Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel)"

Transcriptie

1 Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Definities: - detacheringsbaan dienstverband voor bepaalde tijd gericht op de bevordering van de arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering krachtens de Algemene nabestaandenwet uit Boxtel, aangeboden en gesubsidieerd door de gemeente, waarbij het werkgeversschap is opgedragen aan een private rechtspersoon die de uitkeringsgerechtigde in dienst neemt en vervolgens detacheert bij een inlener - uitvoerder de organisatie aan wie de gemeente de uitvoering en het werkgeversschap van de detacheringsbanen heeft opgedragen - werknemer de persoon die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft met de uitvoerder, als bedoeld in artikel 7, lid 4 van de Wet werk en bijstand - inlener de organisatie of het bedrijf waar de werknemer gedetacheerd is - dienstverband de arbeidsovereenkomst die de werknemer en de uitvoerder aangaan - detacheringsovereenkomst de overeenkomst die de inlener en de uitvoerder aangaan, waarbij wordt overeengekomen dat een gedetacheerde werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van de inlener, tegen betaling van een overeengekomen bedrag - inleenvergoeding het bedrag dat de inlener aan de uitvoerder betaalt als vergoeding voor de werkzaamheden die de werknemer voor hem verricht - verdiencapaciteit een inschatting van de mate waarin de werknemer de werkzaamheden volgens de geldende maatstaven kan uitvoeren uitgedrukt als percentage van de normale verdiencapaciteit - werkgever de werkgever die een werknemer op grond van het Besluit In- en Doorstroombanen in dienst heeft - college Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel Artikel 1. Doel Een detacheringsbaan heeft tot doel uitkeringsgerechtigden, niet -uitkeringsgerechtigden en Anwgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geschikt te maken voor regulier werk door het aanbieden van een arbeidsovereenkomst, in combinatie met intensieve begeleiding. Artikel 2. Doelgroep 1. Uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW, IOAZ), niet -uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden uit Boxtel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor wie, naar het oordeel van de gemeente, een detacheringsbaan een noodzakelijke voorziening gericht op arbeidsinschakeling is. 2. Het college beslist of de uitkeringsgerechtigde, niet-uitkeringsgerechtigde en Anw-gerechtigde in aanmerking komt voor een detacheringsbaan. Bij dit besluit betrekt zij: - het advies van het Centrum voor Werk en Inkomen en/of een door de gemeente ingeschakeld reïntegratiebedrijf; - het advies van de gemeentelijke casemanager. Artikel 3. Werkgeversschap en taakverdeling uitvoerder - inlener 1. Het college draagt het formeel werkgeversschap op aan een derde, verder de uitvoerder genoemd. 2. De uitvoerder biedt de uitkeringsgerechtigde, niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden namens de gemeente een dienstverband aan en plaatst deze op basis van een detacheringsovereenkomst bij een inlener. 3. De uitvoerder is verantwoordelijk voor begeleiding van werknemer en inlener. 4. De inlener is verantwoordelijk voor de werkinhoudelijke begeleiding van de werknemer alsmede feitelijke leiding en toezicht. Beleidsregels detacheringsbanen gemeente Boxtel 1

2 Artikel 4. Werkplekken 1. De werkplekken kunnen in alle sectoren worden gecreëerd, zowel bij organisaties met winstoogmerk als zonder winstoogmerk, binnen of buiten Boxtel. 2. De uitvoerder streeft bij detachering naar passende werkplekken waarmee de kans op doorstroming naar regulier werk (intern en/of extern) wordt vergroot. 3. Voorwaarden waaraan de inlener moet voldoen: - de inlener dient bereid te zijn mee te werken aan doorstroom naar niet-gesubsidieerde arbeid, zowel intern als extern; - het aantal gesubsidieerde dienstverbanden mag niet meer zijn dan 25% van het aantal formatieplaatsen binnen het bedrijf. Bij een bedrijf met minder dan vier formatieplaatsen is één gesubsidieerd dienstverband toegestaan. Artikel 5. Duur dienstverband 1. In de regel biedt de uitvoerder de uitkeringsgerechtigde, niet-uitkeringsgerechtigden en Anwgerechtigden een baan voor één jaar aan. 2. Het dienstverband kan daarna nog ten hoogste twee maal met wederom maximaal een jaar worden verlengd. 3. Maatwerk is mogelijk mits daarbij de volgende restricties in acht worden genomen: - de minimale duur van een dienstverband is zes maanden; - binnen een periode van maximaal 36 maanden mag het contract ten hoogste twee maal worden verlengd, overeenkomstig hetgeen hierover is bepaald in de wet Flexibiliteit en Zekerheid. 4. Het dienstverband wordt niet verlengd als: - de werknemer bij beëindiging van de detacheringsbaan naar het oordeel van het college geacht wordt in zijn eigen levensonderhoud te voorzien door middel van doorstroming naar regulier werk; - de werknemer niet langer inwoner is van de gemeente Boxtel; - verlenging naar het oordeel van het college niet bijdraagt aan de versterking van het arbeidsmarktperspectief van de betrokken werknemer, 5. Indien betrokkene verhuist naar een andere gemeente, zal het college zich inspannen om het dienstverband over te dragen aan de betreffende gemeente. Het dienstverband wordt na ten hoogste drie maanden gerekend vanaf de datum van inschrijving in de bevolkingsadministratie van de andere gemeente - en met inachtneming van de geldende opzegtermijn - beëindigd. Is de afstand wonen-werken dusdanig dat betrokkene niet in staat is de werkzaamheden te blijven verrichten, dan wordt het dienstverband, met inachtneming van de geldende opzegter-mijn, onmiddellijk beëindigd. 6. Indien werknemer, na de verlenging van het dienstverband als bedoeld in het tweede lid aangewezen blijft op langdurige gesubsidieerde arbeid en een indicatieverzoek voor een dienstbetrekking in het kader van de Wet sociale Werkvoorziening is afgewezen omdat betrokkene meer kan presteren dan de bovengrens voor de WSW, kan aan hem een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden aangeboden met in achtneming van het bepaalde in het vierde lid. Artikel 6. Omvang dienstverband 1. In de regel biedt de uitvoerder de uitkeringsgerechtigde, niet-uitkeringsgerechtigden en Anwgerechtigden een dienstverband van 32 uur per week aan. 2. Minder uren dan 32 uur per week is mogelijk indien dit naar het oordeel van het college wegens in de persoon gelegen factoren noodzakelijk is, dan wel indien de uitkeringsgerechtigde met minder uren een netto inkomen verwerft dat gelijk is aan zijn uitkeringsnorm plus toeslag en langdurigheidtoeslag. 3. Meer uren dan 32 uur per week is toegestaan indien dit nodig is om een inkomen te verwerven dat gelijk is aan de bijstandsnorm plus toeslag en langdurigheidtoeslag. 2 Beleidsregels detacheringsbanen gemeente Boxtel

3 Artikel 7. Loon De werknemer heeft recht op het wettelijk minimumloon naar rato van de overeengekomen arbeidsduur. Artikel 8. Toepasselijke regelingen Van toepassing zijn de volgende regelingen: - Algemene voorwaarden voor detachering voor werknemers in het kader van het opdoen van werkervaring via WSD Personeelsbeheer B.V. (mei 2004) - Arbeidsvoorwaardenregeling in het kader van het opdoen van werkervaring via WSD Personeelsbeheer B.V. (mei 2004). Eventuele aanpassingen van bovengenoemde regelingen zijn onverkort van toepassing. Artikel 9. Vaststellen verdiencapaciteit 1. Voorafgaand aan het sluiten van een detacheringsovereenkomst zal de uitvoerder de verdiencapaciteit van de werknemer vaststellen. Bij een nieuwe detachering zal de vaststelling in twee fasen plaatsvinden: - op basis van een onderzoek door de uitvoerder vindt een voorlopige vaststelling van de verdiencapaciteit plaats; - de definitieve vaststelling vindt plaats nadat de werknemer een week heeft proefgedraaid bij de potentiële inlener. Indien van toepassing vindt dit proefdraaien plaats met behoud van uitkering. 2. Indien verlenging van het dienstverband aan de orde is vindt opnieuw een beoordeling plaats van de verdiencapaciteit. Artikel 10. Hoogte inleenvergoeding 1. Het college stelt de inleenvergoeding steeds voor een jaar vast op basis van de verdiencapaciteit van de werknemer. 2. Indien een detacheringsovereenkomst voor een kortere periode (zes maanden tot een jaar) wordt gesloten, stelt het college de inleenvergoeding voor de duur van de detacheringsovereenkomst vast. 3. De inleenvergoeding wordt uitgedrukt als percentage van de bruto loonkosten. 4. De minimale inleenvergoeding voor een inlener, die economische activiteiten uitvoert, bedraagt 25% van de bruto loonkosten, tenzij bij het bepalen van de verdiencapaciteit voor de opstapbaan blijkt dat dit percentage niet reëel is. 5. Indien de inlener geen economische activiteiten uitvoert, wordt afgezien van een inleenvergoeding. 6. Het percentage van de bruto loonkosten dat de inlener als vergoeding betaalt is gelijk aan het percentage verdiencapaciteit van de klant. Een verdiencapaciteit van bijvoorbeeld 40% leidt tot een inleenvergoeding van 40% van de bruto loonkosten. Artikel 11. Arrangementen Ter bevordering van de uitstroom uit de detachering kan de uitvoerder, indien dit noodzakelijk wordt geacht door het college, aan de inlener en of de werknemer ondersteunende activiteiten bieden. Artikel 12. Begeleiding Gedurende de detachering wordt de werknemer door de uitvoerder intensief begeleid teneinde de doorstroom naar regulier werk te bevorderen. Beleidsregels detacheringsbanen gemeente Boxtel 3

4 Artikel 13. Stroomlijning ID-banen en WIW-dienstverbanden 1. Op grond van het Besluit In- en Doorstroombanen en op grond van de Wet Inschakeling Werkzoekenden gerealiseerde banen zullen vanaf de datum waarop deze beleidsregels van kracht zijn overeenkomstig de detacheringsbanen worden uitgevoerd (stroomlijning), met dien verstande dat de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van personen die op grond van genoemde regelingen werkzaam zijn, onaangetast blijven. 2. Ten aanzien van de In -en Doorstroombanen geldt dat de vergoeding van de loonkosten wordt vastgesteld op basis van de verdiencapaciteit. 3. In afwijking van het tweede lid kan het college jaarlijks besluiten het subsidiebedrag op een hoger bedrag vast te stellen indien dit naar het oordeel van het college noodzakelijk is om het dienstverband voor de betrokken werknemer in stand te houden. 4. Bij een dienstverband dat afwijkt van de gebruikelijke duur van 32 uur per week, wordt de gemeentelijke bijdrage naar rato vastgesteld. 5. In geval van (langdurige) ziekte van de werknemer wordt de bijdrage van de gemeente verlaagd met het bedrag dat de werkgever in verband hiermee ontvangt. Artikel 14. Intrekking eerder vastgestelde beleidsregels De eerder op 30 november 2004 vastgestelde Beleidsregels detacheringsbanen intrekken Artikel 15. Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2006, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de gewijzigde Reïntegratieverordening van de gemeente Boxtel. 4 Beleidsregels detacheringsbanen gemeente Boxtel

5 Toelichting beleidsregels detacheringsbanen (artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Artikel 1. Doel Een detacheringsbaan wordt ingezet als de uitkeringsgerechtigde, de niet-uitkeringsgerechtig-de of Anw-gerechtigde een dusdanige grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft dat bemiddeling naar regulier werk vooralsnog niet haalbaar is. Met de detacheringsbaan wordt de mogelijkheid geboden werkervaring, en vooral werknemersvaardigheden, in een relatief beschermde setting op te doen. Artikel 2. Doelgroep 1. Alleen uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden kunnen in aanmerking komen voor een detacheringsbaan. Het college beoordeelt of ondersteuning bij arbeidsinschakeling noodzakelijk is en, zo ja, waaruit deze ondersteuning dient te bestaan. Deze ondersteuning kan ook het aanbieden van een detacheringsbaan inhouden. 2. Beoordeling noodzaak detacheringsbaan. Bij de beoordeling of een detacheringsbaan de aangewezen voorziening is betrekt het college het advies van derden. Dit is in eerste instantie het Centrum voor Werk en Inkomen dat in het kader van de kwalificerend intake aangeeft of iemand geïndiceerd is voor gesubsidieerd werk. Daarnaast kan het college een beoordeling vragen aan een reïntegratiebedrijf. De bij derden ingewonnen adviezen zijn richtinggevend doch niet bindend. Artikel 3. Werkgeversschap en taakverdeling uitvoerder - inlener 1. Conform artikel 7 lid 4 van de WWB wordt de uitvoering niet door de gemeente zelf gedaan, maar uitbesteed. Dit geldt ook voor het werkgeversschap. De gemeente fungeert dus niet zelf als werkgever, maar schakelt daarvoor een derde in. 2. De derde die op grond van het eerste lid in opdracht van het college de uitvoering doet, is formeel uitvoerder. De uitkeringsgerechtigde komt bij deze organisatie in dienst. 3. Voorts is in dit artikel een globale verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen uitvoerder en inlener geregeld. In de detacheringsovereenkomst kunnen deze nader worden omschreven. Artikel 4. Werkplekken 1. Werkplekken kunnen in principe in alle (typen) bedrijven worden gerealiseerd. In die zin is sprake van een generieke regeling, waarbij geen sprake is van bevoordeling van bepaalde werkgevers 1. 1 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst in haar verzamelbrief van april 2004 op Europese regelgeving met betrekking tot loonkostensubsidies. Gesubsidieerde arbeid kan aangemerkt worden als aanmeldingsplichtige steunmaatregel als de loonkostensubsidie beschouwd wordt als staatssteun. Er is geen sprake van staatssteun als het gaat om - een subsidieregeling die direct de werknemer subsidieert, óf - een generieke regeling, dus een regeling waarvoor ieder bedrijf ongeacht de vestigingsplaats in aanmerking kan komen, óf - een regeling die alleen organisaties subsidieert die geen economische activiteiten verrichten. Ons inziens vallen de detacheringsbanen niet onder de noemer staatssteun: aangezien het perspectief van de werkzoekende centraal staat zijn geen restricties gesteld aan welke bedrijven in aanmerking kunnen komen voor loonkostensubsidie. In die zin is sprake van een generieke regeling en dus geen sprake van staatssteun. Beleidsregels detacheringsbanen gemeente Boxtel 5

6 2. Omdat de detacheringsbaan een middel is om de uitstroom naar regulier werk te bevorderen, hebben werkplekken waarbij die kans het grootst is de voorkeur. Niet de behoefte van een potentiële inlener aan een gesubsidieerde arbeidskracht staat centraal, maar het arbeidsmarktperspectief dat een bepaalde baan aan de werknemer kan bieden. 3. Van belang is dat de inlener degene die bij hem gedetacheerd is voldoende mogelijkheden biedt om de kans op regulier werk te vergroten. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid die iemand draagt geleidelijk op te voeren, door iemand met een detacheringsbaan voorrang te geven bij interne vacatures, door de gelegenheid te bieden in werktijd te solliciteren enz. In de detacheringsovereenkomst kunnen hierover nadere afspraken worden gemaakt. In de reïntegratieverordening staat dat de detacheringsbaan niet mag leiden tot concurrentievervalsing en verdringing. Om te kunnen beoordelen of sprake is van verdringing kan de gemeente het Centrum voor Werk en Inkomen vragen een toets op recent ontslag uit te voeren. Verder is in de verordening opgenomen dat een voorwaarde is dat het medezeggen-schapsorgaan van de inlener geen bezwaar heeft tegen het realiseren van een detacherings -baan. Om concurrentievervalsing tegen te gaan wordt een maximum gesteld aan het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen binnen het bedrijf. Ook zeer kleine bedrijven (<4 werknemers) kunnen in aanmerking komen voor een gesubsidieerde arbeidskracht. Artikel 5. Duur dienstverband De ervaring leert dat niet iedereen de capaciteiten heeft om binnen een jaar door te groeien naar regulier werk. Voor deze personen staat de mogelijkheid open om het contract met maximaal twee jaar te verlengen. Dit kán hetzelfde werk bij dezelfde werkgever zijn, maar dat hoeft niet. Indien verlenging aan de orde is vindt opnieuw een beoordeling plaats van de verdiencapaciteit om de hoogte van de inleenvergoeding vast te stellen. De elkaar opvolgende detacheringscontracten mogen bij elkaar maximaal een periode van 36 maanden bestrijken (perioden tussen de contracten van minder dan drie maanden tellen ook mee!) en in die periode mogen maximaal drie tijdelijke contracten worden aangegaan Soms volstaat een dienstverband dat korter is dan een jaar. Dit is mogelijk mits het dienstverband een minimum duur van zes maanden heeft. 4. In het vierde lid is aangegeven wanneer geen verlenging van het dienstverband plaatsvindt. Voordat tot verlenging wordt overgegaan dient in ieder geval een toets plaats te vinden waarbij de gemeente zal vaststellen of iemand voor zijn zelfstandige bestaansvoorziening is aangewezen op de detacheringsbaan dan wel kan doorstromen naar reguliere arbeid. Voorts wordt niet tot verlenging overgegaan als iemand naar een andere gemeente is verhuisd. Ten slotte is het van belang dat alleen tot verlenging wordt overgegaan als dit bijdraagt aan het vergroten van de kans op werk van betrokkene. Indien de verwachting is dat de kans op doorstroom naar regulier werk nihil is, kan beter gezocht worden naar een alternatief. 5. Als iemand verhuist naar een andere gemeente zal de gemeente Boxtel die gemeente verzoeken het dienstverband over te nemen c.q. een ander dienstverband of arbeidsinschakelingstraject aan te bieden. Het dienstverband wordt beëindigd zodra dit geregeld is of in ieder geval na drie maanden gerekend vanaf de datum dat de betrokken werknemer formeel is ingeschreven in de bevolkingsadministratie van de andere gemeente. Artikel 6. Omvang dienstverband Uitgangspunt is dat de werknemer uit de uitkering is; de minimale omvang van het dienstverband is derhalve afgestemd op het aantal uren dat nodig is om uitstroom uit de uitkering te realiseren. Standaard is een dienstverband van 32 uur per week. Minder uren is mogelijk indien dit naar het oordeel van het college noodzakelijk is. Meer uren kán als dat nodig is om uit de uitkering te komen. Artikel 7. Loon 2 Voorts regelt de Wet Flexibiliteit en Zekerheid dat wanneer meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkom - sten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeids - overeenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. 6 Beleidsregels detacheringsbanen gemeente Boxtel

7 Artikel 8. Toepasselijke regelingen Artikel 9. Vaststellen verdiencapaciteit In verband met het vaststellen van de inleenvergoeding zal de verdiencapaciteit van de werknemer worden bepaald. De verdiencapaciteit geeft op een schaal van 0 tot 100 aan in hoever iemand volgens de geldende normen en maatstaven werkt. Naarmate iemand meer werkervaring heeft opgedaan zal normaliter de verdiencapaciteit toenemen. De wijze waarop de verdiencapaciteit wordt vastgesteld dient eenduidig en systematisch te zijn en is onderwerp van de afspraken die de gemeente met de uitvoerder maakt. Bij nieuwe dienstverbanden opstapbaan) gaat de vaststelling van de verdiencapaciteit in twee stappen. De definitieve vaststelling vindt plaats nadat de werknemer een week (met behoud van uitkering) bij de inlener heeft proefgedraaid. Bij een verlenging (vangnetbaan) is dat niet nodig en kan de verdiencapaciteit in één keer worden bepaald. Artikel 10. Hoogte inleenvergoeding 1. De hoogte van de inleenvergoeding staat steeds voor een jaar vast. Bij een verlenging van de detacheringsovereenkomst en bij het aangaan van een nieuwe detacheringsovereenkomst worden de verdiencapaciteit en de inleenvergoeding opnieuw vastgesteld. 2. Omdat het mogelijk is binnen zekere grenzen maatwerk te leveren kan het voorkomen dat een detacheringsovereenkomst korter dan een jaar is. In dat geval geldt dat de inleenvergoeding voor die periode wordt vastgesteld Uitgangspunt is dat een inlener, die economische activiteiten uitvoert, altijd een bijdrage betaalt. De minimale bijdrage bedraagt 25% van de bruto loonkosten. Enige uitzondering hierop is dat bij het vaststellen van de verdiencapaciteit voor een opstapbaan blijkt dat dit reëel lager ligt. 5. Een inlener, die geen economische activiteiten 3 uitvoert, betaalt geen inleenvergoeding. De organisaties, die hieronder vallen, hebben vaak geen middelen om een inleenvergoeding te betalen terwijl ze wel nuttige activiteiten aanbieden voor gesubsidieerd werk. 6. De relatie tussen inleenvergoeding en verdiencapaciteit is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Uitgangspunt is dat de verdiencapaciteit aangeeft in hoeverre iemand productief is. De werkgever betaalt in feite voor dat deel loon. Stijgt de verdiencapaciteit dan stijgt de inleenvergoeding mee met een zelfde percentage. Een verdiencapaciteit van 40% betekent een inleenvergoeding van 40% van de bruto loonkosten. Een verdiencapaciteit van 60% betekent een inleenvergoeding van 60% van de bruto loonkosten enz.. Artikel 11. Arrangementen Onderdeel van de afspraken die de uitvoerder met de inlener maakt is of en zo ja, welke extra ondersteuning nodig is. Dit kan ondersteuning zijn gericht op het ontlasten van de inlener (bijvoorbeeld zorgen voor begeleiding op de werkplek). Dit kan ook het bieden van een passende training of scholing zijn gericht op het verbeteren van het functioneren van de gedetacheerde. Gedurende de detachering vindt begeleiding van de werknemer door de uitvoerder plaats. Deze begeleiding is niet alleen gericht op het functioneren op de detacheringsbaan; gedurende het hele traject dient in de begeleiding de bevordering van doorstroom naar regulier werk centraal te staan. Artikel 12. Begeleiding. Artikel 13. Stroomlijning Dit artikel heeft tot doel de verschillen tussen de nieuwe detacheringsbanen en de oude regelingen 3 De Europese Commissie geeft geen limitatieve opsomming van organisaties, die geen economische activiteiten ontplooien. Wel stelt de Commissie dat daarbij te denken valt aan organisaties die activiteiten uitvoeren die typische overheidstaken zijn, zoals nationaal onderwijs, stelsels van sociale zekerheid, en tal van activiteiten die uitgevoerd worden door organisaties die grotendeels een sociale functie vervullen en niet deelnemen aan industriële of commerciële activiteiten. Beleidsregels detacheringsbanen gemeente Boxtel 7

8 voor gesubsidieerd werk zoveel mogelijk te beperken. Dienstverbanden Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW): Voor wat de WIW-dienstverbanden betreft zijn de verschillen met de detacheringsbanen relatief klein; er is reeds sprake van een detacheringsformule en een inleenvergoeding die gerelateerd is aan de productiviteit van de gedetacheerde. De stroomlijning houdt voor de WIW-dienstverbanden in dat alle uitvoeringsaspecten (begeleiding, berekening verdien-capaciteit) hetzelfde zullen worden georganiseerd als bij de detacheringsbanen. Omdat voor de WIW-dienstverbanden de oude CAO-WIW van toepassing is gebleven, blijven loon en arbeidsvoorwaarden voor deze werknemers gehandhaafd. In- en Doorstroombanen (ID): Bij de In- en Doorstroombanen is de situatie anders: daar is geen sprake van detachering en dus ook niet van een inleenvergoeding. De werknemer is rechtstreeks in dienst bij de ID-werkgever. Deze betaalt de werknemer loon volgens de voor de betreffende sector geldende CAO. De gemeente verstrekt een bijdrage in de loonkosten. Afhankelijk van de afspraken die met iedere individuele werkgever zijn gemaakt, wordt deze bijdrage afgebouwd binnen de door het college in april vastgestelde regeling. Omdat de werkgever bij de ID-banen meer dan 100% WML mag betalen, is in de overgangsregeling de bijdrage van de gemeente niet een percentage van de bruto-loonkosten, maar een percentage van het Wettelijk Minimumloon. Betaalt de werkgever meer dan het Wettelijk Minimumloon, dan komen die meerkosten voor rekening van de werkgever. Artikel 14. Intrekking eerder vastgestelde beleidsregels Artikel 15. Inwerkingtreding 8 Beleidsregels detacheringsbanen gemeente Boxtel

Beleidsregels gesubsidieerde arbeid en re-integratievergoedingen gemeente Best

Beleidsregels gesubsidieerde arbeid en re-integratievergoedingen gemeente Best Beleidsregels gesubsidieerde arbeid en re-integratievergoedingen gemeente Best Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz

Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz 1 Beleidsregels Loonkostensubsidie Wwb, Ioaw, Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Artikel 7. Opdracht college 1. Het college: a. ondersteunt bij arbeidsinschakeling: 1. personen die algemene bijstand ontvangen, 2. personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35,

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond Re-integratieverordening 2007 Gemeente Eemsmond Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen Ondersteuning Werk als instrument voor re-integratie

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel gelet op de artikelen 7, 8 lid 1 sub a en 10 van de Participatiewet, artikel 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015

Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tholen. Nr. 704 5 januari 2015 Beleidsregels re-integratie gemeente Tholen 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710029 Ag nr. : 9 Datum :29-03-07

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710029 Ag nr. : 9 Datum :29-03-07 Ag nr. : 9 Onderwerp Aanpassing Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Voorstel 1. Artikel 16 van de Re-integratieverordening gemeente Boxtel, zoals vastgesteld op 15-12-2005 onder nummer 0510742

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Re integratieverordening 2010

Re integratieverordening 2010 Re integratieverordening 2010 Officiële titel Re integratieverordening 2010 citeertitel Re integratieverordening 2010 Wettelijke grondslag Artikel 8, eerste lid onderdeel a en f van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Overbetuwe; Gelet op artikel 9, vijfde lid en artikel 17 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 9 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; -1- No.: 6.3/210705 Onderwerp: Aanpassing Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; gelet op: -

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen

Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen. I. Doelgroepen Beleidsregels uit beleidsplan re-integratie en voorzieningen I. Doelgroepen 1. Jongeren < 23 jaar. I.1.1. De gemeente wil jongeren uit de bijstand houden; dit is mogelijk door het instellen van een (virtueel)

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werknemers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij een andere werkgever Als u als

Nadere informatie

Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever detacheringstoolkit Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij een andere

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Gelet op: Artikel 2, lid 2 van de verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015

Nadere informatie

B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012

B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012 Jaar: 2012 Nummer: 71 Besluit: B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie

Het college (of de MGR namens het college) kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de onderstaande beleidsregels.

Het college (of de MGR namens het college) kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de onderstaande beleidsregels. Nadere regels en beleidsregels Reintegratieverordening Participatiewet MGR Rijk van Nijmegen Deze nadere regels en beleidsregels vloeien voort uit de Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen.

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede

Nadere informatie

Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015

Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente 's-gravenhage Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Re-integratieverordening Participatiewet Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Re-integratieverordening Participatiewet Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Beleidsregels Deeltijd ondernemen in de bijstand Orionis Walcheren 2015

Beleidsregels Deeltijd ondernemen in de bijstand Orionis Walcheren 2015 Beleidsregels Deeltijd ondernemen in de bijstand Orionis Walcheren 2015 Algemeen Het uitgangspunt van deze beleidsregels is mensen in de bijstand de mogelijkheid bieden om gedeeltelijk in hun levensonderhoud

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek. Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek 2015

Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek. Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek 2015 Beleidsregel re-integratie en loonkostensubsidie gemeente Oldebroek Het college van de gemeente Oldebroek, Gelet op de artikelen 6, tweede lid, 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid,

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp evaluatie en wijzigingen voorwaarden overbruggingssubsidie

Nota van B&W. Onderwerp evaluatie en wijzigingen voorwaarden overbruggingssubsidie Nota van B&W Onderwerp evaluatie en wijzigingen voorwaarden overbruggingssubsidie Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. E.F. van Duffelen Telefoon 5114395 E-mail: duffele@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr.

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Middelburg; gelet op artikel

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Doetinchem 2015

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Doetinchem. Nr. 69649 3 december 2014 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem, gezien het advies

Nadere informatie

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004 Voorwoord De landelijke bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid (Wiw-dienstbetrekkingen en - werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet ISWI

Re-integratieverordening Participatiewet ISWI Re-integratieverordening Participatiewet ISWI Het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI) gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 17 november 2014;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

Toekomst gesubsidieerde arbeid. Concept

Toekomst gesubsidieerde arbeid. Concept Toekomst gesubsidieerde arbeid Concept Toekomst gesubsidieerde arbeid Concept Gemeente Breda Februari 2012 Inhoudsopgave > Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 1. Achtergrondinformatie... 5 2. Beschrijving

Nadere informatie

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Met ingang van 1 juli 2015 treedt het gewijzigde artikel 2:4 van de CAR in werking. Dit betreft de keten- en antidraaideurbepalingen zoals die met ingang

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde.

4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde. VERORDENI N G LOON KOSTE NSU BSIDIE PARTICIPATI EWET WEE RT 20 1 5 De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2L april 2075l. gelet op artikel 6, tweede lid,

Nadere informatie

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Loonkostensubsidie Volgens maxima Europese verordeningen:

Nadere informatie

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren; Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren ; Gelet

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Op 1 januari 2013 zijn de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Hierdoor wijzigt o.a. de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april, gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Beleidsregels re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2012

Beleidsregels re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2012 Beleidsregels re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2012 Inleiding De re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 stelt het college van burgemeester en wethouders in staat beleidsregels op te stellen. In

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Bijlage 8 Verordening Individuele Studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8, derde lid van de Participatiewet,

Nadere informatie

Participatiewet IOAW, IOAZ. Verordeningen 2015

Participatiewet IOAW, IOAZ. Verordeningen 2015 Participatiewet IOAW, IOAZ Verordeningen 2015 Inhoud > Re-integratieverordening Participatiewet Breda 2015... 5 Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015... 39 Verordening Individuele

Nadere informatie

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven x p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R949.00I Inboeknummer o4tooxoo6 Beslisdatum Baxw xx september 2004 Dossiernummer 439.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Re-integratieverordening Besloten door gemeenteraad Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher, Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015 Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan Datum inwerkingtreding: 1 januari

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Regelt in welke situaties cliënten recht hebben op een toeslag op de normuitkering of een

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN

RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN RE-INTEGRATIEBELEID GEMEENTE DALFSEN Beleidsgegevens Vastgesteld door: de Raad Vastgesteld in: Gemeentelijk re-integratie beleid Vastgesteld op: Inwerking getreden op:1 januari 2006 Het volgende besluit

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie