Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus"

Transcriptie

1 Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de gemeenteraad behandeld door toestelnummer T.V. Baas Beste raadsleden, Korte voorgeschiedenis van totstandkoming tijdelijke werkgroep P&C cyclus De raad heeft in het najaar van 2011 besloten een tijdelijke werkgroep op te richten die als belangrijk doel heeft: het doen versterken van de rol van de gemeenteraad binnen de Planning & Controlcyclus. In een presentatie die op 20 september 2011 tijdens een themabijeenkomst is besproken is globaal de volgende opdracht geformuleerd: Welke rol neemt de raad in de P&C cyclus en in welke mate kan deze zodanig worden ingericht, zodat deze optimaal aansluit op de P&C van de gemeentelijke organisatie? Waarbij subvragen (kunnen) zijn: Inventariseer huidige controls en informatievoorziening op niveau van de raad Inventariseer informatiebehoefte raadsleden ten aanzien van controls en informatievoorziening Neem kennis van voorstellen van college omtrent informatievoorziening en presentatie Vertaal informatiebehoefte naar rapportage-elementen en maak een voorstel rondom plaats, frequentie rapportering Formuleer advies omtrent rapportage van controls en rapportagemomenten aan raad en B&W. Maak gebruik van reeds door de organisatie opgestelde KPI 1 -verantwoording De werkgroep is in totaal twee maal bijeen geweest om zoveel mogelijk invulling te geven aan bovenstaande vraagstukken. In dit memo worden de uitkomsten van de werkgroep nader uiteen gezet. 1 Kritische prestatie indicator op basis van het strategisch programma (= coalitieprogramma + aanvullingen Raad) Gemeentehuis: Karel de Grotestraat 30 postadres 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede t: f: e: w: bankrek:

2 Uitkomsten Deelvraag 1 & 2: Inventariseer huidige controls- en informatievoorziening op niveau van de raad & Inventariseer informatiebehoefte van raadsleden ten aanzien van controls en informatievoorziening De werkgroep heeft gekeken naar de huidige stukken die periodiek worden verstrekt om de controlerende rol van de raad op het niveau van de financiën van de gemeente Wijk bij Duurstede mogelijk te maken. De belangrijke documenten die daarbij op dit moment van toepassing zijn zijn de voorjaarsnota en najaarsnota, aangevuld met de periodiek op te stellen rapportage actualisatie grondexploitaties. De voorjaars- en najaarsnota zijn beide verantwoordingsdocumenten, waarin begroting van het lopende jaar en realisatie tegen elkaar worden afgezet. In diverse overleggen van het auditoverleg met de controlerend accountant is naar voren gekomen dat het analyserend karakter van dergelijke documenten beter kan. Dat wil zeggen dat niet alleen naar de afwijking in geld gekeken moet worden, maar juist ook naar het verhaal achter de afwijking. Volgend op de aanbeveling van de accountant neemt de werkgroep de aanbeveling om meer diepgang te zoeken in de analyse van verschillen tussen begroting en realisatie over. Omdat beide documenten een sterk verantwoordend karakter hebben, heeft de werkgroep geconstateerd dat aan de rapportage een prospectieve (verwachting naar de toekomst toe, hoe ontwikkelen (ken)getallen zich) component kan worden toegevoegd, met name op grote dossiers en grote operationele- en/of financiële risico s. De werkgroep is derhalve van mening dat de voorjaar- en najaarsnota kunnen worden versterkt door aanvulling van risico- en prospectieve informatie, in aanvulling op de informatie die reeds in beide documenten is opgenomen. Deelvraag 3: Neem kennis van voorstellen van het college inzake informatievoorziening Het college heeft samen met de ambtelijke organisatie de afgelopen periode reeds een aantal instrumenten ingericht om de interne sturing te versterken. Het betreft onder andere: 1. Een periodieke rapportage met uitgebreide analyse ten aanzien van de voortgang/realisatie van budgetten en in het bijzonder de ingezette ombuigingsoperaties; 2. Een periodieke analyse en herijking van het grondbedrijf; 3. Diverse periodieke rapportages ten aanzien van bijzondere posten, waaronder projecten en dergelijke. De ouput van deze rapportage is goed bruikbaar richting de informatie die aan de raad beschikbaar wordt gesteld. De uitwerking daarvan is verderop in dit memo opgenomen. 2

3 Deelvraag 4: Vertaal informatiebehoefte naar rapportage-elementen Naar aanleiding van de verkregen inzchten en informatie stelt de werkgroep het navolgende ten aanzien van de periodieke rapportage aan de raad voor: - het opnemen van een dashboard in de voor- en najaarsnota, dat risicogericht ingaat op de belangrijkste topics, ingezet vanuit risico s; - een analyse van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting, met kwantitatieve en kwalitatieve uiteenzetting van de verschillen. Deze worden nader aangevuld met de verwachting ten aanzien van verdere ontwikkeling van posten die nu verschillen hebben. - het handhaven van de bestaande detail rapportage. - het additioneel rapporteren m.b.t. grondbedrijf conform vastgestelde raadsbesluiten, tenzij er bijzonderheden zijn, datzelfde geldt voor projecten. De actualisatie van de grondexploitaties vindt op dit moment plaats. Vooruitlopend op de jaarrekening worden deze ook in de raad besproken. 3

4 Concreet is de uitwerking als volgt (in de presentatie aan de raad wordt hierop nog uitgebreid ingegaan): Hoog Risicokaart In iedere rapportage wordt een zogenaamde risicokaart opgenomen. Dit is een grafische weergave waarbij impact van risico s, de kans op voorkomen daarvan en de omvang van de risico s tegen elkaar worden afgezet. Risico s die in de rechterbovenhoek van de plot verschijnen hebben permanente en diepgaande aandacht nodig van het college en raad. Over deze risico s wordt aanvullend gerapporteerd of worden extra memo s geleverd door het college indien noodzakelijk. Een eerste voorbeeld van een risicokaart laat zich als volgt tonen2: Programmering Impact (N) Herfinanc. Vreem verm./ renteconversie AWBZ Transitie WWNV Waardering GREX Slagen kanteling Tbv transities Bezuinigingsdecentralisaties Operatie inkopen /financ dekking Brede school Verwevenheid Projecten met grex Nieuwbouw Hallen en expl sportpark Transitie jeugdzorg Strategische prijsvorming FinancieringsPartners functie Laag Tijdelijke exploitatie BezuinigingsOperatie personeel Laag Hoog Waarschijnlijkheid (P) Uitgangspunt voor deze grafische weergave is een gedetailleerde risicoanalyse van de belangrijkste risico s (bestuurlijk niveau). Een verkorte versie van deze risicoanalyse is in de bijlagen opgenomen. Analyse belangrijke afwijkingen van de begroting/bewaking bijzondere budgetten Per budget dat als kritisch wordt beschouwd in de tijd (dat kunnen bezuinigingen op totaalniveau zijn, maar ook per detailgebied), volgt een analyse Realisa e van de voortgang van de bezuiniging. Daarbij worden taakstelling, Verwacht t/m periode verwachting, realisatie en verwachting voor de einduitkomst uiteengezet. Een Verwacht einde periode mogelijk grafische uitwerking daarvoor laat zich als volgt tonen: Taakstelling Taakstelling 2 Verwacht einde periode Verwacht t/m periode Realisa e Dit is een voorlopige versie die nog definitief met het college moet worden afgestemd. 4

5 Meer gedetailleerde risicoanalyse of budgetbeschouwingen Binnen de risicokaart is er de mogelijkheid om niet alleen te rapporteren op het niveau van budgetten, maar ook om een verdiepingsslag te maken. Bijvoorbeeld door zelfstandige risicokaarten te maken (bijvoorbeeld voor een groot project, grote transities) en deze ook weer als apart onderdeel in het dashboard op te nemen. Deelvraag 5: kom tot een advies aan B&W Deze notitie en bovenstaande uitwerking is in overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder opgesteld en naar het college gestuurd en krijgt na instemming door het college en de raad (via de voorbespreking) een uitwerking. Deelvraag 6: maak gebruik van bestaande KPI-verantwoording In het najaar van 2011 is, parallel aan het traject van deze werkgroep, door de gemeentelijke organisatie gestart met de uitwerking van KPI s en in het bijzonder ook met het instrumentarium om KPI s in de tijd te meten en in te zetten in de totale planning & controlcyclus. Het auditoverleg heeft eerder adviezen gegeven ten aanzien van de inbedding van de KPI s. De werkgroep is daarom van mening dat de ingezette weg op dit onderdeel kan worden voortgezet. Tot slot De werkgroep is van mening dat met het implementeren van deze instrumenten, in de vorm van een dashboard, aan de raad beter inzicht wordt gegeven in de financiële ontwikkeling en de operationele en financiële risico s in en rondom onze gemeente. Daarnaast wordt een stuk toekomstinformatie opgenomen, waarmee de verantwoordingsinformatie in relevantie toeneemt. Voorbespreking 20 maart Tijdens een voorbespreking op 20 maart wordt door de tijdelijke werkgroep een nadere toelichting op de uitkomsten en voorstellen gegeven. Met vriendelijke groet, Tijmen Baas Namens de tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Bijlagen: Voorbeeld risicoanalyse verkorte versie (vertrouwelijk ter inzage) 5

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet 1 Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet Titel: Monitoring van het sociaal domein, grip op ontwikkelingen Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN

OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN Juli 2013 SeinstravandeLaar B.V. drs. Stan van de Laar Willemijn Smit MA LLM Karin Lagendijk MSc SEINSTRAVANDELAAR

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

ff11 RNST& VouNG ijlaqe

ff11 RNST& VouNG ijlaqe ff11 RNST& VouNG ijlaqe 0 E3 QJ= D(D I~ -,o)n (D~Q (D~ N Qi t CD ta...d ~ D ~2cr~no~ acn(d o D E (D (flrt to (Drt - t 0 -ho) n (DD t (Dm 0 a 3 (D in &!JERÎsJST&VOUNG Pagina 1 1 Inleiding Sinds 2006 verantwoorden

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Nota van verantwoording. n.a.v. Managementletter 2014

Nota van verantwoording. n.a.v. Managementletter 2014 Nota van verantwoording n.a.v. Managementletter 2014 Vastgesteld in DT-MO: 2 maart 2014 vastgesteld in college: 3 maart 2015 *15-0095598* 15-0095598 nota van verantwoording managementletter 2014 D15-0010981

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Leden van de gemeenteraad van Haarlem

Leden van de gemeenteraad van Haarlem irekenkamercommissie Haarlem Leden van de gemeenteraad van Haarlem I I Datum 01 november 2013 Ons kenmerk GRIFFIE/RKC/2013/147830 Contactpersoon J. Caffé Doorkiesnummer 023-5113038 E-mail jcaffe@haarlem.nl

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen Risicobeheersing UWV Nota van Bevindingen Vervolgonderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de implementatie van de door UWV getroffen verbetermaatregelen. Definitief

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie