Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)"

Transcriptie

1 Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Advies Conclusies Bevindingen Algemeen Controleverklaring door de accountant Beleid Financieel Weerstandsvermogen en risico s

3 1. Inleiding De gemeenten in de Regio Nijmegen hebben besloten dat vanaf 1 juli 2005 de begroting- en verantwoordingsproducten van een aantal gemeenschappelijke regelingen worden beoordeeld door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen. Op verzoek van de regiogemeenten is de Adviesfunctie gepositioneerd bij de Gemeente Nijmegen. De adviesfunctie adviseert primair de deelnemende gemeenten en in het verlengde hiervan het Algemeen Bestuur. De begrotingen en jaarrekeningen van de GR en worden beoordeeld aan de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN). Deze notitie bevat een beoordeling van de jaarrekening 2013 van de GR MARN. Op 7 april 2014 zijn onze bevindingen besproken met de heer Schulkes van de GR MARN. 3

4 2. Advies Wij adviseren de deelnemende gemeenten in te stemmen met het Jaarverslag 2013 van MARN. In te stemmen met de resultaatbestemming 2013 zoals voorgesteld door het DB van de MARN en uit te keren aan de deelnemende gemeenten In de aanbiedingsbrief bij de rekening 2013 wordt door het DB van de MARN voorgesteld, los van de jaarrekening, ook over te gaan tot uitkering van de algemene reserve van en tot uitkering van de te ontvangen dividenduitkering van de ARN BV over 2012 ter grootte van Geadviseerd wordt hiermee in te stemmen. Wij adviseren de gemeenten kennis te nemen van de in de tabellen op bladzijden 12 van het Jaarverslag 2013 weergegeven risicoverplichtingsbedragen en de hierbij gegeven toelichting. Tevens adviseren wij u om deze informatie te betrekken bij de opstelling van de paragrafen weerstandsvermogen en verbonden partijen van uw begrotingen en jaarrekeningen. We wijzen de deelnemende gemeenten er op dat u wordt verzocht de zienswijzen over het Jaarverslag 2013 van de GR MARN voor 19 juni 2014 aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de MARN mee te delen. Door vaststelling van de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2015 hebben de deelnemende gemeenten unaniem met deze planning ingestemd. 4

5 3. Conclusies 1. De Jaarrekening 2013 van de MARN sluit met een positief resultaat van Dit is het resultaat na onttrekking van aan de bestemmingsreserve. 2. In principe worden alle producten van de MARN bekostigd uit de huur en pachtinkomsten van de ARN BV, alsmede projectbijdragen van gemeenten. De omvang van deze huur en pachtbaten ( ) is in principe ruim voldoende om de producten Bestuur, Afvalverwerking en Regionale Handhaving te bekostigen. Verder wordt het positief resultaat ingezet voor projecten. Jaarlijks wordt vanuit de MARN rekening gehouden met extra projecten vanuit de regio en de aanname is dat deze binnen de bestaande ruimte ingevuld kan worden of op een andere wijze kostendekkend gefinancierd kan worden. Dit kunnen bijdragen van de aan het project deelnemende gemeenten zijn, eigen middelen van de MARN dan wel bijdragen van derden of een combinatie van voornoemde. In de begroting 2013 was een bedrag van opgenomen voor projecten. Dit bedrag is weliswaar overschreden, maar voor diverse projecten waren nog bestemmingsreserves aanwezig en deze zijn in 2013 ingezet tot een bedrag van Per saldo dus geen overschrijding van projectkosten 3. Van de bestemmingsreserves is een bedrag van vrijgevallen, aangezien het project cradle to cradle uiteindelijk minder heeft gekost dan was gereserveerd. 4. Het Dagelijks Bestuur van de MARN stelt voor om het voordelig resultaat van 2013 van uit te keren aan Gemeenten. 5

6 4. Bevindingen 4.1. Algemeen Het Jaarverslag 2013 van de MARN met het advies van de Adviesfunctie GR wordt u voor reactie toegezonden. In de Algemeen Bestuursvergadering van 23 juni 2014 zal het Jaarverslag 2013 van de MARN worden behandeld en vastgesteld Controleverklaring door de accountant De concept jaarstukken van de MARN zijn door de accountant gecontroleerd en de accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. 4.3 Beleid Het programma van de MARN bestaat uit de producten Bestuur, Afvalverwerking, Regionale handhaving en projecten. In hoofdstuk 1 van het Jaarverslag 2013 wordt door de MARN per product een toelichting gegeven op de drie W s: Wat is er bereikt, Wat is er voor gedaan en Wat heeft het gekost. Voor deze toelichting wordt verwezen naar bladzijde 5 tot en met bladzijde 10 van het jaarverslag 4.4 Financieel De Jaarrekening 2013 van de MARN sluit met een positief resultaat voor bestemming van Dit resultaat is voor ontstaan door vrijval uit de bestemmingsreserve. Deze vrijval is bedoeld ter dekking van de kosten voor diverse projecten. In de Begroting 2013 werd een voordelig saldo van geraamd. Het verschil is als volgt verdeeld producten: Product Begroot Rekening Afwijking V/N Bestuur V Afvalverwerking V Regionale handhaving Projecten N Onttrokken aan bestemmingsreserve V Onvoorzien V Totaal V De grootste afwijking doet zich voor bij projecten Echter na verrekening van de bestemmingsreserves blijkt dat er zelfs minder is uitgegeven dan het beschikbare budget. 6

7 Samengevat begroot en werkelijk Projecten Begroot Rekening Personeelskosten tbv projecten Overige goederen en diensten projecten Klimaatprogramma Taakoverdracht Externe Veiligheid BIJDRAGEN Taakoverdracht Externe Veilheid Diverse projecten Totaal Dekking uit de bestemmingsreserves Per saldo Weerstandsvermogen en risico s Het Eigen Vermogen (EV) van de MARN ultimo 2013 inclusief het nog te bestemmen resultaat 2013 bedraagt Het totale EV inclusief het huidige resultaat is volgens de jaarrekening van de MARN als volgt onder te verdelen: Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen rekeningresultaat Nota weerstandsvermogen Het AB heeft in maart 2007 bepaald dat, op basis van de ingeschatte risico s, het weerstandsvermogen (Algemene reserve) gesteld wordt op , -. Indien de Algemene reserve een hoger saldo dan , - bereikt door positieve rekeningsaldi, zal het DB aan het AB voorstellen om het meerdere uit te keren aan de deelnemende gemeenten, naar rato van het inwoneraantal, tenzij er naar mening van het bestuur gronden aanwezig zijn voor een andere bestemming. Inmiddels heeft het DB een nieuwe notitie weerstandsvermogen aan het AB aangeboden en deze notitie zal in de AB vergadering van juni 2014 worden besproken. Voorstel hierbij is om geen algemene reserve meer aan te houden, maar de in de begroting opgenomen post onvoorzien van als voldoende buffer te beschouwen. De voordelige saldi worden dan vervolgens uitgekeerd aan gemeenten. Voor de duidelijkheid, de huidige bestemmingsreserve aflossing geldlening wordt in tact gelaten. Risico s De risico s van de MARN liggen voornamelijk in de leningen en garantstellingen, die zij heeft verstrekt aan de ARN BV. De MARN kwalificeert het risico dat de leningen door de ARN BV. niet zullen worden afgelost als beperkt. Door de toetreding van REMONDIS tot ARN BV. per 17 november 2006, is sprake 7

8 van een nieuwe situatie. REMONDIS heeft een vollastgarantie 1 tegen een bepaald minimumtarief voor afval gegarandeerd waardoor het exploitatie risico verlaagd is. De MARN geeft aan dat hierdoor de gemeenten niet meer het sluitstuk vormen van de begroting van de ARN BV, maar dat er een solide basis ligt waarop de ARN BV verder kan bouwen. Daarnaast is een gevolg van de toetreding van REMONDIS, dat REMONDIS een concerngarantie geeft naar rato van haar aandelenkapitaal. Dit houdt in dat de MARN het risico voor een deel van haar uitstaande verplichtingen ten behoeve van de ARN BV. kan doorschuiven naar REMONDIS, in geval er een beroep op de risicoverplichting van de MARN wordt gedaan. Overigens, het percentage aandelen van REMONDIS in ARN BV. bedraagt 40%. Het aandeel van de MARN in ARN BV. bedraagt 37,5%. De overige aandelen zijn in het bezit van de regio s Rivierenland (5,9%) en de Vallei (11,7%) en ARN BV zelf (4,9%). MARN leningen aan de ARN BV De MARN had een tweetal leningen afgesloten die rechtstreeks doorgeleend zijn aan de ARN BV. Begin 2013 stond nog open die in 2013 afgelost is. Vereveningsovereenkomst borgen Er bestaat er een risicoverplichting ten aanzien van de leningen die door de ARN BV. zijn aangegaan. Samen met drie andere overheidsaandeelhouders is in 1997 besloten tot de vereveningsovereenkomst borgen. De (risico)verplichtingen die de MARN heeft en in het verlengde hiervan de deelnemende gemeenten, zijn weergegeven in een tabel op bladzijde 12 van het Jaarverslag Het risico van niet tijdige aflossing door de ARN BV is beperkt. In 2015 zal de laatste lening die op basis van de vereveningsovereenkomst borgen is aangegaan, zijn afgelost. Lening ten behoeve van aanschaf gronden en aandelen ARN BV Bij de MARN resteert alleen nog een lening van in 2011 afgesloten voor 3 jaar met een vast rentepercentage van 1,85%. Er is van uitgegaan dat bij vervreemding de activa waarvoor de lening is afgesloten (de aandelen en de gronden) voldoende zouden opbrengen om de lening in 1 keer af te lossen. Gronden Een aantal installaties zijn gebouwd op de gronden van de MARN. Aan de ARN BV. is hiervoor een opstalrecht verleend. Bij beëindiging van het opstalrecht dient de ARN BV. de gehuurde gronden vrij van alle opstallen en verontreinigingen, voor haar rekening, op te leveren. Het risico dat hierop verontreinigingen plaats hebben gevonden, wordt door de MARN als gering ingeschat. Reserves Algemene reserve De Algemene reserve is In de nieuwe notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld om de algemene reserve naar 0 af te bouwen. Vooralsnog is de algemene reserve van in de jaarrekening gehandhaafd. 1 Vollastgarantie wil zeggen dat mocht de ARN BV. de ovens in een bepaalde periode niet vol krijgen met te verwerken afval, dan levert REMONDIS tegen een vooraf gesproken tarief de benodigde te verwerken afval. 8

9 Bestemmingsreserve Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt: Reserve In euro s 1 januari 2013 Mutaties december 2013 Regionale activiteiten Klimaat programma NME project cradle to cradle Ten behoeve van Aflossing lening Totaal Aan de bestemmingsreserve aflossing lening is vorig jaar door het AB het positief rekeningresultaat 2012 toegevoegd. Bestemming resultaat Bij de rekening wordt voorgesteld het voordelig resultaat van uit te keren aan deelnemende gemeenten. In dezelfde AB vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, wordt ook de notitie weerstandsvermogen behandeld. In de aanbiedingsbrief over de jaarrekening, wordt tevens de aanbieding van deze notitie en de effecten daaruit aan de gemeenten voorgelegd. Kern van de notitie is dat er geen eigen weerstandsvermogen nodig is en de opvang van risico s wordt afgevangen door, zoals al gebruikelijk is, een post onvoorzien in de begroting op te nemen. De post bestemmingsreserves blijft bestaan. Ten aanzien van dit laatste voorstel, wordt opgemerkt dat de lening waarvoor gelden zijn achtergehouden, volgend jaar omgezet moet worden. Geadviseerd wordt om besteding van de bestemmingsreserve af te laten hangen van de keuzes die dan gemaakt worden. In de aanbiedingsbrief wordt voorgesteld om naast uitkering van het rekeningresultaat, ook over te gaan tot uitkering van de algemene reserve van en tot uitkering van de te ontvangen dividenduitkering van de ARN BV over 2012 ter grootte van

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Jacqueline

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April 2013 1. Inleiding. 3 2.

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Marcel Meier AA Peggy van Gemert RA/AA April 2016 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

INHOUD Pagina INLEIDING PROGRAMMA MARN PARAGRAFEN PROGRAMMABEGROTING 2015 MEERJARENRAMING 2016 2018

INHOUD Pagina INLEIDING PROGRAMMA MARN PARAGRAFEN PROGRAMMABEGROTING 2015 MEERJARENRAMING 2016 2018 BEGROTING 2015 MEERJARENRAMING 2016-2018 INHOUD Pagina 1 INLEIDING... 3 2 PROGRAMMA MARN... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Bestuur... 3 2.3 Afvalverwerking... 4 2.4 Netwerkondersteuning... 5 3 PARAGRAFEN...

Nadere informatie

GR-taken: Aanvullende diensten:

GR-taken: Aanvullende diensten: JAARREKENING 2018 GGD Hollands Noorden Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) Inhoudelijk kader De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen (MGR)

Advies. Jaarrekening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen (MGR) Advies Jaarrekening 2015 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen (MGR) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April/juni 2016 Inhoud

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Advies Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Henk Jan Jansen van Doorn MC Peggy van Gemert RA/AA April

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Clemens Rutten RA Peggy van Gemert RA/AA April 2014 Inhoud

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Zienswijze jaarrekening 2014 en begroting 2016 GR MARN

Zienswijze jaarrekening 2014 en begroting 2016 GR MARN Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze jaarrekening 2014 en begroting 2016 GR MARN Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op 30 maart 2015 heeft

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Marcel Meier AA Peggy van Gemert RA/AA April 2014 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Advies Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Henk Jan Jansen van Doorn MC Peggy van Gemert RA/AA Mei

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 180706 AB 5 B7 Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.pdf JAARREKENING 2017 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Ja, jaarrekening en aanbiedingsbrief zijn op

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Clemens Rutten RA Peggy van Gemert RA/AA April 2015 Inhoud

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Concept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED

Concept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED Concept Advies Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED Peggy van Gemert RA/AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Advies... 4 3. Algemeen...

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006379* 16.0006379 Raadsvergadering: 9-6-2016 Voorstel: 4.54 Agendapunt: 21 Onderwerp Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf

Nadere informatie

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Advies Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *18.0005222* 18.0005222 Raadsvergadering: 14-6-2018 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Ontwerp jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 CAW Sector Grondgebiedzaken

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

AB-Besluit AB RUD NHN. Aan: Datum vergadering: 18 oktober C. van den Tempel (concerncontroller)

AB-Besluit AB RUD NHN. Aan: Datum vergadering: 18 oktober C. van den Tempel (concerncontroller) AB-Besluit Aan: Datum vergadering: Auteur: Onderwerp: AB RUD NHN 18 oktober 2018 C. van den Tempel (concerncontroller) Actualisatie Begroting 2018 2 de Begrotingswijziging 2018 Agendapunt: 6 Bijlage(n):

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *18.0005222* 18.0005222 Raadsvergadering: 14-6-2018 Voorstel: 5.42 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwerp jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 CAW Datum 5

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed Advies Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA April 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Omgevingsdienst IJmond. Jaarstukken 2014, Jaarverslag 2014 en ontwerpbegroting 2016 BBV nr: 2015/160435

Raadsstuk. Onderwerp: Omgevingsdienst IJmond. Jaarstukken 2014, Jaarverslag 2014 en ontwerpbegroting 2016 BBV nr: 2015/160435 Raadsstuk Onderwerp: Omgevingsdienst IJmond. Jaarstukken 2014, Jaarverslag 2014 en ontwerpbegroting 2016 BBV nr: 2015/160435 1. Inleiding Per 1 januari 2014 zijn de Haarlemse taken voor milieutoezicht,

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 15 Voorstelnr.: RB2018057 Onderwerp: Jaarstukken 2017 en zienswijze begroting 2019 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Programma:

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur

Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Nr(s) geregistreerde stuk(ken): 3 AB / 30-06-2017 Datum nota: 12 juni 2017 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0759 Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020, concept 1e wijziging begroting 2019-1,

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant. Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage

Nadere informatie

WAPM Wolfs. Telefoonnummer: Jaardocument 2015 Burgernet

WAPM Wolfs. Telefoonnummer: Jaardocument 2015 Burgernet Raadsvergadering 14 juni 2016 Volgnummer 42-2016 Onderwerp Programmanummer 2 Integrale veiligheid Registratienummer 2016.11912 Collegevergadering 17 mei 2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Burgemeester

Nadere informatie

Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden.

Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Algemeen Op 18 april 2012 zijn de programmabegroting 2013 en de jaarstukken 2011 ontvangen van GGD Hollands Noorden (GGD).

Nadere informatie

Raadsvergadering: 27 juni 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 27 juni 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 27 juni 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 16 Voorstelnr.: RB2017039 Onderwerp: Zienswijze begroting 2018 en jaarstukken 2016 gemeenschappelijke regeling RHCA Programma: Dienstverlening,

Nadere informatie

INHOUD Pagina. Staat van geldleningen...33. BIJLAGE 2. Omzetbelasting...35

INHOUD Pagina. Staat van geldleningen...33. BIJLAGE 2. Omzetbelasting...35 BEGROTING 2011 MEERJARENRAMING 2012-2014 INHOUD Pagina 1 INLEIDING...3 2 PROGRAMMA MARN...5 2.1 Inleiding...5 2.2 Bestuur...5 2.3 Afvalverwerking...7 2.4 Regionale handhaving...9 2.5 Projecten...11 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11 Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Samenvatting De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Jaarrekening 2015 Nummer: Bestuursstukken\2067 Agendapunt: 4 DB: Ja 18-4-2016 BPP: Ja 11-5-2016 FAZ: Ja 11-5-2016 VVSW: Ja 11-5-2016 AB: Ja 25-5-2016 Opsteller: Jan Schiphuis, 0598-693886 Personeelszaken,

Nadere informatie

Voorstel aan het algemeen bestuur

Voorstel aan het algemeen bestuur Voorstel aan het algemeen bestuur Pagina 1/5 steller Leiden E. van Lent 23 april 2012 onderwerp jaarstukken 2011 1. Voorstel 1. de jaarstukken met betrekking tot 2011 vast te stellen, waarbij: a. de resultaten

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

*ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015

*ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015 *ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015 Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.14-31410/DV.15-495, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 11 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening gemeente Vlagtwedde 2014

Nadere informatie

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 Toelichting Bij de interne controles in het kader

Nadere informatie

Advies jaarrekeningen 2013 en begrotingen 2015 Gemeenschappelijke Regelingen. 12 mei 2014

Advies jaarrekeningen 2013 en begrotingen 2015 Gemeenschappelijke Regelingen. 12 mei 2014 jaarrekeningen 2013 en begrotingen 2015 Gemeenschappelijke Regelingen 12 mei 2014 Inhoud Regio Rivierenland... 3 Lander... 5 GGD... 6 Regionaal archief Rivierenland en streekarchief Bommelerwaard... 7

Nadere informatie

Advies. Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Advies. Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Henk Jan Jansen van Doorn MC Peggy van Gemert RA/AA April

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

NGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris

NGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris NGEKOMEN 2 2 APR. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten X t HOLLAND ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2010-167068622 (DOS-2009-0010228) Datum vergadering

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00F1B8B1E4* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\351 Behandelend ambtenaar J.E.A. Pin Zaaknummer Z.16-16265 Datum: 9 mei 2016 Afdeling

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2014 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2014 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011.

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011. A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 25 april 2012 Agendapunt: 6.0 Onderwerp : Jaarrapportage 2011 KORTE SAMENVATTING: Bijgaand treft u de Jaarrapportage over het jaar 2011 aan. Het ontwerp

Nadere informatie

1 Doel agendering: 2 Vraagstelling: Sector/afdeling: FB/F&A. Leidinggevende: Jan Steur Geleideformulier voor: bestuurscommissies PG&MZ en OV

1 Doel agendering: 2 Vraagstelling: Sector/afdeling: FB/F&A. Leidinggevende: Jan Steur Geleideformulier voor: bestuurscommissies PG&MZ en OV Sector/afdeling: FB/F&A Leidinggevende: Jan Steur Geleideformulier voor: bestuurscommissies PG&MZ en OV Auteur: Baudien Dijkstra c0df86e5-ab3e-48c5-a6e5-d1e6f683bc72.docx 1 Doel agendering: Beeldvorming

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Alle zienswijzen overwegende stelt het Dagelijks Bestuur voor om de Eerste Bestuursrapportage 2018 ongewijzigd vast te stellen.

Alle zienswijzen overwegende stelt het Dagelijks Bestuur voor om de Eerste Bestuursrapportage 2018 ongewijzigd vast te stellen. Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: M. van Bockel onderwerp: AP03.1a_Reactie zienswijzen Eerste Bestuursrapportage 2018 t.b.v.: AB d.d. 15 oktober 2018 bijlagen:

Nadere informatie

1. Voorstel aan ab In te stemmen met het voorstel om de algemene reserves te benutten voor de door het AB aangegeven doelen.

1. Voorstel aan ab In te stemmen met het voorstel om de algemene reserves te benutten voor de door het AB aangegeven doelen. Aan algemeen bestuur van 20 februari 2019 VOORSTEL Portefeuillehouder B.J. van Vreeswijk Documentnr. 1356927/1356951 Programma Bestuur en belasting Projectnummer Afdeling Bedrijfskundige ondersteuning

Nadere informatie

Managementrapportage 2017

Managementrapportage 2017 Managementrapportage 2017 Gouda, 15 september 2017 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 29 november 2017 Versienummer: 1.0 Datum: 15 september 2017 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2017 Status

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Begrotingswijziging Avres 2016

Begrotingswijziging Avres 2016 Begrotingswijziging Avres 1 Voorwoord: Inleiding: Bijgaand treft u de swijziging over aan van de Gemeenschappelijke Regeling Avres. Overeenkomstig de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

INHOUD Pagina Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

INHOUD Pagina Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. JAARVERSLAG 2014 INHOUD Pagina 1 PROGRAMMA & PRODUCTEN... 1 1.1 Programma... 1 1.2 Bestuur... 1 1.3 Afvalverwerking... 2 1.4 Netwerkondersteuning... 2 2 PARAGRAFEN... 6 2.1 Financiële paragraaf... 6 2.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling milieusamenwerking en afvalverwerking regio Nijmegen

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling milieusamenwerking en afvalverwerking regio Nijmegen Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling milieusamenwerking en afvalverwerking regio Nijmegen Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Openbare ruimte Datum: 16 november 2009 Geactualiseerd

Nadere informatie

Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie

Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie 000360395Zaaknummer BECJDL11 Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie Raadsvoorstel Inleiding Van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Nota reserves en voorzieningen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Nota reserves en voorzieningen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2017-2020 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 3 2. OMSCHRIJVING RESERVES EN VOORZIENINGEN 3 2.1. RESERVES 3

Nadere informatie

Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016

Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016 Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016 Datum: 3 maart 2016 Opsteller: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe Openbaar Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 8 april 2019 Programma Documentnummer: B.19.0697 *B.19.0697* ONDERWERP: Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid

Nadere informatie

ANNOTATIE AB Vergadering: AB vergadering Datum vergadering: 25 november 2016 Onderwerp: Ingediende zienswijzen begrotingswijziging 2017.

ANNOTATIE AB Vergadering: AB vergadering Datum vergadering: 25 november 2016 Onderwerp: Ingediende zienswijzen begrotingswijziging 2017. AB 1624 ANNOTATIE Vergadering: AB vergadering Datum vergadering: 25 november 2016 Onderwerp: Ingediende zienswijzen begrotingswijziging 2017. Opsteller: W. van Veelen Datum: 11-11-2016 Doel van agendering:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 628 6 november 2017 Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018 1. Inleiding Binnen de

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Concept jaarrekening 2018 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Een financieel gezond samenwerkingsverband 4. Behandelschema: Datum: Informerend

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs. D.M.P.G. Smolenaers 20 juni mei De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs. D.M.P.G. Smolenaers 20 juni mei De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs. D.M.P.G. Smolenaers 20 juni 2019 Datum voorstel 14 mei 2019 Agendapunt Onderwerp Jaarstukken 2018 De raad wordt voorgesteld te besluiten: 1. het verslag 2018

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n Inhoud Jaarrekening: 1 Balans per 31 december 2014 2 2 Rekening van baten en lasten over 2014 3 3 Algemene toelichting 4 4 Toelichting op de balans 6 5 Overigens gegevens 12 bladzijde 1 1. Balans per 31

Nadere informatie