SERVICECODE AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERVICECODE AMSTERDAM"

Transcriptie

1 SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm gegeven onder andere via een kwaliteitshandvest. In dit handvest wordt aangegeven wat de burger van het stadsdeel kan verwachten met betrekking tot de dienstverlening. De gemeente Amsterdam heeft een burgerservicecode ontwikkeld in overleg met de diensten en de stadsdelen (sectorhoofdenoverleg dienstverlening). In augustus 2007 is de Servicecode Amsterdam (hierna: SCA) vastgesteld door het College van B&W. Met de invoering van de servicecode wordt uitvoering gegeven aan een gemeenschappelijke ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren (Bestuursakkoord Stad-Stadsdelen ). Met de SCA communiceert de gemeente met de burger over wat hij/ zij van Amsterdam mag verwachten op gebied van dienstverlening. De gemeente stelt zich garant voor het nakomen van kwalitatieve en kwantitatieve servicenormen. De SCA is opgenomen in de bijlage bij deze notitie. In navolging van het College van B&W stellen de besturen van verschillende stadsdelen de SCA vast. De SCA maakt daarmee deel uit van de dienstverlening in het stadsdeel. Deze notitie heeft tot doel het DB te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen van het stadsdeel op de invoering van de SCA, zodat het DB een geïnformeerd de SCA kan vaststellen en daarmee de gemeentelijke servicenormen voor Zuidoost van toepassing verklaart. Medio 2007 is in het stadsdeel het project Kwaliteitshandvest gestart. Het project heeft als focus de kwaliteit van de dienstverleningsprocessen waarin zowel directe als indirecte klantcontacten plaatsvinden te verbeteren. Hiermee wordt mede een basis gelegd voor onder meer het nakomen van de servicenormen zoals vastgelegd in de SCA. De SCA gaat deel uit maken van het kwaliteitshandvest van stadsdeel Zuidoost. Het in 2008 te ontwikkelen kwaliteitshandvest zal daarmee zowel de eigen ambities van het stadsdeel op gebied van dienstverlening verwoorden als de gemeenschappelijke ambities van de gemeente Amsterdam. Voorbereiden van de organisatie op de invoering van de ServiceCode Amsterdam Zoals in de inleiding weergegeven treft het stadsdeel voorbereidingen - via project Kwaliteitshandvest - om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Werkprocessen, die samenhangen met de normen in de servicecode, zijn geanalyseerd en herontworpen naar dienstverleningsprincipes. Tevens worden de processen voorzien van de benodigde aanpassingen. Pagina 1 van 8

2 Verder worden in het kader van het project Kwaliteitshandvest andere werkprocessen met direct klantcontacten, waarvan geen servicenormen in de SCA zijn opgenomen, beoordeeld om nader te kunnen bepalen of in deze processen de kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd. Een voorbeeld van een dergelijk proces is het beheer van het elektronisch loket. Het stadsdeel richt zich derhalve op verbetering van de dienstverlening in bredere zin dan uitsluitend de SCA. De in de servicecode opgenomen normen hebben betrekking op de hierna genoemde aspecten van dienstverlening en hebben een kwalitatief en/ of kwantitatief karakter. In navolgende tabel zijn de betreffende servicenormen vermeld. In de kolom Servicenorm Haalbaar wordt weergegeven of de normen uit SCA op dit moment kunnen worden nagekomen door het stadsdeel. Pagina 2 van 8

3 Pagina 3 van 8

4 Kwantitatieve normen Servicenorm haalbaar? Getroffen maatregelen Telefonie vragen worden meestal direct beantwoord, lukt dat niet dan binnen 1 dag beantwoorden; Brieven binnen 5 dagen ontvangstbevestiging; binnen 6 weken antwoord (of bericht dat voor de inhoudelijke afhandeling meer tijd nodig is), telefonisch, per e mail of schriftelijk Nog niet volledig Gebruik van terugbelnotities en kennisbank voor beantwoorden van eerste lijn vragen door het Contactcenter. Meetinstrument ontbreekt; aansluiting op Antwoord biedt mogelijkheden. Aanscherping postprocedure en archiefprocedure. binnen 24 uur ontvangstbevestiging; binnen 5 dagen antwoord (of bericht dat voor de inhoudelijke afhandeling meer tijd nodig is) Balie (wachttijden) de maximale wachttijd is 20 minuten Nee, echter nog niet voor Burgerzaken. 2007: 65% van de burgers zijn binnen 20 minuten geholpen (gemiddelde uitkomst) NB: de realisatie van de norm is in absolute zin alle burgers een maximale wachttijd van 20 minuten, niet haalbaar. Applicatie voor het uitzetten en volgen van s ontbreekt, alsmede bijbehorend meetinstrument. Binnen Antwoord wordt een applicatie ontwikkeld. Inzet extra personeel en balies in zomerperiode 2008 en (betreft een groeipad over meerdere jaren waarbij inzet van extra middelen randvoorwaardelijk is voor het behalen van de norm) Pagina 4 van 8

5 Meldpunt Openbare Ruimte 95% wordt direct in behandeling genomen, waarvan 80% binnen 2 dagen is afgehandeld Klachten binnen 5 dagen ontvangstbevestiging binnen 6 weken afhandeling Een ambitieniveau van 80-85% daarentegen wel. Nog niet volledig Meetinstrument niet adequaat; Overige maatregelen in voorbereiding: Borgen van informatievoorziening tussen meldpunt en backoffice. Niet noodzakelijk; klachtenprocedure is ingebed in de administratieve organisatie en naleving wordt bewaakt Kwalitatieve normen Servicenorm haalbaar? Getroffen maatregelen Wij benaderen u vriendelijk, open en beleefd en behandelen u met respect Wij komen met u gemaakte afspraken na. Als dit niet mogelijk is nemen wij tijdig contact met u op Onze algemene informatie is eenduidig, duidelijk, volledig en actueel We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens en informatie om volgens de privacywetgeving. Wij gebruiken dit alleen voor de doeleinden waarvoor u deze informatie heeft gegeven Norm die blijvend aandacht vraagt. Naleving wordt getoetst c.q. gemeten aan de hand van benchmark onderzoeken, exit onderzoeken van het stadsdeel onder burgers. Norm die blijvend aandacht vraagt Continu proces van actualisering en verbetering: het voeden van de frontoffice informatie vanuit de backoffice Norm die blijvend aandacht vraagt; is ingebed in de administratieve organisatie Pagina 5 van 8

6 Pagina 6 van 8

7 Om de servicenormen SCA te kunnen monitoren (en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening) staat het stadsdeel verschillende instrumenten ter beschikking, zoals bijvoorbeeld managementinformatie uit BAVAK (het klant-volg-systeem), het rapport van de jaarlijkse stedelijke benchmark dienstverlening. Echter, op dit moment kunnen nog niet alle servicenormen worden gemeten, omdat de noodzakelijke instrumenten ontbreken of niet voldoende uitontwikkeld zijn. Binnen het stadsdeel en in stedelijk verband zijn initiatieven ontplooid om (gezamenlijke) knelpunten op gebied van meetinstrumenten/ managementinformatie op te oplossen. Op dit moment bestaat er nog geen beeld over de termijn waarbinnen de knelpunten zullen zijn opgelost. En met betrekking tot de wachttijden Burgerzaken geldt dat het verbeteringsproces een is van trial and error, dat een groeipad kan beslaan van enkele jaren, omdat - de beschikbaarheid van voldoende capaciteit (mensen, balies, openingstijden) mede bepalen of de norm gehaald kan worden, als ook - de omvang van de toekomstige verschuiving van aanvragen producten Burgerzaken van fysiek naar digitaal; - de ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitbreiding van de omvang van het pakket van producten, diensten en voorzieningen dat Burgerzaken aanbiedt. In de SCA zijn drie punten (nrs. 8 t/m 10) opgesomd, die geen norm inhouden. Via deze punten wordt een beroep gedaan op de betrokkenheid van de burger: - Wij vragen periodiek wat u vindt van onze dienstverlening. Deze onderzoeken worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. - Wij bieden u de mogelijkheid actief betrokken te zijn bij beleidsontwikkelingen in de gemeente.. Deze informatie is beschikbaar op de website. - Bent u niet tevreden? Houd ons scherp en help ons verbeteren door een klacht in te dienen via het klachtenformulier op Kwaliteitshandvest De SCA is feitelijk het kwaliteitshandvest van de gemeente Amsterdam. Het stadsdeel heeft de ambitie om begin 2009 een eigen kwaliteitshandvest uitbrengen en te communiceren met de burger. Hierbij wordt expliciet opgemerkt dat de servicenormen uit de SCA deel uit maken van het kwaliteitshandvest van het stadsdeel. Ten aanzien van enkele kwantitatieve servicenormen, die in absolute zin naar huidige formulering - niet op alle aspecten haalbaar zullen zijn, kan in het kwaliteitshandvest van het stadsdeel een aanvulling dan wel nuancering worden opgenomen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het Meldpunt Openbare Ruimte. Zo zou bijvoorbeeld voor planmatig onderhoud additioneel in het handvest kunnen worden opgenomen dat de meldingen planmatig onderhoud direct worden Pagina 7 van 8

8 afgehandeld (registratie melding en informeren melder), maar dat de feitelijke afhandeling van de melding overeenkomstig planning plaatsvindt. Met een dergelijke aanvulling wordt de dienstverlening aan de burger in een juist perspectief geplaatst voor wat betreft de nakoming van de servicenorm. Besluitvorming DB Aan het DB wordt het volgende voorgelegd ter besluitvorming: Het DB neemt kennis van het gegeven dat het stadsdeel nog niet aan alle servicenormen, zoals opgenomen in de Servicecode Amsterdam, kan voldoen. Aan dit knelpunt wordt gewerkt. Het DB stelt de Servicecode Amsterdam, zoals opgenomen in de bijlage, vast. Het DB besluit dat het stadsdeel een kwaliteitshandvest ontwikkeld en communiceert met burger. De uitgangspunten en servicenormen uit de Servicecode Amsterdam maken hiervan deel uit. Met de instemming van het DB op bovengenoemde beslispunten wordt nader vorm gegeven aan de uitwerking van het Bestuursakkoord Stad - Stadsdelen voor wat betreft de verbetering van de dienstverlening. In september 2008 zal het DB tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang van het project Kwaliteitshandvest met betrekking tot: - de inbedding van dienstverleningsnormen in de bedrijfsvoering; - de aanpassing van (relevante) processen op het klantperspectief; - een concept kwaliteitshandvest. Pagina 8 van 8

DE VISIE. Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar uitgangspunten KCC. Bijlage A: Uitgewerkte visie

DE VISIE. Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar uitgangspunten KCC. Bijlage A: Uitgewerkte visie 1 Oprichten van een gezamenlijk KlantContactCenter voor de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal DE VISIE Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

CONCEPT Gemeente Amsterdam

CONCEPT Gemeente Amsterdam Citaat uit het Burgerjaarverslag 2006 "De relatie tussen bewoners van Amsterdam en de gemeente is in 2006 opnieuw flink verbeterd. Alom leeft het gevoel dat de gemeente er in veel opzichten in geslaagd

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2005/1244

Statenvoorstel nr. PS/2005/1244 Statenvoorstel nr. PS/2005/1244 Kwaliteit van dienstverlening Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2005-45 15 november 2005 MI/2005/1124 de heer M.W. de Graaf, telefoon 038 425 19 13 Aan Provinciale

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting 3 1.1 Plaatsbepaling 3 1.2 Herijking oude visie 4 1.3 De mening van de burgers

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Klagen aan Amstel en IJ

Klagen aan Amstel en IJ Rapport Gemeentelijke Klagen aan Amstel en IJ Bijlage: reacties en samenvatingen Gemeente Amsterdam 12 december 2011 RA111649 Pagina:2/163 Inhoud STADSDEEL CENTRUM... 6 STADSDEEL NIEUW-WEST...11 STADSDEEL

Nadere informatie

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: 030-602 49 00 Fax: 030-602 49 19 E-mail: info@siraconsulting.nl

Nadere informatie

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch Monitor Publieke Dienstverlening 2014 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 - 2 - Samenvatting In deze monitor komen de resultaten van diverse onderzoeken naar dienstverlening

Nadere informatie

1. Beslispunten. 2. Inleiding

1. Beslispunten. 2. Inleiding 1 Aan: MT Van: Kim Daelmans Datum: september 2010 Onderwerp: strategische notitie Helmond heeft Antwoord (aangepaste versie) (eerste versie april 2010 door Desiree Meulenbroek) 1. Beslispunten Gaat het

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal

Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal Rekenkamercommissie gemeente Stadskanaal 17 oktober 2012 Onderzoek naar de afhandeling van meldingen,

Nadere informatie

digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal

digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal oktober 2011 Digitaal Veenendaal Rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 1 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1 Aanleiding 1.2 Digitale dienstverlening

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Tot uw dienst. Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede

Tot uw dienst. Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede Tot uw dienst Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Maart 2013 1 BESTUURLIJKE NOTA... 3 1. Inleiding... 3 2. Doel van het onderzoek...

Nadere informatie

Benchmarking Publiekszaken 2012 Eindrapport

Benchmarking Publiekszaken 2012 Eindrapport Benchmarking Publiekszaken 12 Eindrapport Dit rapport is vertrouwelijk. De inhoud ervan is alleen bedoeld voor de deelnemende gemeenten. Zonder uitdrukkelijke toestemming mogen alleen de eigen cijfers

Nadere informatie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Meer voor Minder een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Voorwoord Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Deel 2 Samenvatting van de reactie van het College van B & W

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Dienstverlening@Breda

Dienstverlening@Breda Vastgesteld door het College d.d. 26 november 2013 2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Deregulering: wat kan er gedereguleerd worden?... 3 2.1 Wat is er de afgelopen ren gedereguleerd? 4 2.2 Welke vergunningsverplichtingen

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Openbaar Belang Rotterdam, versie 28 april Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 11/09 Datum december

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie