een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg BG - Middelburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868"

Transcriptie

1 oigiele bouwschets v geplde eidsitutie ouwcetum Uitvtkt editie 2007 ee uitgve v uitvtvezogig de Goot-de Km bv - Veeseweg BG - Middelbug Het voomlig schoolgebouw de Buitehovel doet l sids 1983 diest ls ouwcetum. Tot voig j wed dit cetum doo meedee uitvtodeemes gehuud v de gemeete Middelbug. Begi dit j heeft uitvtvezogig de Goot-de Km bv het ouwcetum gekocht e het diect godig vebouwd e uitgebeid. De vebouwig ws hoog tijd. Het pd voldeed gewooweg iet mee de eise v deze tijd, zegt Alexde de Goot. Eelijk gezegd is het eigelijk ee compleet ieuw gebouw gewo- de. Veel gelijkeis met de oude situtie is e d ook iet mee. Het ouwcetum omvt ee pchtige gote zl, die tot twee kleiee zle opgedeeld k wode. Ee modee keuke stt i diecte vebidig met de zl. Het geheel doet lles behlve kil, steke og, dkzij de dkleue heeft het ee wme uitstlig. Nst de vele luxe uitbeidige is het pd imiddels ook volledig olstoelviedelijk gemkt, icl. ee pt ivlidetoilet. BEW AA KRAN R T Vf 4 ovembe.s. zl de jlijkse ope dg v de uitvtvezogig i het ieuwe ouwcetum pltsvide. Tijdes deze ope dg kijge de opeig v het ouwcetum heeft het bedijf sids pil ee ieuwe ouwuto e bestt het bedijf 2 ovembe pecies 25 j. Os ieuwe ouwcetum Middelbug is de koo op 25 j hd weke. Ltste foto v de oude situtie, vlk voodt de vebouwigswekzmhede zoude g vge. Ee goed voobeeld v de vebeteige zij de zg. 24uuskmetjes. Dit zij kmes w de oveledee opgebd ligt e w de fmilie ee sleutel v kijgt. Zodoede k e op iede momet v de dg fscheid geome wode. Nbestde kue d zelfs gebuik mke v ee kleie keuke e toilet. mese ee odleidig doo het gebouw e kue ze keis mke met de mese chte de uitvtvezogig e divese dee bedijve met wie de Goot-de Km uw smeweke. Al met l is 2006 ee bijzode j voo de Goot-de Km. Nst de We zie de opeig v dit ouwcetum d ook ls ee koo op ee kwt eeuw hd weke. We hebbe i die 25 j bij veel fmilies ee steke vetouwesbd opgebouwd. Deze bd heeft e mede voo gezogd dt het bedijf is gewode tot wt het u is. Goothoek-foto v het opegeboke gedeelte de chtekt v het ouwcetum, hlvewege de vebouwig. Ndt het gemte v de gote zl ws opgezet, ko met het metsele v de buitemuu begoe wode. Uitvtvezogig de Goot-de Km kijgt ee ieuw gezicht Lees mee op pgi 6 v deze kt > Liks: de uitbeidig v de gote zl kijgt vom Rechts: Costuctiemedeweke beeidt het dk voo. Ope dg op 4 ovembe N de opeig zl e ee ope dg wode gehoude i het ouwcetum. Tijdes deze dg wodt u odemee i de gelegeheid gesteld het gebouw te bezichtige e pesoolijk keis met os bedijf te mke. Teves zij e die dg divese bedijve vetegewoodigd die uw betokke zij bij de uitvt. I deze uitvtkt wodt ee tl v he u voogesteld. U bet welkom os ouwcetum de Buitehovel 1 te bewodee op ztedg 4 ovembe.s. tusse e uu. 1 uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv

2 Ee uitvtvezoge be je eigelijk ltijd Hoe kom je e eigelijk bij om uitvtvezoge te wode? Voo veel mese is het ee veemd beoep. 'Dt lijkt me iet leuk', of 'ik zou het iet kue om steeds met vedietige mese om g', zij teme die sel bove kome. Yvo de Km oefet dit 'pte' beoep l 25 j uit. het is e ls het we ee beetje igegoeid, doodt ik ls kostees v de toemlige 'Thomskpel' i Middelbug egelmtig betokke kte bij uitvte. 29 J gelede bestod e ee veeigig voo de begfeisodeemes i de std, de AMBV gemd (de Algemee Middelbugse Begfeis Veeigig). Deze bestod uit de hee Dhlms, Pietese, V Hecke, Poldem e Vehulst. Yvo: Doodt ze met egelmt bij os i de kek hu dieste hielde, hd ik d ee goed cotct mee. N veloop v tijd wilde éé v he stoppe met het wsse e vezoge v de oveledee. Hij zei tege me: Yvo, dát vid ik iets voo jou. Zou je dt wek iet v me ove wille eme?. D heb ik toch wel eve ove moete deke. Op zij vezoek be ik ee tl kee met hem mee geg om te zie wt het wek ihield. E eelijk gezegd be ik i het begi ook wel ees weggelope omdt het me te veemd ws. M ee tl weke kte ik emee vetouwd e deed ik het l sel heleml llee. Zo is mij liefde voo het vk eigelijk begoe. Steeds vke kwm de vg v veschillede odeemes om hie e d te ssistee of het bezoek te otvge wee e fscheid geome wed. Ee vst ouwcetum ws e og iet. Motui bevode zich toe og llee i het oude ziekehuis v Middelbug of i Koudekeke bij vezogigshuis 'De Boede'. Ee bekede fmilie v me keeg te mke met ee ovelijde e voege specil mij om de uitvt te egele. Dt gf mij voldoede zelfvetouwe om me ls eeste vouwelijke uitvtvezogste i Zeeld tusse de me i te kome st. Het heeft wt tijd gekost, m op de duu wed ik doo lle melijke odeemes geccepteed om ls uitvtvezogste mij wek te doe. I 1983 wed doo de AMBV het ouwcetum 'Middelbug' i Ee uitvtvezoge be je eigelijk ltijd. 24 Uu pe dg, 7 dge i de week. Of het u ee doodeweekse dg is of het is eeste kestdg; je stt kl voo de mese. Zo' stellig vgt om de telefoo te kue eme. Litugieë wede modelig doo de telefoo doogegeve. Rouwdveteties wede tot uitelijk uu pesoolijk gebcht de dukkeij v de PZC i Vlissige. Alle dmiisttie wed uitgetypt op ee typemchie e opgeslge i odes. We vge os vdg de dg wel ees f hoe we het ooit zode compute, gsm, iteet of fx hebbe kue doe. gebuik geome. Ndt i de loop de je de oudste geetie uitvtodeemes e ee voo ee mee stopte, huude wij het ouwcetum tot voig j v de gemeete Middelbug. Eid voig j hebbe wij ls uitvt- iet llee veel v jezelf, m ook v je gezi. Zeke 25 j gelede, toe fx e e-mil og iet bestode. Ee mobiele telefoo? Obetlb! Het ws volkome oml dt e dus ltijd iemd bij os thuis wezig ws e de ltste wes v de oveledee e bestde e voee die zo coect mogelijk uit. We ifomee mese vijblijved ove de uitvt e het ouwpoces, zoodig stelle wij de wese voo de uitvt voof vst, met behulp v ee wilsbeschikkig. We ogisee op vezoek ifomtievode voo schole, veeigige e zogcet. Imiddels ket os bedijf 4 fulltimes, wode mijzelf, mij beide kidee e Ad Bkhuize. Sme met Ad voe ik de uitvte uit, tewijl mij dochte Agel de dmiisttie vezogt. Mij zoo Alexde is hoofdzkelijk vetwoodelijk voo het dukwek. Sme met ee tietl opoepkchte zij we uitgegoeid tot ee voouitsteved bedijf, dt de modee e selle otwikkelige v de uitvtweeld iet uit de weg gt. We hebbe os eige ouwvevoe e oze eige dukkeij. We doe e lles om de dempel os vkgebied te velge. Ee tl voobeelde hiev zij os ifomtiecetum e uitvtwikel, het ogisee v ee jlijkse ope dg e het vestekke v ee gtis ifomtiepkket e wilsbeschikkige. Ook op iteet (www.degootdekm.l) is os bedijf vetegewoodigd. Yvo de Km i het ifomtiecetum de Veeseweg. Op de duu wed i dukke tijde gevgd om ee uitvt 'voo te egele'. Ik moest d de hd v ee vgelijst de bsis opstelle e zod de odeeme tijd hd, wed ik doo hem fgelost. Ee opleidig voo dit vk hd ik toe og iet, m het viel me op dt de gespekke voo het egele v de uitvt ls vzelf gige. Gdeweg wed ik vetouwd met lles wt bij ee uitvt kwm kijke. De evig die ik op hd ged bij mij oudcolleg's zogde evoo dt ik twee j lte (i 1981) i éé kee slgde voo de opleidig uitvtvezoge bij de STIVU. Nu zou het logisch moete zij ls volgede stp ee eige zk te stte. M dt viel iet mee, omdt de uitvtweeld toe og ee echte 'meweeld' ws. Wt eigelijk veemd is, wt wom zou degelijk gevoelig wek iet doo ee vouw ged kue wode? D stod ik d met de odige evig e m' diplom op zk. Uiteidelijk heb ik toch de stoute schoee getokke e me pe 2 ovembe 1981 ls eeste vouwelijke uitvtvezogste i lte schijve bij de Kme v Koophdel i Middelbug. vezogig de Goot-de Km bv het ouwcetum gekocht e is het imiddels godig vebouwd. Op vijdg 3 ovembe wodt het officieel geoped. De schf v dit ouwcetum zie ik ls ee koo op 25 j hd weke. M sommige dige zij ogewijzigd gebleve: we st ltijd kl voo de mese. Dt is ltijd oze pioiteit geweest. We begeleide de fmilie i de moeilijke dge tusse het ovelijde e de uitvt. We luiste- Dit lles hebbe wij kue beeike omdt i de fgelope 25 j mese vetouwe hebbe gekege i os bedijf. We zulle e i de toekomst lles doe dit vetouwe te behoude! Mximl TV: zodg 5 e dodedg 9 ovembe is Yvo iede uu te zie i het pogmm Stijl Mgzie v Mximl TV. N h studie fotogfie de kustcdemie v Msticht otwept, de uit Vlissige fkomstige Suze Bohcke ode de m B & W BVBA ue die gemkt wode v veschillede metle. Deze kue i stij ls ook i hooggls gepolijst wode. Om het og pesoolijke te mke, k de u wode voozie v ee gvue. Nst ue otwept Suze ook ssiede e dee mogelijkhede voo het bewe v s. Suze Bohcke is wezig tijdes de ope dg v de Goot-de Km bv op Ztedg 4 ovembe. Nieuw: Igietige v bijzodee heieige Assiede B & W BVBA METALEN URNEN uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv PoteXio u 2

3 DVD-opme v uitvt ls ouwvewekig De eeste levesje v je kid, de diplom-uiteikig v je zus, het huwelijk v ome Kees; we egistee het lleml op foto e video. Het vstlegge v de uitvt is vk mide vzelfspeked. Toch komt het steeds vke voo dt ook de uitvt digitl vstgelegd wodt. Als je wezig bet op de uitvt v je pte, je vde of moede, bevid je je vk i ee oes. De mooie woode v de spekes g ddoo vk Alexde de Goot ogemekt lgs je hee. D is het pktisch wee je lte, op ee tijdstip dt je e toe bet, de uitvt teug k kijke. Of stel je voo dt beplde fmilielede iet bij de uitvt wezig kue zij omdt ze te ve weg woe, of ziek zij. Of wee iemd op joge leeftijd ovelijdt e kidee chtelt die og zo jog zij, dt ze mpe kue beseffe wt de dood ihoudt. Zij kue op ltee leeftijd eg gebt zij met ee visuele opme v de uitvt., zegt Alexde de Goot. Zie het ls ee stukje ouwvewekig. Het opeme v de diest op cssette of cd is wel beked. Het filme v ee uitvt is iets v de ltste tijd. Ekele je gelede keeg ik het eeste vezoek hievoo vuit de fmilie zelf. Deze we zo tevede ove het esultt dt de uitvtodeemes v os bedijf het bewust zij g pomote. Tijdes het egele v ee uitvt wodt u ook stdd gevgd of de uitvt op foto of dvd moet wode vstgelegd. Voodt ik ee uitvt op video vstleg, stel ik eest ee 'diboek'met de fmilie sme. Di otee ik duidelijk wt zij pecies vewchte v de opme, welke muziek zij evetueel ode de beelde wille hebbe ezovoot. Voof loop ik de oute die tijdes de uitvt fgelegd wodt, zodt ik de juiste cmepute vid om tijdes de uitvt iet ls stoede fcto gezie te wode. Het liefst film ik uit de losse hd, met ee vst sttief wodt ee opme l sel eg sttisch. Ndt de opmes gemkt zij, bewek e motee ik het beeldmteil e de muziek tot éé geheel. Dt is best ee tijdoved kwei. Wee ik de eidmotge op dvd of video heb gezet, mk ik e ee bijpssed hoesje bij. Mij oudes Mij steve is deze sevice betlb te houde. Als uitvtvezogig wode wij egelmtig beded doo divese bedijve, vk v ve buite Zeeld, die ee degelijke sevice biede. De tieve dvoo vid ik schdlig hoog. E wode bedge geoemd die oplope tot euo. Met tots k ik he diect meedele dt wij deze sevice l je zelf biede voo ee betee pijs. Het beeld v mij oudes stt op mij etvlies gescheve twee mese Alexde de Goot is begi dit j vde gewode v ee zoo. Als gfisch vomgeve vezogt hij bie de uitvtvezogig sids 1999 de PR, het ouwdukwek, de huisstijl e de jlijkse ope dg. Zelf zeg ik lieve dt ik vetwoodelijk be voo de cetieve kt v de uitvt! die gve wt ik u bezit liefde e dcht e eebied voo mese oog voo het kleie ook i de tuu dkb be ik voo wt zij mij hebbe gegeve op mij ietvlies stt het beeld v mij oudes gescheve De dvd s wode compleet met hoesje e lbel fgeleved I Sipkes de Smit uit: A het licht gekome ISBN Koste videoegisttie: v.. 275,Vedee ifomtie: Reclme-buo Alloud Gphix! telefoo: d g p hi x! de g i s k, ete we. l t p k. m com du t het e p s k o k of ee e v elij tge e h w o i d ez o sc log bee vew s ep i f!. l e t g eft, e t voo phix, zo ede k t e e h m e be of h d g gfi elijk! x e hi sit ti ou oto og p web ete, All f ze m g v v d u u ee d culie beid tot o o i All dit ijl, ee pt et ge oot f t f s O is jk o p h be h Toets 26 hu keli lles o kig 4336 JR Middelbug z k we Oo tobe i: fo e: t: f: ou m d oe d eb e w 3 Al l w sig ll. ww u o d p g. x i h l uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv

4 Ntuusteebedijf Geboedes Domiicus Het bedijf v Geb. Domiicus vidt zij oospog i 1975, toe het voomelijk kustmmee vestebke poduceede voo woige. Het kustmme wed l sel vevge doo écht tuustee. I 1987 is het ssotimet uitgebeid met kemische tegels, siti, kchels e gedekstee. Imiddels is het Zeeuwse bedijf uitgegoeid tot ee v de ldelijke mktleides met vestigige i Westkpelle, Goes, Dodecht e Amstedm e ket het 75 wekemes. Voo de lgehele fdelig gedektekes is Pete Domiicus vetwoodelijk, zij colleg Willy Otto vezogd de vekoop dv i de showoom v Westkpelle. E is veel veded, zegt Pete Domiicus. Kijk m ees od op ee begfplts e vegelijk de stee v u met die v 30 j gelede. Het zl je opvlle Gekleud smeltgls (ood, bluw, geel e goe) i combitie met mtgls e zdstlfiguties. dt de modee gedekstee bij lleml uiek zij. Dt komt omdt mese vdg de dg ee stee pesoolijk wille mke. Die mogelijkheid is e, wt tegewoodig zij de mogelijkhede vijwel obepekt. Oze speciliteit is d ook het vevdige v ee uiek gedekteke. Ee gedekteke voo op ee gf wodt meestl ee p weke de uitvt besteld. Dit gebeut de hd v ee pesoolijk gespek met de bestde(), meestl i ee v oze showooms. Wee de tekst e de mteilsoot zij bepld, wodt ee fduk gemkt op ppie. Vf dt momet duut het og cic 10 weke voodt de stee op het gf gepltst k wode. Die tijd is odig voo het gf om te stbilisee e voo os om de stee te poducee. Wt iet veel mese wete is dt wij ook ee veguig voo het gedekteke moete vge bij de gemeete. Om de peiode tusse uitvt e defiitieve pltsig te ovebugge, pltse wij ee zg. 'tijdelijk' steetje op het gf. Op dit steetje v ogevee 30 bij 20 cm. stt de m v de oveledee. Nst de vom v de modee gedekstee is de mteilkeuze tegewoodig eom. I het begi Willy Otto e Pete Domiicus i hu showoom te Westkpelle wekte we voomelijk og met de odehoudsgevoelige vite hdstee uit België e mme uit Itlië. Imiddels is de techiek zo eom vebeted, dt zelfs de hdste giet steesoot, v w ook te weeld, bewekb is gewode Wee gevgd wodt de ieuwste 'ted' op het gebied v gedektekes, komt het twood ee beetje uit ovewchte hoek: Gls, zegt Willy Otto. Hievoo zij wij sids ee p j dele voo Zeeld v At-Emotios, dt ee odedeel is v Tetteode Gls uit Voothuize. Bie het zee uitgebeide techiekespectum v At Emotios is het mogelijk om dik gls te buige, te zdstle e te smelte i ee gote divesiteit stuctue. Ook het toepsse v kleu is mogelijk doo het toevoege v bijzodee soote gekleud gls welke wode vesmolte e doo de toevoegig v emilles of glspoedes of koels. De bewekig v gls ket dus vijwel gee geze. Ook de tspte eigeschp v het mteil is zee symbolisch e biedt veel mogelijkhede i combitie met dee mteile, zols tuustee e RVS. Vede is het goed te oeme dt gls, evels de hdee steesoote wode giet, bovedie geoeg odehoudsvij is. Sids kot is het ook mogelijk om hschepe kleuefoto's i het gls te bde wdoo deze goed bestd zij tege wee e wid e beschemd zij tege vekleuig doo UV stle. De techiek stt dus og steeds iet stil!, besluit Willy Otto. Geboedes Domiicus heeft ee showoom i Westkpelle e ee showoom i Goes. Ee tl voobeelde v bovegeoemde gedektekes zl wode getood tijdes de ope dg v uitvtvezogig de Goot-de Km bv. Mee ifomtie: tel e ope dg de Goot-de Km 4/11/ 06 Ojeplei 41 Oost-Soubug tel Plzzoli Huis is het steuput voo mese met kke. Ook voo bestde is e uimte i dit huis. Mee ifomtie vekijgt u vi oze website, os telefooumme of vi oze vijwilliges op de ope dg v uitvtvezogig de Goot-de Km bv. steuput voo mese met kke Tomb gfkiste biedt mee d llee zes plke Vf 1998 levet Tomb gfkiste uit Gedige (Geldeld) gfkiste op mt. Dit eltief joge bedijf is sids ekele je vst levecie v uitvtvezogig de Goot-de Km. Rit v Tomb gfkiste: Oze mssief houte gfkiste zij vekijgb i elze-, gee- e eikehout. Dtoe biede wij ee uitgebeid pogmm met hdgepe, sluitschoeve e vele kleustellige. Doo de vele houtsoote, kleue, hdgepe e bekledig zij tlloze combities mogelijk. Wee me doo de uitgebeide ctlogus bldet, spigt vool de bekledig eg i het oog. Dit is duidelijk ee specilistie v het bedijf. Voo de biebekledig wode llee tuulijke mteile gebuikt zols ktoe, zijde, lie e fluweel. Tomb is het eeste bedijf i Nedeld dt gebuik mkt Sids 2004 heeft os bedijf ook ee tl uitvtkiste i de collectie, uitgevoed i spplt met eike- of kesefiee. Alle kiste, zowel de mssieve ls de spplte kiste, zij v uitzodelijke kwliteit. Alexde v de Goot-de Km: Doodt Tomb veel pesoolijke zog besteedt de fwekig v de kiste, zij Fid v Ovebeeke-Veschuu AtelieGleie 8e4 beelde i: bos kemiek lumiium cemet stee ook voo gfkust! Idi Gdhil JG Goes Tel.: E-mil: Veell wodt gekoze voo ee spplte kist met vlk of vehoogd deksel. v hdbedukte bekledige. Deze exclusieve collectie is specil voo Tomb otwope e bestt o.. uit otwepe met oze, egele e divese tekes. Wt iet veel mese wete is dt het ook mogelijk is zelf bekledig of ee kistkleed te mke. Hiedoo kijgt de kist tijdes de opbig ee wt pesoolijk kkte. Ifomtie hieove wodt op vezoek doo uitvtvezogig de Goot-de Km vestekt. De bekledig k wode bedukt met ee bestde of eige pit wij eg ove dit bedijf tevede. Dmee odescheide zij zich v lle dee levecies v gfkiste. Rit: Adcht voo idividuele wese, kwliteit e mtwek eme i oze diestveleig ee cetle plts i. Dt is l vf het begi ee kemekede eigeschp v Tomb. Oze pesoolijke bedeig wodt, gezie de vele positieve ecties v bestde, d ook zee gewdeed. Mee ifomtie: uitv. vez. de Goot-de Km tel iteet: ope dg de Goot-de Km ztedg 4/11/ 06 uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv 4

5 Het is belgijk ee ustput te zij Ik weet het iet Zl het gemis oveg zl het gemis ooit oveg zl e ee tijd kome dt ik iet mee je dek? ik weet het iet l scheeuwt de hele weeld dt gemis zl echt slijte M hoe k ik dt wete u het vediet e het gemis og m et begoe zij Ik mis je i de ue e de dge i de chte die og m et begoe zij voo mij zo zode jou Ik weet het iet 2004 I Sipkes de Smit uit: Ik mis je zo ISBN The Geeoom Ochidee Twee ml pe week bezoekt Ad Riemes de bloemeveilig i Nldwijk. Met uim 40 j evig weet de bekede bloemevekope uit Middelbug pecies wt de mese wille. Zij wikel 'The Geeoom Ochidee' bevidt zich i de Sit Jstt 3. Nst bloeme e plte vekoopt Ad sme met zij vouw Soj ook buidsboekette e cdeutikele. Sids 25 j vezoge zij ook de ouwgemete voo uitvtvezogig de Goot-de Km bv. The Geeoom Ochidee heette voohee Bloemkdo Ochidee. Sids ekele je heeft Ad zich geslote bij de ldelijke fchise ogistie. M de klt mekt d iets v, hoo. De fomule blijft zols ik 'm l 40 j voe: bloeme, plte e c d e u t i k e l e. Vo o d e ieuwste cdeutikele g ik ee p ml pe j Goud, w de ieuwste teds gepeseteed wode. Het is leuk om dt te combiee met bloeme e plte. Specil voo ouwbloemstukke is ee uitgebeide ctlogus I de je 80 vehuisde hij v de povicie Utecht de povicie Zeeld e hd op dt momet gee wek. N gesolliciteed te hebbe bij ee uitvtbedijf is hij ls opoepkcht i dit vk teechtgekome. Met ee kleie 'ovestp' het opeb vevoe is hij imiddels teug i de uitvtbche. Sids 2 ½ j wekt Ad Bkhuize ls uitvtvezoge bij de Goot-de Km. Mij teugkomst i de uitvtbche voelde ls 'thuis kome'. Zeke bij ee bedijf wt l 25 j stt voo ee zogvuldige e betokke uitvoeig v h wekzmhede; het begeleide v uitvte e d met me het begeleide v de fmilie. Ik k mij d heleml i vide. De wijze wop Yvo de Km het bedijf sme met h kidee, Alexde e Agel, ihoud heeft gegeve, k llee m bewodeig e espect opoepe. Ik hoop op mij mie d og lg bij te dge. Omdt voo veel mese het beoep uitvtvezoge veemd is, wt boeit je d om dt wek te g doe? De veelzijdigheid v het wek speekt mij eom, i het bijzode de omgg met mese. Het is ook ee uitdgig om de ltste wes v de oveledee op ee juiste mie vom te geve e uit te voee. Iede mes is des, dus is ook iedee uitvt des. Gee twee uitvte zij hetzelfde. I de dge tusse het ovelijde e de uitvt pobee ik ee vetouwesbd met de fmilie op te bouwe. Je gt i die p dge heel uw met elk om. N biekomst v ee meldig v ovelijde zl de eeste zog beschikb met tietlle voobeelde. Het bod is iet mee te vegelijke met de ouwstukke uit de tijd dt ik et bego, zegt Ad. Bestode de bloemstukke toe voomelijk uit oze e witte bloeme, tegewoodig is iedee kleu e iedee bloem toepsb i ee ouwstuk. De 'Soloti' (ook wel beked ls 'het hekmmetje') is typisch zo' bloem die de ltste je eg populi is. Tewijl hij e toch l tietlle je is. Voo specile wese i de vom v ee specifieke bloem of ee beplde vit doe ik ltijd mij best om het de klt de zi te mke. Ajes e oze zij het hele j doo leveb, dt is ltijd l zo geweest. Oveiges geldt dt tegewoodig voo veel ltijd uitg de oveledee, deze te vezoge e te klede. Het is fij ls blijkt dt fmilie die vezogig zelf wil geve of e bij wezig wil zij. De Uitvtvezoge Ad Bkhuize tedes v de ltste je is dt de fmilie zo veel mogelijk zelf wil doe. Dit stimulee wij w m mogelijk is. Wee me dit echte wil k ook lles i oze hde wode gelegd. Het meehelpe veschillede odedele v de uitvt k helpe i ee stukje vewekig. D wodt de vezogig v de uitvt ps i gg gezet. Mij wek bestt d i hoofdzk uit heel veel luistee. Gdeweg met lle cotcte die e zij otstt e vk ee bijzodee bd. Het is belgijk dt je voo de fmilie ee ustput kut zij i die dge, ee cotctpesoo w me met l hu vge teecht k. Als uitvtvezoge deel je i de emotie v de fmilie i die peiode e het komt d egelmtig voo dt je zelf ook eve ee bok i je keel moet wegslikke. Ik schm me iet om dt toe te geve. Ee uitvtvezoge is ook ee mes e iet v stee. Iets wt bij veel gespekke voe komt zij de uitvtvezekeige. Zeke de oudee geetie heeft og veel oude polisse v kleie bedge. Deze oude polisse blijve hu wde behoude. Wij stue deze doo de beteffede vezekeigsmtschppij. Dit geldt voo lle vezekeige die geld uitkee, de zogemde kpitlvezekeige. Dst zij e tuulijk ook de zg. tuvezekeige. E zij veel mese die hievoo kieze met de gedchte dt lles ficieel geegeld is ls me komt te ovelijde. Hels is oze evig dt veel tuvezekeige mese iet vijlte i de keuze v uitvtodeeme. Kieze zij voo ee dee odeeme, d wode ze chtef vest met ee ext ekeig. Volges oze keis is deze wekwijze iet toegest volges de wet, m het blijkt eg moeilijk dit te doobeke. De Goot-de Km is e wil iet gebode zij ee vste vezekeigsmtschppij. Zo k zij op vije wijze hdele om mese bij te st op het momet wop zij wode ovevlle doo ee stefgevl. Nst bloeme e plte vekoopt The Geeoom ook cdeutikele mee bloeme. Dek dbij de ochidee, of de zoebloem. Die kome d uit Isël of ZuidAfik. Toch zij e ltijd og bloeme wvoo dt og iet geldt. D doe ik mij best ee pssed ltetief te vide. Voo de specile wese biedt de veilig vk uitkomst. Bij het egele v ee uitvt komt de keuze v de bloeme diect de ode. V de Gootde Km veeem ik uim op tijd welke ouwgemete gewest zij e of e ee lit met ee pesoolijke tekst bij moet. klei bosje bloeme beteft of ee uitbudig bloemstuk, ze wode lleml met eveveel liefde doo Ad gemkt. Het is teslotte het ltste wt ik voo iemd k betekee. Mee ifomtie: tel iteet: De bloeme wode ove het lgemee op de dg v de uitvt bezogd, omdt ze d het vest zij. N de uitvt k ee bloemstuk op het gf, op het bloemeveld of op het stooiveld wode gelegd. Ook bestt de mogelijkheid de bloeme op het gf te legge v ee fmilielid, of bij ee bepld moumet. Vk wode de kte e lite de uitvt mee huis geome. Ad Riemes voo zij wikel i de St. Jstt te Middelbug 5 Alle bloemstukke, of het u ee De Soloti (het hekmmetje ) is tegewoodig eg populi uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv

6 Ee ieuw gezicht voo de Goot-de Km N 25 j het logo met het kekm e de tk te hebbe gevoed, is het tijd voo ee ieuw logo, ldus Alexde de Goot. Met zij gfische chtegod is hij vetwoodelijk voo 'het gezicht' v de zk, wt voo het gootste gedeelte bepld wodt doo het logo. Zowel het oude ls het ieuwe logo kome v zij hd. Op zich is e iets mis met het oude logo, llee het stlt iet de sfee uit v os bedijf. Dit ieuwe logo is ls het we met os bedijf mee geëvolueed. Het ieuwe logo bestt uit ee hlf hefstbld, wt de vegkelijkheid voostelt. Bie, i het ht v het bld, is ee ode vom zichtb wuit ee kleiee ode vom los komt. Alexde; De ode vome st symbool voo het loslte v ee stukje v jezelf. Je zou het ook kue zie ls ee ommig. Wee je te mke Ee ieuw logo beteket dus ook ee ieuwe uitstlig. Voohee ssocieede me het logo met de tk voo het kekm diect met os bedijf. Dt wil zegge dt het Uited is het otwepe v logo's ook bsoluut gee uitzodeig is. Het is geweldig om voo de meest uiteelopede bedijve ee logo te mke. Ik zie het d ook ls ee uitdgig om de sfee v het bedijf i het logo te vge. Achte de meest simpele logo's gt vk mee voobeeidig voof d je zou deke. Ee goed logo hoot kcht uit te stle i l zij eevoud. Dst mg het die kcht iet velieze wee het stek vegoot of vekleid wodt. Dt geldt ook voo wee het otwep i kleu, zwt/wit of i ee Dges Co Bs e Kees Goeewege Dge zij bij ee uitvtvezogig is iet zo m ee beoep. Het is belgijk e mede vetwoodelijk voo te zij dt ee uitvt etjes e espectvol veloopt, zegt Co Bs. Voo Kees Goeewege is het ee stukje levesvevullig. Beide hee zij i diest v de Goot-de Km. Co l 7 j, Kees et 4 mde. Ndt hij bij de mie hd gezete, bleek dt hij tijdes zij pesioe iet stil ko zitte. Co Bs (68) egeede op ee dvetetie i de kt e wed i 2000 geome bij de Goot-de Km ls opoepkcht. Op deze mie doe ik og steeds wek w ik heleml chte st. Wekzmhede die voo kue kome zij het dge v de kist kijgt met ee ovelijde wodt je gecofoteed met tietlle tegestellige. Dit ieuwe logo zit, odks zij eevoud, ook vol met tegestellige: het bld hoekig e hefstbui gekleud, tewijl de ode vome biei stk zij met fisse goee letekleue. Oud e ieuw, klssiek e mode. Het stt symbool voo steve, m tegelijketijd ook voo ieuw leve. Nst het weke bij de uitvtvezogig heeft Alexde de Goot sids zes j ee eige eclmebueu, dt teves vetwoodelijk is voo de website v de uitvtvezogig ekele kleu ls bijvoobeeld zwt getood wodt. Teves is het ee beeldmek dt ls bsis geldt voo de hele huisstijl, oftewel de visuele idetiteit v ee bedijf. Dek dbij de wezigheid op biefppie, visitektjes, uto- e mbeletteig, etc. wode, heb ik totl gee pobleem. Dg of cht, wee ik opgeoepe wodt, st ik kl wt tijd zl koste voodt me os opieuw gt idetificee met het ieuwe logo. Dom zulle beide logo's voolopig bij oze dveteties e dee medi gecommuiceed wode. Eid volged j zulle we het heleml los kue lte, die tijd heeft het echt odig. Zelf be ik ev ovetuigd dt dit ieuwe logo miiml og ees 25 j mee k! Mee ifomtie: Reclme-buo Alloud Gphix! telefoo: Co Bs Kees is sids kot begoe ls dge. Ik kte i de tijd dt ik i steekziekehuis Wlchee wekte egelmtig i cotct met veschillede uitvtvezoges, wode de Goot-de Km. Het kwm wel ees voo dt me mij voeg eve ee hdje toe te steke. Begi dit j wed ik doo Yvo de Km beded om ls opoepkcht te kome weke. D hoefde ik iet lg ove te deke. Het is mooi e dkb wek. Dbij weke we hecht sme i ee leuk tem. Kees Goeewege bij ee begfeis, het ijde i de ouw- of volgwge, m ook het ovebege e vezoge v ee oveledee het ovelijde. Voo vezogig heb ik dit j mij diplom behld. Met de vibele tijde wvoo ik opgeoepe k Hesselms Itetiol Hesselms Itetiol doet l vele je zke met uitvtvezogig de Goot-de Km bv. Wij zij e tots op, om i dit voo he zo bijzodee j, l. het 25 jige best v het bedijf, e de opeig v het vebouwde e veieuwde ouwcetum de Buitehovel i Middelbug, opieuw ee ol te hebbe moge spele i de iichtig v dit ouwcetum. E toch... zou ik iets wille zegge. eigelijk... ee m om je wille legge. e toch... Wij zij levecie v uitvtbeodigdhede e gevestigd i Almee. Het bedijf wed op 21 ugustus 1935 opgeicht de Luiegcht i Amstedm. Oospokelijk ws het ee fbiek tot het vevdige v lijkkistebeslg, zols dt heette i die dge. Het bedijf goeide, e ook het ssotimet wed steeds uitgebeide. Doo uimtegebek vehuisde Hesselms vuit Amstedm ee ieuwe loktie i Weesp. M ook d wed het te klei. Om oze klte goed te kue blijve bediee, zij wij i pil 2004 wee vekst ee ieuw pd i het cetl gelege Almee. wil ik je lte wete. dt... ik je vediet iet be vegete. M d... be ik bg i de weg te st. e dus... Hieode ziet u ee foto v oze Hley Dvidso uitvtmoto, die wij i 2000 hebbe geïtoduceed. Hesselms is steeds bezig met veieuwige i de uitvtbche e met deze moto zij wij d zeke i geslgd. Wij wese uitvtvezogig De Goot de Km voo u e i de toekomst heel veel goeds toe met hu ieuwe ouwcetum. lt ik het gewoo wee g... Cetief i dvies Flexibel i diestveleig Actief i smewekig! Middelbug Buiteuststt EH Middelbug T Goes Sttiospk 29/A 4462 DZ Goes T Seooskeke Toestt AA Seooskeke T uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv Vlissige Stdhuisplei 10/A 4382 LG Vlissige T Zieikzee Hvepk CD Zieikzee T

7 Agel: uitvtleide e moede v 2 zoos Hoewel ze l 12 ½ j i diest is bij de uitvtvezogig is dochte Agel de Goot (32) l bij h hele leve uw betokke bij de uitvtvezogig. Als kid hielp ze l mee chte de scheme bij koffietfels e hd ze egelmtig telefoodiest. Imiddels heeft ze h diplom voo uitvtleide e piëteitsvolle vezogig op zk e is ze op vele odedele bij de Goot-de Km izetb. Obewust ws ik beetje voo beetje steeds vetouwde gekt met het wek v mij oudes. Het ws dus voo mij ee logische stp toe ik i 1994 i vste diest td. I die tijd hdde we et oze Agel de Goot eeste ouwuto gekocht. Omdt ik kot dvoo mij ijbewijs hd gehld bestod mij wek i het begi voomelijk uit het ijde op deze ouwuto. Niet llee tijdes uitvte m ook bij het ophle v de oveledee v huis of ziekehuis het ouwcetum. Zo leede ik gdeweg de 24-uus metliteit kee die gepd gt met dit wek. E k op iede momet v de dg of cht ee beoep op je wode ged. Hoe logisch dt voo os ook is, iet veel mese st d bij stil. I 1999 behlde ik mij diplom voo het vezoge v de oveledee. Niet lg d ook die voo uitvtleide. I de je d heb ik steeds mee uitvte geegeld e uitgevoed, wdoo ik ee vetouwesbd heb opgebouwd met veschillede fmilies. Ik put d veel kcht uit, wt het is mooi e dkb wek. I ugustus dit j be ik bevlle v mij tweede zoo. Om mij gezisleve iet tekot te doe heb ik bewust ee stpje teugged e be ik imiddels pttime g weke. Dom vezog ik u mide vk uitvte. Mij voomste tk bestt u uit het vezoge v de dmiisttie, zowel voo de uitvtvezogig ls voo os ieuwe ouwcetum. Wom ee veklig v efecht? Nst lle vediet e zog ee ovelijde kome e ook veel pktische zke op je f, die geegeld moete wode. Sommige zke kue wel eige tijd wchte. Adee zke moete vij sel wode gepkt. N het ovelijde is het belgijk vst te stelle wie de efgeme zij. De efgeme kome melijk i de plts v de oveledee voo dies bezittige e schulde. Wie is bevoegd ove de bkekeig te beschikke? Wie mg de woig vekope? Wie is spkelijk voo de schulde v de oveledee? Debbie Geits, die ls otisklek bij Notis Hewig i Vlissige veel lteschppe behdelt, licht toe: Om deze vge te betwoode mkt de otis ee veklig v efecht op. Ee veklig v efecht is ee veklig wi stt vemeld wie bevoegd is mes de gezmelijke efgeme op te tede. Om deze veklig te kue fgeve, moet de otis ee tl zke odezoeke: Bij het cetl testmeteegiste ifomeet de otis of de oveledee ee testmet hd gemkt. De otis eemt ook izge i de egistes v de Bugelijke Std om te odezoeke of de oveledee gehuwd, of ls pte geegisteed, ws e of de oveledee kidee heeft. De otis zl de efgeme ifomee ove hu efechtelijke positie. De efgeme kue melijk die keuzes mke: Zij kue zuive vde. Zij zij d ook eveedigheid v hu efdeel spkelijk voo de schulde v de oveledee. Efgeme Debbie Geits is sids dit j otisklek kue ook ee lteschp vewepe. Zij zij d heleml gee efgem. Teslotte kue zij ook beeficii vde. Zij kue d iet zelf wode ge-spoke voo de schulde v de oveledee. Dit is tuulijk v goot belg ls de schulde v de lteschp hoge zij d de bezittige. Als ee efgem v ee v de twee ltste mogelijkhede gebuik mkt, zl de otis de efgem ee volmcht lte tekee, wmee bij de giffie v de echtbk de beodigde veklig k wode fgelegd. Als uit het odezoek blijkt, dt e meedee efgeme gezmelijk bevoegd zij, k het pktisch zij dt zij éé v he volmcht geve om mes de gezmelijke efgeme de lteschp f te wikkele. Ades moete zij steeds gezmelijk optede. Ook hievoo mkt de otis de volmchte kl. Het esultt v zij odezoek legt de otis vst i de veklig v efecht. Op bsis v deze veklig k de lteschp wode fgewikkeld. Deze veklig mkt ook duidelijk wie bevoegd is mes de efgeme op te tede. Het is voo veel mese veemd dt dit lleml odig is; zelfs ls e m weiig bezittige zij. Adezijds vewchte efgeme juist dt zij wode geïfomeed, wille zij wete hoe de lteschp wodt fgewikkeld e wille zij iet gecofoteed wode met schulde v de oveledee. Mee ifomtie: tel ope dg de Goot-de Km 4/11/ 06 De Htog ficiële diestveleig De mkt v de ficiele diestveleig is e ee die iet stil stt, m juist cotiu vedeig odehevig is. E vedet zo otzetted veel, zegt Sjk de Htog, eigelijk is het voo de mese iet mee bij te houde. Het is d ook iet zom dt Sjk sme met zij vouw Fsisc ee iede totldvies geeft op welke vom v ficieig d ook. V hypotheekegelig tot uitvtpolis. Al vf 1998 wekt het echtp ode de lles ovekoepelede m 'De Htog ficiële ste odedele zij hypotheek- e pesioedvies, divese vezekeige e ficieige. Om op de hoogte te blijve v lle vedeige od belstig- e socile wetgevig volge we met e g e l m t c u s u s s e e tiige. Ee tl dv lope vi de SEH (Stichtig Ekede Hypotheekdviseus) wbij wij zij geslote. Op die mie houde we iedeee op de hoogte v de ieuwste otwikkelige. mtschppije, totdt ik degee heb gevode die het beste pst bij het vezoek v mij klt. Ove de ficieig v ee uitvt wodt ik wel ees beded doo mese die l op leeftijd zij e e chte kome dt ze iet goed of zelfs heleml iet vezeked zij voo hu eige uitvt. Stel dt ee polis i 1940 is fgeslote d wodt e u og m ee fctie uitgekeed v de totle koste v ee uitvt. Om voo iemd v 70 og ee levesvezekeig f te sluite is tuulijk gee idele optie. Toch weet ik i de meeste gevlle ee pssede oplossig te vide, wbij bijvoobeeld wt spgeld gebuikt k wode. Me kijgt d vk og ee leuke ete ove die bovedie og ftekb is. Het k ee eome opluchtig zij, wee je e vetouwe i hebt dt degelijke belgijke zke goed geegeld zij. Voo vge ove bovegeoemde e dee vome v ficiële diestveleig is De Htog Ficiële diestveleig wedeom vetegewoodigd op de ope dg v uitvtvezogig de Goot-de Km bv op ztedg 4 ovembe Mee ifomtie: tel iteet: ope dg de Goot-de Km 4/11/ 06 Toost E zij zo weiig woode om te tooste wel woode loos e m dom v mij gee woode m heel gewoo mij m 2002 I Sipkes de Smit uit: Voo he die chteblijve ISBN Ove het lgemee vezogt Sjk de buitedieste, tewijl zij vouw Fsisc het biewek voo h ekeig eemt. diestveleig' sme. E met succes. I het begi diede ee gedeelte v de huiskme ls ktoo, die j gelede hebbe we het bedijf uitgebeid doo ee ktoouimte het huis te lte bouwe. Zodoede kue we de mese og bete v diest zij. Wij dvisee e bemiddele op lle gebied, m oze voom- Sjk eemt de buitedieste voo zij ekeig. Ik kom dus ook bij de mese thuis, wt wel zo pesoolijk is. De hele povicie Zeeld is dbij mij wekgebied. Zo heb ik klte v Zieikzee tot Teeuze e v Vlissige tot Bege op Zoom. Fsisc dgt zog voo de biedieste, zo vezogt zij de dmiisttie, odehoudt de ged e egelt het telefoovekee. Sjk: Ik pobee zo goed mogelijk te luistee het vehl v mij klte. Wie is mij klt, wt wil de klt e hoe k ik hem het beste v diest zij. Als bemiddel zit ik iet vst ee beplde vezekeigsmtschppij, dus vegelijk ik het bod v de vezekeigs- Fsisc e Sjk de Htog voo hu ktoo i Wolphtsdijk. 7 uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv

8 Os pesoeel stt dg e cht voo u kl Tot 7 j gelede bestod uitvtvezogig de Goot-de Km uit éé gezi. Doodt het bedijf i de loop v de je steeds gote goeide, otstod de behoefte ee goep opoepkchte. I 2000 is toe ee compleet dgestem bij elk gezocht e bestt de uitvtvezogig imiddels uit 16 medewekes. Doodt het moeilijk is kchte te vide die egelmtig beschikb zij voo opoepkchte, wisselde de fomtie v het tem wel ees i de loop de je. Toch wekt ee tl v he l zeve volle je voo het bedijf. De opoepkchte best uit zowel me ls vouwe. Voo de bedijfskledig is gekoze voo ee 2-delig kostuum met ovejs e stopds i combitie met ee gleufhoed. Hiebij is bewust gekoze voo de kleu tciet. Dit om v het geijkte zwte hoge hoede-imgo f te kome, wmee veel mese oze bche og ssociëe. De meige ove de kleu we i het begi best vedeeld, m ove het lgemee positief. N zeve j is het tijd voo ee ieuwe klediglij, wbij we ove wille g op de kleu dokebluw. Gtis ifomtiepkket Veel opoepkchte die bij het bedijf zij begoe met llee dges- e chuffeusdieste uit te voee, hebbe imiddels het diplom behld voo piëteitsvolle vezogig. Dit wil zegge dt zij op pofessioele wijze de oveledee kue vezoge. Yvo de Km: Ik be zee tots op l mij medewekes, temee omdt zij lle met espect het wek uitvoee e met zog omg met fmilie e bestde. Ze st dg e cht kl voo mij e voo de fmilie. Doodt het tem heel hecht is, weke wij op bijzode pettige wijze sme. Geheel vijblijved vestekke wij ee ifomtiepkket wt u kosteloos* kut vge vi odestde cotctgegeves. I dit pkket teft u tieve e pktische ifomtie ove de uitvt, iclusief 2 wilsbeschikkige. *) geldt llee op Wlchee e Beveld e-mil: telefoo: OPEN DAG uitvtvezogig de Goot-de Km bv ztedg 4 ovembe 2006 v tot uu Het pesoeel v de Goot-de Km voo het ifomtiecetum de Veeseweg. Met v.l... Ad Bkhuize, Agel de Goot, Alexde de Goot, Jo Dekke, Yvoe v de Pool, Yvo de Km, Si v de Lide, Louis Wite, Co Bs, Sylvi Esveld, Jold Deyèe, Bm Lidebeg e Kees Goeewege. Niet op de foto: Adé de Rijke, Piet Dellebeke e Sjk Dekke. i Rouwcetum Middelbug Buitehovel De Goot -de Km op TV: De uitvtkt kwm tot std i smewekig met ORCHIDEE Uitvtvezogig de Goot-de Km Veeseweg BG Middelbug tel.: iteet: e-mil: Lifegem Euope bv Bedseweg DC Zudet tel: iteet: e-mil: Geboedes Domiicus BV Oude Zdweg SK Westkpelle tel: iteet: e-mil: Fid v Ovebeeke Idi Gdhil JG Goes tel: iteet: degootdekm.l/opedg4.htm e-mil: Tomb gfkiste Eegieweg AD Gedige tel: iteet: e-mil: Huys Te Schelde Vlissigsestt RE Koudekeke tel: iteet: e-mil: The Geeoom Ochidee St. Jstt KA Middelbug Telefoo: iteet: e-mil: Accoutts e dviesgoep Rijkse Buiteuststt EH Middelbug Telefoo: iteet: e-mil: De Htog Ficiele Diestveleig Betiusstt JC Wolphtsdijk tel.: iteet: e-mil: Hesselms uitvtbeodigdhede Pootmolestt MT Almee tel.: iteet: e-mil: B&W BVBA metle ue Postbus AJ Vlissige tel: iteet: e-mil: Toostgeschek / Gedekegele Euopweg AJ Nieuw-Schooebeek (Dethe) tel: iteet: e-mil: Notis Hewig Coosje Buskestt LW Vlissige tel: iteet: e-mil: Alloud gphix! Toets JR Middelbug tel: iteet: e-mil: uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv 1 Mximl: Stijl Mgzie zodg 5 ovembe e dodedg 9 ovembe (elk uu) Zie ook Mximl TeleTekst pgi 251 De uitvtkt is ee uitgve v uitvtvezogig de Goot-de Km bv. Veeseweg 36 te Middelbug. Duk: Dukkeij Wegee, Apeldoo. Vespeidig: Huis huis vespeid i Wlchee e Kmpeld doo Itelde bv, Eidhove. Oplge: Oplge: stuks. Nbestellige: pe telefoo: , of pe e-mil: Otwep e ly-out: Alexde de Goot, Alloud Gphix! Fotogfie: Alexde de Goot, Alloud Gphix! Met uitzodeig v: foto Alexde (pgi 3): Sege Mdg (po.mdg.com), foto moto (pgi 3): Hesselms It. Tekst: Alexde de Goot, Alloud Gphix! Met uitzodeig v tekst otis Hewig e Hesselms It. Gedichte: Alle gedichte zij gescheve doo I Sipkes de Smit. H gedichtebudels veschije bij uitgeveij Te Hve uit Kmpe e zij vekijgb vi uitvtvezogig de Gootde Km bv. Dkbetuigig: Oze dk gt uit dukkeij Wegee, I Sipkes de Smit, Sege Mdg, Coby v Hemet, Elle Kotebout e Tio de Goot Niets uit deze uitgve mg wode veveelvoudigd e/of opeb gemkt wode doo middel v duk, fotokopie, micofilm of welke dee wijze d ook, zode schiftelijke toestemmig v uitvt-vezogig de Goot-de Km bv. 8

FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL

FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL FORTUNAKRANT vembe 214 www.ftusittd.l @FtuSittd Ftu Sittd bestt 6 j FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL D: Guus Queise Het is 6 j gelede dt i Nedeld de eeste betld vetbl gistie wed pgeicht.

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Dollargevoeligheid meer dan dollar

Dollargevoeligheid meer dan dollar Iustie Dllevelihei mee ll De kes v e ll te pzichte v e eu is e felpe je flik vezwkt. Ok i 2008 zet eze te zich vt. I veelijki met 2007 zl e emiele eu/ll kes zelfs 14% teeme. eeie i e eu/llkes zij vmelijk

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Met elkaar voor een heel, schoon en veilig Prinsenland

Met elkaar voor een heel, schoon en veilig Prinsenland Numme 1 febui 2011 Ee uive v de Sichi Bewoeodeeui Pie, Redciee: Mi Weei 8, 3065 GA Roedm, Teefoo: 010-2207747 Iee: wwwbpie Me ek voo ee hee, choo e veii Pie De vijwiievod die de SPB oieede op 9 decembe

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland!

SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland! JAARGANG 3 NUMMER 1 2015 Voor de actieve watersporter i Frieslad dewater SPORTER 2015 5 Friese mere: fraaier da ooit! 7 Natuurschoo 13 Hoogstaad comfort aa boord is de orm 17 Grootste collectie Nederladse

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 03 - editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

DOS Nieuws. April 2015 R I A N W O O R D J E

DOS Nieuws. April 2015 R I A N W O O R D J E D iuws pil 2015 www.dosldwijk.l www.fcbook.com/dldwijk www.twitt.com/dldwijk bstuu@dosldwijk.l I W D J Volg os u ook op Istgm: @dosldwijk Lt D klok is w uu voouit gg d lt is bgo dus kom m op mt dt lkk

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie