Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6"

Transcriptie

1 1

2 Inleiding Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken? Zijn werkgevers op de hoogte van de mogelijkheden rond wetgeving en speciale regelingen? Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers? Begeleiding van chronisch zieken op de werkvloer Bewustzijn en beleid Begeleiding bij re-integratie of activatie van werk Hoe worden leidinggevenden ondersteund in het begeleiden van chronisch zieke collega s? Wat is de rol van de bedrijfsarts en/of andere specialisten? Welke specifieke maatregelen neemt de organisatie om chronisch zieken te ondersteunen op de werkvloer? Conclusie en aanbevelingen Onderzoeksverantwoording en meer informatie?

3 Op dit moment heeft 20% van de beroepsbevolking een chronische aandoening en dit aandeel neemt de komende jaren fors toe. In 2030 zal één op de vier werknemers een chronische ziekte zoals kanker, longaandoeningen, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten hebben. Welke impact heeft dit op de werkvloer? In hoeverre bereiden organisaties zich hierop voor? Tegen welke knelpunten lopen zij aan bij de begeleiding van medewerkers met een chronische ziekte? Samen met HR Praktijk deed Arbo Unie onderzoek onder HR-professionals naar de wijze waarop organisaties op dit moment chronisch zieke medewerkers begeleiden. Waar lopen ze tegenaan en welke (preventieve) maatregelen nemen organisaties om hun chronisch zieke collega s te ondersteunen? Tevens belichten we de rol van de HR-professional, de leidinggevende en de medewerker. Ook kijken we hoe leidinggevenden worden ondersteund en wat de rol is van de bedrijfsarts. Met dit onderzoek willen wij in kaart brengen hoe organisaties in Nederland met chronisch zieke medewerkers omgaan en in welke mate het belang van zo n actieve benadering wordt onderkend. 3

4 In 2030 heeft één op de vier werkenden een chronische ziekte. Dit stelt de SER in een publicatie eerder dit jaar. Het aantal mensen met chronische ziekten zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten of longaandoeningen groeit, ook omdat we gemiddeld ouder worden, vertelt Eric Velzing, bedrijfsarts met specialisatie oncologie bij Arbo Unie. De grote winst is dat de behandeling en prognose van dergelijke ziekten in de tijd steeds beter zijn geworden, maar zij houden vaak wel een chronisch karakter. Daarmee neemt het aantal werkenden met een chronische ziekte in de komende jaren sterk toe en dat heeft ook impact voor werkgevers. Veel van deze mensen kunnen en willen blijven werken. Zij hebben er behoefte aan om volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij en werk speelt daar een belangrijke rol in. 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken? Werkgevers zullen dus meer met het fenomeen chronische ziekte te maken krijgen. Bijna 9 op de 10 deelnemers aan het onderzoek meldt ook nu al chronisch zieken in de organisatie te hebben. Bij ruim tweederde gaat het om minder dan tien medewerkers. Op de vraag of men op de hoogte is van het feit dat het aantal chronisch zieken de komende tijd fors gaat toenemen antwoordt 88 procent bevestigend. Ondanks dat bewustzijn, geeft ruim 46 procent van de ondervraagden aan dat binnen de organisatie aan deze ontwikkeling geen aandacht wordt besteed. 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van de mogelijkheden rond wetgeving en speciale regelingen? We vroegen de HR-professionals ook hoe groot de kennis over wetgeving en subsidiemogelijkheden rondom chronisch zieke medewerkers in hun organisatie is. BENT U OP DE HOOGTE VAN (ARBO)WETGEVING VOOR MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE? 15,6% 13,6% 9,1% Ik ben goed op de hoogte (13,6%) Ik ben enigszins op de hoogte (35,7%) Ik ben niet goed op de hoogte (26,0%) Ik verwacht dat de arbodienst cq bedrijfsarts mij hierover informeert (15,6%) Ik heb behoefte aan meer informatie over wetgeving (9,1%) 26% 35,7% 4

5 Slechts een kleine 14 procent van de ondervraagden geeft aan goed op de hoogte te zijn van (arbo)wetgeving voor chronisch zieke werknemers. Ruim een derde is enigszins op de hoogte, en ruim een kwart laat weten niet op de hoogte te zijn. Een kleine 16 procent verwacht hierover geïnformeerd te worden door de arbodienst of de bedrijfsarts. 9 Procent geeft aan zelf meer behoefte aan informatie over wetgeving te hebben. We onderzochten ook in hoeverre HR-professionals op de hoogte zijn van regelingen die het aannemen en in dienst houden van werknemers met een chronische ziekte bevorderen. Met betrekking tot de kennis van die regelingen is nog een slag te maken. Veel regelingen blijken namelijk bij een groot deel van de professionals niet bekend. Van subsidiemogelijkheden voor werkplekaanpassingen blijkt bijvoorbeeld vier op de tien HR-professionals niet op de hoogte. Subsidiemogelijkheden voor jobcoaching en een mobiliteitsbonus voor de doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord zijn met respectievelijk 41,4 procent en 34,2 procent nog minder bekend. Een op de vijf deelnemers aan het onderzoek geeft aan van geen enkele regeling op de hoogte te zijn. Percentage HR-professionals dat bekend is met de volgende regelingen: No-riskpolis die u compenseert voor loonkosten bij uitval door ziekte 63,8% Loondispensatie Wajong 60,5% Subsidie werkplekaanpassing 59,2% Premiekorting voor werknemers die vallen onder doelgroep banenafspraak 55,3% Subsidie jobcoaching 41,4% Mobiliteitsbonus voor doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord 34,2% Geen van allen 19,1% 5

6 2.1 Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers? Het onderzoek ging ook in op de positie van de chronisch zieke medewerker zelf en op de problemen en barrières die hij of zij ervaart bij re-integratie en tijdens het werk. Volgens de HR-professionals ervaart driekwart van de chronisch zieke medewerkers fysieke belemmeringen tijdens het werk, bijvoorbeeld door vermoeidheid. Ook het feit dat mensen te maken hebben met wisselingen in de mate waarin ze belast kunnen worden (70,2%) en een verminderd concentratievermogen (63,2%) worden veel genoemd. In de toelichting die een aantal HR-professionals geeft wordt ook gemeld dat zieke medewerkers soms last hebben van een schuldgevoel naar de werkgever. Andere zaken die deelnemers aan het onderzoek noemen zijn het overschatten van de eigen mogelijkheden en mentale belemmeringen, mensen hebben te veel aan hun hoofd om echt bezig te kunnen zijn met hun werk. Meerdere ondervraagden geven ook aan dat de vraag moeilijk in algemene zin te beantwoorden is: Niet een situatie is hetzelfde. Volgens de HR-professionals ervaart een op de vijf zieke werknemers gebrek aan begrip en begeleiding door de leidinggevende. Bijna een op de vijf ervaart gebrek aan begeleiding vanuit de organisatie. Slechts een kleine groep 6 procent ondervindt volgens de ondervraagden tijdens het werk geen enkel probleem met de ziekte. In chronologische volgorde vermelden we hier de problemen waarmee chronisch zieke werknemers het meest te maken hebben: Welke drempels kent u die uw medewerkers ervaren in uw organisatie, als zij bijvoorbeeld herstellen van kanker? Fysieke belemmering, zoals vermoeidheidsklachten 76,3% Wisselende belastbaarheid mogelijk 70,2% Verminderd concentratievermogen 63,2% Moeilijk om weer de verbinding met werk te leggen 37,7% Sociale belemmering 20,2% Gebrek aan begrip en begeleiding door de leidinggevende 20,2% Gebrek aan begeleiding vanuit de organisatie 18,4% Anders 15,8% Geen 6,1% 6

7 3.1 Bewustzijn en beleid Ofschoon het overgrote deel van de HR-professionals op de hoogte is van het feit dat het aantal chronisch zieken zal stijgen, geeft ruim driekwart van de bedrijven in Nederland 77 procent aan dat er geen beleid is opgesteld voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte. De organisaties die wel beleid hebben vertalen dit vooral concreet naar toepassing van de wet- en regelgeving (54,9%) en stimulans tot participatie en re-integratie (52,9%). Van de organisaties die nog geen beleid heeft, geeft de helft aan dat ze de urgentie van het thema inzien en wel beleid willen gaan ontwikkelen. De andere helft laat echter weten niet voornemens te zijn om beleid te gaan ontwikkelen. Als motief hiervoor laten meerdere organisaties weten dat het begeleiden van chronisch zieke medewerkers op de werkvloer eerder maatwerk is. Ook krijgen andere thema s meer prioriteit. Enkele respondenten laten weten dat er geen geld voor is of dat ondernemers hierin niet willen investeren. 3.2 Begeleiding bij re-integratie of activatie van werk Minder dan de helft van de HR-professionals begeleidt de medewerkers met een chronische ziekte zelf bij de re-integratie of activatie van werk. Een deel besteedt dit uit aan de leidinggevende of de bedrijfsarts. BEGELEIDT U DE ZIEKE WERKNEMERS BIJ DE RE-INTEGRATIE OF DE ACTIVATIE VAN WERK? 18,4% 46,5% 9,6% 25,4% Ja (46,5%) Nee, dat doet de leidinggevende (25,4%) Nee, dat doet de bedrijfsarts (9,6%) Anders (18,4%) 7

8 3.3 Hoe worden leidinggevenden ondersteund in het begeleiden van chronisch zieke collega s? Zoals op de pagina hiervoor gemeld, is in een kwart van de organisaties de leidinggevende verantwoordelijk voor begeleiding van zieke collega s. Hoe zit het met de ondersteuning van de leidinggevende bij deze taak? De meeste HR-professionals 67,8 procent zorgen zelf voor ondersteuning van de leidinggevenden bij het omgaan met zieke collega s. Een kleiner deel 13,9 procent geeft aan dat de bedrijfsarts voor deze ondersteuning zorgt. Bijna één op de vijf organisaties 18,3 procent doet niets aan ondersteuning van leidinggevenden. BEGELEIDT U DE LEIDINGGEVENDE BIJ DE RE-INTEGRATIE OF ACTIVATIE VAN CHRONISCH ZIEKE WERKNEMERS? 18,3% 13,9% Ja (67,8%) Nee, dat doet de bedrijfsarts (13,9%) 67,8% Nee (18,3%) 3.4 Wat is de rol van de bedrijfsarts en/of andere specialisten? Een groot deel van de organisaties namelijk 72,8 procent zet de bedrijfsarts in bij de begeleiding van chronisch zieke werknemers. We stelden de deelnemers aan het onderzoek ook de vraag of ze behoefte hebben aan meer ondersteuning van hun chronisch zieke medewerkers door een bedrijfsarts of een gespecialiseerde hulpverlener. Met de stelling Ik heb behoefte aan meer begeleiding van mijn chronisch zieke werknemer door een bedrijfsarts, psycholoog of coach is ruim de helft het geheel of gedeeltelijk eens. IK HEB BEHOEFTE AAN MEER BEGELEIDING VAN DE CHRONISCH ZIEKE MEDEWERKER DOOR EEN BEDRIJFSARTS, PSYCHOLOOG OF COACH 28,9% 14,9% 12,3% 43,9% Mee eens (14,9%) Enigszins mee eens (43,9%) Enigszins mee oneens (12,3%) Mee oneens (28,9%) 8

9 3.5 Welke specifieke maatregelen neemt de organisatie om chronisch zieken te ondersteunen op de werkvloer? Het onderzoek ging ook in op de vraag welke specifieke maatregelen worden genomen om het werken met chronisch zieken in de organisatie te vergemakkelijken. Ruim de helft van de HR-professionals geeft aan de werknemer te ondersteunen in de balans tussen werk en privé. Eenzelfde percentage biedt ondersteuning aan de leidinggevende bij het omgaan met chronisch zieke collega s. En eveneens 50 procent laat weten deskundige ondersteuning aan de zieke werknemer te bieden. Een klein deel van de organisaties heeft een protocol voor omgang met zieke werknemers (8,7%) of heeft richtlijnen ontwikkeld voor effectieve communicatie op de werkvloer (9,6%). NEEMT U MAATREGELEN OM HET WERKEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE TE VERGEMAKKELIJKEN IN UW ORGANISATIE? 60,0% 50,0% 50,4% 51,3% 53,9% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 8,7% 9,6% 20,0% 12,2% 0,0% We bieden deskundige ondersteuning aan de medewerker We ondersteunen leidinggevenden bij de begeleiding We hanteren een protocol over de omgang met een medewerker We hebben richtlijnen voor een effectieve communicatie op de werkvloer We ondersteunen de balans werk-privé van de medewerker Nee Anders... Opmerkelijk is dat bijna de helft van de ondervraagden 45,6 procent geen maatregelen neemt om uitval te voorkomen. Op de vraag welke stappen HR-professionals zetten om chronisch zieke medewerkers te begeleiden geeft een groot deel 84,2 procent aan dat ze de dialoog met de medewerker aan gaan. Daarnaast geeft 77,2 procent aan dat ze de werkplek aanpassen en 47,4 procent informeert de collega s over de situatie van de chronisch zieke medewerker. We stelden ook de vraag of organisaties instrumenten of een onderzoek of scan inzetten om de belastbaarheid van de werknemer te meten. Op dit terrein moet, zeker gezien het belang van inzet van deze instrumenten, nog veel winst geboekt worden. Een klein deel van de ondervraagden 17,5 procent geeft aan dat hun organisatie hiervan gebruikt maakt. Een grote meerderheid van 82,5 procent zet deze middelen niet in. 9

10 Het totaalbeeld dat het onderzoek oproept is dat een groot deel van de organisaties zich bewust is van de toename van medewerkers met een chronische ziekte. Slechts 22 procent stelt echter een beleid op voor goede begeleiding. Ongeveer de helft van de Nederlandse werkgevers laat het thema nog te veel links liggen. Eric Velzing van Arbo Unie zegt over die terughoudendheid: Werkgevers zijn vaak nog niet goed voorbereid. Ze realiseren zich niet wat de nieuwe realiteit is en hoe ze dit in de praktijk kunnen aanpakken. Het onderzoek laat zien dat de begeleiding op dit moment voornamelijk ad hoc wordt georganiseerd. HR en leidinggevenden zijn vaak te afwachtend en komen pas in beweging als ze met een concrete situatie worden geconfronteerd. Er is geen duidelijke rolverdeling of ze ondernemen helemaal geen actie. Dat zorgt voor een groot risico op fouten en gemiste kansen. Zorg daarom voor goede re-integratieprocessen en acteer waar nodig afdelingsoverstijgend. Zo gaan veel werkgevers er volgens hem ten onrechte van uit dat ze de zieke werknemer zoveel mogelijk met rust moeten laten. Dat is goed bedoeld, maar betekent wel dat het vraagstuk van werk en reintegratie niet of te laat op tafel komt. Terwijl veel chronisch zieken graag willen werken. En het juist zaak is om op een volwaardige manier samen te zoeken naar passende oplossingen om dit ondanks de gezondheidsbeperkingen en eventuele medische behandelingen te realiseren. De beste tip is verrassend eenvoudig: ga zo snel mogelijk het gesprek aan. Zijn er onder de medewerkers chronisch zieken, benut dan hun ervaringen om de situatie in kaart te brengen. Waar lopen zij tegenaan? Hoe zijn zaken, ook op managementniveau, beter te sturen? Hij beveelt verder eigen regie door chronisch zieke medewerkers aan. Zij weten heel goed wat hun ziektebeeld inhoudt en welke beperkingen er zijn: wat ze nog wel kunnen en wat minder goed gaat. Durf hen waar het kan het stuur in handen te geven. In het vergroten van de kennis bij werkgevers en leidinggevenden over wat er bij chronische ziekten wel en niet mogelijk is, ziet Eric een belangrijke adviesrol weggelegd voor de bedrijfsarts. De re-integratietrajecten verschillen per persoon, aandoening en behandeling. Er is geen standaard draaiboek. Wij kunnen werkgevers en medewerkers dan ook per situatie goed informeren over de effecten van een ziekte en wat iemand wel en niet aankan. Bied de medewerker een omgeving waarin deze zich veilig genoeg voelt om wensen en problemen te uiten. Een veilige omgeving creëer je door begrip te kweken in de organisatie en in teams. De werkgever moet duidelijk maken dat het niet om de ziekte of de beperkingen gaat, maar om hetgeen de medewerker wél wil en kan bijdragen. Op die manier kunnen mensen die door een medische oorzaak beperkt zijn in hun functioneren vaak toch mee blijven doen en met plezier aan het werk blijven. Het belang van een gerichte inzet op het optimaal begeleiden van chronisch zieken kan niet overschat worden, besluit Eric Velzing. Werk is vaak juist extra belangrijk als iemand ziek wordt. Het kan een steunpilaar zijn in moeilijke tijden. Daarom is het essentieel dat niet alleen leidinggevenden en HRprofessionals, maar ook medici werk gaan inzetten als medicijn. 10

11 Dit onderzoek werd uitgevoerd door HR Praktijk in samenwerking met Arbo Unie. Deelnemers hebben een online vragenlijst ingevuld. Het onderzoek vond plaats in de periode mei augustus In totaal namen 165 HR-professionals deel aan dit onderzoek. Meer informatie? Arbo Unie Optimaal werken De langste tijd van je leven ben je aan het werk. Daarom vinden wij het belangrijk dat je optimaal je werk kunt doen. Op een veilige, gezonde en productieve manier. Wij richten ons liever op gezondheid dan op ziekte. Samen met werkgevers kijken we waar we werken kunnen verbeteren. Wij zijn er voor organisaties die willen investeren in mensen. Altijd met als doel om optimaal werken te bevorderen. Kijk voor meer informatie over het thema Werken met een chronische ziekte op Op het gebied van onderzoek en programma-ontwikkeling lopen wij voorop. Lees alles over het nieuwe programma Polshoogte en onze innovatie In.zicht, voor verzuimbegeleiding onder eigen regie op onze website. 11

Nederlandse werkgevers en duurzame inzetbaarheid

Nederlandse werkgevers en duurzame inzetbaarheid 1 Nederlandse werkgevers en duurzame inzetbaarheid Inleiding Het streven naar gezonde werknemers die zo weinig mogelijk ziek zijn is een streven van iedere werkgever. Het werken aan duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

De SER en chronisch zieke werkenden

De SER en chronisch zieke werkenden Chronisch ziek en werken in Nederland, operationaliseren van de beleidsadviezen 2016. Een plan van aanpak waaruit Vlaanderen kan leren of aanzet tot gezamenlijke actie? 25 januari 2018 00-00-2009 pagina

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll in opdracht van FNV ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Den Dolder, maart 2010 Wim Woning MSc Index Index... 2 1.

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte. «Ervaringen vanuit de praktijk»

Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte. «Ervaringen vanuit de praktijk» Workshop Re-integratie op de werkvloer bij (langdurige) ziekte «Ervaringen vanuit de praktijk» Mijn missie is: Samen met mensen met werkgerelateerde (hulp)vragen een nieuw perspectief vinden dat bijdraagt

Nadere informatie

IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT

IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT INHOUD 1. Inleiding 2. Werkstress en uitval 2.1 Wat is de impact van werkstress? 2.2 Wat zijn de concrete oorzaken? 3. Signalering van werkstress

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling,

JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling, Jobcoaching JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling, opleiding en praktijkervaring en geloven dat dit

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Wie ben ik Feiten en cijfers Top 5 maatregelen SER advies Knelpunten (chronische) aandoening Knelpunt in volgorde van belang Vermoeidheid;

Wie ben ik Feiten en cijfers Top 5 maatregelen SER advies Knelpunten (chronische) aandoening Knelpunt in volgorde van belang Vermoeidheid; ROBBERT JANSSEN Agenda Wie ben ik Feiten en cijfers Top 5 maatregelen SER advies Knelpunten (chronische) aandoening Knelpunt in volgorde van belang Vermoeidheid; Werkbehoud en thema s Route naar ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt!   DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats Werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie. Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie Nascholing NVAB Noord 6 april 2017 De brug van kanker naar arbeid Aanleiding Arbeidsparticipatie van mensen die behandeld worden of zijn voor

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van SIGRA. 14 februari 2018

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van SIGRA. 14 februari 2018 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van SIGRA 14 februari 2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 3 2.2 Directie is enthousiast over

Nadere informatie

Werken met een nierziekte. Wat kunt u doen?

Werken met een nierziekte. Wat kunt u doen? Werken met een nierziekte Wat kunt u doen? 1 Werken met een nierziekte Wat kunt u doen? Wanneer u te maken krijgt met chronische nierschade, heeft dat invloed op vele aspecten van uw leven. Zo kan het

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

Analyse WMO thuiszorg

Analyse WMO thuiszorg 2017 Analyse WMO thuiszorg DAT 6-3-2018 Pagina 1 van 8 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitkomsten van de PMO... 4 3. Conclusies... 9 Bijlage(n)... 10 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Één keer in de twee jaar zijn

Nadere informatie

Participatie. Integrale Arbeidscoach. Versterking bij werken met een beperking

Participatie. Integrale Arbeidscoach. Versterking bij werken met een beperking Participatie Integrale Arbeidscoach Versterking bij werken met een beperking meedoen mogelijk maken Mensen met een beperking zijn vaak goed in staat om betaalde arbeid te verrichten. Een passende werkplek

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de bouw

Duurzame inzetbaarheid in de bouw Duurzame inzetbaarheid in de bouw Workshop Arbocoördinatie Arbouw 2015 Kees Peereboom voor gezond en veilig werken Workshop duurzame inzetbaarheid in de bouw Wat is duurzame inzetbaarheid? Wat is mijn

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Welkom bij het online seminar. Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf. Om 19:00 begint het online seminar automatisch

Welkom bij het online seminar. Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf. Om 19:00 begint het online seminar automatisch Welkom bij het online seminar Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf Om 19:00 begint het online seminar automatisch De deskundigen van vanavond zijn Annemarie Schouten Trainer Martha Flora Hippocampus

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Onderzoek Declarant Datum: 17 oktober 2018

Onderzoek Declarant Datum: 17 oktober 2018 Onderzoek Declarant 2018 Datum: 17 oktober 2018 Samenvattende conclusies Algemeen Bijna de helft van de in Nederland gevestigde importerende en exporterende bedrijven voorziet vertragingen in goederenstromen

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Goede kankerzorg is meer dan een medische behandeling

Goede kankerzorg is meer dan een medische behandeling Goede kankerzorg is meer dan een medische behandeling DEZE RAPPORTAGE IS AANGEPAST OP 16 JULI 2018 Als kankerpatiëntenorganisaties vinden wij dat ziekenhuizen aan specifieke randvoorwaarden moeten voldoen

Nadere informatie

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers e-arbo HumanCapitalCare HumanCapitalCare wil werkgevers en werknemers ondersteunen en adviseren op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Omdat energieke en productieve medewerkers de motor zijn

Nadere informatie

Van procenten naar personen. Effectief beïnvloeden van ziekteverzuim bij een VVT-organisatie

Van procenten naar personen. Effectief beïnvloeden van ziekteverzuim bij een VVT-organisatie Van procenten naar personen Effectief beïnvloeden van ziekteverzuim bij een VVT-organisatie De aanleiding Een VVT organisatie met een omzet van 190 miljoen die veel wijkverpleging biedt, had een bovengemiddeld

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid. 23 oktober 2018

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid. 23 oktober 2018 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid 23 oktober 2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 De respondenten... 3 2.2 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 4 2.3 Aanspreekpunt voor duurzame

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Pfizer als Caring Company Richtlijnen voor werknemers over ziekte Werk en ziek

Pfizer als Caring Company Richtlijnen voor werknemers over ziekte Werk en ziek Pfizer als Caring Company Richtlijnen voor werknemers over ziekte Werk en ziek INHOUD Inleiding 5 Tijdens de onderzoeksfase 9 Als leidinggevende wist ik hoe belangrijk werk voor hem was. Daarom bleef ik

Nadere informatie

Participatiewet Doelgroepregister, Banenafspraak

Participatiewet Doelgroepregister, Banenafspraak Participatiewet Doelgroepregister, Banenafspraak 19 november 2015 Rob Schwillens Districtsmanager Zeeland & West Brabant Wat is er per 1.1.2015 gewijzigd? De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Elke afstand tot werk kan worden verkleind

Elke afstand tot werk kan worden verkleind Opus Coaching Elke afstand tot werk kan worden verkleind Maak kennis met onze specialisten Ons team bestaat uit re-integratiespecialisten en erkende jobcoaches. Wij beschikken over professionals met verschillende

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Weerbarstige denkbeelden De beeldvorming van en over mensen met een arbeids Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Commissie het Werkend Perspectief drs. E. Verveen drs. A. van Petersen Projectnummer:

Nadere informatie

OR en ziekteverzuim Wie is Maurice Buskens? Wat is ziekteverzuim?

OR en ziekteverzuim Wie is Maurice Buskens? Wat is ziekteverzuim? OR en ziekteverzuim Help, het ziekteverzuim loopt uit de hand! Maurice Buskens Wie is Maurice Buskens? Ruim 13 jaar ervaring in advisering en training OR-en Ervaring als HR manager met o.a. ziekteverzuim

Nadere informatie

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE ARBODIENSTVERLENING WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE zorgt voor arbeidskracht WE ZIEN HET DOEL WE ZORGEN VOOR RESULTAAT Ik ben trots op mijn mensen. En zuinig op mijn tijd. Ik wil een arbodienst

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Huurders met verward gedrag

Huurders met verward gedrag Huurders met verward gedrag ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN VAN MEDEWERKERS IN DE CORPORATIESECTOR Diane Bulsink Julius Potgieter Huurder met verward gedrag ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN VAN MEDEWERKERS IN DE CORPORATIESECTOR

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren?

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Rapportage 3 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 23.727 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 25 februari tot

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16 Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg januari 16 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De meest complete gezondheidsverzekering voor u en uw medewerkers

De meest complete gezondheidsverzekering voor u en uw medewerkers Inzetbaar De meest complete gezondheidsverzekering voor u en uw medewerkers Dit wilt u liever niet meemaken Het kan van de ene op de andere dag zomaar gebeuren: één van uw medewerkers valt voor langere

Nadere informatie

Vergrijzing en langer doorwerken: kansen voor arbeidshygiënisten

Vergrijzing en langer doorwerken: kansen voor arbeidshygiënisten Vergrijzing en langer doorwerken: kansen voor arbeidshygiënisten Dr. Cécile Boot, gezondheidswetenschapper Universitair Hoofddocent Arbeid en Gezondheid Afdeling Sociale Geneeskunde VU medisch centrum

Nadere informatie

Werken met een chronische ziekte. Werken van belang voor iedereen

Werken met een chronische ziekte. Werken van belang voor iedereen Werken met een chronische ziekte Werken van belang voor iedereen Welke onderwerpen? Highlights: SER advies chronisch zieke maart 2016 Wij zijn bijna allemaal chronisch ziek : Ooit een normaal mens ontmoet?

Nadere informatie

Chronisch zieken en werk

Chronisch zieken en werk Chronisch zieken en werk Hemochromatose Vereniging Nederland. d l b d ijf b i Ad Vorselaars, bedrijfsarts Arbo Unie Peter van den Berge, bedrijfsarts Arbo Unie Onze missie Wij helpen mensen om een leven

Nadere informatie

Werkbaar werk kortgeschoolde arbeider

Werkbaar werk kortgeschoolde arbeider Werkbaar werk kortgeschoolde arbeider 2004-2010 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010 Brussel juli 2011 Inleiding In het Pact 2020 spraken de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Inzetbaar. De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB

Inzetbaar. De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB Inzetbaar De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB U wilt het beste voor uw MKB-klanten Veel van uw klanten in het MKB hebben een verzuimverzekering. Al dan niet met arbodienstverlening. Natuurlijk

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en verslaving Informatie voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen SAMENVATTING Griet Smaers Het aantal langdurige arbeidsongeschikte zelfstandigen

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers augustus 2009 Profiel voor elijke zelfstandige ondernemers Werkbaarheidsprofiel voor de elijke zelfstandige ondernemers op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

Training Verandermanagement

Training Verandermanagement Training Verandermanagement Verandermanagement, succesvol omgaan met veranderingen Alles verandert, voortdurend. De omgeving, jijzelf, maar ook de organisatie waar je voor werkt. Verandering is vaak noodzakelijk.

Nadere informatie

Regel jij het draagvlak even? Nathalie van Delft, Senior communicatieadviseur SBCM Miranda Grootscholte, Projectleider SBCM

Regel jij het draagvlak even? Nathalie van Delft, Senior communicatieadviseur SBCM Miranda Grootscholte, Projectleider SBCM Regel jij het draagvlak even? Nathalie van Delft, Senior communicatieadviseur SBCM Miranda Grootscholte, Projectleider SBCM Draagvlak op twee niveau s Bij de werkgever Op de werkvloer Werkgevers die prioriteit

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Werkbaar werk geschoolde arbeider/technicus

Werkbaar werk geschoolde arbeider/technicus Werkbaar werk geschoolde arbeider/technicus 2004- Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004- Brussel juli 2011 Inleiding In het Pact 2020 spraken de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

De inzetbaarheid van oudere medewerkers

De inzetbaarheid van oudere medewerkers De inzetbaarheid van oudere medewerkers In vergrijzende samenleving is er een toenemende noodzaak om langer door te werken Sterk oplopende kosten pensioenuitkeringen. Sterk toenemende vervangingsbehoefte

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie