Ondersteuningsplan. Beschrijving basiszorgstructuur. VakcollegeTilburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsplan. Beschrijving basiszorgstructuur. VakcollegeTilburg 2014-2015"

Transcriptie

1 Odersteuigspl Beschrijvig bsiszorgstructuur VkcollegeTilburg Postdres Postbus BH Tilburg Iteret (E) Aukje Brekelms Versie: september

2 Voorwoord Voor u ligt het odersteuigspl v Vkcollege Tilburg v het schooljr Vkcollege Tilburg is de school die per is otst uit de fusie tusse De Vkschool e MBC Ecoomie e Groe. De school ket op dit momet 3 locties, te wete: Leerjr 1-2 Reitse Hoevestrt 20 Leerjr 3-4 Techiek/ Zorg e Welzij Reitse Hoevestrt 12 Leerjr 3-4 Ecoomie e Groe Gershwistrt 10 I het odersteuigspl stt beschreve op welke mier de school zorg e begeleidig orgiseert e verleet de hr toevertrouwde leerlige. Zorg e begeleidig kee ee cotiue proces v verbeterig. Vuit de verderede kders door de ivoerig v Pssed Oderwijs mkt de school otwikkelige door die moete leide tot ee zo optiml mogelijk leerklimt bie de school voor ee breder wordede doelgroep. Het spreekt vzelf dt dit odersteuigpl d ook regelmtig gepst zl worde om de otwikkelige bie de leerligodersteuig weer te geve. A Brekelms Zorgcoörditor Vkcollege Tilburg 2

3 Ihoudsopgve Hoofdstuk 1. Visie e missie v Vkcollege Tilburg 1.1 Algemee pg Visie op odersteuig e begeleidig pg. 4 Hoofdstuk 2: De odersteuig voor leerlige v Vkcollege Tilburg 2.1 Uitggspute pg Odersteuig voor de leerlig pg Orgistie v de odersteuig pg OPP, dyslexie e dysclculie pg. 7 Hoofdstuk 3: Als meer odersteuig e begeleidig odig is. 3.1 Het itere zorgtem pg Amelde leerlige itere zorgtem pg Deelemers itere zorgtem pg Frequetie itere zorgtem pg Zorg- e Advies Tem pg Amelde leerlige ZAT pg Deelemers ZAT pg Frequetie ZAT pg. 8 Hoofdstuk 4: Commuictie e betrokkeheid 4.1 De leerlig pg De ouder(s)/verzorger(s) pg Metor e vkdocete pg Leerligbesprekig i het tem pg. 9 Hoofdstuk 5: Vkcollege Tilburg, ee veilige school. 5.1 Bijlge e protocolle m.b.t. veiligheid pg Agressieprotocol pg Protocol lcoholvrij Vkcollege Tilburg pg Protocol rookvrij Vkcollege Tilburg pg Protocol drugsbeleid Vkcollege Tilburg pg Schorsig e verwijderig v Leerlige pg Pestprotocol pg. 13 Hoofdstuk 6: Vkcollege Tilburg, ee zorgzme school. 6.1 Bijlge e protocolle m.b.t. de zorgstructuur pg Zorgcoörditor v Vkcollege Tilburg pg Leerligbegeleider op temiveu pg Metor pg ZAT: Zorg- e dvies tem, smestellig, procedure meldig, privcy pg Meldig bij leerplicht e GGD pg. 18 Bijlge 1: Hdeligskrt gressie pg. 19 Bijlge 2: Schorsig e verwijderig v leerlige pg. 20 Bijlge 3: Ifoblde otwikkeligsstoorisse pg. 27 Bijlge 4: Protocol medicijverstrekkig e medisch hdele op school pg. 40 Bijlge 5: Procedure besprekig ZAT, verslgleggig, privcy pg. 44 Bijlge 6: Pestprotocol pg. 47 Bijlge 7: Time out formulier pg. 54 Bijlge 8: Zorgformulier pg. 55 Bijlge 9: LWOO, profiel diverse klsse, klssegrootte i reltie tot zorg pg. 56 Bijlge 10: Tl- e rekee beleidspl pg. 57 Bijlge 11: OPP pg. 63 3

4 Hoofdstuk 1: Visie e Missie 1.1 Algemee Het Vkcollege Tilburg ziet het ls zij tk de leerlige lle mogelijkhede te biede om zich optiml te otwikkele zowel op didctisch, socil emotioeel ls mtschppelijk gebied. De leerlig stt cetrl e wij st st de leerlig zodt we sme de otwikkelrichtig kue beple. Wij deke i kse e mogelijkhede e iet i probleme e beperkige. Sme met de leerlig e ouders, welke i eerste isttie vertwoordelijk zij voor de vormig e opvoedig, zl school volop ivestere i het otwikkele e lte groeie v de mogelijkhede v de leerlig. Door ee divers oderwijsbod, met ee goede bls tusse theorie e prktijk, k de leerlig zij eige tlete otdekke. 1.2 De visie op odersteuig e begeleidig Wij biede odersteuig op mt, dcht voor (culturele) verschille e begeleidig v het keuzeproces, bijv. i de vorm v tletlesse e loopblere. I oze school best progrmm s bie lle sectore v het VMBO die de leerlige de ks biede ee opleidig te volge die pst bij hu mbities e tlete, bie ee cotextrijke leeromgevig. Idie odig k elke leerlig die drvoor i merkig komt gebruik mke v het leerweg odersteued oderwijs (LWOO). Drst biede wij zorgrrgemete bij leerlige die drvoor i merkig kome. Oze school ziet de begeleidig e otwikkelig v ee leerlig ls ee doorgd proces wri de smewerkig met het bsisoderwijs, de beroepsopleidige e het bedrijfsleve ls wezelijk gezie worde. Op deze mier borge wij de schoolloopb v iedere leerlig met ls eiddoel ee opleidig op het MBO, iveu 2, 3 of 4. De leerlig wordt odersteud i het otdekke e otwikkele v zij of hr tlete. Ook is er veel dcht voor de persoolijke groei v de leerlige e de burgercompeteties die hem g helpe zij weg i de mtschppij te vide. Echter, dr wr de leerlig iet leerbr blijkt te zij op didctisch of socil emotioeel gebied, bereike wij de gres v begeleidbrheid e zl gezocht moete worde r ee dere vorm v oderwijs. 4

5 Hoofdstuk 2: De odersteuig voor leerlige v het Vkcollege Tilburg 2.1 Uitggspute De school: Heeft begeleidigsvertwoordelijkheid. Orgiseert de begeleidig e odersteuig volges ee overzichtelijke structuur, die bij lle deelemers i de school beked is. Heeft ee zichtbr bod v odersteuig. Heeft ee LWOO licetie. Bregt dit bod steeds i overeestemmig met de (verderede) hulpvrge v de leerlige. Commuiceert de route i odersteuig (v siglere i het primire proces tot e met de uitvoerig v de begeleidig) tusse de verschillede prters goed, zodt dit het primire proces te goede komt Odersteuig voor de leerlig Uitsprke over de odersteuig v de leerlig zij: De leerlig heeft ee leerrecht, mr ket ook ee leerplicht. Motivtie is ee belgrijke voorwrde voor ee succesvolle schoolloopb. Het zorgdrge dt iedere leerlig die leerweg volgt die pssed is bij de eige mogelijkhede v de leerlig. Het drge v vertwoordelijkheid voor de schoolloopb v de leerlig. Deze schoolloopb loopt door tot pltsig i het MBO. Bij het geve v oderwijs wordt rekeig gehoude met pedgogische bsisbehoefte v leerlige (reltie, competetie e behoefte utoomie). Het zorge voor ee bod, dt gericht is op de bsisvrdighede (keis, izichte e vrdighede). Het oderwijs wordt verzorgd bie ee pedgogisch goed klimt, wri gewerkt wordt vuit de pricipes v de veilige school. Leervorderige worde op ee systemtische wijze gevolgd i de vorm v ee leerligvolgsysteem. I sluitig drop worde mtregele geome. De school biedt voorzieige voor leerlige die probleme odervide. De school oderhoudt cotcte met extere istellige die steu e hulp kue biede. De school zet hulpmiddele e ficië i om de zorg voor de leerlig zo goed mogelijk te wrborge. I het scholigsbeleid wordt er voor gezorgd dt lerre beschikke over keis, izicht e vrdighede om leerlige zo goed mogelijk te begeleide. Bie de school wezige keis e vrdighede worde gericht igezet (metor, leerligbegeleider, zorgcoörditor, tem overleg, zorgtems). 2.3 Orgistie v de odersteuig De odersteuig e begeleidig wordt gegeve álle leerlige. Dit wordt zichtbr i het primire proces, dus tijdes de les. De odersteuig voor leerlige heeft tot doel codities te scheppe e ctiviteite te odereme die erop gericht zij leerlige, zowel idividueel ls i groepsverbd, optiml te lte profitere v het gebode oderwijs v de school. Het gt steeds om de optimle otwikkelig v elke leerlig. Tijdes álle lesse is dr dcht voor. 5

6 Hierbij mke wij gebruik v de geïtegreerde leerligbegeleidig. Dt beteket dt er gedurede het hele oderwijsleerproces voortdured dcht wordt geschoke : De persoolijke (socil/ emotioeel/ mtschppelijk) begeleidig. De oderwijskudige leer voorwrdelijke/didctische begeleidig. De begeleidig bij school- e studiekeuze. Idie er chterstde, vertrgige of belemmerige optrede op ee v deze drie gebiede psse extr ispige. Hieroder ee overzicht v de orgistie v de begeleidigsstructuur v het Vkcollege Tilburg i 1 e, 2 e e 3 e lijs. 1ste lij: vkdocete e metore drge de primire zorg op de werkvloer Positief, Persoolijk, Plmtig Siglerede /dmiistrtieve/ begeleidede fuctie leerligbegeleider: siglerede / odersteuede / verwijzede fuctie 2 de Lij: Iter zorgtem Triige (sov, bof, mrt) Vertrouwespersoo voor leerlige Socil Mtschppelijk werk (SMW) Ambult begeleiders (Ab-ers) Zorgcoörditor/ leerligbegeleider 3 de Lij: ZorgAdviesTem (ZAT) SMW GGD GGZ Komp e de Bocht TAC v SWV-vo Portvolio (Trck 013) Schoolpsycholoog Politie Leerplicht mbter (LPA) Bureu Jeugdzorg Jogerewerk Etc. 6

7 2.4 OPP, dyslexie e dysclculie Sommige leerlige hdde voorhee ee LGF (leerlig gebode ficierig oftewel ee rugzk) vwege visuele (cluster 1), uditieve (cluster 2), lichmelijke (cluster 3) of gedrgsmtige (cluster 4) beperkige. Met de ivoerig v Pssed Oderwijs is deze bekostigigsstroom r de schole per kome te vervlle. Als school mee wij dt temiste voor de periode v 1 schooljr de begeleidig zols die voorhee gegeve werd, moet worde voortgezet voor deze leerlige. Dit gebeurt middels het biede v ee zorgrrgemet. De fsprke hierover worde vstgelegd i ee OPP (OtwikkeligsPerspectiefPl, zie bijlge 11). Er is ee procedure otwikkeld voor de begeleidig v deze leerlige. De metor wordt i de meeste gevlle ls itere begeleider geweze e krijgt drvoor fciliteite i de vorm v ure, vstgelegd i het OPP, oderteked door ouders, metor, leerligbegeleider e de toegeweze AB-er (mbulte begeleider). De metor is de coch voor de betreffede leerlig e spreekput voor ouders e vkdocete. Hij wordt odersteud door de leerligbegeleider e de AB-er om de leerlig te begeleide, ee hdeligspl te mke, te evluere e bij te stelle. Ook leerlige die voorhee gee clusteridictie hdde, kue met de verderige bie Pssed Oderwijs i merkig kome voor ee zorgrrgemet. Deze toewijzig vidt ltijd plts vi het Itere Zorgtem. Dyslectische leerlige zitte op lle iveus bie oze school. Er is ee groep leerlige die met ee dyslexieverklrig de school biekomt. De dyslexiebegeleidig strt d ook metee bij vg v het schooljr voor deze leerlige. Alle dere leerlige worde gescreed op dyslexie bij vg v het eerste schooljr. Dit geldt ook voor de zij-itromers i ltere leerjre. Weer er sigle v dyslexie worde gecostteerd, volgt vervolgoderzoek wt uiteidelijk k leide tot het vststelle v dyslexie door de schoolpsycholoog. I dt gevl wordt z.s.m. de dyslexiebegeleidig i werkig gezet voor de desbetreffede leerlig. Slechts ee beperkt tl leerlige op oze school is i het bezit v ee dysclculieverklrig. Deze leerlige krijge vi de rekecoörditor ee dysclculiekrt. Hierop st de fciliteite wrop de leerlig recht heeft tijdes rekeoderdele. Drst wordt met de ouders e leerlig bekeke of bij het eidexme gekoze wordt voor de gepste reketoets. Alle leerlige worde gescreed op tl e rekee wt k resultere i ee uitodigig voor idividuele begeleidig tijdes de hulplesse e/of fsprke over specile fciliteite. 7

8 Hoofdstuk 3: ls meer odersteuig e begeleidig odig is. Als duidelijk wordt dt ee leerlig op didctisch e/of socil emotioeel iveu meer begeleidig odig heeft om zij schoolloopb te kue vervolge, wordt de leerlig gemeld bij het itere zorgtem. 3.1 Het itere zorgtem Het itere zorgtem vormt de poort tusse de eerste- e tweedelijs odersteuig. I de besprekig v het zorgtem worde leerlige besproke die zij opgevlle door socil emotioele e/of leerprobleme. Ee leerlig wordt schriftelijk igebrcht mbv het zorgformulier. De metor is idie mogelijk bij de besprekig wezig. Het zorgtem zl ee dvies geve de metor m.b.t. ee hdeligspl, de tweedelijs of derdelijs zorg i gg zette of besluite de leerlig ter besprekig door te geve het Zorg Advies Tem (ZAT). I ee volgede besprekig zl ee evlutie pltsvide met evetuele ieuwe stppe i het hdeligspl. Er wordt ee vertwoordelijke persoo geweze die de metor iformeert over de voortgg. De metor is vertwoordelijk voor registrtie i Mgister Amelde v leerlige itere zorgtem De beslissig ee leerlig te melde voor het itere zorgtem wordt geome door het tem/ metor e/of de leerligbegeleider. Dit gebeurt middels ee zorgformulier. Op dit formulier beschrijft de metor, evetueel odersteud door de leerligbegeleider, de probleemstellig, de cties die l oderome zij e de cocrete vrg die me het zorgtem wil stelle. Dit formulier is te verkrijge bij de leerligbegeleider of zorgcoörditor Deelemers itere zorgtem Tijdes de besprekig v het itere zorgtem zij i pricipe wezig de leerligbegeleiders, de zorgcoörditor, de school mtschppelijk werker. De metor bregt idie mogelijk de eerste keer de leerlig i. Zo odig worde de besprekige gesplitst i bijeekomste voor beplde leerjre e worde dere persoe of istellige uitgeodigd Frequetie itere zorgtem Het tl bijeekomste is fhkelijk v het tl leerlige dt wordt gemeld, mr i ieder gevl 1 x per md 3.2 Zorg- e Adviestem (ZAT) Het Zorg- e Adviestem vormt de poort tusse de school e de derdelijszorg. I de besprekig v dit tem worde ekel leerlige besproke wrbij het op meer d 1 leefgebied met de leerlig iet goed gt e de mtregele vuit het itere zorgtem iet de geweste resultte hebbe opgeleverd Amelde leerlige ZAT De desbetreffede leerligbegeleider zorgt voor de ibreg. Amelde middels ee zorgformulier Deelemers ZAT Tijdes de besprekig v het ZAT zij i pricipe wezig de directeur (voorzitter) e de zorg coörditor, leerligbegeleider(s), de school mtschppelijk werker, de schoolpsycholoog, de leerplichtmbtere, vertegewoordiger v Bureu Jeugdzorg, vertegewoordiger v Komp e de Bocht, ee jogerewerker, de GGD rts of verpleegkudige e iemd v het GGZ Frequetie ZAT Het tl bijeekomste is i ieder gevl 1x per md, er is ee oderbouw ZAT e ee bovebouw ZAT, beide vide plts op RH12. 8

9 Hoofdstuk 4: Commuictie e betrokkeheid Om de leerlig zo succesvol mogelijk door zij/ hr schoolloopb te begeleide is commuictie e betrokkeheid v lle prtije oodzkelijk. 4.1 De leerlig De metor e leerlig hebbe itesief cotct. Hiertoe wordt o. de gesprekkecyclus igezet. Hier worde fsprke (zie hdeligspl) besproke e vstgelegd >de fsprke worde door de leerlig i zij/hr tletemp/portfolio opgeome. De metor legt deze e de voortgg hierv i Mgister vst. De gesprekkecyclus bestt uit miiml 3 gesprekke per jr tusse metor e leerlig. Idie odig k de leerlig ltijd bij de metor terecht. 4.2 De ouder(s)/verzorger(s) Tijdes oderstde cotctmomete k worde gegeve welke rol zij kue spele e worde zij geïformeerd over de otwikkelige. Cotctmomete: - oriëtered gesprek (ope dg, iloopmiddge) - ischrijvig - iformtievode - bij ouder- e leerliggesprekke. Hier wordt het hdeligspl besproke e geëvlueerd. - fsprk op iititief ouder - fsprk op iititief metor - op verzoek v zorgcoörditor/leerligbegeleider - bij lgemee voorlichtigsbijeekomste Vormgevig v de schriftelijke rpportge de ouders Ouder(s)/verzorger(s) zulle worde geïformeerd over de vorderige v hu kid vi registrties i Mgister e door cijferrpporte. Temiste drie ml per jr krijgt de leerlig ee rpport. Behlve de voortgg, weergegeve i cijfers, wordt hierop ook gerpporteerd over de izet v de leerlig e over het gedrg te opzichte v docet e medeleerlige. Drst kue ouders het verzuim e het opgegeve huiswerk volge vi Webutis. Weer er sprke is v gedrgsmoeilijkhede wordt er gewerkt met het gedrgsboekje/dgrpport. Hieri wordt gegeve op welke specte specil gelet wordt. Ouders zie dit gedrgsboekje/dgrpport i e geve het oderteked weer mee r school. Tussetijdse cotcte (evetueel telefoisch of vi de mil) met ouder(s)/verzorger(s) verlope i eerste isttie ltijd vi de metor. 4.3 Metor e vkdocete Zij houde elkr voortdured op de hoogte v de gg v zke. Dit wordt gestructureerd door het werke met hdeligsple bie Mgister. Drst is er zowel sprke v veel iformeel overleg ls v vste overlegmomete i de vorm v temoverleg e leerligebesprekige. 4.4 Leerligebesprekig i het tem Tijdes het temoverleg worde leerlige besproke. Hierbij zij de metor e vkdocete betrokke. Bij dit overleg wordt regelmtig (bij voorkeur ee ml per 4 weke) ee tl hdeligsple besproke e bijgesteld. Vervolges worde deze fsprke gecommuiceerd met leerlig e ouders. 9

10 Hoofdstuk 5: Vkcollege Tilburg, ee veilige school. Voor leerlige is het v groot belg zich prettig e veilig te voele op school. Vkcollege Tilburg heeft m.b.t. veiligheid duidelijke fsprke e protocolle. Met me peste e het gebruik v geweld wordt iet getolereerd. Doelstellig is dt lle leerlige zichzelf kue zij e dt iederee met respect met elkr omgt. Vkcollege Tilburg hteert hierbij de richtlije e fsprke die regiol gemkt zij i het Covet Veilige School, wri de smewerkig tusse oderwijs, politie, justitie e gemeete is geregeld. Zie bijlge Bijlge e protocolle m.b.t. veiligheid Agressieprotocol Protocol lcoholvrij Vkcollege Tilburg Protocol rookvrij Vkcollege Tilburg Protocol drugsbeleid Vkcollege Tilburg Schorsig e verwijderig v Leerlige Pestprotocol Agressieprotocol I ee gressieprotocol wordt uitgewerkt welke procedure gevolgd diet te worde ee gressieicidet. Doel is: Betrokkee goed te begeleide i het gevl dt zich ee gressie-icidet heeft voorged. Te lere v icidete die zich hebbe voorged zodt herhlig k worde voorkome e/of dt dr i de toekomst beter op geticipeerd k worde Wt verst we oder gressie? Agressie k vuit verschillede oogpute worde bederd. Wij verst oder gressie die vorme v gedrg die bij dere ee gevoel v oveiligheid oproepe. De uitigsvorm v de gressie k zowel verbl (schelde, dreige, schrijve v tekste,etc.) ls motorisch (sl, schoppe, veriele, etc) zij. Verder mke we bij de begeleidig v ee gressie-icidet oderscheid tusse emotioele- e istrumetele gressie. Emotioele gressie vidt vk plts ls de dder gevoeles heeft v woede e/of omcht. Istrumetele gressie wordt gebruikt ls middel om ee bepld gesteld doel te bereike. Procedure gressie-icidete Procedure gressie-icidete wrbij leerlige, e/of persoeel zij betrokke 1 Ieder gressie-icidet wordt vstgelegd; lyse e besprekig op temiveu volge idie dit volges het betrokke persoeelslid of het mgemet odig gevode wordt. 2 N ieder icidet worde idie oodzkelijk mtregele getroffe voor de begeleidig v het persoeelslid. 3 N ieder icidet worde idie oodzkelijk mtregele getroffe e cosequeties getrokke voor de begeleidig of zorgpl v de betreffede leerlig; Bij erstige icidete wordt de directie op de hoogte gebrcht. I overleg wordt beslote welke mtregele er bij ee gressie-icidet worde geome/opgelegd. Mtregele kue zij: Schorsig Tijdelijk uitsluite v lesse Strf 10

11 Agifte/meldig bij politie Verwijzig r ee dere vorm v oderwijs I gevl v het eme/oplegge v ee mtregel volgt ltijd: Gesprek tusse dder e slchtoffer met ls doel probleme op te losse; Cotct met ouder(s)/verzorger(s) 4 De metor, leerligbegeleider of temleider mkt v elk gressie-icidet ee tekeig i het leerligvolgsysteem. 5 De medewerker of leerlig die gressie heeft ervre, k extr odersteuig odig hebbe. Als dt zo is, wordt deze opvg gebode. De wijze wrop opvg is geregeld is uitgewerkt i ee prt opvgprotocol. 6 Bij ee strfbr feit k de betrokkee gifte doe bij de politie. Agifte k i de regel llee ged worde door betrokke persoe. De orgistie stimuleert de medewerker die slchtoffer is v (ee pogig tot) rdig, (ee pogig tot) verkrchtig, mishdelig of ee der strfbr feit drv gifte te doe, e odersteut hem of hr hierbij. De directeur doet (ls het ee persoeelslid betreft) idie gewest gifte i plts v het slchtoffer. Als dres wordt het dres v de school opgegeve. Meldigsplicht Medewerkers die getuige zij v ee gressie-icidet of oveiligheid hebbe de plicht dt te melde. Deze meldig k modelig worde ged bij de metor v de leerlig of de leidiggevede. Idie dit door de leidiggevede odig wordt gecht k gevrgd worde om de getuigeverklrig op schrift te stelle. Opvgprotocol I het werk kue we op ee vervelede wijze worde gecofroteerd met gressie. I het gevl ee medewerker of ee oze zorg toevertrouwde leerlig slchtoffer is v gressie, verplichte wij os ertoe bijstd te verlee. N het voorvl volgt ltijd miiml éé gesprek met het slchtoffer: I het gevl het ee leerlig betreft k dit gesprek worde gevoerd door de metor, ee vertrouwespersoo, leerligbegeleider of de temleider ; I het gevl dt het ee persoeelslid betreft wordt dit gesprek gevoerd door temleider of directeur. I het gesprek wordt i ieder gevl dcht besteed : Het welbevide v betrokkee; Evetuele schde (fysiek, psychisch of mterieel) e de wijze wrop die schde k worde beperkt cq. worde opgelost. Bijvoorbeeld extere odersteuig; De weselijkheid v ee dder-slchtoffercofrottie; Het evetueel doe v gifte door slchtoffer (idie het ee persoeelslid betreft evetueel door directie); De mogelijkheid om ee gelijksoortig icidet i de toekomst te voorkome; Welke mtregele evetueel geome diee te worde; Ee evetueel vervolggesprek. Hdeligskrt gressie: zie bijlge 1 11

12 5.1.2 Protocol lcoholvrij Vkcollege Tilburg Regels Het i bezit hebbe e gebruike v lcohol is voor e tijdes de schooltijd verbode. Dit geldt ook voor door school georgiseerde ctiviteite. Bij het vermoede v het overtrede v deze regel bij bijv. schoolfeeste wordt cotct opgeome met de ouders e de leerlig wordt de toegg tot de school of ctiviteit otzegd. De ouders worde i keis gesteld e diee hu zoo/dochter persoolijk op te hle. Hulpverleig De BHV-ers diee bij ee dergelijke ctiviteit of schoolfeest voortdured wezig te zij. Strffe Idie ee leerlig lcohol heeft gebruik, wordt ee discipliire mtregel getroffe door de directie of temleider v het betreffede leerjr. Uitvoerig wordt ged door de leerligbegeleider. De mogelijke discipliire mtregele die worde opgelegd zij: - Gesprek met ouders e leerlig. - De leerlig krijgt ee schorsig voor bijv. het volgede schoolfeest of ee dere ctiviteit. - De leerlig krijgt ee tk die tijdes de vrije ure op school moet worde uitgevoerd. - Bij herhlig wordt tot schorsig v de leerlig voor éé of meerdere dge overgeg Protocol rookvrij Vkcollege Tilburg Volges de Tbkswet mg er i opebre gebouwe zols schole iet worde gerookt. Niet roke op school drgt melijk bij ee gezod leerklimt voor leerlige e docete. De dele v roke hebbe, st de wet- e regelgevig, ook meegespeeld om het roke op oze school iet toe te st. We wille ee gezode e sportieve school zij. Strffe Idie ee leerlig heeft gerookt op het schoolterrei d wordt er ee discipliire mtregel getroffe door de directie of temleider v het betreffede leerjr. Uitvoerig wordt ged door de leerligbegeleider De discipliire mtregele die worde opgelegd zij: Eerste ml: de leerlig krijgt ee schriftelijk wrschuwig e moet 2 lesure bij de cociërge terugkome i zij vrije tijd. Bij herhlig wordt tot schorsig v de leerlig voor éé of meerdere dge overgeg Protocol Drugsbeleid Vkcollege Tilburg De school verbiedt het om drugs of medicije die iet toobr door ee rts zij voorgeschreve bie de schoolgebouwe of het terrei v de school te brege. Igevl de school keis heeft d wel ee redelijk vermoede heeft, dt ee persoo drugs/medicije bie ee schoolgebouw of schoolterrei heeft gebrcht of voorhde of op dere wijze oder zich heeft, wordt deze persoo bewoge tot fgifte v deze goedere. De school geeft hiervoor gee schdevergoedig e is iet sprkelijk voor schde, i welke zi d ook, welke voortvloeit uit deze mtregele. De directie v de school zl cotct opeme met de politie e i overleg met de politie, ouders e leerlig pssede mtregele eme om de veiligheid e gezodheid v leerlige e persoeel te kue blijve grdere Schorsig e verwijderig v leerlige Schorsig e verwijderig zij uiterste middele, die we sprzm moete htere. Bij schorsig voor ee periode lger d éé dg heeft er overleg plts tusse de betreffede leerligbegeleider e ee 12

13 lid v de directie, lvores tot schorsig k worde overgeg. Verder diee we os te houde de wettelijke voorwrde: Schorsig Het bevoegd gezg k ee leerlig met opgve v redee voor ee periode v mximl 5 lesdge schorse. Het besluit tot schorsig diet schriftelijk de betrokkee, e idie deze miderjrig is, ook de ouders, voogde of verzorgers v betrokkee te worde meegedeeld. Bij schorsig voor ee periode lger d éé dg, stelt het bevoegd gezg de ispectie digitl e met opgve v redee v dit feit i keis. Verwijderig I begisel k ee leerlig ps defiitief worde verwijderd weer ee dere school bereid is gevode hem of hr toe te lte. Gehele procedure mtregele, schorsig e vooreme tot verwijderig leerplichtige leerlige: zie bijlge Pestprotocol Wt is peste? We spreke v peste ls dezelfde persoo regelmtig e systemtisch bedreigd e geïtimideerd wordt. Peste is ee vorm v geweld e drmee gresoverschrijded e zeer bedreiged. Ee klimt wri gepest wordt, tst iederee. I ee kls wr gepest wordt, kue lle leerlige e docete slchtoffer worde. Pestgedrg moet d ook door iederee serieus worde geome. Het lstige is dt veel pestgedrg zich i het verborgee fspeelt, zodt het moeilijk is om er greep op te krijge. E zelfs ls het pestgedrg wordt opgemerkt, wete omstders iet ltijd hoe ze ermee om kue g. Dt is ook de rede v dit pestprotocol. Docete e oderwijsodersteued persoeel hebbe echter ee tk (sme met de ouders e de leerlige zelf ) bij het tegeg v peste. Leerlige moete wete dt ze hulp kue krijge v volwssee i de school e hierom durve vrge. Volwssee diee oog te hebbe voor de sigle v leerlige. Ze diee iteresse te toe e te luistere r wt de leerlige te vertelle hebbe. Voor metore beteket dit dt ze groepsgesprekke houde, dcht hebbe voor de groepssfeer e het fuctioere v idividuele leerlige i de groep. Ze mke fsprke met de kls e zorge ervoor dt deze fsprke gekome worde. Voor het volledige pestprotocol wordt verweze r bijlge 6. 13

14 Hoofdstuk 6: Vkcollege Tilburg, ee zorgzme school. 6.1 Bijlge e protocolle m.b.t. de zorgstructuur Zorgcoörditor v Vkcollege Tilburg Leerligbegeleider op temiveu Metor ZAT: Zorg- e dvies tem, smestellig, procedure meldig, privcy Meldig bij leerplicht e GGD Ifoblde otwikkeligsstoorisse: zie bijlge Protocol medicijverstrekkig e medisch hdele op school: zie bijlge Zorgcoörditor v Vkcollege Tilburg De zoco vervult op schooliveu ee sleutelrol bij het voorbereide, coördiere, uitvoere e evluere v lle mtregele, die betrekkig hebbe op het fuctioere v het systeem v itegrle leerligezorg. De zoco coördieert e moitort de kwliteit v de zorg voor lle leerlige v de school e i het bijzoder voor de leerlige die meer zorg behoeve d i de eerste lij v de zorg gebode wordt. De zoco legt vertwoordelijkheid f het MT. De tk v de zoco omvt vijf gebiede: Adviserede tk: idie mogelijk dvisere te zie v het optiml fuctioere v het systeem v de leerligezorg. (o.. leerligvolgsysteem, leerligebesprekige, tkomschrijvig metor, fuctioere 2 e e 3 e lijszorg, relties met extere istties, biede v chtergrodiformtie e.d.) Coördierede tk: het zorgdrge voor het goed fuctioere v de begeleidigsstructuur. Hieroder vlle o.. de volgede tke: voorzitter iter zorgtem, pltsvervged voorzitter ZAT, lysere e bespreke v probleme met betrokkee, voorbereide hdeligsfsprke, otwikkele v procedures e werkfsprke rod de begeleidig v zorgleerlige, etc. Neemt deel de bijeekomste v het SWV-VO. Is vertwoordelijk voor het ivoere v Pssed Oderwijs. Cochede tk: het dvisere, begeleide e coche v colleg s rodom zorgleerlige. Admiistrtieve tk: het opstelle e verzorge v de ged voor het zorgoverleg i het zorgtem e het fwerke v verdere dmiistrtieve hdelige die druit voortvloeie. Het mede bewke v de smestellig v de idividuele leerligedossiers. Professioliserig v de zoco: het zorgdrge voor de verdere otwikkelig v de eige professioliteit (keis e vrdighede) i verbd met het uitvoere v bovevermelde tke e werkzmhede. Fciliterig: i de situtie met 3 locties: 3 ml ee hlve dg is 0,3 Fte. 14

15 6.1.2 Leerligbegeleider op temiveu De werkzmhede worde uitgevoerd bie de school. De leerligbegeleider is oder vertwoordelijkheid v het MT Vkcollege Tilburg, belst met het begeleide e dvisere v leerlige e hu ouders met betrekkig tot hu didctische e/of gedrg/socil emotioele problemtiek e het odersteue v de metore tijdes dit proces v begeleidig. De leerligbegeleider komt i ctie dt iterveties v de metor iet tot voldoede resultt leide. Werkzmhede: Drgt zorg voor de begeleidig e dviserig door: Het begeleide v de leerlig bij het oplosse v specifieke probleme die te mke hebbe met het volge v lesse e wezigheid; Het zoeke r oplossige voor probleme; Het dvisere v de leerlige e docete bij het oplope v coflicte; Het voorzitte v de leerlig- e rpportbesprekige; Het begeleide v het determitie- e keuzeproces; Het verzmele e bewke v lle relevte gegeves ls deel v het leerligvolgsysteem, zols deze op school gehteerd wordt; Het begeleide v metore e docete; Het iformere v ouders/verzorgers. Schorse oder vertwoordelijkheid v de temleider/directeur. Heeft zittig i het itere zorgtem e het ZAT Keis e vrdighede Keis v begeleidigs- e dviesmethodieke; Izicht i bestde oderwijsprogrmm s, -profiele e -systeme bie de school; Vrdigheid i het lysere v probleme e het zoeke r pssede oplossige. Cotcte Met de directie, metore, docete e met leerlige om de begeleidig e/of dviserig optiml te lte verlope; Met extere, o.. leerplichtmbter, SMW, politie, idie dit odig is i het kder v de begeleidig v leerlige; Met ouder(s)/verzorger(s) v leerlige om de begeleidig e/of dviserig optiml te lte verlope Fciliterig: 0,1 Fte per 50 leerlige 15

16 6.1.3 Metor Tke, bevoegdhede e vertwoordelijkhede We g erv uit dt deze te mke hebbe met: schoolorgistie de rol ls eerstelijs begeleider voor de kls e de idividuele leerlig. Vuit zij rol heeft de metor cotcte met e drgt zorg voor : de leerlig dossiervormig het mke v ee Hdeligspl voor de leerlig ee leerlig-dossier elke rpportperiode miiml ee keer bijgewerkt leerlig-dossier zorgvuldig overgedrge wordt de volgede metor Studievrdighede e opbregste m.b.t. didctische vorderige cotroleert wekelijks e corrigeert desgewest het LVS m.b.t. cijfers, verzuim e gedrg begeleidt ee leerlig bij de studie- e beroepskeuze (LOB), o.. door het houde v keuzee/of reflectiegesprekke e met het bijhoude v het tletedossier begeleidt leerlige wr mogelijk op didctisch, socil-emotioeel, socil-mtschppelijk, pedgogisch e op medisch gebied. itroductie v ieuwe leerlige i de kls e i de school het oderhoude v cotct met lgdurig zieke leerlige uit de kls e verzorgt hiervoor evetueel huiswerk het bewke v het oderwijsproces weer ee leerlig ee extere pltsig krijgt de kls registrtie v gegeves het schoolreglemet/leerligesttuut, tussetijdse mededelige v schoolorgistorische rd, probleme die otst bie de groep zit de rpport- e/of leerligbesprekige voor zorgt voor verspreidig e beheer v de rpporte begeleidt de kls bij georgiseerde ctiviteite buite lesverbd zols sportdge, excursies e.d. de docet cotcte over de idividuele leerlige bemiddelt bij coflicte tusse leerlige oderlig e leerlige e vkdocet de leerligbegeleider cotcte over de idividuele leerlige met betrekkig tot leervorderige, verzuim e gedrg de temleider cotcte over de idividuele leerlige evt ibreg i ZAT de ouder(s)/verzorger(s) cotcte over de leerlig verstuurt de uitodigige voor de oudervode heeft idie odig tussetijdse oudergesprekke, mr i ieder gevl tijdes geplde de oudervode Miiml 3 hdeligsple per jr worde met de ouders bespreke e door he oderteked voor gezie. Vf 16 jr ook de leerlig lte tekee. ivm toestemmig vrge ibrege i ZAT 16

17 het itere ZAT idie odig verwijst de metor/(ker)tem de leerlig door vi ee zorgformulier r het itere zorgtem of het ZAT extere prtije reclsserig, SMW/IMW Buro Jeugdzorg overig ZAT: Zorg- e dvies tem Smestellig v het ZAT Op Vkcollege Tilburg bestt het ZAT uit de volgede persoe: Directeur Zorgcoörditor Leerligbegeleider(s) Schoolmtschppelijk werkster Schoolpsycholoog Leerplichtmbter GGD schoolrts Medewerker GGZ Medewerker BJZ Medewerker Twer jogerewerk Medewerker Komp e de Bocht Er is voor gekoze om de dere 2 e e 3 e lijs hulpverleers op froep het ZAT deel te lte eme. Hierbij vlt te deke bijv. vertrouwespersoo, wijkget, schoolpsycholoog e AB-ers v het REC e.d. Het ZAT komt 1x per 6 weke bijee. Smewerkig met dere istellige Het ZAT heeft op verschillede miere te mke met dere istellige voor welzij e zorg. Hieroder worde ee tl bsisfsprke geformuleerd i zke de begeleidig v leerlige, iformtieoverdrcht drover e het werke met protocolle. Door het ZAT k ee besluit worde geome dt ee 3 e lijsistellig verzocht wordt om hulp te g verlee de betreffede leerlig(e). Vervolges worde fsprke gemkt over de wijze v verwijzig e toeleidig r de betreffede istellig. Hierover wordt overleg gevoerd met de betreffede leerlig e de ouder(s), cq. wettelijke vertegewoordiger. Weer de leerlig ouder is d 16 jr d vidt dt overleg plts met de leerlig. Tusse de school e 3 e lijsistellig worde de volgede fsprke gemkt: de 3e lijsistellig vrgt bij de itke de leerlig ouder d 16 jr e de ouders cq. de wettelijke vertegewoordiger toestemmig de school modelig e schriftelijk te iformere over de voortgg v de hulpverleig; de 3e lijsistellig vrgt bij de itke, weer de leerlig joger is d 16 jr de ouders cq. de wettelijke vertegewoordiger toestemmig de school modelig e schriftelijk te iformere over de voortgg v de hulpverleig; tusse de school e de 3 e lijsistellig worde i sluitig op het voorgde fsprke gemkt over de cocrete ivullig erv. 17

18 Verplichtige extere istellige De besprekige bie ee ZAT worde ook bijgewood door professiols v istellige voor welzij e zorg. Zij hebbe gee rechtspositioele stellig bij de school, mr zij i diest v ee dere istellig. Het betreft hier bijvoorbeeld schoolmtschppelijk werker, schoolverpleegkudige, schoolrts, leerplichtmbter, socil-psychitrisch medewerkers v de GGZ e.d. Voor l die medewerkers geldt dt zij vuit hu stellig bij de betreffede istellig te mke hebbe met ee eige beroepscode of ee protocol. Afsprk is dt lle deelemers v het ZAT op de hoogte zij v de ihoud v deze protocolle v de 3 e lijsistellige e v de school e wete welke procedures gehteerd worde door de betreffede istellige Meldig bij leerplicht e GGD Verzuimbrief 1 (16 lesure ogeoorloofd e/of te lt kome) Voorfgd verzuimbrief 1 is het v groot belg dt de ouders l ee keer gewrschuwd zij door de metor bij 10 icidete v te lt kome of ogeoorloofd verzuim. Dit k telefoisch of middels vermeldig op mdkrt/tusserpport/cijferrpport. Verzuimbrief 1 wordt door de desbetreffede leerligbegeleider verzode op sturig v de metor (vi de mil). De leerligbegeleider verstuurt de brief e vermeldt i mgister oder wezigheid op welke dtum de brief verstuurd is zodt de metor op de hoogte is. De brief wordt geleverd bij de leerligbegeleider door de medewerkers v De Blie. De brief diet bie 3 werkdge oderteked te worde igeleverd bij de leerligbegeleider. De odertekede brief komt i het dossier. Verzuimbrief 2: leerplichtmeldige (16 lesure ogeoorloofd e/of te lt kome bie 4 weke of 25 lesure ogeoorloofd e/of te lt kome verspreid over het gehele schooljr) N 16 icidete bie 4 weke of 25 icidete verspreid over het gehele schooljr wordt de desbetreffede leerligbegeleider (vi de mil) bederd door de metor omdt de leerlig d gemeld moet worde bij de leerplichtmbter. De Blie verwerkt de 2 e verzuimbrief r ouders e levert dit bij de leerligbegeleidig. De meldig i het ldelijke systeem bij de IB groep wordt door de leerligbegeleider ged. De leerligbegeleidig mkt ee tekeig i Mgister wr je ook de terugkoppelig vuit leerplicht vidt oder het kopje wezigheid Ee vervolgmeldig wordt door de metor i overleg met de leerligbegeleider vstgesteld e door leerligbegeleider gemeld. Deze meldig k plts vide ls de terugkoppelig heeft pltsgevode vuit IB groep. GGD meldige Criteri voor meldig: 1) Zeve dge of meer chter elkr ziek gemeld 2) Elke 4 e ziekmeldig i 3 mde tijd 3) Zorge vuit de school over ziekteverzuim v de leerlig De GGd strt dit schooljr met ee ieuw project i.v.m. prevetei ziekteverzuim. Dit project heeft de m project. De implemettie v dit project vidt plts gedurede het eerste gedeelte v het schooljr e is voormelijk gericht op verzuimprevetie i de oderbouw. Ntuurlijk blijft de mogelijkheid best om leerlige te lte beoordele/zie door de schoolrts. De terugkoppelig vuit GGD vidt de leerligbegeleider vi de mil terug, frodig i Mgister door de metor. 18

19 Bijlge 1 Hdeligskrt gressie Siglere Direct melde bij leerligbegeleider Cotroleer de meldig of sigl Oderzoek r de dder(s) Zorg e begeleidig voor slchtoffer(s) Twijfel dder(s) Dder(s) beked Verslg i LVS (Mgister) Gesprek met dder(s)e slchtoffer(s) Verslg i Mgister : metor Iformtie ouders omtret twijfel dder(s) e slchtoffers Bij herhlig meldig politie. Verslg i LVS (Mgister) Iformtie Iformtie ouders ouders omtret iformtie v evt. dders(s) e slchtoffers Registrere gressie Discipliire mtregele Evetuele gifte Verslg i Mgister Cotrole v de uitvoerig ee Nzorg. 19

20 Bijlge 2 Schorsig e verwijderig v leerlige Ihoud 1. Algemee Ileidig Soorte mtregele Agifte bij politie Ischkele vertrouwesispecteur Zorgvuldigheid, documettie e dossiervormig 2. Schorsig Bevoegdheid Algemee Omstdighede die kue leide tot schorsig Schorsigsprocedure Bezwr Altertieve trjecte 3. Vooreme tot verwijderig Bevoegdheid Algemee Procedure Bezwr 20

21 1. Algemee Ileidig Bie de school kue zich situties voordoe die het oodzkelijk mke ee leerlig voor kortere of lgere termij ee sctie op te legge of buite de school te pltse. Soms diet tot verwijderig te worde overgeg. Drbij zl rekeig gehoude moete worde met het pedgogisch e oderwijskudig belg v de leerlig mr ook met de belge v de school(orgistie), medeleerlige e persoeel. Het beleid v de school diet er op gericht te zij zoveel mogelijk te voorkome dt leerlige hu schoolloopb e drmee hu toekomst i gevr brege. Soorte mtregele Er gelde regels te zie v de gg v zke bie de school. Deze regels zij vstgelegd, mr er zij ook regels f te leide uit lgemee wrde e orme. Tege hdelige e / of gedrgige v leerlige i strijd met deze regels, kue mtregele worde getroffe. Deze mtregele kue v de volgede rd zij: ee wrschuwig ee tkstrf voor of schooltijd melde gemiste lesse ihle het otzegge v de toegg tot ee gedeelte v de les of tot beplde lesse gedurede ee korte tijd (ooit meer d 1 dg) pssig lesrooster (gee les of les bij ee dere docet) begeleidigsgesprekke door psycholoog, schoolmtschppelijk werk, vertrouwespersoo, leerligbegeleider, temleider dgrpport / gedrgskrt weekrpport schorsig voor éé of meerdere dge (iter of exter) izette v de verwijderigprocedure (vooreme tot verwijderig) De te eme mtregel is fhkelijk v de omstdighede. Hierbij wordt gekeke r de rd v het feit e de zwrte v de mtregel. Deze fwegig wordt ltijd beked gemkt de desbetreffede leerlig e zij ouders. Agifte bij politie Idie oodzkelijk zl de politie worde igelicht d wel zl gifte worde ged. Deze oodzk is i ieder gevl de orde ls er sprke is v geweld. Als ee leerlig de toegg tot de school wordt otzegd, diet dit bij de politie gemeld te worde. Zo ook zl ee evetuele mtregel v de politie bij de school beked moete zij. Ischkele vertrouwespersoo Vertrouwespersoe dvisere e odersteue bij klchte rod seksueel misbruik, seksuele itimidtie e erstig fysiek of geestelijk geweld. Bij icidete v deze rd k ee beroep worde ged op de vertrouwespersoo. 21

22 Zorgvuldigheid, documettie e dossiervormig I het gevl mtregele getroffe worde is er ltijd sprke v dwg. Hierbij is zorgvuldig hdele oodzkelijk zowel vuit mtschppelijk ls juridisch oogput. Het Vkcollege Tilburg eemt drom de zorgvuldigheid rodom commuictie met betrokkee i cht e drgt zorg voor zorgvuldige documettie e dossiervormig. Te zie v de documettie e dossiervormig worde de regels met betrekkig tot privcy i cht geome. I het dossier v de leerlig zij de volgede documete beschikbr: ischrijfformulier verslge v gesprekke e leerligbesprekige schriftelijke fsprke getuigeverklrige de omschreve hulpvrge iclusief bevelige v het ZAT (zorgdviestem) de schoolloopb iclusief oderwijskudig rpport v de toeleverede school belgrijke specte uit de thuissitutie hdeligsple e evetuele testuitslge evluties v eerder oderome cties formele schriftelijke toestemmig v de ouders met betrekkig tot ee meldig bij ee extere hulpverleig of PCL formele schriftelijke toestemmig v de ouders voor het geve e doe izie v dossiers lijst met relevte telefooummer, e-mildresse e cotctpersoe Schorsig Bevoegdheid De bevoegdheid om ee leerlig exter of meer d 1 dg te kue schorse ligt wettelijk gezie bij het bevoegd gezg zijde het College v Bestuur v de Oderwijsgroep Tilburg. Deze bevoegdheid is gedelegeerd de lgemee directie e de loctiedirecteur. Ee itere schorsig v éé dg k gezegd worde door ee temleider. Het is iet toegest leerlige zoder toestemmig v de loctiedirecteur meerdere dge v school te schorse. Algemee de directie k ee leerlig met opgve v rede voor ee periode v éé dg iter schorse de directie k ee leerlig met opgve v rede voor ee periode v mximl vijf dge exter schorse schorsig is ee mtregel die toegepst wordt i het gevl de omstdighede zodig erstig zij dt het tijdelijk verwijdere uit de oderwijsomgevig oodzkelijk is of dt is gebleke dt dere mtregele iet het beoogde effect sortere oder schorsig wordt verst dt het ee leerlig iet is toegest (dele v) het reguliere oderwijsprogrmm te volge. Ook ls ee leerlig iet thuis is, mr elders wordt opgevge, l d iet bie de school, geldt dit ls ee schorsig er best twee vorme v schorsig: itere e extere schorsig. Bij itere schorsig bevidt de leerlig zich bie het schoolgebouw e bij extere schorsig bevidt de leerlig zich buite het schoolgebouw de schorsigsperiode diet de leerlig direct weer tot het oderwijs te worde toegelte de leerlig k ps weer worde geschorst ls deze zich opieuw iet de regels heeft gehoude 22

23 Omstdighede die kue leide tot schorsig Ee schorsigsbesluit k worde geome i gevl v: herhlde les- /ordeverstorig lgdurig of herhld spijbelgedrg wgedrg tegeover medewerkers e medeleerlige erstige beledigige seksuele itimidtie rcisme verielig v eigedomme bedreigig geweldplegig diefstl, berovig, fpersig gebruike v lcohol of drugs tijdes schoolctiviteite dele i drugs of gestole goedere i bezit hebbe v wpes i bezit hebbe v vuurwerk frude overige iet geoemde mr i het mtschppelijk verkeer iet geccepteerde hdelige. Schorsigsprocedure 1. Het besluit tot schorsig wordt geome door de directeur op geve v de leerligbegeleider. Idie mogelijk besluit de loctiedirecteur iet eerder d dt betrokkee gehoord zij. Het schorsigsbesluit wordt door de directeur zo spoedig mogelijk de leerlig e de ouders / verzorgers beked gemkt. Het besluit wordt teves schriftelijk bevestigd. 2. Het besluit vermeldt: de rede v schorsig de periode wrvoor geschorst wordt wr de leerlig gedurede de schorsig verblijft e welke opdrchte hij moet uitvoere dt leerlig e ouders uitgeodigd worde voor ee gesprek iformtie over de bezwrprocedure de m e hdtekeig v de loctiedirecteur. 3. Idie dit de orde is, wordt i het besluit vermeld dt ee vooreme tot verwijderig overwoge wordt (bijv. herhlde schorsig of ee zeer erstig icidet). 4. Ee kopie v de schorsigsbrief wordt bewrd i het leerligdossier e i fschrift gezode : de directie (bij schorsig lger d 1 dg) de leerplichtmbter (bij schorsig lger d 1 dg) de oderwijsispectie wordt over ee schorsig lger d 1 dg geïformeerd middels het digitle meldigsformulier. Ee meldig v ee schorsig k leidig zij voor de ispectie om meer iformtie bij de loctiedirecteur i te wie. 5. De betrokke leerlig wordt weer toegelte dt ee gesprek met de leerlig e de ouders/verzorgers heeft pltsgevode. Dit gesprek vidt plts bie de mximle schorsigsperiode v vijf dge. Dit gesprek zl bij voorkeur door de temleider i opdrcht v de loctiedirecteur worde gevoerd. Het doel v het gesprek is om de ouders e leerlig te hore e fsprke te mke op bsis wrv op ee pedgogisch vertwoorde wijze weer begoe k worde met deelme de reguliere lesse. 6. Ee dergelijk gesprek ket gee wettelijk kder. Weer het gesprek iet bie de termij gereliseerd wordt, heeft dit gee ivloed op de schorsigsperiode. 7. N de periode v schorsig diet de leerlig ltijd weer tot de lesse te worde toegelte. 23

24 Bezwr I gevl v ee schorsigsbesluit geldt de volgede bezwrroute: de ouders / verzorgers hebbe de mogelijkheid bie vijf werkdge otvgst v het besluit v de loctiedirecteur tege de schorsig schriftelijk bezwr te mke bij de directie. de lgemee directie beslist per omgde (uiterlijk bie twee werkdge) otvgst v het bezwrschrift. idieig v ee bezwrschrift heeft i pricipe gee opschortede werkig. Derhlve k de leerlig gedurede de behdelig v het bezwrschrift de toegg tot de lesse otzegd blijve voor de mximle schorsigsperiode. De beslissig drtoe wordt geome door de lgemee directie e modelig of telefoisch medegedeeld e dr schriftelijk bevestigd. weer bovestde iet leidt tot ee bevredigede oplossig is er de mogelijkheid ee klcht i te diee bij de klchtecommissie v het bevoegd gezg. Altertieve trjecte Als school hebbe we ee tl mogelijkhede ee leerlig ee gepst progrmm te biede dt recht doet de belge v leerlig, ouders, dere leerlige e school. Het zij lleml trjecte wrbij de leerlig igeschreve blijft st op school e wrbij de school vertwoordelijk blijft voor de oderwijsloopb v de leerlig. Het ZAT, Zorg Advies Tem, speelt dr ee belgrijke dviserede rol i. De leerplichtmbter diet ctief betrokke te worde bij het opzette v ee trject. Ekele voorbeelde hierv zij: Gstlesse Leerlig gt lesse volge ee dere school om dr ee ieuwe ks te krijge/pkke. Dr wr het fout gt keert de leerlig direct terug r de school v herkomst. We oeme dit detcherig. De school wr de leerlig ws igeschreve blijft vertwoordelijk mr heeft de uitvoerig gemdteerd de gstschool totdt defiitieve overschrijvig pltsvidt. Dule leerroutes (LWT) Vf 15 jr. De leerlig volgt school ee gepst progrmm wrbij st het oderwijs ook tijd voor stge wordt igeruimd. AKA Voor leerlige die gee diplom meer kue hle gecombieerd met ee tl gedrgsprobleme. Leeftijd vf 16 jr. Gericht op het behle v ee MBO-1 kwlifictie. Trck 013: bij het schrijve v dit odersteuigspl is og iet beked wt de begeleidig bie Trck 013 precies i gt houde. Trck 013 vlt oder de vertwoordelijkheid v het ieuwe Smewerkigsverbd VO: Portvolio. Trck 013 is i plts gekome v de eerdere ltertieve trjecte ls Reboud, Herstrt, Trsferium e op de Rils. 24

25 Vooreme tot verwijderig Bevoegdheid De bevoegdheid om te besluite tot het vooreme tot verwijderig ligt wettelijk gezie bij het bevoegd gezg zijde het College v Bestuur v de Oderwijsgroep Tilburg. Deze bevoegdheid is gedelegeerd de directie. Algemee Bij het formulere v het vooreme tot verwijderig is feitelijke l sprke v het overg tot verwijderig. De procedure tot verwijderig strt met het kebr mke v het vooreme. Het besluit om over te g tot ee defiitieve verwijderig k ps pltsvide dt de leerlig e de ouders zij gehoord. Weer is vstgesteld dt ee leerlig iet meer gehdhfd k worde, is de loctiedirecteur, st de ouders i hoge mte medevertwoordelijk voor het vide v ee plts bij ee dere istellig wr de leerlig de schoolloopb k voortzette. Drtoe zl de loctiedirecteur cotct legge met de boveschoolse PCL weer pltsig op de Reboud, AKA, Op de Rils of de Frter v Gemert ls beste oplossig wordt gezie. Aders zl de loctiedirecteur bie 30 werkdge twee ltertieve schole voordrge lwr de ouders met hu kid terecht kue. Weer ouders dt lte zl hierv meldig gemkt worde de leerplichtmbter. Ee vooreme tot verwijderig k worde geformuleerd i het gevl v herhlde extere schorsig zeer erstige vorme v misdrgige zols geoemd oder Omstdighede die kue leide tot schorsig (zie hierbove). Procedure 1. idie de loctiedirecteur v meig is dt de situtie zodig is dt ee vooreme tot verwijderig overmijdelijk is, bespreekt hij dit met de lgemee directie. 2. idie de loctiedirecteur op grod v het bovestd overleg tot het vooreme tot verwijderig besluit, wordt dit door de loctiedirecteur schriftelijk de leerlig e de ouders/ verzorgers kebr gemkt. 3. het besluit vermeldt: de rede v het vooreme tot verwijderig dtum v igg v de voorgeome verwijderig dt er feitelijk sprke is v schorsig gedurede het overleg met de ispectie over de relistie v het vooreme tot verwijderig ee fsprk voor gesprek met leerlig e ouders/verzorgers vermeldig v de doormeldig v het vooreme tot verwijderig r de diverse istties (leerplichtmbter, Oderwijsispectie, College v Bestuur) m e hdtekeig v de loctiedirecteur. ee kopie v het besluit wordt bewrd i het leerlig-dossier e ee fschrift wordt gezode : ) de directie b) College v Bestuur c) de leerplichtmbter d) oderwijsispectie 4. bij ee vooreme tot verwijderig volgt ltijd overleg met de oderwijsispectie. Het vooreme tot verwijderig k ps overleg met de ispectie geëffectueerd worde. De ispectie toetst vervolges procedureel. Meldig bij de ispectie geschiedt digitl. 5. Vkcollege Tilburg verplicht zich zo sel mogelijk te kome tot pltsig elders (zie bove put 3.2) 6. pltsig elders gebeurt i uw overleg met de leerplichtmbter. De leerplichtmbter diet kkoord te geve op de gekoze oplossig. 25

26 7. ls pltsig elders iet lukt, wordt i overleg met de leerplichtmbter ee vervolgtrject bepld. I ieder gevl k de leerlig ps defiitief worde verwijderd dt er gezorgd is voor ee dere school. 8. bij verschil v izicht tusse de directeur e de leerplichtmbter is beroep mogelijk bij de desbetreffede gemeete. 9. bij ee vooreme tot verwijderig v ee exmekdidt i ee fse v het schooljr dt pltsig elders gee optie meer is, oderzoekt de directeur lle mogelijkhede om te kome tot ee ltertief trject richtig het eidexme. Voor zo trject is toestemmig v de leerplichtmbter vereist. Deze zl toetse of de leerplicht wordt vold. Bezwr I het gevl v ee vooreme tot verwijderig stt er voor de leerlig e ouders / verzorgers de bezwrroute ope zols beschreve i de lgemee klchteregelig v Vkcollege Tilburg. I vullig drop geldt dt het idiee v ee bezwrschrift gee schorsede werkig heeft e derhlve k de directeur de desbetreffede leerlig, gedurede de behdelig v het bezwr, de toegg tot de school otzegge. 26

27 Bijlge 3 Ifoblde otwikkeligsstoorisse Ifoblde otwikkeligsstoorisse Ee prktische hdreikig voor docete Adchtstekortstoorisse (ADHD ADD) Pervsieve otwikkeligsstoorisse (Autisme Asperger PDD-NOS) Emotioele stoorisse (Depressie Agststoorisse - Flgst) Gedrgsstoorisse (ODD CD) Leerstoorisse(Dyslexie Dysclculie NLD) 27

28 ADHD Attetio Deficit Hyperctivity Disorder = dchtstekort stooris met hyperctiviteit S Adchtstekort: i Heeft moeite de dcht bij ee tk te houde. g Lijkt vk iet te luistere weer hij/zij gesproke wordt. Heeft moeite om istructies volledig te volge. Vermijdt tke die ee lgdurige of geestelijke ispig vereise. l Heeft moeite met het orgisere v tke e ctiviteite. e Rkt vk dige kwijt. r Wordt sel fgeleid door uitwedige prikkels. i Is vergeetchtig bij dgelijkse ctiviteite (schoolspulle, huiswerk, fsprke) Hyperctiviteit: g Beweegt orustig met hde of voete, wiebelt op de stoel. Stt op v de plts i de kls. Ret rod of klimt overl op e i. K moeilijk rustig spele. Is dikwijls i volle ctie. Prt veel. Impulsiviteit: Gooit het twoord er vk l uit voordt de vrg fgemkt is. Heeft moeite op zij/hr beurt te wchte. Oderbreekt of stoort dere bij hu werk, drigt zich op. Digostiserig: Door deskudige (euroloog) m.b.v. de DSM IV H d e l i g s p k Opvoedigssitutie: Begeleidig vi ee meersporebeleid: gepst pedgogisch leefklimt, medictie, gedrgsbeïvloedig. Op school: Iformeer r reeds geome stppe i de thuissitutie. Structureer steeds voor, herhl steeds regels e fsprke. Bereid de leerlig voor op vrije situties door fsprke te mke over gewest gedrg. Geef korte, duidelijke opdrchte. Zorg voor voldoede prikkelede lesstof, wees zelf de uitdgedste prikkel. Zie de omcht e verwoord je begrip r de leerlig. Mk regels i de kls visueel, spreek sme tekes f die ogewest gedrg regulere. Regeer steeds sel e effectief, zowel op gewest ls ogewest gedrg. Blijf dcht houde voor de positieve eigeschppe v de leerlig, geef dr wr mogelijk complimete. Wees vriedelijk mr zeer duidelijk e cosequet. Lt je iet tot discussies verleide, verbliseer iet te veel. 28

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016 t e v o C l io g Re Duurzm (ver)bouwe Noordoost-Brbt 2013-2016 e w u o b e m S d i e h m duurz Duurzm Bouwe Grodstoffe worde schrser, het eergievrgstuk ijpeder e os klimt verdert. Duurzm bouwe e verbouwe

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting Bereik e wrderig RTV ordrecht - Herhligsmetig Socil Geogrfisch Bureu bureu voor beleidsoderzoek e sttistiek ordrecht drs. F.W. Witerwerp drs. J.M. Schiff september 2006 Colofo Opdrchtgever Tekst rukwerk

Nadere informatie

Walter Gillijnsschool

Walter Gillijnsschool Schoolgids 2014 2015 Wlter Gillijsschool voor jeploderwijs Rietbergstrt 2 7201 GJ Zutphe Tijdelijk dres: (tot ogeveer medio mei 2015) Vispoortplei 16 7201 ET Zutphe Telefoo: 0575-516310 E-mil: ifo@wgs.skbg.l

Nadere informatie

Niks gedaan en toch gevangen... Kan dat zomaar?

Niks gedaan en toch gevangen... Kan dat zomaar? Niks ged e toch gevge... K dt zomr? Lesbrief voor de leerkrcht Hdleidig voor de leerkrcht Leerligebld Ee kid v cht stop je iet i ee cel. Niet i Nederld. Dt is belchelijk. Voor groep 7 e 8 v het bsisoderwijs

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Protocol schoolzwemmen. Inspiratiebron voor overleg en samenwerking tussen zwembaden en scholen

Protocol schoolzwemmen. Inspiratiebron voor overleg en samenwerking tussen zwembaden en scholen Protocol choolzwemme Ipirtiebro voor overleg e mewerkig tue zwembde e chole Ihoudtfel Woord voorf 1 Elemete voor de overeekomt 3 1. Prtije 3 2. Algemee beplige 3 3. Zwembd 4 4. School / Schoolgemeechp

Nadere informatie

Bezonningsonderzoek realisatie hoogbouw te Utrecht

Bezonningsonderzoek realisatie hoogbouw te Utrecht Bezoigsoderzoek relistie hoogbouw te Utrecht Oderdeel v het bestemmigspl voor deelgebied 4 e 5 v Kleeild Cetrum Cocept Rpportummer HA 2963-20-RA d.d. 22 jui 2015 Bezoigsoderzoek relistie hoogbouw te Utrecht

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

16.6 Opgaven hoofdstuk 7: Producten en combinatoriek

16.6 Opgaven hoofdstuk 7: Producten en combinatoriek 166 Opgve hoofdstu 7: Producte e combitorie 166 Opgve hoofdstu 7: Producte e combitorie Opgve 71 1 + x) 3 1 + x) 1 + x) 2 1 + x) 1 + 2x + x 2 ) 1 + 2x + x 2 + x + 2x 2 + x 3 1 + 3x + 3x 2 + x 3 Opgve 72

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Programma. Introductie. Zaakgericht werken en de Sensus-methode. Zaakgericht werken. Welkom

Programma. Introductie. Zaakgericht werken en de Sensus-methode. Zaakgericht werken. Welkom Progrmm Zkgericht werke e de Sesus-methode Mrcee v der Leeuw & Moique v Dodewrd Wekom 9.30 uur Itroductie Sesus-methode 9.30-10.15 Zkgericht werke 10.15-10.45 Oefeig 10.45-11.45 Diestvereig 11.45-12.00

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken

Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken Bijzoder woe vrgt om ee bijzodere keuke I dit project werke wij sme met:? Afsprk mke 030-63 50 063 Trsprte offerte U otvgt ee offerte met ee trsprte prijs iclusief motge (idie gewest) é de mogelijkheid

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

1 Bewerkingen met matrices invoeren via voorbeelden. , is een commutatieve groep.

1 Bewerkingen met matrices invoeren via voorbeelden. , is een commutatieve groep. 1 Bewerkige met mtrices ivoere vi voorbeelde 11 -tlle e de bewerkige ( 1, 2, 3,, ) is ee -tl met i De verzmelig v reële -tlle otere we met Defiieer de som ls ( 1, 2, 3,, ) + (b 1,b 2,b 3,,b ) = ( 1 +b

Nadere informatie

Acdemi Press Dele Bij delig vermeigvuldigt me met het omgekeerde v de deler..3.5 Vereevoudige Het is goed mogelijk dt voorgde bewerkige iet de

Acdemi Press Dele Bij delig vermeigvuldigt me met het omgekeerde v de deler..3.5 Vereevoudige Het is goed mogelijk dt voorgde bewerkige iet de Acdemi Press 0 BIJLAGE Wiskudige opfrissig. Bewerkige bij vergelijkige Verdere v lid is omkere v de bewerkig, dus verderig v teke bij som of verschil y x+ b y b x vermeigvuldigig wordt delig e omgekeerd

Nadere informatie

Hoge Gezondheidsraad. Aanbevelingen inzake het onderhoud van flexibel warmtegevoelig endoscopisch materiaal en de preventie van infecties

Hoge Gezondheidsraad. Aanbevelingen inzake het onderhoud van flexibel warmtegevoelig endoscopisch materiaal en de preventie van infecties Hoge Gezodheidsrd Abevelige izke het oderhoud v flexibel wrmtegevoelig edoscopisch mteril e de prevetie v ifecties MEI 2010 HGR NR 8355 Hoge Gezodheidsrd Abevelige izke het oderhoud v flexibel wrmtegevoelig

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. VakcollegeTilburg 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel. VakcollegeTilburg 2015-2016 Schoolodersteusprofel VkcolleeTlbur 2015-2016 Postdres Postbus 1330 5004 BH Tlbur 013-5397020 Iteret www.vkcolleetlbur.l (E) fo@vkcolleetlbur.l Aukje Brekelms Verse schooljr 2015-2016 1 Voorwoord Voor

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken

Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken Bijzoder woe vrgt om ee bijzodere keuke I dit project werke wij sme met:? Afsprk mke 033-456 05 55 Trsprte offerte U otvgt ee offerte met ee trsprte prijs iclusief motge (idie gewest) é de mogelijkheid

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Deel D. Breuken en algebra n

Deel D. Breuken en algebra n Deel D Breue e lgebr 9 9 7 7 7 9 0 Reee et stroe (). stt voor ee obeed tuurlij getl 7 9 0 Met wordt bedoeld e dus oo 0 0 Vul i: et wordt bedoeld... e dus oo... Vul oo de vjes v de stroo i: Tel de getlle

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

ADVIES. Sociaal- Economische Raad. Regeling schuldsanering natuurlijke personen 90/24 SER

ADVIES. Sociaal- Economische Raad. Regeling schuldsanering natuurlijke personen 90/24 SER Scil- Ecmische Rd ADVIES Regelig schuldserig tuurlijke perse 90/24 SER Advies regelig schuldserig tuurlijke perse Advies ver ee wettelijke serigsregelig met betrekkig tt de beëidigig v de schuldelst v

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

i IUIII inn UIII urn in min mi mi mi mi in MI 2013.01658 20/03/2013 de Nationale ombudsman

i IUIII inn UIII urn in min mi mi mi mi in MI 2013.01658 20/03/2013 de Nationale ombudsman gekme: 2 MAART 21 Afdelig Kie i U i U ur i mi mi mi mi mi i M 21.168 2//21 de tile mbudsm Gehte rd e llege v burgemeester e wethuders, Vrig jr shef ik u dt vr de meeste burgers gemeete 'het geziht v de

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

noord-hollands archief Jaarverslag 08

noord-hollands archief Jaarverslag 08 oord-ollds rcief Jrverslg 08 Ioudsopgve pgi Bestuur................................................... 1 Beleid..................................................... 2 Smewerkig............................................

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Eerste lustrum Noord-Hollands Archief. Bezoek aan het Noord-Hollands Archief. Bestuur

Eerste lustrum Noord-Hollands Archief. Bezoek aan het Noord-Hollands Archief. Bestuur Eerste lustrum Noord-Hollds Arcief I 2010 vierde et Noord-Hollds Arcief zij eerste lustrum. Op 1 februri 2005 trd de gemeescppelijke regelig Regiol Historisc Cetrum i Noord-Holld i werkig. Ter gelegeeid

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel Oktoer 2015 Commuict Cluster Kop v Overijss Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid 11 1.2

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Bestuur. Beleid. wij tot de zo gewenste verbreding en verdieping van ons publieksbereik?

Bestuur. Beleid. wij tot de zo gewenste verbreding en verdieping van ons publieksbereik? Bestuur Het bestuur v et Regiol Historisc Cetrum (RHC) i Noord- Holld, kortweg et Noord-Hollds Arcief, bestod op 1 juri 2007 uit zes lede: mr. B.B. (Bert) Sceiders (mes de gemeete Hrlem; voorzitter), mw.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Oktoer 2015 Commuict iliotheek Hilversum Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid 11 1.2

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken Oktoer 2015 Commuict Cluster Drethe Stdsiliotheke Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid

Nadere informatie

noord-hollands archief Jaarverslag 2012

noord-hollands archief Jaarverslag 2012 oord-ollds rcief Jrverslg 2012 Ioudsopgve Bezoek et Noord-Hollds Arcief...1 Bestuur...1 Beleid Bezuiigige....2 Meerjrebeleidspl...2 Smewerkig...2 Persoeel...3 Oderemigsrd...4 Gebouwe...4 ICT...5 Ficië...5

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015 APR IPSG Vereiste voor deelame aa accreditatie APR.1 APR.2 APR.3 APR.4 APR.5 APR.6 APR.7 APR.8 APR.9 APR.10 APR.11 APR.12 Iteratioale doele voor patiëtveiligheid IPSG.1 IPSG.2 IPSG.2.1 IPSG.2.2 IPSG.3

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie