WVS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal wvs/1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WVS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2014. wvs/1"

Transcriptie

1 WVS-groep Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 214 wvs/1 m G R O E P

2 w v s/li Gemeente Steenbergen H i ľ l 1 Ü T l WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 214 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene informatie Ontwikkelingen 4 2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal Wachtlijstgegevens Re-integratieladder wachtlijst Niet beschikbaar op de wachtlijst Herindicaties wachtlijst Financiering Wsw Voorschakeltrajecten Dienstverbanden Wsw-dienstverbanden Re-integratieladder Begeleid Werken I detachering bij gemeenten Herindicaties dienstverbanden Herindicaties ten opzichte van de regio Taakstelling en wachtlijsten ten opzichte van de regio Gemeentelijke omzet Rechtspositie en medezeggenschap Personele bezetting (regulier) Personele regelingen a opleiding Medezeggenschap Ziekteverzuim Financiële kengetallen en informatie Exploitatierekening Kosten Investeringen Verklaring van afkortingen en begrippen 25

3 Inleiding WVS-groep is een van de grotere zakelijke dienstverleners in het westen van Noord-Brabant. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVSgroep beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van WVS-groep. Dit geldt ook voor uw gemeente. Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS-groep in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS-groep en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 5 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer of per of -3- wvs/lff m.hj-h

4 1. Algemene informatie In deze k w a r t a a l r a p p o r t a g e d o e t de d i r e c t i e v e r s l a g v a n haar a c t i v i t e i t e n en r e s u l t a t e n binnen de aan h a a r v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n. Hierbij g e l d e n als leidraad de s t r a t e g i s c h e doelen uit het v a s t g e s t e l d e b e l e i d s p l a n, te w e t e n : - het bieden v a n een S W - b a a n aan o n g e v e e r 2 8 personen - het m e e r naar b u i t e n plaatsen v a n onze m e d e w e r k e r s - het z o e k e n van s a m e n w e r k i n g m e t p r i v a t e m a r k t p a r t i j e n het u i t v o e r e n van het d o o r de g e m e e n t e n v a s t g e s t e l d e w a c h t l i j s t b e l e i d. In deze r a p p o r t a g e t r e f t u sociale én financiële k e n g e t a l l e n aan o v e r (en t o t en m e t ) het 1 kwartaal van 214. e 1.1 On twikkelingen In het 1 k w a r t a a l v o n d e n de n a v o l g e n d e g e b e u r t e n i s s e n en I of o n t w i k k e l i n g e n plaats. e 1. D o o r het d a g e l i j k s b e s t u u r is het i n k o o p - en a a n b e s t e d i n g s b e l e i d v a n W V S - g r o e p v a s t g e s t e l d. T e v e n s is de Notitie inzake i n - en a a n b e s t e d i n g d o o r g e m e e n t e bij W V S g r o e p g e a c t u a l i s e e r d en aan de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e t o e g e z o n d e n m e t het v e r z o e k de m o g e l i j k h e d e n v a n i n b e s t e d i n g en SROI zoveel m o g e l i j k t e b e n u t t e n. 2. Door het d a g e l i j k s b e s t u u r is de o n t w e r p j a a r r e k e n i n g v a n W V S - g r o e p o p g e s t e l d. De j a a r r e k e n i n g sluit m e t een nadelig r e s u l t a a t v a n C 2,6 m i l j o e n. In het e e r s t e k w a r t a a l v a n w e r d nog een verlies v o o r s p e l t v a n C 3,5 m i l j o e n. W V S g r o e p is er d e r h a l v e in g e s l a a g d het verlies a a n z i e n l i j k te b e p e r k e n. T e v e n s is d o o r het d a g e l i j k s b e s t u u r een o n t w e r p b e g r o t i n g o p g e s t e l d. Dit b e t r e f t een ' g l o b a l e ' b e g r o t i n g w a a r b i j u i t s l u i t e n d r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t de s i t u a t i e zoals die nu ( b e k e n d ) is. S c h e r p op de k o s t e n letten is een aspect d a t hoog in het v a a n d e l s t a a t bij W V S - g r o e p. Aan de o p b r e n g s t e n k a n t l e v e r t W V S - g r o e p e v e n e e n s e x t r a i n s p a n n i n g e n. Zo w o r d e n b e s t a a n d e k l a n t e n b e n a d e r d o m i n g a n g e n v o o r a n d e r e p r o d u c t e n en d i e n s t e n t e v i n d e n. D a a r n a a s t zijn er d i v e r s e c o m m e r c i ë l e acties g e s t a r t d o o r m i d d e l v a n m a i l i n g e n, f l y e r - a c t i e s en a c t i e f bezoek v a n d i v e r s e z a k e l i j k e n e t w e r k e n. Ook i n t e r n e t m a r k e t i n g in c o m b i n a t i e m e t social media en de o n t w i k k e l i n g v a n een n i e u w e w e b s i t e zijn m i d d e l e n die ingezet w o r d e n o m de o m z e t in positieve zin te b e ï n v l o e d e n. In het c o m m e r c i e e l o v e r l e g w o r d e n de b o v e n s t a a n d e i n s p a n n i n g e n a f g e s t e m d en w o r d e n d u i d e l i j k e a f s p r a k e n g e m a a k t. D o o r de v o r m i n g v a n één w e r k b e d r i j f in c o m b i n a t i e m e t de v r a a g v a n u i t de m a r k t w o r d t er m e e r i n t e g r a a l g e w e r k t. V o o r d i v e r s e k l a n t e n bieden w i j nu een t o t a a l c o n c e p t v a n p r o d u c t e n en d i e n s t e n aan w a a r d o o r er s p r a k e is van o p t i m a l e o n t z o r g i n g. B e d r i j v e n k r i j g e n één c o n t a c t p e r s o o n, één f a c t u u r en een breed en professioneel scala aan w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o d e n. W V S - g r o e p zal de k o m e n d e t i j d nog a c t i e v e r acquisitie plegen m e t d i t ' t o t a a l p a k k e t '. H i e r o n d e r t r e f t u een r e s u m é aan v a n de c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n in het 4e k w a r t a a l W V S - g r o e p, dat werkt! O n d e r s t a a n d de b e l a n g r i j k s t e c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n W V S - g r o e p. Gelet onze relatie m e t onze k l a n t e n n o e m e n w e geen b e d r i j f s n a m e n. wvs/ir -4- m.hj-h

5 Online marketing Er is nog steeds s p r a k e van g r o e i in het a a n t a l d i g i t a l e a a n v r a g e n. In het e e r s t e k w a r t a a l h e b b e n we 53 c o m m e r c i ë l e a a n v r a g e n via de online m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n v e r k r e g e n. In het e e r s t e k w a r t a a l v a n w a r e n d i t nog 4 4 a a n v r a g e n. O m nog m e e r b e d r i j v e n aan ons te binden z o n d e r t e v e e l in te z e t t e n op o u t b o u n d m a r k e t i n g ( a c q u i s i t i e, b e l l e n, m a i l i n g s ) zijn we a f g e l o p e n k w a r t a a l b e g o n n e n m e t een k o p g r o e p k e n n i s d e l i n g. V e e r t i e n c o l l e g a ' s, v a r i ë r e n d v a n b e d r i j f s l e i d e r s t o t a c c o u n t m a n a g e r s w o r d e n opgeleid o m via social media op een v r i e n d e l i j k e w i j z e h u n specifieke kennis te delen m e t de b u i t e n w e r e l d. Dit past in de i n b o u n d marketingstrategie van WVS-groep. Cross-selling Binnen W V S - g r o e p k e n t m e n al enige t i j d het Crosselling o v e r l e g ( k r u i s b e s t u i v i n g ). M e d e w e r k e r s m e t veel k l a n t e n c o n t a c t e n en c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n, k o m e n m a a n d e l i j k s bij e l k a a r o m zaken op e l k a a r af te s t e m m e n o m o p die m a n i e r e f f e c t i e v e r en e f f i c i ë n t e r de k l a n t e n te b e n a d e r e n en v a n d i e n s t te z i j n. Een c o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 5 g e m e e n t e n n e e m t o o k deel aan d i t o v e r l e g. U i t g a n g s p u n t e n v a n d i t o v e r l e g zijn o.a. de k l a n t c e n t r a a l s t e l l e n, geen kansen o n b e n u t laten en de ( p o t e n t i ë l e ) k l a n t e n g o e d in beeld b r e n g e n en hen een t o t a a l p a k k e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n. Door deze w e r k w i j z e en m e t het i n z e t t e n v a n het i n s t r u m e n t social media beoogt W V S - g r o e p de k l a n t e n nog b e t e r van d i e n s t te k u n n e n z i j n. Industriële activiteiten D o o r d e e l n a m e aan een t e n d e r is d o o r een b e k e n d e s u p e r m a r k t k e t e n in N e d e r l a n d aan W V S - g r o e p de o p d r a c h t g e g u n d, o m in w e e k o n t b i j t b o x e n te v e r p a k k e n b i n n e n 2 d a g e n. Deze o n t b i j t b o x e n zijn i. v. m. K o n i n g s d a g b e s t e m d v o o r d i v e r s e scholen in N e d e r l a n d. Bij een c o - p a c k e r in E t t e n - L e u r zijn we b e g o n n e n m e t een n i e u w e g r o e p s d e t a c h e r i n g v a n o n g e v e e r 25 m e d e w e r k e r s. Een b e s t a a n d e g r o e p s d e t a c h e r i n g bij een d i s t r i b i t e u r v a n Aloë Vera in Roosendaal is m e t 25 m e d e w e r k e r s u i t g e b r e i d. V o o r een p r o d u c e n t in wellness p r o d u c t e n h e b b e n we een s t r u c t u r e l e o p d r a c h t g e k r e g e n v o o r het m a k e n v a n w a r m t e k u s s e n s. Er is v o o r een n i e u w e relatie een pilot o p g e s t a r t v o o r het d e m o n t e r e n v a n a f g e s c h r e v e n c o m p u t e r s y s t e m e n, die later g e r e c y c l e d w o r d e n. V o o r een Belgische p a r t i j h a n d e l a a r heeft I n d u s t r i e de o p d r a c h t g e k r e g e n, o m bij een g r o t e p a r t i j v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n h a n d m a t i g d i v e r s e codes te v e r w i j d e r e n. V o o r een b e s t a a n d e relatie uit M o e r d i j k h e b b e n we een g r o t e o p d r a c h t o n t v a n g e n v o o r het a s s e m b l e r e n en v u l l e n van een luxe v e r p a k k i n g v o o r s i g a r e t t e n. Groen/ Businesspost Het c o n t r a c t m e t de g e m e e n t e Roosendaal is n a g e n o e g r o n d. Het is een s a m e n w e r k i n g m e t het T e a m O p e n b a r e W e r k e n, Sociale Z a k e n en W V S - g r o e p. Het G r o e n o n d e r h o u d w o r d t o n d e r de vlag van de g e m e e n t e u i t g e v o e r d in 18 w i j k t e a m s die w o r d e n a a n g e s t u u r d d o o r de g e m e e n t e en W V S - g r o e p. Het o n d e r h o u d is m e e r dan Groen a l l e e n. Het is de bedoeling d a t ook kleine reparaties aan s t r a a t w e r k, v e r k e e r s b o r d e n, kleine c a l a m i t e i t e n e. d. w o r d e n m e e g e n o m e n t i j d e n s de r o n d g a n g d o o r de w i j k. Een g r o t e z o r g i n s t e l l i n g uit de regio h e e f t v o o r het g r o e n o n d e r h o u d o p 12 locaties v o o r W V S - g r o e p g e k o z e n v a n w e g e de g o e d e k w a l i t e i t. Het b e t r e f t een 1 j a r i g c o n t r a c t m e t een o p t i e v a n nog eens 2 j a a r. V a n w e g e de g o e d e e r v a r i n g e n die m e n h e e f t m. b. t. het u i t r i j d e n I v e r w i s s e l e n v a n c o n t a i n e r s d o o r W V S - g r o e p, is d o o r m e e r d e r e g e m e e n t e n in de regio via een regionaal inzamelingsbedrijf voor huishoudelijk afval, gekozen voor WVS-groep. wvs/ir -5- m.hj-h

6 De a f d e l i n g B e s t r a t i n g h e e f t de o r d e r g e k r e g e n o m de b r a n d g a n g e n v a n een w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g in T i l b u r g te h e r s t r a t e n. Het Franciscus z i e k e n h u i s heeft W V S - g r o e p g e v r a a g d een n i e u w e t u i n aan t e leggen. Een w o n i n g b o u w c o ö p e r a t i e in M o e r d i j k heeft W V S - g r o e p de o p d r a c h t g e g u n d een t u i n aan te leggen en de b o m e n te o n d e r h o u d e n. Door e n k e l e g e m e e n t e n is g e k o z e n u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n in te z e t t e n bij de a v o n d o p v o e r p l o e g bij PostNl. W V S - g r o e p zal d i t proces b e g e l e i d e n. Z i e k e n h u i s Lievensberg en G G Z W N B laten hun post b e z o r g e n d o o r Businesspost. Detachering Een i n s t a l l a t i e b e d r i j f uit de regio h e e f t een S W - m e d e w e r k e r die d a a r g e d e t a c h e e r d w a s, in dienst g e n o m e n in het k a d e r van Begeleid W e r k e n. M e d e w e r k e r s van W V S - g r o e p en u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n van E t t e n - L e u r w e r k e n s a m e n bij 4 i n z a m e l i n g s p u n t e n van s u p e r m a r k t e n. Dit o m plastic afval uit het milieu te h o u d e n. Bij een g r o t e b r o u w e r i j uit de regio is het a a n t a l g e d e t a c h e e r d e n u i t g e b r e i d v a n 1 naar 2 fulltimers. Na de g e h o u d e n w e r k t o p heeft W V S - g r o e p 1 m e d e w e r k e r k u n n e n d e t a c h e r e n bij een logistiek bedrijf. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( w e g e n b o u w en b e s t r a t i n g ) 1 medewerker gedetacheerd. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( t u i n a a n l e g en o n d e r h o u d ) 1 m e d e w e r k e r g e d e t a c h e e r d. Met ons g r o e n b e d r i j f w o r d t n a d e r o n d e r z o c h t of v e r d e r e s a m e n w e r k i n g bij de k l a n t m o g e l i j k is. Bij een s c h i l d e r b e d r i j f uit de regio heeft W V S - g r o e p 1 m e d e w e r k e r g e d e t a c h e e r d. Men is in g e s p r e k o m m o g e l i j k m e e r m e n s e n te d e t a c h e r e n. G e m e e n t e M o e r d i j k h e e f t, via W V S - g r o e p, 1 S W - m e d e w e r k e r a a n g e s t e l d als assistent-havenmeester. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( s u p e r m a r k t ) 1 m e d e w e r k e r gedetacheerd. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( d i s t r i b u t i e b e d r i j f ) 2 m e d e w e r k e r s g e d e t a c h e e r d. Het b e d r i j f d o e t o o k een beroep op het Flying Corps (een g r o e p v a n 5 t o t 1 m e d e w e r k e r s die flexibel k u n n e n w o r d e n i n g e z e t ). V a n u i t W V S - g r o e p z i j n er bij nog 5 k l a n t e n m e n s e n i n d i v i d u e e l g e d e t a c h e e r d w a a r d o o r er in het laatste k w a r t a a l 14 m e d e w e r k e r s i n d i v i d u e e l g e d e t a c h e e r d z i j n. Samenwerking Er is een a f t r a p g e d a a n in het eerste k w a r t a a l m e t collega S W - b e d r i j v e n WAVA I Go! ( O o s t e r h o u t ) en A t e a - g r o e p ( B r e d a ) o m s a m e n t o t een u n i f o r m e w e r k a a n p a k t e k o m e n. Met v e r s c h i l l e n d e w e r k g r o e p e n w o r d e n de z a k e n die bij iedereen goed lopen g e ï n v e n t a r i s e e r d. Medio j u n i v o l g t een t e r u g k o p p e l i n g v a n alle b e v i n d i n g e n aan de directie. In d e c e m b e r is er een w e r k c o n f e r e n t i e g e o r g a n i s e e r d v o o r de 19 g e m e e n t e n, het UWV, de 3 SW b e d r i j v e n en de k e n n i s c e n t r a o m t o t 1 g e c o ö r d i n e e r d e w e r k g e v e r s b e n a d e r i n g te k o m e n. H i e r u i t zijn 5 w e r k g r o e p e n en een b o u w p l o e g g e v o r m d. Een d e e l n a m e uit alle regio's, v a n u i t de v e r s c h i l l e n d e disciplines, is actief b e t r o k k e n o m hier v e r d e r v o r m aan t e g e v e n. I n het eerste k w a r t a a l v a n zijn de p r o j e c t l e i d e r s b e n o e m d, p r o j e c t p l a n n e n o p g e s t e l d en de w e r k g r o e p e n s a m e n g e s t e l d. V a n a f m a a r t zijn de w e r k g r o e p e n aan de slag g e g a a n. Medio s e p t e m b e r d i e n e n zaken g e ï m p l e m e n t e e r d te g a a n w o r d e n. - W V S - g r o e p is lid g e w o r d e n v a n o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g H a l d e r b e r g e. wvs/ir -6- HIHJ-H

7 - Er is een succesvolle werktop georganiseerd waarbij 8 deelnemers aanwezig waren waarvan 4 werkgevers. Er zijn tevens plaatsingen en constructieve gesprekken over verdere samenwerking uitgekomen en op 11 april volgde er een rondleiding bij 1 van de werkgevers. - Er zijn gesprekken gaande met Titurel, specialist in opvang en begeleiding van medewerkers met autisme, om een 'onderweg naar huis' bijeenkomst te gaan organiseren rondom het thema autisme. Hierbij worden zowel werkgevers als dienstverleners betrokken. - Samen met de gemeenten Roosendaal, Etten Leur, Breda en Oosterhout, WAVA I Go! en Atea-groep zijn we in overleg gegaan om het verzoek van PostNl om een avondploeg te gaan realiseren. Een mooi begin van een daadwerkelijke samenwerking waarbij de werkgever centraal staat. -7- wvs/lf f HIHJ-H

8 2. Informatie van u w gemeente en WVS-groep totaal O m als W V S - g r o e p in a f z o n d e r l i j k e m a r k t o m g e v i n g e n succesvol t e k u n n e n z i j n, zijn c o n c u r r e r e n d w e r k e n en het l e v e r e n v a n k w a l i t e i t a b s o l u t e v o o r w a a r d e n. W V S - g r o e p m o e t zich n a m e l i j k k u n n e n m e t e n m e t de b e t e r e b e d r i j v e n in de d i v e r s e m a r k t e n. Alleen d a n kan W V S - g r o e p w e r k g e l e g e n h e i d op langere t e r m i j n g a r a n d e r e n en m e d e w e r k e r s een v o l w a a r d i g e w e r k p l e k bieden w a a r ze t r o t s op k u n n e n z i j n. Onze sociale d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n slechts g e r e a l i s e e r d w o r d e n bij het b e s c h i k b a a r h e b b e n v a n v o l d o e n d e w e r k. O m c o n t i n u ï t e i t t e bieden zijn positieve r e s u l t a t e n e s s e n t i e e l. 2.1 Wachtlijstgegevens W V S - g r o e p v o e r t n a m e n s de g e m e e n t e n het w a c h t l i j s t b e h e e r uit i n g e v o l g e de W s w. Het w a c h t l i j s t b e h e e r w o r d t op r e g i o n a a l niveau u i t g e v o e r d. De p l a a t s i n g e n v i n d e n plaats op basis v a n de g e m e e n t e l i j k e w a c h t l i j s t v e r o r d e n i n g. Het v e r l o o p v a n de w a c h t l i j s t is als v o l g t. Per 31 december 213 Instroom (nieuwe indicaties) Uitstroom naar een dienstverband* Overige m u t a t i e s * * Per 31 maart 214 Aantal * Zie onderstaande specificatie. * * Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien of personen die niet beschikbaar zijn. De k a n d i d a t e n op de w a c h t l i j s t die z i j n u i t g e s t r o o m d naar een d i e n s t v e r b a n d h a d d e n de volgende uitkering: Steenbergen Ander inkomen Geen inkomen Inkomen uit gesubsidieerde arbeid ihkv de WWB Uitkering WWB, IOAW, IOAZ Uitkering werkloosheid (niet WWB) Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid De p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t per 3 1 m a a r t z i j n als v o l g t t e v e r d e l e n naar g e s l a c h t, h a n d i c a p c a t e g o r i e, a r b e i d s h a n d i c a p en l e e f t i j d. Verdeling naar geslacht: Steenbergen verdeling naar geslacht: T otaal vrouw w v s / ì f^ -8- H:1.HI"H ĩ

9 Verdeling naar handicap: Steenbergen Verdeling naar handicap: lichamelijk lichamelijk verstandelijk verstandelijk psychisch o psychisch overig l overig* *overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen Verdeling naar arbeidshandicap: licht/matig licht/matig ernstig ernstig Verdeling naar leeftijd: Steenbergen Verdeling naar leeftijd: tot 27 tot 27 tot 35 tot 35 n tot 45 tot 45 tot 55 tot 55 tot 65 tot 65 De w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t is als v o l g t t e c l a s s i f i c e r e n : Tijdsduur op de wachtlijst: Steenbergen Tijdsduur op de wachtlijst: < 1 jaar 1-2 jaar > 2 jaar < 1 jaar 1-2 jaar > 2 jaar De g e m i d d e l d e w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t uit u w g e m e e n t e b e d r a a g t 1 6, 7 7 m a a n d e n ( W V S - g r o e p t o t a a l = 1 8, 7 8 ) per 3 1 m a a r t I n d e c e m b e r is g e s t a r t m e t een o p s c h o n i n g v a n de S W - w a c h t l i j s t. V a n SWg e ï n d i c e e r d e n die al langer niet b e s c h i k b a a r z i j n (en b l i j v e n ) v o o r een S W - d i e n s t v e r b a n d zal de S W - i n d i c a t i e w o r d e n i n g e t r o k k e n. Z i j zullen d a a r n a v a n de w a c h t l i j s t w o r d e n v e r w i j d e r d. -9- wvs/ir

10 2.1.1 Re-integratieladder wachtlijst De personen op de wachtlijst zijn onder te verdelen op de re-integratieladder*. Aan het eind van het 1e kwartaal van 214 geldt de volgende verdeling: Re-integratieladder wachtlijst Steenbergen Trainingsafdeling 3 34 Binnen onder eigen leiding 16 Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 1 7 Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering 2 8 Begeleid werken 2 Nog niet plaatsbaar 7 25 * Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris Niet beschikbaar op de wachtlijst Personen op de wachtlijst die niet beschikbaar zijn met de reden aan het eind van het 1e kwartaal van 214 (deze personen worden periodiek gevolgd door de afdeling Arbeidsontwikkeling): Niet beschikbaar op de wachtlijst Steenbergen Momenteel geen interesse Ziekte 1 Opleiding Detentie Arbeid met loonkostensubsidie 1 Aanmelding Arbo-traject Momenteel niet bereid Herindicaties wachtlijst Herindicaties van de personen op de wachtlijst ten opzichte van de regio tot en met het 1e kwartaal van 214: Herindicaties wachtlijst Aantal Aantal Verlenging indicatie 3 63 Bovengrens* Ondergrens** 3 63 *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding. -1- w vs/lf! m.hihn

11 2.2 Financiering Wsw Door het ministerie van Szw is voor 212 aan de gemeenten een Wsw-taakstelling (Wswrijksbudget) toegekend. De gemeenten in het werkgebied van WVS-groep hebben door middel van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) de uitvoering van de Wsw-taakstelling opgedragen aan WVS-groep. Hiertoe wordt de Wsw-rijkssubsidie door de gemeenten aan WVS-groep overgedragen. De uitvoering van de taakstelling en de financiering ziet er op 31 maart 214 als volgt uit, afgezet tegen de bestedingen (plaatsingen): Middelen WVS-groep Steenbergen Financiering* Bestedingen* 121,48 121, , , , , , ,12 OverVonderrealisatie -,2-52,7, ,6 * Inclusief uitruil,, inclusief andere schappen. Voor wat betreft de uitvoering van de individuele gemeentelijke Wsw-taakstellingen wordt gestuurd op gemeenteniveau. Dit moet omdat de gemeenten van het ministerie van SoZaWe jaarlijks de Wsw-taakstelling krijgen opgedragen met toekenning van de daarbij horende Wsw-rijkssubsidie. De gemeenten moeten hierover jaarlijks aan het ministerie verantwoording afleggen, waarbij het van belang is dat de individuele gemeentelijke taakstellingen zo exact mogelijk worden gehaald Voorschakeltrajecten Vanaf januari 28 is het mogelijk voor gemeenten om voor wachtlijst-kandidaten een voorschakeltraject in te kopen. Dit kan gefinancierd kan worden uit WWB-middelen (dienstverband) of met behoud van uitkering (traject). De kandidaat blijft tevens op de wachtlijst staan. Tot en met het 1e kwartaal van 214 is als volgt gebruik gemaakt van deze regeling: Voorschakeltrajecten Per 31 december 213 Nieuwe dienstverbanden Nieuwe trajecten Beëindigde dienstverbanden* Beëindigde trajecten** Per 31 maart 214 Gemiddeld t/m 1e kwartaal * De beëindiging van de dienstverbanden is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband A a n t a l Aantal "/O Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overlijden werknemer -11- w vs/lf! m.hihn

12 ** De beëindiging van trajecten is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Steenbergen Tot Aantal Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overige bestemmingen Overlijden werknemer 2.3 Dienstverbanden Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVSgroep van uw gemeente tot en met het 1e kwartaal van 214. Plaatsingen WSW Steenbergen (incl. Begeleid Werken) Se's Fte's Per 31 december ,79 118, , , Nieuwe dienstverbanden,, 5,62 5,29 7 Beëindigde dienstverbanden,56, ,72 19,17 26 Overige mutaties* 1,25 1, ,34-14,21-11 Per 31 maart ,48 118, , ,3 287 Gemiddeld t/m 1e kwartaal 12,48 118, ,5 245, Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 1e kwartaal, 24,17 Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf: Gemiddeld t/m 1e kwartaal 1, 27,6 * Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing. De gemiddelde deeltijdfactor van de geplaatsten bedraagt voor uw gemeente: 87, (WVS-groep totaal = 85 zb) Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden is van uw gemeente O (WVSgroep totaal = O) ingestroomd in een Begeleid Werken dienstverband. Aantal dienstverbanden van medewerkers met een 'ondergrensindicatie' voor uw gemeente is 1 (WVS-groep totaal = 6). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een persoonsgebonden budget voor uw gemeente is (WVS-groep totaal = ). De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 1e kwartaal 214 is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Stee nbergen Tot Reguliere arbeid buiten Wsw Aantal vb Wsw-plaatsing andere gemeente 1 4 Retour wachtlijst Wsw 4 15 Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 8 31 Uitkering werkloosheid (Vervroegd)pensioen Voorziening ihkv AWBZ Overige bestemmingen 1 38 Overlijden werknemer 2 8 Begeleid werken plaatsing m.hihn

13 De v e r d e l i n g v a n de g e p l a a t s t e W s w - m e d e w e r k e r s naar g e s l a c h t, h a n d i c a p c a t e g o r i e en a r b e i d s h a n d i c a p per 3 1 m a a r t is als v o l g t : Verdeling naar geslacht: Steenbergen Verdeling naar geslacht: T otaal Verdeling naar handicap: Steenbergen Verdeling naar handicap: T otaal 1 1 / 17/ 33 7o ^ ^ ^ ^ ^^^^ lichamelijk 25 7o o zo lichamelijk verstandelijk verstandelijk ū psychisch ū psychisch overig* u overig* 39 7o 39 7o *overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandicap: T otaal Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen : licht/matig l licht/matig 1 ernstig 1 ernstig 92 7o 94 7o Re-integratieladder Het W s w - p e r s o n e e l is o n d e r t e v e r d e l e n op de r e - i n t e g r a t i e l a d d e r *. Aan het eind v a n het 1e k w a r t a a l v a n g e l d t de v o l g e n d e v e r d e l i n g : Trainingsafdeling Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken 1, 26,14 47,44 9,44 32,12 2,56 * Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris. wvs^l ,36 58,84 989,32 274,11 55,42 98,58

14 2.3.3 Begeleid Werken detachering bij gemeenten WVS-groep heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind van het 1e kwartaal van 214 vergeleken met het eind van het 4e kwartaal van 213. Begeleid Werken bij Gemeente eind 3e kwartaal 213 eind 1e kwartaal 214 Fte's Aantal Fte's Aantal Bergen op Zoom 2, 2 2, 2 Etten-Leur,, Halderberge,, Moerdijk,, Roosendaal,, Rucphen,, Steenbergen,, Woensdrecht,, Zundert,, 2, 2 2, 2 Detachering bij Gemeente* eind 4e kwartaal 213 eind 1e kwartaal 214 Fte's Aantal Fte's Aantal Bergen op Zoom 34, ,61 36 Etten-Leur 15, ,94 22 Halderberge 3,56 4 3,56 4 Moerdijk 7,24 8 7,67 8 Roosendaal 6,78 9 7,83 9 Rucphen 2,89 3 2,89 3 Steenbergen 1,57 2 1,67 2 Woensdrecht,68 1 1, 1 Zundert 12, , , ,5 98 * Zowel individuele-detachering als groenvoorziening. 2.4 Herindicaties dienstverbanden Herindicaties ten opzichte van de regio aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 1e kwartaal van 214. Herindicaties medewerkers Aantal Aanta Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding w v s / W m.hihn

15 2.4.2 Taakstelling en w a c h t l i j s t e n ten opzichte v a n de regio De v e r h o u d i n g t u s s e n de W s w - t a a k s t e l l i n g ( W s w - d i e n s t v e r b a n d e n ) en de S W - w a c h t l i j s t ( W s w - k a n d i d a t e n ) per g e m e e n t e is als v o l g t. Taakstelling ten opzichte van regio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Steenbergen ( - O v e r i g \^--~- 5, 7o Etten-Leur m Zundert I o 95, 7o y / '^ J ^ ^ į ļ ^ ^ ^ "~~ 5 5 \ 1 ^ 3,9 7o. 4, 1 Vo ^ \Ĺ^^^^ Roosendaal Rucphen ^2 s% ì Wachtlijst ten opz ichte van regio Rucphen 12,7 7o Roosendaal 35,3 7o Woensdrecht 3,2 7o Steenbergen Overig 95,4 7o Zundert 4,6 7o 4,6 7o Moerdijk 7,4 7o Halderberge Bergen op Z o o m 6,7 7o 13,8 7o Etten-Leur 11,7 7o wvs/lf H I.HĴ*H g

16 2.5 Gemeentelijke omzet O n d e r s t a a n d t r e f t u een o v e r z i c h t a a n v a n de d o o r de g e m e e n t e n aan W V S - g r o e p v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n (in g e l d ) t o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n ( t e r v e r g e l i j k i n g z i j n de c i j f e r s o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ). I n h e t o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v a n het 1e k w a r t a a l is o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t de o m z e t v a n W V S - g r o e p bij de S t i c h t i n g S a m e n w e r k e n ( S S W ). Deze o m z e t is in het o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v e r d e e l d o v e r de g e m e e n t e n B e r g e n op Z o o m (43 7o), S t e e n b e r g e n (28,5 7o) en W o e n s d r e c h t (28,5 7o). Een g e d e e l t e v a n W o e n s d r e c h t G r o e n w o r d t g e r e a l i s e e r d via o n d e r - a a n n e m i n g. Bedrijf (in euro's) Tot en met 1e kwartaal 214 Centrale diensten Bedrijf 1 (groen + wagenpark) Bedrijf 2 (schoonm + ind. Rsd + WOL) Bedrijf 3 (post + ind. EL + ind. Boz) Bedrijf 4 (individuele deta + BW) SSW Steenbergen Tot en met 1e kwartaal 213 Verschil Tot en met 1e kwartaal 214 Tot en met 1e kwartaal 213 Verschil * Inclusief enkele crediteringen. De o m z e t per i n w o n e r v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 1e k w a r t a a l is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Omzet per inwon er Verschil Tot en met Tot en met _ (in euro's) 1e kwartaal 214 1e kwartaal Gemeente Steenbergen 5,21 5,19,2 De o m z e t per i n w o n e r t o t en m e t h e t 1e k w a r t a a l v a n v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g jaar): Omzet per inwoner 1, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Bergen op Zoom 214 Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht «213 wvs -16- Zundert

17 De o m z e t per SE v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 1e k w a r t a a l is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r dezelfde p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Verschil Tot en met Tot en met (in euro's) 1e kwartaal Gemeente Steenbergen De o m z e t per SE t o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g Omzet per S E c Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen 1 Steenbergen W oensdrecht Zundert wvs/ir -17- H I.HĴ*H j

18 3. Rechtspositie en medezeggenschap 3.1 Personele bezetting (regulier) De gebudgetteerde formatie 214 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS-groep dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan B.V. bedraagt 172 fte's. De daadwerkelijke bezetting per ultimo maart 214 is als volgt. Regeling Fte's Flexkompaan* 8,19 8 Ambtelijk 9, ,2 176 Waarvan: werkzaam bij WVS-groep 161,1 werkzaam bij Accessio B.V.,5 werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof 4,63 werkzaam bij Stichting Samen Werken 2,88 werkzaam bij Stichting WBW, werkzaam bij Atea-groep Breda 1,66 werkzaam bij Fa. Bras,34 * Op basis van een 36-urig dienstverband. 3.2 Personele regelingen & opleiding Vergoeding verblijfskosten 214 De vergoeding van de verblijfskosten is geregeld in de regeling 'Reis- en verblijfskosten'. De vergoedingen zijn per 1 januari 214 geactualiseerd en de nieuwe tarieven gepubliceerd op het intern informatienetwerk. Regeling melding vermoeden misstand Er is een nieuwe 'klokkenluidersregeling' vastgesteld. Dit naar aanleiding van het samengaan van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid met de commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid. WVS-groep was aangesloten bij deze laatste commissie en dit is nu opgegaan in de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. In de nieuwe regeling is het recht op juridische bijstand voor zowel melder als vertrouwenspersoon opgenomen. Verbod e-smoker Er is een aanpassing in het rookbeleid doorgevoerd, waarmee e-smokers en andere vormen van roken gelijk zijn gesteld met het roken van tabaksartikelen. Dit betekent dat iedere vorm van roken onder het rookverbod valt. Het is alleen toegestaan om in pauzes op de daarvoor aangewezen plekken te roken. 3.3 Medezeggenschap In het 1e kwartaal hebben er twee overlegvergaderingen (tussen de Ondernemingsraad en de algemeen directeur) plaatsgevonden. De algemeen directeur heeft de OR o.a. geïnformeerd over : - het financiële tekort van WVS-groep over 213; -18- m.hihn

19 - het t e r u g d r a a i e n v a n het besluit v a n de g e m e e n t e Roosendaal o m in geen v a s t S W - c o n t r a c t e n m e e r aan t e b i e d e n. T e v e n s z i j n er e n k e l e a r b o - a a n g e l e g e n h e d e n b e s p r o k e n. Er hebben 3 O R - v e r g a d e r i n g e n p l a a t s g e v o n d e n, w a a r v a n één e x t r a. De OR h e e f t i n g e s t e m d m e t de Regeling m e l d i n g v e r m o e d e n m i s s t a n d 2 1 3, het v e r z u i m b e l e i d en het v e r z u i m r e g l e m e n t en m e t de RI&E r a p p o r t a g e b e d r i j f 3 I b u s i n e s s p o s t ŭ p a k k e t s e r v i c e. De OR heeft een i n i t i a t i e f v o o r s t e l i n g e d i e n d bij de a l g e m e e n d i r e c t e u r o v e r het a f s c h a f f e n v a n de b e o o r d e l i n g s g e s p r e k k e n d a a r de basis v o o r deze g e s p r e k k e n zowel v o o r het SWals het a m b t e l i j k personeel is k o m e n t e v e r v a l l e n d o o r het a f s c h a f f e n v a n de o v e r g a n g s r e g e l i n g u i t l o o p s c h a l e n en de regeling s e m i f u n c t i o n e l e b e v o r d e r i n g. De OR stelt v o o r o m ( w e d e r o m ) f u n c t i o n e r i n g s g e s p r e k k e n in t e v o e r e n. V e r d e r h e e f t de OR op basis v a n een a a n t a l r e d e n e n besloten o m niet ( m e e r ) deel t e n e m e n aan de w e r k g r o e p die het 4 - j a r i g j u b i l e u m v a n W V S - g r o e p o r g a n i s e e r t. De h o o f d r e d e n is, d a t W V S - g r o e p niet in een r o o s k l e u r i g e financiële s i t u a t i e v e r k e e r t. B o v e n d i e n p l a a t s t zij v r a a g t e k e n s bij de h a a l b a a r h e i d v a n de d o e l s t e l l i n g ( e n ) v a n de open dagen. De OR was v e r t e g e n w o o r d i g d bij een o n a a n g e k o n d i g d bezoek v a n de I n s p e c t i e SZW ( A r b e i d s i n s p e c t i e ) aan het i n d u s t r i ë l e b e d r i j f aan het V a a r t v e l d in R o o s e n d a a l. T i j d e n s d i t bezoek bleek d a t aan m e d e w e r k e r s o n v o l d o e n d e v e i l i g h e i d s s c h o e n e n bij o n v e i l i g e s i t u a t i e s w a r e n v e r s t r e k t. I n m i d d e l s is de o n v e i l i g e s i t u a t i e o p g e h e v e n. Een d e l e g a t i e v a n de OR h e e f t een g e s p r e k g e h a d m e t de t o e t s i n g s c o m m i s s i e v a n Cedris v o o r het v e r k r i j g e n v a n een ( t o e k o m s t i g ) b r a n c h e k e u r m e r k. Op 12 m a a r t j l. h e b b e n er OR v e r k i e z i n g e n p l a a t s g e v o n d e n. Er zijn 7 n i e u w e k a n d i d a t e n g e k o z e n. Kort na de v e r k i e z i n g heeft er een 2 - d a a g s e OR cursus " A a n de slag m e t een n i e u w e OR " p l a a t s g e v o n d e n o m zo g o e d m o g e l i j k te w o r d e n t o e g e r u s t o m in t e spelen op g r o t e v e r a n d e r i n g e n. De a l g e m e e n d i r e c t e u r h e e f t bij a a n v a n g v a n de cursus de OR g e ï n s t a l l e e r d en h e e f t een g e d e e l t e v a n de cursus b i j g e w o o n d. Eind m a a r t heeft de a l g e m e e n d i r e c t e u r de OR b i j g e p r a a t o v e r de b e s t u u r s o p d r a c h t SW en o v e r de s t a n d v a n zaken v a n de h u i d i g e lokale en l a n d e l i j k e politieke o n t w i k k e l i n g e n. 3.4 Ziekteverzuim V e r z u i m v i s i e en v e r z u i m b e l e i d Het e e r s t e k w a r t a a l v a n is g e b r u i k t v o o r het v o r m g e v e n en v o o r b e r e i d e n v a n k o r t e i n t e r v i s i e b i j e e n k o m s t e n die in mei en j u n i v a n zullen p l a a t v i n d e n. Deze b i j e e n k o m s t e n w o r d e n w e d e r o m d o o r Falke ŭ V e r b a a n v e r z o r g d en zijn v o o r m a n a g e m e n t t e a m, d i v i s i e t e a m, b e s t u u r O n d e r n e m i n g s r a a d, de p r o d u c t i e m a n a g e r s, b e d r i j f s a r t s e n, de p e r s o n e e l s a d v i s e u r s en alle l e i d i n g g e v e n d e n. Bij deze b i j e e n k o m s t e n zal de g e s p r e k s t e c h n i e k v a n m o t i v e r e n d e g e s p r e k s v o e r i n g, w o r d e n g e ï n t e g r e e r d. Dit b e t r e f t het op een m o t i v e r e n d e w i j z e de m e d e w e r k e r s a a n s p r e k e n op hun ( v e r z u i m ) g e d r a g en o o k henzelf hier v e r a n t w o o r d e l i j k m a k e n. C a m p a g n e Gezond W e r k e n De c a m p a g n e Gezond W e r k e n g a a t de o n d e r w e r p e n die l a n d e l i j k in de a a n d a c h t k o m e n t e s t a a n op het g e b i e d v a n Psycho Sociale A r b e i d s b e l a s t i n g b i n n e n W V S - g r o e p aan de o r d e s t e l l e n. Dit j a a r zal in het t e k e n staan v a n w e r k s t r e s s. Het t i j d s t i p w a a r o p d i t w o r d t a a n g e p a k t is a f h a n k e l i j k v a n de l a n d e l i j k e acties I p r o m o t i e h i e r o m t r e n t. w vs/lf! -19- m.hihn

20 Cijfermatig overzicht Het ziekteverzuim in het 1 e kwartaal van 214 vertoont het navolgende beeld: - Wsw-medewerkers 11,4 7 (1e kwartaal 213: 14,9 7) - Regulier personeel 5,3 7 (1e kwartaal 213: 8,3 7). De verdeling van het aantal ziektegevallen over kort- en langdurend verzuim is als volgt: Kort = 1-7 dagen Middellang = 8-42 dagen Lang = dagen. Kort Middellang Lang ^65 dagen Regulier Wsw De verdeling van het aantal ziektedagen volgt: over kort- en langdurend verzuim is als Kort = 1-7 dagen Middellang = 8-42 dagen Lang = dagen. Kort Middellang Lang ^65 dagen Regulier Wsw m.hihn

Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 2e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011 Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 4e kwartaal 2011 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 4e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren A Algemeen A1 Indien het onderzoeksteam naar aanleiding van de geretourneerde enquête vragen heeft of toelichting en/of aanvullingen behoeft, nemen wij contact met u op Naam contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel)

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Definities: - detacheringsbaan dienstverband voor bepaalde tijd gericht op de bevordering van de arbeidsinschakeling

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november Inhoudsopgave 1. Beschut werken: waar hebben we het over 2. Beleidskeuzes 3. De financiële

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 e Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 Gemeente Stadskanaal Afdeling Werk & Inkomen 10-12-2013 Afdeling Werk en Inkomen Historische jaarcijfers en actuele stand 2013 Deel 1: Inkomensverstrekking Aantallen

Nadere informatie

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren November 2015 Auteur: H. Kerkdijk MMO Transitie Wsw BWR gemeente Haren 1 Inhoud 1. Actuele situatie... 3 1.1. Liquidatie GR BWR... 3 1.2. Harense Wsw medewerkers... 3

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Martin Heekelaar (adviseur Berenschot) Guido van den Boorn (directeur ad

Nadere informatie

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW-populatie, een dalend subsidiebedrag en een forse opgave om de verwachte

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R22 6 I. OOI Inboeknummer o7bstor88s Dossiernummer 737.404 n septembe> zoo7 Raads inforrnatiebrief Betreft inzicht in wachtlijstproblematiek sw-plaatsingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief Ingekomen stuk D2 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout (/ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava III Gemeente Oosterhout ontvangen c l 03 JUN 20 IN.247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout T.a.v. het college Postbus 0.50 4900 GB OOSTERHOUT kopie: Datum: 26

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Ondergetekenden: De gemeente LEIDERDORP, opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Beleidsplan en begroting 2014

Beleidsplan en begroting 2014 Beleidsplan en begroting 2014 Inhoud VOORWOORD 3 1. AVELINGEN GROEP IN 2014 5 2. AVELINGEN GROEP ALS DIENSTVERLENER 9 3. AVELINGEN GROEP ALS WERKGEVER 13 4. VERKORTE BEGROTING 2014 17 Bijlage 1 ORGANOGRAM

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Loonkostensubsidie Volgens maxima Europese verordeningen:

Nadere informatie

Administratieve gegevens 1. Statistiekjaar en halfjaarsperiode [jjjjh] 2. Verantwoordelijke gemeente of WGR-verband [12345]

Administratieve gegevens 1. Statistiekjaar en halfjaarsperiode [jjjjh] 2. Verantwoordelijke gemeente of WGR-verband [12345] Bijlage 5, behorende bij de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 1 Statistiek Wsw Administratieve gegevens 1. Statistiekjaar en halfjaarsperiode [jjjjh] 2. Verantwoordelijke gemeente

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

FTRPI IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU

FTRPI IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU FTRPI IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU LLLľll LIUI I /WEST-BRĤBĤNT Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Postadres: Postbus 90156 4800 RH Breda Gemeente Steenbergen T.a.v. B en W en de Raden Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004 Voorwoord De landelijke bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid (Wiw-dienstbetrekkingen en - werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk

Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk lagere verlies. Uiteraard wordt dit beleid doorgezet, maar

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

Toekomst gesubsidieerde arbeid. Concept

Toekomst gesubsidieerde arbeid. Concept Toekomst gesubsidieerde arbeid Concept Toekomst gesubsidieerde arbeid Concept Gemeente Breda Februari 2012 Inhoudsopgave > Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 1. Achtergrondinformatie... 5 2. Beschrijving

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Participatiewet. Kans of verplichting?

Participatiewet. Kans of verplichting? Participatiewet Kans of verplichting? De tijd dat de overheid zorgde voor de sociale zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING BAAN BONUS REGIO WEST-BRABANT 2013-2014

STIMULERINGSREGELING BAAN BONUS REGIO WEST-BRABANT 2013-2014 STIMULERINGSREGELING BAAN BONUS REGIO WEST-BRABANT 2013-2014 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1:1 Begripsbepalingen Het college Baan Bonus IOAW IOAZ Wajong WW WIA WAO WWB Arbeidsgehandicapte Jongere Oudere

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Middelburg; gelet op artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden WW w IN.1071162 gemeente O o s t e r h o u t MIMI GEMEENTE OOST ERHOUT class.nr. zaaknr. 2 8 OKT. 2010 ter ben. yrfpp streefdatum kopie Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden

Nadere informatie

Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie

Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 2 Sociale werkbedrijven in meerjarenperspectief 7 2.1 Wsw'ers bij gewone werkgevers 7 2.2 Financiële ontwikkeling

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie

Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Inhoudsopgave Voorwoord Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 1 Inleiding 5 2 Personen 6 2.1 Wsw-medewerkers 6

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

28 maart 2014. IW4 Sociaal jaarverslag 2013

28 maart 2014. IW4 Sociaal jaarverslag 2013 28 maart 214 IW4 Sociaal jaarverslag 213 Voorwoord Het jaar 213 kon wederom worden afgesloten met goede financiële resultaten. Deze resultaten konden slechts worden behaald dankzij de grote inzet en het

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Bijlage hoofdstuk 5 Werken Irma Schoemakers-Salkinoja en Joost Timmermans

Bijlage hoofdstuk 5 Werken Irma Schoemakers-Salkinoja en Joost Timmermans Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006. S.E. Kooiker (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2006 Bijlage hoofdstuk 5 Werken Irma Schoemakers-Salkinoja en Joost Timmermans

Nadere informatie