Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 2008 2010"

Transcriptie

1 Whitepaper Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Het bevorderen van het welzijn van de dierenarts door middel van bewustwording en verandering van gedrag Movir nv Brugwal NZ Nieuwegein T (030) F (030) E

2 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1. De opzet van het onderzoek Kenmerken van de deelnemende dierenartsen Motivatie deelnemers 5 Hoofdstuk 2. Beoordeling Preventieprogramma Dierenartsen De beoordeling in cijfers Hoogst gewaardeerde activiteiten 6 Hoofdstuk 3. Resultaat deelname Preventieprogramma Dierenartsen 7 Hoofdstuk 4. Programma s die de fysieke werkbelasting verbeteren Workshop Blijf bij de pinken De E-learning Rugpreventie 9 Hoofdstuk 5. Programma s gericht op het vergroten van werkplezier De samenwerkingsscan Timemanagement Assessment MBTI Het coachgesprek Lastige klanten Stress Preventie Scan 14 Hoofdstuk 6. Conclusie 15 Meer informatie 15 2 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

3 Voorwoord Geen enkele verzekering kan u beschermen tegen het risico om arbeidsongeschikt te worden. Naast het feit dat Movir specialist is op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor medici, waaronder de dierenartsen, rekent Movir preventie daarom tot één van haar kerntaken. Door goede preventie willen we voorkómen dat onze verzekerden arbeidsongeschikt raken. Daarbij richten we ons op alle aspecten rondom het werk, zoals de werk omgeving, werkhouding en samenwerking. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het algehele gevoel van welzijn, de leefstijl, de privé-werkbalans en ontspanning. Het gaat om een gezonde verzekerde in een gezonde omgeving. Wij bieden onze verzekerden gerichte preventieprogramma s om het risico op arbeidsongeschiktheid te beperken. De risico s op arbeidsongeschiktheid kan in veel gevallen beperkt worden door het nemen van de juiste preventiemaatregelen. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van arbeidsongeschiktheid betrekking heeft op ergonomische- en psychische klachten. Deze zijn te beïnvloeden, mits ze tijdig worden onderkend. Het Preventieprogramma Dierenartsen is gericht op een aantal van die beïnvloedbare aandoeningen, zoals het beperken van de fysieke belasting en de werkdruk, de belangrijkste oorzaken van klachten bij dierenartsen. Naast het bevorderen van de gezondheid richt het preventieprogramma zich ook op het werkplezier van de dierenarts. Deze whitepaper gaat over ons driejarig Preventieprogramma Dierenartsen. De deelnemers kregen door het volgen van het programma inzicht in de belangrijkste knelpunten bij ergonomische en psyche aspecten van hun werk. Bovendien kregen zij ook individueel advies om klachten te helpen voorkómen. Zo heeft het preventieprogramma bijgedragen aan de bewustwording van de arbeidsongeschiktheidsrisico s en inzicht gegeven in het optimaal organiseren van het werk. Wanneer u als dierenarts zelf heeft deelgenomen aan het programma, heeft u tijdens het volgen van de verschillende onderdelen handvatten gekregen. Door alle activiteiten nog eens de revue te laten passeren, wordt u opnieuw geattendeerd op de risico s. De effecten van preventie zijn niet altijd direct meetbaar. De winst van het preventieprogramma zit vooral bij de bewustwording van de deelnemers. Vaak is het effect pas op langere termijn zichtbaar. Daarom hebben de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en Movir gekozen voor een meerjaren aanpak. Wel geven de deelnemers zelf al aan dat zij door het volgen van het preventieprogramma geestelijk en/of lichamelijk beter in hun vel zitten. En zelfs 34,2% van de deelnemende dierenartsen geeft aan dat zij door het volgen van het programma (gedeeltelijke) uitval hebben kunnen voorkomen. Een positief resultaat! Mogelijk verricht u al jaren uw werkzaamheden op een andere manier en ervaart u geen klachten. Toch dagen wij ook u uit op een andere manier te kijken naar uw werk. Dat levert bijzondere inzichten op. Inzichten die op korte en lange termijn bijdragen aan uw gezondheid en welzijn. Ik wens het u toe! Met vriendelijke groet, Ed van Diggelen manager Relatiebeheer, Preventie en Re-integratie Movir NV Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 3

4 Inleiding Movir heeft geconstateerd dat de schadelast onder dierenartsen vanaf 2000 blijft toenemen. Uit een analyse van de schadecijfers bleek ondermeer dat de gemiddelde duur van arbeidsongeschiktheid maar liefst vijf jaar bedroeg. De toenmalige verzekeringspremies van Movir voor dierenartsen stonden niet in verhouding tot deze hoge schadelast. Een premieverhoging per 1 januari 2008 was noodzakelijk om de schadelast te kunnen blijven dragen. Daarnaast besloten de KNMvD en Movir een programma van drie jaar op te zetten voor het welzijn van de beroepsgroep. Door middel van gerichte preventie op die punten die door de dierenarts zélf te beïnvloeden zijn. De dierenartsen konden deelnemen aan dit preventieprogramma en daarmee de premieverhoging terugverdienen. Uiteraard op geheel vrijwillige basis. Een primeur voor Nederland waarbij het mes voor de dierenarts aan twee kanten sneed. Doelstelling van het Preventieprogramma Dierenartsen is tweeledig. Enerzijds het bevorderen van de gezondheid van de dierenarts, anderzijds het vergroten van het werkplezier en welzijn. Met als uiteindelijk doel het terugdringen van de grote mate van uitval door arbeidsongeschiktheid onder dierenartsen en zo het beroep weer gezonder en dus aantrekkelijker maken. Als afronding van het Preventieprogramma Dierenartsen heeft onderzoeksbureau Kien eind 2010 in opdracht van Movir een onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was te komen tot een evaluatie van het driejarige preventieprogramma. Het onderzoek richt zich op de persoonlijke ervaringen van dierenartsen met de preventieactiviteiten waaraan zij hebben deelgenomen. Deze whitepaper geeft aan wat de ervaringen zijn van de dierenartsen met de deelname aan het preventieprogramma. We bekijken of de deelname ook heeft geleid tot ander gedrag waardoor arbeidsongeschiktheid is voorkomen. Daarnaast wordt u door het lezen van deze whitepaper weer bewust van de risico s die u loopt tijdens het uitoefenen van het beroep dierenarts. Tijdens het volgen van het preventieprogramma heeft u handvatten gekregen voor specifieke gedragsveranderingen die u zelf kunt doorvoeren in uw dagelijkse praktijk. Graag wijzen wij u op deze handige tips. In hoofdstuk 1 geven we aan hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden en wat de kenmerken van de deelnemers zijn. Ook bekijken we de initiële motivatie van de dierenartsen om deel te nemen aan het preventieprogramma. In hoofdstuk 2 bekijken we hoe de dierenarts de activiteiten heeft beoordeeld en aan welke activiteit hij of zij het meest heeft gehad. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven in welke mate deelname aan een activiteit daadwerkelijk van invloed is geweest op het verbeteren van het welzijn en het voorkomen van uitval. In hoofdstuk 4 zoemen we dieper in op de activiteiten die als doelstelling hadden de fysieke werkbelasting te verbeteren. In hoeverre worden de adviezen opgevolgd en in hoeverre hebben deze activiteiten impact op de huidige werkbelasting. In hoofdstuk 5 wordt het zelfde gedaan voor de activiteiten die als doelstelling hadden het werkplezier te vergroten. Tenslotte volgt in hoofdstuk 6 de conclusie. In hoeverre heeft het preventieprogramma bijgedragen aan het bevorderen van het welzijn van de dierenarts. 4 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

5 Hoofdstuk 1. De opzet van het onderzoek Als afronding van het Preventieprogramma Dierenartsen heeft onderzoeksbureau Kien eind 2010 in opdracht van Movir een onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was te komen tot een evaluatie van het driejarige preventieprogramma. Het onderzoek richt zich met name op de persoonlijke ervaringen van dierenartsen met de preventieactiviteiten waaraan zij hebben deelgenomen. Het betrof een online onderzoek waarvoor de geënquêteerden per brief een uitnodiging ontvingen Alle bij Movir verzekerde dierenartsen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. De enquête had een response van 63% Kenmerken van de deelnemende dierenartsen Geslacht Van de deelnemende dierenartsen is 54,2% man en 45,8% vrouw. Type praktijk waar men werkzaam is Het grootste gedeelte (ruim 62%) is werkzaam in een gezelschapsdierenpraktijk. Daarnaast werkt bijna 24% in een gemengde praktijk. Slechts 4% van de deelnemers is werkzaam in de intensieve veeteelt. De overige 10% is werkzaam in een paardenpraktijk, in de industrie of is door arbeidsongeschiktheid niet meer werkzaam. Eigen praktijk versus loondienst Ruim 85% heeft een eigen praktijk of is werkzaam binnen een maatschap. De overige 15% van de deelnemers aan het preventieprogramma werkt in loondienst. Mannelijke dierenartsen zijn vaker werkzaam in een eigen praktijk of maatschap (94% vs. 75%), vrouwen werken daarentegen vaker in loondienst (25% vs. 6%). Leeftijd 98% van de ondervraagde dierenartsen was bereid aan te geven wat zijn/haar leeftijd is. De leeftijden van de deelnemende dierenartsen lopen uiteen van 29 tot en met 64 jaar. De gemiddelde leeftijd komt uit op 47,7 jaar. 75% van de dierenartsen was tussen de 40 en 59 jaar oud Motivatie deelnemers Het eigen welzijn vergroten blijkt niet de belangrijkste motivatie van de dierenartsen om deel te nemen aan het preventieprogramma. De meeste dierenartsen geven aan dat het krijgen van de premierestitutie de belangrijkste reden is om deel te nemen. Negen op de tien dierenartsen heeft dit genoemd als verwachting waarmee zij aan de preventieactiviteiten begonnen zijn. Gelukkig wordt door bijna driekwart ook het verkrijgen van adviezen om het beroep beter uit te kunnen oefenen, waardoor de kans op arbeidsongeschiktheid kan worden verkleind, genoemd. Het verkrijgen van adviezen hoe men de praktijk beter kan laten functioneren en het verbeteren van de eigen klantenservice worden door respectievelijk 30% en 10% genoemd. Adviezen hoe ik mijn praktijk beter kan laten functioneren 29,9 Vanwege de premierestitutie 90,7 Om mijn klantenservice te verbeteren 10,1 Om mijn vakkennis te verbreden 5,4 Om in contact te komen met collega s 0,6 Adviezen om mijn beroep beter te kunnen uitoefenen, waardoor de kans op arbeidsongeschiktheid verkleint 72,7 Anders, namelijk: 7,0 Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 5

6 Toch geeft het merendeel (64%) van de dierenartsen aan (waarschijnlijk) ook deelgenomen te hebben aan het preventieprogramma wanneer er geen premierestitutie zou zijn geboden, 20% geeft zelfs aan in dat geval zeker ook meegedaan te hebben. Voor drie op de tien heeft de premierestitutie wel degelijk een bepalende rol gespeeld bij de beslissing om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van het preventieprogramma, 6% geeft zelfs aan zeker niet meegedaan te hebben als er geen premierestitutie was geboden. Ruim acht op de tien deelnemende dierenartsen zegt (waarschijnlijk) wel opnieuw deel te nemen aan het preventieprogramma indien dit een vervolg zou krijgen. Hoofdstuk 2. Beoordeling Preventieprogramma Dierenartsen 2.1. De beoordeling in cijfers Activiteit Cijfer Samenwerkingsscan 6,8 Timemanagement 6,9 Workshop Blijf bij de Pinken 7,5 MBTI 7 Coachgesprek Lastige Klanten 6,9 E-Learning Rug 7,7 Stress Preventie Scan 6, Hoogst gewaardeerde activiteiten De deelnemers geven aan dat de E-learning Rugpreventie de meest relevante activiteit is (43%). Gevolgd door de workshop Blijf bij de pinken met 14%. 11% kiest voor de Stress Preventie Scan en de MBTI wordt door 10% gezien als de activiteit waaraan men het meeste heeft gehad. Samenwerkingsscan (2008) 5,4 Timemanagement (2008) 8,8 Workshop: Blijf bij de pinken (2008) 13,8 MBTI (2009) 9,9 Coachgesprek Lastige klanten (2009) 8,2 E-Learning Rugpreventie (2009) 42,7 Stress Preventie Scan (2010) 11,3 6 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

7 Hoofdstuk 3. Resultaat deelname Preventieprogramma Dierenartsen Hoewel premierestitutie voor de dierenarts een belangrijke motivatie is om deel te nemen aan het preventieprogramma, is de uiteindelijke doelstelling van Movir natuurlijk gericht op het bevorderen van de gezondheid en het verhogen van het welzijn van de dierenarts. In het onderzoek is de dierenartsen gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen in hoeverre het preventieprogramma daaraan heeft kunnen bijdragen. Het blijkt dat deelname zeker effect heeft gehad op het welzijn van de dierenarts. Ervaart u lichamelijke en/of geestelijke verbetering ten opzichte van 2008 door deelname aan het preventieprogramma? Ruim de helft van de dierenartsen ervaart door hun deelname lichamelijke en/of geestelijke verbetering ten opzichte van Een op de drie dierenartsen heeft het idee dat tijdelijke of langdurige uitval (deels) voorkomen is door het volgen van een of meer activiteiten. De e-learning wordt het vaakst genoemd als activiteit waardoor men uitval heeft kunnen voorkomen (65%). Ruim een kwart noemt de workshop Blijf bij de pinken. De Samenwerkingsscan, de MBTI, de Stress Preventie Scan en het Timemanagement Assessment worden allen door ongeveer een op de zes genoemd. Ja, lichamelijke verbetering 15,8 Ja, geestelijke/mentale verbetering 13,8 Ja, zowel op lichamelijk als mentaal vlak 22,3 Nee, ik ervaar geen verbeteringen 48,0 Hebt u de indruk dat door het volgen van één of meer van de activiteiten, u tijdelijk of langdurig uitval hebt kunnen voorkomen? Ja 6,2 Deels Nee 28,0 65,8 Door welke activiteit(en) heeft de dierenarts uitval kunnen voorkomen? (Op deze vragen waren meerdere antwoorden mogelijk.) Samenwerkingsscan (2008) 16,5 Timemanagement (2008) 15,7 Workshop: Blijf bij de pinken (2008) 27,3 MBTI (2009) 16,5 Coachgesprek Lastige klanten (2009) 11,6 E-Learning Rugpreventie (2009) Stress Preventie Scan (2010) 16,5 64,5 Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 7

8 Hoofdstuk 4. Programma s die de fysieke werkbelasting verbeteren Het preventieprogramma is opgedeeld in twee hoofdthema s. Aan de ene kant zijn er de programma s die tot doel hebben de fysieke werkbelasting te verbeteren. Aan de andere kant zijn er de programma s die tot doel hebben de werkplezier van de dierenarts te vergroten. In dit hoofdstuk nemen we de onderdelen van het Preventieprogramma door die ten doel hadden de fysieke werkbelasting van de dierenarts te verbeteren. Per onderdeel volgt een korte omschrijving en de waardering die uit de evaluatie kwam. Twee vragen staan hierbij centraal. Heeft de deelnemende dierenarts in de dagelijkse praktijk profijt bij hetgeen men in het programma heeft geleerd? En worden de geleerde technieken nog steeds toegepast? 4.1. Workshop Blijf bij de pinken Deelname: 40% Beoordeling: 7,5 De workshop Blijf bij de Pinken was een interactieve preventieworkshop over het houdings- en bewegingsapparaat. Tijdens de workshop stond de fysieke belasting als dierenarts centraal. Negen op de tien deelnemende dierenartsen geven aan in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de workshop te hebben. Bijna zeven op de tien deelnemers geven aan dat de eigen houdings- en bewegingstechnieken tijdens de werkzaamheden als dierenarts zijn verbeterd na het volgen van de workshop Blijf bij de Pinken, 6% geeft zelfs aan dat deze technieken veel beter zijn geworden. 31% ondervindt geen verandering in de eigen houdings- en bewegingstechnieken na deelname aan de workshop. De op- en aanmerkingen laten een gemengd beeld zien. Aan de ene kant zijn er dierenartsen die aangeven dat de workshop nuttig en/of leerzaam was. De praktische benadering en goede adviezen worden gewaardeerd. Wel is het volgens sommige dierenartsen moeilijk om vaste gewoonten af te leren, de aanwijzingen slijten snel. Herhaling zou hierin kunnen helpen. Tijdens de workshop heeft u een map ontvangen. Neemt u deze nog eens door en kijk of u uw werkhouding inmiddels heeft verbeterd. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt gehad van de uitkomsten van deze workshop? Altijd 5,5 Vaak Regelmatig Soms Nooit 11,0 21,4 31,9 30,2 Hoe zijn de houdings- en bewegingstechnieken tijdens de werkzaamheden na het volgen van deze workshop? Veel beter 6,0 Beter Hetzelfde Minder 0,0 Veel minder 0,5 31,3 62,1 8 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

9 4.2. De E-learning Rugpreventie Deelname: 44% Beoordeling: 7,7 Bij dierenartsen is vaak sprake van zwaar rugbelastend werk. Maar de meeste rugklachten kunnen worden voorkomen. Met de e-learning Veilig en Gezond Ruggedrag konden dierenartsen leren hoe zij de rug veilig kunnen gebruiken. Ruim negen op de tien deelnemende dierenartsen geven aan in de dagelijkse praktijk profijt te hebben van de opgedane kennis om rugklachten te voorkomen. Geen enkele deelnemende dierenarts is negatief over de veranderingen in de houding en het gebruik van de rug, tijdens de werkzaamheden als dierenarts, na het volgen van de e-learning. Driekwart geeft aan dat de houding en het gebruik van de rug na deelname zijn verbeterd, 13% vindt houding en gebruik zelfs veel beter. Een kwart ervaart geen veranderingen door het volgen van de e-learning. Voor het juiste gebruik van de rug is herhaling een essentieel punt. Wanneer u de opgedane kennis blijft toepassen, zult u op een gegeven moment automatisch, zonder erover na te denken, uw rug op de juiste manier gebruiken bij belasting. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt van de opgedane kennis om rugklachten te voorkomen? Altijd Vaak 10,2 Regelmatig Soms Nooit 7,2 19,6 26,4 36,6 Hoe zijn de houding en het gebruik van uw rug tijdens de werkzaamheden na het volgen van de e-learning? Veel beter 13,2 Beter Hetzelfde Minder 0,0 Veel minder 0,0 24,9 61,9 Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 9

10 Hoofdstuk 5. Programma s gericht op het vergroten van werkplezier In dit hoofdstuk nemen we alle onderdelen van het Preventieprogramma door die zich richten op de mentale weerbaarheid en het vergroten van het werkplezier. Per onderdeel volgt een korte omschrijving en de waardering die uit de evaluatie kwam. Ook hier staan twee vragen centraal. Heeft de deelnemende dierenarts in de dagelijkse praktijk profijt bij hetgeen men in het programma heeft geleerd? En worden de geleerde technieken nog steeds toegepast? 5.1. De samenwerkingsscan Deelname: 59% Beoordeling: 6,8 Een uitgebreide vragenlijst, gericht op de samenwerking binnen een dierenartsenpraktijk en tussen praktijken onderling. In het daarop volgende counselinggesprek werden de belangrijkste verander- en ontwikkelpunten op het gebied van samenwerking geïnventariseerd en werd de dierenarts gecoacht bij het bepalen van concrete actiepunten. Acht op de tien deelnemende dierenartsen geven aan in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de scan te hebben. Een op de vijf dierenartsen geeft aan dat de samenwerking binnen de praktijk beter verloopt na de samenwerkingsscan. De grootste groep wordt echter gevormd door dierenartsen die aangeven dat er geen verandering in de samenwerking binnen de praktijk heeft plaatsgevonden. Bij slechts 4% is de samenwerking na deelname aan de samenwerkingsscan (veel) minder geworden. Een aantal dierenartsen gaf aan dat ze het goed vonden eens op deze manier na te denken over en bezig te zijn met het onderwerp samenwerking. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de samenwerkingsscan? Altijd 0,8 Vaak 3,8 Regelmatig Soms Nooit 20,3 19,5 55,6 Hoe verloopt de samenwerking binnen de praktijk na deze samenwerkingsscan? Veel beter 0,0 Beter Hetzelfde Minder 2,3 Veel minder 1,9 20,7 75,2 10 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

11 5.2. Timemanagement Assessment Deelname: 52% Beoordeling: 6,9 In het coach-/counselingsgesprek werden verbeterpunten op het gebied van timemanagement met de dierenarts geïnventariseerd en werd de dierenarts gecoacht bij het bepalen van concrete actiepunten. Acht op de tien deelnemende dierenartsen geven aan in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de het Timemanagement Assessment te hebben. Een op de drie dierenartsen geeft aan dat het eigen functioneren (met het oog op timemanagement) is verbeterd na het volgen van het assessment. De grootste groep wordt echter gevormd door dierenartsen die aangeven dat het eigen functioneren hetzelfde is gebleven. Een opmerking die vaak gemaakt wordt, is dat men al bekend is met de materie en dat het assessment voor hun dus geen toegevoegde waarde heeft gehad. Anderen geven aan voorafgaand aan de scan op dit gebied überhaupt al geen problemen te hebben gehad. Een aantal dierenartsen gaf ook aan dat het toch wel goed was eens wat bewuster met deze materie bezig te zijn. Heeft u nog steeds problemen met het indelen van uw tijd? Neemt u contact op met het onafhankelijke coaching- en counseling bedrijf waar Movir mee samenwerkt, voor advies. Movir verzekerden kunnen gratis gebruik maken van deze onafhankelijke telefonische counseling. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt gehad van de uitkomsten van Timemanagement? Altijd 1,1 Vaak 9,8 Regelmatig Soms Nooit 19,9 26,8 42,4 Hoe functioneert u (met het oog op timemanagement) na het volgen van deze assessment? Veel beter 0,7 Beter Hetzelfde Minder 0,4 Veel minder 0,4 34,4 64, MBTI Deelname: 45% Beoordeling: 7,0 De resultaten van de MBTI vragenlijst brengen waardevolle verschillen in gedragsvoorkeuren tussen normale, gezonde personen aan het licht, die de bron van heel wat misverstanden en communicatiestoornissen kunnen vormen. De persoonlijke gedragsvoorkeuren en unieke kwaliteiten van de dierenartsen kwamen door de vragenlijst naar boven. Deze informatie kunt u gebruiken om tot een beter begrip te komen van uzelf, uw motivaties, uw natuurlijke kwaliteiten en mogelijke groeidomeinen. Ook kunt u hierdoor meer begrip krijgen voor personen die van u verschillen. Het inzicht in uw eigen MBTI-type versterkt uw zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen. Driekwart van de deelnemende dierenartsen geeft aan in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de workshop te hebben. Door het toepassen van de opgedane kennis met MBTI functioneert het merendeel van de deelnemende dierenartsen hetzelfde als voor deelname. 31% ziet een verbetering in het functioneren en een enkeling zegt dat het eigen functioneren (veel) minder is geworden. Meerdere deelnemers geven aan dat zij niets nieuws hebben gehoord bij de MBTI, dat zij dergelijke activiteiten al eerder hebben gevolgd. Anderen geven juist aan over zichzelf en anderen te hebben geleerd. Bewustwording van hoe men zelf in elkaar zit en hoe anderen in elkaar Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 11

12 zitten, worden als positieve punten genoemd. De uitkomsten zijn volgens sommigen echter moeilijk toepasbaar in de praktijk en blijvende gedragsverandering blijft vaak achterwege. Een vervolg zou volgens sommige deelnemers dan ook gewenst zijn. U kunt altijd contact opnemen met onze counselingpartner. Ook kunt u nog eens kijken naar uw eigen rapport over uw MBTI-profiel. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt gehad van de uitkomsten van de MBTI? Altijd 1,2 Vaak 13,9 Regelmatig Soms Nooit 21,6 24,1 39,2 Hoe functioneert u door het toepassen van de opgedane kennis met MBTI? Veel beter 0,8 Beter Hetzelfde Minder 0,4 Veel minder 0,4 30,2 68, Het coachgesprek Lastige klanten Deelname: 45% Beoordeling: 6,9 Doordat klanten mondiger worden en doordat de concurrentie toeneemt, kunnen sommige contacten een hele uitdaging zijn. In opdracht van Movir is een praktisch instrument ontwikkeld, dat dient als aanleiding voor een gesprek met een coach, over effectiever omgaan met lastige klanten. Met een vragenlijst hebt u geïnventariseerd welke situaties en welk gedrag van klanten u lastig vindt. Daarna heeft het Coachgesprek Lastige Klanten plaatsgevonden. Daarin hebt u met een coach besproken hoe u hier desgewenst anders mee om kunt gaan. Het doel was meer de regie te houden over lastige gesprekken en daardoor minder stress en meer werkplezier te ervaren. Bijna acht op de tien deelnemende dierenartsen geven aan in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de het Coachgesprek Lastige klanten te hebben. Tweederde van de deelnemers aan het coachgesprek merkt geen verandering in het omgaan met lastige klanten door het toepassen van de opgedane kennis. Voor een derde van de dierenartsen heeft het toepassen van deze kennis wel degelijk een positief effect op de omgang met lastige klanten. Tweederde van de deelnemers aan het Coachgesprek Lastige klanten heeft de whitepaper Lastige klanten bij de dierenarts gelezen. 89% vindt de informatie relevant voor de eigen werkzaamheden als dierenarts. Een deel van de dierenartsen noemt het coachgesprek nuttig, anderen geven aan (door ervaring) al goed bezig te zijn op dit gebied en niet veel nieuws geleerd te hebben. Ook zijn er dierenartsen die het nut van het coachgesprek voor anderen wel zien. De opgedane kennis wordt dan ook meer dan eens gedeeld met bijvoorbeeld collega s en assistenten. Verder is er een groep dierenartsen die aangeeft überhaupt geen problemen met lastige klanten te hebben. Ondervindt u nog problemen met het omgaan met lastige klanten, dan kunt u de whitepaper Lastige klanten bij de dierenarts nog eens nalezen. Hierin leest u over de ervaringen van collega dierenartsen, met handige do s en don ts. (op te vragen via Movir) 12 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

13 Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt gehad van de uitkomsten van het Coachgesprek Lastige klanten? Altijd 0,0 Vaak 9,0 Regelmatig Soms Nooit 19,2 22,6 49,2 Hoe verloopt het omgaan met lastige klanten door het toepassen van de kennis uit het coachgesprek? Veel beter 0,4 Beter Hetzelfde Minder 0,4 Veel minder 0,4 32,3 66,5 Op basis van de ingevulde vragenlijsten en gevoerde gesprekken met dierenartsen is een whitepaper geschreven, die wij de deelnemende dierenartsen hebben toegestuurd. Hebt u de whitepaper Lastige klanten bij de dierenarts gelezen? Ja Nee 33,6 66,4 Vond u de informatie relevant voor uw werkzaamheden als dierenarts? Ja Nee 11,3 88,7 Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 13

14 5.5. Stress Preventie Scan Deelname: 62% Beoordeling: 6,8 De online Stress Preventie Scan, op maat ontwikkeld door ervaren psychologen, had als doel u inzicht te verschaffen in uw persoonlijk stressniveau met daarnaast adviezen hoe hiermee om te gaan. Bijna driekwart van de deelnemende dierenartsen zegt in de dagelijkse praktijk profijt te hebben van de opgedane kennis om stressverschijnselen te herkennen en te voorkomen. De overgrote meerderheid (88%) van de deelnemers aan de Stress Preventie Scan ervaart geen verandering in het eigen stressniveau na het volgen van de scan. 9% meldt een verbetering in het stressniveau, 3% een verslechtering. De op- en aanmerkingen laten een wat gematigd beeld zien. Velen geven aan überhaupt geen stress te hebben, niets nieuws gehoord te hebben en/of slechts een bevestiging te hebben gekregen van wat al bekend was. Genoemde verbeterpunten zijn de implementatie van persoonlijk contact en het geven van tips voor de toekomst, ook als de situatie nu in orde is. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke counselingpartner. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt gehad van de opgedane kennis om stressverschijnselen te herkennen en te voorkomen? Altijd 0,3 Vaak 6,5 Regelmatig 15,2 Soms Nooit 27,9 50,2 Hoe is uw stressniveau na het volgen van de Stress Preventie Scan? Veel beter 0,6 Beter 8,7 Hetzelfde Minder 2,5 Veel minder 0,0 88,2 14 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

15 Hoofdstuk 6. Conclusie Zowel de schaderesultaten voor dierenartsen binnen de portefeuille van Movir, alsook marktbreed, laten zien dat het beroep dierenarts zowel fysiek als mentaal zwaar is. De grootste schadelast ligt op het gebied van ergonomisch en psychische klachten. Dit zijn beïnvloedbare schades, die in bepaalde gevallen kunnen worden voorkomen door het tijdig nemen van de juiste preventiemaatregelen. Met behulp van het 3-jarige Preventieprogramma Dierenartsen heeft Movir niet alleen tot doel gehad de verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid onder de dierenartsen te verlagen, maar zeker ook om de bewustwording te vergroten. Of de schadelast daadwerkelijk is verlaagd, kan pas op langere termijn worden aangetoond. De deelnemers geven zelf al wel aan dat zij door het volgen van het preventieprogramma geestelijk en/of lichamelijk beter in hun vel zitten (52%). En zelfs 34,2% van de deelnemende dierenartsen geeft aan dat zij door het volgen van het programma (gedeeltelijke) uitval hebben kunnen voorkomen. Een positief resultaat! Vooral de programma s gericht op lichamelijke klachten, de workshop Blijf bij de Pinken en de E-learning Rug, spelen een rol in het voorkomen van uitval. Deze programma s hebben uiteindelijk ook de hoogste waarderingscijfers gekregen (respectievelijk een 7,5 en een 7,7). Daarnaast is de bewustwording bij de dierenarts zeker verbeterd. Het preventieprogramma heeft de dierenarts bewust gemaakt van de risico s die hij/zij loopt. Verschillende risicofactoren zijn aan bod gekomen binnen het preventieprogramma, zoals een juiste werkhouding, juist gebruik van de rug, het belang van samenwerken, het omgaan met lastige klanten, effectief omgaan met tijd en hoe om te gaan met stress. Door deze bewustwording kan de dierenarts zelf ook veel bijdragen aan zijn eigen mentale en fysieke gezondheid. Door in de dagelijkse werkzaamheden rekening te houden met deze risicofactoren en door hier op een goede manier mee om te gaan, kunnen veel problemen voorkomen worden. Ook in de toekomst wil Movir de dierenarts daar waar mogelijk helpen zijn beroep in goede gezondheid uit te oefenen. Wanneer de bij Movir verzekerde dierenarts worstelt met vraagstukken op het mentale vlak, kan hij/zij daarnaast 24/7 contact opnemen met het onafhankelijke counselingbureau waar Movir mee samenwerkt. Snel ingrijpen betekent vaak dat uitval voorkomen kan worden Natuurlijk is het van belang dat de dierenarts zo vroeg mogelijk leert wat de risico s zijn. Ook tijdens de studie wordt inmiddels aandacht besteed aan ergonomisch werken. Daarnaast worden ook vanuit de KNMvD verschillende activiteiten georganiseerd op het gebied van preventie. Meer informatie Wilt u meer weten over deze whitepaper? Of bent geïnteresseerd in andere preventieprogramma s van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir? Neem dan contact op met Movir, (030) , ga naar of mail naar Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 15

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 1 Opgelucht dat ik ben gegaan Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 Colofon Auteur: drs. Anneke Dorrestein Zij is als senior onderzoeker en adviseur

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later 15 januari 2001 Ir. C.G.L. van Deursen Bureau AS/tri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.:

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Vandaag werken aan morgen voor boomverzorgers

Vandaag werken aan morgen voor boomverzorgers Vandaag werken aan morgen voor boomverzorgers Langer doorwerken of tweede carriłre? april 2012 Stigas onderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas)

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Anderhalf jaar in de uitkering

Anderhalf jaar in de uitkering Opdrachtgever IWI Anderhalf jaar in de uitkering Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Anderhalf jaar in de uitkering; nota van bevindingen Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 1 januari 2008 Categorie

Nadere informatie