Wijziging salarisvaststelling herintreders primair onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging salarisvaststelling herintreders primair onderwijs"

Transcriptie

1 Wijziging salarisvaststelling primair onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: c alle gemeentebesturen; c de besturen van scholen voor basisonderwijs en voor (voortgezet) speciaal onderwijs; c de directeuren van desbetreffende openbare en bijzondere scholen; c de inspecteurs van het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Voorlichting Datum: 29 mei 1998 Kenmerk: PO/PJ-98/15363 Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: n.v.t. Relatie tot eerdere mededelingen: hangt samen met OCenW-Regeling AB van 25 april 1997 (Gele katern 1997, 13a) Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/PO, Inleiding In deze publicatie wordt een voorgenomen wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel beschreven, die binnenkort van kracht zal worden. In het kader van de uitwerking van de salarismaatregelen voor het onderwijsgevend personeel in de CAO sector O&W is met de personeelsorganisaties overeengekomen de positie van de herintredende leraar in het te bezien. De afspraak heeft geresulteerd in twee maatregelen. De eerste maatregel, die is beschreven in paragraaf 2, betreft een uitbreiding van het overgangsrecht, zoals aangegeven in de publicatie AB van 25 april 1997 (Gele katern van Uitleg, nr. 13A van 23 mei 1997). De tweede maatregel houdt een verruiming in van de mogelijkheden voor de toepassing van beloningsdifferentiatie. De nadere uitwerking van deze maatregel is aangegeven in paragraaf 3. Elk van de maatregelen kent een eigen datum van inwerkingtreding. 2. Uitbreiding van het overgangsrecht De uitbreiding van het overgangsrecht heeft betrekking op de vaststelling van het salaris na een onderbreking van het dienstverband, met andere woorden het gaat om de salarisinpassing van. Voor de categorie die binnen de onder 2.2 beschreven doelgroep valt, geldt in plaats van het overgangsrecht zoals opgenomen in publicatie AB , het overgangsrecht zoals dat hierna beschreven wordt in de paragrafen 2.1 tot en met 2.5. De maatregelen die in deze paragraaf worden genoemd, zullen terugwerken tot 1 augustus Inhoud overgangsrecht Met het overgangsrecht wordt voor in voorkomend geval een ver lenging van het gecompenseerd die kan ontstaan door de wijziging van de carrièrepatronen van leraren en de inbouw van de toeslag begininkomens in de salarisbedragen per 1 augustus Deze compensatie wordt gegeven via het gebruik van een conversietabel. Zie hiervoor de bijlagen I en II. (bijlage I voor de betrokkenen die in 1 augustus 1997 tot 1 januari 1998 worden ingepast en bijlage II voor de betrokkenen die in 1 januari tot 1 augustus 1998 worden ingepast). Deze tabellen zullen bij een Algemene salarismaatregel (ASM) worden aangepast en zullen als bijlage worden opgenomen in het RPBO. 2.2 Doelgroep De uitbreiding van het overgangsrecht is allereerst van belang voor degenen die als leraar het hebben verlaten vóór 1 augustus 1997 en terugkeren in het als leraar of lid van de directie op of na 1 augustus Daarnaast is de uitbreiding van het overgangsrecht van belang voor degenen die als leraar het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs en volwasseneduatie hebben verlaten vóór 1 augustus 1996 en terugkeren als leraar of lid van de directie op of na 1 augustus 1997 in het. Primair onderwijs NUMMER juni 1998

2 Wijziging salarisvaststelling N.B. Wat betreft deze laatste doelgroep (leraren die voor het laatst werkzaam zijn geweest in het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs en volwasseneducatie) moet voor de toepassing van deze publicatie voor 1 augustus 1985 en 1 augustus 1997 worden gelezen respectievelijk 1 april 1985 en 1augustus 1996, voor zover deze data betrekking hebben op de vorige leraarsfunctie. Voorwaarde is dat de betrokkene vóór 1 augustus 1997 in enig schooljaar gedurende alle schoolweken benoemd dan wel gedurende ten minste 60 werkdagen werkzaam en bezoldigd is geweest in een leraarsfunctie in het onderwijs. Indien de betrokkene niet voldoet aan deze 60 dagen-eis, maar wel vóór 1 augustus 1985 als leraar werkzaam is geweest in het onderwijs, heeft de betrokkene eveneens aanspraak op het overgangsrecht. Uitzondering: Het overgangsrecht geldt niet voor de salarisvaststelling in het schooljaar van een betrokkene die in het schooljaar als leraar gedurende alle schoolweken dan wel gedurende ten minste 60 werkdagen werkzaam en bezoldigd is geweest in het. In deze situatie geldt het bestaande overgangsrecht zoals opgenomen in artikel V-P14 van het RPBO. Dit betekent dat de salarisinpassing plaatsvindt aan de hand van de paragraaf van de eerdergenoemde publicatie AB Werking van de conversietabellen Op basis van de inschalingsbepalingen in de artikelen I-P8 en I-P11 van het RPBO wordt bij de salarisinpassing uitgegaan van het laatstgenoten salaris in de vorige onderwijsfunctie. Bij dit laatstgenoten salaris behoort een salarispositie, dat wil zeggen een nummer in het begintraject dan wel een salarisnummer in een salarisschaal. Met behulp van deze conversietabellen wordt deze salarispositie omgezet naar een salarispositie in het per 1 augustus 1997 geldende behorende bij de vorige onderwijsfunctie. De kolommen in de tabellen zijn voor de vaststelling van het laatstgenoten salaris bij herintreding vanaf 1 augustus 1997 van toepassing op: c Kolom 1 de betrokkene die vóór 1 augustus 1985 voor het laatst werkzaam is geweest in het onderwijs en die niet valt onder de beschrijving bijde kolommen 2 en 3; c Kolom 2 de betrokkene die in enig schooljaar in 1 augustus 1985 tot 1 augustus 1991 voor het laatst gedurende alle schoolweken dan wel 60 werkdagen of meer werkzaam en bezoldigd is geweest in het onderwijs; c Kolom 3 de betrokkene die in enig schooljaar in 1 augustus 1991 tot 1 augustus 1997 voor het laatst gedurende alle schoolweken dan wel 60 werkdagen of meer werkzaam en bezoldigd is geweest in het onderwijs. Met de conversietabellen wordt de positie van het laatstgenoten salaris vóór 1 augustus 1997 (kolom 1, 2 of 3) horizontaal omgezet naar een positie van het laatstgenoten salaris in het vanaf 1 augustus 1997 geldende behorende bij de vorige onderwijsfunctie (kolom 4). Na de vaststelling van het laatstgenoten salaris dienen de overige inpassingsbepalingen, zoals opgenomen in de artikelen I-P8 en I-P11 van het RPBO, te worden toegepast. In kolom 1 worden bedragen aangegeven. In de kolommen 2, 3 en 4 staan getallen. In kolom 2 betreft het de getallen die de schaal- en salarisnummers weergeven waaruit in de desbetreffen het bestond. De getallen in de kolommen 3 en 4 beginnen met getallen die een positie weergeven binnen het in die periode geldende begintra ject. Daarop volgen de getallen die onderbroken worden door een punt. Deze getallen corresponderen met de binnen het desbetreffende van toepassing zijnde schaal- en salarisnummers. (Bijvoorbeeld: 10.1 = salarisnummer 1 in schaal 10) 2.4 Vaststelling laatstgenoten salaris voor een betrokkene die eerder in het onderwijs werkzaam is geweest, in de periode 1 augustus 1985 tot 1 augustus De kolommen 2 en 3 in de conversietabellen zijn bestemd voor de vaststelling van het laatstgenoten salaris voor een ieder die in 1 augustus 1985 tot 1 augustus 1997 in het onderwijs werkzaam is geweest. N.B. Let op de uitzondering die beschreven is onder 2.2. Via een conversie wordt vanuit de oude salarispositie (kolom 2 of 3) de nieuwe salarispositie in het vanaf 1 augustus 1997 van toepassing zijnde behorende bij de vorige onderwijsfunctie (kolom 4) vastgesteld en daarmee het laatstgenoten salaris. Voorbeeld 1 Betrokkene c is voor het laatst 60 dagen of meer werkzaam geweest in het schooljaar 1992/1993; c werd bezoldigd volgens maximumschaal 9, begintraject nummer 5; c is in dienst getreden op 15 oktober NUMMER juni 1998 Primair onderwijs

3 Uitwerking Betrokkene c wordt in 1 augustus 1997 tot 1 januari 1998 aangesteld; zie derhalve Bijlage I. c is voor het laatst werkzaam geweest in het schooljaar 1992/1993 als leraar in een functie met maximumschaal 9; zie hiervoor tabel 1, kolom 3. In kolom 3 wordt nummer 5 van het begintraject opgezocht, hetgeen overeenkomt met nummer 5 in desbetreffende kolom. Daarna wordt in kolom 4 vastgesteld welk getal naast nummer 5 van kolom 3 staat vermeld. In dit geval is dat nummer 6, hetgeen overeenkomt met nummer 6 van het begintraject van het behorende bij maximumschaal 9 zoals dat vanaf 1 augustus 1997 is komen te luiden. Afhankelijk van het loonpeil dat op het moment van de inpassing van toepassing is, wordt het laatstgenoten salaris vastgesteld. Aangezien betrokkene op 15 oktober 1997 in dienst is getreden, geldt een laatstgenoten salaris van ƒ 4080,- (Zie bijlage 3 van de eerdergenoemde publicatie AB ). Als betrokkene op bijvoorbeeld 15 februari 1998 in dienst zou treden, bedraagt het laatstgenoten salaris ƒ 4111,- ( Zie de bijlage bij publicatie AB/A&A-1997/34971 van 1 december 1997, Gele katern van Uitleg nr. 31 van 10 december 1997). 2.5 Vaststelling laatstgenoten salaris voor een betrokkene die eerder in het onderwijs werkzaam is geweest, in de periode vóór 1 augustus 1985 De vaststelling van het laatstgenoten salaris gaat als volgt. a. Eerst wordt bepaald wanneer betrokkene vóór 1 augustus 1985 voor het laatst in het onderwijs werkzaam en bezoldigd is geweest (betrokkene be hoeft niet aan de zogeheten 60 dagen-eis te voldoen); b. Daarnaast wordt vastgesteld wat betrokkene omgerekend naar een normbetrekking heeft verdiend; c. Aan de hand van het onder b vastgestelde bedrag en de onder a vastgestelde datum wordt de omrekeningsfactor vastgesteld (zie voor de omrekening naar 1 augustus 1997 tot 1 januari 1998 de tabel in de bijlage bij deeerdergenoemde publicatie AB , bladzijde 34 en 35 en voor de omrekening naar 1 januari 1998 tot 1 augustus 1998 de tabel in de bijlage bij de publicatie AB/A&A-1997/34971, bladzijde 15 en 16; d. Door de omrekeningsfactor te vermenigvuldigen met het onder b vastgestelde bedrag wordt een nieuw bedrag gevonden. e. Het onder d vastgestelde bedrag wordt afgerond op een bedrag dat zo dicht mogelijk ligt bij een salarisbedrag in kolom 1 van de conversietabel die be hoort bij de functie waarin betrokkene wordt benoemd. f. Aan de hand van het onder e gevonden salarisbedrag wordt horizontaal in kolom 4 bepaald welke salarispositie in het nieuwe als laatst genoten salaris kan worden beschouwd. Vanuit deze positie worden de overi ge inpassingsbepalingen (artikelen I-P8 en I-P11 van het RPBO) toegepast. Voorbeeld 2 Betrokkene c is voor het laatst werkzaam geweest in oktober 1982; c voor een bruto-salaris bij normbetrekking van ƒ 2814,- per maand; c wordt aangesteld per 1 februari 1998 in een 9-functie. Uitwerking a. oktober 1982 b. ƒ 2814,-- c. Het salaris is voor het laatst vastgesteld in juli 1982 tot en met december 1982 en bedroeg minder dan ƒ 3691,- per maand. Volgens de tabel in de eerdergenoemde publicatie AB/A&A-1997/34971 behoort hierbij een factor van 1,31. d. ƒ 2814,- x 1,31 = ƒ3686,34 e. Aangezien betrokkene benoemd wordt in een 9-functie is tabel I van toepassing. Het bedrag onder d wordt afgerond op een bedrag dat zo dicht mogelijk ligt bij een salarisbedrag in kolom 1 van tabel I in bijlage II, in dit geval ƒ 3722,--. f. Het bedrag in kolom 1, ƒ3722,-, correspondeert met nummer 8 in kolom 4. Na de vaststelling van deze positie is het laatstgenoten salaris, in dit geval op loonpeil 1 januari 1998, vastgesteld op ƒ 4247,- (zie de bijlage bij de eerder genoemde genoemde publicatie AB/A&A-1997/ 34971). 3. Algemene basis voor beloningsdifferentiatie Op basis van de huidige rechtspositieregeling (art. I-P81, I-P82 en I-P91van het RPBO) heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid de volgende vormen van beloningsdifferentiatie toe te passen: c de toekenning van een gratificatie bij bijzondere prestaties; c de toekenning van een buitengewone toelage bij zeer goede of uitstekende functievervulling; c de toekenning van een toelage om redenen van werving of behoud. De gronden voor de toepassing van deze vormen van beloningsdifferentiatie zijn limitatief opgesomd. Deze toekenningsgronden voor beloningsdifferentiatie worden vervangen door één basis voor de toepassing van beloningsdifferentiatie. Dit biedt het bevoegd gezag de ruimte om ook op andere dan de hierboven genoemde Wijziging salarisvaststelling Primair onderwijs NUMMER juni 1998

4 Wijziging salarisvaststelling gronden beloningsbeslissingen te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van de salarispositie van personeelsleden die bijvoorbeeld na een loopbaanonderbreking (her- )intreden in het onderwijs. Hierbij kan worden gedacht aan de honorering van (werk)ervaring die niet tot uitdrukking komt in een laatstgenoten salaris. Ook kan het belonings instrument worden aangewend als compensatie voor een door loopbaanonderbre king ontstane achterstand in anciënniteit in relatie tot de wijze van functioneren. Ten aanzien van de inhoud van de nieuwe basis voor beloningsdifferentiatie worden de volgende randvoorwaarden gesteld: c de beloning wordt toegekend in de vorm van een gratificatie of een maandelijkse toelage; c het bevoegd gezag kan voorwaarden verbinden aan de toekenning van de toelage; c de toelage wordt door het bevoegd gezag ingetrokken indien de gronden waarop de toelage werd toegekend, niet meer aanwezig zijn; c indien het bevoegd gezag toepassing geeft aan beloningsdifferentiatie, dient het nadere regels vast te stellen. Zoals ook geldt voor de bestaande vormen van beloningsdifferentiatie dient de gratificatie of de maandelijkse toelage te worden bekostigd uit eigen middelen van de instelling die niet voor andere doeleinden zijn geoormerkt. Deze eigen (verzilverde) middelen kunnen afkomstig zijn uit het schoolprofielbudget; uiteraard mogen ook andere middelen (via verzilvering) voor het beloningsbeleid worden ingezet. Deze maatregel zal gaan gelden met ingang van 1 augustus 1998 dan wel terug werken tot en met deze datum. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, namens deze, drs. M.M. Frequin, directeur Primair Onderwijs NUMMER juni 1998 Primair onderwijs

5 Bijlage I Loonpeil 1 augustus 1997 Tabel 1 Schaal 9 Wijziging salarisvaststelling Primair onderwijs NUMMER juni 1998

6 Tabel 2 Schaal 10 Wijziging salarisvaststelling Tabel 3 Schaal NUMMER juni 1998 Primair onderwijs

7 Wijziging salarisvaststelling Bijlage II Loonpeil 1 januari 1998 Tabel 1 Schaal Primair onderwijs NUMMER juni 1998

8 Wijziging salarisvaststelling Tabel 2 Schaal NUMMER juni 1998 Primair onderwijs

9 Wijziging salarisvaststelling Tabel 3 Schaal Primair onderwijs NUMMER juni 1998

10 Wijziging salarisvaststelling NUMMER juni 1998 Primair onderwijs

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 juli 1999 en 1 januari 2000

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 juli 1999 en 1 januari 2000 Vragenrubriek informatiecentrum Bij het opstellen van de Regeling verzilvering 1999-2000 is uitgegaan van de doelstelling van het praktijkonderwijs, namelijk leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2001

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2001 Mededelingen OCenW Bestemd voor: de bevoegde gezagorganen, scholen en centrale diensten vallend onder de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra; de bevoegde gezagorganen van de instellingen

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009 Voorlichtingspublicatie FEZ/ART i.o 2008/46080 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen van scholen voor de sector primair

Nadere informatie

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 1998

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 1998 Mededelingen OCenW Bestemd voor: de besturen van: c de instellingen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs; c de instellingen voor voortgezet onderwijs; c scholen, instellingen en instituten

Nadere informatie

Regeling indienen verzoek verstrekking leegstandsvergoeding

Regeling indienen verzoek verstrekking leegstandsvergoeding OCenW-Regelingen Regeling indienen verzoek verstrekking leegstandsvergoeding Regeling indienen verzoek inzake leegstandsvergoeding na weigering buitengebruikstelling van gebouwen voor basisonderwijs en

Nadere informatie

Besluit. Paragraaf I. Begripsbepalingen. Artikel 1. onderwijs en praktijkonderwijs, en. Paragraaf II

Besluit. Paragraaf I. Begripsbepalingen. Artikel 1. onderwijs en praktijkonderwijs, en. Paragraaf II Aanpassinglandelijke bedragen gemiddelde personeelslast met de CAO 2000 - tot de werkgroep Van OCenW-Regelingen Bestemd voor: scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend

Nadere informatie

BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen per 1 augustus 2005

BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen per 1 augustus 2005 BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen bedragen bedragen bedragen bedragen in euro's in euro's in euro's in euro's 01-03-03 01-08-05 01-03-03 01-08-05 incl. ASM incl. ASM van 1% van 1%

Nadere informatie

Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten 1998

Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten 1998 OCenW-Regelingen Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten Regeling voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met buitengewoon verlof van

Nadere informatie

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 1998, per 1 juli 1998, per 1 augustus 1998 en per 1 december 1998

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 1998, per 1 juli 1998, per 1 augustus 1998 en per 1 december 1998 Mededelingen OCenW Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de besturen van: de Centrale

Nadere informatie

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001 Mededelingen OCenW Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs onderwijs met ingang Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen van: scholen voor basisonderwijs; speciale scholen voor basisonderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7766 25 mei 2010 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 april 2010, nr. FEZ/ART/204868,

Nadere informatie

SALARISSCHALEN bevattende salarisnummers en maandbedragen in euro's bij een normbetrekking zoals opgenomen in de cao PO

SALARISSCHALEN bevattende salarisnummers en maandbedragen in euro's bij een normbetrekking zoals opgenomen in de cao PO SALARISSCHALEN bevattende salarisnummers en maandbedragen in euro's bij een normbetrekking zoals opgenomen in de cao PO Verklaringen van de afkortingen BO = basisschool SBO= speciale school voor basisonderwijs

Nadere informatie

Primair Onderwijs po Voorgezet onderwijs vo Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh

Primair Onderwijs po Voorgezet onderwijs vo Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

FINANCIELE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO PO AUGUSTUS JANUARI AUGUSTUS 2008

FINANCIELE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO PO AUGUSTUS JANUARI AUGUSTUS 2008 FINANCIELE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO PO 2008 1 AUGUSTUS 2007 1 JANUARI 2008 1 AUGUSTUS 2008 Met ingang van 5 november jl. is de CAO onderwijs sector PO 2007-2009 van kracht geworden. Daarmee is een aantal

Nadere informatie

Algemeen verbindend voorschrift

Algemeen verbindend voorschrift OCenW-Regelingen Aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen van de opslagpercentages Bestemd voor: c scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs

Nadere informatie

Overzicht salarisbedragen, toelagen en overige arbeidsvoorwaardelijke bedragen in het PO met ingang van 1 januari 2007 SALARISSCHALEN

Overzicht salarisbedragen, toelagen en overige arbeidsvoorwaardelijke bedragen in het PO met ingang van 1 januari 2007 SALARISSCHALEN Overzicht salarisbedragen, toelagen en overige arbeidsvoorwaardelijke bedragen in het PO met ingang van 1 januari 2007 SALARISSCHALEN Verklaringen van de afkortingen BO = basisschool SBO = speciale school

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Faciliteiten Weer Samen Naar School (WSNS) voor basisscholen in het schooljaar ; normatieve overgangsformatie met ingang van het

Faciliteiten Weer Samen Naar School (WSNS) voor basisscholen in het schooljaar ; normatieve overgangsformatie met ingang van het Faciliteiten Weer Samen het schooljaar 1999-2000 OCenW-Regelingen Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c so(vso)-scholen voor lom of

Nadere informatie

Wijziging premies per 1 april 2012 en minimumloonbedragen per 1 juli 2012

Wijziging premies per 1 april 2012 en minimumloonbedragen per 1 juli 2012 Voorlichtingspublicatie 29 juli /420847 Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh

Nadere informatie

Subsidieregeling zij-instromers

Subsidieregeling zij-instromers OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen en scholen/instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing is. verbindend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 260 Besluit van 13 april 1995, houdende beëindiging van de salarisregeling voor burgerleerkrachten bij het Ministerie van Defensie, neergelegd

Nadere informatie

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005 OCenW-Regelingen Regeling houdende regels voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met de vergoeding van de kosten van vervanging van onderwijs-personeel dat

Nadere informatie

Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs OCenW-Regelingen bekostiging, rechtspositie en praktijk Bestemd voor: scholen voor vmbo; scholengemeenschappen waarin deze scholen zijn opgenomen; scholen en afdelingen voor svo/lom en svo/mlk; scholen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof in het primair onderwijs

Ouderschapsverlof in het primair onderwijs Mededelingen OCenW Ouderschapsverlof in het Bestemd voor: bevoegde gezagsorganen, directeuren en overig personeel van scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Voorlichting Datum:

Nadere informatie

Overeenkomst. Harmonisatie en verbetering salarisstructuur en invoering normjaartaak onderwijzend personeel Caribisch Nederland

Overeenkomst. Harmonisatie en verbetering salarisstructuur en invoering normjaartaak onderwijzend personeel Caribisch Nederland ~ ~ IBona~re - -- -- - ---~-~-- Overeenkomst Harmonisatie en verbetering salarisstructuur en invoering normjaartaak onderwijzend personeel Caribisch Nederland Bonaire 28 maart 2012 Overeenkomst tot implementatie

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en OCenW-Regelingen gemiddelde personeelslast 2002 - en - Bestemd voor: scholen en scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs met uitzondering van de scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen Uitvoeringsregeling A Salariëring (ex artikel 25) HOOFDSTUK 1 INPASSINGSBEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 1. Salarisschaal: een vaste oplopende reeks

Nadere informatie

Formatie scholen speciaal onderwijs (so), speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) voor lom of mlk in het schooljaar

Formatie scholen speciaal onderwijs (so), speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) voor lom of mlk in het schooljaar Formatie scholen speciaal onderwijs (so), speciaal en OCenW-Regelingen Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c so (vso)-scholen voor lom of mlk en so(vso)- scholengemeenschappen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 487 Besluit van 9 november 2009 tot wijziging van het Kaderbesluit rechtspositie PO in verband met de formalisering van de CAO sector onderwijs

Nadere informatie

Wijziging premiepercentages per 1 januari 2012 en minimumloonbedragen per 1 januari 2012

Wijziging premiepercentages per 1 januari 2012 en minimumloonbedragen per 1 januari 2012 Voorlichtingspublicatie 2012/354120 Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging premiepercentages per 1 januari 2012

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord.

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2009 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) enerzijds en de Centrales AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben op 11 november 2008 de

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2003-2004 voor primair en voortgezet Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Aanpassingsregeling euro OCenW

Aanpassingsregeling euro OCenW -Regelingen Aanpassingen ministeriële regelingen in verband met overgangnaar de euro Bestemd voor: scholen en onderwijsinstellingen; gemeentebesturen. verbindend voorschrift Datum: 12 september 2001 Kenmerk:

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Paragraaf 1

Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Paragraaf 1 OCenW-Regelingen 2001 voor scholen voor vwo, Bestemd voor: scholen voor vwo, havo, mavo, lwoo en voorzover deel I van de WVO daarop van toepassing is; Scholengemeenschappen waarin één of meer van deze

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ouderen (bapo) in het primair onderwijs

Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ouderen (bapo) in het primair onderwijs Mededelingen OCenW (adv), spaarverlof en bevordering ouderen (bapo) in het Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c scholen voor (voortgezet)

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Financiële. arbeidsvoorwaarden. Sector Onderwijs per 1 januari 2003 PO en VO. per 1 maart 2003

Financiële. arbeidsvoorwaarden. Sector Onderwijs per 1 januari 2003 PO en VO. per 1 maart 2003 Financiële arbeidsvoorwaarden Sector Onderwijs per 1 januari 2003 PO en VO 2003 per 1 maart 2003 Financiële arbeidsvoorwaarden sector Onderwijs PO en VO per 1 januari 2003 per 1 maart 2003 Inhoud 5 Voorwoord

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001 OCenW-Regelingen financiële verantwoording Bestemd voor: gemeenten, die inburgeringscursussen verzorgen. 2. Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze

Nadere informatie

Subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging

Subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging Subsidieregeling zij-instromers 2002-2003 voor primair onderwijs met declaratiebekostiging OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of

Nadere informatie

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden.

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden. Kenmerk: 355.258/PA&O Datum: 1 september 2003 Arbeidsvoorwaarden (TW)AIO s en OIO s 1. Inleiding Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september

Nadere informatie

Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s

Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s Datum: 18 april 1989 Kenmerk: BO/BGB-88.29.930 Datum inwerkingtreding: 3 mei 1989 Geldigheidsduur beleidsregel: onbeperkt Juridische

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

32. Tips voor invallers in het onderwijs

32. Tips voor invallers in het onderwijs 32. Tips voor invallers in het onderwijs Inhoud Inleiding: Invallers zijn belangrijk Hoe kom je aan invalwerk? Vervangingspools Rechtspositie Personeelsbeleid Akte van benoeming Vaste benoeming Tijdelijk

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Titel Beloningsbeleid Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Vastgesteld Versie 4 Evaluatie 2014 Gerelateerd aan (wetgeving) Doel Inzicht in beloningsbeleid Gebruikers/doelgroep Leidinggevenden

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Formatiebesluit WEC Page 1 of 35

Formatiebesluit WEC Page 1 of 35 Formatiebesluit WEC Page 1 of 35 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW Geen Geen Officieel

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Uitwerking CAO Salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201200956 Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09 bijlage(n)

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2005/51572 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging Regeling aanvullende bekostiging

Nadere informatie

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling normen tegemoetkoming

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

Algemeen verbindend voorschrift

Algemeen verbindend voorschrift OCenW-Regelingen scholen in het basisonderwijs, onderwijs en het speciaal 1 augustus 2000, 1 augustus Bestemd voor: Faciliteiten en rechtspositionele consequenties bij samenvoeging van scholen in het basisonderwijs,

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Afsluitingsovereenkomst / 4. Deel I CAO-bepalingen / 6

Inhoudsopgave. Afsluitingsovereenkomst / 4. Deel I CAO-bepalingen / 6 Inhoudsopgave Afsluitingsovereenkomst / 4 Deel I CAO-bepalingen / 6 Algemene bepalingen / 7 1.1 Begripsbepalingen / 7 1.2 Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd / 8 Arbeidsduur / 8 2.1 Algemene arbeidsduur

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden 2005

Financiële arbeidsvoorwaarden 2005 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003 Mededelingen OCenW Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, scholen en centrale diensten vallend onder de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra; de bevoegde gezagsorganen van de

Nadere informatie

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Vijf EA96/U435 22 maart 1996 Inlichtingen bij Doorkiesnummer F. Pex 070 3026560 Onderwerp Departementsonderdeel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 366 Besluit van 28 augustus 2000, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel vanwege onder meer aanpassing van het ouderschapsverlof

Nadere informatie

Voorlichtingspublicatie in verband met het toepassen van een onbelaste computervergoeding

Voorlichtingspublicatie in verband met het toepassen van een onbelaste computervergoeding Voorlichtingspublicatie in verband met het toepassen Mededelingen OCenW Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c (speciale ) scholen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 466 Besluit van 27 oktober 2008, houdende de afwijking op een aantal onderdelen voor het personeel van de Kamers van Koophandel van de rechtspositieregels

Nadere informatie

Regeling impuls achterstallig onderhoud en btw-afdracht scholen voortgezet onderwijs (vo)

Regeling impuls achterstallig onderhoud en btw-afdracht scholen voortgezet onderwijs (vo) Toelichting Verlaging school-gpl In de voorlichtingspublicatie kenmerk VO/FB-1997/7261 van 4 juli 1997 (Uitleg Mededelingen OCenW 1997, 18B van 16 juli 1997) is informatie gegeven over de wijzigingen met

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

CNV Onderwijs bereikt akkoord met minister over salarissen in het PO.

CNV Onderwijs bereikt akkoord met minister over salarissen in het PO. CNV Onderwijs bereikt akkoord met minister over salarissen in het PO. Op vrijdag 6 november 2009 heeft CNV Onderwijs met de minister van onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt over de salarissen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 331 Besluit van 3 september 2007, houdende wijziging van onder meer het Kaderbesluit rechtspositie PO in verband met benoeming in twee functies

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/108

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/108 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/108 Officiële naam regeling: Beleidskader bodes en coördinator diensten Provincie Limburg 2012 Citeertitel: Beleidskader bodes en coördinator diensten Provincie Limburg

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

Wijziging rechtspositionele regelingen sector Politie in verband met het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie ( )

Wijziging rechtspositionele regelingen sector Politie in verband met het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie ( ) ZK Wijziging rechtspositionele regelingen sector Politie in verband met het kkoord rbeidsvoorwaarden sector Politie (2005 2007) 12 september 2006/Nr. 2006-0000293794 De Minister van innenlandse Zaken en

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 643 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Voorgezet onderwijs vo

Voorgezet onderwijs vo Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging van de Regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde

Nadere informatie

Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk

Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk onderwijs voor lom en mlk OCenW-Regelingen Bestemd voor: c scholen voor voortgezet onderwijs; c scholen en afdelingen voor svo-lom en svo-mlk; c scholen voor praktijkonderwijs. Algemeen verbindend voorschrift

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE

ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE ALGEMEEN BESTUUR BAR-ORGANISATIE Onderwerp: Wijzigingen CAR-UWO (Cao Gemeenten) periode januari augustus 2015 Inleiding De BAR-organisatie is aangesloten bij de CAR-UWO, de Cao voor gemeenten. Wij zijn

Nadere informatie

Regeling spaarverlof primair onderwijs

Regeling spaarverlof primair onderwijs OCenW-Regelingen Regeling spaarverlof primair Bestemd voor: het bevoegde gezag van scholen en centrale diensten vallend onder de Wet op het primair, de Wet op de expertisecentra en/of deel II van de Wet

Nadere informatie

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2001

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2001 OCenW-Regelingen Bestemd voor: ROC s Vakinstellingen Instellingen laatste van een richting Doveninstituten 12.3.9-hogescholen Algemeen verbindend voorschrift Datum: 26 augustus 2001 Kenmerk: BVE/Bestel/2001/31575

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL #461819 Logo Vredestein ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 Logo FNV Bondgenoten Logo CNV BedrijvenBond Logo

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. WIJZIGING REGELINGEN Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. A. Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7, Salarisontwikkeling bij

Nadere informatie

Inhoud. Meer informatie. Waar vindt u werk? Sollicitatie en benoeming. Aanstelling

Inhoud. Meer informatie. Waar vindt u werk? Sollicitatie en benoeming. Aanstelling 33. Herintreders Inhoud Inleiding Waar vindt u werk? Sollicitatie en benoeming Aanstelling Salariëring primair en voortgezet onderwijs en de BVE De basisregelgeving Mogelijkheden voor een hogere beloning

Nadere informatie