Betreft cie MO: Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de. inrichting van de ICT-functie van Loket W

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft cie MO: Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de. inrichting van de ICT-functie van Loket W"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven r p Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 9oxSo, S6oo RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon (04o) s Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk CS/SS 22 jaxluarl 2002 Betreft cie MO: Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W Geachte commissieleden, Hierbij ontvangt u het concept-raadsvoorstel (met bijlagen) dat betrekking heeft op bovenvermeld onderwerp. Dit onderwerp zal worden behandeld in de openbare (vervolg)vergadering van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling van dinsdag 19 februari 2002, locatie commissiekamer Stadskantoor, aanvang uur. Voor nadere technische en inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot mevrouw M. Pennings van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, telefonisch te bereiken onder nummer (040) Met vriendelijke groet, de secretaris van de commissie, M. Honing Bijlage(n) : 1 mho/ee Besoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden ma t/m vr 9.oo-x6.00 uur Bereikbaar per openbaar vervoer Postadres Postbus 9oxSo s60o RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar 9.00-x2.30 en x3.30-x6.00 uur

2 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer Inboeknummer Beslisdatum Baw r6 januari 2002 Raadsbijlage Voorstel tot het beschilzbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W 1 Inleiding Op 18 december 2000 besloot u akkoord te gaan met het verlenen van een bijdrage in de fusiekosten van Loket W. Tot deze fusiekosten werden ook de kosten voor onderzoek naar de noodzakelijke informatie en communicatietechnoiogie (ICT) gerekend. Voor deze kosten werd destijds in de eerste conceptbegroting van Loket W ,08 (f ) opgenomen. De gemeenteraad koos in het verlengde van het speerpunt uit het Stedelijk Ontwikkelings Programma Eindhoven voorop in technologie om ook in de sociale sector qua ICT naar state of the art te streven en de kwaliteit van dienstverlening aan de burger en de gemeente als uitgangspunt te nemen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en Loket W heeft een subsidieverzoek ingediend. 2 Probleemstelling Pen van de randvoorwaarden voor het uitbouwen van een grote professionele organisatie is een goede ICT-infrastructuur. In het geval van Loket W zijn 11 bestaande welzijnsinstellingen met verschillende ICT-voorzieningen samengebracht tot een grote welzijnsinstelling. Uit een inventarisatie blijkt dat een grote verscheidenheid bestaat in de aanwezigheid en inrichting van ICT bij de fusiepartners. Om de omslag naar een bedrijfsmatig aangestuurde welzijnsinstelling voor stedelijk en gebiedsgericht welzijn te laten slagen en een antwoord te kunnen geven op de eisen die de gemeente aan productsturing en verantwoording stelt, is het noodzakelijk dat in ICT-voorzieningen geinvesteerd wordt. Loket W vraagt de gemeente Eindhoven om een financiele bijdrage. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Een herinrichting van de ICT-functie van Loket W moet uiteindelijk resulteren in de volgende maatschappelijke effecten voor: + De burger: een verbeterde en innovatieve dienstverlening aan de burger door het welzijn sveld; bijlage 2: rapport Samen-gaan voor ICT in de 21 eeuw

3 Raadsbijlage nummer + Loket lil/: een sterke professionele welzijnsorganisatie met een verbeterde primaire en secundaire bedrijfsvoering en management informatie systeem, in staat om te voldoen aan de eisen die de gemeente in het kader van het BCFmodel stelt aan begroting, productsturing en verantwoordingen; + Imago van de stad Eindhoven: een versterking van het beeld van Eindhoven voorop in technologie, ook in de sociale sector. Gedurfde en innovatieve toepassing van ICT-voorzieningen door Loket W zal zeker uitstraling hebben; + Gemeente Eindhoven: aansluiting op de gemeentelijke processen zoals kwartaalberichten, GSB-projecten en jaarrekeningen etc. De sector Welzijn is er in haar reorganisatievoorstel vanuit gegaan dat het veld qua voorzieningen congruent is met de gemeente Eindhoven. 4 Wijze van aan pak / oplossingsrichting In oktober 2001 is een eerste dossier in roulatie gebracht waarin het plan Samengaan voor ICT in de 21 eeuw is behandeld en er een voorstel lag voor een bijdrage in de ICT kosten. Gedurende de procesgang zijn enkele notities van verschillende diensten (CS/FEB, CS/IPM en MO/W) toegevoegd en heeft meerdere malen bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Het collegebesluit in december zag er als volgt uit: ni er akkoord. Her college wenst een nieuw onderzoek waarbij uitgegaan wordt van: a) een fasegewijze opbouw, waarbij vanuit de bedrijfsvoering gekeken wordt (met op zichzelf staande srappenj; b) twee varianten worden opgesteld: een beleidsarm scenario en een belei dsrijk scenario. Naar aanleiding van dit besluit heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met Loket W. De fasen beschreven in het eerste dossier (conform het plan Samen-gaan voor ICT in de 21 eeuw ) hebben geen afgeronde fasen en zijn gebaseerd op financiele jaarschijven van de organisatie. Dit was ons inziens bezwaarlijk. Afgesproken is dat loket W de volgende vragen zou beantwoorden: Wat zijn de minimaal noodzakelijke investeringen op ICT-vlak om sturing aan de nieuwe organisatie te kunnen geven? Wat zijn alle daarmee samenhangende kosten? Wanneer is de investering verantwoord als de vervolgfasen niet of veel later worden gerealiseerd? In samenwerking met de diensten CS/IPM, CS/FEB en MO/W heeft Loket W een vernieuwd ICT-voorstel opgesteld waarin bovenstaande informatie is vermeld. In het nieuwe voorstel kunnen de volgende fasen onderscheiden worden:

4 Raadsbijlage nummer Fase A De startfase, investering ICT gericht op sturing organisatie en "basic" bedri fsvoerin en "basic" dienstverlenin. Fase 8 De ambities van efficiencyslag waardoor een doorgroei van de bedrijfvoering plaats kan vinden. Fase C "kenniswijkwaardige dienstverlening" De fasen geven elk afzonderlijk een ander ambitieniveau weer op het gebied van ICTinfrastructuur. Fase A behelst de noodzakelijke ICT-voorzieningen om een gezonde start mogelijk te maken. Fase 8 realiseert meer efficiency en integratie binnen de organisatie. Fase C komt qua ambitieniveau meer in de buurt van state of the art op het terrein van de ICT en de versterking van het beeld Eindhoven technologiestad. Deze fasenindeling voldoet ook aan het aspect om varianten uit te werken die meer beleidsarm zijn (fase A) cq. beleidsrijk (meer fase C). De fasen kunnen nu wel als afgeronde fasen worden beschouwd. Met afgerond wordt bedoeld dat de volgende ICT-componenten in een fase vermeld staan: investeringen (hardware en software), onderhoud (10 tot 15 yo), implementatie, conversie, opleiding en beheer (technisch, functioneel en inhoudelijk). Naast deze nieuwe fasen heeft Loket W om de structurele lasten van het ICT-traject te kunnen dragen, gekozen voor de traditionele aanpak in plaats van nieuwe concepten als ASP. Door in eigen beheer de (exchange) servers te nemen in plaats van A5P levert dit kostenbesparing op. Verder zijn in het voorstel alle samenhangende kosten meegenomen ongeacht of het over meerdere jaarschijven wordt uitgevoerd. Dit wil zeggen dat per systeem alle benodigde middelen per fase zijn opgenomen. 5 Financiele gevolgen en risico s De fasen A, 8 en C zijn afgeronde fasen. Fase A is naar aanleiding van de bestuurlijke wens uitgewerkt in dit dossier om de minimale noodzakelijke ICT-voorzieningen in beeld te brengen. De fasen 8 en C, de meer beleidsrijke varianten, zijn slechts zeer globaal aangeduid en zullen in dit dossier niet verder worden toegelicht. Fase A bevat incidentele kosten (investeringen, opleidingen e.a.) en exploitatiekosten (beheer, onderhoud, voorzieningen e.a.). Loket W geeft aan zorg te dragen voor het beheer en de overige exploitatiekosten betekent dat de exploitatiekosten volledig door Loket W uit de eigen begroting worden gedekt. en 4 Bijlage 3: brief Loket W met inventarisatie ICT inrichting en bijlage van 14 januari 2002,ASP is een afkorting voor Application Service Providing: het aanbieden van applicaties via een centrale server die eigendom is van een externe organisatie en tevens wordt beheerd door deze betreffende organisatie. Bij de traditionele aanpak heeft de organisatie een eigen interne beheerafdeling.

5 Raadsbijlage nummer Loket W heeft aangegeven dit doel te bereiken door ten eerste de bijdrage aan de exploitatiekosten jaarlijks te verhogen met (f ). Hiermee wil Loket W de eigen verantwoordelijkheid onderstrepen. Ten tweede verwacht Loket W het tekort in de exploitatie terug te verdienen door een basale benadering van hun automatisering. Voor de incidentele kosten wordt een beroep gedaan op een eenmalige gemeentelijke bijdrage. Fase A ziet er als volgt uit: De startfase, investering in lct gericht op sturing van de organisatie en "basic" bedrijfsvoering en "basic" dienstverlening, vraagt om een eenmalige gemeentelijke investeringsbijdrage van ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-) ten behoeve van: 1. Management informatie voorziening bestaande uit: HRM: HRM pakket, opleidingskosten, implementatie en begeleiding; financiele administratie: financieel pakket, opleidingskosten, implementatie en begeleiding. 2. Ondersteuning c.q. sturing primaire en secundaire processen bestaande uit: interfaces; Microsoft Office: opleiding, implementatie en software; desktops (82 pc s), nieuwe servers, exchange server; printers en aanvullende faciliteiten; netwerkvoorzieningen. 3. I CT-beheer: connectiviteit WAN; co ns ulta ncy. 4. Telefonie: Centrale. Voor de toedeling van kosten per onderdeel, zie brief Loket W van 14 januari De eigen bijdrage van Loket W is aanzienlijk. Loket W neemt feitelijk de gehele exploitatiekosten voor haar rekening. In het schema op de volgende pagina is dit weergegeven.

6 tâż Raadsbijlage nummer A financiele bijdrage loket W voor 2002 t/m 2004 in Euro s Fase A ) Totaalbedrag (begrote exploitatiekosten incl. fase A) 2. Eigen bijdrage l huidige begroting Loket W (exploitatiekosten) 3. Tekort, extra inspanning Loket W (exploitatiekosten) Toelichting op bovenstaand scherrla: het totaalbedrag omvat exploitatiekosten incl. fase A. Zoals eerder aangegeven draagt Loket W zorg voor de exploitatielasten. Voor 2002 betekent dit een bedrag ( ) van ,- (f ,ÃćâĆňâĂİ ). Deze kosten worden volledig door Loket W uit de eigen begroting gedekt. Met daarbij de opmerking dat er nog geen sluitende begroting gepresenteerd wordt. Loket W geeft aan het huidig berekend tekort in de exploitatie via extra inspanning nog te realiseren. Voor fase A is in 2002 een eenmalige investering nodig van ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-). Voor deze kosten wordt een beroep gedaan op de gemeente. Bovengenoemde extra inspanning Loket W is exclusief reservering toekomstige vervang ings investeringen (geschat op ,- (f ,-)). I oket W is er opgewezen dat na drie jaar waarschijnlijk opnieuw een investeringsvolume beschikbaar moet zijn om met name de pc s te kunnen vervangen. Loket W moet binnen haar meerjarenbegroting daar zelf voor gaan zorgdragen. Het kan niet zo zijn dat deze afgeronde fase A op termijn herhaald wordt. Wij zijn van mening dat het voor de gemeente van belang is dat de fusie niet alleen juridisch maar vooral ook operationeel slaagt waardoor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger van Eindhoven verbetert. Ook de vormgeving van de zakelijke verhouding met de gemeente Eindhoven is gebaat bij een goede infrastructuur. Bijlage 4: een financiele vertaling in Nederlandse guldens.

7 ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-). Raadsbijlage nummer Dekking van de gemeentelijke bijdrage in de ICT-kosten is gezocht in: a) de saldireserve. b) de begroting van de dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen, sector Welzijn. ad a) Wij hebben binnen het college overleg gepleegd en zijn van mening dat realisering van fase A inderdaad voldoet aan de 3 0 s en daarom ten laste moet komen van de saldireserve. De 3 0 s worden hieronder toegelicht. Om de omslag naar een bedrijfsmatig aangestuurde welzijnsinstelling voor stedelijk en gebiedsgericht welzijn te laten slagen en een antwoord te kunnen geven op de eisen die de gemeente qua productsturing en verantwoording stelt, is het onvermijdbaar dat de ICT-voorziening van I.oket W op orde wordt gebracht. De doelstellingen van Loket W vragen om een goede interne afstemming en standaardisatie van de interne bedrijfsvoering. Optimalisering van de ICTvoorziening is onuitstelbaar omdat per 1 januari 2002 Loket W operationeel moest zijn. Op dit moment stagneert het hele verhuisproces, nodig om clusters en afdelingen binnen de nieuwe organisatie in te richten. Het was bij de voorstellen voor de voorjaarsnota onvoorzienbaar welk bedrag voor ICT-kosten voor Loket W nodig zou blijken na het uitvoeren van het onderzoek. De in de voorstellen opgenomen pro memorie post voor ICT-kosten bij Loket W is geschrapt. ad b) In de begroting van de dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen zijn twee begrotingsposten waar over 2001 een eenmalig voordeel op behaald is en die eventueel aangewend kunnen worden. De betreffende begrotingsposten uit de begroting van MO zijn: de post / Woontussenvoorzieningen met een overschot van C ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-); additioneel beschikbaar gestelde middelen door het rijk ten behoeve van Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg. Beschikbaar bedrag Bovengenoemde middelen worden dus niet conform de begroting ingezet. In het derde kwartaalbericht is het te verwachten voordeel op de functie "Woontussenvoorziening" meegenomen in het geprognosticeerde resultaat Dit vervalt nu. De gemeente loopt verder geen enkel risico in de verantwoording van de rijksmiddelen. 6 Overige gevolgen van de aanpak Een professionele ICT-infrastructuur zal zowel de kwaliteit als kwantiteit van de dienstverlening naar de klant en derden verhogen.

8 Raadabijlage nummer 7 Resultaten van overleg / inspraak Ten aanzien van de offerte van Loket W is zorgvuldig overleg gepleegd tussen ons, Loket W en de gemeentelijke diensten CS/IPM, CS/FEB, MO/W, alsmede de gemeentesecretaris. 8 Communicatie Het besluit zal aan de Raad van Toezicht en de algemeen directeur van Loket W schriftelijk worden meegedeeld. 9 Advisering raadscommissie(s) De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling heeft dit voorstel besproken. Haar advies ligt voor u ter inzage 10 Voorstel De raad voor te stellen: 1. In te stemmen met het plan, fase A ten behoeve van de ICT inrichting van Loket W; 2. a Over te gaan tot toekenning van een eenmalige bijdrage in 2002 ten behoeve van fase A van het plan, groot ; ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-); b Hieraan de voorwaarden te verbinden dat Loket W middels haar meerjarenbegroting zorgdraagt voor toekomstige noodzakelijke vervangingsinvesteringen; 3. De restantmiddelen Woontussenvoorzieningen 2001 ad ,ÃćâĆňâĂİ over te hevelen naar 2002; 4. De additionele rijksbijdrage Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg 2001 ad ,ÃćâĆňâĂİ over te hevelen naar 2002; 5. De bijdrage in de ICT kosten Loket W, fase A, te dekken uit a) ,- (f ,-) uit de saldireserve; b) ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-) uit de restantmiddelen Woontussenvoorzieningen 2001 en de additionele rijksbijdrage Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg; 6. De begrotingswijziging dien overeenkomstig vast te stellen; 7. De Raad van Bestuur van Loket W op te dragen de besteding en effecten van de toegekende middelen separaat zichtbaar te maken in de verantwoording. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, burgemeester., secretaris.

9 Raadsbijlage nummer Besl uit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van nr gelet op het advies van de commissie van middelen; besluit: 1 In te stemmen met het plan, fase A ten behoeve van de ICT inrichting van Loket W; 2 a Over te gaan tot toekenning van een eenmalige bijdrage in 2002 ten behoeve van fase A van het plan, groot ; ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-); b Hieraan de voorwaarden te verbinden dat Loket W middels haar meerjarenbegroting zorgdraagt voor toekomstige noodzakelijke vervangingsinvesteringen; 3 De restantmiddelen Woontussenvoorzieningen 2001 ad ,ÃćâĆňâĂİ over te hevelen naar 2002; 4 De additionele rijksbijdrage Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg 2001 ad ,ÃćâĆňâĂİ over te hevelen naar 2002; 5 De bijdrage in de ICT kosten Loket W, fase A, te dekken uit a) ,- (f ,-) uit de saldireserve; b) ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-) uit de restantmiddelen Woontussenvoorzieningen 2001 en de additionele rijksbijdrage Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg; 6 De begrotingswijziging dien overeenkomstig vast te stellen; 7 De Raad van Bestuur van Loket W op te dragen de besteding en effecten van de toegekende middelen separaat zichtbaar te maken in de verantwoording. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <Klik hier voor datum>, voorzitter., secretaris. SchusM1////wa

10 Samen-gaan voor ICT in de 21" eeuw "Investeringen in de herinrichting van de ICT-functie van Loket W" Eindhoven, 18 october 2001

11 4.1 ivlanagement informatievoorziening (>iliv) INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING. 2 VRAAGSTELLING. 3 VISIE, UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 4 ICT BEHOEFTE EN KOSTEN 4.2 Ondersteuning c.q. sturing primaire en secundaire werkprocessen 4.3 ICT ten behoeve van communicatie binnen Loket W 4.4 ICT ten behoeve van de communicatie met klant en opdrachtgever 4.5 ICT als aanbod naar klanten. 4.6 I CT beheer Telefonie PLANNING EN AANBEVELINGEN..14

12 Subsidie aanvraa bi de herinrjchtin van de ICT-functie van Loket W

13 1 Inleiding De werkgroep ICT Loket W heeft voor de vo! gende aanpak gekozen. Vanuit de visie en besturingsmodel van Loket W is de nieuwe visie op de ICT-functie gedefinieerd. Vervolgens is geanalyseerd welke inforrnatiebehoefte er is om optimaal bij te kunnen dragen aan die nieuwe organisatiedoelstellingen van Loket W, volgens de visie die hier geschetst is. Daarbij is de informatiebehoefte vertaald naar de volgende kostensoorten: 1. Management informatievoorzienino (bestuurlijke informatievoorziening). 2. Gndersteunmg c.q. sturing primaire en secundarre werkprocessen (met aandacht vcor cpl!malisalie, standaardisatie enintegratie,. 3. IC T ten behoeve van communicatie binnen LoKet W. 4. ICT ten behoeve van communicatie met klant en opdrachtgever. 5. /CT als aanbod naar klanten. 6. IC T beheer. 7. Telefoni e. De kostensoorten die betrekking hebben op communicatie met klant en opdrachtgever (4) en met het aanbod aan klanten (5), hebben niet direct betrekking op investeringen die te maken hebben met de reorganisatie. Deze kostensoorten hebben betrekking op extra inspanningen van Loket W om in het activiteitenaanbod aan te sluiten op Kenniswijk. Aansluitend is middels een onderzoek bovendien vastgesteld dat er nog een inhaalslag voor ICT door Loket W moet worden gemaakt om te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte in de organisatie. Daarnaast zijn ook ICT beheer en telefonie toegevoegd. Een goed beheer is een voorwaarde om het geheel aan ICT middelen kwalitatief operationeel te houden. Telefonie behoort tot ICT doch is niet genoemd in het ondernemingsplan Loket W. De werkgroep is van mening dat de kostensoorten die betrekking hebben op de inrichting van de organisatie niet als losstaande modules kunnen worden beschouwd. Om kwaliteit te kunnen waarborgen moeten dieinvesteringenin onderlinge samenhang beoordeeld worden. De werkgroep heeft een drietal scenario s onderzocht: a. Doorgaan met de huidige situatie; b. Optimalisatie en standaardisering (vervanging en wegwerken achterstand); c. Optimalisatie, standaardisering alsmede een totale integratie van de huidige systemen. Scenario A is geen reeel scenario omdat Loket W haar nieuwe ondernemingsdoelstellingen dan absoluut niet zal kunnen behalen en is derhalve geen optie. Scenario C is ook geen reeel scenario. Dit scenario is niet betaalbaar en ook nog niet haalbaar gegeven het feit dat de benodigde software nog niet geheel technisch is uitontwikkeld. Daarnaast is Loket W als organisatie te klein voor dergelijke uitgebreide informatiesystemen. Scenario B is een reeel scenario. Al/e bedragen en keuzesin dit hoofddocument, zijn gebaseerd op dit scenario. Gegevens over de andere scenario s staan in de bijlage. Om scenario B geheel te kunnen implementeren, kan geconcludeerd worden dat de gewenste eenmalige kosten EURO = bedragen. De structurele kosten lopen op tot Euro ,= op j aarbasis.

14 Subsidie aanvraa bi de herinrichtjn van de ICT- unciie van Loket W I De drie scenario s in een oogopslag In de tabel hieronder treft u een vergelijking van de scenario s aan (alle bedragen in EURO s). Alle bedragen Eenmalige in EURO s kosten A. 8estaande Geen situatie eenmalige handhaven kosten Jaarlijkse Jaarlijkse Jaarlijkse Jaarlijkse kosten: kosten: kosten: kosten: ICT ,= ,= ,= ,= telefon:-e ,= ,= ,= 3GC.GCC,= Totaal ,= ,= ,= ,= Jaarlijkse stijging van kosten ,= ,= ,= B. Optlmalisatle : en standaardisatie ,= Totale jaarlijkse structurele kosten ,= ,= ,= ,= Verschil to.v. A. (meerkosten) ,= ,= ,= ,= C. Volledige..- integratie.,*,. Tabel 1 vergelijking 3 scenario s ,= Totale jaarlijkse structurele kosten ,= ,= ,= ,= Tenslotte De samenstellers van dit rapport zien het welslagen van Loket W en de inrichting van ICT onlosmakelijk met elkaar verbonden. ICT is geen doel op zich. De burger is gebaat bij een excellente inrichting van Loket W. Dat ICT, ingericht volgens de normen van de 21e eeuw en volgens de wensen van de gemeente Eindhoven hierbij een cruciale rol speelt, zal duidelijk zijn. In dit licht wordt geadviseerd na de zomer van 2001 te beginnen met het opstellen van een integraal implementatieplan met aandacht voor de technische implementatie, communicatie, opleiding/training, werkplekondersteuning en opbouw van de nieuwe cultuur.

15 2 Vraagstelling De visie van Loket W is dat zij vooral herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk wil zijn voor haar klanten. Door met name een klantgerichte houding alsmede een innovatieve instelling wil zij een sterke positie gaan bekleden binnen de gemeente Eindhoven. Samenwerking is daarbij een sleutelwoord. Inmiddels is een blauwdruk voor deze nieuwe organisatie opgezet. Er wordt een stedelijk bureau ingericht met een afdeling R & D, P 8 0, Control, facilitair bedrijf. Er komt een cluster stedelijke voorzieningen en er komen 3 clusters voor 7 stadsdelen. Binnen de o. oanisaties moeten de kernprocessen van ociaal cul!uree! werl. voor jongeren, volwassenen en ouderen, Maatschappelijk werk, Opbouwwerk, Weizijnswerk voor ouderen, Soc>aalraadslieden werk en Peuterspeelzalenwerk gefaciiiteerd, ges(uurd en begeleid worden. De feitelijke uitwerking in termen van mensen en bedrijfsprocessen moet nog plaatsvinden. Ook inzake informatie en communicatietechnologie (ICT) zullen wijzigingen plaats vinden. Met behulp van I CT worden de Loket W organisatie en haar informatievoorziening geãŕntegreerd. Binnen Loket W speelt naast de inrichting van de nieuwe organisatie ook een achterstand in ICT een rol. Derhalve is een inhaalslag noodzakelijk. In de subsidieaanvraag wordt daarom aandacht besteed aan optimalisatie en standaardisatie van de huidige ICT. Medewerkers moeten tenslotte op een goede manier hun werk kunnen doen. Het gaat om 50 locaties met een kleine 700 gebruikers, die verdeeld zijn over ruim 300 werkplekken. Momenteel zijn daar 261 computers, 40 servers, 62 printers, verschillende telefooncentrales en 15 kopieerapparaten in gebruik. ICT is het middel om de werkprocessen binnen Loket W optimaal te ondersteunen en om effectief en interactief intern en extern (met de burger en de klant) te communiceren. Belangrijk doel daarbij is het vloeiend laten stromen van kennis binnen en buiten Loket W, tussen burger, klant en medewerker. Hierbij sluit Loket W volledig aan op de wens van de gemeente Eindhoven om een voorsprong te nemen als innovatief kenniscentrum, zoals gesteld in het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma Doel van dit document Dit document vormt de basis voor de subsidie aanvraag bij de herinrichting van de ICT-functie van Loket W en is onderdeel van het ondernemingsplan. Aanpak Vanuit de visie en nieuwe doelstellingen van Loket W wordt een vertaalslag gemaakt naar de uiteindelijk benodigde ICT investeringen. Met als tussenstap daarbij de formulering van een nieuwe Loket W ICT visie. Vervolgens is deze ICT visie onderverdeeld naar informatiebehoeften en kosten. Deze kosten zijn vertaald in zeven kostensoorten. Het nieuwe ondernemingsplan van Loket W heeft als leidraad gediend, met name daar waar het gaat om inzicht te krijgen in aantallen fte s en benodigde apparatuur. Echter, soms zijn er aannames gemaakt die wel expliciet zijn vermeld. Deze aannames zijn nodig omdat nog niet helder is hoe in detail een aantal nieuwe staffuncties (R8 D, Control e.d.) alsmede diverse werkprocessen (ook van andere organisatieonderdelen) zullen worden ingericht. Conclusie uit inventarisatie door R. Groenendal, voorjaar 2001.

16 Subsidie aanvraa bi de heriririchtino vari de ICT-functie van Loket W Resultaat van het overleg tussen dhr. M. Merkx en dhr. R. Janssen (vmlg dir. GGD Eindhoven), voorjaar 2001 Opbouw van het document Deze subsidieaanvraag is opgebouwd uit een hoofddocument en een aantal bijlagen. Het hoofddocument geeft vooral de visie en richting aan, de argumentatie ter onderbouwing, een planning alsmede een samenvatting van de investeringen die er nodig zijn. De bijlagen dienen ter ondersteuning en argumentering van de stellingen en berekeningen die in het hoofddocument gedaan zijn. Daar waar nodig wordt verwezen naar die bijlagen. 3 Visie, uitgangspunten en randvoorvraarden Visie: "Met ICT levert Loket W een onmisbare bijdrage aan de sociale kwaliteit van de samenleving en verbetert de innovatieve dienstverlening aan burgers", dat is de visie van de nieuwe welzijnsorganisatie Loket W op de nieuw in te richten ICT-functie. Deze visie impliceert dat informatievoorziening moet bijdragen aan het realiseren van een aantal strategische, inhoudelijke en organisatorische voordelen zoals genoemd in het concept ondernemingsplan van Loket W. Kernbegrippen daarbij zijn onder meer vraaggericht werken, ketenaanpak, centrale regie en aansturing, vermindering kwetsbaarheid en versnippering van functies, lerende organisatie, investeringscapaciteit en versterking strategische positie. Er ligt derhalve een fantastische uitdaging voor de ICT-functie binnen Loket W om bij te dragen aan het bereiken van deze doelstellingen! ICT binnen Loket W: Dient ter ondersteuning van een optimale levering van diensten aan klanten. Met andere woorden als middel om processen integraal (kwalitatief en klantgericht) te kunnen inrichten zodat voldaan wordt aan de vraagstelling van haar klanten. Kan worden gebruikt als product c.q. dienst van Loket W aan klanten (bijvoorbeeld Digitolk en Linea-Recta). In dit verband moet het onderkennen van het belang van strategische samenwerking tussen Loket W en het Virtueel Loket Zorg en Welzijn worden benadrukt. Maakt ondersteuning en sturing van de primaire werkprocessen mogelijk. ICT helpt deze werkprocessen te optimaliseren en daar waarnodig te faciliteren. Kan worden gebruikt om adequate bestuurlijke informatievoorziening te genereren zowel naar gemeentelijk diensten buiten Loket W en de Raad van Toezicht (bijvoorbeeld ter aansluiting op de planning en controlecyclus) als naar alle management lagen binnen Loket W (Raad van Bestuur en clustermanagement). De werkgroep heeft een drietal scenario s onderzocht: a. Doorgaan met de huidige situatie; b. Optimalisatie en standaardisering (vervanging en wegwerken achterstand); c. Optimalisatie, standaardisering alsmede een totale integratie van de huidige systemen. Scenario A is geen reeel scenario omdat Loket W haar nieuwe ondernerningsdoelstellingen dan absoluut niet zal kunnen behalen en is derhalve geen optie. Scenario C is ook geen reeel scenario. Dit scenario is niet haalbaar gegeven het feit dat de benodigde software nog niet geheel technisch is uitontwikkeld. Daarnaast is Loket W als organisatie te klein voor dergelijke uitgebreide informatiesystemen. Scenario B is een reeel scenario. Alle bedragen en keuzes die gemaakt zijn in dit hoofddocument, zijn derhalve gebaseerd op dit scenario. Mocht u gegevens willen hebben over de andere scenario s dan verwijzen wij u graag naar de bijlagen.

17 De volgende uitgangspunten gelden bij deze aanvraag: Daar de nieuwe Loket W organisatie nog niet is ingericht, zullen aannames moeten worden gemaakt. Zij zijn met name gebruikt ter verkrijging van kostenindicaties en groei-indicaties. Het ICT beleid van Loket W wordt concern-breed bepaald en sluit waar mogelijk aan op het ICT beleid van de Gemeente Eindhoven. Derhalve zo min mogelijk variatie. Voorbeelden zijn: aansluiting op concern visie en strategie, standaard software ipv maatwerk, platform onafhankelijk, modulair, grote schaalbaarheid, protocol IP. Telefonie maakt onderdeel uit van de ICT-functie. Ter verkrijging van zo groot mogelijke kostenvoordelen zal de inkoop van ICT zoveel mogelijk via raamcontracten plaatsvinden. Het veranderen van bedrijfsprocessen en ICT hee t grote irn:pac op de organisatie. Imp ementatiekosten (op!eiding, training, communicatie, corsultancy etc ) zijn daarom in de begroting opgenomen. Ook het uitvoeren van conversieslagen cn testen maakt deel uit van de implementatie. Voor de korte termijn wordt de nadruk gelegd op het optimaliseren van de interne bedrijfsvoering, op langere termijn volgt integratie van de externe processen en verbetering van de huidige situatie. Dit betekent dat de volgende stappen genomen worden: Qptimalisatie en standaardisatie van de huidige infrastructuur, hardware en applicaties; Vervolgens integratie van de totale ICT-functie (lange termijn). De bovengenoemde uitgangspunten zijn niet allen nieuw, ook in de oude organisatie werden diverse van deze uitgangspunten gehanteerd. Echter, het verdient aanbeveling deze nogmaals apart te benoemen. Zij bepalen uiteindelijk wel de kaders waarbinnen de uitvoering van de ICT-functie dient plaats te vinden. Bij de invulling van de ICT-functie binnen Loket W gelden de volgende randvoorwaarden: Standaardisatie is onontbeerlijk voor: Hardware, software, netwerken; Database-server (RDBMS) Procedures voor registratie, communicatie, begroting, werkplan etc.; Kernprocessen; Administratie; Beheer en beveiliging; Tweezijdige integratie van de clusters is noodzaak: zie de toelichting in bijlage 5. Verandering, cultuur en weerstand zijn elementen die bij deze irnplementatie een belangrijke rol spelen bij het welslagen.

18 Subsidie aanvraa bi de herinrichtin van de ICT-tunctie van Loket W 4 ICT behoefte en kosten Algemeen De in hoofdstuk 3 genoemde ICT-visie, uitgangspunten en randvoorwaarden zijn vertaald naar zogenaamde informatiebehoefte en kostensoorten. De informatiebehoefte als volgt onderverdeeld: Management i nforma ti e voorzi eni ng (bestuurlij ke informati evoorzi enin g).?. Ondersteun!ng c.g. s. uring pr!n!a!re en "-e undaire werkprocessen (roet aandacht voo! optimalisatie, standaardisatie en integratie). 3. Cornmunicar!e binnen Loket W. 4. Communicatie met klant en opdrachtgever. 5. IC T als aanbod naar klanten. 6. I C T beheer. 7. Telefonie (upgrading van de huidige telefonie). Er is gekozen voor deze indeling om de volgende redenen: 1. Overeenstemming met de indeling zoals deze gekozen is in het ondernemingsplan Loket W. 2. Aansluitend op de wijze waarop binnen Loket W wordt gewerkt aan besluitvoorbereiding en besluitvorming. ICT beheer en Telefonie zijn als aparte onderdelen opgenomen. Het doel daarvan is om duidelijk inzicht te kunnen geven in deze belangrijke kostenposten. Zoals reeds gezegd worden deze behoeften vertaald naar kosten. Per onderdeel zijn er diverse kostensoorten gedefinieerd, namelijk eenmalige en jaarlijkse kosten. 4.1 Management informatievoorziening (MIV) Voor het bereiken van een sterk gepositioneerde, vraaggerichte en resultaatgerichte organisatie is het noodzakelijk dat het management tijdig op de hoogte is van kengetallen en op basis van stuurgetallen richting geeft aan de activiteiten van de organisatie.

19 De kostencomponenten voor management informatievoorziening zijn: (Externe) ondersteuning bij het definieren van KSF en indicatoren, samenstellen van Balanced Score Card. Alsmede identificatie van de processen en instrumenten om op genoemde indicatoren te kunnen sturen; Inrichting van applicaties voor analyse van de gegevens om te komen tot benodigde kengetallen; (Externe) ondersteuning bij de inrichting van de applicaties en het werken met genoemde kengetallen / stuurgetallen. De rnanagementinformatie en kengetallen worden gegenereerd uit diverse applicaties, waaronder financiele pakketten, personeelsinformatiesysteem, projecten / activiteiten programmatuur, clientbeheerssystemen. Voorwaarde ten aanzien van deze applicaties is dat rekening wordt gehouden met de eenvoud waarmee de kengetallen worden gegenereerd in bijlaae 1 zijn deze kritiscl.e succe factoren nader uitgewerkt in een aantal indicatoren. Daarnaast ziet u de irr,pact op de organisatie om MIV te kunnen inrichten, 0 Een en ander betekent de volgende gewenste investeringen: initieel EURO ,=. De jaarlijks terugkerende kosten zijn EURO ,=. 4.2 Ondersteuning c.q. sturing primaire en secundaire werkprocessen Toelichting begrotingsposten: a. Interfaces b. Microsoft Office bi.lmplementatie b2 t/m 6 Microsoft Office terminal services via ASP c. Workflow management voor agogische functies c1 Implementatie c2 Qpleidingskosten d. Desktops e. Printers en aanvullende faciliteiten f. Netwerkvoorzieningen g. Telewerkplekken Zoals gesteld wordt voor de korte termijn de nadruk gelegd op het optimaliseren van de interne bedrijfsvoering, op langere termijn ligt dan de nadruk op (o.a.) integratie van de externe processen en verbetering van de huidige situatie. Dat wil zeggen dat gekeken is naar de hardware, software en infrastructuur die nu operationeel is bij de huidige organisatieonderdelen. Vervolgens is ook gekeken naar de kosten voor optimalisatie en standaardisatie. Tenslotte is een benadering van kosten gegeven voor volledige integratie van systemen. Dit laatste is de meest optimale vorm van informatievoorziening. Wat betreft kantoorautomatisering, applicatieservers en het algemene systeembeheer hiervoor is gekozen voor uitbesteding. De applicaties (inclusief de pakketten genoemd in paragraaf 4.1) worden via ASP betrokken, dan wel aangekocht, maar gehost in een beveiligd datacenter en via terminalservices ter beschikking gesteld.

20 Subsidie aanvraa bi de herinrichtin van de ICT-functie van Loket W Huidige situatie (ICT kosten van de 11 instellingen) De kosten(exploitatie, beheer en afschrijving) die in 2000 zijn gemaakt, geven de uitgangssituatie weer. Deze kosten zijn niet volledig uit te splitsen zoals is gebeurd voor de nieuwe organisatie. Er worden in de onderstaande tabel een paar categorieen aangegeven. Informatiebehoefte Huidige (EURQ) Jaarlijkse kosten Exploitatie (niet opsplitsbaar) Beheer intern (inclusief verborgen personeelskosten) Totale afschrijving van de hardware per jaar Kosten Telefonie (schatting) TOTAAL EURO Tabel 2 huidige situatie ,= ,= ,= ,= ,= In de bijgevoegde begroting is een nadere specificatie van kosten opgenomen. In de bijlagen treft u een uitvoerige berekening en argumentatie aan voor de benodigde investeringen en kosten. Onder deze kosten en investeringen vallen ook de systemen voor het leveren van management informatie. Kosten hiervan zijn opgenomen in het onderdeel: Control, P&O, R&D, FB. De management informatie wordt geleverd door het personeels en salaris Informatie systeem en de financiele administratie. Voor de ondersteuning en sturing van primaire en secundaire werkprocessen binnen Loket W wordt een eenmalige investering gevraagd van Euro ,=. a De jaarlijks terugkerende kosten zijn Euro ICT ten behoeve van communicatie binnen Loket W Toelichting begrotingspost: a, Livelinked via ASP Communicatie heeft vooral te maken met het scheppen van mogelijkheden om informatie c.q. data uit te wisselen en te delen. Er worden diverse vormen van communicatie binnen Loket W onderscheiden: 1. Informatie uitwisseling tussen de verschillende clusters per team (beweging horizontaal). Deze informatie uitwisseling is met name gericht op de specifieke zaken die betrekking hebben op de werksoort (jongerenwerk, peuterwerk en dergelijke). Gedacht moet worden aan onder andere: informatie en advies per werksoort; rapportages en verslagen van intern overleg; documentatie van sociale kaart informatie in Eindhoven en omgeving; het kunnen verwerken en toegang hebben tot van statistische gegevens m.b.t hulp- en dienstverlening; volgsystematiek.voor de hulpverlening.

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer SS Inboeknummer osuoooxp6 Beslisdatum Blkw S maart soos Dossiernummer 210.217 Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang gemeente Eindhoven Concernstaf Bestsarssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Betreft cie MO: Voorstel inzake eenkredietverstrekking ten behoeve van de. verbouwing van het pand Zoutstraat 2 van de Stichting Pop Ei

Betreft cie MO: Voorstel inzake eenkredietverstrekking ten behoeve van de. verbouwing van het pand Zoutstraat 2 van de Stichting Pop Ei gemeente Eindhoven Concerngtaf Bestuermecretariaat Retouradres Postbus gorso, 9600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 54 lnboeknummer 01J002111 Beslisdatum BTW 9 maart 2001 Dossiernummer 111.407 Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en

koepelorganisatie voor vrouwenhulpverlening en gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer 265 Inboeknummer OOU002750 Beslisdatum B&W 5 december 2000 Dossiernummer 049.212 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van het

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R879.OOI Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen op televisie en internet 1 Inleiding Vanaf september 2003 worden opnamen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE.

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE. gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 02.267.oor Inboeknummer oajorsa4a Beslisdatum BikW rs oktober 2002 Dossiernummer a4s.sss Raadsvoorstel tot het wijzigen van de begroting zoon van Ruimte, Economie,

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven v 9emeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbijlage nummer t4 Inboeknummer gyuooggg4 Beslisdatum B8rw ao januari tggb Dossiernummer So4.6ot Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen & ++ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 190 Inboeknummer OOU002358 Beslisdatum B%W 19 september 2000 Dossiernummer 038.205 Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering wfâż gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og.RgS.OOr Inboeknummer o3)orsog8 Beslisdatum B8cw x6 september soo3 Dossiernummer 338.35I Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering 1

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 247 Inboeknummer 99U003249 Beslisdatum BSW 2 november 1999 Dossiernummer 944.505 Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP RAD: RAD151125 woensdag 25 november 215 BW: BW15113 raad gemeentevoorstel Vergadering van de gemeenteraad van 25 november 215 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar : Bertus Brinkman

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.5/260204 Roden, 19 februari 2004 Onderwerp Opdrachtverlening bouw en implementatie Raadsinformatiesysteem aan Notenbomer Internetcenter Voorstel De werkgroep Raadsinformatiesysteem

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Besruursstrvsteriesr. Betreft cie MO: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening aanpassing

Besruursstrvsteriesr. Betreft cie MO: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening aanpassing gemeente Eindhoven WC+ Concert)staf Besruursstrvsteriesr Retoursdres postbus gorso, 36oo EB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeid door he noaing

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven hebben hierover nog geen beslissing genomen. 18 Raadsleden willen een ISDN-aansluiting via de gemeente; ook hier zijn er

gemeente Eindhoven hebben hierover nog geen beslissing genomen. 18 Raadsleden willen een ISDN-aansluiting via de gemeente; ook hier zijn er gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer x Z4 Inboeknummer 99Jo x x ZZ x Beslisdatum BBxW 3 x augustus x999 Dossiernummer 935.304 Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Grenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen

Grenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Grenzen verleggen Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Peter van Dijk M&I Partners Kostenaspect Eddie Begeman Gemeente Emmen Proces samenwerking Intro Samenwerking in Zuid Oost Drenthe

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Ons kenmerk 05.0000909. Aantal bijlagen

Ons kenmerk 05.0000909. Aantal bijlagen Concernfinanciën Ingekomen stuk D11 De Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Betreft cie MO: Voorstel inzake voortgang kanteling Loket W. Hierbij ontvangt u het concept-raadsvoorstel (met 2 bijlagen ) dat betrekking heeft

Betreft cie MO: Voorstel inzake voortgang kanteling Loket W. Hierbij ontvangt u het concept-raadsvoorstel (met 2 bijlagen ) dat betrekking heeft gemeente Eindhoven Concernsta Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus goxso, 56oo RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Teleoon

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 113333 Versie 00-01 / 12 januari 2015 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2014 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

10 Stiens, 25 november 2014

10 Stiens, 25 november 2014 10 Stiens, 25 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/86 Portefeuillehouder: J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: Directie E-mail: t.otter@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting Locatieonderzoek Tijdelijke huisvesting Hollands Kroon Aanvulling Centraal vs. decentraal 0 januari 0 Inhoud De regiegroep van fusiegemeente Hollands Kroon heeft naar aanleiding van een locatie advies

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Stadscontroller Ingekomen stuk D3 Aan de leden van de gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92

Nadere informatie

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr.

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team VMG Investeringsvoorstel Vastgoedinformatiesysteem 1- Notagegevens Notanummer 721368 Datum 4-7-2012 Programma: 06. Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 13 mei 2008

Agendapunt: Sliedrecht, 13 mei 2008 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Strategisch IP&A-plan Drechtsteden 2007 2010, onderdeel deelprogramma IB: overdracht gemeentelijke eigendommen

Nadere informatie

Investeringskrediet hockeyvelden

Investeringskrediet hockeyvelden Openbaar Onderwerp Investeringskrediet hockeyvelden Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Er is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 investeringsruimte

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM BOB10/030 DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Naar aanleiding van de vraag uit de raadscommissie van 7 september 2010 op het c-stuk Aanvraag

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Zienswijze op Transitieplan Toekomst Breed. Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 19 maart 2012 2 Raad 29 maart 2012

Zienswijze op Transitieplan Toekomst Breed. Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 19 maart 2012 2 Raad 29 maart 2012 Voorloper Onderwerp Zienswijze op Transitieplan Toekomst Breed Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 19 maart 2012 2 Raad 29 maart 2012 Datum collegebesluit 13 maart 2012 Datum presidium -- Portefeuillehouder

Nadere informatie