Ondersteuningsplan. Beschrijving basiszorgstructuur. VakcollegeTilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsplan. Beschrijving basiszorgstructuur. VakcollegeTilburg 2014-2015"

Transcriptie

1 Odersteuigspl Beschrijvig bsiszorgstructuur VkcollegeTilburg Postdres Postbus BH Tilburg Iteret (E) Aukje Brekelms Versie: september

2 Voorwoord Voor u ligt het odersteuigspl v Vkcollege Tilburg v het schooljr Vkcollege Tilburg is de school die per is otst uit de fusie tusse De Vkschool e MBC Ecoomie e Groe. De school ket op dit momet 3 locties, te wete: Leerjr 1-2 Reitse Hoevestrt 20 Leerjr 3-4 Techiek/ Zorg e Welzij Reitse Hoevestrt 12 Leerjr 3-4 Ecoomie e Groe Gershwistrt 10 I het odersteuigspl stt beschreve op welke mier de school zorg e begeleidig orgiseert e verleet de hr toevertrouwde leerlige. Zorg e begeleidig kee ee cotiue proces v verbeterig. Vuit de verderede kders door de ivoerig v Pssed Oderwijs mkt de school otwikkelige door die moete leide tot ee zo optiml mogelijk leerklimt bie de school voor ee breder wordede doelgroep. Het spreekt vzelf dt dit odersteuigpl d ook regelmtig gepst zl worde om de otwikkelige bie de leerligodersteuig weer te geve. A Brekelms Zorgcoörditor Vkcollege Tilburg 2

3 Ihoudsopgve Hoofdstuk 1. Visie e missie v Vkcollege Tilburg 1.1 Algemee pg Visie op odersteuig e begeleidig pg. 4 Hoofdstuk 2: De odersteuig voor leerlige v Vkcollege Tilburg 2.1 Uitggspute pg Odersteuig voor de leerlig pg Orgistie v de odersteuig pg OPP, dyslexie e dysclculie pg. 7 Hoofdstuk 3: Als meer odersteuig e begeleidig odig is. 3.1 Het itere zorgtem pg Amelde leerlige itere zorgtem pg Deelemers itere zorgtem pg Frequetie itere zorgtem pg Zorg- e Advies Tem pg Amelde leerlige ZAT pg Deelemers ZAT pg Frequetie ZAT pg. 8 Hoofdstuk 4: Commuictie e betrokkeheid 4.1 De leerlig pg De ouder(s)/verzorger(s) pg Metor e vkdocete pg Leerligbesprekig i het tem pg. 9 Hoofdstuk 5: Vkcollege Tilburg, ee veilige school. 5.1 Bijlge e protocolle m.b.t. veiligheid pg Agressieprotocol pg Protocol lcoholvrij Vkcollege Tilburg pg Protocol rookvrij Vkcollege Tilburg pg Protocol drugsbeleid Vkcollege Tilburg pg Schorsig e verwijderig v Leerlige pg Pestprotocol pg. 13 Hoofdstuk 6: Vkcollege Tilburg, ee zorgzme school. 6.1 Bijlge e protocolle m.b.t. de zorgstructuur pg Zorgcoörditor v Vkcollege Tilburg pg Leerligbegeleider op temiveu pg Metor pg ZAT: Zorg- e dvies tem, smestellig, procedure meldig, privcy pg Meldig bij leerplicht e GGD pg. 18 Bijlge 1: Hdeligskrt gressie pg. 19 Bijlge 2: Schorsig e verwijderig v leerlige pg. 20 Bijlge 3: Ifoblde otwikkeligsstoorisse pg. 27 Bijlge 4: Protocol medicijverstrekkig e medisch hdele op school pg. 40 Bijlge 5: Procedure besprekig ZAT, verslgleggig, privcy pg. 44 Bijlge 6: Pestprotocol pg. 47 Bijlge 7: Time out formulier pg. 54 Bijlge 8: Zorgformulier pg. 55 Bijlge 9: LWOO, profiel diverse klsse, klssegrootte i reltie tot zorg pg. 56 Bijlge 10: Tl- e rekee beleidspl pg. 57 Bijlge 11: OPP pg. 63 3

4 Hoofdstuk 1: Visie e Missie 1.1 Algemee Het Vkcollege Tilburg ziet het ls zij tk de leerlige lle mogelijkhede te biede om zich optiml te otwikkele zowel op didctisch, socil emotioeel ls mtschppelijk gebied. De leerlig stt cetrl e wij st st de leerlig zodt we sme de otwikkelrichtig kue beple. Wij deke i kse e mogelijkhede e iet i probleme e beperkige. Sme met de leerlig e ouders, welke i eerste isttie vertwoordelijk zij voor de vormig e opvoedig, zl school volop ivestere i het otwikkele e lte groeie v de mogelijkhede v de leerlig. Door ee divers oderwijsbod, met ee goede bls tusse theorie e prktijk, k de leerlig zij eige tlete otdekke. 1.2 De visie op odersteuig e begeleidig Wij biede odersteuig op mt, dcht voor (culturele) verschille e begeleidig v het keuzeproces, bijv. i de vorm v tletlesse e loopblere. I oze school best progrmm s bie lle sectore v het VMBO die de leerlige de ks biede ee opleidig te volge die pst bij hu mbities e tlete, bie ee cotextrijke leeromgevig. Idie odig k elke leerlig die drvoor i merkig komt gebruik mke v het leerweg odersteued oderwijs (LWOO). Drst biede wij zorgrrgemete bij leerlige die drvoor i merkig kome. Oze school ziet de begeleidig e otwikkelig v ee leerlig ls ee doorgd proces wri de smewerkig met het bsisoderwijs, de beroepsopleidige e het bedrijfsleve ls wezelijk gezie worde. Op deze mier borge wij de schoolloopb v iedere leerlig met ls eiddoel ee opleidig op het MBO, iveu 2, 3 of 4. De leerlig wordt odersteud i het otdekke e otwikkele v zij of hr tlete. Ook is er veel dcht voor de persoolijke groei v de leerlige e de burgercompeteties die hem g helpe zij weg i de mtschppij te vide. Echter, dr wr de leerlig iet leerbr blijkt te zij op didctisch of socil emotioeel gebied, bereike wij de gres v begeleidbrheid e zl gezocht moete worde r ee dere vorm v oderwijs. 4

5 Hoofdstuk 2: De odersteuig voor leerlige v het Vkcollege Tilburg 2.1 Uitggspute De school: Heeft begeleidigsvertwoordelijkheid. Orgiseert de begeleidig e odersteuig volges ee overzichtelijke structuur, die bij lle deelemers i de school beked is. Heeft ee zichtbr bod v odersteuig. Heeft ee LWOO licetie. Bregt dit bod steeds i overeestemmig met de (verderede) hulpvrge v de leerlige. Commuiceert de route i odersteuig (v siglere i het primire proces tot e met de uitvoerig v de begeleidig) tusse de verschillede prters goed, zodt dit het primire proces te goede komt Odersteuig voor de leerlig Uitsprke over de odersteuig v de leerlig zij: De leerlig heeft ee leerrecht, mr ket ook ee leerplicht. Motivtie is ee belgrijke voorwrde voor ee succesvolle schoolloopb. Het zorgdrge dt iedere leerlig die leerweg volgt die pssed is bij de eige mogelijkhede v de leerlig. Het drge v vertwoordelijkheid voor de schoolloopb v de leerlig. Deze schoolloopb loopt door tot pltsig i het MBO. Bij het geve v oderwijs wordt rekeig gehoude met pedgogische bsisbehoefte v leerlige (reltie, competetie e behoefte utoomie). Het zorge voor ee bod, dt gericht is op de bsisvrdighede (keis, izichte e vrdighede). Het oderwijs wordt verzorgd bie ee pedgogisch goed klimt, wri gewerkt wordt vuit de pricipes v de veilige school. Leervorderige worde op ee systemtische wijze gevolgd i de vorm v ee leerligvolgsysteem. I sluitig drop worde mtregele geome. De school biedt voorzieige voor leerlige die probleme odervide. De school oderhoudt cotcte met extere istellige die steu e hulp kue biede. De school zet hulpmiddele e ficië i om de zorg voor de leerlig zo goed mogelijk te wrborge. I het scholigsbeleid wordt er voor gezorgd dt lerre beschikke over keis, izicht e vrdighede om leerlige zo goed mogelijk te begeleide. Bie de school wezige keis e vrdighede worde gericht igezet (metor, leerligbegeleider, zorgcoörditor, tem overleg, zorgtems). 2.3 Orgistie v de odersteuig De odersteuig e begeleidig wordt gegeve álle leerlige. Dit wordt zichtbr i het primire proces, dus tijdes de les. De odersteuig voor leerlige heeft tot doel codities te scheppe e ctiviteite te odereme die erop gericht zij leerlige, zowel idividueel ls i groepsverbd, optiml te lte profitere v het gebode oderwijs v de school. Het gt steeds om de optimle otwikkelig v elke leerlig. Tijdes álle lesse is dr dcht voor. 5

6 Hierbij mke wij gebruik v de geïtegreerde leerligbegeleidig. Dt beteket dt er gedurede het hele oderwijsleerproces voortdured dcht wordt geschoke : De persoolijke (socil/ emotioeel/ mtschppelijk) begeleidig. De oderwijskudige leer voorwrdelijke/didctische begeleidig. De begeleidig bij school- e studiekeuze. Idie er chterstde, vertrgige of belemmerige optrede op ee v deze drie gebiede psse extr ispige. Hieroder ee overzicht v de orgistie v de begeleidigsstructuur v het Vkcollege Tilburg i 1 e, 2 e e 3 e lijs. 1ste lij: vkdocete e metore drge de primire zorg op de werkvloer Positief, Persoolijk, Plmtig Siglerede /dmiistrtieve/ begeleidede fuctie leerligbegeleider: siglerede / odersteuede / verwijzede fuctie 2 de Lij: Iter zorgtem Triige (sov, bof, mrt) Vertrouwespersoo voor leerlige Socil Mtschppelijk werk (SMW) Ambult begeleiders (Ab-ers) Zorgcoörditor/ leerligbegeleider 3 de Lij: ZorgAdviesTem (ZAT) SMW GGD GGZ Komp e de Bocht TAC v SWV-vo Portvolio (Trck 013) Schoolpsycholoog Politie Leerplicht mbter (LPA) Bureu Jeugdzorg Jogerewerk Etc. 6

7 2.4 OPP, dyslexie e dysclculie Sommige leerlige hdde voorhee ee LGF (leerlig gebode ficierig oftewel ee rugzk) vwege visuele (cluster 1), uditieve (cluster 2), lichmelijke (cluster 3) of gedrgsmtige (cluster 4) beperkige. Met de ivoerig v Pssed Oderwijs is deze bekostigigsstroom r de schole per kome te vervlle. Als school mee wij dt temiste voor de periode v 1 schooljr de begeleidig zols die voorhee gegeve werd, moet worde voortgezet voor deze leerlige. Dit gebeurt middels het biede v ee zorgrrgemet. De fsprke hierover worde vstgelegd i ee OPP (OtwikkeligsPerspectiefPl, zie bijlge 11). Er is ee procedure otwikkeld voor de begeleidig v deze leerlige. De metor wordt i de meeste gevlle ls itere begeleider geweze e krijgt drvoor fciliteite i de vorm v ure, vstgelegd i het OPP, oderteked door ouders, metor, leerligbegeleider e de toegeweze AB-er (mbulte begeleider). De metor is de coch voor de betreffede leerlig e spreekput voor ouders e vkdocete. Hij wordt odersteud door de leerligbegeleider e de AB-er om de leerlig te begeleide, ee hdeligspl te mke, te evluere e bij te stelle. Ook leerlige die voorhee gee clusteridictie hdde, kue met de verderige bie Pssed Oderwijs i merkig kome voor ee zorgrrgemet. Deze toewijzig vidt ltijd plts vi het Itere Zorgtem. Dyslectische leerlige zitte op lle iveus bie oze school. Er is ee groep leerlige die met ee dyslexieverklrig de school biekomt. De dyslexiebegeleidig strt d ook metee bij vg v het schooljr voor deze leerlige. Alle dere leerlige worde gescreed op dyslexie bij vg v het eerste schooljr. Dit geldt ook voor de zij-itromers i ltere leerjre. Weer er sigle v dyslexie worde gecostteerd, volgt vervolgoderzoek wt uiteidelijk k leide tot het vststelle v dyslexie door de schoolpsycholoog. I dt gevl wordt z.s.m. de dyslexiebegeleidig i werkig gezet voor de desbetreffede leerlig. Slechts ee beperkt tl leerlige op oze school is i het bezit v ee dysclculieverklrig. Deze leerlige krijge vi de rekecoörditor ee dysclculiekrt. Hierop st de fciliteite wrop de leerlig recht heeft tijdes rekeoderdele. Drst wordt met de ouders e leerlig bekeke of bij het eidexme gekoze wordt voor de gepste reketoets. Alle leerlige worde gescreed op tl e rekee wt k resultere i ee uitodigig voor idividuele begeleidig tijdes de hulplesse e/of fsprke over specile fciliteite. 7

8 Hoofdstuk 3: ls meer odersteuig e begeleidig odig is. Als duidelijk wordt dt ee leerlig op didctisch e/of socil emotioeel iveu meer begeleidig odig heeft om zij schoolloopb te kue vervolge, wordt de leerlig gemeld bij het itere zorgtem. 3.1 Het itere zorgtem Het itere zorgtem vormt de poort tusse de eerste- e tweedelijs odersteuig. I de besprekig v het zorgtem worde leerlige besproke die zij opgevlle door socil emotioele e/of leerprobleme. Ee leerlig wordt schriftelijk igebrcht mbv het zorgformulier. De metor is idie mogelijk bij de besprekig wezig. Het zorgtem zl ee dvies geve de metor m.b.t. ee hdeligspl, de tweedelijs of derdelijs zorg i gg zette of besluite de leerlig ter besprekig door te geve het Zorg Advies Tem (ZAT). I ee volgede besprekig zl ee evlutie pltsvide met evetuele ieuwe stppe i het hdeligspl. Er wordt ee vertwoordelijke persoo geweze die de metor iformeert over de voortgg. De metor is vertwoordelijk voor registrtie i Mgister Amelde v leerlige itere zorgtem De beslissig ee leerlig te melde voor het itere zorgtem wordt geome door het tem/ metor e/of de leerligbegeleider. Dit gebeurt middels ee zorgformulier. Op dit formulier beschrijft de metor, evetueel odersteud door de leerligbegeleider, de probleemstellig, de cties die l oderome zij e de cocrete vrg die me het zorgtem wil stelle. Dit formulier is te verkrijge bij de leerligbegeleider of zorgcoörditor Deelemers itere zorgtem Tijdes de besprekig v het itere zorgtem zij i pricipe wezig de leerligbegeleiders, de zorgcoörditor, de school mtschppelijk werker. De metor bregt idie mogelijk de eerste keer de leerlig i. Zo odig worde de besprekige gesplitst i bijeekomste voor beplde leerjre e worde dere persoe of istellige uitgeodigd Frequetie itere zorgtem Het tl bijeekomste is fhkelijk v het tl leerlige dt wordt gemeld, mr i ieder gevl 1 x per md 3.2 Zorg- e Adviestem (ZAT) Het Zorg- e Adviestem vormt de poort tusse de school e de derdelijszorg. I de besprekig v dit tem worde ekel leerlige besproke wrbij het op meer d 1 leefgebied met de leerlig iet goed gt e de mtregele vuit het itere zorgtem iet de geweste resultte hebbe opgeleverd Amelde leerlige ZAT De desbetreffede leerligbegeleider zorgt voor de ibreg. Amelde middels ee zorgformulier Deelemers ZAT Tijdes de besprekig v het ZAT zij i pricipe wezig de directeur (voorzitter) e de zorg coörditor, leerligbegeleider(s), de school mtschppelijk werker, de schoolpsycholoog, de leerplichtmbtere, vertegewoordiger v Bureu Jeugdzorg, vertegewoordiger v Komp e de Bocht, ee jogerewerker, de GGD rts of verpleegkudige e iemd v het GGZ Frequetie ZAT Het tl bijeekomste is i ieder gevl 1x per md, er is ee oderbouw ZAT e ee bovebouw ZAT, beide vide plts op RH12. 8

9 Hoofdstuk 4: Commuictie e betrokkeheid Om de leerlig zo succesvol mogelijk door zij/ hr schoolloopb te begeleide is commuictie e betrokkeheid v lle prtije oodzkelijk. 4.1 De leerlig De metor e leerlig hebbe itesief cotct. Hiertoe wordt o. de gesprekkecyclus igezet. Hier worde fsprke (zie hdeligspl) besproke e vstgelegd >de fsprke worde door de leerlig i zij/hr tletemp/portfolio opgeome. De metor legt deze e de voortgg hierv i Mgister vst. De gesprekkecyclus bestt uit miiml 3 gesprekke per jr tusse metor e leerlig. Idie odig k de leerlig ltijd bij de metor terecht. 4.2 De ouder(s)/verzorger(s) Tijdes oderstde cotctmomete k worde gegeve welke rol zij kue spele e worde zij geïformeerd over de otwikkelige. Cotctmomete: - oriëtered gesprek (ope dg, iloopmiddge) - ischrijvig - iformtievode - bij ouder- e leerliggesprekke. Hier wordt het hdeligspl besproke e geëvlueerd. - fsprk op iititief ouder - fsprk op iititief metor - op verzoek v zorgcoörditor/leerligbegeleider - bij lgemee voorlichtigsbijeekomste Vormgevig v de schriftelijke rpportge de ouders Ouder(s)/verzorger(s) zulle worde geïformeerd over de vorderige v hu kid vi registrties i Mgister e door cijferrpporte. Temiste drie ml per jr krijgt de leerlig ee rpport. Behlve de voortgg, weergegeve i cijfers, wordt hierop ook gerpporteerd over de izet v de leerlig e over het gedrg te opzichte v docet e medeleerlige. Drst kue ouders het verzuim e het opgegeve huiswerk volge vi Webutis. Weer er sprke is v gedrgsmoeilijkhede wordt er gewerkt met het gedrgsboekje/dgrpport. Hieri wordt gegeve op welke specte specil gelet wordt. Ouders zie dit gedrgsboekje/dgrpport i e geve het oderteked weer mee r school. Tussetijdse cotcte (evetueel telefoisch of vi de mil) met ouder(s)/verzorger(s) verlope i eerste isttie ltijd vi de metor. 4.3 Metor e vkdocete Zij houde elkr voortdured op de hoogte v de gg v zke. Dit wordt gestructureerd door het werke met hdeligsple bie Mgister. Drst is er zowel sprke v veel iformeel overleg ls v vste overlegmomete i de vorm v temoverleg e leerligebesprekige. 4.4 Leerligebesprekig i het tem Tijdes het temoverleg worde leerlige besproke. Hierbij zij de metor e vkdocete betrokke. Bij dit overleg wordt regelmtig (bij voorkeur ee ml per 4 weke) ee tl hdeligsple besproke e bijgesteld. Vervolges worde deze fsprke gecommuiceerd met leerlig e ouders. 9

10 Hoofdstuk 5: Vkcollege Tilburg, ee veilige school. Voor leerlige is het v groot belg zich prettig e veilig te voele op school. Vkcollege Tilburg heeft m.b.t. veiligheid duidelijke fsprke e protocolle. Met me peste e het gebruik v geweld wordt iet getolereerd. Doelstellig is dt lle leerlige zichzelf kue zij e dt iederee met respect met elkr omgt. Vkcollege Tilburg hteert hierbij de richtlije e fsprke die regiol gemkt zij i het Covet Veilige School, wri de smewerkig tusse oderwijs, politie, justitie e gemeete is geregeld. Zie bijlge Bijlge e protocolle m.b.t. veiligheid Agressieprotocol Protocol lcoholvrij Vkcollege Tilburg Protocol rookvrij Vkcollege Tilburg Protocol drugsbeleid Vkcollege Tilburg Schorsig e verwijderig v Leerlige Pestprotocol Agressieprotocol I ee gressieprotocol wordt uitgewerkt welke procedure gevolgd diet te worde ee gressieicidet. Doel is: Betrokkee goed te begeleide i het gevl dt zich ee gressie-icidet heeft voorged. Te lere v icidete die zich hebbe voorged zodt herhlig k worde voorkome e/of dt dr i de toekomst beter op geticipeerd k worde Wt verst we oder gressie? Agressie k vuit verschillede oogpute worde bederd. Wij verst oder gressie die vorme v gedrg die bij dere ee gevoel v oveiligheid oproepe. De uitigsvorm v de gressie k zowel verbl (schelde, dreige, schrijve v tekste,etc.) ls motorisch (sl, schoppe, veriele, etc) zij. Verder mke we bij de begeleidig v ee gressie-icidet oderscheid tusse emotioele- e istrumetele gressie. Emotioele gressie vidt vk plts ls de dder gevoeles heeft v woede e/of omcht. Istrumetele gressie wordt gebruikt ls middel om ee bepld gesteld doel te bereike. Procedure gressie-icidete Procedure gressie-icidete wrbij leerlige, e/of persoeel zij betrokke 1 Ieder gressie-icidet wordt vstgelegd; lyse e besprekig op temiveu volge idie dit volges het betrokke persoeelslid of het mgemet odig gevode wordt. 2 N ieder icidet worde idie oodzkelijk mtregele getroffe voor de begeleidig v het persoeelslid. 3 N ieder icidet worde idie oodzkelijk mtregele getroffe e cosequeties getrokke voor de begeleidig of zorgpl v de betreffede leerlig; Bij erstige icidete wordt de directie op de hoogte gebrcht. I overleg wordt beslote welke mtregele er bij ee gressie-icidet worde geome/opgelegd. Mtregele kue zij: Schorsig Tijdelijk uitsluite v lesse Strf 10

11 Agifte/meldig bij politie Verwijzig r ee dere vorm v oderwijs I gevl v het eme/oplegge v ee mtregel volgt ltijd: Gesprek tusse dder e slchtoffer met ls doel probleme op te losse; Cotct met ouder(s)/verzorger(s) 4 De metor, leerligbegeleider of temleider mkt v elk gressie-icidet ee tekeig i het leerligvolgsysteem. 5 De medewerker of leerlig die gressie heeft ervre, k extr odersteuig odig hebbe. Als dt zo is, wordt deze opvg gebode. De wijze wrop opvg is geregeld is uitgewerkt i ee prt opvgprotocol. 6 Bij ee strfbr feit k de betrokkee gifte doe bij de politie. Agifte k i de regel llee ged worde door betrokke persoe. De orgistie stimuleert de medewerker die slchtoffer is v (ee pogig tot) rdig, (ee pogig tot) verkrchtig, mishdelig of ee der strfbr feit drv gifte te doe, e odersteut hem of hr hierbij. De directeur doet (ls het ee persoeelslid betreft) idie gewest gifte i plts v het slchtoffer. Als dres wordt het dres v de school opgegeve. Meldigsplicht Medewerkers die getuige zij v ee gressie-icidet of oveiligheid hebbe de plicht dt te melde. Deze meldig k modelig worde ged bij de metor v de leerlig of de leidiggevede. Idie dit door de leidiggevede odig wordt gecht k gevrgd worde om de getuigeverklrig op schrift te stelle. Opvgprotocol I het werk kue we op ee vervelede wijze worde gecofroteerd met gressie. I het gevl ee medewerker of ee oze zorg toevertrouwde leerlig slchtoffer is v gressie, verplichte wij os ertoe bijstd te verlee. N het voorvl volgt ltijd miiml éé gesprek met het slchtoffer: I het gevl het ee leerlig betreft k dit gesprek worde gevoerd door de metor, ee vertrouwespersoo, leerligbegeleider of de temleider ; I het gevl dt het ee persoeelslid betreft wordt dit gesprek gevoerd door temleider of directeur. I het gesprek wordt i ieder gevl dcht besteed : Het welbevide v betrokkee; Evetuele schde (fysiek, psychisch of mterieel) e de wijze wrop die schde k worde beperkt cq. worde opgelost. Bijvoorbeeld extere odersteuig; De weselijkheid v ee dder-slchtoffercofrottie; Het evetueel doe v gifte door slchtoffer (idie het ee persoeelslid betreft evetueel door directie); De mogelijkheid om ee gelijksoortig icidet i de toekomst te voorkome; Welke mtregele evetueel geome diee te worde; Ee evetueel vervolggesprek. Hdeligskrt gressie: zie bijlge 1 11

12 5.1.2 Protocol lcoholvrij Vkcollege Tilburg Regels Het i bezit hebbe e gebruike v lcohol is voor e tijdes de schooltijd verbode. Dit geldt ook voor door school georgiseerde ctiviteite. Bij het vermoede v het overtrede v deze regel bij bijv. schoolfeeste wordt cotct opgeome met de ouders e de leerlig wordt de toegg tot de school of ctiviteit otzegd. De ouders worde i keis gesteld e diee hu zoo/dochter persoolijk op te hle. Hulpverleig De BHV-ers diee bij ee dergelijke ctiviteit of schoolfeest voortdured wezig te zij. Strffe Idie ee leerlig lcohol heeft gebruik, wordt ee discipliire mtregel getroffe door de directie of temleider v het betreffede leerjr. Uitvoerig wordt ged door de leerligbegeleider. De mogelijke discipliire mtregele die worde opgelegd zij: - Gesprek met ouders e leerlig. - De leerlig krijgt ee schorsig voor bijv. het volgede schoolfeest of ee dere ctiviteit. - De leerlig krijgt ee tk die tijdes de vrije ure op school moet worde uitgevoerd. - Bij herhlig wordt tot schorsig v de leerlig voor éé of meerdere dge overgeg Protocol rookvrij Vkcollege Tilburg Volges de Tbkswet mg er i opebre gebouwe zols schole iet worde gerookt. Niet roke op school drgt melijk bij ee gezod leerklimt voor leerlige e docete. De dele v roke hebbe, st de wet- e regelgevig, ook meegespeeld om het roke op oze school iet toe te st. We wille ee gezode e sportieve school zij. Strffe Idie ee leerlig heeft gerookt op het schoolterrei d wordt er ee discipliire mtregel getroffe door de directie of temleider v het betreffede leerjr. Uitvoerig wordt ged door de leerligbegeleider De discipliire mtregele die worde opgelegd zij: Eerste ml: de leerlig krijgt ee schriftelijk wrschuwig e moet 2 lesure bij de cociërge terugkome i zij vrije tijd. Bij herhlig wordt tot schorsig v de leerlig voor éé of meerdere dge overgeg Protocol Drugsbeleid Vkcollege Tilburg De school verbiedt het om drugs of medicije die iet toobr door ee rts zij voorgeschreve bie de schoolgebouwe of het terrei v de school te brege. Igevl de school keis heeft d wel ee redelijk vermoede heeft, dt ee persoo drugs/medicije bie ee schoolgebouw of schoolterrei heeft gebrcht of voorhde of op dere wijze oder zich heeft, wordt deze persoo bewoge tot fgifte v deze goedere. De school geeft hiervoor gee schdevergoedig e is iet sprkelijk voor schde, i welke zi d ook, welke voortvloeit uit deze mtregele. De directie v de school zl cotct opeme met de politie e i overleg met de politie, ouders e leerlig pssede mtregele eme om de veiligheid e gezodheid v leerlige e persoeel te kue blijve grdere Schorsig e verwijderig v leerlige Schorsig e verwijderig zij uiterste middele, die we sprzm moete htere. Bij schorsig voor ee periode lger d éé dg heeft er overleg plts tusse de betreffede leerligbegeleider e ee 12

13 lid v de directie, lvores tot schorsig k worde overgeg. Verder diee we os te houde de wettelijke voorwrde: Schorsig Het bevoegd gezg k ee leerlig met opgve v redee voor ee periode v mximl 5 lesdge schorse. Het besluit tot schorsig diet schriftelijk de betrokkee, e idie deze miderjrig is, ook de ouders, voogde of verzorgers v betrokkee te worde meegedeeld. Bij schorsig voor ee periode lger d éé dg, stelt het bevoegd gezg de ispectie digitl e met opgve v redee v dit feit i keis. Verwijderig I begisel k ee leerlig ps defiitief worde verwijderd weer ee dere school bereid is gevode hem of hr toe te lte. Gehele procedure mtregele, schorsig e vooreme tot verwijderig leerplichtige leerlige: zie bijlge Pestprotocol Wt is peste? We spreke v peste ls dezelfde persoo regelmtig e systemtisch bedreigd e geïtimideerd wordt. Peste is ee vorm v geweld e drmee gresoverschrijded e zeer bedreiged. Ee klimt wri gepest wordt, tst iederee. I ee kls wr gepest wordt, kue lle leerlige e docete slchtoffer worde. Pestgedrg moet d ook door iederee serieus worde geome. Het lstige is dt veel pestgedrg zich i het verborgee fspeelt, zodt het moeilijk is om er greep op te krijge. E zelfs ls het pestgedrg wordt opgemerkt, wete omstders iet ltijd hoe ze ermee om kue g. Dt is ook de rede v dit pestprotocol. Docete e oderwijsodersteued persoeel hebbe echter ee tk (sme met de ouders e de leerlige zelf ) bij het tegeg v peste. Leerlige moete wete dt ze hulp kue krijge v volwssee i de school e hierom durve vrge. Volwssee diee oog te hebbe voor de sigle v leerlige. Ze diee iteresse te toe e te luistere r wt de leerlige te vertelle hebbe. Voor metore beteket dit dt ze groepsgesprekke houde, dcht hebbe voor de groepssfeer e het fuctioere v idividuele leerlige i de groep. Ze mke fsprke met de kls e zorge ervoor dt deze fsprke gekome worde. Voor het volledige pestprotocol wordt verweze r bijlge 6. 13

14 Hoofdstuk 6: Vkcollege Tilburg, ee zorgzme school. 6.1 Bijlge e protocolle m.b.t. de zorgstructuur Zorgcoörditor v Vkcollege Tilburg Leerligbegeleider op temiveu Metor ZAT: Zorg- e dvies tem, smestellig, procedure meldig, privcy Meldig bij leerplicht e GGD Ifoblde otwikkeligsstoorisse: zie bijlge Protocol medicijverstrekkig e medisch hdele op school: zie bijlge Zorgcoörditor v Vkcollege Tilburg De zoco vervult op schooliveu ee sleutelrol bij het voorbereide, coördiere, uitvoere e evluere v lle mtregele, die betrekkig hebbe op het fuctioere v het systeem v itegrle leerligezorg. De zoco coördieert e moitort de kwliteit v de zorg voor lle leerlige v de school e i het bijzoder voor de leerlige die meer zorg behoeve d i de eerste lij v de zorg gebode wordt. De zoco legt vertwoordelijkheid f het MT. De tk v de zoco omvt vijf gebiede: Adviserede tk: idie mogelijk dvisere te zie v het optiml fuctioere v het systeem v de leerligezorg. (o.. leerligvolgsysteem, leerligebesprekige, tkomschrijvig metor, fuctioere 2 e e 3 e lijszorg, relties met extere istties, biede v chtergrodiformtie e.d.) Coördierede tk: het zorgdrge voor het goed fuctioere v de begeleidigsstructuur. Hieroder vlle o.. de volgede tke: voorzitter iter zorgtem, pltsvervged voorzitter ZAT, lysere e bespreke v probleme met betrokkee, voorbereide hdeligsfsprke, otwikkele v procedures e werkfsprke rod de begeleidig v zorgleerlige, etc. Neemt deel de bijeekomste v het SWV-VO. Is vertwoordelijk voor het ivoere v Pssed Oderwijs. Cochede tk: het dvisere, begeleide e coche v colleg s rodom zorgleerlige. Admiistrtieve tk: het opstelle e verzorge v de ged voor het zorgoverleg i het zorgtem e het fwerke v verdere dmiistrtieve hdelige die druit voortvloeie. Het mede bewke v de smestellig v de idividuele leerligedossiers. Professioliserig v de zoco: het zorgdrge voor de verdere otwikkelig v de eige professioliteit (keis e vrdighede) i verbd met het uitvoere v bovevermelde tke e werkzmhede. Fciliterig: i de situtie met 3 locties: 3 ml ee hlve dg is 0,3 Fte. 14

15 6.1.2 Leerligbegeleider op temiveu De werkzmhede worde uitgevoerd bie de school. De leerligbegeleider is oder vertwoordelijkheid v het MT Vkcollege Tilburg, belst met het begeleide e dvisere v leerlige e hu ouders met betrekkig tot hu didctische e/of gedrg/socil emotioele problemtiek e het odersteue v de metore tijdes dit proces v begeleidig. De leerligbegeleider komt i ctie dt iterveties v de metor iet tot voldoede resultt leide. Werkzmhede: Drgt zorg voor de begeleidig e dviserig door: Het begeleide v de leerlig bij het oplosse v specifieke probleme die te mke hebbe met het volge v lesse e wezigheid; Het zoeke r oplossige voor probleme; Het dvisere v de leerlige e docete bij het oplope v coflicte; Het voorzitte v de leerlig- e rpportbesprekige; Het begeleide v het determitie- e keuzeproces; Het verzmele e bewke v lle relevte gegeves ls deel v het leerligvolgsysteem, zols deze op school gehteerd wordt; Het begeleide v metore e docete; Het iformere v ouders/verzorgers. Schorse oder vertwoordelijkheid v de temleider/directeur. Heeft zittig i het itere zorgtem e het ZAT Keis e vrdighede Keis v begeleidigs- e dviesmethodieke; Izicht i bestde oderwijsprogrmm s, -profiele e -systeme bie de school; Vrdigheid i het lysere v probleme e het zoeke r pssede oplossige. Cotcte Met de directie, metore, docete e met leerlige om de begeleidig e/of dviserig optiml te lte verlope; Met extere, o.. leerplichtmbter, SMW, politie, idie dit odig is i het kder v de begeleidig v leerlige; Met ouder(s)/verzorger(s) v leerlige om de begeleidig e/of dviserig optiml te lte verlope Fciliterig: 0,1 Fte per 50 leerlige 15

16 6.1.3 Metor Tke, bevoegdhede e vertwoordelijkhede We g erv uit dt deze te mke hebbe met: schoolorgistie de rol ls eerstelijs begeleider voor de kls e de idividuele leerlig. Vuit zij rol heeft de metor cotcte met e drgt zorg voor : de leerlig dossiervormig het mke v ee Hdeligspl voor de leerlig ee leerlig-dossier elke rpportperiode miiml ee keer bijgewerkt leerlig-dossier zorgvuldig overgedrge wordt de volgede metor Studievrdighede e opbregste m.b.t. didctische vorderige cotroleert wekelijks e corrigeert desgewest het LVS m.b.t. cijfers, verzuim e gedrg begeleidt ee leerlig bij de studie- e beroepskeuze (LOB), o.. door het houde v keuzee/of reflectiegesprekke e met het bijhoude v het tletedossier begeleidt leerlige wr mogelijk op didctisch, socil-emotioeel, socil-mtschppelijk, pedgogisch e op medisch gebied. itroductie v ieuwe leerlige i de kls e i de school het oderhoude v cotct met lgdurig zieke leerlige uit de kls e verzorgt hiervoor evetueel huiswerk het bewke v het oderwijsproces weer ee leerlig ee extere pltsig krijgt de kls registrtie v gegeves het schoolreglemet/leerligesttuut, tussetijdse mededelige v schoolorgistorische rd, probleme die otst bie de groep zit de rpport- e/of leerligbesprekige voor zorgt voor verspreidig e beheer v de rpporte begeleidt de kls bij georgiseerde ctiviteite buite lesverbd zols sportdge, excursies e.d. de docet cotcte over de idividuele leerlige bemiddelt bij coflicte tusse leerlige oderlig e leerlige e vkdocet de leerligbegeleider cotcte over de idividuele leerlige met betrekkig tot leervorderige, verzuim e gedrg de temleider cotcte over de idividuele leerlige evt ibreg i ZAT de ouder(s)/verzorger(s) cotcte over de leerlig verstuurt de uitodigige voor de oudervode heeft idie odig tussetijdse oudergesprekke, mr i ieder gevl tijdes geplde de oudervode Miiml 3 hdeligsple per jr worde met de ouders bespreke e door he oderteked voor gezie. Vf 16 jr ook de leerlig lte tekee. ivm toestemmig vrge ibrege i ZAT 16

17 het itere ZAT idie odig verwijst de metor/(ker)tem de leerlig door vi ee zorgformulier r het itere zorgtem of het ZAT extere prtije reclsserig, SMW/IMW Buro Jeugdzorg overig ZAT: Zorg- e dvies tem Smestellig v het ZAT Op Vkcollege Tilburg bestt het ZAT uit de volgede persoe: Directeur Zorgcoörditor Leerligbegeleider(s) Schoolmtschppelijk werkster Schoolpsycholoog Leerplichtmbter GGD schoolrts Medewerker GGZ Medewerker BJZ Medewerker Twer jogerewerk Medewerker Komp e de Bocht Er is voor gekoze om de dere 2 e e 3 e lijs hulpverleers op froep het ZAT deel te lte eme. Hierbij vlt te deke bijv. vertrouwespersoo, wijkget, schoolpsycholoog e AB-ers v het REC e.d. Het ZAT komt 1x per 6 weke bijee. Smewerkig met dere istellige Het ZAT heeft op verschillede miere te mke met dere istellige voor welzij e zorg. Hieroder worde ee tl bsisfsprke geformuleerd i zke de begeleidig v leerlige, iformtieoverdrcht drover e het werke met protocolle. Door het ZAT k ee besluit worde geome dt ee 3 e lijsistellig verzocht wordt om hulp te g verlee de betreffede leerlig(e). Vervolges worde fsprke gemkt over de wijze v verwijzig e toeleidig r de betreffede istellig. Hierover wordt overleg gevoerd met de betreffede leerlig e de ouder(s), cq. wettelijke vertegewoordiger. Weer de leerlig ouder is d 16 jr d vidt dt overleg plts met de leerlig. Tusse de school e 3 e lijsistellig worde de volgede fsprke gemkt: de 3e lijsistellig vrgt bij de itke de leerlig ouder d 16 jr e de ouders cq. de wettelijke vertegewoordiger toestemmig de school modelig e schriftelijk te iformere over de voortgg v de hulpverleig; de 3e lijsistellig vrgt bij de itke, weer de leerlig joger is d 16 jr de ouders cq. de wettelijke vertegewoordiger toestemmig de school modelig e schriftelijk te iformere over de voortgg v de hulpverleig; tusse de school e de 3 e lijsistellig worde i sluitig op het voorgde fsprke gemkt over de cocrete ivullig erv. 17

18 Verplichtige extere istellige De besprekige bie ee ZAT worde ook bijgewood door professiols v istellige voor welzij e zorg. Zij hebbe gee rechtspositioele stellig bij de school, mr zij i diest v ee dere istellig. Het betreft hier bijvoorbeeld schoolmtschppelijk werker, schoolverpleegkudige, schoolrts, leerplichtmbter, socil-psychitrisch medewerkers v de GGZ e.d. Voor l die medewerkers geldt dt zij vuit hu stellig bij de betreffede istellig te mke hebbe met ee eige beroepscode of ee protocol. Afsprk is dt lle deelemers v het ZAT op de hoogte zij v de ihoud v deze protocolle v de 3 e lijsistellige e v de school e wete welke procedures gehteerd worde door de betreffede istellige Meldig bij leerplicht e GGD Verzuimbrief 1 (16 lesure ogeoorloofd e/of te lt kome) Voorfgd verzuimbrief 1 is het v groot belg dt de ouders l ee keer gewrschuwd zij door de metor bij 10 icidete v te lt kome of ogeoorloofd verzuim. Dit k telefoisch of middels vermeldig op mdkrt/tusserpport/cijferrpport. Verzuimbrief 1 wordt door de desbetreffede leerligbegeleider verzode op sturig v de metor (vi de mil). De leerligbegeleider verstuurt de brief e vermeldt i mgister oder wezigheid op welke dtum de brief verstuurd is zodt de metor op de hoogte is. De brief wordt geleverd bij de leerligbegeleider door de medewerkers v De Blie. De brief diet bie 3 werkdge oderteked te worde igeleverd bij de leerligbegeleider. De odertekede brief komt i het dossier. Verzuimbrief 2: leerplichtmeldige (16 lesure ogeoorloofd e/of te lt kome bie 4 weke of 25 lesure ogeoorloofd e/of te lt kome verspreid over het gehele schooljr) N 16 icidete bie 4 weke of 25 icidete verspreid over het gehele schooljr wordt de desbetreffede leerligbegeleider (vi de mil) bederd door de metor omdt de leerlig d gemeld moet worde bij de leerplichtmbter. De Blie verwerkt de 2 e verzuimbrief r ouders e levert dit bij de leerligbegeleidig. De meldig i het ldelijke systeem bij de IB groep wordt door de leerligbegeleider ged. De leerligbegeleidig mkt ee tekeig i Mgister wr je ook de terugkoppelig vuit leerplicht vidt oder het kopje wezigheid Ee vervolgmeldig wordt door de metor i overleg met de leerligbegeleider vstgesteld e door leerligbegeleider gemeld. Deze meldig k plts vide ls de terugkoppelig heeft pltsgevode vuit IB groep. GGD meldige Criteri voor meldig: 1) Zeve dge of meer chter elkr ziek gemeld 2) Elke 4 e ziekmeldig i 3 mde tijd 3) Zorge vuit de school over ziekteverzuim v de leerlig De GGd strt dit schooljr met ee ieuw project i.v.m. prevetei ziekteverzuim. Dit project heeft de m project. De implemettie v dit project vidt plts gedurede het eerste gedeelte v het schooljr e is voormelijk gericht op verzuimprevetie i de oderbouw. Ntuurlijk blijft de mogelijkheid best om leerlige te lte beoordele/zie door de schoolrts. De terugkoppelig vuit GGD vidt de leerligbegeleider vi de mil terug, frodig i Mgister door de metor. 18

19 Bijlge 1 Hdeligskrt gressie Siglere Direct melde bij leerligbegeleider Cotroleer de meldig of sigl Oderzoek r de dder(s) Zorg e begeleidig voor slchtoffer(s) Twijfel dder(s) Dder(s) beked Verslg i LVS (Mgister) Gesprek met dder(s)e slchtoffer(s) Verslg i Mgister : metor Iformtie ouders omtret twijfel dder(s) e slchtoffers Bij herhlig meldig politie. Verslg i LVS (Mgister) Iformtie Iformtie ouders ouders omtret iformtie v evt. dders(s) e slchtoffers Registrere gressie Discipliire mtregele Evetuele gifte Verslg i Mgister Cotrole v de uitvoerig ee Nzorg. 19

20 Bijlge 2 Schorsig e verwijderig v leerlige Ihoud 1. Algemee Ileidig Soorte mtregele Agifte bij politie Ischkele vertrouwesispecteur Zorgvuldigheid, documettie e dossiervormig 2. Schorsig Bevoegdheid Algemee Omstdighede die kue leide tot schorsig Schorsigsprocedure Bezwr Altertieve trjecte 3. Vooreme tot verwijderig Bevoegdheid Algemee Procedure Bezwr 20

21 1. Algemee Ileidig Bie de school kue zich situties voordoe die het oodzkelijk mke ee leerlig voor kortere of lgere termij ee sctie op te legge of buite de school te pltse. Soms diet tot verwijderig te worde overgeg. Drbij zl rekeig gehoude moete worde met het pedgogisch e oderwijskudig belg v de leerlig mr ook met de belge v de school(orgistie), medeleerlige e persoeel. Het beleid v de school diet er op gericht te zij zoveel mogelijk te voorkome dt leerlige hu schoolloopb e drmee hu toekomst i gevr brege. Soorte mtregele Er gelde regels te zie v de gg v zke bie de school. Deze regels zij vstgelegd, mr er zij ook regels f te leide uit lgemee wrde e orme. Tege hdelige e / of gedrgige v leerlige i strijd met deze regels, kue mtregele worde getroffe. Deze mtregele kue v de volgede rd zij: ee wrschuwig ee tkstrf voor of schooltijd melde gemiste lesse ihle het otzegge v de toegg tot ee gedeelte v de les of tot beplde lesse gedurede ee korte tijd (ooit meer d 1 dg) pssig lesrooster (gee les of les bij ee dere docet) begeleidigsgesprekke door psycholoog, schoolmtschppelijk werk, vertrouwespersoo, leerligbegeleider, temleider dgrpport / gedrgskrt weekrpport schorsig voor éé of meerdere dge (iter of exter) izette v de verwijderigprocedure (vooreme tot verwijderig) De te eme mtregel is fhkelijk v de omstdighede. Hierbij wordt gekeke r de rd v het feit e de zwrte v de mtregel. Deze fwegig wordt ltijd beked gemkt de desbetreffede leerlig e zij ouders. Agifte bij politie Idie oodzkelijk zl de politie worde igelicht d wel zl gifte worde ged. Deze oodzk is i ieder gevl de orde ls er sprke is v geweld. Als ee leerlig de toegg tot de school wordt otzegd, diet dit bij de politie gemeld te worde. Zo ook zl ee evetuele mtregel v de politie bij de school beked moete zij. Ischkele vertrouwespersoo Vertrouwespersoe dvisere e odersteue bij klchte rod seksueel misbruik, seksuele itimidtie e erstig fysiek of geestelijk geweld. Bij icidete v deze rd k ee beroep worde ged op de vertrouwespersoo. 21

22 Zorgvuldigheid, documettie e dossiervormig I het gevl mtregele getroffe worde is er ltijd sprke v dwg. Hierbij is zorgvuldig hdele oodzkelijk zowel vuit mtschppelijk ls juridisch oogput. Het Vkcollege Tilburg eemt drom de zorgvuldigheid rodom commuictie met betrokkee i cht e drgt zorg voor zorgvuldige documettie e dossiervormig. Te zie v de documettie e dossiervormig worde de regels met betrekkig tot privcy i cht geome. I het dossier v de leerlig zij de volgede documete beschikbr: ischrijfformulier verslge v gesprekke e leerligbesprekige schriftelijke fsprke getuigeverklrige de omschreve hulpvrge iclusief bevelige v het ZAT (zorgdviestem) de schoolloopb iclusief oderwijskudig rpport v de toeleverede school belgrijke specte uit de thuissitutie hdeligsple e evetuele testuitslge evluties v eerder oderome cties formele schriftelijke toestemmig v de ouders met betrekkig tot ee meldig bij ee extere hulpverleig of PCL formele schriftelijke toestemmig v de ouders voor het geve e doe izie v dossiers lijst met relevte telefooummer, e-mildresse e cotctpersoe Schorsig Bevoegdheid De bevoegdheid om ee leerlig exter of meer d 1 dg te kue schorse ligt wettelijk gezie bij het bevoegd gezg zijde het College v Bestuur v de Oderwijsgroep Tilburg. Deze bevoegdheid is gedelegeerd de lgemee directie e de loctiedirecteur. Ee itere schorsig v éé dg k gezegd worde door ee temleider. Het is iet toegest leerlige zoder toestemmig v de loctiedirecteur meerdere dge v school te schorse. Algemee de directie k ee leerlig met opgve v rede voor ee periode v éé dg iter schorse de directie k ee leerlig met opgve v rede voor ee periode v mximl vijf dge exter schorse schorsig is ee mtregel die toegepst wordt i het gevl de omstdighede zodig erstig zij dt het tijdelijk verwijdere uit de oderwijsomgevig oodzkelijk is of dt is gebleke dt dere mtregele iet het beoogde effect sortere oder schorsig wordt verst dt het ee leerlig iet is toegest (dele v) het reguliere oderwijsprogrmm te volge. Ook ls ee leerlig iet thuis is, mr elders wordt opgevge, l d iet bie de school, geldt dit ls ee schorsig er best twee vorme v schorsig: itere e extere schorsig. Bij itere schorsig bevidt de leerlig zich bie het schoolgebouw e bij extere schorsig bevidt de leerlig zich buite het schoolgebouw de schorsigsperiode diet de leerlig direct weer tot het oderwijs te worde toegelte de leerlig k ps weer worde geschorst ls deze zich opieuw iet de regels heeft gehoude 22

23 Omstdighede die kue leide tot schorsig Ee schorsigsbesluit k worde geome i gevl v: herhlde les- /ordeverstorig lgdurig of herhld spijbelgedrg wgedrg tegeover medewerkers e medeleerlige erstige beledigige seksuele itimidtie rcisme verielig v eigedomme bedreigig geweldplegig diefstl, berovig, fpersig gebruike v lcohol of drugs tijdes schoolctiviteite dele i drugs of gestole goedere i bezit hebbe v wpes i bezit hebbe v vuurwerk frude overige iet geoemde mr i het mtschppelijk verkeer iet geccepteerde hdelige. Schorsigsprocedure 1. Het besluit tot schorsig wordt geome door de directeur op geve v de leerligbegeleider. Idie mogelijk besluit de loctiedirecteur iet eerder d dt betrokkee gehoord zij. Het schorsigsbesluit wordt door de directeur zo spoedig mogelijk de leerlig e de ouders / verzorgers beked gemkt. Het besluit wordt teves schriftelijk bevestigd. 2. Het besluit vermeldt: de rede v schorsig de periode wrvoor geschorst wordt wr de leerlig gedurede de schorsig verblijft e welke opdrchte hij moet uitvoere dt leerlig e ouders uitgeodigd worde voor ee gesprek iformtie over de bezwrprocedure de m e hdtekeig v de loctiedirecteur. 3. Idie dit de orde is, wordt i het besluit vermeld dt ee vooreme tot verwijderig overwoge wordt (bijv. herhlde schorsig of ee zeer erstig icidet). 4. Ee kopie v de schorsigsbrief wordt bewrd i het leerligdossier e i fschrift gezode : de directie (bij schorsig lger d 1 dg) de leerplichtmbter (bij schorsig lger d 1 dg) de oderwijsispectie wordt over ee schorsig lger d 1 dg geïformeerd middels het digitle meldigsformulier. Ee meldig v ee schorsig k leidig zij voor de ispectie om meer iformtie bij de loctiedirecteur i te wie. 5. De betrokke leerlig wordt weer toegelte dt ee gesprek met de leerlig e de ouders/verzorgers heeft pltsgevode. Dit gesprek vidt plts bie de mximle schorsigsperiode v vijf dge. Dit gesprek zl bij voorkeur door de temleider i opdrcht v de loctiedirecteur worde gevoerd. Het doel v het gesprek is om de ouders e leerlig te hore e fsprke te mke op bsis wrv op ee pedgogisch vertwoorde wijze weer begoe k worde met deelme de reguliere lesse. 6. Ee dergelijk gesprek ket gee wettelijk kder. Weer het gesprek iet bie de termij gereliseerd wordt, heeft dit gee ivloed op de schorsigsperiode. 7. N de periode v schorsig diet de leerlig ltijd weer tot de lesse te worde toegelte. 23

24 Bezwr I gevl v ee schorsigsbesluit geldt de volgede bezwrroute: de ouders / verzorgers hebbe de mogelijkheid bie vijf werkdge otvgst v het besluit v de loctiedirecteur tege de schorsig schriftelijk bezwr te mke bij de directie. de lgemee directie beslist per omgde (uiterlijk bie twee werkdge) otvgst v het bezwrschrift. idieig v ee bezwrschrift heeft i pricipe gee opschortede werkig. Derhlve k de leerlig gedurede de behdelig v het bezwrschrift de toegg tot de lesse otzegd blijve voor de mximle schorsigsperiode. De beslissig drtoe wordt geome door de lgemee directie e modelig of telefoisch medegedeeld e dr schriftelijk bevestigd. weer bovestde iet leidt tot ee bevredigede oplossig is er de mogelijkheid ee klcht i te diee bij de klchtecommissie v het bevoegd gezg. Altertieve trjecte Als school hebbe we ee tl mogelijkhede ee leerlig ee gepst progrmm te biede dt recht doet de belge v leerlig, ouders, dere leerlige e school. Het zij lleml trjecte wrbij de leerlig igeschreve blijft st op school e wrbij de school vertwoordelijk blijft voor de oderwijsloopb v de leerlig. Het ZAT, Zorg Advies Tem, speelt dr ee belgrijke dviserede rol i. De leerplichtmbter diet ctief betrokke te worde bij het opzette v ee trject. Ekele voorbeelde hierv zij: Gstlesse Leerlig gt lesse volge ee dere school om dr ee ieuwe ks te krijge/pkke. Dr wr het fout gt keert de leerlig direct terug r de school v herkomst. We oeme dit detcherig. De school wr de leerlig ws igeschreve blijft vertwoordelijk mr heeft de uitvoerig gemdteerd de gstschool totdt defiitieve overschrijvig pltsvidt. Dule leerroutes (LWT) Vf 15 jr. De leerlig volgt school ee gepst progrmm wrbij st het oderwijs ook tijd voor stge wordt igeruimd. AKA Voor leerlige die gee diplom meer kue hle gecombieerd met ee tl gedrgsprobleme. Leeftijd vf 16 jr. Gericht op het behle v ee MBO-1 kwlifictie. Trck 013: bij het schrijve v dit odersteuigspl is og iet beked wt de begeleidig bie Trck 013 precies i gt houde. Trck 013 vlt oder de vertwoordelijkheid v het ieuwe Smewerkigsverbd VO: Portvolio. Trck 013 is i plts gekome v de eerdere ltertieve trjecte ls Reboud, Herstrt, Trsferium e op de Rils. 24

25 Vooreme tot verwijderig Bevoegdheid De bevoegdheid om te besluite tot het vooreme tot verwijderig ligt wettelijk gezie bij het bevoegd gezg zijde het College v Bestuur v de Oderwijsgroep Tilburg. Deze bevoegdheid is gedelegeerd de directie. Algemee Bij het formulere v het vooreme tot verwijderig is feitelijke l sprke v het overg tot verwijderig. De procedure tot verwijderig strt met het kebr mke v het vooreme. Het besluit om over te g tot ee defiitieve verwijderig k ps pltsvide dt de leerlig e de ouders zij gehoord. Weer is vstgesteld dt ee leerlig iet meer gehdhfd k worde, is de loctiedirecteur, st de ouders i hoge mte medevertwoordelijk voor het vide v ee plts bij ee dere istellig wr de leerlig de schoolloopb k voortzette. Drtoe zl de loctiedirecteur cotct legge met de boveschoolse PCL weer pltsig op de Reboud, AKA, Op de Rils of de Frter v Gemert ls beste oplossig wordt gezie. Aders zl de loctiedirecteur bie 30 werkdge twee ltertieve schole voordrge lwr de ouders met hu kid terecht kue. Weer ouders dt lte zl hierv meldig gemkt worde de leerplichtmbter. Ee vooreme tot verwijderig k worde geformuleerd i het gevl v herhlde extere schorsig zeer erstige vorme v misdrgige zols geoemd oder Omstdighede die kue leide tot schorsig (zie hierbove). Procedure 1. idie de loctiedirecteur v meig is dt de situtie zodig is dt ee vooreme tot verwijderig overmijdelijk is, bespreekt hij dit met de lgemee directie. 2. idie de loctiedirecteur op grod v het bovestd overleg tot het vooreme tot verwijderig besluit, wordt dit door de loctiedirecteur schriftelijk de leerlig e de ouders/ verzorgers kebr gemkt. 3. het besluit vermeldt: de rede v het vooreme tot verwijderig dtum v igg v de voorgeome verwijderig dt er feitelijk sprke is v schorsig gedurede het overleg met de ispectie over de relistie v het vooreme tot verwijderig ee fsprk voor gesprek met leerlig e ouders/verzorgers vermeldig v de doormeldig v het vooreme tot verwijderig r de diverse istties (leerplichtmbter, Oderwijsispectie, College v Bestuur) m e hdtekeig v de loctiedirecteur. ee kopie v het besluit wordt bewrd i het leerlig-dossier e ee fschrift wordt gezode : ) de directie b) College v Bestuur c) de leerplichtmbter d) oderwijsispectie 4. bij ee vooreme tot verwijderig volgt ltijd overleg met de oderwijsispectie. Het vooreme tot verwijderig k ps overleg met de ispectie geëffectueerd worde. De ispectie toetst vervolges procedureel. Meldig bij de ispectie geschiedt digitl. 5. Vkcollege Tilburg verplicht zich zo sel mogelijk te kome tot pltsig elders (zie bove put 3.2) 6. pltsig elders gebeurt i uw overleg met de leerplichtmbter. De leerplichtmbter diet kkoord te geve op de gekoze oplossig. 25

26 7. ls pltsig elders iet lukt, wordt i overleg met de leerplichtmbter ee vervolgtrject bepld. I ieder gevl k de leerlig ps defiitief worde verwijderd dt er gezorgd is voor ee dere school. 8. bij verschil v izicht tusse de directeur e de leerplichtmbter is beroep mogelijk bij de desbetreffede gemeete. 9. bij ee vooreme tot verwijderig v ee exmekdidt i ee fse v het schooljr dt pltsig elders gee optie meer is, oderzoekt de directeur lle mogelijkhede om te kome tot ee ltertief trject richtig het eidexme. Voor zo trject is toestemmig v de leerplichtmbter vereist. Deze zl toetse of de leerplicht wordt vold. Bezwr I het gevl v ee vooreme tot verwijderig stt er voor de leerlig e ouders / verzorgers de bezwrroute ope zols beschreve i de lgemee klchteregelig v Vkcollege Tilburg. I vullig drop geldt dt het idiee v ee bezwrschrift gee schorsede werkig heeft e derhlve k de directeur de desbetreffede leerlig, gedurede de behdelig v het bezwr, de toegg tot de school otzegge. 26

27 Bijlge 3 Ifoblde otwikkeligsstoorisse Ifoblde otwikkeligsstoorisse Ee prktische hdreikig voor docete Adchtstekortstoorisse (ADHD ADD) Pervsieve otwikkeligsstoorisse (Autisme Asperger PDD-NOS) Emotioele stoorisse (Depressie Agststoorisse - Flgst) Gedrgsstoorisse (ODD CD) Leerstoorisse(Dyslexie Dysclculie NLD) 27

28 ADHD Attetio Deficit Hyperctivity Disorder = dchtstekort stooris met hyperctiviteit S Adchtstekort: i Heeft moeite de dcht bij ee tk te houde. g Lijkt vk iet te luistere weer hij/zij gesproke wordt. Heeft moeite om istructies volledig te volge. Vermijdt tke die ee lgdurige of geestelijke ispig vereise. l Heeft moeite met het orgisere v tke e ctiviteite. e Rkt vk dige kwijt. r Wordt sel fgeleid door uitwedige prikkels. i Is vergeetchtig bij dgelijkse ctiviteite (schoolspulle, huiswerk, fsprke) Hyperctiviteit: g Beweegt orustig met hde of voete, wiebelt op de stoel. Stt op v de plts i de kls. Ret rod of klimt overl op e i. K moeilijk rustig spele. Is dikwijls i volle ctie. Prt veel. Impulsiviteit: Gooit het twoord er vk l uit voordt de vrg fgemkt is. Heeft moeite op zij/hr beurt te wchte. Oderbreekt of stoort dere bij hu werk, drigt zich op. Digostiserig: Door deskudige (euroloog) m.b.v. de DSM IV H d e l i g s p k Opvoedigssitutie: Begeleidig vi ee meersporebeleid: gepst pedgogisch leefklimt, medictie, gedrgsbeïvloedig. Op school: Iformeer r reeds geome stppe i de thuissitutie. Structureer steeds voor, herhl steeds regels e fsprke. Bereid de leerlig voor op vrije situties door fsprke te mke over gewest gedrg. Geef korte, duidelijke opdrchte. Zorg voor voldoede prikkelede lesstof, wees zelf de uitdgedste prikkel. Zie de omcht e verwoord je begrip r de leerlig. Mk regels i de kls visueel, spreek sme tekes f die ogewest gedrg regulere. Regeer steeds sel e effectief, zowel op gewest ls ogewest gedrg. Blijf dcht houde voor de positieve eigeschppe v de leerlig, geef dr wr mogelijk complimete. Wees vriedelijk mr zeer duidelijk e cosequet. Lt je iet tot discussies verleide, verbliseer iet te veel. 28

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

MEDEWERKER IN BEWEGING

MEDEWERKER IN BEWEGING MEDEWERKER IN BEWEGING HANDREIKING Loopbaaotwikkelig voor de sector Kusteducatie VOORWOORD De resultate va de equête Medewerker i Bewegig uit 2010 (zie voor oderzoeksverslag www.sfkv.l/publicaties), waari

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868

een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868 oigiele bouwschets v geplde eidsitutie ouwcetum Uitvtkt editie 2007 ee uitgve v uitvtvezogig de Goot-de Km bv - Veeseweg 36-4332 BG - Middelbug - 0118-612868 Het voomlig schoolgebouw de Buitehovel doet

Nadere informatie

Informatieblad voor het personeel van

Informatieblad voor het personeel van Sla je vleugels uit bij Taget Iformatieblad voor het persoeel va Taget jaargag 8 ummer 2 december 2007 2 3 Kort ieuws Colofo Studie-tweedaagse directies Taget te Oisterwijk Tago is het ifobulleti voor

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Total Health Management

Total Health Management GezodVGZ IN BEDRIJF 35 december 2007 GezodVGZ i bedrijf is ee periodieke uitgave va Zorgverzekeraar VGZ Oze ambitie om same met u i 2008 te realisere: Total Health Maagemet Gezode medewerkers gezod houde,

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie