PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE DOCENT-COÖRDINATOR LEERJAAR 2/3 (HAVO/VWO) BIJ HET HOGELAND COLLEGE WARFFUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE DOCENT-COÖRDINATOR LEERJAAR 2/3 (HAVO/VWO) BIJ HET HOGELAND COLLEGE WARFFUM"

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE DOCENT-COÖRDINATOR LEERJAAR 2/3 (HAVO/VWO) BIJ HET HOGELAND COLLEGE WARFFUM 1. Situatieschets 1.1 Kenmerken Het Hogeland College Het Hogeland College is een scholengemeenschap voor vwo, havo, dalton vmbo en lwoo met een regionale functie onder de rook Groningen. In totaal volgen ruim 1300 leerlingen onderwijs op de drie vestigingen. In Warffum staat de havo/vwo-vestiging. Het dalton vmbo kent twee vestigingen, één in Wehe-den-Hoorn en één in Uithuizen. De kleinschaligheid binnen de locaties van Het Hogeland College garandeert dat bijna iedereen elkaar kent, iets dat zowel door de leerlingen als door het personeel zeer wordt gewaardeerd. Binnen Het Hogeland College werkt iedereen aan het creëren van een goede sfeer op school in een open leef- en leerklimaat. Het HHC biedt leerlingen kansen om zich zo goed en zo breed mogelijk te ontwikkelen. Er is een breed en gevarieerd onderwijsaanbod, dat aansluit bij de interesses en de talenten van leerlingen. De school biedt daarnaast veel ondersteuning en kent een uitgebreide zorgstructuur. Er is een veelheid aan buitenschoolse activiteiten, met in het oog springend de buitenlandse reizen binnen Europa, de creatieve weken, feestavonden, sporttoernooien, muziek en toneel. Kortom: Ruimte voor Verscheidenheid! Het Hogeland College in Warffum bestaat al sinds 1868 en is een begrip in Noord-Groningen. In een nieuw gebouw biedt deze vestiging zoals gezegd havo en vwo-onderwijs aan rond de 740 leerlingen. De locatie onderscheidt zich door een grote diversiteit aan activiteiten op intellectueel, cultureel, creatief en sportief gebied. Naast havo en vwo biedt de school ook vwo-plus aan, Pre University College en Cambridge Certificate Advanced English. Binnen het onderwijs wordt de balans gezocht tussen de kennis en de vaardigheden van een vak, waarbij men streeft naar samenhang tussen vakken en activerende leervormen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van zelfstandig werken en het onderwijs dient aan te sluiten bij de werkelijkheid, zoals die door leerlingen wordt ervaren. Leerlingen geven aan dat ze het erg naar hun zin hebben op school. Zij vinden het leuk om zich in te zetten voor uitstapjes en projecten en merken dat er door de leiding met enthousiasme op initiatieven van hun kant wordt gereageerd. Zij ervaren geen grote afstand tussen onder- en bovenbouw: men doet veel dingen samen en de sfeer is goed: Je bent geen nummer, iedereen kent je. Zij willen graag een coördinator die bij hen en bij de omgeving past en die weet hoe de school werkt. De medewerkers zijn trots op hun leerlingen: een leuke populatie waar je op een goede manier mee om kunt gaan. Verder waarderen zij de gemoedelijkheid van de kleine school, de kwaliteit en het vakmanschap van de collega s, de zorg voor en betrokkenheid bij leerlingen en de prachtige nieuwbouw. Zij geven verder aan dat zij graag werken binnen een goed en warm leer- en leefklimaat met orde, rust en regelmaat. Zij zoeken een coördinator die dit leer- en leefklimaat verzorgt en de waarden van de school uitdraagt. Ouders zien Het Hogeland College in Warffum als een kleinschalige, overzichtelijke en vertrouwen gevende laagdrempelige school. 1 van 5

2 Zij ervaren de school als een goede sociale omgeving voor hun kinderen met een professionele uitstraling, gecombineerd met een vertrouwd gevoel, waarbinnen ieder kind wordt gekend en welkom is. Een school die staat voor wat ze doet en past bij de omgeving waar hun kinderen opgroeien. 1.2 Organisatie, bestuur en medezeggenschap Bevoegd gezag Het Hogeland College valt, samen met 22 basisscholen in Noord Groningen, onder Schoolbestuur voor Primair en Voorgezet Onderwijs tussen Lauwers en Eems (schoolbestuur L&E). Schoolbestuur L&E biedt op haar algemeen toegankelijke scholen passend onderwijs, gericht op de ontwikkeling van de talenten van het individuele kind. Elke school doet dat op haar eigen manier. Schoolbestuur L&E is werkgever van bijna 350 personeelsleden en daarmee een van de grotere werkgevers in het noorden. Naast goed onderwijs staat het bestuur voor goed werkgeverschap. De scholen die resorteren onder schoolbestuur L&E staan midden in de samenleving en onderhouden op allerlei manieren contacten met de regio en haar inwoners. Het bestuur voelt zich betrokken bij alle belanghebbenden en houdt hen zorgvuldig op de hoogte van de activiteiten en toekomstplannen. Visie en koers Het Hogeland College biedt: een warm en veilig klimaat in een warme en veilige omgeving kun je beter leren erkende ongelijkheid door te erkennen dat iedereen anders is, willen we iedereen zo goed mogelijk laten presteren een open school een school die midden in de maatschappij staat een professionele cultuur een werkomgeving waarbij, eenvoudig gezegd, iedereen goed en volgens de afspraken werkt. Schoolorganisatie Het Hogeland College staat met haar drie vestigingen en ruim 1300 leerlingen midden in de samenleving in Noord-Groningen. De school heeft in totaal 150 personeelsleden. Het Hogeland College wordt aangestuurd door de rector, die samen met de vier conrectoren de schoolleiding vormt. De havo/vwo vestiging in Warffum heeft twee docent-coördinatoren voor de onderbouw en twee docentcoördinatoren voor de bovenbouw. De coördinatoren vormen samen met de twee afdelingsconrectoren de dagelijkse leiding van de vestiging. Daarnaast hebben zij een lesgevende taak. Bij afwezigheid van de afdelingsconrector kunnen zij fungeren als plaatsvervanger. Voor zowel vmbo als havo/vwo is er een aparte ondersteuningscoördinator en onderwijscoördinator. Het Hogeland College heeft voor de drie vestigingen één Medezeggenschapsraad (MR), waarvan de zestien leden de diverse geledingen binnen de school vertegenwoordigen. De rector is adviserend lid van de MR. Verder heeft elke vestiging een eigen ouderraad van tenminste acht leden. Een lid van de schoolleiding en een leraar zijn toegevoegd als adviserend lid. Er is op alle vestigingen een actieve leerlingenraad. 2 van 5

3 Organisatiestructuur van Het Hogeland College: Binnen de vestiging Warffum zijn de coördinatoren verantwoordelijk voor respectievelijk leerjaar 1 (havo/vwo), leerjaar 2/3 (havo/vwo), bovenbouw havo en bovenbouw vwo. 2. Beleid en uitgangspunten komende periode Vanuit de hierboven beschreven visie en koers zijn in 2014 de tien strategische doelen getoetst. Er is vastgesteld dat deze strategische doelstellingen Hogelandbreed nog steeds van kracht zijn, maar dat de prioriteit per vestiging kan verschillen. De tien strategische doelstellingen waaruit de concrete jaarplannen worden gevormd luiden: Wij willen een school zijn waar leerlingen, ouders en personeel zich gekend en erkend voelen. Wij willen een school zijn die het onderwijs stoelt op de kernbegrippen: cultureel, intellectueel, technologisch en ondernemend. Wij willen een school zijn die individueel talent maximaal uitdaagt. Wij willen een school zijn die zich richt op individuele leerling-, studie- en loopbaanbegeleiding. Wij willen een school zijn die de nieuwste ICT-toepassingen en communicatiemogelijkheden inzet. Wij willen een school zijn met een uitstekend imago in de hele regio. Wij willen een school zijn met bij ons onderwijs passende huisvesting en moderne faciliteiten. Wij willen een school zijn die zich richt op de buitenwereld en wij willen omgekeerd ook deze buitenwereld in school halen. Nadere samenwerking zoeken binnen de onderwijskolom met scholen voor primair onderwijs en scholen die vervolgopleidingen aanbieden. Wij willen een kwaliteitsschool zijn met bekwaam en professioneel handelend personeel. Om tot realisatie van deze doelstellingen te komen is voor Het Hogeland College als geheel en voor de afzonderlijke vestigingen een activiteitenplan opgesteld in het jaarplan. Voor de vestiging Warffum zal de focus in 2015 onderwijskundig liggen op het behouden en verbeteren van de onderwijsresultaten, met name voor: toetsing en determinatie het taal- en rekenonderwijs gedifferentieerd lesgeven het door ontwikkelen van de vwo-plusklas, met latijn en filosofie. 3 van 5

4 Naast deze onderwijskundige doelstellingen zijn er ook wensen op het gebied van het verbeteren van de dagelijkse organisatie en communicatie binnen en tussen de afdelingen. 3. Persoonlijkheidsschets Wij zoeken een docent-coördinator voor klas 2 en 3 die de uitdagende leeromgeving in Warffum kwaliteits- en resultaatgericht aanstuurt. Van hem/haar wordt daadkracht, besluitvaardigheid en flexibiliteit verwacht, in combinatie met gevoel voor sfeer en klimaat, relativeringsvermogen en een gezonde portie humor. Vanuit eigen ervaring in het onderwijsveld is de coördinator zichtbaar en toegankelijk voor leerlingen, ouders en personeel en is hij/zij een belangrijke schakel in de communicatie tussen die groepen. De docent-coördinator zorgt voor een soepel draaiende afdeling, waarbij er aandacht is voor rust en regelmaat in de dagelijkse organisatie. Waar nodig spreekt hij/zij leerlingen en personeel aan. Last but not least: van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij een goede teamspeler is. Als docent weet hij/zij de lessen eigentijds, enthousiast en inspirerend vorm te geven. De werktijdfactor voor het coördinatorschap is 0,4. 4. Kennis, ervaring en beroepshouding De kandidaat beschikt over coördinerende en leidinggevende kwaliteiten. De kandidaat is besluitvaardig, concreet in zijn afspraken en zorgt voor duidelijke afstemming en heldere verwachtingen. De kandidaat beschikt over kennis van de organisatie van onderwijskundige processen en werkt aan de professionele ontwikkeling van zichzelf en de mentoren in zijn team. De kandidaat beschikt over het vermogen om collega s en leerlingen te motiveren en inspireren. De kandidaat beschikt over een gezond relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor. De kandidaat beschikt over een goed probleemoplossend vermogen. De kandidaat kan goed samenwerken. De kandidaat kan schakelen tussen gevoel en verstand, heeft empathie en geeft feedback. De kandidaat heeft minimaal een tweedegraads bevoegdheid. 5. Specifieke taken docent-coördinator De docent-coördinator draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen in klas 2 en 3, onder andere door: het regelen van de praktische gang van zaken (zoals afhandeling te laat komen, absentie, leerlingondersteuning) in samenwerking met en onder verantwoording van de afdelingsconrector. het optimaliseren van leerprocessen door gepaste ondersteuning aan te bieden. het stimuleren van onderwijskundige ontwikkeling. het geven van voorlichting aan leerlingen en hun ouders. 6. Competenties kandidaat Besluitvaardigheid Inventariseert ter voorbereiding op een besluit: doel, wie de beslissing neemt, wie erbij betrokken zijn, de besluitvorming in eerdere gevallen, op grond waarvan het besluit wordt genomen, wat de consequenties zijn van verschillende mogelijkheden van het te nemen besluit. Raadpleegt de juiste personen over de betreffende kwestie. Durft een beslissing te nemen, ook als het besluit niet door iedereen wordt gedeeld. Is aanspreekbaar op de gevolgen van het besluit. Weet bij het nemen van beslissingen het evenwicht te bewaren tussen voortvarendheid en zorgvuldigheid. 4 van 5

5 Vergroten leervermogen medewerkers Bepaalt samen met de medewerker eventuele ontwikkelpunten. Ondersteunt de medewerker bij het formuleren, plannen en realiseren van leerdoelen. Bevordert het probleemoplossend vermogen van de medewerker zonder verantwoordelijkheden over te nemen. Geeft de medewerker respectvol en resultaatgericht feedback over zijn functioneren als lid van het team en als individu. Stimuleert de medewerker om op zijn eigen gedrag en rol te reflecteren. Samenwerkingsgericht beïnvloeden Zet ieders kwaliteiten effectief in bij het maken van resultaatgerichte afspraken. Laat vertrouwen blijken in de deskundigheid van de ander om op eigen wijze het afgesproken resultaat te halen. Spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid voor het resultaat. Geeft inzicht in ineffectieve processen tussen mensen. Blijft onafhankelijk bij bemiddeling bij ineffectieve processen. Creëert gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van een probleem. Geeft inzicht in voordelen van samenwerking en weet te bewegen tot effectieve samenwerking. Effectieve gespreksvoering Luistert. Weet de kern van het probleem en de belangrijkste aspecten daarvan boven tafel te krijgen. Geeft respectvol, opbouwend en resultaatgerichte feedback. Toont oprechte belangstelling voor motieven, gevoelens en behoeften. Reageert effectief op (te verwachten) weerstand. Evalueert de effecten van het eigen handelen. Omgaan met werkdruk Verdeelt werkzaamheden effectief over de tijd. Blijft rustig en handelt doeltreffend onder druk. Maakt een bewuste keuze bij het vaststellen van de noodzakelijke tijdsinvestering voor het bereiken van het gewenste kwaliteitsniveau. Waarnemen en beïnvloeden van groepsprocessen Heeft oog voor de verschillende kwaliteiten en competenties van medewerkers en bevordert een werkbare verscheidenheid daarin. Geeft in het team uiting aan resultaatgerichte en respectvolle waardering voor prestaties van teamleden. Weet te bewegen tot effectieve samenwerking. 7. Procedure De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 13 mei 2015 in Warffum. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Uw motivatie en cv kunt u inzenden via de link (Meesterbaan.nl) bij de vacaturevermelding op onze website Voor meer informatie is op werkdagen tussen uur de conrector onderbouw, Karel Vlak, telefonisch bereikbaar op Uw reactie dient uiterlijk dinsdag 29 april 2015 in ons bezit te zijn. 5 van 5

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Baudartius College Zutphen Werving en selectie rectorbestuurder Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Baudartius College Zutphen Het Baudartius College

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs voor christenen

Gereformeerd onderwijs voor christenen Gereformeerd onderwijs voor christenen Geïnspireerd en Uitdagend Strategisch beleid van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland 2012-2015 1 INHOUD I. Inleiding 4 II. Omgevingsverkenning

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Sollicitatieprocedure Informatie Neem voor informatie over deze vacature contact op met drs. B.A. (Ben) Kokhuis, voorzitter Centrale Directie,

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Schoolplan 2013 2017 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP 4 1.1 STATUTEN 4 1.2 UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR 5 2.1 inspireren

Nadere informatie

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum 16 februari 2010 2 Voorwoord Met het schoolplan Neem een aandeel in je toekomst spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie