Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet werk en zekerheid in het onderwijs"

Transcriptie

1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1

2

3 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd. Deze wet geldt voor het bijzonder onderwijs, maar niet voor het openbaar onderwijs. In deze brochure brengt de AOb de leden alvast op de hoogte van de belangrijkste veranderingen. 3

4 1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? De wijzigingen kunnen verdeeld worden over 4 onderwerpen: Flexibele arbeid De Wet werk en zekerheid heeft tot doel om onzeker werk tegen te gaan en meer zekerheid te bieden in de regeling van arbeidscontracten, en bij de beëindiging daarvan. Transitievergoeding Werknemers met een dienstverband van tenminste 24 maanden krijgen recht op een vergoeding bij onvrijwillig ontslag of afloop contract. Ontslagroute Voor het onderwijs verandert de ontslagprocedure drastisch. WW Het recht op WW wordt ingeperkt wat betreft duur en opbouw, maar vakbonden en werkgevers hebben afgesproken om dit te repareren in een aanvullende regeling. Let op, de veranderingen gaan niet allemaal tegelijk in: Per 1 januari 2015 verandert al een aantal regels rondom flexibele arbeid. Per 1 juli 2015 verandert de ketenbepaling, dit is een regel voor tijdelijke contracten. Per 1 juli verandert ook het ontslagrecht, er komt een transitievergoeding en het begrip passende arbeid in de WW wijzigt. Vanaf 1 januari 2016 wijzigt in fasen de opbouw en duur van de WW. 2. Flexibele arbeid Oproepcontracten (nul-uren- en min-maxcontracten) Vanaf 1 januari 2015 gelden strengere regels voor nul-urencontracten en min-maxcontracten. Dat zijn contracten waarin de werkgever zijn verplichting om loon door te betalen als er geen werk is, heeft uitgesloten. Dit is het geval bij veel oproepcontracten maar het komt ook voor in uitzendcontracten. Volgens de regels moet een werkgever zijn werknemer altijd doorbetalen, als de oorzaak van het feit dat er niet gewerkt wordt bij de werkgever ligt. 4

5 De werkgever kan echter voor de eerste 6 maanden in het contract opnemen dat geen loon uitbetaald wordt als er niet gewerkt wordt. Tot 1 januari 2015 kon via de cao deze periode onbeperkt verlengd worden. De nieuwe regels beperken deze mogelijkheid tot afwijking bij cao. Per 1 januari 2015 mag een werkgever na 6 maanden alleen nog maar voor bepaalde functies van de loondoorbetalingsplicht bij geen werk afwijken, als dit in de cao zo geregeld is. Het moet dan gaan om functies waarvan de overeengekomen werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Is het oproepcontract vóór 1 januari 2015 tot stand gekomen? Dan kan nog steeds via de cao onbeperkt worden afgeweken van de loondoorbetalingsverplichting. Afspraken hierover die voor 1 januari 2015 in de cao zijn overeengekomen blijven geldig, tot maximaal 1 juli Aanzegtermijn bij tijdelijke contracten Vanaf 1 januari 2015 moet je werkgever je uiterlijk een maand voor de overeengekomen einddatum schriftelijk laten weten of je contract wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze aanzegtermijn geldt niet voor contracten korter dan 6 maanden. De aanzegplicht geldt voor contracten aangegaan op of na 1 januari Ook geldt de aanzegplicht voor contracten die voor 1 januari 2015 zijn aangegaan en die na 1 februari 2015 eindigen. Verzuimt je werkgever (tijdig) aan te zeggen dan eindigt het contract alsnog op de overeengekomen einddatum, maar dan is je werkgever wel een boete verschuldigd. De boete is maximaal een maandsalaris. Een vordering tot betaling van de boete moet binnen drie maanden* na de dag dat de aanzegplicht is ontstaan bij de kantonrechter worden ingediend, dus neem zo snel mogelijk contact op met de AOb. *dit is binnen een termijn van 2 maanden na einde contract 5

6 Voor contracten van minder dan zes maanden geldt de aanzegplicht niet, net zomin als voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum gesteld is (bijvoorbeeld einde project, vervanging) en in het geval van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Geen proeftijd In een contract van 6 maanden of korter mag je werkgever geen proeftijd meer opnemen. Deze maatregel gaat in op 1 januari Geen concurrentiebeding Per 1 januari 2015 mag in een tijdelijk contract in principe geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Ketenbepaling bij tijdelijke contracten Voorheen regelde de wet dat je binnen 36 maanden maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten kon hebben. Bij cao kon hiervan afgeweken worden zodat veel meer tijdelijke contracten mogelijk werden. Als na een contract een onderbreking van langer dan 3 maanden plaatsvond, dan begon de keten (telling van contracten) opnieuw. Deze regeling heet de ketenbepaling. Door de nieuwe wet wordt vanaf 1 juli 2015 deze maximale periode verkort tot 24 maanden. Het maximale aantal contracten blijft 3. Door deze nieuwe bepaling moeten werknemers dus vanaf 1 juli 2015 al na 2 jaar of 3 contracten een vaste baan krijgen. De onderbrekingstermijn waarna de telling weer opnieuw begint, wordt verlengd naar 6 maanden. De regering wil daarmee het draaideureffect tegen gaan. Afwijken bij cao is sterk ingeperkt en aan strengere regels gebonden. Afwijkingen in cao s die op 1 juli 2015 nog lopen, worden wel toegestaan tot het einde van de cao, maar maximaal tot 1 juli Onderwijs Flexwerken komt ook in het onderwijs steeds meer voor. Onderwijswerkgevers maken steeds meer gebruik van flexibele 6

7 arbeidsrelaties om normale risico s af te wentelen op de werknemers. Dit maakt dat dit thema voor de AOb een speerpunt is. De volgende regelingen van de Wwz hebben gevolgen voor de onderwijs-cao s: Het uitsluiten van de loondoorbetalingsverplichting bij oproepcontracten kan niet langer dan 6 maanden. De aanzegtermijn bij tijdelijk contract. Geen proeftijd bij tijdelijke contracten korter dan 6 maanden. De aanzegtermijn bij tijdelijk contract in diverse onderwijs-cao s kan gunstiger uitpakken dan de wettelijke aanzegregeling, neem daarom met vragen hierover contact op met het Informatie Adviescentrum van de AOb. Op dit moment bestaan nog afwijkende cao-bepalingen rondom de ketenbepaling in de onderwijs-cao s. In bijvoorbeeld de cao primair onderwijs is het nu nog mogelijk om in drie jaar tijd een groot aantal tijdelijke contracten aan te bieden voordat overgegaan moet worden tot het aanbieden van een vast contract. Bij de nieuwe cao geldt de Wwz. De nieuwe ketenbepaling gaat in vanaf 1 juli Hoe de uitwerking van de Wwz precies vorm gaat krijgen in de onderwijscao s wordt hopelijk zo snel mogelijk duidelijk. Houd de website van de AOb in de gaten voor het laatste nieuws hierover. 3. Transitievergoeding De Wwz regelt dat bij einde dienstverband na 2 jaar recht bestaat op een transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 krijgt elke werknemer bij ontslag na minimaal 2 jaar dienstverband zo n vergoeding, met een maximum van of maximaal 1 jaarsalaris. De vergoeding wordt berekend naar het aantal gewerkte jaren. Voor de eerste 10 gewerkte jaren krijg je een derde maandsalaris per jaar, voor alle jaren daarna een half maandsalaris. 7

8 Als werkgevers aantoonbaar investeren in scholing en andere activiteiten om je arbeidsmarktkansen te vergroten, kunnen deze kosten van de transitievergoeding worden afgetrokken. Het moet dan gaan om scholingen en activiteiten die gericht zijn op werk bij een andere werkgever. Voor de verrekening gelden speciale regels. Veelal moet je als werknemer ook schriftelijk instemmen in verband met de verrekening. Onderwijs In het overleg tussen sociale partners in het onderwijs kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de toepassing van de regels voor de transitievergoeding in het onderwijs. Houd de website van de AOb in de gaten voor het laatste nieuws hierover. 4. Wat verandert aan het ontslagrecht? Werkgevers dringen al jaren aan op versoepeling van de ontslagbescherming. Die komt er niet. Wel wordt in de Wwz per 1 juli 2015 de ontslagbescherming eenvoudiger, rechtvaardiger en eerlijker. De werkgever moet voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst een redelijke grond hebben. De wet kent acht redelijke gronden. Deze ontslaggronden zijn limitatief. Bovendien dient de werkgever aannemelijk te maken dat de herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is. De route wordt duidelijker: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid toetst het UWV. Is er een andere reden dan gaat het via de rechter. Onderwijs Onderwijs kende altijd een eigen ontslagstelsel. Voor het onderwijs gaat ook de UWV route gelden, tenzij bij cao een ontslagcommissie ingesteld wordt. Deze ontslagcommissie kan alleen worden ingesteld als sprake is van bedrijfseconomisch ontslag. Voor het onderwijs wordt door de sociale partners overlegd of 8

9 een ontslagcommissie ingesteld wordt die, in plaats van het UWV, het ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen gaat toetsen. De AOb is hier een voorstander van omdat op deze wijze een zorgvuldiger procedure mogelijk is waarin voor de werknemer meer gelegenheid is tot hoor en wederhoor. Bovendien heeft zo n commissie meer kennis van de onderwijssector. Verder wordt met werkgeversorganisaties overlegd of voor het onderwijs de Commissie van Beroep in stand wordt gehouden om een deel van de procedures via de kantonrechter te voorkomen. De AOb ziet grote voordelen in het in stand houden, omdat de toegang tot de Commissie laagdrempelig is en complex juridisch getouwtrek voorkomt. Houd de website van de AOb in de gaten voor het laatste nieuws hierover. 5. Werkloosheidswet (WW) Vanaf 1 januari 2016 wordt de periode van de werkloosheidsuitkering (WW) stapsgewijs verkort van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Ook de opbouw wordt ongunstiger. Dit gaat over het wettelijke recht op WW. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat in de cao s afspraken worden gemaakt over de opbouw en de aanvulling na de wettelijke periode van 24 maanden tot 38 maanden. Dit is een harde afspraak en alle vakbonden zetten er op in dat deze reparatie voor 1 januari 2016 wordt geregeld. Onderwijs De AOb wil in de onderwijs-cao s de WW opbouw en duur ook repareren. In het onderwijs is ook nog een boven- en nawettelijke werkloosheidsregeling (voorheen wachtgeld genaamd). In het Sociaal Akkoord zijn ook daarover uitspraken gedaan, namelijk dat de aanpassing van de WW geen gevolgen heeft voor deze regelingen*. Houd de website van de AOb in de gaten voor het laatste nieuws over de werkloosheidsregelingen. *Er kunnen wijzigingen in de regelingen optreden door voorbeeld het opschuiven van de AOW gerechtigde leeftijd 9

10 6. Openbaar Onderwijs Voor personeel in het openbaar onderwijs geldt de Wwz niet. De AOb wil zoveel als mogelijk gelijke regelingen voor personeel in dienst van het openbaar en bijzonder onderwijs. Dat betekent dat de AOb gelijke afspraken wil maken over de flexbepalingen en de transitievergoeding voor het personeel in het openbaar onderwijs. Voor het ontslagrecht ligt het ingewikkelder. Personeel werkzaam in het openbaar onderwijs is ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Daar gelden andere procedures bij ontslag. Het kabinet streeft ernaar om de ambtenaren/het openbaar onderwijs ook onder de Wwz te laten vallen. Dat gaat op zijn vroegst in op 1 januari Vragen over de gevolgen van de Wwz voor uw eigen situatie? Neem contact op met het Informatie- en Adviescentrum van de AOb of per mail 10

11

12 Algemene Onderwijsbond Postbus GW Utrecht Tel Jan 2015

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT?

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? De wet werk en zekerheid is aangenomen! Er komen vanaf 2015 ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het beoogde doel: rechtspositie

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) 880 1661 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@pkn.nl 3503 RM Utrecht website: www.pkn.nl Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID MR. HANS KLOPSTRA www.klopstra.nl j.klopstra@klopstra.nl 0599 650853 06-50505124 WIE ZIJN WIJ. Advocatuur Notariaat Mediators Bedrijfsadviseurs Interimmanagement WIE BEN IK. Hans

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 1 AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie