Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober 2013 laten de gezamenlijke rekenkamercommissies van Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Waterland een onderzoek uitvoeren naar de (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). Dit onderzoek wordt door een externe partij uitgevoerd, te weten BMC Onderzoek. Voor dit onderzoek doen wij graag een beroep op de medewerking van uw organisatie. Daarom lichten wij in dit plan van aanpak kort doelstelling, opzet en planning van het onderzoek toe. Doel van het onderzoek Voor het onderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Stelt de informatie die het college verstrekt de raad in staat om te bepalen of de deelname aan een Gemeenschappelijke Regeling bijdraagt aan het realiseren van gemeentelijke doelen en kan de raad zijn kaderstellende en controlerende rol op de juiste wijze vervullen? Anders gezegd: Kan de raad grip houden op de Gemeenschappelijke Regelingen en daarmee op de uitvoering van de taken die de gemeente laat verrichten door die Gemeenschappelijke Regelingen? Bij deze onderzoeksvraag zijn enkele deelvragen geformuleerd. Het gaat om vier soorten deelvragen, namelijk over: beleidskaders die de gemeenten hebben voor de (be)sturing van GR-en in het algemeen; beleidskaders die de gemeenten voor enkele specifieke GR-en hanteren; uitvoering van sturing en controle voor enkele specifieke GR-en; specifiekere onderwerpen die in enkele casestudies uitgewerkt worden. In bijlage 1 zijn deze onderzoeksvragen weergegeven. Normenkader Voor dit onderzoek wordt een normenkader gehanteerd, dat wordt gedestilleerd uit de programmabegrotingen 2013 en jaarverslagen 2011 en andere relevante documenten van de vier gemeenten. Aan dit normenkader wordt het beleid op Gemeenschappelijke Regelingen van de vier gemeenten getoetst. Ze gaan met name over de doeltreffendheid. We zullen deze normen op basis van de programmabegrotingen en jaarverslagen specifiek maken per gemeente en per Gemeenschappelijke Regeling. Opzet In het onderzoek wordt specifiek gekeken naar vijf GR-en. Dit zijn: 1. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW); 2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD); 3. Stadsregio Amsterdam (SrA); 4. Recreatieschap (Twiske of Landschap Waterland); 5. Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede). 1

2 Het onderzoek naar deze GR-en bestaat uit verschillende stappen (in bijlage 2 staat het gehele stappenplan voor dit onderzoek beschreven): Normenkader Aan de hand van documenten van de vier gemeenten wordt het normenkader voor het onderzoek opgesteld. Documentanalyse Op basis van beleidsaders en andere documenten die bij de vier gemeenten aanwezig zijn worden de deelvragen voor het onderzoek beantwoord. In bijlage 3 staat een lijst met documenten die wij graag van u ontvangen. Interviews In enkele (groeps)interviews wordt het beeld van de (be)sturing van de GR-en verder verdiept. Het gaat per gemeente om vier interviews: o Een groepsinterview met raadsleden en/of collegeleden die bestuurder van één of meerdere van de vijf GR-en zijn; o Een groepsinterview met het college (bij voorkeur alleen de collegeleden die geen bestuurder van één van de vijf GR-en zijn); o Een groepsinterview met enkele betrokken ambtenaren; o Een groepsinterview met een afvaardiging van de raad (alleen raadsleden die geen bestuurder van één van de vijf GR-en zijn). Rapportage Op basis van de documentanalyse en de interviews wordt een conceptrapport opgesteld. Dit wordt na bespreking met de rekenkamercommissies teruggelegd bij de ambtelijke organisaties van uw gemeenten voor ambtelijk hoor en wederhoor. Vervolgens wordt het rapport ook teruggelegd bij de colleges voor bestuurlijk hoor en wederhoor. Als afronding wordt het eindrapport gepresenteerd aan de raden van de vier gemeenten. Planning De planning van het onderzoek ziet er in grote lijnen als volgt uit: Week 23-25: documentstudie (de gevraagde documenten, zie bijgevoegde lijst, ontvangen wij dan ook graag uiterlijk 7 juni van u, liefst digitaal); Week 26-28: interviews (voor het inplannen van deze interviews ontvangen wij graag de contactgegevens van één van uw medewerkers waarmee wij de afspraken kunnen maken); Week 29-36: opstellen conceptrapportage Week 37-38: ambtelijk hoor en wederhoor Week 40-42: bestuurlijk hoor en wederhoor Week 44: presentatie van het eindrapport aan de raden Contact Graag ontvangen wij van u de gegevens van een contactpersoon met wie wij afspraken kunnen maken over de aanlevering van de documenten en het inplannen van de interviews. U kunt hiervoor, en ook voor vragen over het onderzoek, contact opnemen met uw eigen rekenkamercommissie of met één van de onderzoekers van BMC: drs. A.H.M. (Toine) van Helden, of A. (Mark) van Dam MSc MA, of H. Uffen MSc, of

3 Bijlage 1: Onderzoeksvragen De volledige onderzoeksvragen luiden: 1. Beleidskaders algemeen Bestaat er een algemeen beleidskader van de raden en/of colleges op het aangaan, onderhouden en beëindigen van Gemeenschappelijke Regelingen? Welk algemeen beleidskader hanteren de deelnemende gemeenten voor de aansturing van en controle op Gemeenschappelijke Regelingen? Zijn de doelen en instrumenten van de algemene beleidskaders duidelijk en consistent geformuleerd? Is het duidelijk welke externe en interne gemeentelijke rollen kunnen en moeten worden onderscheiden bij het sturen en beheersen van Gemeenschappelijke Regelingen? Hoe is de rolverdeling tussen raad en college in de kaderstelling van en controle op Gemeenschappelijke Regelingen? Zijn er aanwijzingen dat de raad en het college bij het kijken naar Gemeenschappelijke Regelingen als instrument van beleid en beheer leren van ervaringen met afzonderlijke verbonden partijen of vergelijkbare relaties, zoals subsidierelaties en garantieverleningen? 2. Beleidskaders per Gemeenschappelijke Regeling Zijn er door de deelnemende gemeenten inhoudelijke en financiële kaders voor onbepaalde tijd gesteld bij de Gemeenschappelijke Regelingen? Zo ja, welke? In hoeverre heeft de raad kaders gesteld aan de relatie tussen de gemeente en de Gemeenschappelijke Regelingen over het beschermen van haar eigendom, de drie W- vragen over de relatie (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten?) en kwaliteitsborging van die aspecten (intern binnen de gemeente toezicht houden, leren en rapporteren aan de raad)? Zijn deze kaders specifiek, toetsbaar en tijdgebonden geformuleerd en naar verwachting haalbaar? Hoe wordt het toezicht ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regelingen geregeld door de deelnemende gemeenten? Zijn deze kaders geoperationaliseerd en geactualiseerd naar kader per kalenderjaar? Zijn de externe en interne rollen vertaald naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden van besluitvormende organen en organisatieonderdelen van de gemeentelijke organisatie? Welke (financiële) risico s lopen de deelnemende gemeenten met de Gemeenschappelijke Regelingen en hoe zijn deze afgedekt? Worden begrotingswijzigingen van de Gemeenschappelijke Regelingen voorgelegd aan de gemeenteraden en besproken? Op welke wijze behartigen de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten hun belangen binnen het bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen? 3. Uitvoering sturing en controle per Gemeenschappelijke Regeling Hoe geeft het college invulling aan de relatie met een Gemeenschappelijke Regeling: - Welke afspraken zijn er met de Gemeenschappelijke Regeling gemaakt op het gebied van de realisatie van doelstellingen? 3

4 - Op welke wijze wordt door de Gemeenschappelijke Regeling verantwoording afgelegd over het realiseren van doelstellingen? - Op welke wijze wordt door de Gemeenschappelijke Regeling verantwoording afgelegd over het afdekken van risico s en andere beheersmaatregelen? Welke informatie ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten ten aanzien van vragen als: waarom is er gekozen voor het aangaan van de relatie, gemeentelijk belang, zeggenschap, governancestructuur (is er een businesscase en een beste alternatief?) en mogelijkheden voor beëindigen van de relatie dan wel mogelijkheden voor potentiële andere partijen om toe te treden? Welke informatie ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten ten aanzien van het realiseren van de doelstellingen door de Gemeenschappelijke Regeling? Op welke wijze krijgen de raden verantwoordingsinformatie per Gemeenschappelijke Regeling en is deze informatievoorziening adequaat? Is deze (in de voorgaande twee vragen genoemde) informatie toereikend om het realiseren van de doelstellingen door Gemeenschappelijke Regeling periodiek te kunnen beoordelen? Heeft de Gemeenschappelijke Regeling bij het vaststellen van de eigen begroting in voldoende mate rekening gehouden met de zienswijze van de raden van de deelnemende gemeenten? Zijn de raden in staat om deze kaders voldoende aan te wenden? Hebben de gemeenteraden zicht op de planning-en-controlcyclus van de Gemeenschappelijke Regeling en krijgen de raden inzicht op welke wijze de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling bijdraagt aan de afgesproken doelstellingen? Wordt de samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling periodiek geëvalueerd en zijn de gemeenteraden in positie om deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling te beëindigen? Wat levert deelname aan een Gemeenschappelijk Regeling de lokale gemeenschap op en toetsen de deelnemende raden de resultaten van de deelname aan de eigen gemeentelijke doelstellingen? Hanteren de deelnemende gemeenten en risico-analyse (op strategisch, tactisch en operationeel niveau)? Welke informatie ontvangt de raad hierover? 4. Voor iedere deelnemende gemeente casestudy Hoe verloopt het beïnvloedingsproces per gemeente op het werkveld van de Gemeenschappelijke Regeling (beleidsformulering, inbreng lokale wensen, en verantwoording, toezicht) en hoe wordt dit uitgevoerd? Biedt het college de raad inzicht in de aard van de Gemeenschappelijke Regeling en de mate waarin inzicht in de resultaten, de interne organisatie en het intern functioneren van die partij van belang zijn voor de gemeente en voor de raad? Geeft het college aan welke de relevante factoren zijn die de raad moet kennen en volgen? Zijn de kaders voor de relatie tussen de gemeente en de Gemeenschappelijke Regeling logisch en volledig doorvertaald naar kaders die worden gesteld aan de resultaten van de Gemeenschappelijke Regeling? 4

5 Bijlage 2: Stappenplan Het stappenplan van dit onderzoek bevat de volgende vier stappen: Stap 1: Normenkader startgesprek met een delegatie van de gezamenlijke rekenkamercommissies (stuurgroep). Dit startgesprek dient ter kennismaking en afstemming van onderzoeksopzet, voorlopig normenkader en voorlopige lijst van te interviewen personen; opvragen relevante documenten bij de vier gemeenten; aanvullen van het normenkader op basis van programmabegrotingen en jaarrekeningen en andere documenten van de vier gemeenten, eventueel aangevuld vanuit de expertise en ervaring van het onderzoeksteam; Resultaten (toegevoegde waarde): afstemming over onderzoeksopzet en voorlopige lijst van te interviewen personen; aangescherpt normenkader. Stap 2: Documentanalyse bestuderen van de algemene beleidskaders per gemeente voor de aansturing van en controle op Gemeenschappelijke Regelingen; bestuderen van de specifieke beleidskaders per gemeente voor de verschillende (de vijf door u voorgestelde) Gemeenschappelijke Regelingen; toetsen van de bevindingen aan het normenkader; opstellen van een notitie met bevindingen op basis van de documentanalyse; afstemmingsoverleg tussen de stuurgroep en het onderzoeksteam. Resultaten: voorlopige beantwoording van de deelvragen met betrekking tot de algemene beleidskaders en de beleidskaders per Gemeenschappelijke Regeling op basis van de documentanalyse; afstemming over het aangescherpte normenkader en de resultaten van de documentanalyse. Stap 3: Interviews houden van vier groepsinterviews met bestuurders van de Gemeenschappelijke Regelingen (één groepsinterview per gemeente); houden van vier keer drie groepsinterviews met vertegenwoordigers van de gemeenten: o een groepsinterview per gemeente met het college (bij voorkeur alleen de collegeleden die geen bestuurder van een van de Gemeenschappelijke Regelingen zijn); o een groepsinterview per gemeente met enkele betrokken ambtenaren; o een groepsinterview per gemeente met een afvaardiging van de raad (alleen raadsleden die geen bestuurder van een van de Gemeenschappelijke Regelingen zijn); 5

6 uitkomsten van de interviews toetsen aan het normenkader; opstellen van een notitie op basis van de analyse van de interviewresultaten; Resultaten: aanscherping van de beantwoording van de deelvragen met betrekking tot de algemene beleidskaders en de beleidskaders per Gemeenschappelijke Regeling; beantwoording van de deelvragen over sturing en controle; beantwoording van de deelvragen over het beïnvloedingsproces per gemeente op het werkveld van de vijf Gemeenschappelijke Regelingen (de casestudy s); beknopte notitie met de belangrijkste bevindingen uit de interviews. Stap 4: Rapportage opstellen conceptrapport; bespreken van het conceptrapport door het onderzoeksteam met de stuurgroep; eventueel bijstellen rapport; versturen van het conceptrapport voor ambtelijk wederhoor, naar de geïnterviewden; verwerken van de reacties uit het ambtelijk wederhoor; versturen van het conceptrapport voor bestuurlijk wederhoor; opstellen van het definitieve eindrapport, inclusief de bestuurlijke reactie; presentatie van het eindrapport aan de gezamenlijke raden, met gelegenheid voor de raden om technische vragen te stellen. Resultaten: een beknopt onderzoeksrapport (met logo BMC en aanvullend die van de vier rekenkamercommissies) dat toegankelijk is en to the point voor raadsleden, met heldere en concrete conclusies en aanbevelingen. Het onderzoeksrapport zal er als volgt uitzien (inhoudsopgave): - Voorwoord - Samenvatting - Doelstelling van het onderzoek en werkwijze gedurende het onderzoek - Bevindingen over algemene kaderstelling bij de vier gemeenten - Bevindingen over kaderstelling per Gemeenschappelijke Regeling - Bevindingen over de uitvoering van sturing en controle per Gemeenschappelijke Regeling - Bevindingen over beïnvloeding van Gemeenschappelijke Regelingen per deelnemende gemeente - Conclusies en aanbevelingen - Algemene conclusies voor alle vier gemeenten - Specifieke conclusies en aanbevelingen per gemeente - Specifieke conclusies en aanbevelingen per Gemeenschappelijke Regeling presentatie van het eindrapport aan de gezamenlijke gemeenteraden. 6

7 Bijlage 3: Lijst met benodigde documenten Onderstaand overzicht geeft een eerste inschatting van de benodigde informatie voor het uitvoeren van het onderzoek. Tijdens het onderzoek komen wij mogelijk tot inzichten die leiden tot het opvragen van aanvullende informatie. 1. Algemene beleidskaders per gemeente voor de aansturing van en controle op Gemeenschappelijke Regelingen Jaarrekening 2011 van de vier gemeenten Jaarrekening 2012 van de vier gemeenten Begroting 2012 van de vier gemeenten Begroting 2013 van de vier gemeenten Overzicht van alle Gemeenschappelijke Regelingen waarin de vier gemeenten participeren, afzonderlijk en gezamenlijk Visiedocumenten van de vier gemeenten rondom Gemeenschappelijke Regelingen Raadstukken met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen hoe gaan de colleges om met de aansturing van GR-en? Verantwoording van resultaten, intern functioneren, et cetera 2. Specifieke beleidskaders (per gemeente) voor de vijf geselecteerde Gemeenschappelijke Regelingen Aan te leveren door coördinerende gemeente (Waterland): Begroting 2012 van de vijf GR-en Begroting 2013 van de vijf GR-en Jaarverslag en jaarrekening 2012 van de vijf GR-en, inclusief accountantsverklaring en toelichting Jaarverslag en jaarrekening 2011 van de vijf GR-en, inclusief accountantsverklaring en toelichting Tussentijdse rapportages c.q. evaluaties over het presteren en de resultaten van de vijf GR-en Notulen van het Algemeen Bestuur van de vijf GR-en Door alle vier de gemeenten apart aan te leveren: Adviezen en besluiten aan/van raad en college rond bovengenoemde documenten per GR (begroting 2012 en 2013, jaarverslag en jaarrekening 2011 en 2012, tussentijdse rapportages c.q. evaluaties en notulen van het Algemeen Bestuur) Raad- en collegestukken met betrekking tot de vijf Gemeenschappelijke Regelingen hoe gaan de colleges om met de aansturing van de GR-en? Verantwoording van resultaten, intern functioneren, et cetera Risico-inventarisaties per Gemeenschappelijke Regeling per gemeente Documenten vanuit de vier gemeenten van de ambtelijke organisatie over het instrueren van de vertegenwoordiging van de gemeenten in de AB s van de vijf GR-en 7

Grip op Gemeenschappelijke Regelingen

Grip op Gemeenschappelijke Regelingen Grip op Gemeenschappelijke Regelingen Eindrapport Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Waterland BMC 28 januari 2014 drs. A.H.M. van Helden, A. van Dam MSc MA, H. Uffen MSc Projectnummer:

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

verbonden stichtingen

verbonden stichtingen verbonden stichtingen 1 inleiding aanleiding Capelle aan den IJssel werkt sinds enkele jaren met verbonden stichtingen. Zo bestaat sinds 2011 de stichting CapelleWerkt, is in 2014 de stichting Centrum

Nadere informatie

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland Definiteve versie augustus 2009 1 inleiding 1-1 verbonden partijen De gemeente staan verschillende manieren ter beschikking

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Regie in netwerken. 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren

Regie in netwerken. 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren Regie in netwerken 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren Opstellers: Michelle van Arensbergen en Buck Messing Versienummer: 4 Status: Definitief Datum: november 2013 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Rekenkamer Nijmegen De Rekenkamer neemt een onafhankelijke positie in binnen de gemeente Nijmegen OPLEGNOTITIE. Grip krijgen op Veilig Thuis

Rekenkamer Nijmegen De Rekenkamer neemt een onafhankelijke positie in binnen de gemeente Nijmegen OPLEGNOTITIE. Grip krijgen op Veilig Thuis Rekenkamer Nijmegen De Rekenkamer neemt een onafhankelijke positie in binnen de gemeente Nijmegen OPLEGNOTITIE Grip krijgen op Veilig Thuis 23 april 2018 COLOFON De Rekenkamer heeft een onafhankelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Plan van aanpak: Doeltreffendheid en doelmatigheid IT-investeringen gemeente Amersfoort

Plan van aanpak: Doeltreffendheid en doelmatigheid IT-investeringen gemeente Amersfoort Plan van aanpak: Doeltreffendheid en doelmatigheid IT-investeringen gemeente Amersfoort Datum: september 2014 I Inleiding Informatietechnologie (IT) gaat niet meer alleen over digitale werkplekken, maar

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer. Notitie onderzoeksopzet

RKC Medemblik Opmeer. Notitie onderzoeksopzet Notitie onderzoeksopzet Rekenkamerrapport: Burgerparticipatie en de rol van de raad 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Inleiding, doelstelling

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

gemeente roerdalen Onderzoeksrapport "Regionaal (be)grip"veiligheidsregio Limburg- Noord Bijlageboek~ R~~ta_!_enenquête raadsleden

gemeente roerdalen Onderzoeksrapport Regionaal (be)gripveiligheidsregio Limburg- Noord Bijlageboek~ R~~ta_!_enenquête raadsleden gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: ------, - -- --------_---,- -~ - Onderzoeksrapport "VRLNRegionaal(be)GRIP?" ~ -"O -'---,-_ r---i n_d_ie_n_e_r_a_"g,_e_n_d_a,-p_u_nt_:_-!-i_r_a_a_d_s,-p_re_s_id_i_u_m

Nadere informatie

aanpak review artikel 213a onderzoek naar 'doelmatigheid onderwijsmiddelen'

aanpak review artikel 213a onderzoek naar 'doelmatigheid onderwijsmiddelen' aanpak review artikel 213a onderzoek naar 'doelmatigheid onderwijsmiddelen' juli 2014 1 inleiding Zoals aangekondigd in het onderzoeksplan 2014 voor de Rekenkamer Lansingerland wordt een review gehouden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL.

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL. Verbonden Partijen Notitie naar aanleiding van onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen in de gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal. 7 mei 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek offertes gevraagd aan 3 adviesbureaus en heeft de opdracht gegund aan Partners+Pröpper.

De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek offertes gevraagd aan 3 adviesbureaus en heeft de opdracht gegund aan Partners+Pröpper. Inleiding De gemeente Zoetermeer profileert zich al enige jaren als ICT-stad. In de samenvatting van het Plan van aanpak Kenniseconomie en innovatie 2010 staat: Kenniseconomie en innovatie zijn, naast

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom.

gemeente Bergen op Zoom. Gemeente Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummeren -naam : Eindrapportage

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Inhoudsopgave

Onderzoeksprotocol. Inhoudsopgave Onderzoeksprotocol Dit onderzoeksprotocol is een uitwerking van artikel 11 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie Heusden. Dit protocol vervangt

Nadere informatie

Informatieprotocol. Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen

Informatieprotocol. Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen Informatieprotocol Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen 22 januari 2019 1. Inleiding De directe aanleiding voor dit informatieprotocol is het amendement van de gemeenteraad van Heumen bij de besluitvorming

Nadere informatie

Delta: comfortabele én knellende verbinding

Delta: comfortabele én knellende verbinding Rekenkamercommissie gemeente voorst Gemeente firummen Delta: comfortabele én knellende verbinding "Op welke wijze oefenen de gemeenten Voorst en Brummen sturing en controle uit op de verbonden partij Delta?"

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 4 juli 2018 / 38/2018. Onderwerp Regionaal rekenkameronderzoek Grip krijgen op Veilig Thuis

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 4 juli 2018 / 38/2018. Onderwerp Regionaal rekenkameronderzoek Grip krijgen op Veilig Thuis Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 4 juli 2018 / 38/2018 Onderwerp Regionaal rekenkameronderzoek Grip krijgen op Veilig Thuis Programma Bestuur & Middelen, Zorg en Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Inleiding De rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer voert onderzoek uit met inachtneming van de in dit protocol beschreven

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid Rekenkamercommissie onderzoeksopzet grondbeleid Colofon De rekenkamercommissie Oss is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat uit drie externe leden. De rekenkamercommissie Oss wordt

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. VNG-congres gemeentefinanciën 30 november 2015

Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. VNG-congres gemeentefinanciën 30 november 2015 Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen VNG-congres gemeentefinanciën 30 november 2015 Drie perioden gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 1e periode:

Nadere informatie

Implementatieplan. nieuwe werkwijze. gemeenschappelijke regelingen

Implementatieplan. nieuwe werkwijze. gemeenschappelijke regelingen Implementatieplan nieuwe werkwijze gemeenschappelijke regelingen Gemeente Ferwerderadiel Juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.4 Nieuwe werkwijze voor gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014 Plan van aanpak Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden Juli 2014 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 3. Inleiding

Raadsvoorstel. 3. Inleiding Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Reactie geven op de onderzoeksvraagstelling en uitwerking daarvan voor de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven Soort: Besluitvormend Opsteller: J. v.d. Kolk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID Verantwoord vertrouwen 20160210 Secretariaat Rekenkamercommissie BBLM p/a gemeente Bronckhorst Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo tel. 0575-750 545 mail: j.schreur@bronckhorst.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Onderwerp: rekenkameronderzoek uitbesteding buitendienst en verzoek voor onderzoeksbudget Bijlage(n): Startnotitie uitbesteding buitendienst

Onderwerp: rekenkameronderzoek uitbesteding buitendienst en verzoek voor onderzoeksbudget Bijlage(n): Startnotitie uitbesteding buitendienst De leden van de gemeenteraad en commissieleden De leden van het college van B&W Weert, 7 juni 2019 Onderwerp: rekenkameronderzoek uitbesteding buitendienst en verzoek voor onderzoeksbudget Bijlage(n):

Nadere informatie

Aanpak voor een goede samenwerking

Aanpak voor een goede samenwerking Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Gemeente Borsele 14 januari 2016 Wat vinden GR en? Bestuurders en ambtenaren goed op de hoogte, raad niet. Gemeenten

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk. Bestuurlijke nota

De kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk. Bestuurlijke nota De kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk Een onderzoek naar de invulling van de kaderstellende rol van de raad in de periode 2014 2016 Bestuurlijke nota De commissieleden: De heer J.J.

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; Besluit Belastingsamenwerking West-Brabant Van Het Dagelijks Bestuur van de BWB Onderwerp Planning & Control Cyclus 2018 Agendapunt 8 Datum 22 december 2017 Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Rekenkamercommissies. Elburg - Nunspeet - Putten - Oldebroek. Onderzoeksprogramma

Rekenkamercommissies. Elburg - Nunspeet - Putten - Oldebroek. Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissies Elburg - Nunspeet - Putten - Oldebroek Onderzoeksprogramma 2018 2020 Oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Rekenkamercommissies 2.1. Doelstelling van de rekenkamercommissies

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008

Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008 Startnotitie Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008 1 Aanleiding voor het onderzoek Een begrotingscyclus (van jaar t) begint met de begroting (in jaar t-1)

Nadere informatie

Zelfevaluatie Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Zelfevaluatie Rekenkamer Súdwest-Fryslân Zelfevaluatie Rekenkamer Súdwest-Fryslân Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid)

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk

Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Maart 2017 Met genoegen bieden wij u de tweede nieuwsbrief van de rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk aan. Middels deze nieuwsbrief willen we u

Nadere informatie

Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage

Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage Status: overkoepelende rapportage, vastgesteld door de rekenkamercommissies

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Jelly Smink/Frits van Vugt. Namens de rekenkamercommissie doe ik u deze rekenkamerbrief toekomen over sturing op subsidie aan de bibliotheek.

Jelly Smink/Frits van Vugt. Namens de rekenkamercommissie doe ik u deze rekenkamerbrief toekomen over sturing op subsidie aan de bibliotheek. Aan de gemeenteraad van Overbetuwe i.a.a. het college van burgemeester en wethouders Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Verzonden d.d. 28 februari 2017 Onderwerp: Behandeld door Telefoonnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Bijlage 2 behorende bij de kaderbrief 2015 Planning & control cyclus Spoorboek 1 2 Inleiding Dit spoorboek Planning & Control-cyclus dient als handvat en achtergrondinformatie voor de organisatie bij de

Nadere informatie

Geachte commissieleden,

Geachte commissieleden, Griffie Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Retouradres : Gemeente Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan: raadscommissies Rekening & Audit en gelijksoortige commissies van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Secretariaat: Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn Tel. (055) 527 24 01 secretariaat.smo@veluwe.nl Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Datum 17 augustus 2010 Opgemaakt door Waterschap Veluwe Beheers- en

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum: 27 maart 2014 Onderwerp: Aanbieding jaarverslag 2013 Geachte raad, Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie Wormerland. Het jaarverslag

Nadere informatie

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ november 2007 blad 2 van 8 1. Inleiding De zes gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben vanuit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 EN JAARPLAN 2016

JAARVERSLAG 2015 EN JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2015 EN JAARPLAN 2016 Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland 11 februari 2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord voorzitter 3 1. Jaarverslag 2015 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat hebben we gedaan in 2015?

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde. Inleiding

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde. Inleiding Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Heerde Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek. Het doel

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *17.0013626* 17.0013626 Raadsvergadering: 21-12-2017 Voorstel: 8.51 Agendapunt: 19 Onderwerp Verbetering informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. rekenschap. Onderzoek naar Verbonden Partijen Rekenkamercommissie Gemeente Zwolle April 2013

REMOTE CONTROL. rekenschap. Onderzoek naar Verbonden Partijen Rekenkamercommissie Gemeente Zwolle April 2013 REMOTE CONTROL Onderzoek naar Verbonden Partijen Rekenkamercommissie Gemeente Zwolle April 2013 Rapportage Gemeentelijke Rekenkamercommissie Zwolle INHOUD VOORWOORD 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING

Nadere informatie

Aan : Colleges en Gemeenteraden van de 21 regiogemeenten Van : Bestuurlijke werkgroep evaluatie Metropoolregio Eindhoven Datum : 13 juni 2016

Aan : Colleges en Gemeenteraden van de 21 regiogemeenten Van : Bestuurlijke werkgroep evaluatie Metropoolregio Eindhoven Datum : 13 juni 2016 Aan : Colleges en Gemeenteraden van de 21 regiogemeenten Van : Bestuurlijke werkgroep evaluatie Metropoolregio Eindhoven Datum : 13 juni 2016 Onderwerp : Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss 12 december 2008 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 3 3. DOELSTELLING

Nadere informatie

Startnotitie. Westerscheldeferry

Startnotitie. Westerscheldeferry Startnotitie Westerscheldeferry Onderzoek naar de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de aanbesteding van de OV-concessie Vlissingen-Breskens 2015-2018 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...- 3-1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan. Onderzoeksprotocol. Vastgesteld door de Rekenkamercommissie in haar vergadering van 29 juni 2006.

Rekenkamercommissie Oostzaan. Onderzoeksprotocol. Vastgesteld door de Rekenkamercommissie in haar vergadering van 29 juni 2006. Rekenkamercommissie Oostzaan Onderzoeksprotocol Vastgesteld door de Rekenkamercommissie in haar vergadering van 29 juni 2006. Aanpassing vastgesteld op 21 november 2007 2 e Aanpassing vastgesteld op 10

Nadere informatie

BESTUURLIJKE NOTA ONDERZOEK GROENBELEID EN GROENBEHEER REKENKAMERCOMMISSIE KATWIJK

BESTUURLIJKE NOTA ONDERZOEK GROENBELEID EN GROENBEHEER REKENKAMERCOMMISSIE KATWIJK Bestuurlijke Nota Onderzoek Groenbeleid en groenbeheer Rekenkamercommissie BESTUURLIJKE NOTA ONDERZOEK GROENBELEID EN GROENBEHEER REKENKAMERCOMMISSIE KATWIJK INHOUDSOPGAVE 1 INTRODUCTIE 4 1.1 AANLEIDING

Nadere informatie

RKC Koggenland RKC Medemblik Opmeer RKC Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

RKC Koggenland RKC Medemblik Opmeer RKC Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland RKC Koggenland ONDERZOEKSOPZET Doelmatigheid afvalstoffenheffing in Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland een onderzoek naar de tariefstelling zoals in rekening gebracht

Nadere informatie

Raadsvoorstel (openbaar)

Raadsvoorstel (openbaar) Raadsvoorstel (openbaar) Algemene Zaken registratienummer nnb datum advies 17 januari 2011 opsteller advies mevrouw R.R. Westhoff doorkiesnummer 010-5931831 paraaf afdelingshoofd medeparaaf afdeling(en)

Nadere informatie

Plan van Aanpak, vraagstelling en normenkader

Plan van Aanpak, vraagstelling en normenkader SeinstravandeLaar B.V. Achter de Vismarkt 12 4101 AD Culemborg Postbus 450 4100 AL Culemborg www.seinstravandelaar.nl info@seinstravandelaar.nl Plan van Aanpak, vraagstelling en normenkader Regionaal rekenkameronderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - mei 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Keuze onderwerpen 6 3. Onderzoeksopzet en aankondiging

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Grijs en groen is best te doen!

Onderzoeksopzet Grijs en groen is best te doen! Onderzoeksopzet Grijs en groen is best te doen! Onderzoek naar het onderhoud van wegen en groenvoorzieningen in het Land van Cuijk 4 oktober 2016 Inleiding Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte

Nadere informatie

Startnotitie toets doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek Dordrecht

Startnotitie toets doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek Dordrecht Startnotitie toets doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek Dordrecht Aanleiding onderzoek Naar aanleiding van de dualisering van het lokale bestuur hebben colleges van burgemeester en wethouders sinds

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1. Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.3 Missie 2. Onderwerpselectie 2.1 Algemeen 2.2 Selectiecriteria 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen.

Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen. svoorstel jaar stuknr. Onderwerp: Rekenkamercommissie Emmen: Onderzoek Re-integratiebeleid Emmen. Portefeuillehouder: C. Bijl Griffie Griffie A.S.Heine, telefoon (0591-68 95 04) Aan de gemeenteraad Voorgesteld

Nadere informatie