gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127"

Transcriptie

1 Raadsbesluit: Steenwijk, 9 november 2004 Nummer: 2004/127 De raad van de gemeente Steenwijkerland ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2004, nummer 2004/127 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werknemers, b e s l u i t vast te stellen de volgende verordening Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 2. Deze verordening verstaat onder a. Uitkeringsgerechtigde: een persoon met een uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand, de IOAW of de IOAZ; b. Anw-ers: een persoon met een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet die als werkloze werkzoekende ingeschreven is bij het CWI; c. Nugger: persoon conform artikel 6, lid a van de wet; d. Werknemers in de gesubsidieerde arbeid: werknemers als bedoeld in artikel 10, lid 2 van de wet; e. De belanghebbende: de in sub a, b, c en d genoemde persoon, zijnde jonger dan 65 jaar; f. Voorzieningen: voorzieningen bedoeld in artikel 7, lid 1 onder a van de wet, reïntegratieinstrumenten die ingezet worden ter ondersteuning van een persoon zoals bedoeld in lid a, b, c en d bij arbeidsinschakeling of sociale activering; g. Reïntegratietraject: een met belanghebbende overeengekomen, dan wel door het college aan hem opgelegd geheel van activiteiten gericht op het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid en als dat doel niet bereikbaar is sociale activering; h. Reïntegratiebedrijf (rib): natuurlijk of rechtspersoon, als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de WWB, die in het kader van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in het arbeidsproces bevordert of als dat doel niet bereikbaar is sociale activering; i. Arbeidsovereenkomst: een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Met een arbeidsovereenkomst wordt gelijk gesteld een aanstelling op grond van het ambtenarenrecht; 1

2 j. Loonkostensubsidie, subsidie voor een werkgever wanneer een persoon als bedoeld onder a en d een reguliere arbeidsovereenkomst wordt aangeboden; k. Detacheringsbaan, een gesubsidieerde arbeidsplaats, met het doel een persoon als bedoeld onder a te kwalificeren voor doorstroom naar een reguliere baan; l. Werkstage, stage met als doel een persoon als bedoeld in het tweede lid onder a werkervaring en vaardigheden op te laten doen; m. Vrijwilligerswerk, het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of zelfstandige maatschappelijke participatie; n. Wettelijk minimumloon, het wettelijk minimumloon dat van toepassing is op de werknemer, exclusief werkgeverslasten; o. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; p. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; q. De wet: de Wet Werk en Bijstand; r. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland; s. De raad: de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland; t. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; u. CWI: Centrum voor werk en inkomen. Hoofdstuk 2 Beleid en financiën Artikel 2 Opdracht college 1. Het college biedt aan belanghebbenden, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling. 2. Het college draagt zorg voor een voldoende gevarieerd aanbod aan voorzieningen. Het college houdt daarbij rekening met de aard en omvang van door het college te bepalen doelgroepen en de voorzieningen die het meest geschikt zijn voor de leden van die doelgroep. 3. Het college kan bij het bepalen van het aanbod aan voorzieningen prioriteiten stellen in verband met de financiële mogelijkheden en met maatschappelijke, economische en conjuncturele ontwikkelingen. Artikel 3 Beleidsplan Reïntegratie 1. Het college stelt een beleidsplan Reïntegratie vast, waarin wordt aangegeven: - een omschrijving van het beleid ten aanzien van de reïntegratie van belanghebbenden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is; - de criteria voor het ontheffingenbeleid ten aanzien van de arbeidsverplichtingen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de combinatie van arbeid en zorg. 2. In het jaar volgend op de vaststelling van het beleidsplan Reïntegratie wordt jaarlijks een jaarplan Reïntegratie door het college vastgesteld, waarin wordt aangegeven: - de beleidsprioriteiten reïntegratie voor het betreffende kalenderjaar; - het beschikbare budget en een verdeling van de beschikbare middelen over de voorzieningen. 2

3 3. Jaarlijks doet het college verslag aan de raad over de doeltreffendheid en de effecten van het wet. Artikel 4 beleid. Dit verslag wordt vormgegeven conform het verslag als bedoeld in artikel 77 van de Aanspraak op ondersteuning 1. Uitkeringsgerechtigden, Anw-ers, Nuggers alsmede personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet, hebben aanspraak op ondersteuning bij het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid. 2. Ondersteuning kan worden aangeboden door het aanbieden van een, naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorziening, reïntegratietraject of door het bieden van scholing, praktische hulp, advies, nazorg bij werkaanvaarding of doorverwijzing aan andere instanties. 3. Voorzieningen kunnen worden ingezet als zonder die inzet het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid niet mogelijk is. 4. Het college doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening, het in artikel 3 genoemde beleidsplan Reïntegratie en/of de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten. Artikel 5 Onderzoek Het college kan voordat besloten wordt tot een reïntegratietraject en/of tot de inzet van voorzieningen een onderzoek (laten) doen waarbij gekeken wordt welke ondersteuning of voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van belanghebbende het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. Artikel 6 Verplichtingen van de cliënt 1. Onverminderd de verplichtingen die gelden op grond van de wet, de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen of andere wetten bijvoorbeeld in verband met een uitkering die de belanghebbende ontvangt, gelden voor belanghebbende de volgende verplichtingen: a. het verstrekken van inlichtingen aan het college die nodig zijn voor het bepalen van een geschikt reïntegratietraject en/of geschikte voorzieningen; b. voldoen aan een oproep om in verband met de inschakeling in de arbeid op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen; c. het verlenen van medewerking aan een onderzoek als bedoeld in het vorige artikel; d. het naar vermogen gebruik maken van de aangeboden voorzieningen; e. het naar vermogen deelnemen aan de verschillende onderdelen van het reïntegratietraject; f. voldoen aan de specifieke verplichtingen die het college aan een aangeboden voorziening verbindt. 2. Indien een uitkeringsgerechtigde in het kader van de WWB, die deelneemt aan een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid, dan kan het college de uitkering verlagen conform hetgeen hierover is bepaald in de maatregelenverordening; 3. Indien een uitkeringsgerechtigde in het kader van de IOAW of de IOAZ, die deelneemt aan een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid, dan kan het college de uitkering verlagen conform hierover is bepaald in het Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz; 4. Indien de persoon, niet zijnde een uitkeringsgerechtigde, die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid, kan het college de kosten van de voorziening dan wel de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 3

4 Artikel 7 Beperkingen Bij uitvoeringsbesluit kan het college van degene zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid onder b of c, nadere voorwaarden stellen in de aanspraak op ondersteuning en verstrekking van voorzieningen. Artikel 8 Budget- en subsidieplafonds 1. Het college kan bij uitvoeringsbesluit, een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor verschillende voorzieningen. 2. Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening. Hoofdstuk 3 Artikel 9 Voorzieningen Algemene bepalingen over voorzieningen 1. In het beleidsplan Reïntegratie als bedoeld in artikel 3 wordt vastgelegd welke voorzieningen het college in ieder geval kan aanbieden alsmede de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen. 2. Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden. 3. Het college kan een eerder genomen beslissing tot het inzetten van een voorziening beëindigen: a. indien de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikel 9 van de wet niet nakomt; b. indien de persoon die deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep van de wet; c. indien de persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van deze voorziening; d. indien naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling. 4. Bij uitvoeringsbesluit kan het college ten aanzien van de voorzieningen nadere regels. Deze regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op: a. De voorwaarden waaronder een voorziening wordt aangeboden; b. De intrekking of wijziging van de subsidieverlening of -vaststelling; c. De aanvraag, van en de besluitvorming over subsidies en premies; d. Overige criteria voor het aanbieden van voorzieningen en het verstrekken van subsidies. Artikel 10 Werkstage 1. Het college kan aan de personen, bedoeld in artikel 1, tweede lid onderdeel a, een werkstage aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling. 2. De werkstage heeft als doel de belanghebbende, met behoud van uitkering, door middel van stage werkervaring en vaardigheden op te laten doen dan wel te leren functioneren in een arbeidsrelatie. 3. Bij uitvoeringsbesluit stelt het college regels ten aanzien van de duur van de werkstage en de daaraan verbonden verplichtingen. 4

5 4. In een schriftelijke overeenkomst worden tenminste vastgelegd het doel van de werkstage, alsmede de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt. 5. Het college kan een organisatie aanwijzen die in opdracht van, of namens de gemeente de werkstage bedoeld in het tweede lid, uitvoert. Artikel 11 Sociale activering 1. Het college kan aan uitkeringsgerechtigden een voorziening aanbieden in het kader van sociale activering. 2. Onder sociale activering wordt verstaan het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke participatie. 3. Het college doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening, het in artikel 3 genoemde beleidsplan Reïntegratie en/of de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten. Artikel 12 Detacheringsbaan (doorstroombaan) 1. Het college kan aan een uitkeringsgerechtigde een dienstverband aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling. 2. Plaatsing in een detacheringsbaan heeft ten doel om belanghebbende werkervaring, zo mogelijk in combinatie met andere voorzieningen, te laten opdoen om hem of haar zo snel mogelijk te plaatsen op een reguliere arbeidsplaats. 3. De detachering wordt in de detacheringsoveréénkomst vastgelegd. 4. Bij uitvoeringsbesluit stelt het college regels ten aanzien van de duur van de detacheringsbaan, de hoogte van het salaris, en de verplichtingen die aan de detacheringsbaan zijn verbonden. 5. Op het dienstverband als bedoeld in het eerste lid is de arbeidsvoorwaardenregeling van de uitvoeringsorganisatie van toepassing. 6. Het college kan een organisatie aanwijzen die in opdracht van, of namens de gemeente het werkgeversschap voor de banen, bedoeld in het eerste lid, uitvoert. Artikel 13 Loonsuppletie gericht op reïntegratie 1. Het college kan een loonsuppletie verstrekken aan werkgevers die met een persoon bedoeld in artikel 1, tweede lid onder a en d een arbeidsovereenkomst sluiten gericht op arbeidsinschakeling; 2. Het doel van de loonsuppletie is werkgevers te stimuleren arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor personen bedoeld in artikel 1, tweede lid onder a en d. 3. Bij uitvoeringsbesluit stelt het college regels ten aanzien van de duur van de suppletie, de hoogte, en de verplichtingen die aan de suppletie worden verbonden. 4. Het college kan een organisatie aanwijzen die in opdracht van, of namens de gemeente deze loonsuppletie voor de arbeidsovereenkomst bedoeld in het eerste lid, uitvoert. 5

6 Artikel 14 Werk-Nu (work-first) 1. Het college kan besluiten aan nader te bepalen doelgroepen werk aan te bieden volgens het zogenaamde Werk-Nu model. 2. Bij uitvoeringsbesluit stelt het college regels ten aanzien van duur, de voorwaarden en nadere verplichtingen die aan Werk-nu zijn verbonden. Hierbij worden de geldende wet- en regelgeving in acht genomen. Artikel 15 Concurrentieverhouding Het college biedt de voorzieningen genoemd in de artikelen 10, 12, 13, 14 en 15 alleen aan indien door de plaatsing van een persoon de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en indien geen sprake is van verdringing van reguliere arbeid. Artikel 16 Premies 1. Het college kan aan personen een premie toekennen in het kader van het met behoud van uitkering verrichten van vrijwilligerswerk. 2. Het college stelt bij uitvoeringsbesluit regels over de doelgroepen, de duur en de hoogte van de premies en de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. Artikel 17 Overige vergoedingen (flankerend beleid) 1. Het college kan een vergoeding verstrekken voor kosten die gemaakt zijn in het kader van de arbeidsinschakeling. Het gaat hierbij in ieder geval om: a. reiskosten b. kosten van kinderopvang 2. Het college kan bij uitvoeringsbesluit nadere regels met betrekking tot de uitvoering van dit artikel. Hoofdstuk 4 Slotbepalingen Artikel 18 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 19 Citeerwijze en inwerkingtreding 1 Deze verordening kan worden aangehaald als Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand". 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari De raad voornoemd, De griffier, de voorzitter, 6

7 Toelichting op de Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die het college biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die behoren tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld in artikel 7 van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het voorschrift om een verordening vast te stellen waarin deze ondersteuning nader vorm wordt gegeven volgt uit artikel 8 WWB. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen In dit artikel worden omschrijvingen gegeven van begrippen die in de verordening voorkomen, en waarvan het van belang is dat er telkens hetzelfde onder wordt verstaan. Bij het omschrijven van begrippen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen in de Wet Werk en Bijstand. Artikel 2 Opdracht college De WWB geeft aan het college de verantwoordelijkheid voor het bieden van ondersteuning. Hoewel belanghebbenden aanspraak kunnen maken op ondersteuning, is er geen afdwingbaar recht op ondersteuning. Het is aan het college om zorg te dragen voor voldoende aanbod aan voorzieningen, waarbij zij te maken hebben met beperkte financiële middelen, terwijl de vraag naar ondersteuning afhankelijk is van een veelheid aan sociaal-economische factoren. Artikel 3 Beleidsplan Reïntegratie eerste lid: Het college stelt een meerjaren beleidsplan Reïntegratie op waarin, binnen de kaders van de reïntegratieverordening, het beleid voor meerdere jaren wordt beschreven. In dit artikel staat aangegeven welke elementen het beleidsplan Reïntegratie minimaal moet bevatten. tweede lid: Jaarlijks wordt door het college een jaarplan Reïntegratie vastgesteld. In dit artikel wordt ook aangegeven welke elementen het jaarplan minimaal moet bevatten. derde lid: Na afloop van het kalenderjaar stelt het college een verslag op voor de gemeenteraad over de doelmatigheid en de effecten van het gevoerde beleid van dat jaar. Artikel 4 Aanspraak op ondersteuning eerste lid: De WWB stelt niet zo expliciet dat de aanspraak op voorzieningen in de verordening geregeld moet worden. Immers, het is ook al in de WWB zelf geregeld. Eveneens uit oogpunt van kenbaarheid en consistentie is ervoor gekozen een algemene bepaling over de aanspraak op te nemen. vierde lid: In het vierde lid wordt expliciet de koppeling gelegd tussen de algemene aanspraak van de cliënt en de criteria die gehanteerd worden bij het aanbieden van voorzieningen. Daarbij wordt verwezen naar 7

8 elk document waarin die criteria geformuleerd kunnen worden, doch minimaal de verordening en het beleidsplan. Artikel 5 Onderzoek In een aantal gevallen zal worden verwezen naar een reïntegratiebedrijf. Ook is denkbaar dat uit eigen onderzoek al blijkt dat een diagnose door derden en/of de inzet van meerdere reïntegratie voorzieningen niet nodig is en kan direct naar een instrument of voorziening worden verwezen. Artikel 6 Verplichtingen van de cliënt Deelname aan reïntegratie is niet vrijblijvend. Uitkeringsgerechtigden zijn reeds door het ontvangen van een uitkering aan bepaalde verplichtingen gehouden. Voor diegenen zonder uitkering moeten voorwaarden aan het reïntegratietraject gekoppeld worden. Deze gelden vanzelfsprekend ook voor de uitkeringsgerechtigden. Het niet nakomen van de verplichtingen geeft de mogelijkheid om een traject af te breken of gevraagde ondersteuning te weigeren, bijvoorbeeld als iemand niet mee wil werken aan een onderzoek. Ook is denkbaar dat gemaakte kosten van de belanghebbende worden teruggevorderd, als door verwijtbaar handelen een traject niet tot het gewenste resultaat leidt. Om die mogelijkheid open te houden is het wenselijk dat de belangrijkste voorwaarden voor het behalen van succes als verplichting zijn opgenomen. Natuurlijk heeft de belanghebbende ook rechten. Deze rechten zijn meestal elders in wet - of regelgeving ondergebracht. Tegen beslissingen op grond van deze verordening staat bezwaar en beroep open op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het recht op inzage in gegevens en zonodig correctie daarvan is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). tweede en derde lid: Het tweede en derde lid biedt de verbinding met de maatregelenverordening en het Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz. Deze verordeningen regelen het opleggen van een maatregel indien de uitkeringsgerechtigde niet aan zijn verplichtingen voldoet. Deze maatregel bestaat uit het verlagen van de uitkering met een bepaald percentage. vierde lid: Echter, voor personen zonder uitkering, ANW-ers en personen in gesubsidieerde arbeid kan de gemeente de uitkering niet verlagen als maatregel. Daarom is in het vierde lid de mogelijkheid opgenomen dat in die gevallen de gemeente (een deel van) de kosten die gemaakt zijn terug kan vorderen. Artikel 7 Beperkingen De wijze waarop wordt vastgesteld of een Nugger- of ANW-er moet bijdragen in de kosten van de voorziening en de hoogte van de eigen bijdrage, kan in het uitvoeringsbesluit worden vastgelegd. Artikel 8 Subsidie - en budgetplafonds De wet stelt dat het ontbreken van financiële middelen alleen geen reden kan zijn voor de afwijzing van een aanvraag. De gemeente dient na te gaan welke andere, goedkopere alternatieve er beschikbaar zijn. Dit houdt dus in dat er geen algemeen plafond ingesteld kan worden. Wel kan per voorziening een plafond ingebouwd worden; dit laat de mogelijkheid open dat er naar een andere voorziening wordt uitgeweken. 8

9 De aan het college gegeven mogelijkheid om een subsidie- of budgetplafond vast te stellen, is ingesteld om ongewenste overschrijding van de beschikbare middelen te voorkomen. Dat is nodig om dat vooraf niet exact bepaald kan worden hoe groot de instroom in de uitkering zal zijn, hoe effectief het reïntegratiebeleid zal zijn, en wat de uitgaven zullen zijn die daar het gevolg van zijn. Een subsidieplafond geldt voor voorzieningen die subsidies inhouden. Een budgetplafond geldt voor de overige uitgaven die het college doet in het kader van voorzieningen. De subsidie- en budgetplafonds moeten door het college per voorziening worden vastgesteld. Een door het college ingesteld subsidie- of budgetplafonds vormt een weigeringsgrond bij de aanspaak op de desbetreffende voorziening. Indien er geen budget- of subsidieplafond kan worden vastgesteld, kan het college besluiten een plafond in te stellen aan het aantal personen dat gebruik kan maken van de subsidie. Artikel 9 Algemene bepalingen over voorzieningen eerste lid: Dit artikel biedt de mogelijkheid zaken te regelen die te maken hebben met alle voorzieningen, ook die voorzieningen die niet met name in de verordening zijn opgenomen. Het eerste lid geeft daarom aan dat de verordening geen uitputtende opsomming van voorzieningen bevat. tweede lid: Het tweede lid geeft het college de bevoegdheid om aan een voorziening nadere verplichtingen te verbinden. Dit kunnen verplichtingen van diverse aard zijn. Zo kan bepaald worden dat een cliënt gedurende het traject op gezette tijden met de klantmanager de voortgang bespreekt. derde lid: Het derde lid geeft aan dat het college een voorziening kan beëindigen en in welke gevallen zij dat kan doen. Onder beëindigen wordt hierbij ook verstaan het stopzetten van de loonkostensubsidie aan een werkgever of het opzeggen van de arbeidsovereenkomst bij een detacheringsbaan. Bij deze laatste wijze van beëindigen dienen vanzelfsprekend de toepasselijke bepalingen uit het arbeidsrecht en de eventueel aanwezige rechtspositieregeling in acht te worden genomen. Een bijzonder aandachtspunt is hier het uitbesteden van voorzieningen aan reïntegratiebedrijven. Immers, bij uitbesteden wordt een deel van de regie uit handen gegeven. Het verdient dan ook aanbeveling dat in het contract met het reïntegratiebedrijf wordt verklaard dat deze reïntegratieverordening van toepassing is. vierde lid: Het vierde lid geeft het college de algemene bevoegdheid om voor voorzieningen nadere regels te stellen. Dit heeft met name tot doel om bij subsidieverstrekking de uitvoering zoveel mogelijk aan het college over te laten. Artikel 10 Werkstage Werkstage is binnen deze verordening een voorziening om werklozen te laten reïntegreren. Voor de term werkstage is gekozen om te benadrukken dat het gaat om een soort scholingsinstrument: niet de arbeid zelf, maar het leren werken staat centraal. 9

10 Het is belangrijk in de gaten te houden onder welke voorwaarden de werkstage aangeboden wordt en dat deze niet beschouwd wordt als een gewone arbeidsovereenkomst. Volgens het arbeidsrecht is er sprake van een arbeidsovereenkomst indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: - er dient sprake te zijn van de persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten; - die arbeid wordt verricht onder gezag van een ander; - die ander betaalt voor de arbeid een bepaald bedrag aan loon; - de arbeid wordt verricht gedurende enige tijd. De Hoge Raad heeft bepaald dat er bij werkstages weliswaar sprake is van het persoonlijk verrichten van arbeid, maar dat dit overwegend gericht is op het uitbreiden van de kennis en ervaring van de werknemer. Daarnaast is bij een werkstage in de regel geen sprake van beloning. Het is daarom verstandig terughoudend te zijn met het verstrekken van een gerichte stagevergoeding. Er kan wel een onkostenvergoeding worden gegeven, maar daarbij moet dan ook daadwerkelijk sprake zijn van een vergoeding van gemaakte kosten. eerste lid: Het eerste lid geeft de algemene bepaling voor het aanbieden van een werkstage en dat het aanbod zich specifiek richt op de uitkeringsgerechtigde. tweede lid: Het tweede lid geeft nog eens specifiek aan wat het doel is van de werkstage, om het verschil met een normale arbeidsverhouding aan te geven. Dit is met name van belang om te voorkomen dat de cliënt claimt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, en bij de rechter loonbetaling afdwingt. De werkstage kan twee doelen hebben. Op de eerste plaats kan het gaan om het opdoen van specifieke werkervaring. Dit is vergelijkbaar met de zogenaamde snuffelstage, waarbij de cliënt de gelegenheid krijgt om te bezien of het soort werk als passend kan worden beschouwd. Op de tweede plaats kan het gaan om het leren werken in een arbeidsrelatie. In de werkstage kan de cliënt wennen aan aspecten als gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerken met collega s. derde lid: Het derde lid geeft het college de bevoegdheid nadere regels te stellen over de duur van de stage en de daaraan verbonden verplichtingen. vierde lid: In het vierde lid wordt bepaald dat er voor de werkstage een schriftelijke overeenkomst (stageovereenkomst) wordt opgesteld. Hierin kan expliciet het doel van de stage worden opgenomen, alsmede de wijze van begeleiding. Door deze schriftelijke overeenkomst kan nog eens gewaarborgd worden dat het bij een werkstage niet gaat om een reguliere arbeidsverhouding. vijfde lid: Het vijfde lid geeft het college de mogelijkheid de werkstage te laten uitvoeren door een uitvoeringsorganisatie Voor de uitbesteding dient een mandaatbesluit te worden genomen en moet een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten. Artikel 11 eerste en tweede lid: Sociale activering 10

11 Volgens de WWB dient ook sociale activering uiteindelijk gericht te zijn op arbeidsinschakeling. Bij de omschrijving van het begrip sociale activering in het tweede lid komt tot uiting dat sociale activering als voorziening kan worden ingezet. Voor bepaalde doelgroepen is arbeidsinschakeling echter een te hoog gegrepen doel. Voor deze personen staat dan ook niet reïntegratie, maar participatie voorop. derde lid: In het derde lid wordt expliciet de koppeling gelegd tussen de algemene aanspraak van de cliënt en de criteria die gehanteerd worden bij het aanbieden van voorzieningen. Daarbij wordt verwezen naar elk document waarin die criteria geformuleerd kunnen worden, doch minimaal de verordening en het beleidsplan. Artikel 12 Detacheringsbaan (doorstroombaan) De WWB heeft de mogelijkheid om à la de WIW personen een detacheringsbaan aan te bieden, om op detacheringsbasis werkervaring op te doen zonodig in combinatie met scholing of andere voorzieningen. Het doel is kwalificeren voor regulier werk op korte of middellange termijn. Gedurende het traject zal belanghebbende worden geplaatst bij een werkgever om werkervaring op te doen. In deze verordening zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen de banen vormgegeven worden. eerste lid: Het eerste lid geeft de algemene bepaling voor het aanbieden van een detacheringsbaan en dat het aanbod zich specifiek richt op de uitkeringsgerechtigde. tweede lid: In het tweede lid wordt de doelstelling van de detacheringsbaan nog eens benadrukt. Het kwalificeren naar regulier werk. derde lid: In het derde lid wordt bepaald dat het om detachering gaat en dat dit in een detacheringsoveréénkomst wordt vastgelegd. Daarbij worden op twee vlakken afspraken gemaakt. Ten eerste tussen het inlenende bedrijf en de werkgever. Hierin worden zaken geregeld als de verhouding tot de werkgever, de hoogte van de inleenvergoeding en de wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven. In de overeenkomst tussen werknemer en inlener worden afspraken gemaakt over werktijden, verlof, de inhoud van het werk etc. vierde lid: Het vierde lid geeft het college de bevoegdheid nadere regels te stellen over de duur van de detacheringsbaan, de hoogte van het salaris, en de daaraan verbonden verplichtingen. vijfde lid: Het vijfde lid geeft aan dat als rechtspositie "de arbeidsvoorwaardenregeling van de uitvoeringsorganisatie" van toepassing is. zesde lid: 11

12 Het zesde lid geeft het college de mogelijkheid het materieel werkgeverschap te mandateren aan een uitvoeringsorganisatie of reïntegratiebedrijf, net zoals dat in de WIW mogelijk was. Voor de uitbesteding dient een mandaatbesluit te worden genomen. Daarnaast moet een uitvoeringsoveréénkomst opgesteld worden. Artikel 13 Loonsuppletie gericht op reïntegratie Doel van de loonsuppletie is om extra werkgelegenheid te bevorderen voor uitkeringsgerechtigden en werknemers in de gesubsidieerde arbeid die anders geen werk kunnen vinden. De reden hiervoor kan zijn dat deze doelgroep door de grotere afstand tot de arbeidsmarkt minder productief zijn, of dat werkgevers door gebrek aan werkervaring huiverig zijn om iemand in dienst te nemen vanwege de extra financiële risico's die daaraan verbonden zijn. Door deze suppletie worden de financiële risico's van de werkgever gecompenseerd, en komen er extra reïntegratie voorzieningen beschikbaar. eerste en tweede lid: Het eerste lid geeft de basis voor de loonsuppletie, waarbij expliciet wordt aangeven dat het primair gaat om een reïntegratievoorziening. De doelgroep voor wie een suppletie verstrekt kan worden, is beperkt tot uitkeringsgerechtigden en werknemers in de gesubsidieerde arbeid. In het tweede lid wordt het doel nog een benadrukt, het beschikbaar stellen van arbeidsplaatsen voor deze doelgroep stimuleren derde lid: Het derde lid geeft het college de bevoegdheid nadere regels te stellen over de hoogte van de suppletie, de termijn, en de praktische uitvoering ( aanvraag, informatieverplichtingen, terugvordering, etc.) Vierde lid: Het vierde lid geeft het college de mogelijkheid het verstrekken van de loonsuppletie te laten uitvoeren door een uitvoeringsorganisatie. Voor de uitbesteding dient een mandaatbesluit te worden genomen en moet een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten. Artikel 14 Werk-Nu (Work-first) In het eerste en tweede wordt het college de mogelijkheid geboden een Werk-Nu project op te starten. Werk-Nu is bedoeld om personen met een arbeidsverplichting direct bij de aanvraag om een uitkering een voorziening (werk c.q. werkstage) aan te bieden. De visie hierachter is dat daarmee voorkomen wordt dat mensen langdurig vervreemden van de arbeidsmarkt. Hoe langer iemand afhankelijk is van een uitkering des te groter wordt de afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van het traject zal bestaan uit een zeer intensief begeleidingstraject naar regulier werk. In een door het college vastgesteld uitvoeringsbesluit zullen de kaders, de voorwaarden en de nadere verplichtingen worden vastgelegd. Artikel 15 Concurrentieverhoudingen Dit artikel geeft aan dat er bij plaatsing geen verdringing plaats vindt, of dat de concurrentieverhoudingen niet nadelig worden beïnvloed. Het college kan dit doen door expliciet na te gaan dat het werk dat verricht gaat worden niet productief is, of dat er geen recent ontslag heeft plaatsgevonden. Artikel 16 Premies 12

13 In deze verordening is ervoor gekozen het verstrekken van premies in algemene zin te regelen: de criteria en de doelgroepen kunnen worden omschreven in het beleidsplan reïntegratie, al dan niet gekoppeld aan de bevoegdheid van het college om nadere regels te stellen. Het premiebeleid kan worden afgestemd op de verschillende activiteiten die in het kader van activering verricht worden en daarbij de hoogte van de premie laten variëren. Ook kan besloten worden bepaalde activiteiten in het geheel niet te premieren. Tenslotte kan de premie afhankelijk worden gemaakt van de doelgroepen, zoals arbeidsgehandicapten, ouderen, jongeren, afstand tot de arbeidsmarkt etc. Artikel 17 Overige vergoedingen (flankerend beleid) In deze verordening is ervoor gekozen het verstrekken van overige vergoedingen, het zgn flankerende beleid in algemene zin te regelen. Het is denkbaar dat ter stimulering van de arbeidsinschakeling wordt besloten diverse kosten te vergoeden voor activiteiten die daaraan bijdragen. In dit artikel zijn als voorbeelden genoemd reiskosten en kosten voor kinderopvang, maar dit is geen limitatieve opsomming. Het flankerend beleid is nader omschreven in het beleidsplan Reïntegratie. Het tweede lid geeft het college de bevoegdheid nadere regels te stellen voor deze voorziening zoals de aard van de voorzieningen, de hoogte van de vergoedingen, de duur, de praktische uitvoering etc.. Artikel 18 Hardheidsclausule Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Artikel 19 Citeerwijze en inwerkingtreding In het Invoeringsbesluit WWB is bepaald dat de reïntegratieverordening en de maatregelenverordening op hetzelfde tijdstip in dienen te gaan. De Reïntegratieverordening en de maatregelenverordening zijn op grond van artikel 8 Tijdelijke referendumwet referendabel. De datum van de inwerkingtreding van de Reïntegratieverordening en de maatregelenverordening moet daarom, met in acht name van artikel 22 Tijdelijke referendumwet, op tenminste 6 weken na datum publicatie gesteld worden. 13

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Beleidsgegevens. Vastgesteld op : september 2007 De wijziging treedt in werking op: 1 januari 2007. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Beleidsgegevens Vastgesteld door : de Raad Vastgesteld in : Gemeentelijk verordening re-integratie Vastgesteld op : 27 november 2006 Inwerking getreden op :1 januari 2006 Wijziging in artikel 11 lid 2

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;)

De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) De raad van de gemeente (Leek Marum en Noordenveld ;) gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier, artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en de

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Class.nr.: -1.848 Nr.: 12 a. De raad der gemeente DANTUMADEEL; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 7 en 8 van de Wet Werk en Bijstand; gelezen het advies van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; -1- No.: 6.3/210705 Onderwerp: Aanpassing Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; gelet op: -

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 9 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening WWB 2012 gemeente Heerde

Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening WWB 2012 gemeente Heerde Algemene toelichting Reïntegratieverordening WWB 2012 gemeente Heerde De WWB geeft het college de opdracht te zorgen voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en personen

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk,

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk, Re-integratieverordening gemeente Harderwijk 2009 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2009, nr. gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen.

*Z C* Beslispunten 1. Aan u wordt voorgesteld de Reintegratieverordening Goeree-Overflakkee met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z010136663C* Registratienummer : Z -13-03423/417 Agendanummer : Portefeuillehouder :Ter behandeling bij Raadsvergadering : 21 maart opsteller

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; -1- No.: 2005/ Onderwerp: Aanpassing Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2005; gelet op artikel

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Beleid en financiën. Hoofdstuk 3.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Beleid en financiën. Hoofdstuk 3. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 De raad van de gemeente Coevorden Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. motieven;, met overneming van de daarin vermelde gelet op de artikelen

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand.

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en Maatregelenverordening;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening

werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid van WWB. Re-integratieverordening Re-integratieverordening 2012 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren.

Bovenstaande wijziging is reden geweest om de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011 daar waar nodig te actualiseren. Leesdocument Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012 artikel 8 Wet werk en bijstand, artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015.1 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Reïntegratieverordening

Reïntegratieverordening Reïntegratieverordening De raad van de gemeente Roermond; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8, 10 tweede lid en 10a van de Wet Werk en Bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen No.: 55-III Onderwerp: Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het College, no. 201206579, d.d. 27 juli 2012; gelet op de artikelen 7 en

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014

Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR321427_1 4 juli 2016 Re-integratie verordening Gemeente Nieuwkoop 2014 De gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid:

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid: Toelichting algemeen Inleiding Op grond van de WWB hebben B en W de opdracht gekregen voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden, nuggers en Anw-ers. De WWB draagt aan de gemeenteraad op om een verordening

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand De Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Artikel 1. Begrippen 1. de belanghebbende: het lid van de doelgroep dat aanspraak maakt op ondersteuning of aan wie ondersteuning wordt geboden; 2. jongere:

Nadere informatie

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009;

Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; GEMEENTE LOPIK Nr.: 11 Onderwerp: Reïntegratieverordening WWB 2009 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard,

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. De Raad van de gemeente Valkenswaard, GEMEENTE VA LKEN SWAARD De Raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard d.d. 10 augustus 2010, gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet;

Nadere informatie

Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ).

Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ). Bijlage 3 Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ). Inleiding De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) valt uiteen in een opdracht

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8

VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 VERORDENING RE-INTEGRATIE WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag.1/8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. WWB: Wet werk en bijstand; b. IOAW: Wet

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. Nummer: 337-20 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Citeertitel Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Citeertitel Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Citeertitel Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Zundert Wettelijke grondslag Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen.

1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Per januari 2012 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht geworden. Om die reden moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen. De Wet Werk en Bijstand stelt de

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Reïntegratieverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2012; gelet op de artikelen 7,

Nadere informatie

B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012

B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012 Jaar: 2012 Nummer: 71 Besluit: B&W 9 oktober 2012 Gemeenteblad NADERE REGELS RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

VERORDENING RE-INTEGRATIE WWB, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN

VERORDENING RE-INTEGRATIE WWB, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN VERORDENING RE-INTEGRATIE WWB, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op de artikelen 7 en 8

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009; 09.0004193 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 De raad van de gemeente Son en Breugel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van., bijlage nr. : XXX - 2009; Gelet op artikel

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss van 20 maart 2012,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss van 20 maart 2012, De raad van de gemeente Oss, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss van 20 maart 2012, Gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10 tweede

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Verordening reïntegratie in het kader van de Wet werk en bijstand 2004

Verordening reïntegratie in het kader van de Wet werk en bijstand 2004 In deze gemeentelijke bijlage komen achtereenvolgens aan de orde: Algemeen (1) Tekst van de verordening (2) Toelichting (3) 1. Algemeen Verordening reïntegratie in het kader van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Zaaknummer. Documentnummer

Zaaknummer. Documentnummer Raadsvergadering 4 december 2014 Zaaknummer 369019 Agendapunt 14 Documentnummer *369042* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2014, nr. 369887;

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 Nr. 14B De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2004; gelet op de

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010. Toelichting Toelichting Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 Algemeen De op 1 januari 2004 in werking getreden Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt in artikel 7 dat het college verantwoordelijk is voor:

Nadere informatie

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit;

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit; (Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 2013-0335 gelezen en besluit; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 Jaar: 2010 Nummer: 18 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR137739_1. Re-integratieverordening WWB 2012

CVDR. Nr. CVDR137739_1. Re-integratieverordening WWB 2012 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR137739_1 15 maart 2016 Re-integratieverordening WWB 2012 De raad van de gemeente Hulst; gezien het advies van de commissie Samenleving van 7 december 2011; gelezen

Nadere informatie

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ.

Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. 1155357 Gescand archief datum ^ 22 JUUOT Re-integratieverordening in het kader van artikel 8, lid 1, sub a van de WWB en artikel 35, lid 1, sub a van de IOAW/IOAZ. Verordening conform de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz.

Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Putten. Nr. 83649 31 december 2014 Re-integratieverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN De raad der gemeente Putten; gelezen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum),

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), De Raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van (datum), gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart 2004

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart 2004 Nr. De raad van de gemeente Boarnsterhim, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart 2004 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en

Nadere informatie

Algemene toelichting Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Algemene toelichting Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Algemene toelichting Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de

Nadere informatie

Verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016

Verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016 Verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016 Toelichting Algemene toelichting Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de raad heeft

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel

Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 52207 31 maart 2017 Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel De raad van de gemeente

Nadere informatie

Re integratieverordening 2010

Re integratieverordening 2010 Re integratieverordening 2010 Officiële titel Re integratieverordening 2010 citeertitel Re integratieverordening 2010 Wettelijke grondslag Artikel 8, eerste lid onderdeel a en f van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s G e m e e n t e S l u i s De raad van de gemeente Sluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011; gelet op de artikel 147 van de Gemeentewet; Artikel 1:

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Re-integratieverordening 2015

Re-integratieverordening 2015 Re-integratieverordening 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Nederweert De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Re-integratieverordening Krimpen aan den IJssel 2015

Re-integratieverordening Krimpen aan den IJssel 2015 Re-integratieverordening Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; Gelet op artikel

Nadere informatie

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond Re-integratieverordening 2007 Gemeente Eemsmond Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen Ondersteuning Werk als instrument voor re-integratie

Nadere informatie