HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog: het vervolg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog: het vervolg"

Transcriptie

1 HRM p rde en de prfessinaliseringslat mhg: het vervlg 4 september 2013 Inleiding In deze rapprtage det het interviewteam van MBO15 verslag van zijn bevindingen naar aanleiding van de gesprekken met de bestuurders van de mb-schlen ver de vrtgang van hun prfessinaliseringsplannen in het kader van de implementatie van het Actieplan mb. In 2014 en 2015 zal MBO15 prfessinalisering niet meer afznderlijk met de besturen bespreken, maar als thema agenderen in de afgesprken gespreksrndes ver de vrtgang van de uitvering van het Actieplan mb Fcus p Vakmanschap. Het interviewteam hpt met deze generieke rapprtage zwel de bewindslieden als de mb-schlen en andere direct betrkken partijen een even inzichtelijk als levendig beeld te geven van de wijze waarp de schlen werken aan de realisatie van de gefrmuleerde ambities en delstellingen. Bvendien wrdt begd buwstenen aan te leveren die gebruikt kunnen wrden bij de verdieping en versterking van de uitvering en het vervlgbeleid. De feitelijke rapprtage is als bijlage pgenmen. Samenvatting Gespreksagenda De gespreksagenda bestnd uit de vlgende thema s: vrtgang algemeen prfessinalisering nderwijspersneel bekwaamheid van het management kwaliteit van het hrm-beleid prfessinalisering van het bestuur, vergrting van de prfessinele cultuur en versterking van het nderwijskundig leiderschap kwaliteitsntwikkeling teams prfessinalisering examenfunctinarissen verwachte eindsituatie in 2015 Algemene indruk Het verlp van de gesprekken wrden als bijznder cnstructief en plezierig gekenschetst. De schlen stelden het p prijs dat er vraf geen infrmatie hefde te wrden aangeleverd. De gesprekken waren znder uitzndering cncreet gericht p de vrtgang van de prfessinaliseringsinspanningen van de schl p de bvengenemde thema s. Het is het interviewteam pgevallen dat de besturen en aanwezige (staf)directeuren nadrukkelijk pen stnden vr nze bservaties en adviezen. In enkele gesprekken heeft het interviewteam k aandachtspunten en suggesties meegekregen vr de aanpak van het prfessinaliseringsvraagstuk p sectrniveau.

2 Schets van de algemene vrtgang van prfessinalisering binnen de mb-schlen en wat het interviewteam daarbij is pgevallen. Algemeen beeld: ver het algemeen p kers, met enkele uitschieters naar bven en naar beneden. Het urgentiebesef ten aanzien van de ndzaak van een krachtige en hgwaardige prfessinaliseringsaanpak is nverminderd grt. Op alle geagendeerde thema s is sprake van serieuze inspanningen, die (gelet p de startplannen en de aanvullingen) vrijwel nverkrt wrden drgezet. Illustratief vindt het interviewteam dat aan veel van de gesprekken het vltallige Cllege van Bestuur deelnam. In tenemende mate stellen besturen intussen een ervaren HR-directeur f hfd P&O aan (vaak van buiten de sectr), die nadrukkelijk belast is met de prfessinaliseringsagenda van de schl. De betreffende functinaris nam drgaans k deel aan het gesprek. Over de breedte van de sectr mb wrdt ntwikkeling van P&O (Persneel en Organisatie), via HRM (Human Resurces Management) naar HRD (Human Resurces Develpment) waargenmen. Oftewel van beheer, via management naar ntwikkeling: Schlen die in de P&O -fase verkeren (40 tt 50%), zijn gefcust p beheer, systemen en prcedures. Prfessinaliseringsinspanningen hebben verwegend het karakter van algemeen cursusaanbd, vaak extern ingekcht. Dit cursusaanbd is vaak ng nvldende drdacht, samenhangend en/f gekppeld aan de strategische delen van de schl. En k ng in beperkte mate aan de essenties van Fcus p Vakmanschap en het verder verbeteren van de kwaliteit van het nderwijs. Schlen die zich in de HRM -fase bevinden (40 tt 50%), hebben de stap gemaakt naar krachtiger sturing p en prfessinalisering van systemen en prcedures, nder meer dr de kwaliteit van de gesprekkencyclus p een hger plan te brengen en via de aanschaf f verbetering van ICT-systemen. Deze schlen zijn k bezig hun prfessinaliseringsaanpak meer in lijn te brengen met de strategische delstellingen van de schl. Het Cllege van Bestuur is expliciet betrkken bij het thema prfessinalisering. In tenemende mate wrdt k een ervaren directeur HR f hfd P&O aangesteld. Deze schlen hebben ten aanzien van het ntwikkelen van een visie p leren van de medewerkers vaak duidelijke vruitgang gebekt. Daarnaast zijn er nadrukkelijk vrbeelden van het kppelen van prfessinalisering aan het uiteindelijke del: het verder verbeteren van de kwaliteit van het nderwijs. De HRD -fase (10 tt 15%) is het stadium waarin mb-schlen de basis en de aansturing daarvan zdanig p rde hebben, dat de stap kan wrden gemaakt van prfessinalisering van medewerkers naar ntwikkeling van het human capital van en de prfessinele cultuur in de schl. Kenmerkende inspanningen van schlen die zich in deze fase bevinden zijn bijvrbeeld: Strategische persneelsplanning. Drgrei van veelbelvende f gezaghebbende dcenten tt tpdcent binnen de schl met een expliciete pdracht p het vlak van bijvrbeeld nderzek f curriculumntwikkeling. Kweekvijvertrajecten vr high ptentials (management). Regelmatige en systematische vltschuw en identificatie van bven- en nderpresteerders. Het integreren van het verbeteren van de kwaliteit van het nderwijs met het prfessinaliseren van medewerkers en teams. De nadruk die wrdt gelegd p het functineren van teams en het verbeteren daarvan gekppeld aan het leveren van gede nderwijsresultaten.

3 Versterking en prfessinalisering van de prfessinele cultuur wrdt in de meeste schlen als zeer urgent gezien. Drgaans wrdt er dan k stevig p ingezet. Binnen veel schlen is de gewenste prfessinele cultuur geëxpliciteerd in kernwaarden. Vaak zijn die kernwaarden p aansprekende en prfessinele wijze vastgelegd (brchures, banners etc.). Besturen zien in, dat realisatie van de gewenste prfessinele cultuur in de kern gaat ver verandering van gedrag van medewerkers. Uit de gesprekken blijkt dat dit ng een ingewikkelde pgave is, die blijvende aandacht van de besturen zal vragen. Het valt het interviewteam k nu weer p dat veel schlen meite huden met het adequaat richting en sturing geven aan veranderprcessen. Met nder andere de vlgende aandachtspunten: De plannen zijn vaak veelmvattend en beheven daarm aansturing als integraal prgramma. Prfessinaliseringsactiviteiten vragen naar hun aard vaak m gedifferentieerde aansturing. Het initiatief en eigenaarschap p het gebied van prfessinaliseringsinspanningen ligt verwegend ng bij besturen en bij de HR-functie. Men lijkt meite te hebben het initiatief te delen met f te laten aan directie, management en teams. Verder lpen besturen en de HR-functie het risic verbelast te wrden. Het creëren van draagvlak, eigenaarschap en gedeeld leiderschap is een taaie, maar ndzakelijke pgave m prfessinalisering tt cllectieve pgave vr de schlrganisatie te maken. Vanuit het gpunt van gedeeld leiderschap is verder een cnstructieve pstelling van de Ondernemingsraad behulpzaam, maar dat is zeker ng niet veral het geval. De adviezen 2012: stand van zaken Welke adviezen uit de vrige rapprtages zijn naar de indruk van MBO15 marmd en geëffectueerd? Kppel prfessinalisering aan de kernpdracht van de schl: het ntwikkelen en verzrgen van gede pleidingen Hierin wrdt vruitgang gecnstateerd dr tename kppeling prfessinalisering van dcenten en teams aan de inhudelijke (jaar)plannen. In de MD-prgramma s vr directie en bestuur wrdt die kppeling ng minder waargenmen. Vrkm vermatige bureaucratisering rndm de gesprekkencyclus Ok p dit punt wrdt vruitgang waargenmen. Een aantal schlen beperkt de gesprekkencyclus zelfs tt één ntwikkelingsgericht gesprek per jaar, waarin zwel terug- als vruitgekeken wrdt. Richt prfessinalisering en cultuurverandering niet alleen p individuele medewerkers, maar k p teams en p de rganisatie als geheel Ok hier is het beeld psitief. Het in psitie brengen van de teams blijft k in de kmende peride een cruciaal thema m de prfessinalisering daadwerkelijk tt stand te brengen en daarmee de verdere verbetering van het nderwijs te bevrderen. Ontwikkel een visie p leren van medewerkers, teams en rganisatie Op dit punt is MBO15 kritisch. Enerzijds wrdt vastgesteld dat in de prfessinaliseringsprgramma s meer variëteit aan werkvrmen ntstaat.

4 Tegelijkertijd bestaat de indruk dat, vral in MD-prgramma s vr directie en bestuur, het accent ng sterk ligt p schling en weinig p ntwikkeling en versterking van zelfinzicht en gedrag. Op weg naar 2015 Zijn de mb-schlen p kers en stm in de richting van de realisatie van de sectrale en schlambities p het gebied van prfessinalisering? Alles verziende is het interviewteam psitief: Bij de meeste schlen is het urgentiebesef met betrekking tt prfessinalisering grt en wrden de vrgenmen activiteiten nverkrt uitgeverd. Prfessinalisering wrdt inmiddels meer gekppeld aan de rganisatiedelstellingen en aan het verbeteren van de kwaliteit van het nderwijs. De schlen hebben een begin gemaakt met het in psitie brengen van nderwijsteams. Ontwikkeling van de prfessinele cultuur staat serieus p de agenda. Indien gericht aandacht wrdt besteed aan de gecnstateerde aandachtspunten waarvan ver een langere peride bezien, de versterking van het veranderkundig vermgen van de mb-schlen het meest ndzakelijke is beschuwt het interviewteam een adequate realisatie van de plannen van de schlen p de meeste thema s haalbaar. Vrtgang p de verschillende thema s Cruciaal nderdeel van de prfessinaliseringsinspanningen van de mb-schlen betreft de prfessinalisering van dcenten en nderwijsndersteunende medewerkers. Hier cnstateert het interviewteam een krachtig en tegenmen urgentiebesef, en in lijn daarmee serieuze en substantiële inspanningen. Daarbij vallen de vlgende zaken in psitieve zin p: De prfessinalisering en deskundigheidsbevrdering van dcenten wrdt in tenemende mate gekppeld aan team- en rganisatiedelen. Afspraken ver prfessinalisering van dcenten wrden steeds meer resultaatgericht en vastgelegd in het kader van de gesprekkencyclus. Prfessinaliseringsaanbd wrdt (p nderdelen) in tenemende mate k als verplichting ingezet m de urgentie te benadrukken, vrijblijvendheid terug te brengen en een eerste snelle stap te maken. Inhudelijk cnstateert het interviewteam in de prfessinalisering van dcenten een tenemende fcus p en aandacht vr versterking van de algemene pedaggische en didactische vaardigheden. In een aantal schlen is een begin gemaakt met lesbezek, intervisie, peer review en bedrijfsstages. De kwaliteit f de lpbaan van de dcent wrdt eerder als vrwaarde gesteld vr het vlgen van een master m helder te maken wat en wie in de betreffende schl als excellent dcent wrdt beschuwd.

5 Zrgen en aandachtspunten betreffen wat MBO15 betreft: De kwantitatieve ambities en delstellingen van de schlen p het gebied van masterpgeleide dcenten, die drgaans arbitrair lijken en ng nvldende aandacht krijgen. De in het bestuursakkrd afgesprken substantiële grei is ng nvldende zichtbaar. De prfessinalisering van dcenten p het gebied van de tepassing van ICT in het nderwijs. Deze blijft naar nze indruk ng achter. Dit is een belangrijk risic vr het succesvl implementeren van Fcus p Vakmanschap. Eén van de delen daarvan is immers het aantrekkelijker maken van het nderwijs en de inzet van ICT speelt daarbij een belangrijke rl. Het lerarenregister. De stand van zaken hiermtrent is vr veel schlen nduidelijk. Men wrstelt met de vraag f, en z ja he, de schl zelf een rl hierin heeft. Daarnaast zijn er vraagtekens bij de kwaliteit van het register en de wijze waarp het wrdt ingevuld. De schlen en wij met hen vragen zich af f de vrijblijvendheid nu niet te grt is. Bekwaamheid management Ok hier cnstateert MBO15 psitieve ntwikkelingen, met niettemin k enkele punten van aandacht: De kwaliteit en prfessinaliteit van de gesprekkencyclus is tegenmen. Met als kernpunten: resultaatafspraken willen en kunnen frmuleren en vastleggen, fllw-up plegen, medewerkers aanspreken p resultaten, slecht nieuws willen en kunnen brengen, dssiers willen en kunnen pbuwen, behalve p resultaten k de dialg kunnen aangaan ver de ntwikkeling van de medewerker (in plaats van prfessinalisering in de zin van het vlgen van een cursus) etc. Bekwaamheidsdssiers zijn ng niet veral p rde, maar ver de gehele linie is er wel meer aandacht vr. Er wrdt steeds steviger ingezet p versterking van de leiderschaps- en managementntwikkeling van het middenmanagement via MD-trajecten. In tegenstelling tt het aanbd vr teamleiders ligt het accent vr directeuren naar indruk van MBO15 vaak ng p cursrisch pleidingsaanbd, waardr de impact van het prfessinaliseringsaanbd p gedrag en handelingsrepertire minder grt is. Bij de prfessinalisering van middenmanagement bestaat de indruk dat (ng steeds) beperkte aandacht wrdt geschnken aan de harde kant van het schlmanagement met nderwerpen als bedrijfsvering, prgrammamanagement en verandermanagement. Net als ver het lerarenregister bestaat er bij schlen nduidelijkheid ver de status van het managementprfiel en het managersregister. Kwaliteit HR-beleid Het beeld van MBO15 p dit thema is als vlgt: De meeste mb-schlen bevinden zich de P&O - respectievelijk de HRM - ntwikkelfase. In beide ntwikkelfasen zijn schlen ng bezig met p het p rde brengen en huden van de basiskwaliteit (instrumenten en prcessen). Veel van de HR-inspanningen wrden gedmineerd dr de dagelijkse peratinele druk met sms vermatige aandacht vr verantwrding gerelateerde zaken. HR-afdelingen en HR-directeuren kmen steeds meer in psitie. Er is echter ng weinig aandacht vr prfessinalisering van de HR-afdeling en -directeur zelf.

6 Er is een wisselend beeld te zien bij de mate waarin HR-directeuren in tune zijn met het primair prces. Er wrdt ver het algemeen wel een sterk urgentiebesef p dit punt gecnstateerd en een grte cmmunicatieve vaardigheid. De mate waarin er echt mdern en strategisch HRD-beleid in een mb-schl aanwezig is, is ng beperkt. De begeleiding van beginnende dcenten is hier en daar geïntensiveerd, maar ver de hele linie blijft de aandacht hiervr tch wat achter. Prfessinalisering bestuur Net als bij directeuren, is het dr besturen benutte prfessinaliseringsaanbd verwegend academisch, cursrisch van aard, waardr het handelingsrepertire niet per definitie wrdt versterkt. Verder lijkt de aandacht vr de harde kant van het schlbestuur, met thema s als verandermanagement en bedrijfsvering, nderbelicht in het dr bestuurders gekzen aanbd. Prfessinele cultuur Op dit thema is bij de meeste schlen duidelijk sprake van urgentiebesef. In veel schlen zijn kernwaarden gefrmuleerd die de gewenste prfessinele cultuur tt uitdrukking brengen.. Besturen beseffen echter dat daarmee de gewenste prfessinele cultuur er ng niet is. Dat vraagt m gedragsverandering en -beïnvleding. In de gesprekken blijkt, dat dit vr de meeste schlen ng een ingewikkeld vraagstuk is. Te vaak wrdt gekzen vr structuurplssingen. Daar ligt ng een belangrijke pdracht in de kmende peride. Onderwijskundig leiderschap Van nderwijskundig leiderschap bestaat in het licht van het bestuursakkrd geen heldere definitie. In nze ptiek betreft nderwijskundig leiderschap het leiderschap en management van het primaire prces van de mb-schlen. De daaraan te stellen pdracht is, vlgens MBO15, in essentie het realiseren van de hfddelen van Fcus p Vakmanschap, te weten: Ged initieel berepsnderwijs, met z min mgelijk uitval. Besturing en bedrijfsvering p rde. Cmpetitief met het AVO met een dikke zeven van deelnemers. Realisatie van deze hfddelen vraagt nder meer m: Het adequaat leiding en sturing geven aan de basiskwaliteit van het primair prces. Leiding geven aan de prfessinals die met dat prces belast zijn, evenals hun prfessinele ntwikkeling. Leidinggeven aan de samenwerking tussen de betrkken prfessinals in het nderwijsteam. En tussen de teams. In al deze activiteiten dicht p prcessen, prfessinals en het team pereren. Permanent aandacht hebben vr het verbeteren en innveren van het nderwijs. In dialg staan met externe stakehlders als uders, het bedrijfsleven en het hb. Met een dergelijke invulling van nderwijskundig leiderschap is een begin gemaakt in veel mb-schlen. Vral de zakelijke aspecten van deze pdracht, ftewel de harde kant van het management, is ng nderbelicht. De aandacht hiervr neemt wel te.

7 Teamntwikkeling Veel schlen hebben een begin gemaakt met het in psitie brengen van de nderwijsteams. Cncreet ziet het interviewteam daarbij de vlgende ntwikkelingen: De prfessinalisering van teams en dcenten wrdt nadrukkelijker gekppeld aan de ntwikkelde teamplannen en daarin vervatte inhudelijke delstellingen. In de ntwikkeling van teams krijgt multidisciplinariteit meer aandacht. De prfessinalisering van teamleiders krijgt meer aandacht binnen de meeste mbschlen. De harde kant van het management blijft echter ng nderbelicht. Er is tenemende aandacht vr de kwaliteit van teams. Het leren van en met elkaar tussen nderwijsteams is echter ng beperkt. Bestuurders hebben steeds beter in beeld welke teams ged presteren en welke achterblijven. Het algemene beeld bij bestuurders is dat de meeste teams nu maar (net) vldende presteren en het aantal excellente teams klein is. Verwacht wrdt dat in 2015 het algemene niveau van teams alsk het aantal excellent functinerende teams, duidelijk hger zal zijn. Hier is echter ng wel sprake van een uitdaging. Het besef dat de nderwijsteams de backbne van de mb-schl vrmen, neemt te. En dat was ng maar enkele jaren terug anders. Juist hier wrdt k de kppeling met het verbeteren van de kwaliteit van het nderwijs gelegd. Prfessinalisering nderwijsndersteunend persneel Specifiek aspect van de prfessinalisering binnen de mb-schlen is de rl en prfessinalisering van het nderwijsndersteunende persneel. Daarvr bestaat bij veel schlen ng te weinig aandacht. Examenfunctinarissen De kwaliteit van de examinering en van de examentaken en -prcessen staat bij de meeste schlen p de agenda. Er wrdt ver het algemeen adequate aandacht besteed aan de prfessinalisering hiervan. Cnclusies en aanbevelingen Cnclusies 1. De vrtgang is in algemene zin psitief te nemen, met enkele uitschieters naar bven maar k naar beneden. 2. Er is sprake van blijvend urgentiebesef ten aanzien van belang en ndzaak van een krachtige prfessinaliseringsaanpak en van een nverkrte uitvering van de gemaakte plannen. 3. In psitieve zin vallen meer in het bijznder de vlgende punten p: a. De prfessinalisering van dcenten is kracht bijgezet dr nder meer de fcus p algemene pedaggische en didactische vaardigheden, en de kppeling met teamplannen. Er is een begin gemaakt met lesbezeken, intervisie, peer review etc. b. Onderwijsteams en teamleiders kmen in psitie. De aandacht vr de prfessinalisering van teams is versterkt en daarbij vrmen de inhudelijke teamplannen een belangrijke basis. c. Het zicht p het functineren en presteren van nderwijsteams neemt te. Een beperkt aantal teams presteert al excellent.

8 d. De prfessinalisering van teamleiders is versterkt. Daarbij is niet alleen de versterking van kennis en inzichten aan de rde, maar wrdt nadrukkelijk k gefcust p de vergrting van zelfinzicht en de verbreding van het gedrags- en handelingsrepertire. e. Het HR-beleid van de mb-schlen heeft aan kwaliteit gewnnen. Vr veel schlen betekent dat de basis p rde is. Veel schlen zijn die basale fase vrbij en kunnen zich richten p nder andere de prfessinalisering van de ndersteunende HR-prcessen en (ICT-)systemen alsk p kwaliteitsverbetering van de gesprekkencyclus. Een klein aantal mb-schlen is ng verder en maakt van HRM de stap naar HRD. f. De kwaliteit van de examinering en van de uitvering van examentaken staat bij alle mb-schlen hg p de agenda. 4. Aandachts- en verbeterpunten hebben betrekking p: a. Een kleine grep schlen die sterk achterlpt. b. De variatie tussen (het functineren en presteren van) nderwijsteams. Deze is erg grt. Het merendeel van de teams functineert, in de gen van de bestuurders, maar net vldende. c. De drdenking van ambities p het vlak van masterpgeleide dcenten. De kwantitatieve delstellingen van de schlen lijken p dit punt vaak arbitrair. d. De prfessinalisering van ndersteunende medewerkers. Hieraan wrdt weinig aandacht besteed. e. De tepassing van ICT in het nderwijsprgramma. De prfessinalisering van dcenten en teams p dit punt is ng mager. f. De inspanningen met betrekking tt de prfessinele cultuur p de mb-schlen. MBO15 ziet urgentiebesef, daadkracht en betrkkenheid. De kwaliteit van de betreffende inspanningen kan echter wrden versterkt wanneer meer aandacht wrdt besteed aan de peratinalisering van dr de schlen gefrmuleerde elementen van de gewenste prfessinele cultuur, drgaans in kernwaarden, in de richting van cncreet gedrag en adequate sturing daarp. In veel schlen wrdt hierbij ng teveel nadruk gelegd p interventies via de structuur, systemen en prcedures, terwijl dit drgaans niet de meest effectieve instrumenten zijn. g. De harde kant van het management. De aandacht vr bedrijfsvering en verandermanagement is in de prfessinaliseringsprgramma s vr middenmanagement en bestuur ng steeds beperkt. h. De prfessinalisering van directie en bestuur. Het prfessinaliseringsaanbd vr directeuren en bestuurders is verwegend traditineel, cursrisch van aard. Er wrdt ng beperkt aandacht besteed aan versterking van het gedrags- en handelingsrepertire. i. Het lerarenregister. De hiervan is vr veel schlen nduidelijk. Verder bestaat er zrg ver de kwaliteit en invulling van het register en is nder meer de vraag f de vrijblijvendheid niet te grt is. j. Het managementprfiel en managersregister. Ok hiervan is de actuele status nduidelijk. Aanbevelingen Aan de minister Plaats uw verdere beleidsinzet in de cntext waarin prfessinalisering en de andere actiepunten uit Fcus p Vakmanschap in de kmende jaren wrden uitgewerkt. Cntinueer uw beleid en hud de mb-schlen in psitie m de afspraken en acties als vastgelegd in het bestuursakkrd en het addendum alsmede de pdracht wat betreft de prfessinalisering van examenfunctinarissen en -taken daadwerkelijk uit te veren. Dit cnfrm de afgesprken planning en met succesvlle realisatie van de gefrmuleerde ambities en delstellingen.

9 Sluit bij het ntwerp en de vaststelling van de kmende Lerarenagenda wat het mb betreft aan bij genemd bestuursakkrd en daarmee bij de schlplannen in uitvering. Bezie de ambities ten aanzien van de masterpleidingen en bevrder dat die meer drdacht en gericht geperatinaliseerd wrden. Bevrder k aandacht vr de prfessinalisering van bestuurders, nderwijsmanagement en teamleiders specifiek gericht p de thema s bedrijfsvering, nderwijsmanagement en cultuurverandering. Betrek k de tezichthuders in uw prfessinaliseringsbeleid. Schenk aandacht aan de snelle peratinalisering van het leraren- en managersregister, zdat p afzienbare termijn sprake is van een in de vlle breedte en adequaat functinerend systeem, dat aansluit bij hetgeen bij andere berepsgrepen van prfessinals gebruikelijk is. En richt daarbij de fcus p het ntstaan van een cultuur waarbij cntinue ntwikkeling niet gezien wrdt als ntkenning van bestaande prfessinaliteit maar juist als versterking ervan. Aan de mb-schlen Drdenk ng eens de ambities p het vlak van masterpgeleide dcenten zwel kwantitatief als kwalitatief. Richt de fcus bij de prfessinalisering van bestuur, nderwijsmanagement en teamleiders p versterking van gedrag en handelingsrepertire. Zet bij de prfessinaliseringsprgramma s vr genemde grepen steviger in p de thema s verandermanagement, bedrijfsvering en cultuurverandering dan wel - versterking. Kppel de prfessinalisering van de individuele (nderwijs)medewerkers en de nderwijsteams aan de activiteiten die betrekking hebben p de implementatie van de wetgeving delmatige leerwegen en het in bedrijf nemen van de herziene kwalificatiedssiers. Maak een tussenbalans vr de uitvering van uw prfessinaliseringsbeleid en - plannen. Stel pririteiten bij, versterk de fcus waar nuttig en ndig. En cntinueer met kracht de activiteiten die aanwijsbaar succes pleveren. Prgrammamanagement MBO15, Ede (2013)

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs Observatielijst: Zelfregulatie in het nderwijs ZO! Observatielijst zelfregulatie in het nderwijs 1 Inhud 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten van de ZO! 1.2 Wat is de ZO!? 1.3 Het del van de ZO! 1.4 Delgrep

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 2010 1 Inhudspgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgrep heeft het middelbaar berepsnderwijs ndergebracht bij ROC ASA. De examinering binnen

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Standpunt Planningsdocumenten in het basisonderwijs Februari 2013

Standpunt Planningsdocumenten in het basisonderwijs Februari 2013 Planningsdcumenten in het basisnderwijs Februari 2013 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhudspgave Inhudspgave Inhudspgave... 2 1 Situering... 3 1.1 Ndzaak standpunt...

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan GGD Hllands Nrden Dr de wind, met een nieuwe kers naar dezelfde bestemming! Zals bekend hebben we de verdere ntwikkeling van de rganisatie van de GGD verbnden aan 3 speerpunten; - Externe riëntatie versterken

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

SchoolBeleidsPlan 2012-2015

SchoolBeleidsPlan 2012-2015 SchlBeleidsPlan 2012-2015 Directie eenheid: TalentStad Zwlle Agnieten Cllege Zwartsluis De Bg Zwlle Opgesteld dr : J. Krn en M.L.Siemelink-Amse Versie : Definitief Datum : September 2012 Referentie : H..\Organisatie\Rectraat\Lcatiebeleid\Schlbeleidsplan

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

RMC-regio 37 Zuidoost Brabant vsv/jongeren in een kwetsbare positie

RMC-regio 37 Zuidoost Brabant vsv/jongeren in een kwetsbare positie Prcedure indienen van prjectaanvragen vr de reginale aanpak van vrtijdig schlverlaten en jngeren in een kwetsbare psitie 2016-2020 Schljaar 2016-2017 Versie 1.0 19 september 2016 Na afsluiting van het

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Voor: AB VO-raad Van: Sam Terpstra Datum: 10 juni 2014 Betreft: Aanbiedingsbrief bij de notitie over de toekomst en het profiel van de VOacademie.

Voor: AB VO-raad Van: Sam Terpstra Datum: 10 juni 2014 Betreft: Aanbiedingsbrief bij de notitie over de toekomst en het profiel van de VOacademie. Vr: AB VO-raad Van: Sam Terpstra Datum: 10 juni 2014 Betreft: Aanbiedingsbrief bij de ntitie ver de tekmst en het prfiel van de VOacademie. Aanleiding: Deze ntitie is geschreven: tegen de achtergrnd van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Review 0 Rapport Passend Onderwijs

Review 0 Rapport Passend Onderwijs Review 0 Rapprt Passend Onderwijs De spelregels zijn bekend en de wedstrijd gaat beginnen. Gateway Review 0 Strategie en bereik Versie nummer: Definitief 1.0 Datum van plevering aan SRO: 6 juni 2014 Overheidsrganisatie:

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie