Risicom anagem ent bijlocatieontw ikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicom anagem ent bijlocatieontw ikkeling"

Transcriptie

1 Risicom anagem ent bijlocatieontw ikkeling ir. H.A.T. Langendijk Assen december 2006 bij locatieontwikkeling 2

2 Risicom anagem ent bij locatieontwikkeling 4 Proces Risicom anagem ent Risico-invent arisat ie Risicoanalyse Risicobewaking Definiëren: - Infrastructuur & Milieu; - RO & St edenbouw - Vastgoed (markt) - Financieel / fiscaal / juridisch Modelleren: - Kosten /Baten / Exploitatie - Planning - Besturen: - Presenteren - Afwegen - Onderhandelen - Beslissen Evalueren: - Besteksramen - Tekenen - Onderzoeken - Toetsen

3 Proces Risicom anagem ent bij locatieontwikkeling 5 Risico-inventarisatie Risicoanalyse Risicobewaking Definiëren: Adviseurs - Infrastructuur & Milieu; - RO - Vastgoed (markt) - Financieel / fiscaal / juridisch Modelleren: Planeconoom - Kosten /Baten / Exploitatie - Planning - Besturen: Projectleider - Presenteren - Afwegen - Onderhandelen - Beslissen Evalueren: Iedereen Toetsen van uitgangspunten - Besteksraming - Ontwerp - Onderzoek en adviezen Proces Risicom anagem ent bij locatieontwikkeling 6 Project Risico-inventarisatie Project Risicoanalyse Project Project Risicobewaking Definiëren: Adviseurs - Infrastructuur & Milieu; - RO - Vastgoed (markt) - Financieel / fiscaal / juridisch Modelleren: Planeconoom - Kosten /Baten / Exploitatie - Planning - Besturen: Projectleider - Presenteren - Afwegen - Onderhandelen - Beslissen Evalueren: Iedereen Toetsen van uitgangspunten - Besteksraming - Ontwerp - Onderzoek en adviezen

4 Stelling bij locatieontwikkeling 7 Iedereen doetaltijd aan risicom anagem ent De com plexiteitvan hetprojecten de om vang van hetrisicoprofielis bepalend voorhetexpliciet benoem en van risicomanagementbinnen projecten Onderbuikgevoel Achterkant sigarendoosje Monte-carlo simulatie bij locatieontwikkeling W aarom expliciet maken van risico s 8 Grotere en com plexere projecten Integrale projecten en dus diverse disciplines M eerparticipatie doormarktpartijen Sam enw erking -> delen van kosten,opbrengsten en risico s Sam enw erking -> conflictsituaties -> claimcultuur& boeteclausules Toenam e projecten in kaderstedelijke vernieuw ing Gestegen grondprijzen Stagnerende vastgoedm arkt

5 En specifiek binnen gem eenten bij locatieontwikkeling 9 Financiële paragraafbestem mingsplan Uitvoeringsproces in de (nieuw e)w ro Dualisering binnen gem eenten CV 95 ging overin hetbbv (2004) Grondbeleid inclusiefrisico s Nieuw e grondexploitatiew et BBV = BesluitBegroting en Verantwoording provincies en gem eenten CV 95 = Com ptabiliteitsvoorschriften gem eenten Locatieontw ikkeling

6 Ruim telijke plannen bij locatieontwikkeling 11 Kosten en opbrengsten bij locatieontwikkeling 12 Kosten Grondaankoop Plankosten Saneringskosten Bouw rijp maken W oonrijp maken Bijdragen inflatie Rente Opbrengsten Kavels ofvastgoed Subsidie Inflatie

7 bij locatieontwikkeling 13 Planning en relaties Grondaankoop Bestemmingsplan richtinggevend Aanbesteding werken Kaveluitgifte of verkoop vastgoed bij locatieontwikkeling 14 Risico s in een exploitatie qua hoeveelheden en prijs

8 Risico s in een exploitatie bij locatieontwikkeling 15 qua hoeveelheden en prijs en qua tijd (rentekosten)! Stelling bij locatieontwikkeling 16 Hetis belangrijk om voorafde haalbaarheid van het projectin ZIJN GEHEEL te beschouw en. Optim alisatie van heteigen onderdeelzorgtvoor onrendabele onderdelen en brengthetprojectin gevaar. gemeente grondeigenaar markt ontwikkelaar Woningbouw corporatie

9 Risicoanalyse bijlocatieontw ikkeling bij locatieontwikkeling 18 Een stap van een proces Risico-inventarisatie Risicoanalyse Risicobewaking Definiëren: Adviseurs - Infrastructuur & Milieu; - RO - Vastgoed (markt) - Financieel / fiscaal / juridisch Modelleren: Planeconoom - Kosten /Baten / Exploitatie - Planning - Besturen: Projectleider - Presenteren - Afwegen - Onderhandelen - Beslissen Evalueren: Iedereen Toetsen van uitgangspunten - Besteksraming - Ontwerp - Onderzoek en adviezen

10 bij locatieontwikkeling Norm ale verdeling (Gauss-krom m e) 19 Bijvoorbeeld:Lengte van personen 50% 50% 1.50m Gemiddelde 2.20m Driehoeksverdeling bij locatieontwikkeling 20 Voorbeeld:eenheidsprijzen 50% 50% -10% budgetraming +10%

11 bij locatieontwikkeling 21 Scheve driehoeksverdeling Voorbeeld: duurvan procedures (bestem m ingsplan) 25% 75% 10 maanden 1jaar 2 jaar Uniform e verdeling bij locatieontwikkeling 22 Voorbeeld:hoeveelheden (woningdichtheid) 100% 20 won./ha. 25 won. /ha.

12 Monte-carlosimulatie bij locatieontwikkeling 23 eenheidsprijzen hoeveelheden Monte-Carlo simulatie proceduretijd Resultaat zowel tijd als geld Resultaat 1 bij locatieontwikkeling 24 Kansverdeling financieelresultaat(bijv.ncw ) 40% 60% - 10 mln mln.

13 bij locatieontwikkeling 25 Resultaat 2 Kansverdeling planning (bijv.einddatum ) 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar Resultaat 3 bij locatieontwikkeling 26 Kansverdeling Cashflow (bijv.financieringsbehoefte) 90% Betrouwbaarheid

14 Resultaat 4 bij locatieontwikkeling 27 Vastste ling m eestinvloedrijke risicofactoren proceduretijd -70% hoeveelheden + 50% eenheidsprijzen -20% std. β op basis van Regressie M ethodiek binnen projecten bij locatieontwikkeling 28 Project Kosten opbrengsten Risicoanalyse Monte Carlo Simulatie Planning Rapportage

15 Grontm ij Voordelen Grontm ijm odel bij locatieontwikkeling 30 Grond-,opstal-en vastgoed exploitatieberekening Geïntegreerde meteen inte ligente projectplanning Factortijd wordtm eegnom en als risico Prijzen en hoeveelheden als risico Ruimtegebruik als risico Rente en inflatie als risico M aatw erk vooriederproject(dus ook de risico s!) U krijgtinzichtin de belangrijkste (stuur-)variabelen van hetproject

16 bij locatieontwikkeling W aarom is het Grontm ijm odeluniek 31 Hetmodelcom bineert: I. Begrotingsm odule metkoppelingen naar besteksram ingen,ruim tegebruik en het vastgoedprogram m a I. Planningsm odule metde onderlinge relaties en afhankelijkheden volgend uitde projectplanning I. Cashflow m odule methetrendem entop basis van kosten,opbrengsten,rente en inflatie-invloed (dynam ische eindw aarde) De risicoanalyse metm ontecarlosimulatie,vindt integraalplaats overa le bovenstaande m odules W aarom Grontm ij? bij locatieontwikkeling 32 Praktische kennis overlocatieontw ikkeling Begrijptde afhankelijkheden tussen a le stappen Uitvoeringsgericht Kennis en ervaring in de sectoren GWW en vastgoed Kennis overgrondbeleid en grondexploitatie Bekendheid m etde locale situatie Contacten m etgem eenten en andere overheden Contacten m etde locale spelers in de m arktsector

17 Stelling bij locatieontwikkeling 33 Een gedegen en heldere risicoanalyse is de m eeste essentiële voorw aarde voorsuccesvol risicomanagement! Stuurt u daadwerkelijk of peddelt het project maar voort M eer inform atie bij locatieontwikkeling 34 Neem contactop metuw locale Grontm ijvestiging ModelRisicoanalyse ir.h.a.t.langendijk grontmij.nl

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

WoningActiePlan 2014

WoningActiePlan 2014 WoningActiePlan 2014 startnotitie 1 1 De startnotitie is mede gebaseerd op gesprekken met vertegenwoordigers van Rondom Wonen en Heijmans Vastgoed. 1 Startnotitie WoningActiePlan 2014 Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Offerte accountantsdiensten

Offerte accountantsdiensten Offerte accountantsdiensten Proj ectburea Herstruclurer in g [ uinbouw B ommelerwaard en Deloitte Op een vriic/ /batesaii.., d C ;.., Offerte accountantsdiensten Projectbureau Herstructurering Tuinbouw

Nadere informatie

Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied

Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied Ir. O. M. van Denzen MSRE Masterthesis Februari 2009 Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 6 1 VASTGOEDLEVENSCYCLUS... 8 1.1 VASTGOEDPROCES... 8 1.2 KASSTROMEN... 10 1.2.1 Kasstromen Grondexploitatie (GREX)... 10 1.2.2 Kasstromen Tijdelijke Exploitatie (TEX)...

Nadere informatie

Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk

Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk Voor de aanleg en exploitatie van een FttH netwerk zijn verschillende businessmodellen mogelijk. Daarnaast zijn de benodigde investeringen en exploitatie kosten afhankelijk

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

KADERNOTA GRONDBELEID ALMERE

KADERNOTA GRONDBELEID ALMERE 08111721A.GGA HP/IH Versie 2 maart 2009 KADERNOTA GRONDBELEID ALMERE College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Almere Almere, maart 2009 1 Colofoon: Deze nota is voorbereid door: Hugo Priemus Willem

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel NOTA RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN

Gemeente Krimpen aan den IJssel NOTA RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN Gemeente Krimpen aan den IJssel NOTA RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN Oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling en reikwijdte nota... 3 1.3 Definities en

Nadere informatie

Integraal risicomanagement in Arnhem

Integraal risicomanagement in Arnhem Integraal risicomanagement in Arnhem Michiel Somers, Rob Snelders en Priska Blij De introductie van een zevental verplichte paragrafen, waaronder de paragraaf weerstandsvermogen in het Besluit Begroting

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Essay. Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl. Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden op de nieuwe realiteit?

Essay. Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl. Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden op de nieuwe realiteit? Essay Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden op de nieuwe realiteit? Essay Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden

Nadere informatie

Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie

Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie Beleidsdoorlichting artikel 35.02, mainport Roterdam en overige havens Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers

Nadere informatie

Investeren in karakteristiek vastgoed

Investeren in karakteristiek vastgoed Investeren in karakteristiek vastgoed Definitief rapport Verrijkte versie met aantekeningen van de RCE Beurs-WTC 21 st Floor Beursplein 37 PO Box 30188 3001 DD Rotterdam The Netherlands E info@fakton.nl

Nadere informatie

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45 Samen Bouwen in Lelystad Ons bouwpro Ons bouwproject cpo 1 27-03-14 09:45 2 cpo 2 27-03-14 09:45 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Wij willen samen bouwen in Lelystad 7 Voor de realisatie van een CPO onderscheiden

Nadere informatie

Investeren in vastgoed, grond en gebieden

Investeren in vastgoed, grond en gebieden Investeren in vastgoed, grond en gebieden Financiële theorie en praktijkvraagstukken Peter J. Vlek Ton van Oosterhout, Wim Rust, Sake van den Berg, Thomas Chaulet Voorwoord Dat we leven in een tijd van

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports

Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports Meta-analyse, vraagspecificatie en illustratie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid I ndicatoren landzijdige bereikbaarheid m ainports Meta-analyse, vraagspecificatie

Nadere informatie

BELEID VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN VLAANDEREN, DUITSLAND, VERENIGD KONINKRIJK EN FRANKRIJK

BELEID VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN VLAANDEREN, DUITSLAND, VERENIGD KONINKRIJK EN FRANKRIJK BELEID VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN VLAANDEREN, DUITSLAND, VERENIGD KONINKRIJK EN FRANKRIJK Utrecht, september 2007 Erwin Gorter Han Olden Beleid voor bedrijventerreinen in Vlaanderen, Duitsland, Verenigd

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en Provinciaal Grondbeleid in Flevoland. CBE05.114 1. Achtergrond: de provincie als mede gebiedsontwikkelaar.

Gebiedsontwikkeling en Provinciaal Grondbeleid in Flevoland. CBE05.114 1. Achtergrond: de provincie als mede gebiedsontwikkelaar. Gebiedsontwikkeling en Provinciaal Grondbeleid in Flevoland. CBE05.114 1. Achtergrond: de provincie als mede gebiedsontwikkelaar. De rol van de provincies in de ruimtelijke ordening is aan verandering

Nadere informatie

Stedelijke herverkaveling betreft het

Stedelijke herverkaveling betreft het EEN SIMULATIE Stedelijke herverkaveling als aanjager van stedelijke herontwikkeling 1 Crisis, vraaguitval en problemen met bestaande modellen voor gebiedsontwikkeling hebben geleid tot een zoektocht van

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Uitgangspunten PPS-concessiemodel De overheid zet een geïntegreerd investeringsproject in de markt: ontwerp, aanleg, onderhoud

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Een gebouw als afspiegeling...

Een gebouw als afspiegeling... Een gebouw als afspiegeling... ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis

Nadere informatie

Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304

Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304 Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304 Versie - 3 Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam 9 juni 2006 Titel : R&B - Rekenmodel Nazorgkosten Bodemsanering Projectnummer

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie