rapportage Toezichtinformatie 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "655070 rapportage Toezichtinformatie 2014"

Transcriptie

1 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) in werking getreden. Met deze wet is het toezicht op de uitvoering van gemeentelijke taken in medebewind gereorganiseerd. Hoofddoel van de wet is dat het toezicht op deze uitoefening wordt uitgeoefend door de naast hogere bestuurslaag. Provincies houden toezicht op gemeenten en het Rijk houdt toezicht op de provincies. Dit is het verticale toezicht. Naast het verticale toezicht onderscheiden we het horizontale toezicht. Dit is het toezicht binnen de zelfde bestuurslaag. De raad houdt toezicht op de uitvoering van taken door het college. Jaarlijks dienen wij als college informatie over de taakuitvoering op de risicogebieden Omgevingsrecht, Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en Archivering aan de provincie te verstrekken. Volgens de principes van de Wet Rgt is dit dezelfde informatie die ook naar de gemeenteraad gaat in het kader van de versterkte horizontale verantwoording. Om aan de informatieplicht van de provincie te voldoen is de rapportage Toezichtinformatie 2014 opgesteld en deze biedt het college u ter kennisgeving aan. In deze rapportage wordt op hoofdlijnen de uitvoering van genoemde wettelijke taken weergegeven. Zo kunt u een oordeel vormen over hoe het college de taken in medebewind uitvoert. In het rapport wordt de situatie over 2014 beschreven. De rapportage bevat de informatie die de provincie Noord-Holland, in haar rol als verticale toezichthouder, vraag in haar verordening systematische toezichtinformatie. Nadat de provincie de aangeleverde informatie heeft gekregen, vinden er gesprekken plaats tussen de provincie en de betreffende vakafdelingen om de informatie te verifiëren. De provincie deelt haar uiteindelijke oordeel over de aangeleverde toezichtinformatie in het najaar per brief aan het college mede. Gemeente Heemstede Raadhuisplein HA Heemstede Postadres Postbus AJ Heemstede Tel:

2 Conform het doel van de Wet Rgt zal de provincie, als toezichthouder, uiteindelijk op meer afstand gaan staan bij die gemeenten die de risicovolle medebewindstaken goed uitvoeren. Met vriendelijke groeten, r en wethouders van H

3 Rapportage Toezichtinformatie 2014 Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) in werking getreden. Deze wet brengt verandering aan in het stelsel van het interbestuurlijk toezicht. Uitgangspunt van de de Wet Rgt is dat de horizontale verantwoording tussen college en raad verstevigd wordt. Op den duur zal de provincie, als toezichthouder, meer op afstand gaan staan bij die gemeenten die de risicovolle medebewindstaken goed uitvoeren. Op 16 december 2013 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland vastgesteld. Vanaf 2014 houdt de provincie Noord-Holland risicogericht toezicht op de gemeenten. Als risicovolle medebewindstaken zijn aangemerkt: Omgevingsrecht, Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en Archivering. In deze rapportage biedt het college u toezichtinformatie aan op hoofdlijnen over de uitvoering van genoemde wettelijke taken. De bijbehorende documenten "documenten en links" die als bijlage is toegevoegd. Zo kunt u een oordeel vormen over hoe het college de taken in medebewind uitvoert. In het rapport wordt de situatie over 2014 beschreven. Deze rapportage bevat de informatie die de provincie Noord-Holland, in haar rol als verticale toezichthouder, vraag t in haar verordening systematische toezichtinformatie.

4 I Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Toezichtinformatie Om een doelmatige vergunningverlening, toezicht en handhaving te realiseren, moet het bevoegd gezag voldoen aan kwaliteitseisen, zodat een adequate vergunningverlening, toezicht en een handhavingsproces als gesteld in Hoofdstuk 7 van het Besluit Omgevingsrecht en hoofdstuk 10 van de Ministeriële regeling Omgevingsrecht tot stand worden gebracht. Het gaat erom, dat de verschillende analyses, strategieën, prioriteiten en doelstellingen transparant zijn, worden vastgesteld en dat de organisatie hier aantoonbaar naar handelt. Hiermee toont het bevoegd gezag aan, dat de organisatie zodanig is ingericht, dat zij haar taken adequaat kan uitvoeren. Verantwoording In het kader van het Interbestuurlijk toezicht door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben er op 17 april 2014 en 1 december 1014 gesprekken plaatsgevonden met de inspecteurs Omgeving- Interbestuurlijk Toezicht. Tijdens het gesprek van 17 april 2014 zijn de volgend onderwerpen aan de orde gekomen: 1. Uitleg geven over nieuwe IBT; een korte introductie. 2. Uitleg geven over artikel 2 van de provinciale informatieverordening: welke informatie vragen we daar nu precies. 3. De datum van 15 juli in de informatieverordening. 4. Hoe verhoudt dit allemaal met 5. Procescriteria Wabo (BIG 8) en daar uit voortvloeiende documenten. 6. De relatie van IBT met de kwaliteitscriteria Inzichtelijk krijgen hoe de P&C cyclus werkt en welke informatie daarbij al voorhanden is binnen de gemeente Heemstede. In navolging op dit gesprek zijn de volgende stukken opgestuurd naar de Provincie: 1. Handhavingsbeleidsplan integrale handhaving" gemeente Heemstede 2012, vastgesteld door het college op 17 april Uitvoeringsprogramma" integrale handhaving" gemeente Heemstede 2014, vastgesteld door het college op 18 februari Hierbij is tevens aangegeven dat "Het informeren van de raad over de VTH-taken grotendeels ook is vastgelegd in onze cyclus van de begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en het financiële jaarverslag". Bevestigd dat is afgesproken is dat we die niet zouden toesturen. In het gesprek van 1 december 2014 (naar aanleiding van de opgestuurde stukken) zijn de concrete verbeterpunten en conclusies op het onderdeel Toezicht en Handhaving ambtelijk geverifieerd door de inspecteurs Omgeving- Interbestuurlijk Toezicht. Op 27 februari 2015 hebben wij het definitieve oordeel IBT, Ruimtelijke Ordening en Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht ontvangen. Op beide onderdelen is de taakuitvoering als adequaat beoordeeld. Gelet op feit dat de provincie de uitvoering van de Wabo als adequaat bestempeld, mogen we concluderen dat de gemeente Heemstede de Wabo goed uitvoert.

5 II Wet ruimtelijke ordening Toezichtinformatie Voor het gehele grondgebied van de gemeente dienen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) actuele bestemmingsplannen of beheersverordeningen te zijn vastgesteld. In deze ruimtelijke plannen zijn regels gesteld voor prioritaire RO belangen: veiligheid, gezondheid, landschap, natuur en cultuurhistorie. Daarnaast dragen burgemeester en wethouders zorg voor toezicht en handhaving. Het toezicht op het bouwen en gebruiken conform de planregels vindt plaats in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De toezichtinformatie is tijdig verstrekt. Verantwoording Het proces van het actualiseren van de bestemmingsplannen is in 2013 met succes afgerond. In Heemstede vigeren 11 actuele bestemmingsplannen. Voor een klein deel van Heemstede gold in 2013 nog geen actueel bestemmingsplan. Dat betrof het gebied van het plan Havendreef, een ontwikkelingslocatie. Voor dit gebied is in het voorjaar van 2015 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het oudste bestemmingsplan in Heemstede is het bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden dat in 2007 is vastgesteld. Het proces om dit bestemmingsplan tijdig in 2017 te herzien is inmiddels gestart. Gelet op de inmiddels volledige dekkingsgraad wordt geconcludeerd dat de gemeente Heemstede ten aanzien van het onderdeel Wet ruimtelijke ordening eind 2014 goed scoort.

6 Ill Veiligheid Toezichtinformatie Dit onderwerp gaat over het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Brzo stelt eisen aan bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Verantwoording Aangezien Heemstede geen eigen Brzo bedrijven heeft hoeft geen toezichtinformatie aan de provincie te worden geleverd. Ook zijn de gemeente Heemstede en de omgevingsdienst IJmond niet belast met de sanering van gevallen waarin sprake is van een overschrijding van grenswaarden in het kader van het Bevi.

7 IV Archiefwet Toezichtinformatie In artikel 14 van de Archiefverordening Heemstede 2006 en artikel 7 van het Besluit Informatiebeheer Heemstede 2006 wordt bepaald dat de archivaris jaarlijks verslag uitbrengt aan burgemeester en wethouders over deze taken. Artikel 8 van de Archiefverordening bepaalt tevens dat burgemeester en wethouders minimaal één maal per twee jaar aan de raad verslag doen over de door hen verrichtte activiteiten ter uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet Bij het opstellen van de verslagen is uitgegaan van de zogenaamde 'kritische prestatie indicatoren' (KPI's). Deze KPI's zijn opgesteld door de VNG in het kader van de Wet Revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt), die 1 oktober 2012 in werking trad. Omdat de externe toezichthouder (de provincie) bij de invoering van de Wet Rgt op grotere afstand is komen te staan van de gemeente, zijn de KPI's als model kaders vastgesteld om de horizontale verantwoording te versterken. Iedere KPI is als een vraag geformuleerd. Op 16 december 2013 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de Verordening systematische toezichtinformatie vastgesteld in het kader van het interbestuurlijk toezicht. De Informatieverordening bepaalt dat de systematische toezichtinformatie inzake archief jaarlijks voor 15 juli wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten. Dit KPI verslag van de gemeentearchivaris (Verseon nr ) kan dienen als systematische toezichtinformatie. Verantwoording Uit het jaarverslag is op te maken dat de gemeente Heemstede over het algemeen goed scoort bij de invulling van de KPI's. Er zijn geen verontrustende onvolkomenheden geconstateerd. Toch zijn er wel een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Deze zogenaamde gele stoplichten in het KPI verslag worden achterin het jaarverslag nader toegelicht. Veel aandachtspunten hebben te maken met-, of zijn afhankelijk van de overgang van Verseon naar Mozard als archiefsysteem en de inrichting van een gemeenschappelijke ICT infrastructuur. Beiden projecten worden in 2015 en 2016 in nauwe samenwerking met de gemeente Bloemendaal uitgevoerd. Het oppakken van de actiepunten en aanbevelingen uit het jaarverslag zal dan ook in samenwerking met de collega's van de gemeente Bloemendaal gedaan worden. De belangrijkste aanbevelingen die gedaan worden zijn: Laat een nieuwe RODIN audit uitvoeren op het beheer van de digitale informatievoorziening. Dat gaan wij gezamenlijk met de gemeente Bloemendaal doen zodra we één ICT infrastructuur hebben en de inrichting van Mozard in beide gemeenten grotendeels voltooid is. Stel diverse procedures en richtlijnen op of actualiseer deze. Ook hier geldt dat wij van de gelegenheid gebruik maken om deze meteen zoveel mogelijk gelijk te trekken met de gemeente Bloemendaal nadat de inrichting van Mozard grotendeels voltooid is. (overigens hanteren wij voor de inrichting van Mozard in beide gemeenten uiteraard al dezelfde procedures en uitgangspunten Uit het jaarverslag is op te maken dat de gemeente Heemstede over het algemeen goed scoort bij de invulling van de KPI's. Er zijn geen verontrustende onvolkomenheden geconstateerd.

8 Documenten en links Archiefwet Het verslag van de gemeentearchivaris kunt u nalezen in verseon nr Wet ruimtelijke ordening Alle geactualiseerde bestemmingsplannen kunt u inzien op onze website. Ga naar wonen en dan naar bestemmingsplannen.

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Bezoekadres Postadres Gemeentehuis Kerkbuurt4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20, 1 530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan E-maii Kerkbuurt

Nadere informatie

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek 11 JUL m Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek Postbus 188 1440 AD Purmerend Wielingenstraat 75 1441 ZN Purmerend tel. 0299-411530 fax 0299-411548 directeur -archivaris: mevr.

Nadere informatie

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Versie: concept Datum: november 2013 Samenvatting Voor u ligt het Vergunningenplan van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 25 juni 2012 Onderwerp Vaststelling vergunningenplan Verseon: 2012005916 Vertrouwelijk nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting door

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014. Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl 15.03649 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg 2 7006 GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk

Nadere informatie

Gelders Uitvoeringsprogramma. Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014

Gelders Uitvoeringsprogramma. Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014 Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GU) 2011-2014 Actualisatie 2012 Veiligheidsregio s Veiligheidsregioís Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid OLDEBROEK HATTEM WGR-regio

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013 PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE Reg.nr. Dat. 1 3 MRT 2013 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen: 1. Moet ik mee doen aan dit implementatietraject? Nee, er is geen verplichting om gebruik te maken van

Nadere informatie

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn Versie 27 maart 2008 Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn - Samen duidelijkheid geven in veiligheid - 080327 EVP Colofon Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn Projectgroep Projectgroep

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek gebruik Suwinet door niet-suwipartijen Gemeente s-hertogenbosch

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek gebruik Suwinet door niet-suwipartijen Gemeente s-hertogenbosch POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Inspectieprogramma BRZO 2007-2012 Utrecht-Flevoland

Inspectieprogramma BRZO 2007-2012 Utrecht-Flevoland Inspectieprogramma BRZO 2007-2012 Utrecht-Flevoland Hulpverleningsdienst Flevoland Veiligheidsregio Utrecht Hulpverleningsdienst Groningen Regionale brandweer Amsterdam e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

ODRN Begroting 2015 2018

ODRN Begroting 2015 2018 ODRN Begroting 2015 2018 Datum: 02 april 2014 Versie: 004 voor behandeling algemeen bestuur 1 Inhoudsopgave 1. AANBIEDING 3 1.1 inleiding 3 1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2015 3 1.3 Berekening budgettair

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Provinciale Audit op Toezicht Verslag Fase 3: Analyse en Ambities

Provinciale Audit op Toezicht Verslag Fase 3: Analyse en Ambities Provinciale Audit op Toezicht Analyse en Ambities TranspaRAbility BV Weerribben 26 Diemen 26 juni 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 aanleiding...1 1.2 doelstelling en opzet van ons onderzoek...1 1.3

Nadere informatie

«odijmond OMGEVINGSDIENST IJMOND

«odijmond OMGEVINGSDIENST IJMOND «odijmond OMGEVINGSDIENST IJMOND GEMEENTE PURMEREND Gemeente Purmermend T.a.v. de gemeenteraad Postbus 15 1440 AA PURMEREND Nr.: Ontv.: 22 APR 2015 datum onderwerp ons kenmerk contactpersoon doorkiesnummer

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum S. Bergsma, Bedum, juni 2011 1 Voorwoord Sinds 1 oktober 2010 is Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie