Stedelijke Ontwikkeling Enschede. Stand van zaken en vooruitblik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijke Ontwikkeling Enschede. Stand van zaken en vooruitblik"

Transcriptie

1 Stedelijke Ontwikkeling Enschede Stand van zaken en vooruitblik

2 Agenda raadsbijeenkomst 13 mei Drie blokken: 1. Grip op Grond en Stedelijke Koers: stand van zaken 2. MPG 2013: informatie t.b.v. vaststelling raad 3. Perspectieven en dilemma s

3 BLOK 1 Grip op Grond en Stedelijke Koers

4 Stand van zaken Grip op Grond Aantal acties uitgevoerd waaronder: Stedelijke Koers: projectenportefeuille herijken Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement Externe toetsing parameters Actualisatie Financiële Verordening en Beheersregels Nieuw format raadsvoorstellen Cursus grondbedrijf / bijeenkomsten raad

5 10 moties grondbeleid 1 Nadere periodisering van projectenportefeuille op korte termijn Stedelijke koers 2 Koppelen overzicht MPG aan alle ruimtelijke projecten en overzicht mogelijke risico s BE Programmabegroting en bijlage 4.4. jaarrekening Eenduidige begrippen Beheersregels GB, Financiële verordening en Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 4 Externe toetsing parameters grondexploitaties Onderzoek Twijnstra Gudde, B&W-voorstel MPG, rekeningencommissie Uitgewerkte methodiek bepaling weerstandscapaciteit Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement

6 10 moties grondbeleid 6 Codering en normering financiële positie grondbedrijf Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 7 Eisen aan de verevening van verlieslatende grondexploitaties O Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement nog verwerken in actualisatie nota Grondbeleid, 8 Eén gemeentecontroller O wel opgestart, traject loopt nog 9 Informatievoorziening en delen dilemma s met raad? Nieuw format raadsvoorstellen, bespreking ontwikkelingsplan De Eschmarke, deze bijeenkomst 10 Cursus grondbedrijf cursus september 2012

7 Stand van zaken Stedelijke koers Leidraad is brief aan raad 12 maart 2013 Implementatie besluit SK 24 sept 2012 langs 4 lijnen A. Nadere uitwerkingen programma B. Afhandelen van de 4 aangenomen moties C. Verbeteren van de sturing D. Afstemming op jaarlijkse IPC-producten

8 Stedelijke koers Besluit 24 sept 2012 Terugbrengen planvoorraad Wonen: koopwoningen grondgebonden 700 appartementen 400 kavels in projecten en/of nader gesprek partners Bedrijventerrein: 21 hectare Uitwerking na actualisatie Bedrijventerreinenvisie Kantoren: circa m2 bvo in projecten en/of nader gesprek partners Afboeken 63 miljoen Verwerkt in MPG (dl 2) Deels in grexen, deels in administratief complex

9 A. Nadere uitwerkingen programma s (Tijdelijk) stopzetten projecten Nieuwe projectopdrachten Gesprekken met partners over programma wonen, bedrijventerreinen en kantoren Inzet regio en Netwerkstad Opstellen Ontwikkelagenda Evaluatie bedrijventerreinenvisie Strategisch programmeren wonen en werken Aanpassen van de kaders / grexen naar raad Verwerking in MPG 2013 en/of 2014 Enschede 2030: verbeelden en ruimtelijke verdieping: debat + symposium 14 juni 2013 Datum: 26 februari 2013

10 Stedelijke koers wonen

11 Stedelijke koers bedrijventerreinen en kantoren

12 Planning grondexploitaties naar raad Aantal grondexploitaties al door raad vastgesteld / verwerkt in MPG 2013 (Eschmarke, Muziekkwartier, De Laares en Bleekerij) Circa 10 grondexploitaties (mn wonen) in loop 2013 aangeboden aan raad; verwerken in MPG 2014 Actualisatie grondexploitaties bedrijventerreinen (circa 8) na vaststelling Bedrijventerreinenvisie Verwerken grondexploitaties in MPG 2014

13 Stand van zaken Stedelijke Koers Leidraad is brief aan raad 12 maart 2013 Implementatie besluit SK 24 sept 2012 langs 4 lijnen A. Nadere uitwerkingen programma B. Afhandelen van de 4 aangenomen moties C. Verbeteren van de sturing D. Afstemming op jaarlijkse IPC-producten

14 B. Afhandelen 4 aangenomen moties > Motie Voorkomen verloedering Brief aan raad (maart) > Motie Stadsweide O diverse momenten is info gedeeld met raad (o.a. kennishuis), 2 e kwartaal voorstel vervolgaanpak > Motie Evaluatie besluit MSI buiten grondbedrijf Brief aan raad (maart) > Motie Investeren in herstructureren In kader besluitvorming programmabegroting (november 2011) Datum: 26 februari 2013

15 Stand van zaken Stedelijke Koers Leidraad is brief aan raad 12 maart 2013 Implementatie besluit SK 24 sept 2012 langs 4 lijnen A. Nadere uitwerkingen programma B. Afhandelen van de 4 aangenomen moties C. Verbeteren van de sturing D. Afstemming op jaarlijkse IPC-producten

16 Datum: 26 februari 2013 C. Verbeteren van de sturing

17 Datum: 26 februari 2013 D. Afstemming op jaarlijkse IPC planning

18 Blok 1 Conclusies Huiswerk gedaan Kaders geactualiseerd Basis goed op orde Prioriteren en programmeren als continu proces; steeds meer regio / NT Verbetering sturing / monitor Toekomstige rol en sturing minder via grond, meer via RO en samenwerking Raad beter in positie? Datum: 26 februari 2013

19 MPG 2013

20 Inleiding > Kernboodschap MPG 2013 > Toelichting financieel resultaat MPG > Ontwikkeling reserve > Weerstandsvermogen > Kredieten > Financiële scenario s

21 Financieel resultaat

22 Verwerking Stedelijke Koers (1) > Financiële verwerking 63 miljoen > Bijlage 11.5 vertrouwelijke deel 2

23 > Nog te realiseren kosten Verwerking stedelijke koers (2)

24 > Nog te realiseren opbrengsten Verwerken stedelijke koers (3)

25 > Ontwikkeling boekwaarde, voorzieningen en reserve Verwerken Stedelijke Koers (4)

26 Parameters > Toelichting parameter kosten- en opbrengsten > Kosten korte termijn 1% > Opbrengsten korte termijn 0% > Kosten lange termijn 2% > Opbrengsten lange termijn 2%

27 Grondprijzen 2013 > 8% t.o.v. MPG 2012 > Vertaling uitgifteprijzen Brunink, Roombeek, Diekman en Geessink > Hertaxatie Vaneker volgt > Nieuw beleid > Voorstel: parallelprogramma sted.cie. toelichting op grondprijsbeleid

28 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Grondvoorraad > Onderscheid NIEGG en overige gronden > Waarderingssystematiek > Ontwikkeling voorraad (in ha. en financieel) > In MPG 2012 in totaal 187,7 hectare (= toename 44,4 ha)

29 Project Begroot MPG 2012 Uitgegeven Reguliere herziening in 2012 Eschmarke 15 Diekman wonen 5 Brunink 12 1 Vaneker 8 > Uitgifte woningbouw, bedrijven en kantoren Diekman S&L Geessinkweg Bijvank 4 1 Binnenstad Roombeek Totaal Gemeentelijke projecten Lonnekererf 1 1 de Laares 41 WC Stokhorst 40 Bleekerij (vm Texoprint) 30 Velve Lindenhof Project Begroot MPG 2012 (in ha.) Realisatie 2012 (in ha.) *1) Binnenstad Roombeek 0,36 0,10 Euregiopark II 1,13 0,51 Josink Es 0,41 0,49 Unisson 0,20 Usseleres 1,00 Westerval 0,51 0,22 Zuiderval 0,55 Hardick en Seckel 0,30 0,11 Totaal MPG 4,46 1,43 Marssteden 0,43 0,42 Havengebied 0,55 Eindtotaal 4,89 2,40 Leeghwaterstraat GEM Zuiderval 58 Totaal Particuliere projecten Eindtotaal Project Begroot MPG 2012 (in m2 bvo) Realisatie 2012 (in m2 bvo) Binnenstad Roombeek 0 0 B&S Valley GEM Zuiderval B&S park *1) Totaal MPG

30 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Inzet middelen > Toelichting 7,9 mln. > Historische plankosten VTM > Bouwclaimschade > STOG particuliere grondexploitaties > Generieke taakstelling > Vaneker (restantdeel Zuidkamp) > Kleinschalige bodemsanering

31 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Risico s en weerstandsvermogen > Berekening risico s > Uitgangspunten risico-berekening > Opbrengsten parameter > Fasering > Grondprijzen > Vereiste weerstandscapaciteit > Weerstandsvermogen

32 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Uitgangspunten berekening risico s Fasering > Kostenontwikkeling (- 50% en + 50%) > Rente (- 20% en + 20%) > Opbrengstenontwikkeling (0% en - 50%) > Fasering (3 staffels afh. looptijd) > Grondprijzen (3 staffels afh. looptijd) Woningbouw Looptijd in jaren Bandbreedte 0 t/m 3 0% vs +10% 4 t/m 10-20% vs +20% >10-30% vs +30% Bedrijventerreinen Alle looptijden Bandbreedte 0 < -15% t/m +30% Grondprijzen Woningbouw Looptijd in jaren Bedrijventerreinen Bandbreedte 0 t/m 3-25% vs +0% 4 t/m 10-25% vs +20% >10-30% vs +30% Looptijd in jaren Bandbreedte 0 t/m 3-10% vs +20% 4 t/m 10-20% vs +20% >10-30% vs +30%

33 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen > Reserve Grondbedrijf - 5,0 miljoen > Stille Reserve 10,4 miljoen > Beschikbare Weerstandscapaciteit 5,4 miljoen Ratio = Beschikbare WSC / Benodigde WSC = 5,4 / 20,6 = 0,26. Ratio gemeente = 0,7

34 Kredieten > Is uitgavenkader, dekking via inkomsten grondexploitatie > Financiële verordening gemeente Enschede > Kredieten alle complexen aangepast > Aanvullend 5,7 miljoen BIE > Nieuw krediet 65,9 miljoen > Administratief complex af te sluiten > NIEGG > Kleine projecten > Beëindigen: > raamkrediet strategische aankopen > eerder verstrekte kredieten strategische grondvoorraad

35 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Effecten risico s enkele scenario s > Enkele projecten als voorbeeld: > t Vaneker > Usseler Es > Brunink > Fasering > Grondprijzen > Parameters

36 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Effecten risico s enkele scenario s > Enkele projecten als voorbeeld: > t Vaneker (schil) stoppen en uitgeven 15 kavels = ca. 7 mln. verslechtering > Usseler Es stoppen = ca. 9 mln. verslechtering > Brunink stoppen en uitgeven veld 4 = ca. 3 mln. minder winst > Fasering 30% verlenging looptijd (5,4 jaar) ca. 10 mln. verslechtering > Grondprijzen 10% grondprijsdaling = 18 mln. verslechtering (WB 8,4 mln., kantoren 0,7 mln., BT 8,4 mln., Overig 0,4 mln.) > Parameter Kostenstijging + Opbrengstenstijging naar 0% = ca. 5 mln. verslechtering kostenstijging = 5,4 verbetering opbrengstenstijging = 10,6 verslechtering

37 Perspectieven Grondvoorraad Rol overheid

38 (strategische) grondvoorraad > Verschuiving van aankoop naar verkoop > Wettelijk kader is BBV > Beleidskader en verkoopstrategie is in ontwikkeling samenwerking VBE ( Taskforce vastgoed ) > Te verkopen toegenomen met 76 ha. Noot: sommige complexen nog splitsen en verdelen over categorieën Datum: 26 februari 2013

39 (Strategische) grondvoorraad > 3 categorieën: gronden in exploitatie (BIE) NIEGG en overige gronden > Toelichting categorieën > BIE (grondexploitatie in uitvoering) > NIEGG (toekomstige planontwikkeling) > Overige gronden (niet meer nodig toekomstige ontwikkeling) > Ruilgronden > Te verkopen gronden

40 Kaart strategische grondvoorraad Wat valt op?

41 Overige gronden > Ruilgronden: > Roessingh Wageler > Haaksbergerstraat > Te verkopen gronden > Slaghekkeweg > Vergertweg

42 Te verkopen gronden > Verkoopstrategie > Potentiële kopers > Marketing > Termijn > Dilemma s? > Tijdelijk beheer

43 NIEGG Voorbeelden: > Boddenkampsingel 80 > Noordhollandstraat Beheer Bijvoorbeeld Vlas en zonnepanelen Verkoop van bepaalde gronden? Criteria? Huidige markt? Met of zonder huurder (beleggersmarkt) Regionale discussie? Wat te doen bijvoorbeeld met gronden in de Eschmarke?

44 Is er wat te kiezen? Gesprek met de raad over beeld komende jaren Waar zitten sturingsmogelijkheden? Waar zitten risico s? Waar zitten de keuzes?.

45

46 Perspectieven & dilemma s Samenwerken met partners, meer dan ooit Financieringsstrategieën: subsidie, cofinanciering, andere vormen van financiering Samenwerking in Regio en Netwerkstad (evaluatie Bedrijventerreinen, Ontwikkelingsvisie) Wachten met uitgifte / oplopende rente versus grondprijzen omlaag en/of minder kwaliteit Visie en kaders versus ruimte maken en geven Vastleggen versus loslaten irt (on)zekerheid burgers Grond verkopen, later weer nodig? Bestemming eraf, later weer nodig? Wachten of actie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Essay. Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl. Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden op de nieuwe realiteit?

Essay. Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl. Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden op de nieuwe realiteit? Essay Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden op de nieuwe realiteit? Essay Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Burap 2014 II blz. 1 1. Inleiding en leeswijzer In de bestuursrapportage(s) informeren wij uw Staten over de afwijkingen in de lopende begrotingsuitvoering.

Nadere informatie

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst:

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst: 5 STADSREGIO R OTTERDAM Aan de Raden van de regiogemeenten Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 4 januari 2009 62060 J. Fix (010)4173019

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven...

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 2 E Bestuursrapportage 2012 1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 6 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 7

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie