32. Tips voor invallers in het onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "32. Tips voor invallers in het onderwijs"

Transcriptie

1 32. Tips voor invallers in het onderwijs

2 Inhoud Inleiding: Invallers zijn belangrijk Hoe kom je aan invalwerk? Vervangingspools Rechtspositie Personeelsbeleid Akte van benoeming Vaste benoeming Tijdelijk dienstverband Diensttijd Werktijden Vakantie Salaris Reiskosten Kinderopvang Ziektekosten Regeling tegemoetkoming ziektekosten (ZKOO) Regeling ziektekostenvergoeding overheidspersoneel (ZVO) Ontslaguitkeringen Pensioen/FPU De Algemene Onderwijsbond

3 Inleiding Invallers zijn belangrijk Ziekte en verlof zorgen dagelijks voor hiaten in de personeelsbezetting van een school. Voor de continuïteit van het onderwijs zijn gekwalificeerde invallers dan ook van groot belang. Maar niet alle invallers ervaren dat hun werk belangrijk gevonden wordt. Invallers hebben vaak het gevoel er een beetje bij te hangen. Je neemt een klas over en bent daarna weer weg. Dat sterke besef van tijdelijkheid leidt er vaak toe dat je als invaller niet zo gemakkelijk geneigd bent zaken aan te kaarten die op de instelling of school beter kunnen. Voor de Algemene Onderwijsbond hang je er als invaller of herintreder niet bij. Deze brochure is een praktische handreiking om makkelijker je weg te vinden in het onderwijs. Voor onze leden gaan we uiteraard verder dan de globale informatie in deze brochure. Achter in deze brochure vind je de adressen van de Algemene Onderwijsbond en andere instanties die je verder kunnen helpen als je vragen of problemen hebt. Hoe kom je aan invalwerk? 1 Er zijn organisaties die zich specifiek richten op bemiddeling van onderwijspersoneel. Manpower Consultancy heeft daarvoor de unit Onderwijs & Overheden; op internet kun je de Onderwijsvacaturebank van het Participatiefonds raadplegen waar vacatures te vinden zijn in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en er bestaat een project Stille Reserve. Achter in deze brochure vind je de gegevens van deze organisaties. Vervangingspools 2 In het primair onderwijs bestaan vervangingspools, een aantal bevoegde gezagsorganen hebben deze (soms in onderlinge samenwerking) ingesteld. Onderwijsgevend personeel dat is opgenomen in een vervangingspool moet voor tenminste 85% van de beschikbare tijd worden ingezet voor vervangingswerkzaamheden. Als personeel uit de pool voor minder dan die 85% wordt ingezet bekostigt het bevoegd gezag een deel. 3 In een vervangingspool kun je in vaste dienst benoemd worden. Deze aanstelling leidt in het algemeen wat sneller tot een benoeming in een reguliere baan op één school. 4 De vervangingspool moet niet verward worden met de lijst van invallers waarover een bestuur beschikt. Deze invallerlijst is een lijst met namen en telefoonnummers die wordt gebruikt om mensen vaak kort van tevoren te benaderen voor invalwerk. Een dergelijke lijst wordt ook wel een vervangingspool genoemd, maar is in wezen niets anders dan een adressenlijst.

4 Rechtspositie 5 Invallers hebben dezelfde rechtspositie als personeel in vaste dienst. In het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs ligt de rechtspositie van alle personeelsleden, dus ook van de invallers vast in het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (RPBO), Rechtspositiebesluit WPO/WEC, de CAO-Primair Onderwijs en het Pensioenreglement. Voor het bijzonder onderwijs gelden andere opzegtermijnen dan voor het openbaar onderwijs en voor een deel ook andere benoemingsvoorwaarden. Voor personeel in het voortgezet onderwijs, de beroeps- en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs is de rechtspositie geregeld in de desbetreffende CAO en natuurlijk ook in het Pensioenreglement. 6 Dat er in principe geen verschil is in rechtspositie tussen vaste krachten en invallers betekent ook dat invallers recht hebben op buitengewoon verlof, bijvoorbeeld bij huwelijk of verhuizing. 7 In het voortgezet onderwijs, de beroeps- en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs wordt vaak ingevallen door uitzendkrachten. Uitzendkrachten vallen niet onder de CAO van de onderwijsinstelling, maar onder de Uitzend-CAO. Dat betekent dat rechtspositionele zaken als salaris, opzegtermijnen, tegemoetkoming ziektekosten, verlof en pensioen soms wat anders geregeld zijn dan voor het personeel dat in dienst is van de onderwijsinstelling. In de meeste CAO's is echter geregeld, dat de desbetreffende Uitzenbureau's voor wat betreft beloning, toelagen en onkostenvergoedingen, overeenkomstige arbeidsvoorwaarden toekennen als die voor het personeel dat in dienst is bij de school. Personeelsbeleid 8 Begeleiding en introductie van invallers horen onderdeel uit te maken van het totale personeelsbeleid. Helaas is dat op veel scholen niet het geval. Met het bestuur (of bevoegd gezag) moet je als invaller afspraken maken over zaken als: - de termijn en het tijdstip waarop je gebeld kunt worden; - de (mogelijke) rangorde bij het oproepen van invallers; - de termijn en het tijdstip waarop je te horen krijgt dat degene die je vervangt weer terugkomt en de procedure die dan wordt gevolgd; - de procedure bij vacatures; - medezeggenschap voor alle invallers van het bevoegd gezag. Denk aan een jaarlijkse of halfjaarlijkse bespreking waarin de organisatie aan het invallen ter sprake komt. 9 Binnen de school zouden regels moeten gelden voor de introductie van de invaller. - Wie is contactpersoon voor de vervanger? - Wanneer en hoe vaak kan er met hem of haar gesproken worden?

5 - Heeft iedere leraar/groep een soort logboek met daarin een plattegrond van de klas, een beschrijving van de werkzaamheden, tijdsplanning van de leerstof, toetsmomenten en bijzonderheden over de leerlingen? - Introductie zou bij voorkeur moeten plaatsvinden voor aanvang van de werkzaamheden. 10 Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn onderdeel van het personeelsbeleid. Besturenorganisaties, VNG en de onderwijsbonden hebben daarover afspraken vastgelegd in de CAO's. Het Participatiefonds (dat de uitkeringen voor werkloos onderwijspersoneel beheert) eist dat er altijd een beoordelingsprocedure wordt gevolgd voordat het dienstverband eindigt. De CAO voor het voortgezet onderwijs, voor de BVE en de CAO-HBO bevatten eigen bepalingen over functionerings- en beoordelingsgesprekken. 11 Juist invallers hebben er behoefte aan te weten wat de directie van hun functioneren vindt. Dat wordt besproken in een beoordelingsgesprek. Aan onderwerpen besproken tijdens een beoordelingsgesprek zitten rechtspositionele gevolgen. In een beoordelingsgesprek kan aan de orde komen of een tijdelijke aanstelling te zijner tijd kan worden omgezet in een vaste aanstelling. 12 Naast beoordelingsgesprekken bestaan er ook functioneringsgesprekken. Dergelijke gesprekken hebben geen rechtstreekse rechtspositionele consequenties. Er is een gelijkwaardige inbreng van de beide gesprekspartners, de leidinggevende en de invaller. Een functioneringsgesprek is toekomstgericht, wat wil zeggen dat gemaakte afspraken in een volgend functioneringsgesprek worden geëvalueerd. Ze is wat informeler en behoort ook wat vaker plaatsvinden dan een beoordelingsgesprek. 13 Gespreksonderwerpen voor een functioneringsgesprek zijn bijvoorbeeld: - samenwerking met de andere personeelsleden, leerlingen en ouders; - werkomstandigheden binnen de school; - functioneren van de direct leidinggevende in relatie tot de invaller; - afspraken gemaakt tijdens het vorige gesprek; - taaktoedeling en taakvervulling; - loopbaanwensen; - scholingsbehoeften. 14 De Algemene Onderwijsbond vindt dat een school vaste invallers aan het begin van het schooljaar zou moeten uitnodigen voor een teamvergadering met het voltallige personeel van die school. In de periode dat je aan een school werkt gelden de normale verplichtingen tot het bijwonen van teamvergaderingen etc. Akte van benoeming 15 Ieder personeelslid ontvangt een akte van benoeming bij zijn indiensttreding. Daarin moeten tenminste de in tip 16 genoemde onderwerpen aan de orde komen.

6 16 In de akte van benoeming worden tenminste vermeld: - naam, voornamen en geboortedatum; - de naam van de school en de naam en adres van het bevoegd gezag; - de datum van ingang van de benoeming; - de functie waarin je wordt aangesteld; - of de aanstelling vast of tijdelijk is en in het laatste geval de reden van tijdelijkheid, en de duur van de benoeming; - de omvang van de betrekking en het niveau daarvan; - de salarisschaal en het salarisnummer; - de rechtspositieregeling of akte van benoeming die van toepassing is; - de bijzondere bepalingen voor zover die van toepassing zijn. Een bevestigingsbrief bevat dezelfde elementen. Een akte van benoeming of een bevestigingsbrief is belangrijk omdat je bijvoorbeeld moet kunnen controleren of het salaris klopt. Bovendien is het vastleggen van een gewerkte periode van belang voor de opbouw van je diensttijd. Vaste benoeming 17 Een vaste aanstelling wordt ook wel benoeming voor onbepaalde tijd genoemd. Als invaller krijg je overigens vrijwel nooit een vaste benoeming. Daarvoor is bijna altijd benoeming in de structurele formatie van de school noodzakelijk. 18 De voorwaarden waaronder in het Voortgezet Onderwijs, de Beroeps- en Volwasseneneducatie en het Hoger Beroepsonderwijs een dienstverband voor onbepaalde tijd(vaste benoeming) wordt gegeven zijn zo divers, dat het niet mogelijk is die criteria hier te beschrijven. Raadpleeg altijd het Informatie- en Adviescentrum van de AOb. 19 In het bijzonder primair onderwijs geldt vanaf 1 april 1999 het volgende: als je in totaal 180 werkdagen een tijdelijke betrekking bij dezelfde werkgever hebt gehad, heb je recht op een benoeming voor onbepaalde tijd als die benoeming kan plaatsvinden in de structurele formatie van de school of in een door het Vervangingsfonds bekostigde vervangingspool, die door de werkgever mede in stand wordt gehouden. Voor genoemde 180 werkdagen tellen alle werkdagen mee vanaf 1 augustus 1996 waarop je bij de werkgever een dienstverband hebt gehad. De werkgever is verplicht vacatures eerst aan te bieden aan de zogenaamde eigen wachtgelders en anderen ten aanzien van wie zij een herbenoemingverplichting heeft. 20 Sommige akten van benoeming geven in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs na een onafgebroken tijdelijk dienstverband van vijf jaar recht op een vaste

7 aanstelling. In de BVE is de termijn voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst ten hoogste drie jaar. In het HBO kan een vervangingsbaan maximaal vier jaar duren. 21 Bij benoeming in de structurele formatie(in het PO) gaan onder andere eigen wachtgelders, zij die met ontslag bedreigd worden, deeltijders die in vaste dienst zijn en hun betrekking willen uitbreiden, en zij die met een proeftijd in een vacature zijn benoemd, voor. Voor het VO, BVE en HBO gelden andere voorwaarden. Tijdelijk dienstverband 22 De reden van tijdelijkheid moet in de akte van benoeming staan. Gaat het om een contract voor bepaalde tijd op proef dan loopt het contract af op de datum die in de akte van benoeming als einddatum is aangegeven. Vraag zelf tijdig om het oordeel. Als de reden van de tijdelijkheid ligt in de vervanging, eindigt het contract als de collega waarvoor je invalt terugkeert. In principe is er alleen een opzegtermijn als er sprake is van een verlengd, tijdelijk dienstverband. 23 Bij ziektevervanging eindigt de benoeming (en dus het salaris) op het moment dat de zieke collega de werkzaamheden hervat. Als je daarna een andere collega vervangt krijg je daarvoor een nieuwe aanstelling. Als de betrekkingsomvang in die nieuwe vervangingsbaan lager is heb je, als je 5 of meer klokuren aan salaris verliest, wellicht recht op een ww-uitkering. Diensttijd 24 De term diensttijd wordt regelmatig gebruikt op school. Er zijn drie soorten diensttijd. 1. Diensttijd die van belang is voor je plaats op de afvloeiingslijst. Meestal is dat de diensttijd in het onderwijs. Ook zijn er afvloeiingslijsten waar de diensttijd bij het bestuur of bevoegd gezag bepalend is voor je positie op de afvloeiingslijst. 2. Diensttijd voor het vaststellen van de toekomstige jubileumdatum. Niet alleen alle dagen dat je in het onderwijs gewerkt hebt tellen hiervoor mee, maar ook de tijd bij de overheid en militaire dienst. 3. Diensttijd die meetelt voor de berekening van je pensioen. De criteria hiervoor staan in het Pensioenreglement. Werktijden 25 Vaste invallers (zij die zich bij het bestuur of bij de directeur of rector van de school hebben aangemeld om in voorkomende gevallen in te vallen) doen er verstandig aan bij die aanmelding aan te geven op welke dagen zij niet of heel moeilijk kunnen invallen. Ook is het verstandig aan te geven voor welke vakken en groepen je beschikbaar bent. Dit vergroot naar weerszijden de duidelijkheid en zekerheid.

8 26 Voor de school of instelling is het belangrijk een betrouwbare invallerlijst te hebben. Geef het dus zo snel mogelijk door als er iets verandert: - in de inzetbaarheid per dag of dagdelen; - in de inzetbaarheid op en voorkeur voor bepaalde scholen of groepen (weet wel: als je een ontslaguitkering hebt kun je heel moeilijk een voorkeur uitspreken); - in het tijdelijk niet beschikbaarheid zijn, omdat je gedurende langere of kortere tijd al op een andere school vervangt of gaat vervangen. Het doorgeven van die informatie voorkomt dat er tevergeefs een beroep op je wordt gedaan. 27 Vanaf 1 augustus 1998 geldt voor de meeste sectoren in het onderwijs een normjaartaak van 1659 uur. Eventuele arbeidstijdvermindering geldt ook voor invallers, hoewel het in de praktijk meestal zo is dat invallers hun eigen adv herbezetten(ook wel "opplussen" genoemd)

9 Vakantie 28 Bij korte vakanties eindigt het salaris in beginsel op de eerste dag van die vakantie tenzij voor die vakantie al duidelijk is dat de collega na de vakantie nog ziek zal zijn. In dat geval krijg je de vakantie gewoon doorbetaald. 29 De doorbetaling van de zomervakantie is anders geregeld. Als je als invaller voor 1 maart bent benoemd wordt het salaris doorbetaald tot en met 31 juli van dat schooljaar. Voorwaarde is wel dat er ook steeds sprake moet zijn geweest van een benoeming. Gaat een benoeming in na de zomervakantie dan mag dat in het algemeen pas vanaf de eerste echte schooldag, tenzij de collega die vervangen moet worden al op 1 augustus vervangen mag worden en de invaller in het vorige schooljaar gedurende meer dan twee maanden benoemd was. De invaller mag op 1 augustus benoemd worden als diens oude betrekking is afgelopen na 1 juni van het voorgaande schooljaar. In de CAO's voor het VO, BVE en HBO zijn hierover iets andere bepalingen opgenomen. 30 Benoeming na 1 maart van een schooljaar leidt slechts tot uitbetaling van het salaris tot de eerste dag van de schoolvakantie, ook al zou de ziektevervanging nog kunnen doorlopen. Bestond er aanspraak op betaling van salaris in een deel van de zomervakantie en heb je in een benoeming van twaalf achtereenvolgende maanden gedurende alle schoolweken gewerkt dan kun je alsnog aanspraak maken op doorbetaling van de hele zomervakantie. Neem voor gedetailleerde informatie contact op met het Informatie en Adviescentrum van de AOb, tel.: (5 cpm). 31 Je ontvangt in de maand mei de vakantie-uitkering à 8 %, berekend over het brutoinkomen over de maanden juni van het voorliggende kalenderjaar tot en met de maand mei van het huidige kalenderjaar. Salaris 32 Voor invallers gelden dezelfde salarisregels als voor collega s met een vaste benoeming. De hoogte van het salaris wordt niet bepaald door een vaste of tijdelijke benoeming maar is afhankelijk van de relevante werkervaring die vooraf gaat aan de benoeming. 33 Als je geen werkervaring binnen of buiten het onderwijs hebt word je ingeschaald op het laagste bedrag van het begintraject dat hoort bij de functie waarin je wordt benoemd. 34 De voorschriften voor de inpassing van het salaris in het primair speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zijn vastgelegd in het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel. De overgangsregeling salaris herintreders is geregeld in de CAO Primair Onderwijs. Zie ook tip 38 en 29. De salarisbepalingen voor

10 de overige sectoren (bijvoorbeeld voortgezet onderwijs, de beroeps- en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs) zijn terug te vinden in de geldende CAO voor die sectoren. 35 Voor de onderwijssectoren die volgens het zogeheten lumpsumsysteem worden bekostigd (voortgezet onderwijs, beroeps- en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs) kan in gunstige zin van die voorschriften worden afgeweken. In het algemeen is dit echter niet gebruikelijk. Voor het primair onderwijs geldt dat een bevoegd gezag beloningsdifferentiatie kan invoeren. Dit betekent dat een gratificatie of toelage kan worden toegekend. 36 Heb je zestig dagen in het onderwijs gewerkt dan is de hoofdregel dat aansluiting moet worden gezocht bij het inkomen uit de vorige onderwijsbetrekking. Is die betrekking langer dan twee jaar geleden en heb je daarna buiten het onderwijs gewerkt dan moet het salarisniveau worden genomen dat tot de gunstigste inschaling leidt. Er moet dan in je baan buiten het onderwijs wel sprake zijn van relevante werkervaring. Ook als je voorafgaande aan de benoeming tegelijkertijd een betrekking in het onderwijs en daarbuiten had heb je recht op inschaling op basis van het hoogste salaris van die betrekkingen. Zie voor wat betreft de inschaling bij het VO, BVE en HBO ook hetgeen is vermeld in tip Bij een baan buiten het onderwijs bepaalt de werkgever of er sprake is van relevante werkervaring. 38 Heb je een onderbroken loopbaan dan moet het vroegere salaris verhoogd worden met een nader te bepalen factor en soms ook met extra periodieken. Zie ook tip 34 en Het criterium laatstgenoten salaris kan negatief uitwerken voor vrouwen die hun carrière hebben onderbroken om bijvoorbeeld voor kinderen te zorgen. De commissie Gelijke Behandeling heeft uitgesproken dat het criterium laatstgenoten salaris bij inschaling in strijd kan zijn met de wet Gelijke behandeling mannen en vrouwen. Jurisprudentie heeft inmiddels uitgewezen dat de inschalingsystematiek in bepaalde situaties inderdaad indirect onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. U kunt als herintreder een verzoek doen aan uw werkgever om toekenning van één of twee extra periodieken, als u meent dat u een salarisachterstand heeft als gevolg van een loopbaanonderbreking. De criteria waaronder die extra periodieken gegeven worden kunnen in het PO, VO en BVE verschillen. Neemt u vooraf contact op met het Informatie en Adviescentrum van de AOb, tel.: (5 cpm). 40 In bijlage 1 zijn de diverse carrièrepatronen met de salarisbedragen opgenomen. De salarisbedragen zijn gebaseerd op een volledige taak. Vanaf 1 augustus 1998 bedraagt de algemene arbeidsduur (ook wel normjaartaak genoemd) voor het onderwijspersoneel 1659 uur per jaar. Voor het personeel in het primair onderwijs is

11 de normjaartaak in het RPBO opgenomen. In de kaderbesluiten VO en BVE is de omvang van de algemene arbeidsduur vastgesteld. 41 De functie waarin je bent benoemd bepaalt het carrièrepatroon en de eindschaal. Vanaf 1 maart 2001 zijn de carrièrepatronen voor de functieschalen 9 tot en met 12 gewijzigd waardoor de aanduidingen begintraject, aanloopschaal en maximumschaal zijn vervallen. Het functieniveau wordt in het vervolg aangeduid door een letter, het aantal stappen in het carrièrepatroon wordt aangeduid met een nummer. In het primair onderwijs wordt een leerkracht beloond volgens het carrièrepatroon met eindschaal LA In het speciaal onderwijs is de beloning volgens het carrièrepatroon met eindschaal LB. In het voortgezet onderwijs zijn functies beschikbaar met eindschaal LB, LC en LD. 42 Normaliter ontvangt men jaarlijks een periodieke verhoging. De periodieke verhoging ontvang je indien je in het voorafgaande schooljaar zestig dagen hebt gewerkt. Er bestaan mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een extra beloning. De voorwaarden hiervoor kun je terugvinden in de CAO s. 43 De hoogte van je maandelijkse bruto-inkomen wordt vastgesteld volgens het aantal uren en het aantal dagen dat je in een maand werkt als invalskracht. Het nettoinkomen is afhankelijk van de van toepassing zijnde loonheffingskorting. 44 Vul tijdig het formulier in voor de juiste loonheffingskorting anders moet het salaris worden belast volgens het hoogste belastingpercentage. 45 Het komt nogal eens voor dat invallers lang moeten wachten op uitbetaling van hun eerste salaris. Als alle gegevens die nodig zijn voor de eerste uitbetaling niet bekend zijn bij de salarisadministrateur moet aan het eind van de eerste maand waarin gewerkt is in ieder geval een voorschot op het salaris worden verstrekt. Reiskosten 46 Invallers kunnen bij een aanstelling van korter dan een jaar steeds de hogere reiskostenvergoeding krijgen volgens de kolom eerste jaar (zie bijlage 2: reiskosten). De tegemoetkoming is gebaseerd op het aantal dagen dat je werkt. De afstand tussen wonen en werken moet meer dan twee zones (openbaar vervoer) bedragen. De tegemoetkoming wordt per betrekking en voor elke arbeidsplaats binnen de betrekking afzonderlijk vastgesteld. Kinderopvang 47 Voor personeel benoemd in het onderwijs (dus ook in een vervangingspool) bestaat een regeling voor de dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Je kunt informatie

12 krijgen over de kinderopvang bij de Stichting Kintent die, voor het primair en voortgezet onderwijs en de beroeps- en volwasseneneducatie, de kinderopvang landelijk coördineert. Adresgegevens vind je achter in deze brochure. 48 Per 1 januari 2005 moet de tegemoetkoming voor Kinderopvang aangevraagd worden bij de Belastingdienst. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en van dat van uw echtgenoot of huisgenoot. Ook kan recht bestaan op een werkgeversbijdrage. Uw werkgever of de stichting Kintent kunnen u daarover informeren. Ziektekosten 49 Op het moment dat je in het onderwijs gaat werken moet je in principe een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten. In het Bijzonder Onderwijs kan het onderwijsondersteunend personeel wel onder de Ziekenfondswet vallen. 50 Heb je een Bijstandsuitkering (ABW/RWW) dan ben je op grond van die uitkeringen verplicht (dus ziekenfonds) verzekerd. Krijg je gedurende het recht op uitkering een kort-tijdelijke en kleine betrekking dan kun je wellicht gewoon verplicht verzekerd blijven. Voorwaarde is wel dat het recht op uitkering blijft bestaan. De verplichte ziekenfondsverzekering heeft dan voorrang. 51 Als je verwacht dat het invalwerk van korte duur zal zijn, bijvoorbeeld niet langer dan een paar weken dan kun je het ziekenfonds schriftelijk vragen gedurende die tijd nog ingeschreven te mogen blijven. In het algemeen wordt dat toegestaan. 52 Als je particulier verzekerd bent kom je in aanmerking voor de halfjaarlijkse vergoeding ZKOO en eventueel een aanvullende vergoeding via de ZVO-regeling (zie de volgende tips) Regeling tegemoetkoming ziektekosten (ZKOO) 53 Ben je particulier verzekerd tegen ziektekosten dan heb je twee keer per jaar recht op een tegemoetkoming in de kosten van de particuliere verzekering in het kader van de tegemoetkoming Ziektekosten en inkomenstoeslag Onderwijs- en Onderzoekspersoneel (ZKOO) van je werkgever. Daarnaast kan aanspraak bestaan op een inkomenstoeslag en een aanvullende toeslag, IBIZA-toeslag genoemd. De netto bedragen wijzigen jaarlijks. De ZKOO wordt alleen uitbetaald als je een aanvraagformulier hebt ingediend. Bij niet-tijdige indiening vervalt het recht op uitbetaling. Vraag dus in mei en november je werkgever om zo n formulier. 54 De hoogte van de ZKOO wordt bij een niet volledige betrekking naar evenredigheid van een volledige betrekking berekend. Als kostwinner met kinderen heb je recht op een aanzienlijk hoger bedrag. Voorwaarde is dan wel dat je partner en kinderen niet op

13 een andere manier tegen ziektekosten verzekerd zijn. Aanspraak op een tegemoetkoming per maand bestaat alleen als er gedurende meer dan de helft van de maand een dienstverband is geweest. Regeling ziektekostenvergoeding overheidspersoneel (ZVO) 55 Als in een zelfgekozen periode van twaalf aaneengesloten maanden veel ziektekosten zijn gemaakt bestaat de mogelijkheid van een tegemoetkoming in de ziektekosten in het kader van de ZVO-regeling. Het percentage van het inkomen dat bepalend is verschilt jaarlijks. Voor een aanvraagformulier kun je terecht bij de ZVO. Achter in deze brochure vind je de adresgegevens. Vraag de vergoeding tijdig aan. Ontslaguitkeringen 56 Ook invallers kunnen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering bij een verlies van vijf of meer klokuren per week. Met ingang van 1 januari 2001 is de Werkloosheidswet (WW) ook van toepassing op onderwijspersoneel. Omdat de WW op een aantal punten ongunstiger is dan de regeling voor werkloos onderwijspersoneel is een aantal aanvullende aanspraken gemaakt. De aanvullende aanspraken zijn opgenomen in het BBWO. Voor het HBO geldt een aparte bovenwettelijke regeling. 57 Om uitvoeringstechnische redenen is besloten dat de WW en het BBWO op 1 januari 2001 alleen van toepassing zijn op nieuwe gevallen. Voor deze gevallen kan een werkloosheidsuitkering bestaan uit twee delen: een uitkering op basis van de WW en een uitkering op basis van het BBWO. 58 Wanneer je werkloos wordt brengt dat verplichtingen met zich mee. Meld je zo snel mogelijk, maar uiterlijk één werkdag nadat je werkloos wordt, aan bij CWI/Arbeidsbureau. Inschrijven als werkzoekende is verplicht in verband met je mogelijke uitkering. Het CWI is meestal gevestigd in het Gemeentehuis van je woonplaats. 59 Schrijf je daarnaast uiterlijk binnen een werkdag nadat je werkloos bent in als werkzoekende bij het Centrum Werk en Inkomen (voorheen het arbeidsbureau). Bovendien moet je de uitkering binnen drie weken na beëindiging van het dienstverband aanvragen. Als je een uitkering hebt kun je een passend werkaanbod in het algemeen niet weigeren. Je loopt dan het risico dat de uitkering gekort wordt. 60 Geef alle veranderingen in jouw situatie die van invloed kunnen zijn op de werkloosheidsuitkering zoals ziekte en vakantie, zo snel mogelijk schriftelijk door aan de USZO.

14 61 In het algemeen kom je voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking als je in een periode van 39 weken tenminste 26 weken hebt gewerkt (referte-eis). Heb je echter uitsluitend kort-tijdelijke arbeid vervuld dan is het aantal weken waarin arbeid dient te zijn verricht gesteld op 20. Onder kort-tijdelijke arbeid wordt arbeid in tijdelijke dienst verstaan waarvan de duur minder bedraagt dan een aaneengesloten periode van 26 weken. Pensioen/FPU 62 Invallers zijn direct deelnemer in de zin van het Pensioenreglement, ook al werk je bij wijze van spreken maar één dag. Je bouwt dus direct pensioenrechten op. De omvang van de betrekking (voltijd of deeltijd) en de tijd die je hebt ingevallen (de diensttijd) bepalen je pensioen. Iedere invalbetrekking levert een afzonderlijke dienstlijn op. 63 Je bouwt alleen maar pensioen op over de tijd dat je een benoeming hebt. Overigens telt de tijd gedurende welke je een werkloosheidsuitkering van het ministerie ontvangt voor de helft mee als pensioengeldige diensttijd. De Algemene Onderwijsbond 64 De Algemene Onderwijsbond behartigt de belangen van al het personeel in alle sectoren van het onderwijs, van primair onderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs. De Algemene Onderwijsbond is met ruim leden de grootste bond in het onderwijs. 65 Naast de collectieve belangenbehartiging; het afsluiten van CAO s en het maken van afspraken met de werkgevers maken we ons ook sterk voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland door in allerlei overlegorganen met onze onderwijsdeskundigheid invloed uit te oefenen. 66 Als lid word je geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Elke veertien dagen ontvang je Het Onderwijsblad met interviews, achtergrondreportages, commentaren, columns en aparte pagina s met nieuws uit de verschillende onderwijssectoren. 67 Daarnaast kun je als lid gratis brochures en folders aanvragen over arbeidsvoorwaardelijke, onderwijskundige en rechtspositionele onderwerpen en ontvang je nieuwsbrieven met actuele informatie uit jouw sector. Ook organiseert de AOb bijeenkomsten waar je mee kunt praten over het vak, het verbeteren van jouw positie of waar je achtergrondinformatie krijgt over ontwikkelingen in het onderwijs.

15 68 Als lid kun je kosteloos een beroep doen op de deskundige medewerkers van de juridische dienst van de Algemene Onderwijsbond. De juridische dienst adviseert over zaken als salarissen, inschaling, ontslag, uitkeringen en ziekteverlof en alles wat met rechtspositie te maken heeft. Zo nodig treden de AOb-juristen als raadsman op of stappen naar de rechter om geschillen te beslechten. 69 Er zijn veel onzekerheden voor invallers en herintreders. Deze brochure geeft een aantal praktische tips, maar als lid van de bond sta je sterker. We houden je op de hoogte en je kunt bij ons terecht als je in de problemen komt. Met de AOb sta je niet alleen. Nog geen lid? Meld je dan snel aan bij het Informatie en Adviescentrum van de AOb, tel.: (5 cpm).

16 Meer informatie Heeft u een vraag over uw rechtspositie? Bent u lid van de MR en wilt u een advies over iets dat op uw school speelt? Wilt u weten welke cursussen u kunt volgen bij de AOb? Heeft u een algemene vraag of wilt u informatie ontvangen over het AOb lidmaatschap? Een brochure opvragen? Leden kunnen met alle vragen en verzoeken terecht bij het Informatie en Advies Centrum van de Algemene Onderwijsbond. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot uur op ofwel Info AOb (5 eurocent per minuut) en 24 uur per dag via U kunt ook faxen naar Meer informatie vindt u ook op Nu lid worden? Klik hier. De website richt zich speciaal op studenten die hun studie aan het afronden zijn. Op deze site vind je bijvoorbeeld informatie over je salarisstrook, kun je in het forum je mening geven over onderwijszaken en zoek je gemakkelijk op waar alle afkortingen uit het onderwijsjargon voor staan. Adressen Bemiddeling invalwerk: Manpower Consultancy, Onderwijs & Overheden Telefoon (073) Fax (073) Internet: Participatiefonds Onderwijsvacaturebank: Via kan direct op de vacatures worden gereageerd. Sectorbestuur Onderwijsmarkt Project Stille Reserve, telefoon (070) Dit project biedt informatie over herintreden en invallen in het primair onderwijs, opfriscursussen, begeleiding en bemiddeling. Kinderopvang: Stichting Kintent Postbus RM Utrecht Telefoon (030) Vergoeding ziektekosten: KPMG, Flexsourcing Postbus RA Emmen Telefoon (0591)

17 Werkloos: UWV(Uitvoering Werknemersverzekeringen) Postbus AD Groningen Telefoon (045) Meld de USZO dat je werkloos wordt, uiterlijk binnen een werkdag nadat je werkloos bent. Bel hiervoor de klantenservice (045) Ziekte meld je op je eerste ziektedag tussen en uur op telefoonnummer (050) Pensioen: ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) Postbus CZ Heerlen Telefoon (045)

18 Bijlage 1: Salarisoverzicht Loonpeil december 2004 In euro s In het primair onderwijs wordt een leerkracht beloond volgens schaal LA. In het speciaal onderwijs is de beloning volgens het carrièrepatroon schaal LB. In het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn functies beschikbaar met schaal LB, LC en LD. Schaal LA Salarisnummer Salarisbedrag Schaal LB Salarisnummer Salarisbedrag

19 Schaal LB Salarisnummer Salarisbedrag Schaal LC Salarisnummer Salarisbedrag Schaal LD Salarisnummer Salarisbedrag

20 Schaal LE Salarisnummer Salarisbedrag Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend Bijlage 2: Overzicht tegemoetkoming reiskosten per maand per 1 januari 2004 De bedragen zijn per maand in euro s aangegeven. Aantal reisdagen per week 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen of meer 1 e jaar volgjaar 1 e jaar volgjaar 1 e jaar volgjaar 1 e jaar volgjaar Zones 3 2,17 2,17 4,87 4,87 7,04 7,04 7,04 7,04 4 6,49 6,49 12,98 12,98 19,48 19,48 21,10 21,10 5 9,74 9,74 20,01 20,01 29,75 29,75 34,08 34, ,07 9,74 36,25 20,01 42,20 29,75 49,24 34, ,39 9,74 36,25 20,01 54,64 29,75 64,92 34, ,19 9,74 44,36 20,01 66,54 29,75 80,06 34, ,96 9,74 51,39 20,01 77,37 29,75 93,05 34, ,75 9,74 59,51 20,01 89,80 29,75 108,74 34, ,70 9,74 71,40 20,01 107,12 29,75 130,38 34, ,70 9,74 71,40 20,01 107,12 29,75 130,38 34, ,74 9,74 85,47 20,01 128,21 29,75 156,89 34, ,74 9,74 85,47 20,01 128,21 29,75 156,89 34, ,31 9,74 100,62 20,01 150,93 29,75 185,01 34, ,31 9,74 100,62 20,01 150,93 29,75 185,01 34, ,33 9,74 114,69 20,01 172,02 29,75 211,52 34, ,33 9,74 114,69 20,01 172,02 29,75 211,52 34, ,92 9,74 129,84 20,01 194,75 29,75 240,20 34, ,92 9,74 129,84 20,01 194,75 29,75 240,20 34, ,95 9,74 143,89 20,01 215,84 29,75 253,71 34, ,95 9,74 143,89 20,01 215,84 29,75 253,71 34, ,90 9,74 155,81 20,01 233,70 29,75 253,71 34,08

Tips voor invallers in het onderwijs

Tips voor invallers in het onderwijs Tips voor invallers in het onderwijs Januari 2007 7.0091 AJD/HH Inhoud Inleiding: Invallers zijn belangrijk Hoe kom je aan invalwerk? Vervangingspools Rechtspositie Personeelsbeleid Akte van benoeming

Nadere informatie

31. Tips voor starters

31. Tips voor starters 31. Tips voor starters Inhoud Inleiding: Als je begint Sollicitatie Benoeming Proeftijd Tijdelijke aanstelling Deeltijd Salarissen Vakantie Zwangerschapsverlof Andere vormen van verlof Ziektekosten Ziekenfonds

Nadere informatie

6.2 Tips voor starters in het onderwijs

6.2 Tips voor starters in het onderwijs 6.2 Tips voor starters in het onderwijs Tips voor starters in het onderwijs Maart 2006-4.0910 AJD/SK Inhoud Inleiding: Als je begint Sollicitatie Benoeming Proeftijd Tijdelijke aanstelling Deeltijd Salarissen

Nadere informatie

Inhoud. Meer informatie. Waar vindt u werk? Sollicitatie en benoeming. Aanstelling

Inhoud. Meer informatie. Waar vindt u werk? Sollicitatie en benoeming. Aanstelling 33. Herintreders Inhoud Inleiding Waar vindt u werk? Sollicitatie en benoeming Aanstelling Salariëring primair en voortgezet onderwijs en de BVE De basisregelgeving Mogelijkheden voor een hogere beloning

Nadere informatie

Informatiebrochure invallers

Informatiebrochure invallers Stichting Lek en IJssel Informatiebrochure invallers Pagina 1 van 6 Inhoud Voorwoord... 3 Werkwijze invalpool... 3 CAO... 4 Tijdelijke dienst... 4 Salarisbetaling... 4 Salarisschalen... 4 Doorbetaling

Nadere informatie

Wijziging salarisvaststelling herintreders primair onderwijs

Wijziging salarisvaststelling herintreders primair onderwijs Wijziging salarisvaststelling primair onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: c alle gemeentebesturen; c de besturen van scholen voor basisonderwijs en voor (voortgezet) speciaal onderwijs; c de directeuren

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs Werk en inkomen voortgezet onderwijs Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs AOb Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs 2 Steeds meer docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs. voortgezet onderwijs. In vaste dienst, tenzij

Werk en inkomen. Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs. voortgezet onderwijs. In vaste dienst, tenzij voortgezet onderwijs Werk en inkomen Flexwerken in het Voortgezet Onderwijs In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen vast werk (voor onbepaalde tijd) en tijdelijk werk (bepaalde tijd). De laatste

Nadere informatie

Informatie invalpool

Informatie invalpool Informatie invalpool Informatie invalpool Inhoud Pagina voorwoord - 5 werkwijze - 5 algemeen - 7 rechtspositieregeling - 9 tijdelijke dienst - 9 salarisbetaling - 9 salarisschalen - 11 doorbetaling vakanties

Nadere informatie

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs Werk en inkomen primair onderwijs Tijdelijk werk in het primair onderwijs 2 Steeds meer leraren en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po) hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk

Nadere informatie

BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen per 1 augustus 2005

BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen per 1 augustus 2005 BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen bedragen bedragen bedragen bedragen in euro's in euro's in euro's in euro's 01-03-03 01-08-05 01-03-03 01-08-05 incl. ASM incl. ASM van 1% van 1%

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009 Voorlichtingspublicatie FEZ/ART i.o 2008/46080 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen van scholen voor de sector primair

Nadere informatie

35. De toekomstige collega: de leraar in opleiding (LIO)

35. De toekomstige collega: de leraar in opleiding (LIO) 35. De toekomstige collega: de leraar in opleiding (LIO) Inhoud Inleiding Wat is een LIO? De positie van een LIO: werknemer of stagiair? Stageperiode Subsidieregeling Betaald of niet Waar moet je op letten

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

WERKNEMERSINFORMATIE

WERKNEMERSINFORMATIE INLEIDING - de Onderwijs Service Groep Uw (toekomstige) werkgever heeft de personeels- en salarisadministratie uitbesteed aan de Onderwijs Service Groep. De Onderwijs Service Groep is een landelijke onderwijsdienstverlener

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7766 25 mei 2010 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 april 2010, nr. FEZ/ART/204868,

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 juli 1999 en 1 januari 2000

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 juli 1999 en 1 januari 2000 Vragenrubriek informatiecentrum Bij het opstellen van de Regeling verzilvering 1999-2000 is uitgegaan van de doelstelling van het praktijkonderwijs, namelijk leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010

NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 NIEUWSBRIEF - INVALLEN BIJ PROLOOG Mei 2010 Inhoud van deze nieuwsbrief: I. ALGEMEEN EN INVALPUNT II. POOL III. INVALLIJST: KORTTIJDELIJKE INVALLERS I. ALGEMEEN EN INVALPUNT Pool en invallijst Proloog

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs Steeds meer docenten werken in het mbo met een flexibel contract. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 14, nr. 9 DATUM: 27

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het. primair onderwijs. In vaste dienst, tenzij

Werk en inkomen. Flexwerken in het. primair onderwijs. In vaste dienst, tenzij Werk en inkomen primair onderwijs Flexwerken in het primair onderwijs In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen vast werk (onbepaalde tijd) en tijdelijk werk (bepaalde tijd). De laatste jaren wordt

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

Salarissen leerkrachten berekenen

Salarissen leerkrachten berekenen Salarissen leerkrachten berekenen Dit document bestaat uit: 1. Modelberekening salaris leerkracht; 1.1. Voorbeeldberekening voor het PO; 1.2. Voorbeeldberekening voor het VO; 1.3. Meer informatie; 2. Correctiefactor

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 1998, per 1 juli 1998, per 1 augustus 1998 en per 1 december 1998

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 1998, per 1 juli 1998, per 1 augustus 1998 en per 1 december 1998 Mededelingen OCenW Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de besturen van: de Centrale

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

3.11 Handleiding Vervangingspool

3.11 Handleiding Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 I (P)GMR 2 juli 2012 3.11 Handleiding Vervangingspool Personeel/Handleiding Vervangingspool 1 Inhoudsopgave 1.1 Samenstelling

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene informatie faillissement FNV KIEM

Algemene informatie faillissement FNV KIEM Algemene informatie faillissement FNV KIEM Inleiding Als u deze informatie leest dan heeft u er waarschijnlijk mee te maken of u krijgt hiermee te maken dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In een

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 9. DATUM: 13

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 Nummer Directie Dienst BD2012-001987 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 mei 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst van

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Handleiding Vervangingspool

Handleiding Vervangingspool Werkveld Onderwerp Datum Steller Personele zaken Handleiding 30 januari 2012 J. Timmermans vervangingspool Handleiding Vervangingspool Januari 2012 Handleiding Vervangingspool Handleiding vervangingspool

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65521 16 november 2017 Circulaire (onkosten)vergoeding 2018 + wijziging bezoldiging 2017 politieke ambtsdragers gemeenten

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie