Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek"

Transcriptie

1 Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma: Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Aukje Boer Voorgesteld besluit 1. Instemmen met de conclusies uit het rapport 2. Het college opdragen de aanbevelingen verder uit te werken en uit te voeren overeenkomstig het voorstel. Dit betreft: - het inbedden van projectmatig werken door middel van opleiding en training en het werken met een vaste procedure en formats; - het inventariseren van de lopende projecten en toetsen op projectmatig werken; - het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad over projecten; - het heroverwegen van het proces van kredietaanvragen. Korte samenvatting Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad heeft het college, in eigen beheer, een onderzoek uitgevoerd naar de overschrijding van de raming van de Brandweerkazerne Cothen-Langbroek. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de raming, zoals die in de voorjaarsnota 2005 is gepresenteerd, gebaseerd was op een voorlopige studie. Hetgeen ook nadrukkelijk stond vermeld in de voorjaarsnota. En dat deze indicatieve cijfers uit de voorjaarsnota in de loop van het traject vervolgens als taakstellend opgevat zijn door zowel het projectteam, directie, het college en de gemeenteraad. De belangrijkste factor voor de kostenstijgingen is derhalve het feit dat de eerste raming gebaseerd was op een zeer indicatieve interne schatting. Een andere conclusie van het onderzoek is dat er onvoldoende sprake is geweest van projectmatig werken. Bovendien is voorafgaand aan, of gedurende het proces geen financiële taakstelling gedefinieerd, waardoor de financiële kaders onduidelijk waren. 1

2 Naast conclusies bevat het onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen op het terrein van projectmatig werken en het proces van kredietaanvragen. Naar aanleiding van de voorbespreking in de raad van 11 maart 2008 zijn bij de raad aanvullende aanbevelingen geïnventariseerd. Deze zijn in dit voorstel verwerkt. Het college zal de aanbevelingen, in nauwe samenhang met het project keuzes in ambities, verder uitwerken. Aanleiding Op 20 maart 2007 is in de gemeenteraad een motie aangenomen om een onderzoek uit te laten voeren naar de redenen voor de verdubbeling van kosten voortvloeiend uit de geraamde kosten van de nieuw te bouwen brandweerkazerne voor de korpsen Cothen en Langbroek. Na overleg met de rekenkamercommissie is besloten dit onderzoek in eigen beheer uit te voeren. Beoogd doel Het onderzoek naar de overschrijding van de raming diende antwoord te geven op de vraag hoe het te verklaren is dat een eerste raming voor de kosten van een nieuw te bouwen brandweerkazerne ruim twee jaar later verdubbeld is. Hierbij is naast het onderzoek naar de kostenstijging tevens ook onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van het doorlopen proces en de sturing op dit proces. In het rapport zijn de bevindingen van het onderzoek verwoord in de vorm van feiten en conclusies. De leerpunten zijn vertaald in de aanbevelingen. De aanbevelingen zijn aangevuld met aanbevelingen vanuit een aantal raadsfracties. Het college zal deze aanbevelingen het komende jaar uitwerken en uitvoeren. Inhoud van het rapport Aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek is in de voorjaarsnota 2005 door de raad besloten om een bestemmingsreserve te vormen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Cothen-Langbroek. De nieuw te bouwen brandweerkazerne dient ter vervanging van de bestaande brandweerkazernes in Cothen en in Langbroek. De geraamde nieuwbouwkosten bedragen op dat moment ,-. In 2006 wordt een definitief Programma van Eisen opgesteld door een externe adviesbureau. De berekende kosten van nieuwbouw bedragen dan ruim 1,8 mln. In het najaar van 2006 wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de kosten te beperken. Dit resulteert in een voorstel voor een door te voeren bezuiniging op het Programma van Eisen, een verhoging van de verwachte verkoopopbrengsten van de locaties Cothen en Langbroek en een verzoek tot het verhogen van de bestemmingsreserve met In maart 2007 wordt dit voorstel aan de raad gepresenteerd. In dezelfde raadsvergadering wordt vervolgens de motie aangenomen waarin wordt gevraagd om onderzoek te doen naar de verdubbeling van het budget. Belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de raming, zoals die in de voorjaarsnota 2005 is gepresenteerd, gebaseerd was op een voorlopige studie en dat dit ook als zodanig in de voorjaarsnota is 2

3 weergegeven. In de loop van het traject zijn de cijfers uit de voorjaarsnota echter als taakstellend opgevat door zowel het projectteam, directie, college en de gemeenteraad. Kanttekeningen De belangrijkste factor voor de kostenstijgingen is het feit dat de eerste raming gebaseerd was op een zeer indicatieve interne schatting. Zo waren de gegevens van de uiteindelijke gebruiker (de brandweer) niet meegenomen en ontbrak inzicht in enkele grote kostenposten (onder andere de kosten voor verkeerstechnische aanpassingen ad ± euro waren als pm post meegenomen). Daarnaast is het pand in omvang en inhoud gegroeid met ruim 80m2, en zijn de reguliere bouwkosten eveneens gestegen. Daarnaast is geconcludeerd dat er onvoldoende sprake is geweest van projectmatig werken. De manier van werken kan worden beschreven als vrijblijvend. De betrokkenen in het proces probeerden er allen op hun manier het beste van te maken, maar de taken en verantwoordelijkheden waren niet duidelijk vastgelegd. Mede daardoor was de positie en de rol van de projectleider onvoldoende duidelijk. Bovendien is voorafgaand aan, of gedurende het proces geen financiële taakstelling gedefinieerd, waardoor de financiële kaders onduidelijk waren. Aanbevelingen uit het rapport Het rapport bevat een tweetal aanbevelingen. 1. Als belangrijkste aanbeveling wordt genoemd het gebruik van een duidelijke projectstructuur bij de start van een nieuw project. Dit betekent dat duidelijkheid ontstaat over wie de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn, wie de projectleider is en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zij hebben. Belangrijke aandachtspunten hiernaast zijn duidelijk gestelde doelen, duidelijkheid over opdracht, financiën, en onderlinge verwachtingen ten aanzien van het project. 2. De tweede aanbeveling in het rapport is om de wijze van het aanvragen van kredieten aan de raad te heroverwegen. In concreto wordt aanbevolen een duidelijk(er) onderscheid te maken tussen: -het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet (of bestemmingsreserve) bij de uitwerking van een globaal idee en -het aan de raad vragen van een krediet voor een investering voor een definitief vastgesteld (bouw)project. Aanbevelingen vanuit de gemeenteraad Een inventarisatie binnen de raadsfracties heeft een aantal aanvullende aanbevelingen opgeleverd. Deze hebben met name betrekking op het bestuurlijke proces en de bestuurlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de projecten. De aanbevelingen zijn: 1. Bij het starten van een nieuw project dient de bestuurlijke verantwoordelijkheid i.c. het bestuurlijk opdrachtgeverschap duidelijk te worden vastgelegd. 2. Bij het opstarten van een project dient het proces van informatievoorziening vanuit de ambtelijke organisatie aan het college duidelijk beschreven te zijn. 3

4 3. Ook de informatievoorziening aan de raad over de voortgang van de projecten dient goed geregeld te worden. Bij de voorjaars- en de najaarsnota dient de raad geïnformeerd te worden over de voortgang van de projecten, waarbij de financiële stand van zaken van de projecten en de verwachte financiële ontwikkeling ten opzichte van het voor de projecten verleende krediet nadrukkelijk aan bod komt. 4. Per project dient een risicoanalyse te worden gemaakt 5. Partners (zoals gebruikers) krijgen een nadrukkelijke plaats in het project. Hun rol wordt ook vooraf beschreven. 6. Wanneer een definitieve kredietaanvraag wordt gedaan dient deze deugdelijk financieel onderbouwd te zijn en geen pmposten te bevatten. Draagvlak Bij het opstellen van het rapport is hoor- en wederhoor toegepast. Op 15 januari 2008 is het rapport aangeboden aan de ambtelijk opdrachtgever. Op 22 januari 2008 is het rapport vastgesteld door B&W. Het college heeft de aanbevelingen overgenomen. De gemeenteraad heeft het rapport op 11 maart 2008 tijdens de voorbesprekingsronde besproken. Na overleg met de agendacommissie is besloten de raadsfracties te consulteren voor aanvullende aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in dit voorstel. Het college wil de aanbevelingen graag overnemen en voorvarend aan de slag gaan met de uitwerking. Voorstel voor de aanpak/uitvoering van de aanbevelingen De aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoeksrapport sluiten aan bij het op 1 april 2008 door uw raad geaccordeerde voorstel keuzes in ambities. Het college wil deze dan ook voortvarend aanpakken. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met onderstaande wijze van aanpak en het college op te dragen dit uit te werken en uit te voeren. 1. projectmatig werken inbedden Met de nieuwe organisatiestructuur per 1 december 2006 is een impuls gegeven aan het professionaliseren van projectmatig werken. Er is binnen de afdeling Strategie Beleid en Projecten een Projectmanagementbureau ingericht van waaruit dat vorm gegeven wordt. De door uw raad beschikbaar gestelde middelen voor het project keuzes in ambities geven de benodigde extra financiële impuls om projectmatig werken de komende 2 jaar in te bedden in de organisatie. Opleiding en training Dit betekent enerzijds dat er gemeentebreed opleiding en training projectmatig werken zal worden gegeven. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de Wijkse situatie Vaste procedure en formats Daarnaast zullen de projecten voortaan worden uitgevoerd overeenkomstig de vastgestelde procedures in het Handboek Projectmatig werken. Ieder te starten project begint met een bestuursopdracht waarin het bestuurlijk en ambtelijk 4

5 opdrachtgeverschap wordt vastgelegd, de concrete resultaten worden benoemd en de randvoorwaarden (financiën, kwaliteit, communicatie, interne en externe informatievoorziening, capaciteit, deelnemende partners, risico-analyse). De bestuursopdracht wordt vervolgens uitgewerkt in een projectplan waarin deze onderdelen nader worden uitgewerkt en gespecificeerd. (De precieze inhoud van het format van een projectplan ligt in de leeskamer ter inzage). 2. Inventarisatie van lopende projecten De huidige bestuurlijke relevante projecten (de zogenaamde A projecten) worden geïnventariseerd en vervolgens getoetst op projectmatig werken conform het Handboek. Dit betekent dat er niet alleen voor nieuwe projecten maar ook voor de lopende projecten bestuuropdrachten en projectplannen worden opgesteld. Ook het project Brandweerkazerne Cothen-Langbroek zal getoetst moeten worden op de vraag in hoeverre er nu projectmatig wordt gewerkt. 3. Verbeteren van de informatievoorziening aan de raad In de cyclusdocumenten (voorjaarsnota, najaarsnota) zal een apart onderdeel gewijd worden aan de voortgang van projecten. Met name de financiële stand van zaken van de projecten (afgezet tegen het verleende krediet) zal hierin aan de orde komen. Dit laat onverlet dat - gekoppeld aan de geplande informatiemomenten uit de projectplannende raad ook tussentijds zonodig over de projectvoortgang zal worden geïnformeerd. 4. heroverwegen proces van kredietaanvragen Er zal een onderzoek ingesteld worden naar de mogelijkheid van aanpassing van de procedure op het gebied van kredietaanvragen aan de raad. Bij voorkeur zal er in de nieuwe procedure onderscheid worden gemaakt tussen het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet (of bestemmingsreserve) bij de uitwerking van een globaal idee en het aan de raad vragen van een krediet voor een investering voor een definitief vastgesteld (bouw)project. Binnen een krediet voor een definitief vastgesteld bouwproject dienen pm-posten vermeden te worden. Communicatie De samenvatting van het rapport is gepubliceerd op internet. Financiën De aanpak van de aanbevelingen past binnen de beschikbaar gestelde middelen voor het project keuzes in ambities Bijlagen Onderzoeksrapport Handboek Projectmatig werken (bevat procedure voor projectmatig werken en formats voor een bestuursopdracht en een projectplan) Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede, Janneke Louisa-Muller secretaris Guus Swillens burgemeester 5

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Aanbevelingen van de onderzoekscommissie ECI en onderzoeksrapport Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 1 Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 2 Colofon: Samenstelling

Nadere informatie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Meer voor Minder een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Voorwoord Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Deel 2 Samenvatting van de reactie van het College van B & W

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Rekenen met risico s. Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal. Maart 2011

Rekenen met risico s. Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal. Maart 2011 Rekenen met risico s Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal Maart 2011 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal BrouwErspoort getoetst EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal mei 2009 Brouwerspoort getoetst Een onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort in de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Aarden I & O, Interimmanagement & Organisatieontwikkeling

Aarden I & O, Interimmanagement & Organisatieontwikkeling Advies over het vervolg op de thema avond van 14 november jl. 1. Inleiding Aan het eind van de thema avond van 14 november jl. is afgesproken, dat er een verslag zou worden gemaakt. Dit is inmiddels per

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter,

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie