s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave" name="description"> s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave">

GGD Iff regio Utrecht >

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGD Iff regio Utrecht >"

Transcriptie

1 ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering 3 3. Beleidscapaciteit Directie 4 4. Overzicht benodigde formatie 4 5. Financiering 6 Bijlage 1 Overzicht versterking bedrijfsvoering totaal Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1

3 1. Inleiding De GGDrll is de afgelopen jaren sterk gegroeid in omvang. Het aantal formatieplaatsen is van 244 fte in 2010 toegenomen tot 315 fte in 2014, dit is een toename van 30%. Daarbij is er, met uitzondering van twee (deeltijd) teamleiders facilitair en I&A, geen substantiële toename van formatie op de ondersteunende functies geweest. De formatie op de ondersteunende functies is dus niet evenredig meegegroeid met de totale formatie en feitelijk is er hierdoor sprake van een relatieve afname. Ook op het organisatieonderdeel Directie wordt een tekort aan, met name beleidsondersteunende formatie, geconstateerd. Met name de relatieve afname aan formatie op de bedrijfsvoeringsfuncties is in de organisatie nu goed merkbaar; de GGDrll is in toenemende mate niet meer in staat om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit komt mede omdat de organisatie gegroeid is waardoor de GGDrU aan andere wet en regelgeving (zoals Europese aanbestedingsregels) moet voldoen maar ook door autonome ontwikkelingen (zoals meer wet en regelgeving, strengere financiële vereisten etc.) zijn hier debet aan. Deze toegenomen complexiteit vraagt om een herbezinning op het bedrijfsvoeringsmodel, zowel qua processen als qua ondersteunende en beleidsmatige capaciteit. De noodzaak voor organisatie ondersteuning doet zich voor bij de volgende organisatieonderdelen: Bedrijfsondersteuning: Finance & control, DIV en I&A, Facilitair HR Directie. Daarnaast wijzen ook externe partijen meer en meer op kwetsbare onderdelen in de organisatie. Directe aanleiding voor deze notitie zijn de constateringen van de accountant die een aantal risico's ten aanzien van de financiële controles en de plannings en controlcyclus benoemt. Andere externe partijen, zoals het KIWA die de HKZ certificering doet en Berenschot (2010), constateerden al eerder dat de formatie op de organisatie ondersteunende functies zeer laag of zelfs onder de kritische grens zit en wijzen op het onvoldoende zicht hebben op de risico's in de ondersteunende processen. Kortom, om een goed georganiseerde GGD te zijn, en aan tenminste de minimale wettelijke vereisten te kunnen voldoen, is vanaf extra formatie (zowel structureel als incidenteel) op een aantal cruciale plekken noodzakelijk. In deze notitie staan de risico's die zich voordoen wanneer op deze onderdelen geen formatie beschikbaar komt en wordt een onderbouwing gegeven van de benodigde formatie in fte's en in middelen om deze op een verstandige wijze tegemoet te komen. Tot slot wordt de wijze van financiering aangegeven. Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 2

4 2. Risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering Hierna zijn de belangrijkste risico's, onderverdeeld in bedrijfsondersteuning en HR gerelateerde risico's opgesomd. I. Belangrijkste risico's ten aanzien van bedrijfsondersteuning (Finance & control, DIV,I&A, Facilitair) Geen goedkeurende verklaring van de accountant op de jaarrekening. Onder preventief toezicht van de provincie komen te staan. Niet voldoen aan wet en regelgeving en het riskeren van boetes. Door ontbreken van interne financiële controles, geen valide cijfers en onvoldoende sturing. De ICTinfrastructuur als ook de capaciteit is op een kwetsbaar niveau aanwezig. ICT is als hulpmiddel voor de dagelijkse uitvoering van de taken onmisbaar. II. Belangrijkste risico's ten aanzien van HR Niet voldoen aan RI&E en ARBO wet en aansprakelijk zijn voor ongevallen en mogelijke boetes riskeren. Niet voldoen aan wet en regelgeving; zoals participatiewet, werktijdenregeling, wet werk & zekerheid, caowijzigingen niet (tijdig) doorgevoerd. Salarissen worden niet tijdig of niet correct uitbetaald. Ook uit verschillende benchmarkonderzoeken blijkt dat de GGDrU onder de gemiddelde waarden in formatie zit op de organisatie ondersteunende afdelingen. Onderdeel GGD (2010) GGD (2014) Benchmark Berenschot Benchmark GGD NL* Facilitaire zaken 3,4% 2,1% 58% Financiën en control 2,1% 1,5% 35% 2,71% Informatisering & automatisering 1,8% 2,0% 23% Personeel & organisatie 1,6% 1,3% 1,52,5% 2,1%. Communicatie & kwaliteitszorg 1,0% 0,7% 11,5% Juridische Zaken 0,0% 0,0% 0,51,5% * alleen benchmarkgegevens beschikbaar voor Financien en control en P&O Bovenstaande tabel laat zien dat de GGDrU op vijf van de zes onderdelen (ver) onder het gemiddelde van de overheadbenchmark ligt en dat de afwijking van 2014 ten opzichte van 2010 is toegenomen. Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 3

5 3. Beleidscapaciteit Directie De toegenomen omvang van de organisatie en het nieuwe bestuurlijke construct sinds 2014, vraagt ook voor de directie en management om extra (strategische) beleidsondersteuning. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de organisatie in brede zin, het opvolgen van ontwikkelingen die zich binnen het GGD domein afspelen en een vertaling daarvan naar een bestuurlijke en ambtelijke agenda, de advisering over organisatieinrichtingsvraagstukken, de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsvoeringsmodel met bijbehorende sturingsinstrumenten en de uitvoering van diverse strategische projecten. Ook deze extra benodigde formatie is in het hierna volgende overzicht opgenomen. 4. Overzicht benodigde formatie De totale extra benodigde formatie komt uit op 9,86 fte. Aan deze extra benodigde formatie ligt een uitgebreide risicoinventarisatie, op basis van de in hoofdstuk 2 genoemde risico's, ten grondslag. In onderstaande tabel is de gewenste uitbreiding per functie voor de organisatieonderdelen Financiën, HR, Automatisering, Facilitair en Directie opgenomen. Tevens is de gevraagde formatieuitbreiding financieel vertaald in. Financiën Administrateur Manager Financien & Facilitair Manager Financiën Medewerker Financiële Administratie 1,86 Projectadministrateur 2, Totaal Financiën 8,30 5,86 2, , Human Resource Management Beleidsmedewerker HRAdviseur HRmedewerker Manager Human Resources Preventiemedewerker 2,67 2,20 0,22 2,67 0, Totaal HR 6,89 5,07 1, Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGD ril Pagina 4

6 Automatisering Coordinator DIV Coördinator I&A Coördinator DDJGZ Medewerker DIV Senior Systeembeheerder Systeembeheerder Medewerker applicatiebeheer Teamleider ICT Technisch beheerder DIV 0,89 0,67 1,67 0,89 0,67 1,67 0, Totaal Automatisering 11,13 9,43 1, ^. < <. Facilitair Medewerker Beheer Inkoop/contractmanagment Senior medewerker Beheer Teamleider Facilitair Telefoniste/Receptioniste 3,18 0,60 3,18 0, Totaal Facilitair 8,18 6, Directie Adjunctdirecteur Publieke Gezondheid Administratief Medewerker Beleidsmedewerker Communicatieadviseur Directiesecretaresse Directeur Publieke Gezondheid 0,53 1,80 0,33 0,67 1,20 0,53 0,33 0,67 0,70 0, Informatiespecialist Kwaliteitsfunctionaris Strategisch beleidsadviseur Totaal Directie 8,33 6, Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 5

7 Daarnaast is er ten behoeve van de versterking op Financiën ten behoeve van de Planning & Control cyclus een versterking bij de sectoren APG en JGZ gewenst. Sectoren Beleidsmedewerker P&C (APG) Beleidsmedewerker P&C (JGZ) Totaal Sectoren 5. Financiering De inzet is om de financiering van deze extra formatie primair binnen de begroting op te lossen. Gezien de omvang van het benodigde budget, en het budget gestuurde karakter van de GGDrU in de laatste jaren, met een krappe formatie voor de ondersteunende functies, is het niet reëel om te verwachten dat het gehele budget binnen de GGDrU begroting te vinden is. Gezien de noodzaak om direct actie te kunnen nemen, zal aan het bestuur worden verzocht om het structurele benodigde verschil in formatie ten opzichte van de begrote formatie, dit jaar incidenteel te kunnen invullen. Zo mogelijk, zal dit eveneens ten laste komen van het verwachte positieve rekenresultaat van 2014, voor zover dit niet uitgaat boven het rekenresultaat. Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 6

8 Bijlage 1 Overzicht versterking bedrijfsvoering totaal Financiën Administrateur Manager Financiën Medewerker Financiële Administratie Projectadministrateur Totaal Financiën 2,80 8,30 1,86 5,86 0,14 2, Human Resource Management Beleidsmedewerker HRmedewerker Preventiemedewerker Totaal HR 2,20 0,22 6,89 5,07 0,22 1, Automatisering Senior Systeembeheerder Teamleider ICT Technisch beheerder DIV Totaal Automatisering 11,13 9,43 0,20 1, Facilitair Inkoop/contractmanagment Teamleider Facilitair Totaal Facilitair 8,18 0,60 6,78 0, Directie Beleidsmedewerker Communicatieadviseur Kwaliteitsfunctionaris Strategisch beleidsadviseur Totaal Directie 1,80 1,20 8,33 6,83 0,70 0, Sectoren Beleidsmedewerker P&C (APG) Beleidsmedewerker P&C (JGZ) Totaal Sectoren Totaal 9, Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1

9 269 Bijlage B Berekening verhoging Utrecht MiddenNederland GGD $( regio Utrecht A Inwonerbijdrage programma Publieke Gezondheid (x 1.000) Bijdrage gemeente Utrecht inwonerbijdrage exd JGZ Bijdrage MN gemeenten inwonerbijdrage exd JGZ Subtotaal IWB exclusief JGZ Bijdrage gemeente Utrecht inwonerbijdrage JGZ Bijdrage MN gemeenten inwonerbijdrage JGZ Subtotoo//l/VBJGZ Totaal Dekking deel structurele versterking bedrijfsvoering door verhoging inwonerbijdrage Aandeel APG (1/3 x ) Resterend deel [2/3) overtotaal (2/3 X ) waarvan APG waarvan JGZ Aandeel APG (1/3 x ) Resterend deel (2/3) overtotaal (2/3 x ): deel APG Resterend deel (2/3) overtotaal (2/3 x ): deel JGZ MN gemeente Gemeente Utrecht Totaal Aantal inwoners Bedrag per inwoner structurele versterking Bedrijfsvoering Gemiddeld bedrag per inwoner structurele versterking Bedrijfsvoering , , ,24

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 213 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Eveline Timmer Drukwerk: Drukkerij Hub. Tonnaer B.V. Stichting

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

2* : 1 2 NOV 2014. K. ê j&iïiii lc n si ê T. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/5JOI U/Qjb Met vriendelijke groet,

2* : 1 2 NOV 2014. K. ê j&iïiii lc n si ê T. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/5JOI U/Qjb Met vriendelijke groet, Van: Bijlagen: SIS Postbus Brief quickscan Externe inhuuroverijssel.pdf; Quickscan Externe inhuur Overijssel.pdf; Persbericht Rekenkamer Oost - quickscan Externe inhuur Overijssel.pdf Van: Suzan Mathijssen

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2014 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voor. Noaberkracht Dinkelland

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015

Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015 Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015 Opdrachtgever : Ingrado Contactpersonen Ingrado : Anne Hulzebosch, Ellen de Wit, Jannette Klaver Contactpersonen DENSA : Lazlo van Donkelaar/Jans Speulman

Nadere informatie