Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers SAMENVATTING Op 23 september 2010 heeft de gemeenteraad de Dienstverleningsvisie gemeente Moerdijk 2010 vastgesteld. De dienstverlening in de gemeente Moerdijk heeft als doel: net iets meer doen dan de klant verwacht. Dit kan worden bereikt door te denken vanuit de burger, kwaliteit en maatwerk te leveren en probleemoplossend en innovatief te zijn. In programma 6 van de beleidsbegroting Samen voor en met de klant zijn de doelstellingen en ambities geformuleerd om de dienstverlening te verbeteren. De ambities sluiten aan bij de zogenaamde Antwoord ambities, die het Rijk de gemeenten stelt. Een van de deelprojecten waaraan invulling geven wordt is de vormgeving van een Klant Contact Centrum dat overeenkomstig de Antwoord filosofie uiteindelijk (streven is 2015) het portaal is voor de overheid. Voor de inrichting en vormgeving zijn in de begroting 2012 de benodigde middelen gereserveerd voor dit onderwerp. Voorgesteld wordt om de benodigde middelen ten behoeve van de inrichting en vormgeving van een Klant Contact Centrum beschikbaar te stellen. KADERS Aanleiding Op 23 september 2010 heeft uw raad de Dienstverleningsvisie gemeente Moerdijk 2010 vastgesteld. De dienstverlening in de gemeente Moerdijk heeft als doel: net iets meer doen dan de klant verwacht. Wij willen dit bereiken door te denken vanuit de burger, kwaliteit en maatwerk te leveren en probleemoplossend en innovatief te zijn. In programma 6 van de beleidsbegroting Samen voor en met de klant zijn uw doelstellingen en ambities geformuleerd om de dienstverlening te verbeteren. De ambities sluiten aan bij de zogenaamde Antwoord ambities, die het Rijk de gemeenten stelt. In de bestuursrapportages en door middel van een raadsinformatiebrief d.d hebben we u geïnformeerd over de voortgang van de deelprojecten. Een van de deelprojecten waaraan we invulling willen geven is de vormgeving van een Klant Contact Centrum dat overeenkomstig de Antwoord filosofie uiteindelijk (streven is 2015) het portaal is voor de overheid. Voor de inrichting en vormgeving heeft uw raad in de begroting 2012 de benodigde middelen gereserveerd voor dit onderwerp. U heeft bij de begrotingsbehandeling aangegeven dat u voor nieuwe beleidszaken, waaronder dit onderwerp, een apart raadsvoorstel wenst. Doelstellingen 1. Verbeteren van de dienstverlening. De basis voor het realiseren van dit doel is het verwezenlijken van de zogenaamde Antwoord ambities teneinde het Overheidsloket van de toekomst te worden. Betreffende ambities zijn: duidelijke ingang, altijd bereikbaar; direct antwoord, 80% in één keer goed en echt geholpen. 2. Een efficiëntere inzet van middelen. Met name wordt gekeken naar het mogelijk anders organiseren van onderdelen van onze dienstverlening zowel binnen onze gemeente als in samenwerking met partners. ambities teneinde het Overheidsloket van de toekomst te worden. Betreffende ambities zijn: 1

2 Duidelijke ingang, altijd bereikbaar; direct antwoord, 80% in één keer goed en echt geholpen. TOELICHTING OP VOORSTEL Onderbouwing advies Aan de hand van onderstaande samenhangende bouwstenen van Antwoord zal de fysieke inrichting van het KCC worden aangepakt: 1. Prestaties De servicenormen worden vastgelegd en worden meetbaar gemaakt. 2. Producten/diensten en kanalen Bepalen welke gedeelte van het leveringsproces van elk van de producten en diensten door het KCC worden uitgevoerd en welke door de vakafdeling. Per product en dienst wordt bepaald via welke kanalen: post, mail, internet, telefonie of balie het wordt aangeboden. 3. Systemen en informatie Bepalen en beschikbaar stellen van de systemen ter ondersteuning van het KCC. (wordt later in het advies verder uitgewerkt) 4. Leiderschap en medewerkers Huidige, aankomende en nieuwe medewerkers voorbereiden op hun rol en de werkwijze van het KCC door middel van opleiding en coaching. Vertalen van de beoogde doelen en werkwijze van het KCC naar een passende KCCorganisatievorm die ondersteunend is aan de KCC-doelen. Vervolgens afleiden van de verantwoordelijkheden, benodigde kennis, vaardigheden en gedragskenmerken van de functies binnen het KCC, en het opstellen van bijbehorende functieprofielen en rollen. 5. Processen en besturing. Uitlijnen van de dienstverleningsprocessen om een helder en gedeeld beeld hiervan te krijgen. Inrichten besturing: vaststellen op welke wijze de gemeente de afhandeling van de klantcontacten gaat sturen en hoe de besturing wordt vormgegeven en ingebed in de organisatie. Zoals onder punt 3. is aangegeven is het nodig om een aantal ontbrekende systemen en voorzieningen te implementeren ter ondersteuning van het KCC. Het betreft: KCC systeem waarmee medewerkers snel toegang kunnen krijgen tot gevraagde informatie. Dit systeem bestaat normaliter uit de volgende componenten: Productencatalogus: met informatie over alle producten en de wijze waarop ze kunnen worden verkregen; Formulieren om producten aan te vragen, waarbij het streven is om deze waar het kan digitaal in te dienen en af te handelen. Kennissysteem: hierin worden de antwoorden op veel voorkomende vragen vastgelegd; Scripts: beslisbomen waarmee op snelle wijze kan worden beoordeeld of men voor een bepaalde voorziening of product in aanmerking komt. Zaaksysteem: hierin worden nieuwe aanvragen en meldingen geregistreerd en wordt voortgangsinformatie over lopende aanvragen vastgelegd. Koppelingen met back-officesystemen om op een snelle wijze over de voortgangsinformatie te kunnen beschikken. Daarnaast zijn er diverse aanpassingen nodig aan de website om de self-service van de burgers te verhogen. Hierbij kan worden gedacht aan het beschikbaar stellen van onderdelen van het KCC systeem op de website, zoals de eerder genoemde scripts, het kennissysteem en de productencatalogus. Tevens zal het aantal producten dat digitaal via de website kan worden aangevraagd worden uitgebreid. Behalve de aanschaf van nieuwe software dient er rekening te worden gehouden met substantiële kosten ten behoeve van : 1. Projectmanagement 2. Opleidingen en coachen van medewerkers 2

3 3. Advisering en begeleiding 4. Procesinrichting: wijziging van processen afgestemd op kanalen telefonie, web, fysieke loketten. Gelet op de verwachting dat in samenwerking met andere gemeenten voordeel te behalen is heeft ons college na verkenning van de mogelijkheden op dat terrein verzocht om deel te nemen in de samenwerking van de vormgeving van het KCC voor de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal (BER gemeenten). De BER gemeenten zijn inmiddels akkoord met onze toetreding. Wij hebben hiervoor nog een bestuurlijk overleg met de betrokken portefeuillehouders en verwachten daarna een definitief besluit te kunnen nemen. Deze gemeenten hebben een kostenraming opgesteld voor de vormgeving van een Klantcontactcentrum. De in dit voorstel geraamde kosten zijn afgestemd op de raming zoals door de eerder genoemde 3 gemeenten is opgesteld. In de raming zit het financieel voordeel door gezamenlijk investeringen te doen verwerkt. Alternatieven Gelet op de verwachtingen van de Rijksoverheid omtrent de invoering van een KCC conform het Antwoord en het feit dat onze gemeente zich door het vaststellen van de Visie op dienstverlening daaraan heeft geconformeerd zijn er geen alternatieven. Betrokken partijen Indien het besluit tot samenwerking wordt genomen zijn de gemeenten Etten-Leur, Bergen op Zoom en Roosendaal de betrokken partijen. Planning Fasegewijze vormgeving:operationeel op 1 januari Fase 1: telefonie en website vanaf Fase 2: balies en post vanaf Fase 3: volledig operationeel op 1 januari Communicatie Publicatie van de besluitvorming via de gebruikelijke kanalen. MIDDELEN Kosten Bij de kostenraming voor de vormgeving van het KCC is uitgegaan van de kostenraming die door de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur is gebruikt bij de uitwerking van hun business-case. De kostenraming van ,00 is als volgt gespecificeerd: Aanschaf software componenten: ,00 Advies, begeleiding, projectmanagement ,00 Consultancy procesinrichting en inrichting informatiesystemen: , ,00 Opleidingen eenmalig: 8.000,00 Jaarlijks onderhoud software: ,00 Door de samenwerking is het voordeel gecalculeerd op ongeveer ,00 voor de investeringen op ICT gebied. Bij zelfstandige aanschaf zouden we dus rekening moeten houden met een ICT investering van ongeveer ,00. waarmee de totaal investering ,00 zou bedragen. Daarnaast zijn voor de verdere toekomst schaalvoordelen te bereiken bij het uitlijnen van de werkprocessen en het gezamenlijk beheer van de KCC systemen. Op dit moment is hier geen concrete onderbouwing voor te geven. Dekking In de begroting 2012 is rekening gehouden met de lasten voortkomend uit de gevraagde investering 3

4 RISICO S EN KANSEN Financieel Juridisch Overig VOORSTEL 1. Een krediet beschikbaar stellen van totaal ,00 voor de inrichting en vormgeving van een Klant Contact Centrum (KCC); 2. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van ,00, eenmalige opleidingskosten van 8000,00 en de jaarlijkse kosten voor onderhoud software te dekken uit de stelpost nieuw beleid in de meerjarenbegroting BIJLAGEN Publicatie Gemeente heeft Antwoord. Mocht u vragen hebben over dit voorstel, kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer Zevenbergen, 10 juli 2012, Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de gemeentesecretaris de burgemeester drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs 4

5 RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 6 september 2012 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juli 2012; BESLUIT 1. Een krediet beschikbaar stellen van totaal ,00 voor de inrichting en vormgeving van een Klant Contact Centrum (KCC); 2. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van ,00, eenmalige opleidingskosten van 8000,00 en de jaarlijkse kosten voor onderhoud software te dekken uit de stelpost nieuw beleid in de meerjarenbegroting Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 6 september 2012, de griffier, de voorzitter, H.D. Tiekstra J.P.M Klijs 5

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 CONCEPT JA, IK WIL Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 Versie 1, d.d. 7 februari 2005 0. Samenvatting, Leeswijzer en Beslispunten... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening Visie op dienstverlening 2017 De vier Zaanse principes van dienstverlening 1 Inhoud 1 Doelstellingen visie op dienstverlening...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Ontwikkelingen...2 1.3 Doelstelling en afbakening...3

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie