WVS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal wvs/1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WVS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2014. wvs/1"

Transcriptie

1 WVS-groep Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 214 wvs/1 m G R O E P

2 w v s/li Gemeente Steenbergen H i ľ l 1 Ü T l WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 214 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene informatie Ontwikkelingen 4 2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal Wachtlijstgegevens Re-integratieladder wachtlijst Niet beschikbaar op de wachtlijst Herindicaties wachtlijst Financiering Wsw Voorschakeltrajecten Dienstverbanden Wsw-dienstverbanden Re-integratieladder Begeleid Werken I detachering bij gemeenten Herindicaties dienstverbanden Herindicaties ten opzichte van de regio Taakstelling en wachtlijsten ten opzichte van de regio Gemeentelijke omzet Rechtspositie en medezeggenschap Personele bezetting (regulier) Personele regelingen a opleiding Medezeggenschap Ziekteverzuim Financiële kengetallen en informatie Exploitatierekening Kosten Investeringen Verklaring van afkortingen en begrippen 25

3 Inleiding WVS-groep is een van de grotere zakelijke dienstverleners in het westen van Noord-Brabant. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVSgroep beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van WVS-groep. Dit geldt ook voor uw gemeente. Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS-groep in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS-groep en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 5 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer of per of -3- wvs/lff m.hj-h

4 1. Algemene informatie In deze k w a r t a a l r a p p o r t a g e d o e t de d i r e c t i e v e r s l a g v a n haar a c t i v i t e i t e n en r e s u l t a t e n binnen de aan h a a r v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n. Hierbij g e l d e n als leidraad de s t r a t e g i s c h e doelen uit het v a s t g e s t e l d e b e l e i d s p l a n, te w e t e n : - het bieden v a n een S W - b a a n aan o n g e v e e r 2 8 personen - het m e e r naar b u i t e n plaatsen v a n onze m e d e w e r k e r s - het z o e k e n van s a m e n w e r k i n g m e t p r i v a t e m a r k t p a r t i j e n het u i t v o e r e n van het d o o r de g e m e e n t e n v a s t g e s t e l d e w a c h t l i j s t b e l e i d. In deze r a p p o r t a g e t r e f t u sociale én financiële k e n g e t a l l e n aan o v e r (en t o t en m e t ) het 1 kwartaal van 214. e 1.1 On twikkelingen In het 1 k w a r t a a l v o n d e n de n a v o l g e n d e g e b e u r t e n i s s e n en I of o n t w i k k e l i n g e n plaats. e 1. D o o r het d a g e l i j k s b e s t u u r is het i n k o o p - en a a n b e s t e d i n g s b e l e i d v a n W V S - g r o e p v a s t g e s t e l d. T e v e n s is de Notitie inzake i n - en a a n b e s t e d i n g d o o r g e m e e n t e bij W V S g r o e p g e a c t u a l i s e e r d en aan de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e t o e g e z o n d e n m e t het v e r z o e k de m o g e l i j k h e d e n v a n i n b e s t e d i n g en SROI zoveel m o g e l i j k t e b e n u t t e n. 2. Door het d a g e l i j k s b e s t u u r is de o n t w e r p j a a r r e k e n i n g v a n W V S - g r o e p o p g e s t e l d. De j a a r r e k e n i n g sluit m e t een nadelig r e s u l t a a t v a n C 2,6 m i l j o e n. In het e e r s t e k w a r t a a l v a n w e r d nog een verlies v o o r s p e l t v a n C 3,5 m i l j o e n. W V S g r o e p is er d e r h a l v e in g e s l a a g d het verlies a a n z i e n l i j k te b e p e r k e n. T e v e n s is d o o r het d a g e l i j k s b e s t u u r een o n t w e r p b e g r o t i n g o p g e s t e l d. Dit b e t r e f t een ' g l o b a l e ' b e g r o t i n g w a a r b i j u i t s l u i t e n d r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t de s i t u a t i e zoals die nu ( b e k e n d ) is. S c h e r p op de k o s t e n letten is een aspect d a t hoog in het v a a n d e l s t a a t bij W V S - g r o e p. Aan de o p b r e n g s t e n k a n t l e v e r t W V S - g r o e p e v e n e e n s e x t r a i n s p a n n i n g e n. Zo w o r d e n b e s t a a n d e k l a n t e n b e n a d e r d o m i n g a n g e n v o o r a n d e r e p r o d u c t e n en d i e n s t e n t e v i n d e n. D a a r n a a s t zijn er d i v e r s e c o m m e r c i ë l e acties g e s t a r t d o o r m i d d e l v a n m a i l i n g e n, f l y e r - a c t i e s en a c t i e f bezoek v a n d i v e r s e z a k e l i j k e n e t w e r k e n. Ook i n t e r n e t m a r k e t i n g in c o m b i n a t i e m e t social media en de o n t w i k k e l i n g v a n een n i e u w e w e b s i t e zijn m i d d e l e n die ingezet w o r d e n o m de o m z e t in positieve zin te b e ï n v l o e d e n. In het c o m m e r c i e e l o v e r l e g w o r d e n de b o v e n s t a a n d e i n s p a n n i n g e n a f g e s t e m d en w o r d e n d u i d e l i j k e a f s p r a k e n g e m a a k t. D o o r de v o r m i n g v a n één w e r k b e d r i j f in c o m b i n a t i e m e t de v r a a g v a n u i t de m a r k t w o r d t er m e e r i n t e g r a a l g e w e r k t. V o o r d i v e r s e k l a n t e n bieden w i j nu een t o t a a l c o n c e p t v a n p r o d u c t e n en d i e n s t e n aan w a a r d o o r er s p r a k e is van o p t i m a l e o n t z o r g i n g. B e d r i j v e n k r i j g e n één c o n t a c t p e r s o o n, één f a c t u u r en een breed en professioneel scala aan w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o d e n. W V S - g r o e p zal de k o m e n d e t i j d nog a c t i e v e r acquisitie plegen m e t d i t ' t o t a a l p a k k e t '. H i e r o n d e r t r e f t u een r e s u m é aan v a n de c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n in het 4e k w a r t a a l W V S - g r o e p, dat werkt! O n d e r s t a a n d de b e l a n g r i j k s t e c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n W V S - g r o e p. Gelet onze relatie m e t onze k l a n t e n n o e m e n w e geen b e d r i j f s n a m e n. wvs/ir -4- m.hj-h

5 Online marketing Er is nog steeds s p r a k e van g r o e i in het a a n t a l d i g i t a l e a a n v r a g e n. In het e e r s t e k w a r t a a l h e b b e n we 53 c o m m e r c i ë l e a a n v r a g e n via de online m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n v e r k r e g e n. In het e e r s t e k w a r t a a l v a n w a r e n d i t nog 4 4 a a n v r a g e n. O m nog m e e r b e d r i j v e n aan ons te binden z o n d e r t e v e e l in te z e t t e n op o u t b o u n d m a r k e t i n g ( a c q u i s i t i e, b e l l e n, m a i l i n g s ) zijn we a f g e l o p e n k w a r t a a l b e g o n n e n m e t een k o p g r o e p k e n n i s d e l i n g. V e e r t i e n c o l l e g a ' s, v a r i ë r e n d v a n b e d r i j f s l e i d e r s t o t a c c o u n t m a n a g e r s w o r d e n opgeleid o m via social media op een v r i e n d e l i j k e w i j z e h u n specifieke kennis te delen m e t de b u i t e n w e r e l d. Dit past in de i n b o u n d marketingstrategie van WVS-groep. Cross-selling Binnen W V S - g r o e p k e n t m e n al enige t i j d het Crosselling o v e r l e g ( k r u i s b e s t u i v i n g ). M e d e w e r k e r s m e t veel k l a n t e n c o n t a c t e n en c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n, k o m e n m a a n d e l i j k s bij e l k a a r o m zaken op e l k a a r af te s t e m m e n o m o p die m a n i e r e f f e c t i e v e r en e f f i c i ë n t e r de k l a n t e n te b e n a d e r e n en v a n d i e n s t te z i j n. Een c o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 5 g e m e e n t e n n e e m t o o k deel aan d i t o v e r l e g. U i t g a n g s p u n t e n v a n d i t o v e r l e g zijn o.a. de k l a n t c e n t r a a l s t e l l e n, geen kansen o n b e n u t laten en de ( p o t e n t i ë l e ) k l a n t e n g o e d in beeld b r e n g e n en hen een t o t a a l p a k k e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n. Door deze w e r k w i j z e en m e t het i n z e t t e n v a n het i n s t r u m e n t social media beoogt W V S - g r o e p de k l a n t e n nog b e t e r van d i e n s t te k u n n e n z i j n. Industriële activiteiten D o o r d e e l n a m e aan een t e n d e r is d o o r een b e k e n d e s u p e r m a r k t k e t e n in N e d e r l a n d aan W V S - g r o e p de o p d r a c h t g e g u n d, o m in w e e k o n t b i j t b o x e n te v e r p a k k e n b i n n e n 2 d a g e n. Deze o n t b i j t b o x e n zijn i. v. m. K o n i n g s d a g b e s t e m d v o o r d i v e r s e scholen in N e d e r l a n d. Bij een c o - p a c k e r in E t t e n - L e u r zijn we b e g o n n e n m e t een n i e u w e g r o e p s d e t a c h e r i n g v a n o n g e v e e r 25 m e d e w e r k e r s. Een b e s t a a n d e g r o e p s d e t a c h e r i n g bij een d i s t r i b i t e u r v a n Aloë Vera in Roosendaal is m e t 25 m e d e w e r k e r s u i t g e b r e i d. V o o r een p r o d u c e n t in wellness p r o d u c t e n h e b b e n we een s t r u c t u r e l e o p d r a c h t g e k r e g e n v o o r het m a k e n v a n w a r m t e k u s s e n s. Er is v o o r een n i e u w e relatie een pilot o p g e s t a r t v o o r het d e m o n t e r e n v a n a f g e s c h r e v e n c o m p u t e r s y s t e m e n, die later g e r e c y c l e d w o r d e n. V o o r een Belgische p a r t i j h a n d e l a a r heeft I n d u s t r i e de o p d r a c h t g e k r e g e n, o m bij een g r o t e p a r t i j v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n h a n d m a t i g d i v e r s e codes te v e r w i j d e r e n. V o o r een b e s t a a n d e relatie uit M o e r d i j k h e b b e n we een g r o t e o p d r a c h t o n t v a n g e n v o o r het a s s e m b l e r e n en v u l l e n van een luxe v e r p a k k i n g v o o r s i g a r e t t e n. Groen/ Businesspost Het c o n t r a c t m e t de g e m e e n t e Roosendaal is n a g e n o e g r o n d. Het is een s a m e n w e r k i n g m e t het T e a m O p e n b a r e W e r k e n, Sociale Z a k e n en W V S - g r o e p. Het G r o e n o n d e r h o u d w o r d t o n d e r de vlag van de g e m e e n t e u i t g e v o e r d in 18 w i j k t e a m s die w o r d e n a a n g e s t u u r d d o o r de g e m e e n t e en W V S - g r o e p. Het o n d e r h o u d is m e e r dan Groen a l l e e n. Het is de bedoeling d a t ook kleine reparaties aan s t r a a t w e r k, v e r k e e r s b o r d e n, kleine c a l a m i t e i t e n e. d. w o r d e n m e e g e n o m e n t i j d e n s de r o n d g a n g d o o r de w i j k. Een g r o t e z o r g i n s t e l l i n g uit de regio h e e f t v o o r het g r o e n o n d e r h o u d o p 12 locaties v o o r W V S - g r o e p g e k o z e n v a n w e g e de g o e d e k w a l i t e i t. Het b e t r e f t een 1 j a r i g c o n t r a c t m e t een o p t i e v a n nog eens 2 j a a r. V a n w e g e de g o e d e e r v a r i n g e n die m e n h e e f t m. b. t. het u i t r i j d e n I v e r w i s s e l e n v a n c o n t a i n e r s d o o r W V S - g r o e p, is d o o r m e e r d e r e g e m e e n t e n in de regio via een regionaal inzamelingsbedrijf voor huishoudelijk afval, gekozen voor WVS-groep. wvs/ir -5- m.hj-h

6 De a f d e l i n g B e s t r a t i n g h e e f t de o r d e r g e k r e g e n o m de b r a n d g a n g e n v a n een w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g in T i l b u r g te h e r s t r a t e n. Het Franciscus z i e k e n h u i s heeft W V S - g r o e p g e v r a a g d een n i e u w e t u i n aan t e leggen. Een w o n i n g b o u w c o ö p e r a t i e in M o e r d i j k heeft W V S - g r o e p de o p d r a c h t g e g u n d een t u i n aan te leggen en de b o m e n te o n d e r h o u d e n. Door e n k e l e g e m e e n t e n is g e k o z e n u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n in te z e t t e n bij de a v o n d o p v o e r p l o e g bij PostNl. W V S - g r o e p zal d i t proces b e g e l e i d e n. Z i e k e n h u i s Lievensberg en G G Z W N B laten hun post b e z o r g e n d o o r Businesspost. Detachering Een i n s t a l l a t i e b e d r i j f uit de regio h e e f t een S W - m e d e w e r k e r die d a a r g e d e t a c h e e r d w a s, in dienst g e n o m e n in het k a d e r van Begeleid W e r k e n. M e d e w e r k e r s van W V S - g r o e p en u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n van E t t e n - L e u r w e r k e n s a m e n bij 4 i n z a m e l i n g s p u n t e n van s u p e r m a r k t e n. Dit o m plastic afval uit het milieu te h o u d e n. Bij een g r o t e b r o u w e r i j uit de regio is het a a n t a l g e d e t a c h e e r d e n u i t g e b r e i d v a n 1 naar 2 fulltimers. Na de g e h o u d e n w e r k t o p heeft W V S - g r o e p 1 m e d e w e r k e r k u n n e n d e t a c h e r e n bij een logistiek bedrijf. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( w e g e n b o u w en b e s t r a t i n g ) 1 medewerker gedetacheerd. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( t u i n a a n l e g en o n d e r h o u d ) 1 m e d e w e r k e r g e d e t a c h e e r d. Met ons g r o e n b e d r i j f w o r d t n a d e r o n d e r z o c h t of v e r d e r e s a m e n w e r k i n g bij de k l a n t m o g e l i j k is. Bij een s c h i l d e r b e d r i j f uit de regio heeft W V S - g r o e p 1 m e d e w e r k e r g e d e t a c h e e r d. Men is in g e s p r e k o m m o g e l i j k m e e r m e n s e n te d e t a c h e r e n. G e m e e n t e M o e r d i j k h e e f t, via W V S - g r o e p, 1 S W - m e d e w e r k e r a a n g e s t e l d als assistent-havenmeester. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( s u p e r m a r k t ) 1 m e d e w e r k e r gedetacheerd. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( d i s t r i b u t i e b e d r i j f ) 2 m e d e w e r k e r s g e d e t a c h e e r d. Het b e d r i j f d o e t o o k een beroep op het Flying Corps (een g r o e p v a n 5 t o t 1 m e d e w e r k e r s die flexibel k u n n e n w o r d e n i n g e z e t ). V a n u i t W V S - g r o e p z i j n er bij nog 5 k l a n t e n m e n s e n i n d i v i d u e e l g e d e t a c h e e r d w a a r d o o r er in het laatste k w a r t a a l 14 m e d e w e r k e r s i n d i v i d u e e l g e d e t a c h e e r d z i j n. Samenwerking Er is een a f t r a p g e d a a n in het eerste k w a r t a a l m e t collega S W - b e d r i j v e n WAVA I Go! ( O o s t e r h o u t ) en A t e a - g r o e p ( B r e d a ) o m s a m e n t o t een u n i f o r m e w e r k a a n p a k t e k o m e n. Met v e r s c h i l l e n d e w e r k g r o e p e n w o r d e n de z a k e n die bij iedereen goed lopen g e ï n v e n t a r i s e e r d. Medio j u n i v o l g t een t e r u g k o p p e l i n g v a n alle b e v i n d i n g e n aan de directie. In d e c e m b e r is er een w e r k c o n f e r e n t i e g e o r g a n i s e e r d v o o r de 19 g e m e e n t e n, het UWV, de 3 SW b e d r i j v e n en de k e n n i s c e n t r a o m t o t 1 g e c o ö r d i n e e r d e w e r k g e v e r s b e n a d e r i n g te k o m e n. H i e r u i t zijn 5 w e r k g r o e p e n en een b o u w p l o e g g e v o r m d. Een d e e l n a m e uit alle regio's, v a n u i t de v e r s c h i l l e n d e disciplines, is actief b e t r o k k e n o m hier v e r d e r v o r m aan t e g e v e n. I n het eerste k w a r t a a l v a n zijn de p r o j e c t l e i d e r s b e n o e m d, p r o j e c t p l a n n e n o p g e s t e l d en de w e r k g r o e p e n s a m e n g e s t e l d. V a n a f m a a r t zijn de w e r k g r o e p e n aan de slag g e g a a n. Medio s e p t e m b e r d i e n e n zaken g e ï m p l e m e n t e e r d te g a a n w o r d e n. - W V S - g r o e p is lid g e w o r d e n v a n o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g H a l d e r b e r g e. wvs/ir -6- HIHJ-H

7 - Er is een succesvolle werktop georganiseerd waarbij 8 deelnemers aanwezig waren waarvan 4 werkgevers. Er zijn tevens plaatsingen en constructieve gesprekken over verdere samenwerking uitgekomen en op 11 april volgde er een rondleiding bij 1 van de werkgevers. - Er zijn gesprekken gaande met Titurel, specialist in opvang en begeleiding van medewerkers met autisme, om een 'onderweg naar huis' bijeenkomst te gaan organiseren rondom het thema autisme. Hierbij worden zowel werkgevers als dienstverleners betrokken. - Samen met de gemeenten Roosendaal, Etten Leur, Breda en Oosterhout, WAVA I Go! en Atea-groep zijn we in overleg gegaan om het verzoek van PostNl om een avondploeg te gaan realiseren. Een mooi begin van een daadwerkelijke samenwerking waarbij de werkgever centraal staat. -7- wvs/lf f HIHJ-H

8 2. Informatie van u w gemeente en WVS-groep totaal O m als W V S - g r o e p in a f z o n d e r l i j k e m a r k t o m g e v i n g e n succesvol t e k u n n e n z i j n, zijn c o n c u r r e r e n d w e r k e n en het l e v e r e n v a n k w a l i t e i t a b s o l u t e v o o r w a a r d e n. W V S - g r o e p m o e t zich n a m e l i j k k u n n e n m e t e n m e t de b e t e r e b e d r i j v e n in de d i v e r s e m a r k t e n. Alleen d a n kan W V S - g r o e p w e r k g e l e g e n h e i d op langere t e r m i j n g a r a n d e r e n en m e d e w e r k e r s een v o l w a a r d i g e w e r k p l e k bieden w a a r ze t r o t s op k u n n e n z i j n. Onze sociale d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n slechts g e r e a l i s e e r d w o r d e n bij het b e s c h i k b a a r h e b b e n v a n v o l d o e n d e w e r k. O m c o n t i n u ï t e i t t e bieden zijn positieve r e s u l t a t e n e s s e n t i e e l. 2.1 Wachtlijstgegevens W V S - g r o e p v o e r t n a m e n s de g e m e e n t e n het w a c h t l i j s t b e h e e r uit i n g e v o l g e de W s w. Het w a c h t l i j s t b e h e e r w o r d t op r e g i o n a a l niveau u i t g e v o e r d. De p l a a t s i n g e n v i n d e n plaats op basis v a n de g e m e e n t e l i j k e w a c h t l i j s t v e r o r d e n i n g. Het v e r l o o p v a n de w a c h t l i j s t is als v o l g t. Per 31 december 213 Instroom (nieuwe indicaties) Uitstroom naar een dienstverband* Overige m u t a t i e s * * Per 31 maart 214 Aantal * Zie onderstaande specificatie. * * Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien of personen die niet beschikbaar zijn. De k a n d i d a t e n op de w a c h t l i j s t die z i j n u i t g e s t r o o m d naar een d i e n s t v e r b a n d h a d d e n de volgende uitkering: Steenbergen Ander inkomen Geen inkomen Inkomen uit gesubsidieerde arbeid ihkv de WWB Uitkering WWB, IOAW, IOAZ Uitkering werkloosheid (niet WWB) Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid De p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t per 3 1 m a a r t z i j n als v o l g t t e v e r d e l e n naar g e s l a c h t, h a n d i c a p c a t e g o r i e, a r b e i d s h a n d i c a p en l e e f t i j d. Verdeling naar geslacht: Steenbergen verdeling naar geslacht: T otaal vrouw w v s / ì f^ -8- H:1.HI"H ĩ

9 Verdeling naar handicap: Steenbergen Verdeling naar handicap: lichamelijk lichamelijk verstandelijk verstandelijk psychisch o psychisch overig l overig* *overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen Verdeling naar arbeidshandicap: licht/matig licht/matig ernstig ernstig Verdeling naar leeftijd: Steenbergen Verdeling naar leeftijd: tot 27 tot 27 tot 35 tot 35 n tot 45 tot 45 tot 55 tot 55 tot 65 tot 65 De w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t is als v o l g t t e c l a s s i f i c e r e n : Tijdsduur op de wachtlijst: Steenbergen Tijdsduur op de wachtlijst: < 1 jaar 1-2 jaar > 2 jaar < 1 jaar 1-2 jaar > 2 jaar De g e m i d d e l d e w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t uit u w g e m e e n t e b e d r a a g t 1 6, 7 7 m a a n d e n ( W V S - g r o e p t o t a a l = 1 8, 7 8 ) per 3 1 m a a r t I n d e c e m b e r is g e s t a r t m e t een o p s c h o n i n g v a n de S W - w a c h t l i j s t. V a n SWg e ï n d i c e e r d e n die al langer niet b e s c h i k b a a r z i j n (en b l i j v e n ) v o o r een S W - d i e n s t v e r b a n d zal de S W - i n d i c a t i e w o r d e n i n g e t r o k k e n. Z i j zullen d a a r n a v a n de w a c h t l i j s t w o r d e n v e r w i j d e r d. -9- wvs/ir

10 2.1.1 Re-integratieladder wachtlijst De personen op de wachtlijst zijn onder te verdelen op de re-integratieladder*. Aan het eind van het 1e kwartaal van 214 geldt de volgende verdeling: Re-integratieladder wachtlijst Steenbergen Trainingsafdeling 3 34 Binnen onder eigen leiding 16 Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 1 7 Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering 2 8 Begeleid werken 2 Nog niet plaatsbaar 7 25 * Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris Niet beschikbaar op de wachtlijst Personen op de wachtlijst die niet beschikbaar zijn met de reden aan het eind van het 1e kwartaal van 214 (deze personen worden periodiek gevolgd door de afdeling Arbeidsontwikkeling): Niet beschikbaar op de wachtlijst Steenbergen Momenteel geen interesse Ziekte 1 Opleiding Detentie Arbeid met loonkostensubsidie 1 Aanmelding Arbo-traject Momenteel niet bereid Herindicaties wachtlijst Herindicaties van de personen op de wachtlijst ten opzichte van de regio tot en met het 1e kwartaal van 214: Herindicaties wachtlijst Aantal Aantal Verlenging indicatie 3 63 Bovengrens* Ondergrens** 3 63 *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding. -1- w vs/lf! m.hihn

11 2.2 Financiering Wsw Door het ministerie van Szw is voor 212 aan de gemeenten een Wsw-taakstelling (Wswrijksbudget) toegekend. De gemeenten in het werkgebied van WVS-groep hebben door middel van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) de uitvoering van de Wsw-taakstelling opgedragen aan WVS-groep. Hiertoe wordt de Wsw-rijkssubsidie door de gemeenten aan WVS-groep overgedragen. De uitvoering van de taakstelling en de financiering ziet er op 31 maart 214 als volgt uit, afgezet tegen de bestedingen (plaatsingen): Middelen WVS-groep Steenbergen Financiering* Bestedingen* 121,48 121, , , , , , ,12 OverVonderrealisatie -,2-52,7, ,6 * Inclusief uitruil,, inclusief andere schappen. Voor wat betreft de uitvoering van de individuele gemeentelijke Wsw-taakstellingen wordt gestuurd op gemeenteniveau. Dit moet omdat de gemeenten van het ministerie van SoZaWe jaarlijks de Wsw-taakstelling krijgen opgedragen met toekenning van de daarbij horende Wsw-rijkssubsidie. De gemeenten moeten hierover jaarlijks aan het ministerie verantwoording afleggen, waarbij het van belang is dat de individuele gemeentelijke taakstellingen zo exact mogelijk worden gehaald Voorschakeltrajecten Vanaf januari 28 is het mogelijk voor gemeenten om voor wachtlijst-kandidaten een voorschakeltraject in te kopen. Dit kan gefinancierd kan worden uit WWB-middelen (dienstverband) of met behoud van uitkering (traject). De kandidaat blijft tevens op de wachtlijst staan. Tot en met het 1e kwartaal van 214 is als volgt gebruik gemaakt van deze regeling: Voorschakeltrajecten Per 31 december 213 Nieuwe dienstverbanden Nieuwe trajecten Beëindigde dienstverbanden* Beëindigde trajecten** Per 31 maart 214 Gemiddeld t/m 1e kwartaal * De beëindiging van de dienstverbanden is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband A a n t a l Aantal "/O Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overlijden werknemer -11- w vs/lf! m.hihn

12 ** De beëindiging van trajecten is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Steenbergen Tot Aantal Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overige bestemmingen Overlijden werknemer 2.3 Dienstverbanden Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVSgroep van uw gemeente tot en met het 1e kwartaal van 214. Plaatsingen WSW Steenbergen (incl. Begeleid Werken) Se's Fte's Per 31 december ,79 118, , , Nieuwe dienstverbanden,, 5,62 5,29 7 Beëindigde dienstverbanden,56, ,72 19,17 26 Overige mutaties* 1,25 1, ,34-14,21-11 Per 31 maart ,48 118, , ,3 287 Gemiddeld t/m 1e kwartaal 12,48 118, ,5 245, Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 1e kwartaal, 24,17 Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf: Gemiddeld t/m 1e kwartaal 1, 27,6 * Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing. De gemiddelde deeltijdfactor van de geplaatsten bedraagt voor uw gemeente: 87, (WVS-groep totaal = 85 zb) Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden is van uw gemeente O (WVSgroep totaal = O) ingestroomd in een Begeleid Werken dienstverband. Aantal dienstverbanden van medewerkers met een 'ondergrensindicatie' voor uw gemeente is 1 (WVS-groep totaal = 6). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een persoonsgebonden budget voor uw gemeente is (WVS-groep totaal = ). De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 1e kwartaal 214 is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Stee nbergen Tot Reguliere arbeid buiten Wsw Aantal vb Wsw-plaatsing andere gemeente 1 4 Retour wachtlijst Wsw 4 15 Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 8 31 Uitkering werkloosheid (Vervroegd)pensioen Voorziening ihkv AWBZ Overige bestemmingen 1 38 Overlijden werknemer 2 8 Begeleid werken plaatsing m.hihn

13 De v e r d e l i n g v a n de g e p l a a t s t e W s w - m e d e w e r k e r s naar g e s l a c h t, h a n d i c a p c a t e g o r i e en a r b e i d s h a n d i c a p per 3 1 m a a r t is als v o l g t : Verdeling naar geslacht: Steenbergen Verdeling naar geslacht: T otaal Verdeling naar handicap: Steenbergen Verdeling naar handicap: T otaal 1 1 / 17/ 33 7o ^ ^ ^ ^ ^^^^ lichamelijk 25 7o o zo lichamelijk verstandelijk verstandelijk ū psychisch ū psychisch overig* u overig* 39 7o 39 7o *overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandicap: T otaal Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen : licht/matig l licht/matig 1 ernstig 1 ernstig 92 7o 94 7o Re-integratieladder Het W s w - p e r s o n e e l is o n d e r t e v e r d e l e n op de r e - i n t e g r a t i e l a d d e r *. Aan het eind v a n het 1e k w a r t a a l v a n g e l d t de v o l g e n d e v e r d e l i n g : Trainingsafdeling Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken 1, 26,14 47,44 9,44 32,12 2,56 * Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris. wvs^l ,36 58,84 989,32 274,11 55,42 98,58

14 2.3.3 Begeleid Werken detachering bij gemeenten WVS-groep heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind van het 1e kwartaal van 214 vergeleken met het eind van het 4e kwartaal van 213. Begeleid Werken bij Gemeente eind 3e kwartaal 213 eind 1e kwartaal 214 Fte's Aantal Fte's Aantal Bergen op Zoom 2, 2 2, 2 Etten-Leur,, Halderberge,, Moerdijk,, Roosendaal,, Rucphen,, Steenbergen,, Woensdrecht,, Zundert,, 2, 2 2, 2 Detachering bij Gemeente* eind 4e kwartaal 213 eind 1e kwartaal 214 Fte's Aantal Fte's Aantal Bergen op Zoom 34, ,61 36 Etten-Leur 15, ,94 22 Halderberge 3,56 4 3,56 4 Moerdijk 7,24 8 7,67 8 Roosendaal 6,78 9 7,83 9 Rucphen 2,89 3 2,89 3 Steenbergen 1,57 2 1,67 2 Woensdrecht,68 1 1, 1 Zundert 12, , , ,5 98 * Zowel individuele-detachering als groenvoorziening. 2.4 Herindicaties dienstverbanden Herindicaties ten opzichte van de regio aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 1e kwartaal van 214. Herindicaties medewerkers Aantal Aanta Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding w v s / W m.hihn

15 2.4.2 Taakstelling en w a c h t l i j s t e n ten opzichte v a n de regio De v e r h o u d i n g t u s s e n de W s w - t a a k s t e l l i n g ( W s w - d i e n s t v e r b a n d e n ) en de S W - w a c h t l i j s t ( W s w - k a n d i d a t e n ) per g e m e e n t e is als v o l g t. Taakstelling ten opzichte van regio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Steenbergen ( - O v e r i g \^--~- 5, 7o Etten-Leur m Zundert I o 95, 7o y / '^ J ^ ^ į ļ ^ ^ ^ "~~ 5 5 \ 1 ^ 3,9 7o. 4, 1 Vo ^ \Ĺ^^^^ Roosendaal Rucphen ^2 s% ì Wachtlijst ten opz ichte van regio Rucphen 12,7 7o Roosendaal 35,3 7o Woensdrecht 3,2 7o Steenbergen Overig 95,4 7o Zundert 4,6 7o 4,6 7o Moerdijk 7,4 7o Halderberge Bergen op Z o o m 6,7 7o 13,8 7o Etten-Leur 11,7 7o wvs/lf H I.HĴ*H g

16 2.5 Gemeentelijke omzet O n d e r s t a a n d t r e f t u een o v e r z i c h t a a n v a n de d o o r de g e m e e n t e n aan W V S - g r o e p v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n (in g e l d ) t o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n ( t e r v e r g e l i j k i n g z i j n de c i j f e r s o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ). I n h e t o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v a n het 1e k w a r t a a l is o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t de o m z e t v a n W V S - g r o e p bij de S t i c h t i n g S a m e n w e r k e n ( S S W ). Deze o m z e t is in het o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v e r d e e l d o v e r de g e m e e n t e n B e r g e n op Z o o m (43 7o), S t e e n b e r g e n (28,5 7o) en W o e n s d r e c h t (28,5 7o). Een g e d e e l t e v a n W o e n s d r e c h t G r o e n w o r d t g e r e a l i s e e r d via o n d e r - a a n n e m i n g. Bedrijf (in euro's) Tot en met 1e kwartaal 214 Centrale diensten Bedrijf 1 (groen + wagenpark) Bedrijf 2 (schoonm + ind. Rsd + WOL) Bedrijf 3 (post + ind. EL + ind. Boz) Bedrijf 4 (individuele deta + BW) SSW Steenbergen Tot en met 1e kwartaal 213 Verschil Tot en met 1e kwartaal 214 Tot en met 1e kwartaal 213 Verschil * Inclusief enkele crediteringen. De o m z e t per i n w o n e r v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 1e k w a r t a a l is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Omzet per inwon er Verschil Tot en met Tot en met _ (in euro's) 1e kwartaal 214 1e kwartaal Gemeente Steenbergen 5,21 5,19,2 De o m z e t per i n w o n e r t o t en m e t h e t 1e k w a r t a a l v a n v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g jaar): Omzet per inwoner 1, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Bergen op Zoom 214 Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht «213 wvs -16- Zundert

17 De o m z e t per SE v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 1e k w a r t a a l is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r dezelfde p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Verschil Tot en met Tot en met (in euro's) 1e kwartaal Gemeente Steenbergen De o m z e t per SE t o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g Omzet per S E c Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen 1 Steenbergen W oensdrecht Zundert wvs/ir -17- H I.HĴ*H j

18 3. Rechtspositie en medezeggenschap 3.1 Personele bezetting (regulier) De gebudgetteerde formatie 214 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS-groep dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan B.V. bedraagt 172 fte's. De daadwerkelijke bezetting per ultimo maart 214 is als volgt. Regeling Fte's Flexkompaan* 8,19 8 Ambtelijk 9, ,2 176 Waarvan: werkzaam bij WVS-groep 161,1 werkzaam bij Accessio B.V.,5 werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof 4,63 werkzaam bij Stichting Samen Werken 2,88 werkzaam bij Stichting WBW, werkzaam bij Atea-groep Breda 1,66 werkzaam bij Fa. Bras,34 * Op basis van een 36-urig dienstverband. 3.2 Personele regelingen & opleiding Vergoeding verblijfskosten 214 De vergoeding van de verblijfskosten is geregeld in de regeling 'Reis- en verblijfskosten'. De vergoedingen zijn per 1 januari 214 geactualiseerd en de nieuwe tarieven gepubliceerd op het intern informatienetwerk. Regeling melding vermoeden misstand Er is een nieuwe 'klokkenluidersregeling' vastgesteld. Dit naar aanleiding van het samengaan van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid met de commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid. WVS-groep was aangesloten bij deze laatste commissie en dit is nu opgegaan in de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. In de nieuwe regeling is het recht op juridische bijstand voor zowel melder als vertrouwenspersoon opgenomen. Verbod e-smoker Er is een aanpassing in het rookbeleid doorgevoerd, waarmee e-smokers en andere vormen van roken gelijk zijn gesteld met het roken van tabaksartikelen. Dit betekent dat iedere vorm van roken onder het rookverbod valt. Het is alleen toegestaan om in pauzes op de daarvoor aangewezen plekken te roken. 3.3 Medezeggenschap In het 1e kwartaal hebben er twee overlegvergaderingen (tussen de Ondernemingsraad en de algemeen directeur) plaatsgevonden. De algemeen directeur heeft de OR o.a. geïnformeerd over : - het financiële tekort van WVS-groep over 213; -18- m.hihn

19 - het t e r u g d r a a i e n v a n het besluit v a n de g e m e e n t e Roosendaal o m in geen v a s t S W - c o n t r a c t e n m e e r aan t e b i e d e n. T e v e n s z i j n er e n k e l e a r b o - a a n g e l e g e n h e d e n b e s p r o k e n. Er hebben 3 O R - v e r g a d e r i n g e n p l a a t s g e v o n d e n, w a a r v a n één e x t r a. De OR h e e f t i n g e s t e m d m e t de Regeling m e l d i n g v e r m o e d e n m i s s t a n d 2 1 3, het v e r z u i m b e l e i d en het v e r z u i m r e g l e m e n t en m e t de RI&E r a p p o r t a g e b e d r i j f 3 I b u s i n e s s p o s t ŭ p a k k e t s e r v i c e. De OR heeft een i n i t i a t i e f v o o r s t e l i n g e d i e n d bij de a l g e m e e n d i r e c t e u r o v e r het a f s c h a f f e n v a n de b e o o r d e l i n g s g e s p r e k k e n d a a r de basis v o o r deze g e s p r e k k e n zowel v o o r het SWals het a m b t e l i j k personeel is k o m e n t e v e r v a l l e n d o o r het a f s c h a f f e n v a n de o v e r g a n g s r e g e l i n g u i t l o o p s c h a l e n en de regeling s e m i f u n c t i o n e l e b e v o r d e r i n g. De OR stelt v o o r o m ( w e d e r o m ) f u n c t i o n e r i n g s g e s p r e k k e n in t e v o e r e n. V e r d e r h e e f t de OR op basis v a n een a a n t a l r e d e n e n besloten o m niet ( m e e r ) deel t e n e m e n aan de w e r k g r o e p die het 4 - j a r i g j u b i l e u m v a n W V S - g r o e p o r g a n i s e e r t. De h o o f d r e d e n is, d a t W V S - g r o e p niet in een r o o s k l e u r i g e financiële s i t u a t i e v e r k e e r t. B o v e n d i e n p l a a t s t zij v r a a g t e k e n s bij de h a a l b a a r h e i d v a n de d o e l s t e l l i n g ( e n ) v a n de open dagen. De OR was v e r t e g e n w o o r d i g d bij een o n a a n g e k o n d i g d bezoek v a n de I n s p e c t i e SZW ( A r b e i d s i n s p e c t i e ) aan het i n d u s t r i ë l e b e d r i j f aan het V a a r t v e l d in R o o s e n d a a l. T i j d e n s d i t bezoek bleek d a t aan m e d e w e r k e r s o n v o l d o e n d e v e i l i g h e i d s s c h o e n e n bij o n v e i l i g e s i t u a t i e s w a r e n v e r s t r e k t. I n m i d d e l s is de o n v e i l i g e s i t u a t i e o p g e h e v e n. Een d e l e g a t i e v a n de OR h e e f t een g e s p r e k g e h a d m e t de t o e t s i n g s c o m m i s s i e v a n Cedris v o o r het v e r k r i j g e n v a n een ( t o e k o m s t i g ) b r a n c h e k e u r m e r k. Op 12 m a a r t j l. h e b b e n er OR v e r k i e z i n g e n p l a a t s g e v o n d e n. Er zijn 7 n i e u w e k a n d i d a t e n g e k o z e n. Kort na de v e r k i e z i n g heeft er een 2 - d a a g s e OR cursus " A a n de slag m e t een n i e u w e OR " p l a a t s g e v o n d e n o m zo g o e d m o g e l i j k te w o r d e n t o e g e r u s t o m in t e spelen op g r o t e v e r a n d e r i n g e n. De a l g e m e e n d i r e c t e u r h e e f t bij a a n v a n g v a n de cursus de OR g e ï n s t a l l e e r d en h e e f t een g e d e e l t e v a n de cursus b i j g e w o o n d. Eind m a a r t heeft de a l g e m e e n d i r e c t e u r de OR b i j g e p r a a t o v e r de b e s t u u r s o p d r a c h t SW en o v e r de s t a n d v a n zaken v a n de h u i d i g e lokale en l a n d e l i j k e politieke o n t w i k k e l i n g e n. 3.4 Ziekteverzuim V e r z u i m v i s i e en v e r z u i m b e l e i d Het e e r s t e k w a r t a a l v a n is g e b r u i k t v o o r het v o r m g e v e n en v o o r b e r e i d e n v a n k o r t e i n t e r v i s i e b i j e e n k o m s t e n die in mei en j u n i v a n zullen p l a a t v i n d e n. Deze b i j e e n k o m s t e n w o r d e n w e d e r o m d o o r Falke ŭ V e r b a a n v e r z o r g d en zijn v o o r m a n a g e m e n t t e a m, d i v i s i e t e a m, b e s t u u r O n d e r n e m i n g s r a a d, de p r o d u c t i e m a n a g e r s, b e d r i j f s a r t s e n, de p e r s o n e e l s a d v i s e u r s en alle l e i d i n g g e v e n d e n. Bij deze b i j e e n k o m s t e n zal de g e s p r e k s t e c h n i e k v a n m o t i v e r e n d e g e s p r e k s v o e r i n g, w o r d e n g e ï n t e g r e e r d. Dit b e t r e f t het op een m o t i v e r e n d e w i j z e de m e d e w e r k e r s a a n s p r e k e n op hun ( v e r z u i m ) g e d r a g en o o k henzelf hier v e r a n t w o o r d e l i j k m a k e n. C a m p a g n e Gezond W e r k e n De c a m p a g n e Gezond W e r k e n g a a t de o n d e r w e r p e n die l a n d e l i j k in de a a n d a c h t k o m e n t e s t a a n op het g e b i e d v a n Psycho Sociale A r b e i d s b e l a s t i n g b i n n e n W V S - g r o e p aan de o r d e s t e l l e n. Dit j a a r zal in het t e k e n staan v a n w e r k s t r e s s. Het t i j d s t i p w a a r o p d i t w o r d t a a n g e p a k t is a f h a n k e l i j k v a n de l a n d e l i j k e acties I p r o m o t i e h i e r o m t r e n t. w vs/lf! -19- m.hihn

20 Cijfermatig overzicht Het ziekteverzuim in het 1 e kwartaal van 214 vertoont het navolgende beeld: - Wsw-medewerkers 11,4 7 (1e kwartaal 213: 14,9 7) - Regulier personeel 5,3 7 (1e kwartaal 213: 8,3 7). De verdeling van het aantal ziektegevallen over kort- en langdurend verzuim is als volgt: Kort = 1-7 dagen Middellang = 8-42 dagen Lang = dagen. Kort Middellang Lang ^65 dagen Regulier Wsw De verdeling van het aantal ziektedagen volgt: over kort- en langdurend verzuim is als Kort = 1-7 dagen Middellang = 8-42 dagen Lang = dagen. Kort Middellang Lang ^65 dagen Regulier Wsw m.hihn

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011 Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 4e kwartaal 2011 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22 Jaarverslag 2012 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 4 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 4 1.3 INSTROOM 4 1.4 BRANCHECODE 5 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Hierbij doen wij u het ontwerpjaarverslag en -jaarrekening over het jaar 2011 toekomen.

Hierbij doen wij u het ontwerpjaarverslag en -jaarrekening over het jaar 2011 toekomen. Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 BaanStede Postbus 404 1440 AK Purmerend T (0299) 469 369 F (0299)469 169 E lnfo@baanstede.nl I www.baanstede.nl Gemeente Waterland

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers Inhoud 1 Algemeen 3 Missie en Visie Organigram Kerncijfers 2 Verslagen 9 Verslag Algemeen Bestuur Verslag Raad van Commissarissen Verslag Directie Verslag Ondernemingsraad > 3 Jaarcijfers 29 Geconsolideerde

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen in regie

Gemeente Dalfsen in regie Gemeente Dalfsen in regie Een onderzoek naar een alternatieve voorziening uitvoering WSW 23 april 2012 Ir. G.C.A. Olijerhoek Dr. A.R. van Buuren Versie 2.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1.1 Vraagstelling... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3

Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3 Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Samenstelling Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 3 Deel 1 Jaarverslag 1 Algemeen 4 2 Externe ontwikkelingen 6 3 Interne ontwikkelingen 7 4

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo

Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo Martin Heekelaar Luddo Oh Maarten Adelmeijer Sander Wiersema 27 maart 2015 51764

Nadere informatie