Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein"

Transcriptie

1 Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie Behandelwijze x Bespreken Kennis van nemen Kaderstellen Controleren Vaststellen door gemeenteraad Overlegpunten / Beslispunten Context 1. De opbrengst van het 1 e deel van de verkochte Nuon aandelen voor langere tijd weg te zetten; 2. met de opbrengst van het weggezette geld in eerste instantie het verlies aan dividend te compenseren; 3. bij het wegzetten van de opbrengst van de verkochte Nuon aandelen een zo klein mogelijk risico te nemen; 4. bij de ontvangst van het 2 e deel van de opbrengst van de verkochte Nuon aandelen opnieuw te bekijken of we het geld volledig voor langere tijd wegzetten; 5. de opbrengst van het 1 e deel van de verkochte Nuon aandelen van ,45 toe te voegen aan de inkomensreserve. Op 17 juni 29 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Nuon besloten de aandelen Nuon te verkopen aan Vattenfall. Door deze verkoop ontvangt Berkelland ongeveer 44 miljoen. In dit voorstel wordt aangegeven hoe we met dit geld om kunnen gaan. Er zijn drie mogelijkheden. 1. We beleggen het hele bedrag voor een langere tijd. Voordeel is een hogere opbrengst, nadeel is de mindere flexibiliteit om investeringen te doen. 2. We beleggen het bedrag alleen voor korte tijd. Voordeel veel flexibiliteit om investeringen te doen, nadeel een lagere opbrengst 3. We beleggen een gedeelte voor langere tijd en een gedeelte voor korte tijd. Voordelen het dividend verlies kunnen we voor langere tijd opvangen er blijft ruimte voor investeringen, nadeel de opbrengst is niet maximaal. 1

2 Financiële gevolgen Het verlies aan dividend door de verkoop van de Nuon aandelen wordt opgevangen. Mogelijk blijft daarnaast nog een kleine opbrengst over voor andere doelen. Achterliggende stukken (ter inzage) Opmerkingen van de agendacommissie (invullen door griffie) Portefeuillehouder Meer informatie bij: (naam en telefoonnummer behandelend ambtenaar) Gezien door griffie Wethouder L.J.H. Scharenborg E. Gussekloo, afdeling Intern Advies Telefoonnummer ja 2

3 Raadsvergadering : 15 september 29 Agendanummer : (college) voorstelnummer : 32 / 5 Onderwerp : Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Borculo, 2 augustus 29 Geachte raad, 1. Kader a. Waar is het kader te vinden op basis waarvan dit voorstel wordt gedaan? Artikel 189 Gemeentewet b. Blijft het voorstel binnen de gestelde kaders? Ja - Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien/financiële middelen 2. Samenvatting Op 17 juni heeft de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Nuon besloten de aandelen Nuon te verkopen aan Vattenfall. Deze verkoop levert Berkelland in zeven jaar ongeveer 44 miljoen op. We kunnen op drie manieren met dit bedrag omgaan. 1. We zetten het hele bedrag voor langere tijd weg. Voordeel is dat de opbrengst hoger is. Nadeel is dat we minder flexibel zijn om investeringen te doen. 2. We zetten het hele bedrag voor korte tijd weg. Voordeel is dat we flexibel zijn om investeringen te doen. Nadeel is een lagere opbrengst. 3. We zetten een gedeelte van het bedrag voor langere tijd en een gedeelte van het bedrag voor korte tijd weg. Voordelen we kunnen het dividendverlies voor langere tijd compenseren terwijl er toch ruimte blijft voor investeringen. Nadeel de opbrengst is niet maximaal. 3. Argumentatie Op 17 juni heeft de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Nuon besloten de aandelen Nuon te verkopen aan Vattenfall. De verkoop vindt in delen plaats. Hierdoor ontvangt Berkelland ook in delen de opbrengst van de verkoop. In totaal gaat het om een opbrengst van 44 miljoen in zeven jaar. 3

4 Wat doen we met 44 miljoen? Het bedrag dat we krijgen is zo groot dat we het niet in één keer op kunnen maken. Dit zou ook niet verstandig zijn. We zullen het geld dat we krijgen dus weg moeten zetten. Daarbij houden we ons aan de wet- en regelgeving. In grote lijnen zijn er drie manieren waarop we het geld kunnen beleggen: 1. we zetten het geld allen op korte termijn weg 2. we zetten het geld alleen op langere termijn weg 3. we zetten het geld op korte termijn en langere termijn weg. Elke manier heeft zijn voor en nadelen Korte termijn Geld een korte tijd wegzetten levert meestal minder op dan geld wegzetten voor een langere tijd. Het voor korte tijd wegzetten van geld heeft ook voordelen. Zo kan je regelmatig opnieuw bekijken of je het geld niet voor iets anders wilt gebruiken. Bijvoorbeeld om een investering te doen. Het voor korte tijd wegzetten van geld geeft dus meer vrijheid. Langere termijn Geld voor langere tijd wegzetten levert meestal meer op dan geld wegzetten voor korte tijd. Het voor langere tijd wegzetten van geld heeft ook nadelen. Voor langere tijd weggezet geld kan je niet meer gebruiken voor iets anders. Als we een investering willen doen in de periode dat we het geld hebben weggezet moeten we misschien geld lenen. Door het geld langer weg te zetten hebben we minder vrijheid. Gemengde vorm Bij een vorm waar we een gedeelte van het geld voor korte tijd wegzetten en een gedeelte van het geld voor langere tijd wegzetten is de opbrengst meestal niet maximaal. Voordeel van deze gemengde vorm is wel dat we met het voor korte tijd weggezette geld ook iets anders kunnen doen. Wat willen we bereiken met het wegzetten van geld? Door de verkoop van de aandelen Nuon krijgen we ook minder dividend. Het dividend was een jaarlijkse inkomst in de begroting. Als deze inkomst wegvalt dan moeten we bezuinigen of de belastingen verhogen. Door het geld van de opbrengst weg te zetten krijgen we een andere opbrengst. Deze opbrengst kunnen we gebruiken om het verlies aan dividend op te vangen. Hoe zit het met het dividend? In de begroting 29 hielden we rekening met 1.. aan dividend van Nuon. Na de verkoop van de laatste aandelen in 215 valt niet het hele bedrag aan dividend weg. Dit komt omdat Nuon gesplitst is in een productiebedrijf en een netwerkbedrijf. We hebben alleen de aandelen van het productiebedrijf verkocht. De aandelen van het netwerkbedrijf houden we. De aandelen in het netwerkbedrijf leveren ook dividend op. We verwachten dat dit ongeveer 35. is. Vanaf 215 lopen we dus 65. aan dividendinkomsten mis. Tot 215 lopen we minder dividend mis. Dit komt doordat we nog niet alle aandelen in het productiebedrijf aan Vattenfall hebben geleverd. 4

5 Wat kunnen we het beste doen? Het opvangen van het verloren dividend is belangrijk. Het dividend komt ieder jaar terug. Het ligt dus voor de hand om in ieder geval een gedeelte van het geld voor langere tijd weg te zetten. Daarnaast kunnen we een gedeelte van het geld gebruiken voor bijvoorbeeld investeringen. Het zou dan moeten gaan om nieuwe grotere investeringen. Op dit moment hebben we namelijk al genoeg geld op voorraad om de investeringen in het gemeentehuis, de gemeentewerf, de riolering, de afrekening van het Bellegoor en de bijdrage aan de N18 te betalen. We hoeven voor deze investeringen dus geen geld te lenen. Veel grotere investeringen verwachten wij niet binnen nu en twee jaar. Om die reden ligt het voor de hand om het eerste gedeelte van de opbrengst van de verkochte Nuon aandelen voor langere tijd weg te zetten. Dit past ook bij de onzekere situatie van dit moment. De gevolgen van de economische crisis zijn nog steeds niet duidelijk. Een stijging van de lasten is daarom niet uit te sluiten. De opbrengst die het voor langere tijd wegzetten oplevert kunnen we gebruiken in de begroting. Een gedeelte kunnen we gebruiken om het verloren dividend op te vangen. Als er dan nog iets overblijft kunnen we dit voor andere doelen gebruiken. Zelfs voor investeringen. We moeten in dat geval misschien geld lenen voor de investering maar de rente en aflossing van deze lening kunnen we betalen uit het niet gebruikte deel van de opbrengst van het weggezette geld. Welke risico s nemen we? Naast de vraag voor welke tijd we het geld wegzetten is ook de vraag hoeveel risico we willen nemen bij het wegzetten van geld. Hoe groter het risico dat we nemen hoe hoger de opbrengst is die we kunnen krijgen. De risico s die we mogen nemen zijn ingeperkt door wet- en regelgeving. De belangrijkste wet is daarbij de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Ook ons eigen Treasurystatuut is een belangrijk gegeven. Wij houden ons bij het wegzetten van het geld aan de regelgeving. Daarbij proberen we het risico zo klein mogelijk houden. 4. Financiële consequenties / dekking Door de verkoop van de Nuon aandelen verliezen we dividend. In 215 gaat het om een dividendverlies van 65.. Dit verlies kunnen we compenseren door de opbrengst van de verkochte Nuon aandelen weg te zetten. Hiermee vervangen we een onbekende geldstroom door een bekende geldstroom. De opbrengst die we kunnen halen hangt af van de tijd die we het geld weg willen zetten en het risico dat we willen lopen. Hoe langer de tijd die we het geld weg willen zetten hoe hoger de opbrengst. Hetzelfde geld voor het risico dat we willen lopen. Hoe groter het risico dat we nemen hoe hoger de opbrengst kan zijn. Een speciale vorm van het langer wegzetten van het geld is het aflossen van bestaande langlopende leningen. Door bestaande leningen af te lossen besparen we de rente die we over die leningen betalen. Dit is dan de opbrengst die we hebben. 5

6 Nadeel van deze oplossing is dat we niets anders meer kunnen doen met het geld. Het geld gaat naar de bank. Het levert alleen een voordeel op in onze lasten. Dit voordeel kunnen we net als de opbrengst bij het volledig wegzetten van de opbrengst voor langere termijn wel weer gebruiken. Voordeel is dat de opbrengst zeker is. De risico s bij deze vorm van wegzetten zijn klein. Op dit moment hebben we 14.. aan langlopende leningen. Dit is verdeeld over zes kleinere leningen met een totaal bedrag van 6.5., een lening van 26.. en een lening van We onderzoeken of het vervroegd aflossen van onze leningen een goed alternatief is. Dit zal vooral afhangen van de boete die we moeten betalen. Onafhankelijk van wat we precies met het geld gaan doen is het van belang de opbrengst in een reserve te stoppen. Om te voorkomen dat we ongemerkt al gebruik gaan maken van de opbrengst stellen we voor de opbrengst voorlopig in de inkomensreserve te storten. 5. Conclusie We stellen u voor: 1. de opbrengst van het 1 e deel van de verkochte Nuon aandelen voor langere tijd weg te zetten. 2. met de opbrengst van het weggezette geld in eerste instantie het verlies aan dividend te compenseren 3. bij het wegzetten van de opbrengst van de verkochte Nuon aandelen een zo klein mogelijk risico te nemen 4. bij de ontvangst van het 2 e deel van de opbrengst van de verkochte Nuon aandelen opnieuw te bekijken of we het geld volledig voor langere tijd wegzetten. 5. de opbrengst van het 1 e deel van de verkochte Nuon aandelen van ,45 toe te voegen aan de inkomensreserve. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Berkelland, de secretaris, de burgemeester, drs. A.G. Dekker. mr. H.L.M. Bloemen. 6

7 Raadsvergadering : 15 september 29 Agendanummer : De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 augustus 29; gelet op artikel 189 van de gemeentewet; b e s l u i t : 1. de opbrengst van het 1 e deel van de verkochte Nuon aandelen voor langere tijd weg te zetten; 2. met de opbrengst van het weggezette geld in eerste instantie het verlies aan dividend te compenseren; 3. bij het wegzetten van de opbrengst van de verkochte Nuon aandelen een zo klein mogelijk risico nemen; 4. bij de ontvangst van het 2 e deel van de opbrengst van de verkochte Nuon aandelen opnieuw bekijken of we het geld volledig voor langere tijd wegzetten; 5. de opbrengst van het 1 e deel van de verkochte Nuon aandelen van ,45 toe te voegen aan de inkomensreserve. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 september 29 de griffier, de voorzitter, 7

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten Nieuwegein f~., \..--- '.,. I..._ ' 28-3 Aan de leden van de commissie ABZ Onderwerp: Strategienota treasury 27-2 Datum 18 december 27 Portefeuillehouder: B.J. Lubbinge Afdeling:~ Financiën Bijlagen: 5

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening verstandig omgaan met uw lening Uw lening in het kort Hoe houdt u controle over uw lening? Gebruikmaken van uw lening Opnemen, betalen, overboeken. Uw

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? Uw beleggingsverzekering is verpand. Oftewel: uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie