwe website geïntroduceerd en worden openbare bekendmakingen digitaal gepubliceerd. Om het kerngericht werken te optimaliseren is in overleg met de dorpsraden besloten om twee kerncontactfunctionarissen aan te stellen. Deze medewerkers zijn een belangrijke spil in het contact tussen kernen, bestuur en ambtelijke organisatie. Grotere financiële afwijkingen programma 1 In 2013 is het wachtgeld van de oud burgemeester van voor de periode 2014 t/m 2019 toegevoegd aan de voorziening. Bij de Kadernota 2014 was rekening gehouden met een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening over die jaren. Voor nieuwe ontwikkelingen is op diverse stelposten budget gereserveerd. Hierop is in 2013 een voordeel ontstaan van Diverse incidentele budgetten ten behoeve van e-dienstverlening zijn in 2013 tot een bedrag van niet besteed. Programma 2 Veiligheid en handhaving De brandweerclustering is op de huisvesting na gerealiseerd. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is per 1 april 2013 officieel gestart met haar werkzaamheden op het deelterrein milieu. Grotere financiële afwijkingen programma 2 De bijdrage voor de Regionale brandweer/cluster IJsselstreek is voordelig uitgevallen.

10 Samenvatting Programma 3 Natuur en milieu In Lochem zijn twee duurzame energielandschappen actief: ADEL (buurtschap Armhoede) en VEDEL (rondom landgoed Verwolde). ADEL heeft in april 2013 haar onderzoek naar klimaatneutraliteit afgerond. Het burgerinitiatief binnen VEDEL oriënteert zich op de mogelijkheden om energieneutraal te worden, daarbij gebruik makend van de uitgevoerde onderzoeken binnen ADEL. Dit project bevindt zich nog in de opstartfase. Betalen naar rato van het aantal aanbiedingen rest- en gft afval is ingevoerd per 1 januari 2013, en de geraamde in te zamelen hoeveelheden voor alle fracties (rest, gft, glas papier en plastic) zijn gerealiseerd. In oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het oprichten van het Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte en dit per 1 januari 2014 onder te brengen bij Berkel Milieu. Grotere financiële afwijkingen programma 3 Een voordeel op de lasten bij riolering binnen GRP van doordat er minder innovatief onderzoek verricht is, als gevolg van onderbezetting waardoor prioritering van werkzaamheden noodzakelijk was en anderzijds een aantal milieumaatregelen die waren voorzien in het vgrp voor het jaar 2013 niet zijn uitgevoerd. Het project bodemsanering Kijksteeg is financieel afgesloten met de afkoopregeling. Overige onderdelen van sanering worden door de provincie uitgevoerd en betaald. Een voordeel van De implementatie wijziging huishoudelijk afval is afgerond. De invoeringskosten zijn lager uitgevallen, door hogere opbrengst oude containers, lagere communicatiekosten en lagere kosten uitzetten nieuwe containers. Bij Rural Alliances een incidenteel nadeel op de lasten van door voornamelijk hogere urentoerekening. Dit wordt deels gecompenseerd door een hogere subsidie dat volgens de planning in de tweede helft van 2014 wordt ontvangen. 8 Programma 4 Verkeer, vervoer en wegen Na raadsbesluit in mei 2013 is gestart met pilot Laren functiegericht wegbeheer. De pilot Laren is een eerste stap om te komen tot een aangepast onderhoudsprogramma wegen, waarin de wegencategorisering een belangrijk onderdeel is. Per 1 januari 2013 is het betaald parkeren in Lochem vervangen door een parkeerschijfzone. In 2013 zijn de plannen van de traverse Eefde verder uitgewerkt en nagenoeg gereed voor de aanbesteding. Ook is gevolg gegeven aan de raadsopdracht om een inrichtingsplan nabij de kerk uit te werken en zijn middelen verworven voor de realisatie van (delen van) de traverse. Grotere financiële afwijkingen programma 4 Op de eenmalige impuls onderhoud wegen hebben we voor 2013 een incidenteel voordeel van Door de uitvoering integraal uit te voeren in combinatie met riolering, groen en openbare verlichting en door de toekenning van provinciale subsidie zijn de werkzaamheden voor de "Reconstructie Joppelaan" doorgeschoven naar Een voordeel van op de herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de aanleg van glasvezel zal in 2014 verder worden gebruikt De werkzaamheden zijn opgenomen in een raambestek, lopend van 1 juli 2013 tot 1 juli De kosten van vervanging van de brug Burgemeester Leenstraat zijn begroot op Na de afronding van het uitgevoerde vooronderzoek en het verkrijgen van de benodigde vergunningen wordt dit project in 2014 in de markt gezet. Programma 5 Wonen en werken In 2013 is het traject afgerond om alle bestemmingsplannen in de gemeente Lochem te actualiseren en te digitaliseren voor de deadline van 1 juli In juli is de integrale ruimtelijke structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Lochem vastgesteld. In juli is ook de woonvisie door de raad vastgesteld. Een verkoopprocedure is uitgevoerd voor de gemeentelijke panden aan de Markt. Dit heeft geresulteerd in de verkoop van het pand Markt 1. Het project Beleef de Berkel is in 2013 volledig uitgevoerd en opgeleverd. In mei 2013 is besloten deelplan 1 uit de grondexploitatie Etalage naar de Toekomst te halen. In 2013 is de bestemmingsplanprocedure doorlopen, is het voormalige gemeentehuis gesloopt (achtergedeelte) en is gestart met de bouw van het museum in Gorssel.

11 Samenvatting Programma 6 Sport, cultuur en recreatie De raad heeft een bedrag van beschikbaar gesteld voor de afkoop van het totale onderhoud en toekomstige renovaties van sportvelden van verenigingen in oud Gorssel. Daarnaast heeft de raad het college opgedragen om met de betrokken verenigingen uit oud Lochem verder overleg te voeren om tot een afgewogen oplossing te komen voor de verschillen van inzicht over de compensatie van juridische verplichtingen voor toekomstige renovaties. Op 18 december 2012 heeft het college ervoor gekozen om het beheer en de exploitatie van accommodaties als verantwoordelijkheid te laten bij de maatschappelijke organisaties zelf. De gemeente treedt zodra dit mogelijk is terug als eigenaar, beheerder en exploitant van voorzieningen. In het kader van het gemeentelijk accommodatiebeleid is nu een nieuwe koers uitgezet. Dit betekent dat wij steeds minder willen optreden als eigenaar, beheerder en exploitant van welzijnsaccommodaties. Op 8 oktober 2013 heeft de raad ingestemd met de invulling van de nieuwe infrastructuur voor toerisme en recreatie. Met dit besluit is tevens invulling gegeven aan het aanpassen van de prestatie- en subsidieafspraken en is een groot deel van de ombuigingen bij de toeristische organisaties gerealiseerd. Met de ontmanteling van het Recreatieschap Achterhoek Liemers is het onderhoud van de betreffende fietspaden overgenomen door de gemeente. De contracten hiervoor zijn inmiddels ondertekend. De afspraken met het fiets-/ voetveer Gorssel-Wilp zijn aangepast en de contracten zijn ondertekend. Programma 7 Zorg en welzijn In 2013 is het projectplan Participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen) vastgesteld. Hiermee is de eerste stap van de invoering voltooid. In 2014 wordt het beleidskader Participatiewet opgesteld en wordt via pilots de invoering verder voorbereid, om per 1 januari 2015 gereed te zijn. De actiepunten uit het uitvoeringsplan Mantelzorg en vrijwilligers zijn uitgevoerd. De nieuwe visie op welzijn is in 2013 vastgesteld. WMO: Bestuurlijke aanbesteding Huishoudelijke Hulp per 1 maart 2013 heeft plaatsgevonden en geleid tot nieuwe langlopende uitvoeringscontracten. De regelgeving WMO is aangepast conform het vraaggericht werken. De medewerkers zijn geschoold en werken volgens de nieuwe richtlijnen. Het beleidsplan WMO is verlengd tot 31 december 2014 wachtende op de invoering van de decentralisaties. Beleidsplan WMO is in voorbereiding. Het Convenant Vangnet Lochem is gereed en op 5 maart 2014 ondertekend door de ketenpartners. 9 Grotere financiële afwijkingen programma 7 In dit begrotingsjaar zijn minder kostbare woningaanpassingen gedaan dan begroot (voordeel ). De uitgaven bevinden zich op het niveau van Een voordeel op WRV vervoer van betreft de verstrekking van scootmobielen en speciale fietsen. Aangezien het een open einde regeling betreft, valt er financieel gezien lastig op te sturen. Als gevolg van een nieuwe, goedkopere, aanbieder, strikter beleid in toekenning en volume (uren) minder kosten dan begroot bij de WMO verstrekkingen (huishoudelijke verzorging en persoonsgebonden budget) á Op 1 januari 2015 is de invoering van de drie decentralisaties, waaronder de WMO, in het sociaal domein een feit. Voor de voorbereidingskosten is incidenteel budget beschikbaar. Voorgesteld wordt om het niet bestede budget ( ) over te hevelen naar 2014 ter dekking van de lasten die dan gemaakt zullen worden voor de decentralisaties. De ontvangen rijksbijdrage WWB en participatiebudget zijn in totaal hoger uitgevallen dan geraamd. Bij de begroting is uitgegaan van een groter eigen aandeel van de gemeente. Programma 8 Onderwijs en jeugd De gemeente heeft in 2013 het onderzoek voor brede school ontwikkeling op locatie De Garve afgerond. Er is een samenwerkingsconcept en een ruimtelijk programma van eisen opgesteld voor de Propschool en de Prins Hendrik school. Kinderopvang en jeugdgezondheidszorg worden met het basisonderwijs op één locatie met elkaar verbonden. Het harmonisatieproces van voorschoolse voorzieningen is uitgevoerd en afgerond in september 2013.

12 Samenvatting Grotere financiële afwijkingen programma 8 Voor de sloop van de Prins Hendrikschool en de Suringarschool is in 2013 een bedrag begroot van De scholen zijn in 2013 nog niet gesloopt, zodat het budget niet is aangesproken. Op 1 januari 2015 is de invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Voor de voorbereidingskosten is incidenteel budget beschikbaar. Voorgesteld wordt om het niet bestede budget ( ) over te hevelen naar 2014 ter dekking van de lasten die dan gemaakt zullen worden voor de decentralisaties. Van het budget van voor het Centrum Jeugd en Gezin is nog over. De lagere besteding heeft een aantal oorzaken. De pilot CJG4kracht zou begin 2013 van start gaan, maar is pas eind 2013 van start gegaan. Aanvulling op de pilot CJG4kracht is het verbeteren en aanvullen van onze sociale kaart. Deze sociale kaart moet een verbinding leggen met het preventieve veld. De voorgenomen start in 2013 is doorgeschoven naar In 2013 zou er een extra locatie van het CJG in Gorssel geopend worden. Door omstandigheden is dit doorgeschoven naar Dit geldt ook voor de huisvesting in Lochem. Op 18 februari 2014 is de stichting De Blokkentoren in staat van faillissement verklaard. De gemeente Lochem staat 100% borg voor twee geldleningen, die de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aan De Blokkentoren heeft verstrekt. De twee annuïtaire geldleningen hebben op 31 december 2013 een schuldrestant van en De curator heeft de vervallen annuïteitbedragen per 2 en 10 april 2014 niet aan de BNG betaald, omdat hij eerst inzicht wil hebben in de financiële situatie van de Blokkentoren. De BNG heeft daarom de gemeente aangesproken op grond van haar garanties. Het verlies van , zijnde de boekwaarden van de leningen, is volledig verwerkt in deze jaarrekening. 10 Algemene dekkingsmiddelen Voor wat betreft de Algemene Uitkering is in meer ontvangen dan geraamd. Deze mutatie is afkomstig uit de september- en decembercirculaire Het was niet mogelijk om deze mutatie in de begroting te verwerken, omdat de circulaires pas beschikbaar zijn gekomen na de Bestuursrapportage per 31 augustus Daarna is er namelijk geen moment meer waarop de raad nog kan instemmen met een wijziging op de begroting via instrumenten uit de reguliere P&C-cyclus. Beslispunten De jaarstukken moeten op grond van artikel 198 van de Gemeentewet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Wanneer de vastgestelde jaarrekening met controleverklaring van de accountant vóór 15 juli van het jaar volgend op het betreffende jaar bij de provincie wordt ingediend, voldoet de gemeente aan één van de voorwaarden om onder het repressief toezicht te blijven vallen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, die bestaat uit twee onderdelen namelijk het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties. Het college van B&W stelt voor in te stemmen met: Beslispunt 1: Vaststellen van de gemeentelijke jaarstukken Beslispunt 2: Het nadelig saldo van onttrekken aan de algemene reserve. Beslispunt 3: Dekking exploitatiebudgetten, die overgeheveld worden naar het volgende begrotingsjaar, voor een bedrag van per saldo onttrekken aan de algemene reserve. Beslispunt 4: Instemmen met de afgesloten kredieten. In de jaarstukken worden kredieten afgesloten en toegelicht. De financiële gevolgen van de af te sluiten kredieten worden meegenomen in de eerstvolgende financiële bijstelling. Beslispunt 5: De bestemmingsreserves "Bodemsanering" en "Sanering Kijksteeg" opheffen en het saldo toevoegen aan de algemene reserve. De saldi van de beide reserves per 31 december 2013, bedragen respectievelijk en

13 2. Programma s

14 Programma s 2. Programma s Begrotingsrechtmatigheid Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens het toetsingskader van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen. In volgend overzicht zijn de afwijkingen van de programma s opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening. - = nadeel, bedragen x BEGROTINGSAFWIJKING Begroot Realisatie Verschil PROGRAMMA VERKLARING BURGER, BESTUUR EN DIENSTVERLENING (LASTEN) De overschrijding wordt onder andere veroorzaakt door een extra storting aan wachtgeld en pensioen (voormalige) bestuurders. In 2013 is het wachtgeld van de oud burgemeester van voor de periode 2014 t/m 2019 toegevoegd aan de voorziening, terwijl rekening was gehouden met een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening over die jaren. Daarnaast is er een voordeel van op de stelposten Nieuw beleid.* CONCLUSIE Past binnen beleid PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE (LASTEN) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de exploitatie sportcomplex De Beemd en gymzaal Curieplein. Vanaf 5 februari 2013 heeft de gemeente de exploitatie overgenomen van het sportcomplex De Beemd en gymzaal Curieplein. Als gevolg daarvan is de lastenkant van de begroting, inclusief de doorbelastingen van de kostenplaats vastgoed, overschreden met Aan de batenkant daarentegen zijn meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.* Past binnen beleid PROGRAMMA ONDERWIJS EN JEUGD (LASTEN) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door het faillissement van De Blokkentoren. De gemeente Lochem staat 100% borg voor twee geldleningen, die de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aan De Blokkentoren heeft verstrekt. De twee annuïtaire geldleningen hebben op 31 december 2013 een schuldrestant van en Het verlies van , zijnde de boekwaarden van de leningen, is volledig verwerkt in deze jaarrekening.* Past binnen beleid *Bij de financiële toelichting per programma lichten wij de afwijkingen nader toe.

15 Programma s Toelichting indirecte kosten (kostenplaatsen) en incidentele budgetten De loonkosten en indirecte kosten, zoals huisvesting, facilitaire dienstverlening en automatisering zijn programma overstijgende kosten. Vanuit de kostenplaatsen worden de lasten verdeeld over de diverse programma s. Vanwege dit programma overstijgende karakter lichten wij hier eerst de afwijkingen op het niveau van de kostenplaatsen toe. Vervolgens wordt per programma een toelichting gegeven op de afwijkingen in baten en lasten. Loonkosten en overige personeelslasten De budgetten voor loonkosten en inhuur personeel zijn dit jaar nauwlettend bewaakt. Er is alleen personeel ingehuurd indien daar budgettaire ruimte voor aanwezig was. Het beschikbare budget van is volledig besteed. Naast de loonkosten is op de budgetten voor de overige personeelskosten een overschot van Bij deze overige personeelskosten is een aantal budgetten niet volledig besteed. Voor werving en selectie is minder uitgeven. Door optimaal gebruik te maken van de website waren minder advertenties nodig. Daarnaast is voor onder andere bedrijfsgezondheidszorg, levensfase bewust personeelsbeleid, Arbo-voorzieningen en de kerstattentie minder besteed dan begroot. In verband met de verwachte uitgaven voor de organisatieontwikkeling in 2014 wordt voorgesteld dit overschot van toe te voegen aan de reserve Organisatieontwikkeling. Daarnaast worden personeelsbudgetten in 2014 verlaagd als gevolg van uitplaatsing van taken. Het budget voor de uitvoerende taak wordt vaak inclusief overheadtoeslag overgeheveld. Zonder afbouw van de ondersteunende organisatie krijgt de gemeente te maken met dubbele kosten en die leiden tot een tekort in de begroting. Momenteel is er sprake van een taakstelling van voor afbouw overhead BBOOR. De ODA is in principe budgettair neutraal. Voor beide besluiten tot samenwerking geldt dat de betrokken afbouw van overhead nog moet worden verwerkt in de begroting. Met de raad moeten kaders en spelregels worden afgesproken hoe we met de formatie gevolgen van toekomstige uitplaatsingen van taken eenduidig kunnen omgaan. Wet normering topinkomens (WNT) Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Per genoemde datum is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) komen te vervallen. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. De WNT-norm voor 2013 is In 2013 zijn door de gemeente Lochem geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen. De griffier en secretaris van de gemeente Lochem moeten worden aangemerkt als topfunctionaris als bedoeld in de WNT. De secretaris/directeur heeft van 1 januari tot 1 april 2013 deze functie uitgeoefend. Vanaf 1 april is deze functie tijdelijk ingevuld door de adjunct-directeur. De griffier heeft het gehele jaar 2013 deze functie uitgeoefend. 13 Beloningen regulier Functie Griffier Gemeentesecretaris/directeur Adjunct directeur (J.P. Stegeman) (J. ten Brinke) (R. Starke) Beloning Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Duur en omvang van het dienst- 12 maanden 1-1 tot t/m verband in het verslagjaar 1 fte 1,1 fte 1,1 fte Beloning in het voorgaande jaar Motivering voor de overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. van de maximale bezoldigingsnorm

16 Programma s Overige afwijkingen op de kostenplaatsen: Aansprakelijkheidsstellingen In 2013 zijn minder schadevergoedingen uitgekeerd. Van het begrote bedrag van is niet besteed. Actualisatie digitale kaarten De uitvoering van de actualisatie loopt deels door in 2014, ook is er minder consultancy ingehuurd. Een incidenteel voordeel van Automatisering Eind 2012 is het nieuwe gemeentehuis betrokken. Diverse duurzame automatiseringszaken zijn nieuw gekocht. Dit zorgt voor lagere onderhoudskosten in het eerste jaar van ingebruikname. De automatiseringskosten zijn daardoor lager uitgevallen. Streekarchief Van het budget voor streekarchief is niet besteed, omdat het bouwarchief nog niet is overgebracht. Exploitatielasten gemeentehuis Hanzeweg 8 Voor de exploitatie is een budget van geraamd. De werkelijke lasten bedragen Het electra-verbruik in 2013 bedroeg in totaliteit kwh. Dit verbruik is niet maatgevend omdat in de eerste maanden de installaties ingesteld zijn. Op basis van het verbruik over het 2e halfjaar 2013 wordt een gemiddeld maandverbruik verwacht van kwh. Het gasverbruik is ongeveer 300 m 3 per jaar. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn de kosten van rente en afschrijving die ontstaan door investeringen. De kapitaallasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het verschil wordt onderstaand toegelicht. - = nadeel, bedragen x De kapitaallasten van de investering Aanleg traverse Eefde is in 2013 begroot op De werkelijke kapitaallasten zijn , omdat de uitvoering grotendeels plaats vindt in Door deze lagere besteding wordt ook minder onttrokken aan de reserve Kapitaallasten. In 2013 is de aankoop van de grond en het pand Hanzeweg 2 (Nijha) geactiveerd voor een bedrag van circa Aangezien de koopprijs een aantal jaren geleden is overeengekomen is er een hertaxatie verricht op basis van de huidige bestemming en rekening houdende met de reeds overeengekomen huurbaten. Het totaalbedrag van de hertaxatie bedraagt De boekwaarde is daardoor met naar beneden bijgesteld. Vanwege een vertraagde uitvoering zijn de kapitaallasten voor Riolering binnen GRP, Gevaarlijke kruispunten, 60 km/uur-gebieden en Schoolomgevingen in totaal lager dan begroot. Tegenover deze lagere kapitaallasten staat een lagere onttrekking aan de reserves van Eind 2013 zijn de brandweervoertuigen overgedragen aan de VNOG. Overdracht vond plaats voor de boekwaarde van de voertuigen. De overdracht van de tractiemiddelen is volledig via de balans verwerkt. In de begroting was uitgegaan van een extra afschrijvingslast van waar een gelijke verkoopopbrengst tegenover staat. Door de gewijzigde administratieve verwerking heeft de extra afschrijving niet plaatsgevonden. Dit geeft een voordeel. De verkoopopbrengst is ook rechtstreeks verantwoord op de balans. In de begroting geeft dit een gelijk nadeel. Per saldo budgettair neutraal, betreft een administratieve correctie. Begin 2013 is het oude gemeentehuis van Gorssel verkocht. In de begroting 2013 is de boekwaarde van het pand groot volledig afgeschreven en is de verkoopopbrengst volledig als bate geraamd. Het BBV schrijft voor dat eerst de verkoopopbrengst via de balans in mindering moet worden gebracht op de boekwaarde. Dit betekent per saldo voor de exploitatie geen beïnvloeding, maar wel een daling van de kapitaallasten van en een even hoge daling van de verkoopopbrengst. In verband met lagere financieringskosten voor nieuwe investeringen is minder besteed dan begroot

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

GEMEENTE BEEMSTER JAARSTUKKEN 2012

GEMEENTE BEEMSTER JAARSTUKKEN 2012 Provincie Noord-Holland GEMEENTE BEEMSTER Inhoudsopgave JAARSTUKKEN 2012 Jaarverslag Algemeen - Voorwoord - Resultaat - Renteresultaat - Vermogenspositie - Reserves - Voorzieningen - Eigen vermogen Programmaverantwoording

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2013 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2013 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen,

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, KADERNOTA 2015 Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, In deze kadernota geven wij inzicht in de voorziene ontwikkelingen en het financieel perspectief. Wij bieden u de uitgangspunten van het

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER

Postbus 20 1530AA WORMER .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Gemeente Slochteren Begroting 2012-2015

Gemeente Slochteren Begroting 2012-2015 Gemeente Slochteren Begroting 2012-2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Inleiding 5 2. PROGRAMMA S Overzicht programma s en producten 6 1. Veiligheid 7 2. Openbaar onderwijs 8 3. Gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

Boek 1 Jaarverslag 2009

Boek 1 Jaarverslag 2009 Boek 1 Jaarverslag 2009 INHOD Blz. 1. Financiële paragraaf 3 2. Lokale beleidskaders, voorgang projecten en 12 collegewerkprogramma 3. Bedrijfsvoering en Sociaal jaarverslag 90 4. Financiering 103 5. Grondbeleid

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening Inhoudsopgave jaarstukken 2013 Aanbieding jaarstukken 2013 1 Deel 1 Jaarverslag 3 I Strategie en bestuur 7 II Financiële positie 11 Deel 2 - Programmaverantwoording

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen JAARSTUKKEN Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 31 maart 2014 VOORWOORD Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werkt gewoon beter Graag presenteer ik u de jaarstukken van

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie