Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken."

Transcriptie

1 Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie Behandelwijze x Bespreken Kennis van nemen Kaderstellen Controleren Vaststellen door gemeenteraad Overlegpunten / Beslispunten Besluiten tot het herschikken van de reserves zoals voorgesteld. Besluiten eenmalige meevallers voor 5% toe te voegen aan de algemene reserve, voor 2% toe te voegen aan de reserve Infrastructurele werken, voor 15% toe te voegen aan de reserve Onderhoud wegen en voor 15% toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting. Context Op dit moment hebben wij 15 reserves. Deze reserves zijn in 25 ontstaan door de reserves van de oude gemeenten zo logisch mogelijk bij elkaar te voegen. Nu blijkt de indeling die in 25 bedacht is niet altijd even handig. Door verschillende ontwikkelingen is er behoefte aan een andere indeling van de reserves. We stellen u nu voor de bestaande reserves te herschikken. Na de herschikking ontstaan 16 reserves. Deze reserves maken inzichtelijk waar we eenmalig geld aan uitgeven. Verder stellen we u voor eenmalig meevallers in de toekomst zo te verdelen over de reserves: 5% van de meevaller naar de algemene reserve 2% van de meevaller naar de reserve Infrastructurele werken 15% van de meevaller naar de reserve Onderhoud wegen. 15% van de meevaller naar de reserve Onderwijshuisvesting. Financiële gevolgen Door de herschikking van de reserves komt geld beschikbaar voor zaken die nu belangrijk zijn. De zaken waarvoor het geld gereserveerd was kunnen voorlopig niet worden uitgevoerd. Achterliggende stukken (ter inzage) Opmerkingen van de agendacommissie (invullen door griffie) 1

2 Portefeuillehouder Meer informatie bij: (naam en telefoonnummer behandelend ambtenaar) Gezien door griffie Wethouder L.J.H. Scharenborg E. Gussekloo, afdeling Intern Advies telefoonnummer: ja 2

3 Raadsvergadering : 19 mei 29 Agendanummer : (college) voorstelnummer : 15 / 31 Onderwerp : Herschikking van de reserves Borculo, 28 april 29 Geachte raad, 1. Kader a. Waar is het kader te vinden op basis waarvan dit voorstel wordt gedaan? Artikel 191 Gemeentewet b. Blijft het voorstel binnen de gestelde kaders? Ja - Reserves 2. Samenvatting Op dit moment hebben wij 15 reserves. Deze reserves zijn in 25 ontstaan door de reserves van de oude gemeenten zo logisch mogelijk bij elkaar te voegen. Nu blijkt de indeling die in 25 bedacht is niet altijd even handig. Door verschillende ontwikkelingen is er behoefte aan een andere indeling van de reserves. We stellen u nu voor de bestaande reserves te herschikken. Na de herschikking zijn er nog steeds 16 reserves. Deze reserves maken inzichtelijk waar we eenmalig geld aan uitgeven. Verder stellen we u voor eenmalig meevallers in de toekomst zo te verdelen over de reserves: 5% van de meevaller naar de algemene reserve 2% van de meevaller naar de reserve Infrastructurele werken 15% van de meevaller naar de reserve Onderhoud wegen. 15% van de meevaller naar de reserve Onderwijshuisvesting 3. Argumentatie Geschiedenis In 25 zijn alle reserves van de oude gemeenten samengevoegd tot 15 reserves. Bij het samenvoegen van de oude reserves waren 2 vragen belangrijk. 1. Is er een raadsbesluit voor het gebruik van de oude reserve? Als deze vraag met ja konden beantwoorden stelden we onszelf de tweede vraag. Was het antwoord op deze eerste vraag nee dan voegden we de oude reserve toe aan de algemene reserve. 3

4 Soms was de vraag over het raadsbesluit niet duidelijk te beantwoorden. In die gevallen is een inschatting gemaakt of de reserve nog nodig was. 2. Waar heeft de oude reserve mee te maken? Als een reserve nog nodig was hebben we gekeken bij welk onderwerp de reserve thuishoorde. Op deze manier zijn de 15 reserves ontstaan. De reserves waarbij onduidelijkheid bestond over het raadsbesluit maar die naar onze inschatting nog nodig waren zijn op dezelfde manier behandeld. De situatie van dit moment Na vier jaar is duidelijk geworden dat de indeling uit 25 niet meer voldoet. Zo is er een aantal reserves dat in de laatste vier jaar niet is gebruikt. Deze reserves lijken dus overbodig. Ook blijkt dat door de gekozen samenvoeging nu het inzicht in de reserve ontbreekt. Zo bevat de reserve welzijn nu gelden voor cultuur en voor sport. Om het inzicht te vergroten willen we de bestaande reserves herschikken. Daarbij kunnen een aantal reserves verdwijnen en komen er een aantal nieuwe reserves bij. De herschikking Hierna bespreken we alle bestaande reserves. Per reserve geven we aan wat we er mee willen. Daarbij zijn er drie mogelijkheden. 1. de reserve in stand houden 2. de reserve opheffen 3. de reserve opsplitsen in één of meer nieuwe reserves. In Bijlage 1 zijn de gevolgen van de herschikking weergegeven. Algemene reserve Dit is onze belangrijkste reserve. De reserve heeft vooral een bufferfunctie. Deze reserve is de enige die altijd moet blijven bestaan. Op 31 december 28 zat er in de algemene reserve. 1. de Algemene reserve in stand te houden. 2. de volgende bedragen over te hevelen naar andere reserves: a. 5.. naar de inkomensreserve b naar de reserve Privatisering sportaccommodaties c naar de reserve Onderhoud wegen d naar de reserve Infrastructurele werken. Egalisatiereserve afval Deze reserve is er om verschillen op het product afval te egaliseren. Als het product afval een overschot heeft wordt het overschot in deze reserve gestopt. Als er een tekort is op het product afval wordt het tekort uit deze reserve gehaald. Met deze werkwijze zorgen we ervoor dat de betaalde afvalstoffenheffing ook wordt gebruikt voor het product afval. 3. de Egalisatiereserve afval in stand te houden. Egalisatiereserve riolering Deze reserve is er om verschillen op het product riolering te egaliseren. Als het product riolering een overschot heeft wordt het overschot in deze reserve gestopt. Als er een tekort is op het product riolering wordt het tekort uit deze reserve gehaald. Met deze werkwijze zorgen we ervoor dat de betaalde rioolrecht ook wordt gebruikt voor het product riolering. In het Gemeentelijk rioleringsplan is rekening gehouden met het gebruik van deze reserve. Hierdoor hoeven de tarieven de komende jaren maar beperkt te stijgen. 4

5 4. de Egalisatiereserve riolering in stand te houden. Egalisatiereserve investeringen Deze reserve is er om de afschrijvingslasten van investeringen te dekken. Vroeger kon een investering voor een deel of helemaal betaald worden uit een reserve. Het BBV verbiedt dit. Een investering moet volgens het BBV worden afgeschreven. Dit betekent dat de lasten gespreid moeten worden over meerdere jaren. Uitzondering hierop zijn investeringen met een maatschappelijk nut zoals wegen en openbaar groen. Bij de andere investeringen kunnen we wel gebruik maken van reserves. Daarvoor moet er dan een reserve zijn waaruit jaarlijks de afschrijvingen worden gedekt. Er zijn een aantal investeringen waarbij de dekking van de afschrijvingslasten op deze manier is geregeld. Daarom stellen we voor de reserve in stand te houden. Op dit moment zit in de Egalisatiereserve investeringen ook een bedrag voor onderhoud van gebouwen. Dit bedrag past eigenlijk niet in deze reserve. In 25 is het om praktische reden toegevoegd aan deze reserve. In de praktijk blijkt dat dit niet goed werkt. Daarom stellen we voor om een aparte reserve Onderhoud gebouwen in te stellen. In de reserve zitten nu ook dekkingsmiddelen voor de nieuwbouw gemeentehuis. Om de dekkingsmiddelen voor het nieuwe gemeentehuis goed zichtbaar te maken stellen we voor een aparte reserve Nieuwbouw gemeentehuis in te stellen. Deze reserve kunnen we weer opheffen als de nieuwbouw van het gemeentehuis klaar is. Het saldo kan dan weer worden toegevoegd aan de Egalisatiereserve investeringen. Een herberekening van de reserve heeft wel opgeleverd dat deze naar beneden kan worden bijgesteld. 5. de Egalisatiereserve investeringen in stand te houden. 6. een reserve Onderhoud gebouwen in te stellen 7. een bedrag van 61. over te hevelen van de Egalisatiereserve investeringen naar de reserve Onderhoud gebouwen 8. een reserve Nieuwbouw gemeentehuis in te stellen. 9. een bedrag van 1.6. over te hevelen uit de Egalisatiereserve investeringen naar de reserve Nieuwbouw gemeentehuis. 1. de reserve Nieuwbouw gemeentehuis op te heffen als de nieuwbouw gemeentehuis klaar is 11. het saldo van de reserve Nieuwbouw gemeentehuis over te hevelen naar de Egalisatiereserve investeringen als de nieuwbouw van het gemeentehuis klaar is. Algemene reserve bouwgrondexploitatie Deze reserve is er om verliezen in de bouwgrondexploitaties op te vangen. Deze reserve is niet noodzakelijk. Het is ook mogelijk om de Algemene reserve te gebruiken voor het opvangen van verliezen in de bouwgrondexploitatie. Om duidelijk te houden hoe groot de risico s in de bouwgrondexploitaties zijn stellen wij voor om deze reserve in stand te houden. 12. de Algemene reserve bouwgrondexploitatie in stand te houden. 5

6 Bovenwijkse voorzieningen Deze reserve is er om projecten te realiseren die wel te maken hebben met bouwgrondexploitaties maar die niet direct bij een bouwgrondexploitatie horen. Op dit moment hangen er geen bestemmingen meer aan deze reserve. De reserve kan daarom worden opgeheven. 13. de reserve Bovenwijkse voorzieningen op te heffen; 14. het saldo van de reserve Bovenwijkse voorzieningen over te hevelen naar de Algemene reserve. Inkomensreserve Deze reserve heeft een inkomensfunctie. De reserve is dus bedoeld om rente te krijgen die weer gebruikt kan worden in de exploitatie. Daarnaast wordt de reserve ook gebruikt om het verlies aan dividendinkomsten op te vangen. Dit is gebeurt na de extra dividenduitkeringen van de BNG. Door de extra dividenduitkeringen is het normale dividend lager uitgevallen. Om dit verlies niet in een keer op te hoeven vangen is een gedeelte van de opbrengst in deze reserve gestopt. Gedurende 1 jaar halen we elk jaar een klein beetje minder uit de reserve. Zo groeien we langzaam toe naar het lagere dividend. 15. de Inkomensreserve in stand te houden. Infrastructurele werken Deze reserve is ontstaan om de kosten van vier kleinere infrastructurele projecten te dekken. Sinds 25 is deze reserve niet gebruikt. De vier projecten zijn inmiddels uitgevoerd. Deze reserve zou dus kunnen vervallen. Toch stellen wij voor deze reserve in stand te houden. De komende jaren moeten wij veel investeren in de riolering. De investeringen in de riolering kunnen wij dekken uit de rioolrechten en de egalisatiereserve riolering. De investeringen in de wegen die boven de riolering zitten kunnen we daar niet uit dekken. Om die wegen toch aan te kunnen pakken is ook geld nodig. Dit kan eenmalig geld zijn. Deze reserve kunnen we gebruiken om toekomstige investeringen in wegen die we tegelijk met de riolering aanpakken te betalen. 16. de reserve Infrastructurele werken in stand te houden. 17. maximaal 3.5. in deze reserve stoppen. Overig onderwijs De reserve Overig onderwijs is er alleen om de afschrijvingslasten van de Brede school in Rekken te dekken. Deze reserve heeft hetzelfde doel als de Egalisatiereserve investeringen maar dan alleen voor de Brede school in Rekken. Wij stellen voor om deze reserve op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Egalisatiereserve investeringen. 18. de reserve Overig onderwijs op te heffen 19. het saldo van de reserve Overig onderwijs over te hevelen naar de Egalisatiereserve investeringen 6

7 Welzijn In de reserve Welzijn bevat onderdelen die met sport te maken hebben en onderdelen die met cultuur te maken hebben. In 25 leek dit een goede keuze omdat naar verwachting de onderdelen voor sport snel af zouden lopen. Dit is ook gebeurd. Door een paar ontwikkelingen is er toch meer behoefte aan onderscheid tussen sport en cultuur. Deze ontwikkelingen zijn: de vastgestelde cultuurnota het onregelmatige gebruik van de investeringssubsidies sport het project privatisering sportaccommodaties. Wij stellen dan ook voor de reserve welzijn te splitsen in een reserve cultuur 1, een reserve cultuur 2, een reserve investeringssubsidie sport en een reserve privatisering sportaccommodaties. 2. de reserve Welzijn op te heffen 21. een reserve Beeldende kunst in te stellen 22. maximaal 51. in deze reserve stoppen 23. een reserve Vernieuwing amateurkunst in te stellen 24. maximaal in deze reserve stoppen 25. een reserve Investeringssubsidies sport in te stellen 26. vanaf 211 maximaal 36. in deze reserve stoppen 27. een reserve Privatisering sportaccommodaties in te stellen 28. het saldo van de reserve Welzijn voor 51. toe te voegen aan de reserve Beeldende kunst 29. het saldo van de reserve Welzijn voor toe te voegen aan de reserve Vernieuwing amateurkunst 3. het saldo van de reserve Welzijn voor toe te voegen aan de reserve Investeringssubsidie sport 31. het saldo van de reserve Welzijn voor 95. toe te voegen aan de reserve Privatisering sportaccommodaties 32. het saldo van de reserve Welzijn voor toe te voegen aan de Algemene reserve. Landschap en recreatie Deze reserve is ontstaan om de kosten van vijf kleinere landschap- en recreatieprojecten te dekken. Sinds 25 is deze reserve niet gebruikt. Wel zijn de projecten klaar. Deze reserve kan daarom vervallen. 33. de reserve Landschap en recreatie op te heffen 34. het saldo van de reserve Landschap en recreatie toe te voegen aan de Algemene reserve Milieu Deze reserve is er om de lasten voor de bodemsanering aan de Hupselse dwarsweg in Eibergen te dekken. Dit project is bijna afgerond. De lasten die nog met het project te maken hebben kunnen uit de begroting worden gedekt. De reserve kan daarom worden opgeheven. 35. de reserve Milieu opheffen 36. het saldo van de reserve Milieu overhevelen naar de Algemene reserve. 7

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Deze reserve is er om de lasten van verschillende projecten te dekken. Sinds 25 is de reserve alleen gebruikt voor het dekken van de afschrijvingslasten van het Masterplan in Ruurlo. Vijf andere projecten zijn inmiddels afgerond. De overige twee projecten hebben geen prioriteit meer. Om geen onnodig beslag op middelen te leggen stellen we voor deze reserve op te heffen. 37. de reserve Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting op te heffen 38. het saldo van de reserve Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting toe te voegen aan de Algemene reserve. Riolering Deze reserve is ontstaan voor de dekking van twee rioleringsprojecten. De projecten zijn inmiddels afgerond. Omdat de reserve specifiek bedoeld is voor rioleringsprojecten stellen we voor deze reserve op te heffen en toe te voegen aan de egalisatiereserve riolering. 39. de reserve Riolering op te heffen 4. het saldo van de reserve Riolering over te hevelen naar de Egalisatiereserve riolering Nieuwbouw gemeentewerf Deze reserve is er om de afschrijvingslasten van de nieuwe gemeentewerf gedeeltelijk te dekken. Eigenlijk zou deze reserve onderdeel uit kunnen maken van de Egalisatiereserve investeringen. Om goed inzichtelijk te houden hoe het met de dekking van de gemeentewerf gaat is deze reserve ingesteld. Wanneer de bouw van de gemeentewerf klaar is kan deze reserve worden opgeheven en kan het saldo worden toegevoegd aan de Egalisatiereserve investeringen. 41. de reserve Nieuwbouw gemeentewerf in stand te houden 42. de reserve Nieuwbouw gemeentewerf op te heffen als de nieuwbouw gemeentewerf klaar is 43. het saldo van de reserve Nieuwbouw gemeentewerf over te hevelen naar de Egalisatiereserve investeringen als de nieuwbouw van de gemeentewerf klaar is. Onderhoud wegen Bij de begroting 29 is deze reserve ingesteld. Doel van de reserve is om een gedeelte van het onderhoud van de wegen hieruit te betalen. Door gebruik te maken van deze reserve kunnen de structurele lasten wat lager blijven. Voorwaarde is wel dat de reserve steeds voldoende kan worden gevoed. 44. de reserve Onderhoud wegen in stand te houden. 45. maximaal in deze reserve te stoppen. Onderwijshuisvesting Ieder jaar vragen de scholen geld voor aanpassingen van en het onderhoud aan de schoolgebouwen. Voor het onderhoud staat in principe geen geld in de begroting. Om in de komende jaren het onderhoud toch te kunnen bekostigen is het verstandig een reserve voor Onderwijs huisvesting in te stellen. Hieruit kunnen we dan het onderhoud aan onderwijshuisvesting betalen. Dit onderhoud moeten scholen aanvragen volgens de regels van de verordening onderwijshuisvesting. 8

9 46. de reserve Onderwijshuisvesting in te stellen 47. maximaal 2.. in deze reserve te stoppen Wat doen we in de toekomst met eenmalige meevallers? Eenmalige meevallers worden nu in principe toegevoegd aan de Algemene reserve. Deze beleidslijn hanteren we om de Algemene reserve weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Inmiddels kunnen we spreken van een aanvaardbaar niveau van de Algemene reserve. We hoeven daarom niet alle eenmalige meevallers meer aan de Algemene toe te voegen. In de nieuwe opzet zijn er twee reserves die regelmatig gevuld moeten worden. Dit zijn de reserve Infrastructurele werken en de reserve Onderhoud wegen. De reserve infrastructurele werken is er om ook de wegen te verbeteren als we aan het riool werken. De komende jaren zullen nog regelmatig werken aan het riool. Er is dus ook de komende jaren nog geld nodig om de wegen te kunnen verbeteren. De reserve Onderhoud wegen is er om het onderhoud van de wegen op niveau drie te kunnen houden. Bij de begroting 29 is besloten om voor dit doel een reserve in te stellen. Ieder jaar kan dan een gedeelte van het onderhoudsbudget uit de reserve worden gehaald. Om dat te kunnen realiseren is het wel nodig dat we de reserve vullen. Met dit in gedachte stellen we voor om in het vervolg eenmalige meevallers op de volgende manier te verdelen over de reserves: 5% van de meevaller gaat naar de Algemene reserve 2% van de meevaller gaat naar de reserve Infrastructurele werken 15% van de meevaller gaat naar de reserve Onderhoud wegen 15% van de meevaller gaat naar de reserve Onderwijs Dit is de algemene regel. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken. Zo n bijzonder geval is bijvoorbeeld de opbrengst van de Nuon aandelen. Vooruitblik naar de reservepositie Er zijn twee eenmalige meevallers die zich op korte termijn voor kunnen doen. De eerste is de uitbetaling van een reserve van de Regio Achterhoek. Als dit doorgaat ontvangen wij ongeveer 1 miljoen. De tweede eenmalige meevaller is de opbrengst van de verkoop van de Nuonaandelen. In totaal ontvangen wij ongeveer 44 miljoen. Deze opbrengst krijgen wij in 4 delen. Het laatste deel in 215. Tegenover deze opbrengst staat dat wij 1 miljoen aan dividend verliezen. Om dit op te vangen moeten we een gedeelte van de opbrengst apart zetten. Het zal gaan om ongeveer 3 miljoen. We stellen voor om op de nieuwe bestedingsregel van de eenmalige meevallers niet van toepassing te verklaren op de verkoopopbrengst van de Nuonaandelen. Naast de twee meevallers die er aan komen verwachten we ook tegenvallers. De verwachting is dat economische crisis ook negatieve gevolgen heeft. Hierdoor zullen we onze buffer aan moeten spreken. We moeten dus oppassen om de Algemene reserve te gebruiken voor eenmalige of structurele zaken. 4. Financiële consequenties / dekking De herschikking van de reserves heeft geen financiële gevolgen. 5. Conclusie Wij stellen u voor: 1. de Algemene reserve in stand te houden. 2. de volgende bedragen over te hevelen naar andere reserves: 9

10 a. 5.. naar de inkomensreserve b naar de reserve Privatisering sportaccommodaties c naar de reserve Onderhoud wegen d naar de reserve Infrastructurele werken. 3. de Egalisatiereserve afval in stand te houden. 4. de Egalisatiereserve riolering in stand te houden. 5. de Egalisatiereserve investeringen in stand te houden. 6. een reserve Onderhoud gebouwen in te stellen 7. een bedrag van 61. over te hevelen van de Egalisatiereserve investeringen naar de reserve Onderhoud gebouwen 8. een reserve Nieuwbouw gemeentehuis in te stellen. 9. een bedrag van 1.6. over te hevelen uit de Egalisatiereserve investeringen naar de reserve Nieuwbouw gemeentehuis. 1. de reserve Nieuwbouw gemeentehuis op te heffen als de nieuwbouw gemeentehuis klaar is 11. het saldo van de reserve Nieuwbouw gemeentehuis over te hevelen naar de Egalisatiereserve investeringen als de nieuwbouw van het gemeentehuis klaar is. 12. de Algemene reserve bouwgrondexploitatie in stand te houden. 13. de reserve Bovenwijkse voorzieningen op te heffen; 14. het saldo van de reserve Bovenwijkse voorzieningen over te hevelen naar de Algemene reserve. 15. de Inkomensreserve in stand te houden. 16. de reserve Infrastructurele werken in stand te houden. 17. maximaal 3.5. in deze reserve stoppen. 18. de reserve Overig onderwijs op te heffen 19. het saldo van de reserve Overig onderwijs over te hevelen naar de Egalisatiereserve investeringen 2. de reserve Welzijn op te heffen 21. een reserve Beeldende kunst in te stellen 22. maximaal 51. in deze reserve stoppen 23. een reserve Vernieuwing amateurkunst in te stellen 24. maximaal in deze reserve stoppen 25. een reserve Investeringssubsidies sport in te stellen 26. vanaf 211 maximaal 36. in deze reserve stoppen 27. een reserve Privatisering sportaccommodaties in te stellen 28. het saldo van de reserve Welzijn voor 51. toe te voegen aan de reserve Beeldende kunst 29. het saldo van de reserve Welzijn voor toe te voegen aan de reserve Vernieuwing amateurkunst 3. het saldo van de reserve Welzijn voor toe te voegen aan de reserve Investeringssubsidie sport 31. het saldo van de reserve Welzijn voor 95. toe te voegen aan de reserve Privatisering sportaccommodaties 32. het saldo van de reserve Welzijn voor toe te voegen aan de Algemene reserve. 33. de reserve Landschap en recreatie op te heffen 34. het saldo van de reserve Landschap en recreatie toe te voegen aan de Algemene reserve 35. de reserve Milieu opheffen 36. het saldo van de reserve Milieu overhevelen naar de Algemene reserve. 37. de reserve Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting op te heffen 38. het saldo van de reserve Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting toe te voegen aan de Algemene reserve. 39. de reserve Riolering op te heffen 4. het saldo van de reserve Riolering over te hevelen naar de Egalisatiereserve riolering 41. de reserve Nieuwbouw gemeentewerf in stand te houden 1

11 42. de reserve Nieuwbouw gemeentewerf op te heffen als de nieuwbouw gemeentewerf klaar is 43. het saldo van de reserve Nieuwbouw gemeentewerf over te hevelen naar de Egalisatiereserve investeringen als de nieuwbouw van de gemeentewerf klaar is. 44. de reserve Onderhoud wegen in stand te houden. 45. maximaal in deze reserve te stoppen 46. de reserve Onderwijshuisvesting in te stellen 47. maximaal 2.. in deze reserve te stoppen 48. eenmalige meevallers op de volgende manier te verdelen over de reserves: a. 5% van de meevaller gaat naar de Algemene reserve b. 2% van de meevaller gaat naar de reserve Infrastructurele werken c. 15% van de meevaller gaat naar de reserve Onderhoud wegen d. 15% van de meevaller gaat naar de reserve Onderwijshuisvesting 49. de eenmalige meevaller uit de verkoop van de Nuonaandelen apart beoordelen. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Berkelland, de secretaris, de burgemeester, drs. A.G. Dekker. mr. H.L.M. Bloemen. 11

12 Raadsvergadering : 19 mei 29 Agendanummer : De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 29; gelet op Artikel 191 Gemeentewet; b e s l u i t : 1. de Algemene reserve in stand te houden. 2. de volgende bedragen over te hevelen naar andere reserves: a. 5.. naar de inkomensreserve b naar de reserve Privatisering sportaccommodaties c naar de reserve Onderhoud wegen d naar de reserve Infrastructurele werken. 3. de Egalisatiereserve afval in stand te houden. 4. de Egalisatiereserve riolering in stand te houden. 5. de Egalisatiereserve investeringen in stand te houden. 6. een reserve Onderhoud gebouwen in te stellen 7. een bedrag van 61. over te hevelen van de Egalisatiereserve investeringen naar de reserve Onderhoud gebouwen 8. een reserve Nieuwbouw gemeentehuis in te stellen. 9. een bedrag van 1.6. over te hevelen uit de Egalisatiereserve investeringen naar de reserve Nieuwbouw gemeentehuis. 1. de reserve Nieuwbouw gemeentehuis op te heffen als de nieuwbouw gemeentehuis klaar is 11. het saldo van de reserve Nieuwbouw gemeentehuis over te hevelen naar de Egalisatiereserve investeringen als de nieuwbouw van het gemeentehuis klaar is. 12. de Algemene reserve bouwgrondexploitatie in stand te houden. 13. de reserve Bovenwijkse voorzieningen op te heffen; 14. het saldo van de reserve Bovenwijkse voorzieningen over te hevelen naar de Algemene reserve. 15. de Inkomensreserve in stand te houden. 16. de reserve Infrastructurele werken in stand te houden. 17. maximaal 3.5. in deze reserve stoppen. 18. de reserve Overig onderwijs op te heffen 19. het saldo van de reserve Overig onderwijs over te hevelen naar de Egalisatiereserve investeringen 2. de reserve Welzijn op te heffen 21. een reserve Beeldende kunst in te stellen 22. maximaal 51. in deze reserve stoppen 23. een reserve Vernieuwing amateurkunst in te stellen 24. maximaal in deze reserve stoppen 25. een reserve Investeringssubsidies sport in te stellen 12

13 26. vanaf 211 maximaal 36. in deze reserve stoppen 27. een reserve Privatisering sportaccommodaties in te stellen 28. het saldo van de reserve Welzijn voor 51. toe te voegen aan de reserve Beeldende kunst 29. het saldo van de reserve Welzijn voor toe te voegen aan de reserve Vernieuwing amateurkunst 3. het saldo van de reserve Welzijn voor toe te voegen aan de reserve Investeringssubsidie sport 31. het saldo van de reserve Welzijn voor 95. toe te voegen aan de reserve Privatisering sportaccommodaties 32. het saldo van de reserve Welzijn voor toe te voegen aan de Algemene reserve. 33. de reserve Landschap en recreatie op te heffen 34. het saldo van de reserve Landschap en recreatie toe te voegen aan de Algemene reserve 35. de reserve Milieu opheffen 36. het saldo van de reserve Milieu overhevelen naar de Algemene reserve. 37. de reserve Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting op te heffen 38. het saldo van de reserve Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting toe te voegen aan de Algemene reserve. 39. de reserve Riolering op te heffen 4. het saldo van de reserve Riolering over te hevelen naar de Egalisatiereserve riolering 41. de reserve Nieuwbouw gemeentewerf in stand te houden 42. de reserve Nieuwbouw gemeentewerf op te heffen als de nieuwbouw gemeentewerf klaar is 43. het saldo van de reserve Nieuwbouw gemeentewerf over te hevelen naar de Egalisatiereserve investeringen als de nieuwbouw van de gemeentewerf klaar is. 44. de reserve Onderhoud wegen in stand te houden. 45. maximaal in deze reserve te stoppen 46. de reserve Onderwijshuisvesting in te stellen 47. maximaal 2.. in deze reserve te stoppen 48. eenmalige meevallers op de volgende manier te verdelen over de reserves: a. 5% van de meevaller gaat naar de Algemene reserve b. 2% van de meevaller gaat naar de reserve Infrastructurele werken c. 15% van de meevaller gaat naar de reserve Onderhoud wegen d. 15% van de meevaller gaat naar de reserve Onderwijshuisvesting 49. de eenmalige meevaller uit de verkoop van de Nuonaandelen apart beoordelen. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 mei 29 de griffier, de voorzitter, 13

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Uittreden gemeente Hof van Twente uit de gemeenschappelijke regeling Hameland. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte.

Uittreden gemeente Hof van Twente uit de gemeenschappelijke regeling Hameland. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Raad VOORBLAD Onderwerp Uittreden gemeente Hof van Twente uit de gemeenschappelijke regeling Hameland. Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Begroting 2010 van de Stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Begroting 2010 van de Stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Begroting 21 van de Stichting Orchidee Scholengroep Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Onderwerp Begroting Stichting Orchidee Scholengroep Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Begroting Stichting Orchidee Scholengroep Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Begroting Stichting Orchidee Scholengroep 29 Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verbetering klimaat in scholen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Restauratie vier gemeentelijke kerktorens Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen gewijzigde welstandsnota Stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteit Op de Bleek. Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Projectplan verenigingsservicebureau Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2009 van de stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Jaarverslag en jaarrekening 2009 van de stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 29 van de stichting Orchidee Scholengroep Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp kasteel Huize Ruurlo Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken x Kennis

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Voorjaarsnota 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis 21. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Benoeming leden Raad van Toezicht van de stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Benoeming leden Raad van Toezicht van de stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Benoeming leden Raad van Toezicht van de stichting Orchidee Scholengroep Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging statuten stichting OPONOA Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Strategische visie GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Fiets- wandelpad op het landgoed Beekvliet Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Subsidie musea Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie "Tellen of vertellen" Commissie Bestuur.

Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie Tellen of vertellen Commissie Bestuur. Raad VOORBLAD Onderwerp Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie "Tellen of vertellen" Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Buitengebied, Camping 't Hölterveld 2011" Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Bestemmingsplan Buitengebied, Camping 't Hölterveld 2011 Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Buitengebied, Camping 't Hölterveld 211" Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Commissie Sociaal Informerende Commissie Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Verzelfstandiging beheer en onderhoud natuurgrasvelden van voetbalcomplex t Asterloo in Rekken. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte.

Verzelfstandiging beheer en onderhoud natuurgrasvelden van voetbalcomplex t Asterloo in Rekken. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Raad VOORBLAD Onderwerp Verzelfstandiging beheer en onderhoud natuurgrasvelden van voetbalcomple t Asterloo in Rekken Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Overdracht in erfpacht van openluchttheater "de Maat" Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Overdracht in erfpacht van openluchttheater de Maat Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Overdracht in erfpacht van openluchttheater "de Maat" Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Verzoek herziening bestemmingsplan Den Borgweg 16 (Rekken) Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Verzoek herziening bestemmingsplan Den Borgweg 16 (Rekken) Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verzoek herziening bestemmingsplan Den Borgweg 16 (Rekken) Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 212 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 2010" Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Neede, De Berg 2010 Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 21" Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering 212-214 Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren.

Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren. Raad VOORBLAD Onderwerp Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Opheffing per 31 december 2012 van de Verrekeningsregeling voor de voormalige Hummelo-Enschedese Kunstweg. Commissie Bestuur.

Opheffing per 31 december 2012 van de Verrekeningsregeling voor de voormalige Hummelo-Enschedese Kunstweg. Commissie Bestuur. Raad VOORBLAD Onderwerp Opheffing per 31 december 212 van de Verrekeningsregeling voor de voormalige Hummelo-Enschedese Kunstweg Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon :

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon : Raadsvergadering : 25 juni 2013 Commissie : Bestuur Agendapunt : Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 212 en volgende jaren Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal

Nadere informatie

Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Controleren. Vaststellen door gemeenteraad

Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Controleren. Vaststellen door gemeenteraad Raad VOORBLAD Onderwerp Eenmalige bijdrage in projectplan voor aanpassing multifunctionele accommodatie van de Stichting Speeltuingebouw de Koppel in Borculo Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad

Nadere informatie

Uitzenden raads- en commissievergadering via internet inclusief digitale archieffunctie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte.

Uitzenden raads- en commissievergadering via internet inclusief digitale archieffunctie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Raad VOORBLAD Onderwerp Uitzenden raads- en commissievergadering via internet inclusief digitale archieffunctie Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Beleidskader voor algemene muzikale vorming. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Beleidskader voor algemene muzikale vorming. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader voor algemene muzikale vorming Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli Aan de leden van de raad. Betreft: Voorstel met toelichting Agendering: 26 mei 2015 GEMEENTE Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli GEMEENTE RUNWAAROEN *0m1MMXIt Ontvangstdatum: 4-6-2015 Behandelend

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Woningbouwplannen. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken.

Voortgangsrapportage Woningbouwplannen. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Voortgangsrapportage Woningbouwplannen Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad x Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : 13 mei 2014 Agendapunt : Commissie : Bestuur. : Opheffing openbare basisschool De Steege in Eibergen

Zaaknummer : Raadsvergadering : 13 mei 2014 Agendapunt : Commissie : Bestuur. : Opheffing openbare basisschool De Steege in Eibergen Zaaknummer : 52850 Raadsvergadering : 13 mei 2014 Agendapunt : Commissie : Bestuur Onderwerp : Opheffing openbare basisschool De Steege in Eibergen Collegevergadering : 11 maart 2014 Agendapunt : 9. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Inzameling plastic verpakkingsafval Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Frictiekosten bibliotheek Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 12ini02272 1. Onderwerp: Afhandeling krediet uitbouw gemeentehuis, bouw gemeentewerf en brandweerkazerne 2. Voor welke 25 oktober / 9 e cyclus 2012 raadscyclus:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98 Voor raadsvergadering d.d.: 26-10-2010 Agendapunt: 10

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Speelruimtebeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Aan de Raad. FZBS - Financiën / lvdw Besluitvormend

Aan de Raad. FZBS - Financiën / lvdw Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Herschikking reserves en voorzieningen 2012 Kenmerk: Status: FZBS - Financiën / lvdw Besluitvormend Kollum, 10 juli 2012 Samenvatting De saldi-reserve is met 1.008.772

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp Verordening onroerende zaakbelastingen Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Onderwerp Verordening onroerende zaakbelastingen Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening onroerende zaakbelastingen 212-1 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Titel Nummer 12/52 Nieuwbouw Noorderschool Datum 4 september 2012 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen. Riedsútstel Ried : 26 maart 2015 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Opiniërend dd. 19 maart 2015 Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : Gerda Postma Amtner : W. Kobus Taheakke : Nota

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00F12DBB65* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\346 Behandelend ambtenaar M.J. van Gent Zaaknummer Z.16-17406 Afdeling Ruimtelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Zaaknummer : 52945 Raadsvergaderin : 20 januari 2015 Agendapunt : g Commissie : Bestuur/Sociaal Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Collegevergadering : 9 december

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

Beleidsnota reserves en voorzieningen

Beleidsnota reserves en voorzieningen Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Gemeente Cuijk Datum vaststelling: 14 december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding herziening beleidsnota reserves en voorzieningen 2 1.2 Doel van

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

besluit: gemeente T -^^fc Nijkerk RAADSBESLUIT Nummer: De raad van de gemeente Nijkerk; gelezen het collegevoorstel van 10 juni 2014;

besluit: gemeente T -^^fc Nijkerk RAADSBESLUIT Nummer: De raad van de gemeente Nijkerk; gelezen het collegevoorstel van 10 juni 2014; gemeente T -^^fc RAADSBESLUIT Nummer: 2014-055 De raad van de gemeente ; gelezen het collegevoorstel van 10 juni 2014; besluit: 1. Stelt de Kadernota 2015 met de beleidsuitgangspunten voor het opstellen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november Agendanummer: 14 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 14 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Dekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ferwerderadiel. Nr. 134255 30 september 2016 Nota Reserves en Voorzieningen 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling van deze nota 3. Functies reserves

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Overdracht stedelijk water Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Kaders voor bijstellen welstandsbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie